Dagens. Dagens. Hva betyr dialog egentlig? Dialog med pasient og pårørende Hvordan kan deres ønsker respekteres Enkel kommunikasjonsmodell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens. Dagens. Hva betyr dialog egentlig? Dialog med pasient og pårørende Hvordan kan deres ønsker respekteres 11-10-12. Enkel kommunikasjonsmodell"

Transkript

1 Dagens Dialog med pasient og pårørende Hvordan kan deres ønsker respekteres 1. Kommunikasjon og dialog 2. Hva ønsker pasienter og pårørende? 3. Forskningsprosjekt Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem 4. Forberedende samtaler og planlegging Georg Bollig Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen Sunniva klinikk for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus Avdeling for palliativ medisin og smerteterapi, Helios Klinikum Schleswig Dagens 1. Kommunikasjon og dialog 2. Hva ønsker pasienter og pårørende? 3. Forskningsprosjekt Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem 4. Forberedende samtaler og planlegging Dialogens betydning i Palliative Care Palliative Care har som mål å sikre best mulig livskvalitet for pasienter med inkurabel sykdom og deres pårørende. Døden betraktes som en del av livet. Døden skal ikke fremskyndes og dødsprosessen ikke forlenges. Palliative Care er Patient-centred-care og pasientens behov står sentralt. Ønsker og behov kan variere betraktelig mellom to mennesker med samme sykdom. Derfor er det helt nødvendig å ha en god dialog med pasienter og pårørende for å finne ut hva som er viktig for dem og hva de ønsker. Enkel kommunikasjonsmodell Hva betyr dialog egentlig? Dialog (av de latinske ordene dia og log, som betyr to og samtale) betyr hovedsakelig en samtale mellom to eller flere personer i et litterært verk. sender budskap mottaker Dialog er det motsatte av monolog. En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger. 1

2 Hjelpende kommunikasjon 1. Å lytte til den andre 2. Å observere og fortolke den andres verbale og nonverbale signaler 3. Å skape gode og likeverdige relasjoner 4. Å formidle informasjon på en klar og forståelig måte 5. Å møte den andres behov og ønsker på en god måte Hjelpende kommunikasjon 6. Å stimulere den andres ressurser og muligheter 7. Å strukturere en samtale eller samhandlingssituasjon 8. Å skape alternative perspektiver og åpne for nye handlingsvalg 9. Å forholde seg åpenttil vanskelige følelser og eksistensielle spørsmål 10. Å samarbeide om å finne frem til gode beslutninger og løsninger Eide & Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk Eide & Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Akademisk Med hvilket øret hører vi i dag? Das Nachrichtenquadrat Hvem er dette? Hva er det med ham? Hvordan snakker han til meg? Hvem tror han at han snakker med? Hvordan skal jeg forstå saken? Hva skal jeg gjøre, tenke, føle etter det jeg har fått vite? 1. Saklig innhold 2. Informasjon om senderens person 3. Relasjon mellom begge parter 4. Ønske / appell Schulz von Thun 1997 Schulz von Thun 1997 Å lytte er en aktiv handling å lytte med det tredje øret å lytte gjennom huden er mer enn å bare høre ordene noen bruker Kommunkasjon med eldre og gamle mennesker 2

3 Forskjeller i palliasjon for gamle og demente mennesker Multimorbiditet Vanskelig kommunikasjon Demens Nedsatt hørsel Problemer med å snakke Enhver møter fremtiden med sin fortid. Pearl S. Buck, Schriftsteller Etiske avgjørelser ofte nødvendig Bollig Georg: Palliative Care für alte und demente Menschen lernen und lehren. LIT-Verlag Wien/Zürich 2010 Kommunikasjon med mennesker med demens - metoder og hjelpemidler Kommunikasjon = kjernekompetanse i palliasjon i geriatri (M. Kojer) Å kjenne biografien Total pain concept Cicely Saunders: Total pain = Suffering related to and the result of, the person s physical, psychological, social, spiritual and practical state. Metoder for å registrere smerter PAINAD MOBID (= Mobilization Observation Behaviour Intensity Dementia Pain Scale) Marte-Meo-Methode Validation Basal Stimulering Psykisk smerte Fysisk smerte Total pain Åndelig smerte Bollig G, Jung-Henkel B, Fuchs-Hlinka G. Kommunikation mit dementen Menschen Herausforderung und Chance für interprofessionelle Palliative Care Teams Palliativmedizin 2007; 8: Sosial smerte Dagens 1. Kommunikasjon og dialog 2. Hva ønsker pasienter og pårørende? 3. Forskningsprosjekt Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem 4. Forberedende samtaler og planlegging Hva ønsker pasienten selv? mentalt friske ble spurt, > 65 år 75 % ville ikke har hjerte- lunge redning, respiratorbehandling, PEG sonde ved moderat demens 95% ville ikke har slik behandling ved alvorlig demens Men: De ønsker smertebehandling, symptomlindring og planlegging i forkant! Gjerdingen DK. Arch Fam Med 1999;8:

4 Hva ønsker pasienten selv? - 2 Hva ønsker pasienten selv? 3 Intervju av 40 alene boende mellom år Døden spiller en stor rolle i deres liv Mange er ikke i stand til å snakke om døden Systematisk review av 123 studier (42 kvantitativ, 77 kvalitativ, 5 kvant.+kval. metoder) Pasient og pårørende har stor behov for informasjon Senere i forløpet ønsker pasienten mindre og de pårørende mer informasjon Pasient og pårørende ønsker at helsepersonell skal vise empati, være ærlig, skal oppmuntre til spørsmål Pasient og pårørende ønsker at informasjonen skal tilpasses deres personlige behov Lloyd-Williams M. J Pain Symptom Manage 2007; 34: Parker SM et al. J Pain Symptom Manage 2007; 34: Hva ønsker pasienten selv? viktige kategorier innenfor omsorg ved livets slutt 1. å få adekvat smerte- og symptomlindring 2. å forhindre forlengelse av dødsprosessen 3. pas. ønsker å ha en viss kontroll 4. å minske belastning for de pårørende 5. å styrke relasjoner til sine nærmeste Kategoriene kan brukes til framtidig forskning og kvalitetssikring Hva ønsker leger/pleiepersonalet selv? 127 sykepleiere og 115 leger sammenlignet seg med en tidligere frisk 85-år gammel og en kronisk syk 75-år gammel pasient. Pleiepersonalet viste signifikant større tilbakeholdning angående livsforlengrende tiltak enn legene Pleiepersonalet ønsket mindre agressiv behandling v/alvorlig sykdom, demens eller langvarig kronisk tilstand - men planlegging i forkant! Singer PA et al. JAMA 1999; 281: Gillick MR. Arch Intern Med 1994;154: Leger behandler pasienter annerledes enn seg selv Dagens Fastleger og indremesisinere ble spurt om behandling (2 scenarios) Kirurgisk mulighet med høy dødelighet ved Colon-Cancer For seg selv 37,5% / for pasienter 24,5% Ingen immunglobulinterapi ved svineinfluensa med bedre overlevelse men mulige alvorlige bivirkninger For seg selv 62,9% / for pasienter 48,5% 1. Kommunikasjon og dialog 2. Hva ønsker pasienter og pårørende? 3. Forskningsprosjekt Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem 4. Forberedende samtaler og planlegging Ubel et al. Physicians recommend different treatments for patients than they would choose for themselves. Arch Intern Med 2011;171:

5 Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem - Bakgrunn for prosjektet: På sykehjem er det mange etiske valg som må tas hver eneste dag. I de fleste norske sykehjem er over 70 % av beboerne demente. Disse vil ikke lenger være i stand til å ta livsviktige avgjørelser for seg selv. Ofte må derfor etiske avgjørelser tas av sykepleier, leger, og pårørende. Etiske veiledningsgrupper eller etikkomiteer er startet opp på flere sykehjem i Norge. Det finnes bare få vitenskapelige studier på dette området. Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem Forskningsspørsmål: 1. Hva opplever pasienter i sykehjem og deres pårørende som etiske problemer i sammenheng med omsorg ved livets slutt i sykehjem? 2. Hvordan mener pasienter i sykehjem og deres pårørende burde man løse etiske problemer i sykehjem? 3. I hvilket omfang ønsker pasienter i sykehjem og deres pårørende å bli inkludert i avgjørelser hvor det finnes konflikter i forhold til verdier? 4. Hva er de mest vanlige og hyppige etiske problemer i sykehjem i Norge, Tyskland og Østerrike? 5. Hva er fordeler og ulemper av ulike metoder for diskusjon av etiske utfordringer som brukes i sykehjem? Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem Hensikt: Å undersøke hvilke etiske utfordringer eksisterer i sykehjem Å lære mer om pasientenes og pårørendes syn på etiske utfordringer i sykehjem, og hvordan de ønsker de å bli involvert når viktige beslutninger må tas. Fordeler og ulemper av forskjellige tiltak som etikk diskusjonsgrupper, etiske komiteer eller etikk råd på sykehjemmene skal belyses. Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem Metode: Kvalitative intervju av sykehjemsbeboere, deres pårørende Dybde intervju av pasienter og fokusgrupper av pårørende skal belyse pasientenes og deres pårørende syn Personer som har deltatt i etiske refleksjonsgrupper eller etikkomiteer blir spurt om å delta i gruppeintervju Data samles inn fra Norge, Tyskland og Østerrike Hva opplever sykehjemspasienter som etiske utfordringer første resultater Dagens 11 sykehjemsbeboere fra år (mean 86) en pasient ekskuldert pga. kognitiv svikt intervju varierte mellom minutter 1. Kommunikasjon og dialog 2. Hva ønsker pasienter og pårørende? 3. Forskningsprosjekt Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem 4. Forberedende samtaler og planlegging Bollig G. Nursing home residents view of ethical challenges in nursing homes first results. (Posterpresentation at the 7th Research Congress of the European Association for Palliative Care in june 2012 in Trondheim). 5

6 Hvordan kan Advance Care Planning oversettes til norsk? Kanskje med: Forberedende samtaler og planlegging eller Omsorgs- og behandlingsplan??? Adressing the elephant in the room Å snakke tidlig og systematisk om ønsker for behandling og omsorg ved livets slutt kann hjelpe pasienter: Til å gi informert samtykke Å få palliativ behandling mot plagsomme symptomer Mulighet til aktiv bearbeiding av livets slutt Mål: livsforlengelse / livskvalitet? Metoder: Advance directives (= livstestamente) Quill TE. Initiating End-of-life discussions with seriously ill patients adressing the elephant in the room. JAMA 2000;284: SPIKES - Modell S etting P erception I nvitation K nowledge E motions S trategy/summary 3 livskritiske spørsmål 1. Ønsker du å bli akuttinnlagt på sykehus ved plutselig alvorlig sykdom? 2. Ønsker du antibiotikabehandling ved livstruende infeksjoner? 3. Ønsker du gjenopplivning ved hjertestans? Ore S. Hvordan hjelpe de pårørende til å tåle å være pårørende? Fordrag 12. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt Å bygge broer. Oslo FIVE WISHES 1. The person I want to make health care decisions for me when I can t make them for myself 2. My Wish For The Kind Of Medical Treatment I want Or Don t want 3. My Wish For How Comfortable I Want To Be 4. My Wish For How I Want People To Treat Me 5. My Wish For What I Want My Loved Ones to Know P R E P A R E D PREPARED guidelines Prepare for discussion Relate to the person Elicit patient and caregiver preferences Provide information tailored to individual needs Acknowledge emotions & concerns (foster) Realistic hope Encourage questions and further discussions Document Ore S. Hvordan hjelpe de pårørende til å tåle å være pårørende? Fordrag 12. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt Å bygge broer. Oslo Thomas, Lobo edt. Advance Care Planing in End of Life Care. Oxford University Press

7 Pårørendesamtaler på sykehjem Hjemmesykepleie Ved innkomst og regelmessig ca. hvert halvår Forberedende samtaler og planlegging for livets slutt kan hjelpe til å minimere uønsket overbehandling, minimere konflikter og føre til en bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienten/pårørende. Videre kan det føre til en bedre og åpen kommunikasjon om alvorlig sykdom og død i familien Sosionom Fastlege Fysioterapeut Nettverk Pasient og pårørende Lege palliativt team Sykepleier palliativt team Frivillige Ester, A. (2009): Angehörigensprechstunde Gespräche mit Angehörigen innerhalb eines Konzeptes von Palliative Care in Einrichtungen der Langzeitpflege. Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades MAS Palliative Care, Universität Klagenfurt-Wien Prest Pårørendes rolle i avgjørelser om livsforlengende behandling i sykehjem Pårørende vet lite om autonomi-prinsippet Manglende prosedyrer for avgjørelser ved livets slutt på sykehjem Pårørende blir inkludert i å ta avgjørelser Dette kan føles belastende for pårørende i etterkant Forhold mellom ansatte og pårørende i sykehjem Spørreskjema til norske sykehjem Bare et fåtall av norske sykehjem spør etter pasientens ønsker for omsorg og behandling ved livets slutt Bare et fåtall av norske sykehjem har prosedyrer hvordan de pårøende skal involveres Dreyer et al. J Med Ethics Nov;35(11): Gjerberg et al. Nursing Ethics 2011;18(1):42-53 Å være forberedt Planlegging på forhånd kan avlaste de pårørende fordi de kan slippe å måtte ta avgjørelser for en nærmeste uten å vite hva vedkommende egentlig hadde ønsket i en gitt situasjon Forberedende kommunikasjon Gi pasient og pårørende (personale) anledning til a drøfte utfordringer: Ta brodden av etiske konflikter om unødige behandlingstiltak Forsone seg med den forestående død Pårørende kan slippe å måte ta vanskelige/ umulige valg Bollig G. Vorbereitet sein! Betroffene und Angehörige einbeziehen Vorsorgeplanung und ethische Beratung können entlasten. Praxis Palliative Care 12/2011:

8 Legens utfordringer Å erkjenne når døden blir et bedre alternativ enn livet Å kommunisere om og dokumentere Å inkludere alle viktige aktører Å forhindre unødvendige sykehusinnleggelser Kunnskaper om lovverk, etikk og kommunikasjonsprosesser Retningslinjer for etiske avgjørelser fra Bergen Røde Kors sykehjem 1. Forberedende kommunikasjon 2. Kjennskap til pasienten 3. Pasient som oppdragsgiver 4. Informert samtykke 5. Presumert samtykke 6. Dokumentasjon 7. Samarbeid 8. Akutte endringer i helsetilstand 9. Tiltaksplan for palliative Care 10. Respekt for den døde og de pårørende Husebø SB. Omsorg 2006;4:39-46 Informert samtykke Pasientens rett til selvbestemmelse Informert samtykke innebærer at pasienten: Informeres om viktige utrednings- og behandlingsalternativ og deres konsekvenser Har rikelig anledning til å stille spørsmål Når situasjonen forandrer seg fornyer sitt samtykke Samtykket må dokumenteres i pasient journalen Pasienter med samtykkekompetanse Forutsetter at pasienten forstår de aktuelle problemer Pasienten avgjør hvilket alternativ han ønsker vår oppdragsgiver Vi leger avgjør hvilke alternativ som er medisinsk forsvarlig (obs: futility=nytteløshet) Autonomi = vår frihet til å velge er målsettingen, men er for demente, forvirrede, psykotiske eller døende ofte en utopi Andre må treffe avgjørelser for dem tilsvarende formodet pasientvilje Pasienter uten samtykkekompetanse Bevisstløs, Dement, Psykotisk, Forvirret - Pasient Informasjon fra: Pårørende, pleiepersonale, primærlege, andre Syke- og livshistorie Tidligere verdivalg 8

9 Formodet pasientvilje? Pårørende kan ikke gi informert samtykke på vegne av pasienten Utfordringen: formodet/presumert samtykke Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? De pårørende er sentrale informasjons kilder til formodet samtykke Også: personale, lege, venner Livstestamente,verge Alvorlig syke og døende pasienter Å avslutte livsforlengende behandling til alvorlig syke / døende pasienter er ikke aktiv dødshjelp Det er lovstridig å fortsette en behandling som er i strid med informert eller formodet samtykke Husebø SB. Omsorg 2006;4:39-46 Skjema eller samtale(r)? Er Advance Care Planning en prosess eller et skjema? Forskjellige syn? Leger: fokus på prosedyrer HLR PEG Operasjoner Kunstig ernæring / væsketilførsel Pasienter: fokus på livskvalitet og allmenntilstand (outcome) vanskelig åvurdere nytten av forskjellige tiltak Manglende dokumentasjon av pasientens ønsker Diskusjoner ble ført i løpet av de siste uker Å starte diskusjoner om livets slutt ollpeles som vanskelig for personalet Pasientens syn og ønsker blir ikke godt nok dokumentert ACP mer enn et skjema Å forberede seg på døden er en viktig aspekt av ACP Et effektmål i forskning om ACP skulle være psykososiale effekter og ikke antall utfyllte skjemaer Cox et al. BMC Palliative Care 2011;10:18 Martin DK, Emanuel LL, Singer PA. Planning for the end of life. The Lancet 2000;356:

10 Trenger man et skjema? Strategier for å forbedre ACP Strategier som kan forbedre ACP er: Pasienter synes ofte at skjemaer er unødvendig Legens ferdigheter i kommunikasjon Patient-centered tilnærming Fokus on livskvalitet Tidlig diskusjon Singer PA, Martin DK, Lavery JW, Thiel EC, Kelner M, Mendelssohn DC. Reconceptualizing Advance Care Panning from the patients perspective. JAMA 1998; 158: Larson, Tobin. End-of-life conversations: evolving practice and theory. JAMA Sep 27;284(12): Situasjon i Tyskland Patientenverfügung (livstestamente / Advance Care panning) Vorsorgevollmacht Ved uklarheter KEK Bollig G. Ethical decision-making in nursing homes - a literature study. In: Schildmann J, Gordon J, Vollmann J (edts.): Clinical Ethics Consultation: theories & methods-implementation-evaluation. Ashgate publishers 2010 Sammenfatning Snakk sammen så tidlig som mulig!!! Dokumentasjon kan gjøres på forskjellige måter Ingen Gold-Standard for ACP hittil ACP tjener ikke bare for å planlegge men hjelper pasienten og pårørende til å bearbeide og diskutere eksistensielle spørsmål Forskningsprosjektet Etiske problemer og avgjørelser rundt livets slutt i sykehjem blir støttet av ExtraStiftelsen og Norges Røde Kors 10