FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PLAN 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG"

Transkript

1 FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR HELSEFAG FØRDE FEBRUAR

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mandat...s.3 2. Hovedmålene for FoU-planen.. s.3 3. Hovedområder for FoU...s.3 4. Sentrale samarbeidspartnere...s.5 5. Internasjonalt samarbeid..s.6 6. Utvikling av masterprogram....s.7 7. Organisasjon og ledelse av avdelingens FoU-virksomhet...s.7 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling s.9 9. Kompetanseheving og rekruttering...s Utviklingsarbeid...s Referanser...s.11 2

3 1. Bakgrunn og mandat I Lov om universitet og høgskoler er det presisert at universiteter og høgskoler, i tillegg til undervisning og formidling, også skal drive forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Med utgangspunkt i loven har Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) i sin Strategiplanen for besluttet at FoU-arbeidet skal ha fokus på forskningsbasert kunnskapsutvikling innenfor profesjonsfagene (1). For å realisere dette målet skal høgskolens FoU-arbeid organiseres i forskningsområder. Som en oppfølging av dette ba HSF-styret i sak 06/68 det sentrale FoU-utvalget om at det utarbeides FoU-planer for de nyetablerte forskningsområder. I den sentrale FoU-planen er Avdeling for helsefag (AHF) tildelt fagområdet klinisk forskning. Sentralt i den kliniske forskningen er forskning på helse. Forskningen bygger på at helhetlig helsebegrep som inkluderer både fokus på sykdom, og fysisk, psykisk og sosialt velvære (2). En åpen definisjon av klinisk forskning er gitt av en ekspertgruppe i National Institute of Health, USA. Denne gruppen har definert klinisk forskning på følgende måte: Klinisk forskning omfatter følgende tre områder: 1. Pasientorientert forskning hvor mennesker direkte er involvert i undersøkelsen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeidere. Det omfatter også situasjoner hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. Eksempler på slike studier er undersøkelse av sykdomsmekanismer, behandlingsforsøk, kliniske forsøk eller utvikling av ny medisinsk teknologi. 2. Epidemiologisk og atferdsforskning 3. Resultat- og helsetjenesteforskning. (3) Avdeling for helsefag tar i sitt videre planarbeid utgangspunkt i denne definisjonen av klinisk forskning. 2. Hovedmålene for FoU-planen Hensikten med denne planen er: bygge opp og utvikle et aktivt FoU-miljø styrke avdelingens forskningsbaserte undervisning og formidling sikre en formålstjenlig og best mulig bruk av avdelingens FoU-ressurser sikre kompetanseoppbygging slik at avdelingen på sikt også kan etablere egne og samarbeidsrelaterte masterutdanninger utvikle og styrke FoU-samarbeid og FoU-nettverk øke publiseringsraten og ekstern finansiering øke samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3

