FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PLAN 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG"

Transkript

1 FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR HELSEFAG FØRDE FEBRUAR

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mandat...s.3 2. Hovedmålene for FoU-planen.. s.3 3. Hovedområder for FoU...s.3 4. Sentrale samarbeidspartnere...s.5 5. Internasjonalt samarbeid..s.6 6. Utvikling av masterprogram....s.7 7. Organisasjon og ledelse av avdelingens FoU-virksomhet...s.7 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling s.9 9. Kompetanseheving og rekruttering...s Utviklingsarbeid...s Referanser...s.11 2

3 1. Bakgrunn og mandat I Lov om universitet og høgskoler er det presisert at universiteter og høgskoler, i tillegg til undervisning og formidling, også skal drive forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Med utgangspunkt i loven har Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) i sin Strategiplanen for besluttet at FoU-arbeidet skal ha fokus på forskningsbasert kunnskapsutvikling innenfor profesjonsfagene (1). For å realisere dette målet skal høgskolens FoU-arbeid organiseres i forskningsområder. Som en oppfølging av dette ba HSF-styret i sak 06/68 det sentrale FoU-utvalget om at det utarbeides FoU-planer for de nyetablerte forskningsområder. I den sentrale FoU-planen er Avdeling for helsefag (AHF) tildelt fagområdet klinisk forskning. Sentralt i den kliniske forskningen er forskning på helse. Forskningen bygger på at helhetlig helsebegrep som inkluderer både fokus på sykdom, og fysisk, psykisk og sosialt velvære (2). En åpen definisjon av klinisk forskning er gitt av en ekspertgruppe i National Institute of Health, USA. Denne gruppen har definert klinisk forskning på følgende måte: Klinisk forskning omfatter følgende tre områder: 1. Pasientorientert forskning hvor mennesker direkte er involvert i undersøkelsen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeidere. Det omfatter også situasjoner hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. Eksempler på slike studier er undersøkelse av sykdomsmekanismer, behandlingsforsøk, kliniske forsøk eller utvikling av ny medisinsk teknologi. 2. Epidemiologisk og atferdsforskning 3. Resultat- og helsetjenesteforskning. (3) Avdeling for helsefag tar i sitt videre planarbeid utgangspunkt i denne definisjonen av klinisk forskning. 2. Hovedmålene for FoU-planen Hensikten med denne planen er: bygge opp og utvikle et aktivt FoU-miljø styrke avdelingens forskningsbaserte undervisning og formidling sikre en formålstjenlig og best mulig bruk av avdelingens FoU-ressurser sikre kompetanseoppbygging slik at avdelingen på sikt også kan etablere egne og samarbeidsrelaterte masterutdanninger utvikle og styrke FoU-samarbeid og FoU-nettverk øke publiseringsraten og ekstern finansiering øke samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3

4 3. Hovedområder for FoU Med utgangspunkt i avdelingen strategiske plan, føringer fra høyskolens sentrale styre og de samarbeidsavtaler som er inngått, har AHF valgt å konsentrere sin FoU-virksomhet om to hovedområder: 1. Klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom 2. Kvalitetsutvikling av helsetjenestenes klientrettede virksomhet Disse områdene er i overensstemmelse med sykepleieforskningens hovedområder. Sykepleiens hovedmål er å fremme helse og forhindre og/eller lindre lidelse knyttet til sykdom. Klinisk sykepleieforskning er å fremme utviklingen av sykepleiepraksis. Å satse på klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom er i overensstemmelse med den demografiske utvikling og de nasjonale føringene (4). Forskning knyttet til hvordan mennesker med kroniske sykdommer kan få bedre mestringsstrategier og en god livskvalitet vil være et viktig satsingsområde ved AHF. Kvalitetsutvikling av klientrettet virksomhet med hovedvekt på behandlingsforløp og pasientforløp er meget aktuelle forskningsområder. Nasjonal helseplan slår fast at vi har i begrenset grad forskningsbasert kunnskap om organisering, ledelse, ressursutnyttelse, samhandling, IKT og pasientstrømmer i helsetjenesten (5). Forskning på sammenhenger mellom pasientstrømmer og ressursbruk, ledelse og organisering vil kunne gi et bedre og mer kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for planlegging og styring av tjenestetilbudene. Et lovfestet krav om at all høyere utdanning skal være basert på forskning gir nye premisser for utdanningen. Det formelle kravet om at all høyere utdanning skal være forskningsbasert stiller sykepleierutdanningen overfor nye utfordringer. Dette fordrer at det sees på forbindelseslinjer mellom akademisk og klinisk virksomhet. Lærerrollen er inne i en endringsprosess. Kristin Heggen kaller dette utviklingen av en ny dobbel profesjonalitet (6). Læreren får en dobbelposisjon både som lærer og forsker. Dette krever utdanningsforskning som kan gi oss mer systematisk kunnskap om alle omstillingenes vilkår og konsekvenser. 4. Sentrale samarbeidspartnere og nettverk Hovedområdet for Avdeling for helsefags FoU-satsing er klinisk forsking. Avdeling for helsefag er en liten avdeling som alene ikke har ressurser til å drive systematisk kunnskapsutvikling på alle de områder studieporteføljen tilsier. Avdelingen har derfor bygt opp en felles forskningsenhet knyttet til spesialisthelsetjenesten sammen med Helse-Førde, Senter for Helseforsking i Sogn og fjordane. I tillegg har avdelingen etablert samarbeid med 4

