FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PLAN 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG"

Transkript

1 FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG AVDELING FOR HELSEFAG FØRDE FEBRUAR

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mandat...s.3 2. Hovedmålene for FoU-planen.. s.3 3. Hovedområder for FoU...s.3 4. Sentrale samarbeidspartnere...s.5 5. Internasjonalt samarbeid..s.6 6. Utvikling av masterprogram....s.7 7. Organisasjon og ledelse av avdelingens FoU-virksomhet...s.7 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling s.9 9. Kompetanseheving og rekruttering...s Utviklingsarbeid...s Referanser...s.11 2

3 1. Bakgrunn og mandat I Lov om universitet og høgskoler er det presisert at universiteter og høgskoler, i tillegg til undervisning og formidling, også skal drive forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Med utgangspunkt i loven har Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) i sin Strategiplanen for besluttet at FoU-arbeidet skal ha fokus på forskningsbasert kunnskapsutvikling innenfor profesjonsfagene (1). For å realisere dette målet skal høgskolens FoU-arbeid organiseres i forskningsområder. Som en oppfølging av dette ba HSF-styret i sak 06/68 det sentrale FoU-utvalget om at det utarbeides FoU-planer for de nyetablerte forskningsområder. I den sentrale FoU-planen er Avdeling for helsefag (AHF) tildelt fagområdet klinisk forskning. Sentralt i den kliniske forskningen er forskning på helse. Forskningen bygger på at helhetlig helsebegrep som inkluderer både fokus på sykdom, og fysisk, psykisk og sosialt velvære (2). En åpen definisjon av klinisk forskning er gitt av en ekspertgruppe i National Institute of Health, USA. Denne gruppen har definert klinisk forskning på følgende måte: Klinisk forskning omfatter følgende tre områder: 1. Pasientorientert forskning hvor mennesker direkte er involvert i undersøkelsen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeidere. Det omfatter også situasjoner hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. Eksempler på slike studier er undersøkelse av sykdomsmekanismer, behandlingsforsøk, kliniske forsøk eller utvikling av ny medisinsk teknologi. 2. Epidemiologisk og atferdsforskning 3. Resultat- og helsetjenesteforskning. (3) Avdeling for helsefag tar i sitt videre planarbeid utgangspunkt i denne definisjonen av klinisk forskning. 2. Hovedmålene for FoU-planen Hensikten med denne planen er: bygge opp og utvikle et aktivt FoU-miljø styrke avdelingens forskningsbaserte undervisning og formidling sikre en formålstjenlig og best mulig bruk av avdelingens FoU-ressurser sikre kompetanseoppbygging slik at avdelingen på sikt også kan etablere egne og samarbeidsrelaterte masterutdanninger utvikle og styrke FoU-samarbeid og FoU-nettverk øke publiseringsraten og ekstern finansiering øke samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3