4 3. Hovedområder for FoU Med utgangspunkt i avdelingen strategiske plan, føringer fra høyskolens sentrale styre og de samarbeidsavtaler som er inngått, har AHF valgt å konsentrere sin FoU-virksomhet om to hovedområder: 1. Klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom 2. Kvalitetsutvikling av helsetjenestenes klientrettede virksomhet Disse områdene er i overensstemmelse med sykepleieforskningens hovedområder. Sykepleiens hovedmål er å fremme helse og forhindre og/eller lindre lidelse knyttet til sykdom. Klinisk sykepleieforskning er å fremme utviklingen av sykepleiepraksis. Å satse på klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom er i overensstemmelse med den demografiske utvikling og de nasjonale føringene (4). Forskning knyttet til hvordan mennesker med kroniske sykdommer kan få bedre mestringsstrategier og en god livskvalitet vil være et viktig satsingsområde ved AHF. Kvalitetsutvikling av klientrettet virksomhet med hovedvekt på behandlingsforløp og pasientforløp er meget aktuelle forskningsområder. Nasjonal helseplan slår fast at vi har i begrenset grad forskningsbasert kunnskap om organisering, ledelse, ressursutnyttelse, samhandling, IKT og pasientstrømmer i helsetjenesten (5). Forskning på sammenhenger mellom pasientstrømmer og ressursbruk, ledelse og organisering vil kunne gi et bedre og mer kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for planlegging og styring av tjenestetilbudene. Et lovfestet krav om at all høyere utdanning skal være basert på forskning gir nye premisser for utdanningen. Det formelle kravet om at all høyere utdanning skal være forskningsbasert stiller sykepleierutdanningen overfor nye utfordringer. Dette fordrer at det sees på forbindelseslinjer mellom akademisk og klinisk virksomhet. Lærerrollen er inne i en endringsprosess. Kristin Heggen kaller dette utviklingen av en ny dobbel profesjonalitet (6). Læreren får en dobbelposisjon både som lærer og forsker. Dette krever utdanningsforskning som kan gi oss mer systematisk kunnskap om alle omstillingenes vilkår og konsekvenser. 4. Sentrale samarbeidspartnere og nettverk Hovedområdet for Avdeling for helsefags FoU-satsing er klinisk forsking. Avdeling for helsefag er en liten avdeling som alene ikke har ressurser til å drive systematisk kunnskapsutvikling på alle de områder studieporteføljen tilsier. Avdelingen har derfor bygt opp en felles forskningsenhet knyttet til spesialisthelsetjenesten sammen med Helse-Førde, Senter for Helseforsking i Sogn og fjordane. I tillegg har avdelingen etablert samarbeid med 4

5 flere sentrale institusjoner når det gjelder forskning i kommunehelsetjenesten, Senter for omsorgsforskning, Region Vest.. Disse kliniske feltene er sentrale både for avdelingens bachelorutdanning i sykepleie, for videreutdanningene og for en fremtidig master i sykepleie. Senter for helseforskning i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane er et samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde. Formålet med senteret er å øke aktivitet, kvalitet og samarbeid innen FoU. Samarbeidet skjer innenfor de formelle rammene for drift i de to organisasjonene. Senteret vil prioritere forskning innenfor de følgende tematiske områdene: Pasientorientert forskning der menneske er direkte involvert i undersøkingen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeiderer. Det omfatter også situasjoner der man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra menneske. Epidemiologisk og adferdsforskning. Resultat- og helsetenesteforskning. Senter for omsorgsforskning, Region Vest. Senteret er et samarbeid mellom følgende institusjoner: Høgskulen i Bergen (HiB), Løvåsen Undervisningssykehjem (LUSH), Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF), Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Betanien Diakonale Høgskole (BDH), Haraldsplass Diakonale Høgskole (HDH), Universitetet i Bergen (UiB), Rokkansenteret (Unifob as), Olaviken Alderspsykiatriske Sjukehus, Røde Kors Sykehjem, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. Senteret er videre knytt til Undervisningssykehjemmene i Helseregion Vest. Senteret har som hovedmål å forske frem og formidle kunnskap om de institusjonelle betingelsene for at omsorgstjenestene skal kunne baseres på kunnskap, kompetanse og kvalitet. Fokus er på omsorgstjenester i kommunene, med særlig vekt på eldreomsorg. Med institusjonelle betingelser menes økonomiske, organisatoriske, kulturelle, verdimessige og sosiale rammer for utøvelse av tjenestene. Senteret skal bidra til utvikling av kompetente arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene gjennom forskning, utprøving og evaluering av modeller for kompetanseheving i praksis. Andre viktige regionale samarbeidspartnere for AHF: Universitets- og høgskole-nettverket (UH Nett Vest) De fem institusjonene Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har etablert et fast nettverkssamarbeid, UH Nett Vest. Samarbeidet i nettverket vil omfatte en rekke områder, blant annet: Utdanningssamarbeid, samarbeid om forskerutdanning, forskningssamarbeid og samarbeid om internasjonalisering. Arbeidet i nettverket er organisert i ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen innen Helse- og sosial arbeider med forskerutdanning, lærerutveksling og mastergradssamarbeid i regionen. 5

6 Førde Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USH) Førde USH har som hovedmål å medvirke til kvalitet og kompetanse i hjemmetjenesten og på institusjon, samt å stimulere til økt interesse for fagutvikling og forskning. Denne konstellasjonen skal sikre økt kvalitet i den kommunale omsorgstjenesten. Hovedmålene er å heve og sikre kvalitet og kompetanse i omsorg for pasienter på sykehjem / i åpen omsorg/ hjemme og å løfte geriatrisk omsorgsarbeid til et høyt faglig nivå. Det er videre et mål å etablere miljø som stimulerer til fagutvikling og forskning om omsorg på eldre og å utvikle gode læringsarenaer for studenter innen helsefaglig grunn- og videreutdanninger. Kunnskap fra prosjekter som utføres i regi av USH og UHT skal formidles til omsorgssektoren i hele Sogn og Fjordane. 5. Internasjonalt samarbeid Avdeling for helsefag har bevisst satset på internasjonalisering. Til nå har fokus vært på student- og lærermobilitet. Det er et sentralt mål å utvide det internasjonale samarbeidet til også å omfatte FoU. Det er videre en forutsetning med formelt internasjonalt samarbeid for å inneha en egen mastergrad. For å tilfredstille kravet har vi tilsett en førsteamanuensis fra The University of Zambia, School of Medicine, i 10% stilling til å forelese i forebyggende helsearbeid. Avdelingen vil fortsette å prioritere og formalisere internasjonale samarbeid fremover. 6. Utvikling av masterprogram Masterprogram i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det skal utvikles en felles master mellom AHF, ALI v/ idrettsfag og ASF. Masterprogrammet skal ha en klinisk profil og utvikles under arbeidstittelen Den avanserte praktiker. Programmet skal fange opp strømmingene i de tre store velferd reformene i helseog sosialsektoren samhandlingsreformen, NAV reformen og kompetanseutvikling i barnevernet. Studieplanen skal foreligge våren Samarbeid om Master i eldreomsorg joint degree. Med utspring i nettverket UH nett Vest er det pågående drøftinger om å opprette en felles grad (master i eldreomsorg) mellom HSF, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord-Haugesund. Arbeidet tar utgangspunkt i videreutdanningene i aldring og eldreomsorg. 6

7 7. Organisasjon og ledelse av FoU-virksomheten Forskningsledelse Det er ansatt en forskningsleder i 100 % stilling knyttet til Senter for helseforskning. Denne personen er leder for FoU-aktiviteten for både AHF og Helse Førde. Videre er det ved AHF ansatt en FoU-koordinator i 20 % stilling til å lede og administrere avdelingens FoUvirksomhet. AHF ønsker å øke FoU-koordinatorstillingen til 50 % stilling. Det er videre lyst ut et professorat ved AHF som er ventet ferdigbehandlet februar Med en professor på plass i organisasjonen, må organiseringen av forskningsledelsen tas opp til revisjon. FoU-utvalget AHF har et FoU-utvalg, som skal fungere som rådgivende organ for dekanen, med følgende mandat: Arbeide for at FoU-aktiviteten ved AHF er av god kvalitet og i tråd med samfunnet sine behov Foreslå tiltak som kan motivere ansatte og studenter til å utføre godt og relevant FoUarbeid Foreslå tiltak som skaper gode rammer og vilkår for FoU-aktivitet Arbeide for et aktivt FoU-samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere og andre fagmiljø ved HSF Arbeide for å synliggjøre FoU-aktiviteten ved AHF internt og eksternt Komme med tilrådinger og innspill til HSF sin FoU-aktivitet Komme med tilrådinger og innspill til AHF sin FoU-plan Organisering i forskningsgrupper/nettverk Avdeling for helsefag har organisert sin undervisningsaktivitet i emnegrupper og sin FoUaktivitet i interne og eksterne nettverk. Det kan bli aktuelt å kanalisere noe av avdelingens FoU-midler via disse nettverkene. Nettverkene er nyoppstartet og er en felles arena der fag og forskningsinteresserte kan møtes og utveksle kunnskap og ideer og samtale på tvers av institusjoner og fagbakgrunn. Det er viktig at nettverkene er brukerstyrt og uformelle, frivillige og man ønsker at det etter hvert kan opprettes smågrupper under og på tvers av nettverkene Nettverk for fedmeforskning i Sogn og fjordane Nettverk for fedmeforskning er et nettverk av fagfolk som er interessert i førebygging og behandling av sykelig overvekt. Nettverket har sitt utgangspunkt i Sogn og Fjordane, men nettverket har også knytt til seg kompetanse fra andre norske og internasjonale fagmiljøer. Føremålet med nettverket er å stimulere til et godt faglig og kollegialt forskingsmiljø relatert til sykelig overvekt i regionen. Villy Våge fra Helse-Førde leder initiativet. 7

