1. Forord Organisering av diakontjenesten i Bærum prosti Diakonfaglig rådgivning Diakonifaglig spesialkompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Forord...3 2. Organisering av diakontjenesten i Bærum prosti...4 2.1. Diakonfaglig rådgivning...4 2.2. Diakonifaglig spesialkompetanse...4 3."

Transkript

1 Handlingsplan for Diakontjenesten i Bærum prosti

2 1. Forord Organisering av diakontjenesten i Bærum prosti Diakonfaglig rådgivning Diakonifaglig spesialkompetanse Satsningsområder Planarbeid Kartlegging av Bærum kommune og andre sosiale aktører Vold og overgrepsproblematikk Kirkelig nærvær i Sandvika sentrum Forebyggende omsorgsarbeid blant ungdom Inkludering av mennesker med særlige behov Mennesker med utviklingshemming Flyktninger og innvandrere Kirkelig tjenester til mennesker i sykehjem og hospice Frivillig medarbeiderskap Litteraturhenvisninger Vedlegg:...9 2

3 1. Forord Plan for diakontjenesten i Bærum prosti er utarbeidet av diakonene ansatt i Bærum kirkelige fellesråd på oppdrag fra Kirkevergen og Bærum kirkelige fellesråd. Planen beskriver de felles diakonale utfordringene diakonene ser befolkningen har og som kan løses i samarbeid menighetene i mellom. Handlingsplanen angir hvilken retning diakontjenesten i Bærum kan ta de neste 4 årene. Planen er gjeldende for Bærum prosti for perioden I Plan for diakoni i Den norske kirke forstås diakoni som Kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.. Den allmenne diakonitjenesten i Bærum prosti kommer til uttrykk på mange måter i møte med mennesker i hverdagsog menighetsliv. Den enkelte og fellesskapet utfordres når medmennesker opplever små og store kriser. Den diakonale virksomhet utgjør et stort mangfold på mange plan og i mange sammenhenger. Gjennom livet vil alle komme i situasjoner der de vil trenge andre. I tråd med Plan for diakoni i Den norske kirke, har Bærum prosti en organisert diakontjeneste. Diakontjenesten er Det organiserte arbeidet diakoner og diakoniarbeidere utfører på vegne av menigheten overfor utsatte enkeltmennesker og grupper. Retningslinjer for dette arbeidet trekkes opp av menighetsråd og fellesråd, men diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere. Diakonen har også en særlig kompetanse til å ivareta det faglige ansvaret for en målrettet virksomhet, der frivillige og ansatte sammen gjør fellesskap, omsorg og solidaritet levende For å kunne møte diakonale utfordringer i Bærum prosti, er det viktig å arbeide for at det opprettes nye diakonstillinger. Bærum Kirkelige Fellesråd prioriterer i handlingsplan fem nye diakonstillingshjemler. Handlingsplan for diakontjenesten i Bærum prosti beskriver hvilke type diakonistillinger det bør satses på. De er beskrevet i punktene 3.4 til 3.6. Nysatsningene er også i tråd med Bærum kommunes prioriteringer. Det diakonale arbeidet bør fortsatt forankres i den enkelte diakons lokale menighet. For en diakon i en kirkelig kontekst er det nødvendig å være en del av en menighet og et gudstjenestefeirende fellesskap. Det er derfor naturlig at alle nye stillinger som etableres blir plassert i lokale menigheter med en naturlig kontakt med ansatte og frivillige, men med et eget arbeidsområde. 3