5 flere sentrale institusjoner når det gjelder forskning i kommunehelsetjenesten, Senter for omsorgsforskning, Region Vest.. Disse kliniske feltene er sentrale både for avdelingens bachelorutdanning i sykepleie, for videreutdanningene og for en fremtidig master i sykepleie. Senter for helseforskning i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane er et samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde. Formålet med senteret er å øke aktivitet, kvalitet og samarbeid innen FoU. Samarbeidet skjer innenfor de formelle rammene for drift i de to organisasjonene. Senteret vil prioritere forskning innenfor de følgende tematiske områdene: Pasientorientert forskning der menneske er direkte involvert i undersøkingen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeiderer. Det omfatter også situasjoner der man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra menneske. Epidemiologisk og adferdsforskning. Resultat- og helsetenesteforskning. Senter for omsorgsforskning, Region Vest. Senteret er et samarbeid mellom følgende institusjoner: Høgskulen i Bergen (HiB), Løvåsen Undervisningssykehjem (LUSH), Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF), Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Betanien Diakonale Høgskole (BDH), Haraldsplass Diakonale Høgskole (HDH), Universitetet i Bergen (UiB), Rokkansenteret (Unifob as), Olaviken Alderspsykiatriske Sjukehus, Røde Kors Sykehjem, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. Senteret er videre knytt til Undervisningssykehjemmene i Helseregion Vest. Senteret har som hovedmål å forske frem og formidle kunnskap om de institusjonelle betingelsene for at omsorgstjenestene skal kunne baseres på kunnskap, kompetanse og kvalitet. Fokus er på omsorgstjenester i kommunene, med særlig vekt på eldreomsorg. Med institusjonelle betingelser menes økonomiske, organisatoriske, kulturelle, verdimessige og sosiale rammer for utøvelse av tjenestene. Senteret skal bidra til utvikling av kompetente arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene gjennom forskning, utprøving og evaluering av modeller for kompetanseheving i praksis. Andre viktige regionale samarbeidspartnere for AHF: Universitets- og høgskole-nettverket (UH Nett Vest) De fem institusjonene Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har etablert et fast nettverkssamarbeid, UH Nett Vest. Samarbeidet i nettverket vil omfatte en rekke områder, blant annet: Utdanningssamarbeid, samarbeid om forskerutdanning, forskningssamarbeid og samarbeid om internasjonalisering. Arbeidet i nettverket er organisert i ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen innen Helse- og sosial arbeider med forskerutdanning, lærerutveksling og mastergradssamarbeid i regionen. 5