4 3. Hovedområder for FoU Med utgangspunkt i avdelingen strategiske plan, føringer fra høyskolens sentrale styre og de samarbeidsavtaler som er inngått, har AHF valgt å konsentrere sin FoU-virksomhet om to hovedområder: 1. Klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom 2. Kvalitetsutvikling av helsetjenestenes klientrettede virksomhet Disse områdene er i overensstemmelse med sykepleieforskningens hovedområder. Sykepleiens hovedmål er å fremme helse og forhindre og/eller lindre lidelse knyttet til sykdom. Klinisk sykepleieforskning er å fremme utviklingen av sykepleiepraksis. Å satse på klinisk forskning med hovedvekt på mestring og livskvalitet ved kronisk og alvorlig sykdom er i overensstemmelse med den demografiske utvikling og de nasjonale føringene (4). Forskning knyttet til hvordan mennesker med kroniske sykdommer kan få bedre mestringsstrategier og en god livskvalitet vil være et viktig satsingsområde ved AHF. Kvalitetsutvikling av klientrettet virksomhet med hovedvekt på behandlingsforløp og pasientforløp er meget aktuelle forskningsområder. Nasjonal helseplan slår fast at vi har i begrenset grad forskningsbasert kunnskap om organisering, ledelse, ressursutnyttelse, samhandling, IKT og pasientstrømmer i helsetjenesten (5). Forskning på sammenhenger mellom pasientstrømmer og ressursbruk, ledelse og organisering vil kunne gi et bedre og mer kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for planlegging og styring av tjenestetilbudene. Et lovfestet krav om at all høyere utdanning skal være basert på forskning gir nye premisser for utdanningen. Det formelle kravet om at all høyere utdanning skal være forskningsbasert stiller sykepleierutdanningen overfor nye utfordringer. Dette fordrer at det sees på forbindelseslinjer mellom akademisk og klinisk virksomhet. Lærerrollen er inne i en endringsprosess. Kristin Heggen kaller dette utviklingen av en ny dobbel profesjonalitet (6). Læreren får en dobbelposisjon både som lærer og forsker. Dette krever utdanningsforskning som kan gi oss mer systematisk kunnskap om alle omstillingenes vilkår og konsekvenser. 4. Sentrale samarbeidspartnere og nettverk Hovedområdet for Avdeling for helsefags FoU-satsing er klinisk forsking. Avdeling for helsefag er en liten avdeling som alene ikke har ressurser til å drive systematisk kunnskapsutvikling på alle de områder studieporteføljen tilsier. Avdelingen har derfor bygt opp en felles forskningsenhet knyttet til spesialisthelsetjenesten sammen med Helse-Førde, Senter for Helseforsking i Sogn og fjordane. I tillegg har avdelingen etablert samarbeid med 4

5 flere sentrale institusjoner når det gjelder forskning i kommunehelsetjenesten, Senter for omsorgsforskning, Region Vest.. Disse kliniske feltene er sentrale både for avdelingens bachelorutdanning i sykepleie, for videreutdanningene og for en fremtidig master i sykepleie. Senter for helseforskning i Sogn og Fjordane Senter for helseforsking i Sogn og Fjordane er et samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Helse Førde. Formålet med senteret er å øke aktivitet, kvalitet og samarbeid innen FoU. Samarbeidet skjer innenfor de formelle rammene for drift i de to organisasjonene. Senteret vil prioritere forskning innenfor de følgende tematiske områdene: Pasientorientert forskning der menneske er direkte involvert i undersøkingen gjennom samhandling med forskeren eller hans medarbeiderer. Det omfatter også situasjoner der man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra menneske. Epidemiologisk og adferdsforskning. Resultat- og helsetenesteforskning. Senter for omsorgsforskning, Region Vest. Senteret er et samarbeid mellom følgende institusjoner: Høgskulen i Bergen (HiB), Løvåsen Undervisningssykehjem (LUSH), Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF), Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Betanien Diakonale Høgskole (BDH), Haraldsplass Diakonale Høgskole (HDH), Universitetet i Bergen (UiB), Rokkansenteret (Unifob as), Olaviken Alderspsykiatriske Sjukehus, Røde Kors Sykehjem, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. Senteret er videre knytt til Undervisningssykehjemmene i Helseregion Vest. Senteret har som hovedmål å forske frem og formidle kunnskap om de institusjonelle betingelsene for at omsorgstjenestene skal kunne baseres på kunnskap, kompetanse og kvalitet. Fokus er på omsorgstjenester i kommunene, med særlig vekt på eldreomsorg. Med institusjonelle betingelser menes økonomiske, organisatoriske, kulturelle, verdimessige og sosiale rammer for utøvelse av tjenestene. Senteret skal bidra til utvikling av kompetente arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene gjennom forskning, utprøving og evaluering av modeller for kompetanseheving i praksis. Andre viktige regionale samarbeidspartnere for AHF: Universitets- og høgskole-nettverket (UH Nett Vest) De fem institusjonene Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har etablert et fast nettverkssamarbeid, UH Nett Vest. Samarbeidet i nettverket vil omfatte en rekke områder, blant annet: Utdanningssamarbeid, samarbeid om forskerutdanning, forskningssamarbeid og samarbeid om internasjonalisering. Arbeidet i nettverket er organisert i ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen innen Helse- og sosial arbeider med forskerutdanning, lærerutveksling og mastergradssamarbeid i regionen. 5