4 2. Organisering av diakontjenesten i Bærum prosti. Tradisjonelt har diakonene arbeidet direkte med tiltak i sine lokale menigheter. Diakonene ansatt i vigslede stillinger i Bærum kirkelige fellesråd har et eget faglig forum, Diakonforum. Diakonene koordinerer sin virksomhet gjennom dette fagforumet. Siden 2002 har det i Bærum Kirkelige Fellesråd vært omorganisasjoner og nedskjæringer. Det har ført til nedgang i diakonstillinger fra 6,65 årsverk i 2002 til 4,15 årsverk i 2010, fordelt på 5 stillinger mot tidligere 8. I dag har bare halvparten av menighetene diakon/prioritert diakonstilling. Dette er en utfordring. Som følge av nedbemanningen må Bærum kirkelige fellesråd tenke nytt om den faglige kompetansen diakonene representerer. I Kirkemøtets vedtak 2007 i forbindelse med ny Plan for diakoni i den norske kirke heter det: Pkt.6:Det er et mål at alle kyrkjelydar anten skal ha diakonstilling eller tilgang på diakonal kompetanse. Diakonforum har følgende forslag til fordeling av ressursene for å oppnå planens mål: 2.1. Diakonfaglig rådgivning - Diakonforum kan være en faglig ressurs for menighetsråd, diakoniutvalg og / eller staber i menigheter hvor det ikke er diakon. - Diakonforum kan være rådgiver i arbeidet med å opprette diakoniutvalg i de menighetene som mangler. - Diakonforum kan være rådgiver i arbeidet med å utarbeide lokale diakonplaner i menighetene. Forslag til fordeling av rådgivningsfunksjon - Diakonen i Jar har rådgivningsansvar for Grinilund - Diakonen i Østerås har rådgivningsansvar for Helgerud - Diakonen i Høvik rådgivningsansvar for Snarøya/Lysaker - Diakonen i Tanum har rådgivningsansvar for Bryn - Diakonen i Haslum har rådgivningsansvar for Lommedalen 2.2. Diakonifaglig spesialkompetanse Diakonforum kan fordele arbeidsområder etter den enkelte diakons fagkompetanse og personlige egenskaper. Innen de utvalgte arbeidsområdene blir diakonene en kontaktperson for Bærum kirkelige Fellesråd, lokale menigheter og samarbeidende parter. Ansvarlig diakonen knytter nettverk til kommune og frivillige organisasjoner etter behov. Forslag til arbeidsområder kan være: - Barn/ungdom/familie arbeid - Eldre arbeid - Frivillig medarbeiderskap - Mennesker med utviklingshemming/ integrering - Flyktninger Innen disse arbeidsområdene fokuseres det på følgende utfordringer; ensomhet, sorg, behov for tilhørighet og kontakt, livsmestring, rus, psykisk helse, mangel på bolig, fattigdom, kriminalitet osv. Det kan være behov den enkelte diakon å øke kompetansen på sitt område. Ved nyansettelse kan det være hensiktsmessig å etterspørre erfaring innenfor det arbeidsområdet som ikke dekkes på tidspunktet for utlysningen. 4

5 3. Satsningsområder Den Norske kirke i Bærum driver et utstrakt forebyggende og felleskapsbyggende omsorgsarbeid. Arbeidet omfatter alle aldersgrupper og tilbudene er rusfrie. Ansatte og frivillige medarbeidere arbeider tett sammen om å komme sentrale sosiale og åndelige utfordringer i møte. Menighetene tilbyr grupper ved sorg og samlivsbrudd, samtaler, og praktisk hjelp til mestring i vanskelige livssituasjoner. Ensomhet forsøkes møtt gjennom et variert tilbud av felleskap. Sjelesorg, formelle og uformelle besøkstjenester i hjem og fengsel er også en del av tjenesten. Kirkene holder åpent på kveldstid og ved katastrofer og større ulykker. Forbønn og gudstjenester setter fokus på de sosiale utfordringer mennesker til enhver tid står i. Årsmeldingene for den enkelte menighet gir en nærmere utdyping av arbeidet. Det er viktig i planperioden å opprettholde eksisterende diakonale tiltak i menighetene i Bærum prosti. Det forutsetter at kirkelige fagstillinger opprettholdes, og at det satses på økt frivillig medarbeiderskap i menighetene Planarbeid I Kirkemøtets vedtak 2007 i forbindelse med ny Plan for diakoni i Den norske kirke heter det: Pkt. 4 Diakoniplanen skal vere eit reiskap for kyrkjelydane, også for de som ikke har diakon eller spesielt tilsette for å drive diakonalt arbeid. Sokneråda må sjå på planen som verkemiddel i høve til den visjonen kyrkja har til å vera ei tenande folkekyrkje. De lokale menighetsråd er således ansvarlig for utarbeidelse og iverksettelse av lokal plan for diakoni. Arbeidet gjøres av lokale diakoniutvalg og ansatte. Tidskjema for planarbeidet Mars 2010: Mai- okt. 2010: Handlingsplan for diakonitjenesten i Bærum prosti vedtas i Bærum kirkelige fellesråd. Plan for Diakoni i Den norske kirke og Handlingsplan for diakonitjenesten presenteres for menighetsrådene Menighetsrådende sørger i samarbeid med Diakonforum for oppfølging av kirkemøtes vedtak og utarbeidelse av lokale diakoniplaner Juni 2011: Alle menigheter har laget og vedtatt lokale diakoniplaner Juli : Kirkemøtets vedtak er fulgt opp og alle menighetene iverksetter sine planer Kartlegging av Bærum kommune og andre sosiale aktører Det drives mye og godt helse og sosialfaglig arbeid i Bærum kommune, både av kommunen selv, frivillige organisasjoner og kirkesamfunn. Det er behov for en oversikt over hvilke helse- og sosialfaglige områder kommunen og andre instanser dekker, slik at menighetene i Den norske kirke ikke driver konkurrerende virksomhet innen diakonalt arbeid. Målet er at de forskjellige instanser skal utfylle hverandre. Per i dag har Diakonforum jevnlige møter med Senter for sorg og selvhjelp. Bedre oversikt over helse og sosialsektoren i Bærum kommune, og ha møtt aktuelle representanter for ansatte i kommunen og frivillige organisasjoner. - Diakonbesøk til ulike kommunale instanser og andre samarbeidspartnere i løpet av planperioden. - Utrede muligheten for at diakoner er representert i områdeteam og/eller nærmiljøteam i løpet av

6 3.3. Vold og overgrepsproblematikk Gjennom menighetenes felleskapsbyggende tiltak kommer både ansatte og frivillige medarbeidere i kontakt med mennesker som strever, som får sitt menneskeverd krenket eller selv krenker andre mennesker. Ansatte og frivillige i Den norske kirke i Bærum prosti, har tradisjon i å være medvandrere for enkeltmennesker i utsatte situasjoner. Bærum kommune avsluttet prosjektet Vold i nære relasjoner. I forbindelse med videreføring av dette arbeidet har koordinator for prosjektet tatt initiativ til et samarbeid med diakonene i Bærum. Bidra til avdekking og bekjempelse av vold og seksuelt misbruk i Bærum prosti. - etterspørre og være pådriver i å innføre av beredskap for Håndtering av overgrepsaker i alle menighetene i Bærum innen samarbeide med Bærum kommune om arbeidet med vold i nære relasjoner Kirkelig nærvær i Sandvika sentrum Bærum kommune skriver i sitt Handlingsprogram (2.9): Byen i Bærum skal utvikles med blandede funksjoner i en balansert bystruktur. I dette har kirken en funksjon. Bærum kommune har konkret oppfordret Den norske kirke i Bærum til å være med og realisere kommunens målsetning for Sandvika by gjennom et kirkelig nærvær i sentrum. I Handlingsplan for Bærum kirkelige fellesråd står det: Visjon: I Kristus, nær livet - en bekjennende, misjonerende, tjenende, åpen folkekirke. Målsetting Et kirkelig diakonalt nærvær i Sandvika sentrum ved en møteplass med; gatekapell/stille rom, kafé, samtaletilbud, gruppetilbud ved sorg og samlivsbrudd, hjelp til livsmestring, div kulturelle aktiviteter og lignende. - Arbeide ut en prosjektplan Finansiere og ansette en sentrumsdiakon - Starte opp drift Forebyggende omsorgsarbeid blant ungdom Kommunens melding Sammen for barn og unge gjør rede for de utfordringer ungdom i Bærum står overfor. Det gjelder blant annet krav til vellykkethet, økende alkohol og rusmisbruk, frafall fra videregående opplæring og et økende antall mennesker med psykiske lidelser. Antallet enslige asylsøkere og unge med innvandrerbakgrunn er økende. Mange unge mennesker har kjøpesenteret som sitt sosiale møtepunkt og kjøpesentrene kommer i kontakt med både kriminalitet og sosial nød. Sandvika sentrum har flere kjøpesentre, hvorav Sandvika Storsenter er Skandinavias største kjøpesenter. Prøve ut en særpreget kjøpesenterlokalisert forebyggingsmetodikk, ivareta ungdom og videreutvikle kriminalforebyggende tiltak og legge til rette for den gode samtalen. - initiere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i løpet av første halvår invitere ungdomsdiakonen i Basecamp, Bergen til idédugnad sammen med representanter fra Bærum kommune, Frelsesarmeen, Pinsekirken og ledelse på aktuelle kjøpesentre i

7 - arbeide med finansiering av en senterdiakonstilling i 100% - opprette prosjekt innen utgangen av 2011 Prosjektene i pkt 3,4 og 3.5 vil kunne samarbeide og utfylle hverandre Inkludering av mennesker med særlige behov I alle fellesskap vil det være behov for å legge forholdene til rette for grupper som står i fare for å falle utenfor fellesskapet av forskjellige grunner. Kirken har lang tradisjon for å ha fokus på inkludering. Dette er en kontinuerlig prosess som må vedlikeholdes Mennesker med utviklingshemming : Retten til å være et helt menneske er forankret i Grunnloven, i menneskerettskonvensjoner og FNs konvensjoner om funksjonshemmedes rettigheter. Herunder gjelder også retten til å praktisere tro. Statene skal oppmuntre til tiltak som gir mennesker med funksjonshemming mulighet til å delta på like vilkår og praktisere sin tro i det samfunn de tilhører. (FNs standardregel nr. 12). Alle kommuner i landet har ansvar for å legge til rette for at utviklingshemmede får et helhetlig tilbud. Det innebærer også utviklingshemmedes rett til å delta i det religiøse liv i det samfunnet de tilhører. Få til et tettere samarbeid med kommunens avdelinger for beboerne med psykisk utviklingshemming for å gi et helhetlig tilbud fra kirken. - innkalle til et idédugnadsmøte mellom aktuelle aktører i dette feltet i Bærum kommunen våren kartlegging av beboere som ønsker et tilbud til kirken. Dette arbeidet ferdigstilles i sørge for jevnlig besøk til boligene for å styrke kontakten med den enkelte beboer, ledsagere og andre ansatte i boligene inne rekruttering av frivillige medarbeidere som kan arbeide med felleskaps- og sosialiseringsprosesser sammen med beboerne. - søke midler til et 3års prosjekt som innebærer en 100% diakonstilling med særskilt ansvar for denne gruppen innen våren Flyktninger og innvandrere I Bærum kommune består befolkningen av 100 ulike nasjoner, hvorav 7,3 % er av ikke- vestlig bakgrunn. Det er ett asylmottak i Bærum kommune, Tanum transittmottak. I tillegg har kommunen et botilbud til enslige mindreårige flyktninger. Barnevernet i Bærum melder en økende andel henvendelser vedrørende barn med annen etnisk bakgrunn (ca 40 % av henvendelsene i 2008). Økt innsikt og forståelse for de muligheter og utfordringer som følger med en multikulturell befolkning i Bærum og hvordan Bærumskirken kan være en sosial aktør i det. - utrede muligheten for mer samarbeid med Barnevernstjenesten, Flyktningeguiden, Frivilligsenteret og Røde kors o.a. - gjennomføre en kartlegging og idédugnad kan man finne frem gode tiltak og/eller en bedre samordning mellom Bærum kommune, Den norske kirke og frivillige organisasjoner innen utrede muligheten for å samarbeide med religiøse organisasjoner i Bærum om dialog og forsoningsarbeid. 7

8 Kirkelig tjenester til mennesker i sykehjem og hospice Kirken har de fleste steder et tilbud til beboere i kommunens bo- og behandlingssentere i form av gudstjenester og/eller andakter. Beboere, familie eller personale kan ta kontakt med de lokale menighetene om noen ønsker å betjenes med kirkens sakramenter. Undersøkelser viser imidlertid at omfanget av slike tilbud varierer mye. Det uttrykkes også et savn etter økt kirkelig tilstedeværelse på bo- og behandlingssenterene og Hospice Stabekk etter at kommunens tidligere sykehjemsprest har gått over i annen stilling. Nærhet og kjennskap synes viktig for å fange opp beboernes ønsker og behov. Kirkelig nærvær i kommunens institusjoner for syke og eldre. - Sørge for at samtlige av kommunens bo- og behandlingssentere og Hospice Stabekk betjenes av en diakon en dag pr. uke. Dette krever i Bærum en opptrapping i antall diakonstillinger med 200% i fram til 2013 og gjennomføres med en stilling i 2011 og en i opprette et formelt samarbeid med frivillighetskoordinatorene i sykehjemmene innen Frivillig medarbeiderskap Bærum kommune skriver i sitt Handlingsprogram (avsnitt 2.12): Frivillig innsats og samarbeid har vært og vil fortsatt være et satsningsområde i kommunen. Bærum kirkelige fellesråd skriver i sin Handlingsplan : Frivillighet er en ressurs. Men den er ikke uten videre gratis. Det er behov for oppfølging av frivillighet og frivillig arbeid. B.K.F. vil i perioden utarbeide plan for frivillighet i kirken i Bærum, og ansette en frivillighetskoordinator. Det er registrert 2000 frivillige medarbeidere i menighetene i Bærum. Alle ansatte i menighetene har ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. Hvordan dette gjennomføres, varierer fra menighet til menighet, men innebærer jevnlige samtaler, medarbeiderfester, tilrettelegging og kursing, etc. Øke fokuset på og koordinering av frivillig medarbeiderskap i menighetene. - Bidra til markering av det europeiske frivillighetsåret 2011 i samarbeid med Bærum kommune. - Tilby å innføre medarbeiderpermen eller liknende opplegg for frivillig medarbeiderskap i alle menighetene i Bærum innen Tilby alle menighetene hjelp til å knyttes til frivillighetsregisteret, tilskuddsportalen og grasrotandelen inne utgangen av

9 4. Litteraturhenvisninger Rådmannens handlingsplan Barnevernsmeldingen 2009 Sammen for barn og unge 2009 Handlingsplan for Bærum kommune Helsemelding Plan for diakoni, 2008 Handlingsplan for Bærum kirkelige fellesråd Ressursperm for oppfølging av medarbeiderarar, Bjørgvin bispedømme Vedlegg: 1. Kirkemøtets vedtak Plan for diakoni i Den norske kirke,