Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014"

Transkript

1 Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014 Innhold Om undersøkinga og rapporten... 2 Samandrag... 3 Responsen på undersøkinga... 5 Offentlege bedrifter... 5 Private bedrifter... 5 Forventa utvikling i tal arbeidsplassar dei neste åra... 6 Pensjonistar som er forventa skal erstattast... 7 Sysselsette med utanlandsk opphav... 8 Svara på dei 7 spørsmåla... 8 Tiltak... 12

2 Om undersøkinga og rapporten Våren 2014 vart arbeidsgruppa «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» oppretta. I juli 2014 vart ei spørjeundersøking send ut til 79 private og offentlege bedrifter / avdelingar. Svara var mottekne innan utgangen av august. Mandatet til arbeidsgruppa: «Arbeid»-gruppa skal, for åra , lage oversikt over arbeidsmarknaden i kommunen. Arbeidet skal femne om både det private næringsliv og offentlege arbeidsgivarar. Arbeidsgruppa lagar forslag til kva verksemder det skal hentast inn informasjon om og den føretrekte rekkefylja. Det skal samlast inn og gjerast vurdering av informasjon kring: kompetansekrav til tilsette (fagleg / språkleg). utvikling i tal tilsette fordelt på fag/yrkesgrupper tilsette som arbeider i Vik og bur i annan kommune (innpendling) tilsette som er venta å gå ut i pensjon utfordringar i å få tak i tilsette. Kva bør gjerast? Kva bør kommunen legge til rette for / gjere for at verksemda skal utvikle seg? Interesse for å utvikle verksemda gjennom «Program for småbedrifter» og på den måten skape nye arbeidsplassar? Til lengre fram i tid ein skal sjå til meir usikker blir informasjonen. Arbeidsgruppa har difor avgrensa tidsperioden for undersøkinga til 2017 i staden for 2019 slik mandatet sa. Ein planlegg i staden årlege oppdateringar for å ha meir realistiske opplysningar å vurdere ut frå. Rapporten er ei oppsummering av dei innkomne svara. Ein har prøvd å unngå referansar til kven som har svara kva. Dei innkomne svara blir tekne vare på. Svara kan nyttast i vidare arbeidet det det fell naturleg / hensiktsmessig. Planen er å halde informasjonen oppdatert i åra framover ved å hente inn oppdatert informasjon kvart år. Rapporten vil bli distribuert til politikarane og næringslivet i kommunen. Rapporten vil bli gjort tilgjengeleg via Vik kommune si heimeside. Ved årsskiftet 2013/2014 hadde kommunen 2688 innbyggarar. Av desse var totalt 1456 sysselsette. Det var ei netto utpendling på 155, slik at 1301 sysselsette av dei som bur i kommunen har sitt arbeid her. Talet 1301 blir nytta som grunnlagt for utrekningar i denne rapporten. Rapporten er handsama i arbeidsgruppa som har bestått av Odd Rune Turvoll, Lin Marie Vikøren, Loek Laumans og Anne Grethe Tveit. Styringsgruppa for «Velkomen til Vik» har og hatt rapporten til handsaming før utsending. Side 2

3 Samandrag Undersøkinga tek for seg perioden Omgrepet periode i denne rapporten betyr difor Samandraget nedanfor tek utgangspunkt i svarprosenten på om lag 59%. Trongen for nye arbeidsplassar og nye arbeidstakarar for å erstatte dei som går ut i pensjon er stor. Det gjeld både for å behalde tal arbeidsplassar vi har no og ikkje minst nye arbeidsplassar som må skapast for å erstatte som forsvinn samt for å auke folketalet til 2800 innan Vi har og drista oss til å vise kva tal størrelsane hadde blitt viss dei resterande 41% hadde svara det same som dei som har svara. Sjå tabellen Tal størrelsar 1. Talmaterialet i undersøkinga må tolkast som indikasjonar. Ordet forventa er nytta for å indikere dette. Nye arbeidsplassar: Forventningane frå arbeidsgivarane er at dei vil trenge 49 nye arbeidstakarar fordi ein ventar auka aktivitet. Den forventa utvidinga av Vik fengsel utgjer åleine 23 av desse nye arbeidsplassane. Om den forventa utvidinga ikkje blir realisert vil behovet for nye arbeidstakarar bli redusert tilsvarande medan tal innbyggarar blir om lag 35 færre. Behovet for nye arbeidstakarar er ganske likt fordelt mellom private og offentlege arbeidsgivarar (viss Vik fengsel blir utvida). Nye pensjonistar som skal erstattast Om lag 40 av dei som er venta å pensjonere seg i perioden skal erstattast med nye arbeidstakarar. Dette fordelar seg med 35 i offentlege bedrifter og 5 i private bedrifter. Forventa trong for nye arbeidstakarar i perioden summerer seg då til 87. Dette betyr at vi treng om lag 89 nye arbeidstakarar i perioden. Dette betyr ein auke på om lag 134 innbyggarar viss alle nye arbeidstakarar blir tilflyttarar. Om Vik fengsel ikkje blir utvida i perioden er likevel forventningane at det trengst om lag 66 nye arbeidstakarar, noko som kan bety om lag 100 nye innbyggarar viss alle nye arbeidstakarar blir tilflyttarar. Side 3

4 Tal størrelsar 1 Forventa nye stillingar Ut frå mottekne svar Pensj. planlagt erstatta = nye innbygg. (Sum x 1,5) Forventa nye stillingar Viss 100% hadde svara(*) Pensj. planlagt erstatta = nye innbygg. (Sum x 1,5) Sum Sum : Utan utviding av Vik fengsel : Svara på dei 7 spørsmåla er forsøkt samanfatta på ein måte som ikkje viser kven som har svara kva. Konsekvensen av kommunereforma er ikkje vektlagt her både fordi ein ikkje kjenner konksekvensane og fordi ein eventuell effekt av reforma er venta først etter perioden for denne rapporten. Side 4

5 Responsen på undersøkinga Responsen, målt i tal sysselsette, utgjer 58,8% av dei som bur og arbeider i kommunen. Det hadde vore ynskjeleg at fleire sentrale bedrifter hadde svara. Spesielt gjeld dette Bygg og Anlegg sektoren. I alt 80 bedrifter / avdelingar vart spurt om å delta i undersøkinga. Dei 41 bedriftene / avdelingane som svara representerer om lag 765 sysselsette. Offentlege bedrifter 11 offentlege bedrifter / avdelingar svara på undersøkinga. Desse 11 representerer 345 sysselsette og dermed 26,5% av alle sysselsette som bur og arbeider i kommunen. Private bedrifter 30 private bedrifter svara på undersøkinga. Desse representerer 420 sysselsette og dermed 32,3% av alle sysselsette som bur og arbeider i kommunen. Desse har svara på undersøkinga: A-K MASKINER AS AVD VIK I SOGN ARKITEKTFIRMA JON VIKØREN AS ARKITEKTKONTORET ANDERS OG OLAV VIKØREN AS BARN - NETT AS BYSTØL AS CHARTER CRUISE AS COOP EXTRA / BYGGMIX FRESVIK PRODUKT AS GEIR OVE HOLEN AS HAGEBUTIKKEN AS HIGHSOFT AS HOLMBERG AS HOVE ELEKTRO AS KAFÈ ØYRI AS LINN BAD AS MONICASALONGEN AS REIN TRIVSEL AS SIRI BØTHUN NATURFORVALTNING SOGN BYGG OG MONTASJE AS SOGNABÆR AS SOGNEKRAFT AS STATKRAFT STOKKEBØ MASKIN AS TINE AS, Vik Meieri TISTELS AUTO Ivar Tistel VIK ELEKTRO VIK FARGEHANDEL AS Vik Fellesråd Vik Fengsel VIK IT PARTNAR AS Vik kommune, Helse Vik kommune, IKT og tenestetorg Vik kommune, NAV Vik kommune, Pleie og omsorg Vik kommune, Oppvekst Vik kommune, Kommunalteknisk eining VIK LENSMANNSKONTOR VIK REKNESKAP AS VIK ØRSTA ØKONOR SOGN / VIK KONTORTENESTE AS Side 5

6 Forventa utvikling i tal arbeidsplassar dei neste åra I oversikta nedanfor kan ein få eit bilete av kva type stillingar arbeidsgivarane forventar å tilsetje og kva type stillingar det kan bli reduksjonar i. Nettoeffekten i tal sysselsette blir og vist. I 2015: Private bedrifter forventar å tilsetje 4 personar på sal / marknadsføring, 3 personar innan administrasjon, 2 montørar, 1 bas/formann, 1 teknisk, 1elektrikar og 2 operatørar (i alt 14 stillingar). Ein forventar bortfall av 1 operatørstilling. Netto effekten blir då 13 fleire sysselsette. Offentlege bedrifter forventar å tilsetje 2 fengselsbetjentar, 1 økonomimedarbeidar, 1 energimontør / måleteknikar (i alt 4 stillingar). Ein forventar bortfall av 1 driftsstilling og 1 diakonstilling (i alt 2 stillingar). Netto effekten blir då 2 fleire sysselsette. Sum for 2015 er ein forventa auke på 15 sysselsette. I 2016: Private bedrifter forventar å tilsetje 2 programmerarar, 1 sal / marknadsføring, 1 i administrasjon, 1 i servar-park, 1 ny frisør, 1 ingeniør / sivilingeniør (i alt 7 stillingar). Offentlege bedrifter forventar å tilsetje 14 fengselsbetjentar, 2 førstebetjentar, 1 overbetjent, 2 verksbetjentar, 2 leiargruppe og 2 sosialfag/nav (i alt 23 stillingar). Alle desse stillingane er knytt til fengselet og den planlagde utvidinga der. Ingen har meldt frå om forventa bortfall av stillingar. Netto effekten kan difor bli 23 fleire sysselsette. Sum for 2016 er ein forventa auke på 30 sysselsette. Vik fengsel utgjer 23 av desse 30. I 2017: Private bedrifter forventar å tilsetje 1 frisør, 1 autorisert rekneskapsførar, 1 produksjon / sal og 1 teknisk fagoperatør (i alt 4 stillingar). Ingen har meldt om forventa frå fall av stillingar. Netto effekten blir då 4 fleire sysselsette. Offentlege bedrifter forventar ingen nye tilsette i Sum for 2017 er ein forventa auke på 4 sysselsette. Side 6

7 Pensjonistar som er forventa skal erstattast Vurderingane av tal nye pensjonistar er naturleg nok usikre. Tala her er i hovudsak for når dei tilsette fyller 67 år eller annan alder viss stillinga har ein annan standard pensjonsalder. Det er ein generell oppmoding om å stå lengre i arbeid, så tala nytta i denne rapporten må tolkast romsleg. Tal størrelsane gir likevel eit bilete av kor viktig det er å ta omsyn til at mange kjem til å gå ut i pensjon i åra framover. I 2014: Ingen private bedrifter har indikert nye pensjonistar i Blant offentlege bedrifter er det i alt 4 stillingar som er venta vil gå ut i pensjon; 1 fengselsbetjent og 3 pleiarar. I 2015: Ingen private bedrifter har indikert nye pensjonistar i Blant offentlege bedrifter er det i alt 8 stillingar som er venta vil gå ut i pensjon; 1 mekanikar, 1 fengselsbetjent, 5 pleiarar og 1 rehabilitering. I 2016: Blant private bedrifter er 1 stilling forventa å vil gå ut i pensjon; 1 arbeidar / operatør. Blant offentlege bedrifter er det i alt 12 stillingar som er venta vil gå ut i pensjon; 1 elektro, 1 ufaglært arbeidar / operatør, 2 rettleiarar, 4 pleiarar, 1 kjøkken, psykiatri og 2 rehabilitering. I 2017: Blant private bedrifter er 3 stillingar forventa vil gå ut i pensjon; 1 arbeidar / operatør, 1 rekneskapsførar / sakshandsamar og 1 butikkmedarbeidar. Blant offentlege bedrifter er det i alt 11 stillingar som er venta vil gå ut i pensjon; 1 politiutdanna, 1 elektro, 1 mekanisk / elektro, 1 brannvernleiar, 6 pleiarar og 1 kjøkken. Side 7

8 Sysselsette med utanlandsk opphav For åra 2014 til 2017 er tal sysselsette med utanlandsk opphav mellom 173 og 190. Av desse er 123 rapporterte å vere knytte til bærplukking (sesongarbeid). Vi veit det er mange fleire sesongarbeidarar men dette er ikkje rapportert i undersøkinga og difor ikkje teke omsyn til i denne rapporten. Nokre sesongarbeidarar med utanlandsk opphav vel å bli i kommunen utanom sesongen utan å ha arbeidsavtalar som sikrar dei tilstrekkeleg inntekt. Nokre av desse tek jobbar som tilkallingshjelp i forskjellige bedrifter. Jobb som tilkallingshjelp kan føre til at desse får for lita inntekt til å klare seg på eiga inntekt. Dei vil då trenge økonomisk hjelp frå det offentlege. Dette er som oftast personar i den aldersgruppa vi ynskjer skal busetje seg i kommunen. Det kan difor ligge eit potensiale ved både det offentlege og næringane legg meir innsats i inkludering og opplæring for å gjere dei til fast tilsette eller eigne næringsdrivande. Forventa tal fast tilsette i kommunen med utanlandsk opphav : Privat arbeidsgivar Offentleg arbeidsgivar Sum sysselsette Svara på dei 7 spørsmåla Det er nedanfor forsøkt å summere opp slik at ein ser hovudtrekka i svara til dei enkelte spørsmåla. Spørsmål 1: «Beskriv forventa endringar i kompetansekrava i di bedrift.» [26 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Forventar du å trenge andre kompetansar i framtida? I tilfelle, kva type kompetansar og frå når tid? For eksempel om de treng ingeniørar, indiker kva utdanningsretning de vil sjå etter. Oppsummering av innkomne svar: Det blir av mange påpeika behov for å auke kompetansen innan eksisterande fagområder i bedrifta. Mange peikar på trongen for betre kunnskapar og kompetanse innan data. Svara tyder på at fleire ser behovet for auka kompetansenivå blant operatørar for å betene moderne datastyrt produksjonsutstyr. Ein motivasjon for dette verkar å vere for å sikre konkurransekrafta samt sikring av kvaliteten i produkt og tenester. Ord / omgrep som er nytta for å beskrive dette er Programmering, Datakompetanse, IT/IKT, CNC, Automasjon. Andre omgrep som er nemnt er endra kompetansekrav / kompetanseområder innan Sal og marknadsføring, Produktutvikling, Prosjektleiing, Jus, Psykologtenester, Aktiv rådgiving innan administrasjon og rekneskap. Side 8

9 Spørsmål 2: «I kva grad lukkast de i å få tak i nye tilsette? Er det nokre grupper som er vanskeligare enn andre å få tak i? Har du forslag til kva som bør gjerast for å lette rekrutteringsprosessen?» [29 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Viss det er vanskeleg å få tak i tilsette med rett kvalifikasjon, kva trur du bør gjerast for å få merksemda frå fleire arbeidssøkjarar? Er det etter din erfaring spesielle kvalifikasjonar som er meir vanskeleg å få tak i? Oppsummering av innkomne svar: I kva grad lukkast de i å få tak i nye tilsette? Majoriteten har klart å få tak i nye tilsette men til tider med kompetanse / erfaring som ikkje er ideell / det ein har lyst etter. Er det nokre grupper som er vanskeligare enn andre å få tak i? Det har vore vanskeleg å få tak i folk som er / har vore ettertrakta av oljenæringa. Dette dreier seg spesielt om mekanikarar og ingeniørar. Av kategoriar tilsette som er vanskeleg å få tak i blir nemnt Landbruksmekanikar, Kompetente IT folk, Salssjef, økonomisjef og direktør, Lokale basar, montørar, prosjektleiar, Fagbrev eller høgare utdanning, Erfarne anleggsfolk, Fagutdanna innan pleie og omsorg, Kompetente folk på ingeniørnivå (teknisk og sal) og autoriserte rekneskapsførarar Arbeidarar / operatørar utan spesielle krav om kompetanse lar seg relativt lett rekruttere frå den utanlandske arbeidskrafta som kjem hit i samband med bærplukkinga. Har du forslag til kva som bør gjerast for å lette rekrutteringsprosessen? Forslag til tiltak for å lette rekrutteringsprosessen er ting som å garantere barnehageplassar, meir bustadbygging, bruke Framtidsfylket, annonsere via kommunen si heimeside og møteplass for utflytte vikjer for å møte lokalt næringsliv. Elles blir det påpeikt mogelegheitene for jobb for lokal ungdom på fengselet. Spørsmål 3: «Kva bør kommunen / det offentlege gjere for at bedrifta skal kunne utvikle seg?» [30 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Er det noko du meiner kommunen / det offentlege bør gjere for at di bedrift skal kunne utvikle seg? Hemmar kommunen / det offentlege ei utvikling av dykkar planar / strategiar? Oppsummering av svara: Tiltak som blir nemnt mest er: handle lokalt for å ta vare på lokale tilbod, arbeide for betre kommunikasjon (ferjene og tunnell gjennom Vikafjellet), legge til rette for og arbeide for utviding av fengselet, ha sentrumsnære tomter, bygge gjennomgangsbustader, oppretthalde barnehage og skule i grendane for å sikre busetjing der, god Internet tilgang i alle grendane, positiv marknadsføring av Vik, opprette fleire praksisplassar i offentlege bedrifter, fortsetje med rask og ryddig sakshandsaming. Side 9

10 Spørsmål 4: «Ynskjer bedrifta i Program for småbedrifter?» [26 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Program for småbedrifter er eit program der kommunen finansierer utviklinga av ein fullstendig plan for vidareutvikling av bedrifta. Kommunen finansierer inntil kr , bedrifta bidreg med inntil kr i form av eigen innsats + kr 5000 som skal dekke rådgivars reisekostnadar. Kontakt næringssjef for nærare informasjon viss de er interessert. Oppsummering av innkomne svar: I alt 10 bedrifter svara bekreftande på interesse for å vurdere deltaking i programmet. Av dei 10 er 4 bedrifter tekne opp i programmet. Næringssjefen vil fylje opp dei som har svara positivt (samt andre mogelege deltakarar). Spørsmål 5: «Har bedrifta idear / planar som kan utviklast viss ein får ekstern hjelp?» [24 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Har bedrifta eller tilsette i bedrifta tankar / idear / planar om vidareutvikling men der ein sjølv ikkje har tid eller manglar kompetanse? Svar Ja viss de vil at næringssjefen kontaktar dykk om dette! Oppsummering av innkomne svar: 9 bedrifter / avdelingar har svara bekreftande på at dei ynskjer å bli kontakta for vidare utgreiing. Næringssjefen vil ta kontakt med desse. Foreløpige behov verkar å vere innan areal / kontor, forretningsutvikling, investeringsstøtte og lærlingordningar. Andre bedrifter / avdelingar har svara tvitydig. Desse vil og bli kontakta for vidare utgreiing / avklaring. Spørsmål 6: «Er de viljuge til å stille opp for å gi språk- og/eller arbeidspraksis?» [28 svar] Rettleiande tekst til spørsmålet: Utanlandske tilflyttarar vil ha trong for å vere saman med andre arbeidstakarar for å lære meir norsk og for å få arbeidspraksis. Slik kan dei utvikle seg til å bli viktige framtidige bidragsytarar til bedriftene. For nokre grupper finnest tilskotsordningar. Svar på om de viljuge til å hjelpe til på dette viktige området! Eit eige notat er vedlagt e-posten som forklarar nærare kva det inneber å ta inn personar på språk- og arbeidspraksis. Oppsummering av innkomne svar: Alt for få bedrifter / avdelingar har svara eintydig positivt «Ja». Dei som er i retning av positive svar har svara i retning av «ta kontakt ved behov så får vi diskutere..». Ein har forståing for at det er utfordrande / belastande å ta på seg rolla med praksisplass, men det må sjåast på som ei investering for framtida for Vik. Det vil vere kritisk for tilflyttarar at vi har tilstrekkeleg mengd praksisplassar å tilby. Utan slike plassar er sjansen stor for at tilflyttarar flyttar frå Vik. Side 10

11 Ein del bedrifter har svara «Nei». «Velkomen til Vik» kan likevel arbeide for å få nokre av desse til å bidra til å stille med praksisplassar. Spørsmål 7: «Andre kommentarar»[15 svar] Oppsummering av svara: Majoriteten av svara går på viktigheita av god infrastruktur (Vikafjellstunnelen, meir frekvente og regulære ferjeavgangar). Vidare blir påpeikt viktigheita av god norskopplæring for at tilsette skal fungere best mogeleg i jobbane sine. Andre punkt gå på kor viktig det er at ein får til utviding av fengselet for å skape mange nye arbeidsplassar og dermed tilflyttarar. Side 11

12 Tiltak Som ein konsekvens av tilbakemeldingane i undersøkinga vil prosjektgruppa ha fokus på fyljande tiltak: Tiltak Mål Tidsrom Ansvarleg Nærare kartlegging av kompetanseutviklingsbehov på tvers av næringane. Arbeide fram alternative løysingar slik at næringane får til kompetanseutviklinga. Nytte for eksempel web teknologi til å gjennomføre utviklinga. Kan dette bli ei næring for nokon i Vik? 2015 Næringssjef i samarbeid med VNS. Utgreie alternative kanalar for marknadsføring av ledige stillingar i heile kommunen. Bedriftsutvikling Etablere avtalar om praksisplassar. Årleg oppdatering av spørjeundersøkinga. Avgjere kva kanalar arbeidsgivarane i kommunen bør nytte ved annonsering av ledige stillingar. Kan vi gjere meir gjennom etablerte ordningar i NAV og Framtidsfylket? Gå i dialog med bedrifter som har signalisert at dei ser mogelegheiter for vidare utvikling gjennom ekstern hjelp. Lage avtalar med bedrifter som vil ta inn tilflyttarar eller flyktningar på språkog/eller praksisplassar. Auke svarprosenten ut over 59% som vart oppnådd i «Velkomen til Vik» saman med representantar frå VNS Næringssjef i samarbeid med den enkelte bedrift «Velkomen til Vik» i samarbeid med NAV Næringssjef Odd Rune Turvoll Side 12

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

NAV-kontora i Sogn og Fjordane. - vegen vidare

NAV-kontora i Sogn og Fjordane. - vegen vidare NAV-kontora i Sogn og Fjordane - vegen vidare 28.10.216 Myndige og løysingsdyktige NAV-kontor Meld.St. 33: «NAV i en ny tid»: Større NAV-kontor Direktoratet: «- hvordan vi løser oppgavene og organiserer

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon

Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon Kort rapport 2014-2017 Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon 2014-17 Anders Aune Ingrid Møgedal Ingvild Nesheim Helga Hellesø Linda Risdal Martin Svebestad Juni 2017 Effekt av tiltak hos deltakarane

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer