- MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN"

Transkript

1 - MED BEDRIFTSNETTVERKET I RYGGEN

2 ETTERLYSER KLOKE HOVUD Utdanning for framtida blir det kalla. Det er ingen klisje; klare tal og fakta syner at næringslivet er på konstant jakt etter ungdom med teknologisk og naturfagleg kompetanse. Norge er ein internasjonal kjempe i olje- og gassindustrien, men næringa slit med å få nok fagfolk til dei ulike arbeidsoppgåvene. I dag blir fagfolk henta frå mellom anna Asia. Dette er stillingar du kan kvalifisere deg til dersom du vel ei utdanning innafor geologi eller ingeniør elektro. Også eit studium innafor informasjonsbehandling gjer deg til ein ettertrakta person for eit næringsliv i stadig utvikling. Hos oss arbeider tilsette og studentar mot same mål: å lukkast med sine faglege prosjekt! Strategiplanen til Høgskulen i Sogn og Fjordane Alle desse tre studia kan du lese meir om i denne brosjyra. Visste du at heile 75 prosent av alle arbeidsplassane innafor norsk petroleumsindustri, er på Vestlandet. Industrien i dag skrik etter kvalifisert arbeidskraft. Utrekningar syner at Norge vil ha eit underskot på rundt 6000 ingeniørar i 2010, og vi har alt byrja å importere arbeidskraft. I tillegg treng vi gode forskingskandidatar, for Norge er nøydd til å tenkje framover og byggje opp ein stadig meir kunnskapsbasert industri. Vi treng rekruttering til alle nivå. Geir Anton Johansen, professor i fysikk ved Universitetet i Bergen og leiar for samarbeidsprosjektet TeknoVest, BEDRIFTSNETTVERKET I SOGN OG FJORDANE er eit unikt samarbeid mellom næringsliv, fou-miljø og det offentlege. Målet er å få ungdomar frå fylket til å velje utdanningar som næringslivet treng.

3 INGENIØR ELEKTRO Behovet for folk med utdanning i elektro på alle nivå er aukande. Mangelen på ingeniørar, også innanfor elektro- og automatiseringsteknikk, får store oppslag i media. Her ligg arbeidsplassane for no- og framtida! Studiet legg stor vekt på ei praktisk tilnærming, der arbeid i laboratorium står sentralt. Det er lagt opp til tett samarbeid med bedrifter gjennom prosjekt på alle årstrinn, spesielt gjennom hovudprosjektet det siste semesteret. Godt utstyrte laboratorium og datarom med moderne programvare sikrar høg studiekvalitet. Som høgskuleingeniør er ein ikkje låst til eit smalt fagområde. Etter åra på ingeniør elektro i Førde kan ein gå mange vegar. Lasse Stenseth, ferdig på HSF i Konsulent i Elis AS, eit firma som leverer programvare til elkraft-bransjen Automatiseringsteknikk er ei allsidig utdanning som kvalifiserer for arbeid i prosess- og oljeindustrien, ulike typar produksjonsbedrifter og konsulentverksemder. Fagmiljøet er breitt, utfordringane mange og varierte. Studiet er ei sjølvstendig yrkesutdanning som elektroingeniør, men gir deg også sjanse til vidare studium i inn- og utland. Ingeniørstudiet er samlokalisert med sjukepleiarutdanninga i det nye høgskulebygget på Vie i Førde. MANGLAR DU MATEMATIKK & FYSIKK? HSF tilbyr forkurs og sommarkurs til søkjarar som ikkje har nok teoretisk bakgrunn frå vidaregåande skule. Meld deg på og du kvalifiserer deg for opptak ved ingeniørutdanninga. Sjekk det ut på 1.SEMESTER HAUST 2.SEMESTER VÅR 3.SEMESTER HAUST 4.SEMESTER VÅR 5.SEMESTER HAUST 6.SEMESTER VÅR Matematikk 1 Kjemi og miljølære Grunnleggjande elektro 1 1.ÅR 2.ÅR 3.ÅR Fysikk Datateknikk med programmering Grunnleggjande elektro 2 Matematikk 2 Elektronikk og datamaskiner Industriell IKT Matematikk og statistikk Reguleringsteknikk Prosesstyring Bedriftslære Måleteknikk Prosjektstyring med prosjekt Valfag eller praksis Hovudprosjekt i bedrift JENTER & TEKNOLOGI Som jente er du spesielt ettertrakta innafor teknologibransjen. Utviklinga av næringslivet er avhengig av mangfaldet jenter fører med seg; både som leiarar, forskarar og som rollemodellar for andre jenter. Vil du satse på noko som sikrar framtida di og som samstundes kan vere meir spennande enn det du kanskje trur, er det verdt å sjekke ut desse studietilboda. HSF har avtale med Høgskolen i Bergen, slik at du kan ta første studieåret ved ingeniørfag i Førde og deretter ta andre og tredje studieåret på studieretningane elkraft, elektronikk eller kommunikasjonsteknologi i Bergen.

4 ANVENDT GEOLOGI - med petroleumsrelaterte fag PRAKTISK UTDANNING FOR FRAMTIDA Geologi er læra om jorda. Anvendt geologi er eit studium som famnar vidt. Hovudfokuset er retta mot naturressursane olje og gass, vatn og mineralar. Og korleis ein skal bruke desse ressursane best mogeleg i høve aktuelle samfunnsbehov. I løpet av studiet lærer studentane å vurdere geologisk risiko knytta til klimaendringar og rasfare, forureina vatn og grunn. Aktuelle emne som geoturisme og energi er også ein del av studiet. I Norge har vi eit mangfald av geologiske ressursar som mange land misunner oss. Landskapet rundt høgskulen byr på variert geologi som blir teken aktivt i bruk ved ekskursjonar og feltarbeid. Geologistudentane er fokuserte og målmedvitne. Dei veit kva dei vil ha; kvalitet og relevant utdanning Matthias Paetzel, avdelinga for ingeniør- og naturfag Internasjonalt: Fjerde og femte semester blir også tilbydd internasjonale studentar og er difor på engelsk. Dette gir våre geologistudentar ein språkleg tilleggskvalifikasjon som i aukande grad er etterspurt ved jobbsøking. Du kan også velgje studentutveksling i femte og/eller sjette semester. Eit studieopphald i utlandet gir ei unik fagleg, språkleg og sosial erfaring. HSF har gode avtalar med høgskular i Nederland, Sverige, Tyskland og USA. Vegen vidare: Bachelorstudiet i anvendt geologi kvalifiserer til praktisk orienterte geofaglege yrke. Dei fleste studentane får ein jobb i petroleumsindustrien. Studentane byggjer i tillegg opp kompetanse for jobbar innafor bergindustrien, miljøsektoren, kommunale og tekniske etatar, konsulentfirma og skuleverket. Eller næringar som reiseliv og geoturisme. Studiet kan også nyttast som plattform for vidare studier mot mastergrad ved andre høgskular og universitet. Geologi grunnkurs 1.ÅR 2.ÅR 3.ÅR 1.SEMESTER HAUST 2.SEMESTER VÅR 3.SEMESTER HAUST 4.SEMESTER VÅR* 5.SEMESTER HAUST* 6.SEMESTER VÅR Mineralogi og petrografi Sedimentologi og globale endringer Petroleumsgeologi og mineralressurser Geologiske og geokjemiske prosesser Statistikk Vulkanar, jordskjelv, tsunamiar og ras. Klimaendringar, istid og isbre. Gull, olje og reint drikkevatn. Dei er alle høgaktuelle tema som du kan lære meir om ved å studere geologi på HSF i Sogndal. Forskingen blant dei fagtilsette held eit høgt internasjonalt nivå. Geografiske informasjonssystemer (GIS) Fysikk og geofysikk Kvartærgeologi og klimautviling Vannressurser og energi Økologiske prosesser og overflateprosesser Menneskeskapt: Verdas lengste vegtunnel, den 25,4 kilometer lange Lærdalstunnelen, ligg i Kjemi grunnkurs Strukturgeologi og geologiske kartlegging Ingeniør-geologi og geologisk risiko Geologi og turisme Fjordprosesser Bacheloroppgave vårt distrikt. Fagfolk frå heile verda kjem hit for å studere teknikken bak tunnelen. Det er ein verdsrekord vi ikkje kunne nådd utan geologisk ekspertise. * Undervisninga i fjerde og femte semester er på engelsk. Tilsvarer studiet GeoResources of Norway Tilsvarer studiet From Mountain to Fjord Naturskapt: Verdas lengste fjord, Sognefjorden, er også ein magnet på fagfolk frå heile verda. Som student ved HSF blir fjorden og breane ditt naturlege laboratorium.

5 INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsbehandling er læra om system for innsamling, registrering, lagring og attfinning av kunnskap, særleg ved hjelp av datateknologi. Datamaskiner møter du overalt i samfunnet; både i det private næringslivet og i det offentlege. Dersom du vil vere med å forme og innføre datasystem som så mange er avhengig av, er dette studiet det rette for deg. Behovet for slik kompetanse vil auke sterkt dei komande åra. Ved HSF kan du ta informasjonsbehandling som eitt-, toårig studium eller som treårig bachelorstudium. Studiet inneheld dei grunnleggjande elementa som høyrer med i alle standard it-utdanningar: systemutvikling, programmering, databasar, kommunikasjon og operativsystem. I tillegg kan du byggje studiet opp etter eigne interesser og ønskje ved å velje til dømes organisasjon og leiing, netthandel eller nettbasert læring. Vi kunne tilsett 20 nye medarbeidarar på dagen, om vi berre hadde fått tak i dei. Ove Myklebust, dagleg leiar i dataverksemda Elis, Dale i Sunnfjord. Det blir lagt vekt på problemorientert arbeid i grupper med rettleiing undervegs. Det er færre tradisjonelle forelesingar og meir lagt opp til at du som student skal jobbe med konkrete problemstillingar på moderne datautstyr. Med framtida i fingertuppane og hove : Som student i dette faget er du ettertrakta og kan risikere å få jobbtilbod - før du har nådd bachelorgraden. Det er mange jobbar å velje mellom innafor it-bransjen, eller du kan studere vidare mot mastergrad i inneller utland. Det er høve til å ta eit semester i utlandet i profileringsdelen av studiet. Informasjonsbehandling er eit skulerelevant fag, og studiet kan difor gå inn i den valfrie delen av den fireårige allmennlærarutdanninga. Studiet høver også som vidareutdanning for lærarar. Informasjonssystem Operativsystem og datakommunikasjon 1.ÅR 2.ÅR 3.ÅR 1.SEMESTER HAUST 2.SEMESTER VÅR 3.SEMESTER HAUST 4.SEMESTER VÅR 5.SEMESTER HAUST 6.SEMESTER VÅR It-drift Objektorientert programmering Algoritmar og datastrukturar Metode Prosjektleiing Systemutvikling og it-leiing Menneske-maskinsamhandling Datahandteringssystem Databaseadministrasjon Internettprogrammering Samarbeidsog læresystem Prosjekt Mjukare studium i Sogndal Mange høgskular har liknande bachelorutdanningar. HSF si utdanning er noko mjukare enn dei fleste, og krev difor ikkje utvida matematikk for opptak. Det er høve til å byggje studiet opp med fag som gir andre mulegheiter i arbeidslivet enn med ei tradisjonell informatikkutdanning. Kjell Skjeldestad, førsteamanuensis ved seksjon for informasjonsbehandling, HSF.

6 ORDNINGAR UNDER & ETTER UTDANNING FADDERBEDRIFT Det er mange gode ordningar dersom du vel ei ingeniørutdanning, utdanning i anvendt geologi eller informasjonsbehandling. Det er oppretta ei ordning med fadderbedrifter. Fadderbedrifta skal vere mentor for deg medan du studerer, slik at du tidleg i studiet blir kjent med bedrifta og kva for utviklingsoppgåver bedrifta ønskjer å få løyst. Det siste studieåret arbeider du, saman med mentor i bedrifta og tilsette ved høgskulen, med problemstillingar som resulterer i ei bacheloroppgåve for deg, og som bidreg med ny kunnskap til bedrifta. Kanskje kan du få ein spennande sommarjobb eller deltidsjobb i bedrifta medan du studerer. Fagleg nyttig og økonomisk smart. TRAINEESTILLINGAR Når du er ferdig med utdanninga, er du kvalifisert til å søkje traineestillingar i bedrifter i fylket. Som trainee vert du tilsett i eitt til to år med full løn og med tett oppfølging av eigen mentor. Dette er ein eineståande sjanse til å vidareutvikle deg og byggje opp eige nettverk til bedrifter og andre traineear som du vil møte i fleire fellessamlingar. Perioden som trainee vil gje deg god og relevant arbeidserfaring, slik at du blir meir ettertrakta på arbeidsmarknaden. Normalt vil ein trainee bli fast tilsett i bedrifta etter traineeperioden. Dette er ein utmerka start på ein karriere i arbeidslivet. STUDENTBEDRIFT I samarbeid mellom NHO, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og høgskulen kan du som del av studiet etablere studentbedrift. Med eigen kompetanse, idear og talent som bakgrunn, etablerer du saman med medstudentar eiga bedrift. Du lærer noko nyttigt og aktuelt, samstundes som du byggjer opp nettverk og skaffar deg kontaktar i arbeidslivet. Arbeidet med studentbedrift er ein unik sjanse til å ta i bruk teoretisk kunnskap frå studia. Du lærer korleis du skal etablere eiga bedrift. Med andre ord; ei svært meiningsfull bruk av studietida. KOMBINERE JOBB & STUDIUM Er du alt etablert i arbeidslivet, men har lyst på meir utdanning? Høgskulen og Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane har laga ordningar som er verdt å snuse på: Du kan velje mellom ulike emne. Saman kan vi skreddarsy eit opplegg der du kan kombinere jobb og utdanning. Vil du lære meir om prosesstyring, industriell IKT, måleteknikk eller andre ingeniørfag? Eller er du meir interessert i data eller geologi? Då kan du melde deg på eitt eller fleire kurs. Det kjem deg og ikkje minst bedrifta du arbeider i, til stor nytte. SØKNAD OM OPPTAK KVEN KAN SØKJE? Alle med generell studiekompetanse Alle med yrkesfaglege studieretningar frå vidaregåande skule, kan søkje forkurs til ingeniørutdanning Alle som har fullført fagskule Alle som er over 25 år og har relevant arbeidserfaring OPPTAKSKRAV Dersom du har generell studiekompetanse kan du starte direkte på studiet i informasjonsbehandling Dersom du har generell studiekompetanse med nødvendig fordjuping i realfag kan du starte direkte på ingeniørstudiet eller på studiet i anvendt geologi Dersom du har generell studiekompetanse, men manglar realfagleg fordjuping, kan du kvalifisere deg for opptak ved å gjennomføre forkurs i matematikk på sommaren Dersom du manglar generell studiekompetanse kan du gjennomføre eittårig forkurs for ingeniørutdanning Er du over 25 år og har relevant arbeidserfaring, kan du søkje om direkte opptak til studiet basert på vurdering av realkompetanse KORLEIS SØKJE? Dersom du er kvalifisert kan du søkje om direkte opptak gjennom Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no). Søknadsfristen er 15. april Du finn òg søknadsskjema på høgskulen sine nettsider på Ønskjer du å gjennomføre forkurs, finn du søknadsskjema på TRE GODE GRUNNAR: Spennande faglege utfordringar, ein studerer noko nyttigt, og har svært gode jobbmulegheiter etterpå. KONTAKT OSS: Studieleiar - ingeniør Joar Sande E-post: Telefon: Studieleiar - geologi Helge Hustveit E-post: Telefon: Studieleiar - Informasjonsbehandling Kjell Skjeldestad E-post: Telefon:

7 GIGANTISK FELLESSATSING Teknologiløftet i Sogn og Fjordane er eit samarbeid mellom høgskulen, kunnskapsparken, fylkeskommunen og næringslivet. Målet er å få ungdom frå fylket til å velje ei utdanning som næringslivet treng. Start karrieren i heimfylket og hald fram i ei traineestilling i ei bedrift i fylket etter avslutta studium, eller gå vidare på ei masterutdanning ved Universitetet i Bergen eller NTNU. Teknologiutdanning på Vestlandet er eit nystarta samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Bergen, Høgskulen i Ålesund, Høgskulen Stord/Haugesund, Høgskulen i Molde. Sjøkrigsskolen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen, der Målet er å utdanne fleire teknologar til næringslivet. Les meir om dette på: Vart du nysgjerrig på desse tre studieretningane, som store delar av næringslivet i fylket står samla bak, har denne vesle brosjyra gjort jobben sin. Du finn meir informasjon på: GASTA Foto: oskar-andersen.no/oddrun Midtbø/Finn Loftesnes/HSF arkiv Tekst: Oddrun Midtbø

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS)

AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK (AØS) 2003/2004 AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK AVDELING FOR ØKONOMI OG SPRÅK () Avdelinga er lokalisert i Fossbygget i Sogndal sentrum, og all undervisning føregår i same bygg. Avdelinga har om lag 445 studieplassar

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN)

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN) 2003/2004 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG () Avdelinga er frå 1. august 2003 sett saman av dei to tidlegare avdeligane AIU (Avdeling fro ingeniørutdanning) og ANF

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 PRO held kurs Markus Mulen sløkker brann. Han var ein av deltakarane på kursrekka i truck, kran, lift og varme arbeid PRO Opplæringskontoret

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14

utdanning Vegen til meisterkokk Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Jørn valde kulturfag i Volda Side 14 utdanning Størst i Nordfjord Temabilag for Nordfjord 20./21. februar 2015 Vegen til meisterkokk For ein del unge er drømmejobben å bli kjøkkensjef på ein kjend restaurant. Vegen mot å oppfylle draumen

Detaljer

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR

Detaljer