8 "Nettverk for pleie og omsorgsforskning Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Randi Skår, AHF. Nettverket omfatter forskere og prosjekter som er interesserte i forskning og utvikling relatert til omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelstjenesten, fortrinnsvis i Sogn og fjordane. Dette initiativet er koplet til Senter for omsorgsforsking vest og Førde Undervisningssjukeheim (USH) og heimeteneste (UHT). "Psykisk helse og rus" Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Eva Langeland, AHF. Nettverket omfatter forskere og andre som er interesserte i fagområdene psykisk helse og rus. I Helse-Førde er det allerede etablert en gruppe som ser på rusproblematikk. Det er et ønske om å samle dette til et felles nettverk med mulighet for å danne undergrupper basert på interesse. Velferdsforskning Nettverket er basert på det NFR-finansierte prosjektet "Lokal velferdsleiing i system under press ledet av Professor Bukve fra ASF, Bakgrunnen for prosjektet er de store nasjonale styringsutfordringene innenfor helse- og sosialsektoren. Disse utfordringene gjør at det lokale ledernivået i sektoren blir stilt ovenfor store krav og sprikende mål med omsyn til både omstilling og utvikling, samordning og prioritering, kostnadseffektivitet og kvalitet. Profesjonsforskning På møte i FoU- utvalet ved HSF ble det gjort vedtak om å danne forskningsgrupper med egne forskningsledere for HSF sine satsingsområder. Profesjonsforsking er et av disse tiltakene og blir ledet fra ASF ved Roger Hestholm. Det er 3 underordnede tema innen nettverket: 1. Profesjonsutøving, 2. Profesjonsutdanning, 3. Sosiale, historiske og kulturelle forhold som gir mer og oppdatert kunnskap om profesjonene sine brukere. Det er ønskelig at forskningstemaet Medisinske og naturvitenskaplige emner i sykepleieutdanningen fra AHF kan bli en naturlig del av underpunkt 2, profesjonsutdanning, i dette nettverket Eksterne forskningsressurser På bakgrunn av NOKUT-rapporten fra 2007 (7) og for å øke kvaliteten og kvantiteten på forskning har AHF tilsett forskningskompetente personer i IIer-stillinger fra høyskole- og universitetssektoren. Funksjonen til de eksterne IIer-stillingene er knyttet til FoU-prosjekter, undervisning, kursvirksomhet, veiledning og mentor-roller. Noen av stillingene har en funksjon knyttet til Senter for helseforskning og Senter for omsorgsforskning vest. Tildeling av FoU-midler AHF blir tildelt FoU-midler fra HSF sentralt. Det en målsetting for avdelingen å øke ekstern inntjening i form av økt publisering og flere eksternt finansierte forskningsprosjekter. Tilgjengelige FoU-midler må søkes om hvert år. På bakgrunn av lokale og regionale satsingsområder og samarbeid/nettverk vil FoU midler bli kanalisert mot prioriterte områder 8

9 og etter hvert gjerne gjennom de etablerte nettverkene. Vi prioriterer å gi få prosjekter en større andel FoU-tid for å styrke kvaliteten på forskningen ved avdelingen. Denne omleggingen vil medføre andre krav til arbeidsplanlegging og organisering. Avdelingen arbeider for å få utvikle systemer for tildeling av insentivmidler ved FoUproduksjon.Vi vil spesielt arbeide for å øremerke FoU-midler til rekrutteringsstipend for å skrive PhD-søknader og for å skrive prosjektsøknader for eksterne FoU-midler etter oppnådd PhD-grad. 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling AHF vil jobbe for å følge Handlingsplan for formidling , som er utarbeidet av det sentrale FoU-utvalet ved HSF. (under sentrale FoU-utval; møtereferat). Det er tilsett en trainee ved HSF som skal sikre god forskningsformidling ved institusjonen. Vi skal: - utvikle en åpen, tilgjengelig og engasjert institusjon som er synlig og setter spor etter seg - styrke og profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og formidling - utvikle ordninger som stimulerer til framifrå og engasjerende forskingsformidling - stimulere og motivere tilsette til kritisk og konstruktiv deltaking i samfunnsdebatten - medvirke til forpliktende samarbeid mellom høyskoler og universitet på Vestlandet og være åpne for å delta i bygging av eit Vestlandsuniversitet AHF stiller krav om rapportering, offentliggjøring og publisering av oppnådde resultater. AHF har hatt 4-7 fagfellevurderte vitenskaplige publikasjoner årlig i perioden Innen 2014 er det et mål å ha doblet dette antallet til 12 publikasjoner per år. 9. Kompetanseheving og rekruttering Per dags dato har bortimot alle av de faste ansatte ved AHF lektor-kompetanse. For å opprettholde kompetansenivået på bachelorutdanningen og for å videreutvikle masterutdanningen i avdelingen vil det fra høyskolens side legges til rette for å styrke avdelingen med stipendiatstillinger, post.doc-stillinger, dosentstillinger og professorat (rekruttering eksternt eller opprykk internt). Etter tilråding fra nasjonalt råd vil AHF fortsette å stimulere til kompetanseheving i form av både førstelektor og PhD. Det vil imidlertid bli mindre prioritert å finansiere hele førstelektorløp, men derimot blir det åpnet for individuelle FoU-stipend for ansatte som er i ferd med å oppnå førstelektorkompetanse (individuell plan utifra en faglig vurdering). I perioden ønsker man å ha minst fire dr.gradsstipendiatar til enhver tid. For å sikre en tverrfaglig pool av ansatte ved AHF vil man prioritere kandidater med varierte kompetanser når det blir utlyst nye undervisnings- eller forskningsstillinger. 9

10 Avdelingen vil utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle ansatte. 10. Utviklingsarbeid I følge OECDs definisjon (8) er utviklingsarbeid systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å fremstille nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Utviklingsarbeid kan også defineres som en prosess for å overføre kunnskap fremskaffet gjennom forskning til operasjonelle programmer, inkludert prosjekter igangsatt med testing og evaluering som hensikt. AHF ønsker å styrke og stimulere helsefaglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Målet er å arrangere en fagdag i utviklingsarbeid i Det er et mål å involvere studentene mer i FoU (9). Samarbeidsmidlene som er ment brukt til prosjekter som styrker praksisstudiene og samarbeidet om praksisstudiene vil bli prioritert opp mot dette området (10). 10

11 11. Sentrale referanser 1. Strategiplan for HSF for perioden WHO (1946). Constitution of World Health Organisation. In Basic documents. Geneva: World Health Organisation 3. Strategi for forskning i Helse Vest med tematiske satsinger og forslag til tiltak. Rapport, Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus, St. meld. Nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Helse- og omsorgsdepartmentet 5. Nasjonal helseplan ( ). Særtrykk av St. prp. Nr. 1 ( ) kapitel 6, Helse- og omsorgsdepartementet 6. Heggen K. Lærerarbeid og dobbel profesjonalitet. I Christiansen B., Heggen K. og Karseth B.: Klinikk og akademia. Universitetsforlaget, Rapport Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie-fase 3 8. OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual. 1980, 4. utg. (Paris). 9. Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR, juli 2010 på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger, april Fokus på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger. Andre: St.meld. nr. 28 ( ) Om forskning. Referanse undervisningssykehjem: St. meld. Nr. 25,