6 Førde Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USH) Førde USH har som hovedmål å medvirke til kvalitet og kompetanse i hjemmetjenesten og på institusjon, samt å stimulere til økt interesse for fagutvikling og forskning. Denne konstellasjonen skal sikre økt kvalitet i den kommunale omsorgstjenesten. Hovedmålene er å heve og sikre kvalitet og kompetanse i omsorg for pasienter på sykehjem / i åpen omsorg/ hjemme og å løfte geriatrisk omsorgsarbeid til et høyt faglig nivå. Det er videre et mål å etablere miljø som stimulerer til fagutvikling og forskning om omsorg på eldre og å utvikle gode læringsarenaer for studenter innen helsefaglig grunn- og videreutdanninger. Kunnskap fra prosjekter som utføres i regi av USH og UHT skal formidles til omsorgssektoren i hele Sogn og Fjordane. 5. Internasjonalt samarbeid Avdeling for helsefag har bevisst satset på internasjonalisering. Til nå har fokus vært på student- og lærermobilitet. Det er et sentralt mål å utvide det internasjonale samarbeidet til også å omfatte FoU. Det er videre en forutsetning med formelt internasjonalt samarbeid for å inneha en egen mastergrad. For å tilfredstille kravet har vi tilsett en førsteamanuensis fra The University of Zambia, School of Medicine, i 10% stilling til å forelese i forebyggende helsearbeid. Avdelingen vil fortsette å prioritere og formalisere internasjonale samarbeid fremover. 6. Utvikling av masterprogram Masterprogram i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det skal utvikles en felles master mellom AHF, ALI v/ idrettsfag og ASF. Masterprogrammet skal ha en klinisk profil og utvikles under arbeidstittelen Den avanserte praktiker. Programmet skal fange opp strømmingene i de tre store velferd reformene i helseog sosialsektoren samhandlingsreformen, NAV reformen og kompetanseutvikling i barnevernet. Studieplanen skal foreligge våren Samarbeid om Master i eldreomsorg joint degree. Med utspring i nettverket UH nett Vest er det pågående drøftinger om å opprette en felles grad (master i eldreomsorg) mellom HSF, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord-Haugesund. Arbeidet tar utgangspunkt i videreutdanningene i aldring og eldreomsorg. 6

7 7. Organisasjon og ledelse av FoU-virksomheten Forskningsledelse Det er ansatt en forskningsleder i 100 % stilling knyttet til Senter for helseforskning. Denne personen er leder for FoU-aktiviteten for både AHF og Helse Førde. Videre er det ved AHF ansatt en FoU-koordinator i 20 % stilling til å lede og administrere avdelingens FoUvirksomhet. AHF ønsker å øke FoU-koordinatorstillingen til 50 % stilling. Det er videre lyst ut et professorat ved AHF som er ventet ferdigbehandlet februar Med en professor på plass i organisasjonen, må organiseringen av forskningsledelsen tas opp til revisjon. FoU-utvalget AHF har et FoU-utvalg, som skal fungere som rådgivende organ for dekanen, med følgende mandat: Arbeide for at FoU-aktiviteten ved AHF er av god kvalitet og i tråd med samfunnet sine behov Foreslå tiltak som kan motivere ansatte og studenter til å utføre godt og relevant FoUarbeid Foreslå tiltak som skaper gode rammer og vilkår for FoU-aktivitet Arbeide for et aktivt FoU-samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere og andre fagmiljø ved HSF Arbeide for å synliggjøre FoU-aktiviteten ved AHF internt og eksternt Komme med tilrådinger og innspill til HSF sin FoU-aktivitet Komme med tilrådinger og innspill til AHF sin FoU-plan Organisering i forskningsgrupper/nettverk Avdeling for helsefag har organisert sin undervisningsaktivitet i emnegrupper og sin FoUaktivitet i interne og eksterne nettverk. Det kan bli aktuelt å kanalisere noe av avdelingens FoU-midler via disse nettverkene. Nettverkene er nyoppstartet og er en felles arena der fag og forskningsinteresserte kan møtes og utveksle kunnskap og ideer og samtale på tvers av institusjoner og fagbakgrunn. Det er viktig at nettverkene er brukerstyrt og uformelle, frivillige og man ønsker at det etter hvert kan opprettes smågrupper under og på tvers av nettverkene Nettverk for fedmeforskning i Sogn og fjordane Nettverk for fedmeforskning er et nettverk av fagfolk som er interessert i førebygging og behandling av sykelig overvekt. Nettverket har sitt utgangspunkt i Sogn og Fjordane, men nettverket har også knytt til seg kompetanse fra andre norske og internasjonale fagmiljøer. Føremålet med nettverket er å stimulere til et godt faglig og kollegialt forskingsmiljø relatert til sykelig overvekt i regionen. Villy Våge fra Helse-Førde leder initiativet. 7

8 "Nettverk for pleie og omsorgsforskning Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Randi Skår, AHF. Nettverket omfatter forskere og prosjekter som er interesserte i forskning og utvikling relatert til omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelstjenesten, fortrinnsvis i Sogn og fjordane. Dette initiativet er koplet til Senter for omsorgsforsking vest og Førde Undervisningssjukeheim (USH) og heimeteneste (UHT). "Psykisk helse og rus" Nettverket er ledet av Førsteamanuensis Eva Langeland, AHF. Nettverket omfatter forskere og andre som er interesserte i fagområdene psykisk helse og rus. I Helse-Førde er det allerede etablert en gruppe som ser på rusproblematikk. Det er et ønske om å samle dette til et felles nettverk med mulighet for å danne undergrupper basert på interesse. Velferdsforskning Nettverket er basert på det NFR-finansierte prosjektet "Lokal velferdsleiing i system under press ledet av Professor Bukve fra ASF, Bakgrunnen for prosjektet er de store nasjonale styringsutfordringene innenfor helse- og sosialsektoren. Disse utfordringene gjør at det lokale ledernivået i sektoren blir stilt ovenfor store krav og sprikende mål med omsyn til både omstilling og utvikling, samordning og prioritering, kostnadseffektivitet og kvalitet. Profesjonsforskning På møte i FoU- utvalet ved HSF ble det gjort vedtak om å danne forskningsgrupper med egne forskningsledere for HSF sine satsingsområder. Profesjonsforsking er et av disse tiltakene og blir ledet fra ASF ved Roger Hestholm. Det er 3 underordnede tema innen nettverket: 1. Profesjonsutøving, 2. Profesjonsutdanning, 3. Sosiale, historiske og kulturelle forhold som gir mer og oppdatert kunnskap om profesjonene sine brukere. Det er ønskelig at forskningstemaet Medisinske og naturvitenskaplige emner i sykepleieutdanningen fra AHF kan bli en naturlig del av underpunkt 2, profesjonsutdanning, i dette nettverket Eksterne forskningsressurser På bakgrunn av NOKUT-rapporten fra 2007 (7) og for å øke kvaliteten og kvantiteten på forskning har AHF tilsett forskningskompetente personer i IIer-stillinger fra høyskole- og universitetssektoren. Funksjonen til de eksterne IIer-stillingene er knyttet til FoU-prosjekter, undervisning, kursvirksomhet, veiledning og mentor-roller. Noen av stillingene har en funksjon knyttet til Senter for helseforskning og Senter for omsorgsforskning vest. Tildeling av FoU-midler AHF blir tildelt FoU-midler fra HSF sentralt. Det en målsetting for avdelingen å øke ekstern inntjening i form av økt publisering og flere eksternt finansierte forskningsprosjekter. Tilgjengelige FoU-midler må søkes om hvert år. På bakgrunn av lokale og regionale satsingsområder og samarbeid/nettverk vil FoU midler bli kanalisert mot prioriterte områder 8

9 og etter hvert gjerne gjennom de etablerte nettverkene. Vi prioriterer å gi få prosjekter en større andel FoU-tid for å styrke kvaliteten på forskningen ved avdelingen. Denne omleggingen vil medføre andre krav til arbeidsplanlegging og organisering. Avdelingen arbeider for å få utvikle systemer for tildeling av insentivmidler ved FoUproduksjon.Vi vil spesielt arbeide for å øremerke FoU-midler til rekrutteringsstipend for å skrive PhD-søknader og for å skrive prosjektsøknader for eksterne FoU-midler etter oppnådd PhD-grad. 8. Øke publiseringsrate og forskningsformidling AHF vil jobbe for å følge Handlingsplan for formidling , som er utarbeidet av det sentrale FoU-utvalet ved HSF. (under sentrale FoU-utval; møtereferat). Det er tilsett en trainee ved HSF som skal sikre god forskningsformidling ved institusjonen. Vi skal: - utvikle en åpen, tilgjengelig og engasjert institusjon som er synlig og setter spor etter seg - styrke og profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og formidling - utvikle ordninger som stimulerer til framifrå og engasjerende forskingsformidling - stimulere og motivere tilsette til kritisk og konstruktiv deltaking i samfunnsdebatten - medvirke til forpliktende samarbeid mellom høyskoler og universitet på Vestlandet og være åpne for å delta i bygging av eit Vestlandsuniversitet AHF stiller krav om rapportering, offentliggjøring og publisering av oppnådde resultater. AHF har hatt 4-7 fagfellevurderte vitenskaplige publikasjoner årlig i perioden Innen 2014 er det et mål å ha doblet dette antallet til 12 publikasjoner per år. 9. Kompetanseheving og rekruttering Per dags dato har bortimot alle av de faste ansatte ved AHF lektor-kompetanse. For å opprettholde kompetansenivået på bachelorutdanningen og for å videreutvikle masterutdanningen i avdelingen vil det fra høyskolens side legges til rette for å styrke avdelingen med stipendiatstillinger, post.doc-stillinger, dosentstillinger og professorat (rekruttering eksternt eller opprykk internt). Etter tilråding fra nasjonalt råd vil AHF fortsette å stimulere til kompetanseheving i form av både førstelektor og PhD. Det vil imidlertid bli mindre prioritert å finansiere hele førstelektorløp, men derimot blir det åpnet for individuelle FoU-stipend for ansatte som er i ferd med å oppnå førstelektorkompetanse (individuell plan utifra en faglig vurdering). I perioden ønsker man å ha minst fire dr.gradsstipendiatar til enhver tid. For å sikre en tverrfaglig pool av ansatte ved AHF vil man prioritere kandidater med varierte kompetanser når det blir utlyst nye undervisnings- eller forskningsstillinger. 9

10 Avdelingen vil utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle ansatte. 10. Utviklingsarbeid I følge OECDs definisjon (8) er utviklingsarbeid systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å fremstille nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Utviklingsarbeid kan også defineres som en prosess for å overføre kunnskap fremskaffet gjennom forskning til operasjonelle programmer, inkludert prosjekter igangsatt med testing og evaluering som hensikt. AHF ønsker å styrke og stimulere helsefaglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Målet er å arrangere en fagdag i utviklingsarbeid i Det er et mål å involvere studentene mer i FoU (9). Samarbeidsmidlene som er ment brukt til prosjekter som styrker praksisstudiene og samarbeidet om praksisstudiene vil bli prioritert opp mot dette området (10). 10

11 11. Sentrale referanser 1. Strategiplan for HSF for perioden WHO (1946). Constitution of World Health Organisation. In Basic documents. Geneva: World Health Organisation 3. Strategi for forskning i Helse Vest med tematiske satsinger og forslag til tiltak. Rapport, Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus, St. meld. Nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Helse- og omsorgsdepartmentet 5. Nasjonal helseplan ( ). Særtrykk av St. prp. Nr. 1 ( ) kapitel 6, Helse- og omsorgsdepartementet 6. Heggen K. Lærerarbeid og dobbel profesjonalitet. I Christiansen B., Heggen K. og Karseth B.: Klinikk og akademia. Universitetsforlaget, Rapport Revidering av akkreditering av bachelorstudium i sykepleie-fase 3 8. OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual. 1980, 4. utg. (Paris). 9. Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR, juli 2010 på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger, april Fokus på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene. Rapport fra UHRs kartleggingsundersøkelse av ekstern, veiledet praksis som del av studieforløpet for 115 helse- og sosialfagutdanninger. Andre: St.meld. nr. 28 ( ) Om forskning. Referanse undervisningssykehjem: St. meld. Nr. 25,

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat

Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012. Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat Forskning i kommunene hva nå? Fellesseminar for Regionalt helseprosjekt 16. januar 2012 Maren R. Sogstad, leder og Siv Magnussen, Phdstipendiat, Senter for omsorgsforskning, Østlandet Disposisjon 1. Ny

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms

Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms Velkommen til den 10. VÅRKONFERANSEN 17. mars 2010 i regi av Undervisningssykehjemmet, USH i Troms 1 Fagutvikling handler ikke om å fylle et spann, men å tenne en ild Fritt etter Yeats 2 Kjerneinstitusjon

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

NYHEITSBREV FRÅ USH BUSKERUD NR. 2 2009

NYHEITSBREV FRÅ USH BUSKERUD NR. 2 2009 NYHEITSBREV FRÅ USH BUSKERUD NR. 2 2009 Prosjekt Intravenøs Som nemnt i årets fyrste nyheitsbrev satsar USH Buskerud i samarbeid med undervisningssjukeheimane i Helseregion Sør på prosjektet Intravenøs

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri

Samklang. Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Samklang Musikk og helse Musikkterapi Alderspsykiatri Musikkterapeuter Solgunn Elisabeth Knardal Alderspsykiatri Barnevernspedagog / musikkterapeut Hovedfag i musikkterapi om kor for eldre Praksis knytta

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Årsrapport 2012 Samarbeidsorganet mellom Helse Midt- Norge og høgskolene i regionen Rapportering på satsningsområdene i den vedtatte Strategi- og handlingsplanen for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø

Forskning i høyskolene. UHR 21.06.07 Steinar Stjernø Forskning i høyskolene UHR 21.06.07 Steinar Stjernø 1 Tre sentrale aspekter ved forskninga Volum Kvalitet Relevans Utvalget for høyere utdanning 2 Paradokset: Kvalitetsreformen påla høyskolene å drive

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Forutsetninger for utbytterik FoU-satsing ved HiB. Konferanse Forskerforbundet 30 mars 1 april 2006 Tom Skauge, HiB 07.04.

Forutsetninger for utbytterik FoU-satsing ved HiB. Konferanse Forskerforbundet 30 mars 1 april 2006 Tom Skauge, HiB 07.04. Forutsetninger for utbytterik FoU-satsing ved HiB Konferanse Forskerforbundet 30 mars 1 april 2006 Tom Skauge, HiB 07.04.2006 Side 1 Strategiske plan Mål 2: Forskning, utvikling, nyskapning og formidling

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06.

Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06. Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06.09 Korleis utvikle ein forskingsstrategi for Hordaland? Satse på

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Forskningsrådets omorganisering 1.1.2011 Gammel organisering Vitenskap Ansvar for fag og forskningssystem,

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging

Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Aktiv omsorg knyttet opp mot frivillighetsarbeid og nettverksbygging Dagens tekst Hva er aktiv omsorg Aktiv omsorg og frivillighet - nettverk Opplæringsprogram i aktiv omsorg Hva er aktiv omsorg? Hvordan

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT

SAMARBEIDSORGANET MELLOM KOMMUNENE, HNT OG HINT MØTEREFERAT MØTEREFERAT Tid: 08.10.14 Sted: HiNT campus Steinkjer, møterom A-306 Tilstede: Anne Kari Haugdal, Beate Aune, Håkon Kolstrøm, Inge Falstad, Olav Bremnes, Aud-Mai Sandberg, Thea Hennie Kveinå, Kristin Bratseth

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 7 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune

Detaljer

FoU-strategiplan for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, perioden 2010-2014

FoU-strategiplan for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, perioden 2010-2014 Senter for omsorgsforskning Midt- Norge FoU-strategiplan for Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, perioden 2010-2014 Innledning Forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt når det gjelder å utvikle

Detaljer