6 Førde Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USH) Førde USH har som hovedmål å medvirke til kvalitet og kompetanse i hjemmetjenesten og på institusjon, samt å stimulere til økt interesse for fagutvikling og forskning. Denne konstellasjonen skal sikre økt kvalitet i den kommunale omsorgstjenesten. Hovedmålene er å heve og sikre kvalitet og kompetanse i omsorg for pasienter på sykehjem / i åpen omsorg/ hjemme og å løfte geriatrisk omsorgsarbeid til et høyt faglig nivå. Det er videre et mål å etablere miljø som stimulerer til fagutvikling og forskning om omsorg på eldre og å utvikle gode læringsarenaer for studenter innen helsefaglig grunn- og videreutdanninger. Kunnskap fra prosjekter som utføres i regi av USH og UHT skal formidles til omsorgssektoren i hele Sogn og Fjordane. 5. Internasjonalt samarbeid Avdeling for helsefag har bevisst satset på internasjonalisering. Til nå har fokus vært på student- og lærermobilitet. Det er et sentralt mål å utvide det internasjonale samarbeidet til også å omfatte FoU. Det er videre en forutsetning med formelt internasjonalt samarbeid for å inneha en egen mastergrad. For å tilfredstille kravet har vi tilsett en førsteamanuensis fra The University of Zambia, School of Medicine, i 10% stilling til å forelese i forebyggende helsearbeid. Avdelingen vil fortsette å prioritere og formalisere internasjonale samarbeid fremover. 6. Utvikling av masterprogram Masterprogram i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det skal utvikles en felles master mellom AHF, ALI v/ idrettsfag og ASF. Masterprogrammet skal ha en klinisk profil og utvikles under arbeidstittelen Den avanserte praktiker. Programmet skal fange opp strømmingene i de tre store velferd reformene i helseog sosialsektoren samhandlingsreformen, NAV reformen og kompetanseutvikling i barnevernet. Studieplanen skal foreligge våren Samarbeid om Master i eldreomsorg joint degree. Med utspring i nettverket UH nett Vest er det pågående drøftinger om å opprette en felles grad (master i eldreomsorg) mellom HSF, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord-Haugesund. Arbeidet tar utgangspunkt i videreutdanningene i aldring og eldreomsorg. 6

7 7. Organisasjon og ledelse av FoU-virksomheten Forskningsledelse Det er ansatt en forskningsleder i 100 % stilling knyttet til Senter for helseforskning. Denne personen er leder for FoU-aktiviteten for både AHF og Helse Førde. Videre er det ved AHF ansatt en FoU-koordinator i 20 % stilling til å lede og administrere avdelingens FoUvirksomhet. AHF ønsker å øke FoU-koordinatorstillingen til 50 % stilling. Det er videre lyst ut et professorat ved AHF som er ventet ferdigbehandlet februar Med en professor på plass i organisasjonen, må organiseringen av forskningsledelsen tas opp til revisjon. FoU-utvalget AHF har et FoU-utvalg, som skal fungere som rådgivende organ for dekanen, med følgende mandat: Arbeide for at FoU-aktiviteten ved AHF er av god kvalitet og i tråd med samfunnet sine behov Foreslå tiltak som kan motivere ansatte og studenter til å utføre godt og relevant FoUarbeid Foreslå tiltak som skaper gode rammer og vilkår for FoU-aktivitet Arbeide for et aktivt FoU-samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere og andre fagmiljø ved HSF Arbeide for å synliggjøre FoU-aktiviteten ved AHF internt og eksternt Komme med tilrådinger og innspill til HSF sin FoU-aktivitet Komme med tilrådinger og innspill til AHF sin FoU-plan Organisering i forskningsgrupper/nettverk Avdeling for helsefag har organisert sin undervisningsaktivitet i emnegrupper og sin FoUaktivitet i interne og eksterne nettverk. Det kan bli aktuelt å kanalisere noe av avdelingens FoU-midler via disse nettverkene. Nettverkene er nyoppstartet og er en felles arena der fag og forskningsinteresserte kan møtes og utveksle kunnskap og ideer og samtale på tvers av institusjoner og fagbakgrunn. Det er viktig at nettverkene er brukerstyrt og uformelle, frivillige og man ønsker at det etter hvert kan opprettes smågrupper under og på tvers av nettverkene Nettverk for fedmeforskning i Sogn og fjordane Nettverk for fedmeforskning er et nettverk av fagfolk som er interessert i førebygging og behandling av sykelig overvekt. Nettverket har sitt utgangspunkt i Sogn og Fjordane, men nettverket har også knytt til seg kompetanse fra andre norske og internasjonale fagmiljøer. Føremålet med nettverket er å stimulere til et godt faglig og kollegialt forskingsmiljø relatert til sykelig overvekt i regionen. Villy Våge fra Helse-Førde leder initiativet. 7

8 "Nettverk for pleie og omsorgsforskning Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Randi Skår, AHF. Nettverket omfatter forskere og prosjekter som er interesserte i forskning og utvikling relatert til omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelstjenesten, fortrinnsvis i Sogn og fjordane. Dette initiativet er koplet til Senter for omsorgsforsking vest og Førde Undervisningssjukeheim (USH) og heimeteneste (UHT). "Psykisk helse og rus" Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Eva Langeland, AHF. Nettverket omfatter forskere og andre som er interesserte i fagområdene psykisk helse og rus. I Helse-Førde er det allerede etablert en gruppe som ser på rusproblematikk. Det er et ønske om å samle dette til et felles nettverk med mulighet for å danne undergrupper basert på interesse. Velferdsforskning Nettverket er basert på det NFR-finansierte prosjektet "Lokal velferdsleiing i system under press ledet av Professor Bukve fra ASF, Bakgrunnen for prosjektet er de store nasjonale styringsutfordringene innenfor helse- og sosialsektoren. Disse utfordringene gjør at det lokale ledernivået i sektoren blir stilt ovenfor store krav og sprikende mål med omsyn til både omstilling og utvikling, samordning og prioritering, kostnadseffektivitet og kvalitet. Profesjonsforskning På møte i FoU- utvalet ved HSF ble det gjort vedtak om å danne forskningsgrupper med egne forskningsledere for HSF sine satsingsområder. Profesjonsforsking er et av disse tiltakene og blir ledet fra ASF ved Roger Hestholm. Det er 3 underordnede tema innen nettverket: 1. Profesjonsutøving, 2. Profesjonsutdanning, 3. Sosiale, historiske og kulturelle forhold som gir mer og oppdatert kunnskap om profesjonene sine brukere. Det er ønskelig at forskningstemaet Medisinske og naturvitenskaplige emner i sykepleieutdanningen fra AHF kan bli en naturlig del av underpunkt 2, profesjonsutdanning, i dette nettverket Eksterne forskningsressurser På bakgrunn av NOKUT-rapporten fra 2007 (7) og for å øke kvaliteten og kvantiteten på forskning har AHF tilsett forskningskompetente personer i IIer-stillinger fra høyskole- og universitetssektoren. Funksjonen til de eksterne IIer-stillingene er knyttet til FoU-prosjekter, undervisning, kursvirksomhet, veiledning og mentor-roller. Noen av stillingene har en funksjon knyttet til Senter for helseforskning og Senter for omsorgsforskning vest. Tildeling av FoU-midler AHF blir tildelt FoU-midler fra HSF sentralt. Det en målsetting for avdelingen å øke ekstern inntjening i form av økt publisering og flere eksternt finansierte forskningsprosjekter. Tilgjengelige FoU-midler må søkes om hvert år. På bakgrunn av lokale og regionale satsingsområder og samarbeid/nettverk vil FoU midler bli kanalisert mot prioriterte områder 8

9 og etter hvert gjerne gjennom de etablerte nettverkene. Vi prioriterer å gi få prosjekter en større andel FoU-tid for å styrke kvaliteten på forskningen ved avdelingen. Denne omleggingen vil medføre andre krav til arbeidsplanlegging og organisering. Avdelingen arbeider for å få utvikle systemer for tildeling av insentivmidler ved FoUproduksjon.Vi vil spesielt arbeide for å øremerke FoU-midler til rekrutteringsstipend for å skrive PhD-søknader og for å skrive prosjektsøknader for eksterne FoU-midler etter oppnådd PhD-grad. 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling AHF vil jobbe for å følge Handlingsplan for formidling , som er utarbeidet av det sentrale FoU-utvalet ved HSF. (under sentrale FoU-utval; møtereferat). Det er tilsett en trainee ved HSF som skal sikre god forskningsformidling ved institusjonen. Vi skal: - utvikle en åpen, tilgjengelig og engasjert institusjon som er synlig og setter spor etter seg - styrke og profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og formidling - utvikle ordninger som stimulerer til framifrå og engasjerende forskingsformidling - stimulere og motivere tilsette til kritisk og konstruktiv deltaking i samfunnsdebatten - medvirke til forpliktende samarbeid mellom høyskoler og universitet på Vestlandet og være åpne for å delta i bygging av eit Vestlandsuniversitet AHF stiller krav om rapportering, offentliggjøring og publisering av oppnådde resultater. AHF har hatt 4-7 fagfellevurderte vitenskaplige publikasjoner årlig i perioden Innen 2014 er det et mål å ha doblet dette antallet til 12 publikasjoner per år. 9. Kompetanseheving og rekruttering Per dags dato har bortimot alle av de faste ansatte ved AHF lektor-kompetanse. For å opprettholde kompetansenivået på bachelorutdanningen og for å videreutvikle masterutdanningen i avdelingen vil det fra høyskolens side legges til rette for å styrke avdelingen med stipendiatstillinger, post.doc-stillinger, dosentstillinger og professorat (rekruttering eksternt eller opprykk internt). Etter tilråding fra nasjonalt råd vil AHF fortsette å stimulere til kompetanseheving i form av både førstelektor og PhD. Det vil imidlertid bli mindre prioritert å finansiere hele førstelektorløp, men derimot blir det åpnet for individuelle FoU-stipend for ansatte som er i ferd med å oppnå førstelektorkompetanse (individuell plan utifra en faglig vurdering). I perioden ønsker man å ha minst fire dr.gradsstipendiatar til enhver tid. For å sikre en tverrfaglig pool av ansatte ved AHF vil man prioritere kandidater med varierte kompetanser når det blir utlyst nye undervisnings- eller forskningsstillinger. 9

10 Avdelingen vil utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle ansatte. 10. Utviklingsarbeid I følge OECDs definisjon (8) er utviklingsarbeid systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å fremstille nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Utviklingsarbeid kan også defineres som en prosess for å overføre kunnskap fremskaffet gjennom forskning til operasjonelle programmer, inkludert prosjekter igangsatt med testing og evaluering som hensikt. AHF ønsker å styrke og stimulere helsefaglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Målet er å arrangere en fagdag i utviklingsarbeid i Det er et mål å involvere studentene mer i FoU (9). Samarbeidsmidlene som er ment brukt til prosjekter som styrker praksisstudiene og samarbeidet om praksisstudiene vil bli prioritert opp mot dette området (10). 10

11 11. Sentrale referanser 1. Strategiplan for HSF for perioden WHO (1946). Constitution of World Health Organisation. In Basic documents. Geneva: World Health Organisation 3. Strategi for forskning i Helse Vest med tematiske satsinger og forslag til tiltak. Rapport, Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus, St. meld. Nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Helse- og omsorgsdepartmentet 5. Nasjonal helseplan ( ). Særtrykk av St. prp. Nr. 1 ( ) kapitel 6, Helse- og omsorgsdepartementet 6. Heggen K. Lærerarbeid og dobbel profesjonalitet. I Christiansen B., Heggen K. og Karseth B.: Klinikk og akademia. Universitetsforlaget, Rapport Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie-fase 3 8. OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual. 1980, 4. utg. (Paris). 9. Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR, juli 2010 på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger, april Fokus på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger. Andre: St.meld. nr. 28 ( ) Om forskning. Referanse undervisningssykehjem: St. meld. Nr. 25,

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer?

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Tone Rustøen Seniorforsker/professor Rikshospitalet/Høgskolen i Oslo Hva jeg skal snakke om Litt historie

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Professor Anne G. Vinsnes, ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 Anne G. Vinsnes 2 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med mange og sammensatte

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon 1. PARTER I AVTALEN Partene i denne avtalen er Helse Midt-Norge RHF v/administrerende

Detaljer

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Samarbeid og samhandling

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012 Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat, Senter for omsorgsforskning, Østlandet Disposisjon 1. Ny

Detaljer

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning.

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Hvordan samsvarer forutsetningene knyttet til praksisstudiene med føringene i rammeplanen Sissel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Strategisk plan perioden

Strategisk plan perioden Strategisk plan perioden 2010 2014 Innledning I Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening, Framtidas omsorgsutfordringer lanserte Regjeringen planer for å styrke forsknings- og

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet

Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter. ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning midt/ Nord universitet Utviklingsperspektivet: Den nye hjemmebaserte tjenesten trender og muligheter ved Aud Moe Senter for omsorgsforskning Reformer 1982 Kommunehelsetjenesteloven 1988 Sykehjem overført til kommunene HVPU-reformen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering Hvordan gjøre hverandre gode?- de gode læringsarenaene. Samspill og ansvarsdeling mellom utdanningsinstitusjon og praksissted 30. oktober 2006 NSH Utgangspunkt Målet for Rikshospitalet

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010 2014 Samhandling i praksis Innhold 1. Innledning.... 3 2. Visjon og mandat. 4 3. Strategiske satsingsområder...... 4 3.1. Kunnskapsutvikling og faglig profil.. 4 3.1.1 Satsing på eksisterende

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Utfordringer for og til UH-sektoren. Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010

Utfordringer for og til UH-sektoren. Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010 Utfordringer for og til UH-sektoren Statssekretær Kyrre Lekve UHRs dekanskole 3. november 2010 Politikkutfordringene Strukturutfordringene Styringsutfordringene Ledelsesutfordringene 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim 21.10.2014 Behovet for forskning i de kommunale helseomsorgstjenestene Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Dialogmøte mellom høgskolene og Forskningsrådet 11.2.2013 Jesper W. Simonsen Dialogmøtet 2012 Etableringen av en egen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer