Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:30 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Mia Hansen Medlem FRP/KYST Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech MEDL AP Reidar Johansen MEDL SV Fred Johansen MEDL H Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Tarjei Jensen Bech AP Bente Orvik Reidar Johansen SV Møteprotokoll 8 representanter (av 9) til stede. Elin M. Holmgren fikk innvilget permisjon fra kl. 12:00 7 representanter (av 9) tilstede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Arve Paulsen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, Rådgiver Grethe Nissen, virksomhetsleder Lars Aude Arnesen, biblioteksjef Grethe Johannessen, kulturskolerektor Frode Solli, byggeprosjektleder Håkon Rønbeck, rådgiver Grethe Gebhardt, virksomhetsleder Trine Nylund og økonomikonsulent Eva Wullf. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Innkalling godkjent. Saksliste / dagsorden: Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak 96/14 godkjent. Saksliste Saksnr PS 85/14 PS 86/14 PS 87/14 PS 88/14 Innhold Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Kommunereformen Åpningstider bibliotek Kulturskolen - hva nå? PS 89/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Andregangsbehandling PS 90/14 Forespørsel om kjøp av festeeiendommen Nordbø PS 91/14 Byggeprosjektoppfølging - Sept 2014 PS 92/14 PS 93/14 RS 14/4 PS 94/14 PS 95/14 PS 96/14 Kirkeparken omsorgssenter - driftsorganisering og konsekvenser Diverse referatsaker Invitasjon til å delta i reformprosessen Godkjenning av protokoll Søknad - Dansefestival Barents Søknad om prosjektmidler til narkotikaseminar Bry Deg PS 85/14 Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest Kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholforskriften: Hammerfest kommune er opptatt av en streng håndheving av forbudet mot alkoholreklame, slik at informasjon om alkohol kun skal treffe dem som søker det selv. Samtidig ser man at forbrukerne har behov for og ønske om informasjon om produktene. Nærmere om de enkelte forslagene: Begrepet massekommunikasjon Hammerfest kommune oppfatter dette forslaget som en utviding av unntakene fra reklameforbudet da man med forslaget ønsker å tillate brosjyrer med informasjon om alkoholholdige drikker. Hensynet til å unngå å alminneliggjøre alkoholbruk taler mot å foreta en slik endring som foreslått. Hammerfest kommune ser likevel at forbrukerne ønsker informasjon om produktene de vurderer å kjøpe. Videre vil man kunne unngå en alminneliggjøring av alkoholbruk gjennom vilkåret om at brosjyrene kun skal være tilgjengelig for de som ber om brosjyrene, samt krav til at opplysningene må være nøkterne faktaopplysninger. Hammerfest kommune

3 støtter forslaget. Begrepet markedsføringsøyemed Den foreslåtte endringen anses som en presisering av begrepet, med mål om å tydeliggjøre hva som anses å være markedsføringsøyemed. Det angis også noen momenter for vurdering av om det foreligger markedsføringsøyemed. De foreslåtte presiseringene av begrepet vil gjøre regelverket noe klarere enn tidligere, noe som til en viss grad kan fremme likebehandling av saker. Hammerfest kommune støtter denne klargjørende endringen av alkoholforskriften. Generell omtale og generelle bilder av alkohol Hammerfest kommune ser på denne endringen som en presisering av et unntak som i dag praktiseres uten å være tilstrekkelig forankret i regelverket. Videre reguleres praksisen gjennom at det nå tydeliggjøres i forskriften hva som er tillatt. Hammerfest kommune støtter den foreslåtte endringen, da forbrukerne vil ha en interesse av å ha noe informasjon om produktene. Videre vil det være en fordel at praksisen tas inn i regelverket slik at det tydelig avgrenses hvilke opplysninger som er tillatt å gi, og hva som anses å stride mot reklameforbudet. Produktopplysninger om alkoholholdig drikk fra salgs- og skjenkesteder Forslaget representerer en forenkling av reglene for hva som er tillatt informasjon å gi i en salgssituasjon, og gjør regelverket enklere gjennom at den foreslåtte informasjonen alltid er tillatt å gi, og det da vil være unødvendig å vurdere om det foreligger et markedsføringsformål. Videre vil endringen virke oppklarende når det gjelder hva slags informasjon som er tillatt å gi. Hammerfest kommune støtter forslaget på bakgrunn av at forbrukerne har behov for å orientere seg om produktene de kjøper eller vurderer å kjøpe. Informasjonen anses å være nøytral, og den type informasjon som forbrukerne vil søke for å avgjøre om de skal kjøpe produktet. En regulering av hva slags informasjon som tillates gitt kan også bidra til å hindre at det utvikler seg en praksis der det gis mer informasjon om produktene enn ønskelig, eksempelvis at informasjonen fremstår mer alkoholpositiv. Produkt- og prisopplysninger i nettbutikker særlig om bruk av bilder. Hammerfest kommune støtter den foreslåtte endringen, da Vinmonopolets nettsider ikke bør ha andre vilkår enn øvrige aktører. Det påpekes også at folk gjerne husker bilder bedre enn tekst, og at det kan bidra til at forbrukerne lettere finner de produktene de ønsker å kjøpe. Vinmonopolets nettsider er viktig for folk som bor i grisgrendte strøk uten Vinmonopol, og som er avhengig av bestilling fra disse nettsidene for å kunne gjøre et lovlig alkoholkjøp. Bilder av produktene vil lettere gjøre at denne kundegruppen klarer å bestille de produktene de er ute etter. Annonser for salgs- og skjenkesteder Endringen innebærer at det presiseres at også hjemmesider for salgs- og skjenkesteder kan gis

4 de samme opplysninger som i dag er tillatt i annonseform. Forslaget ser ut til å være en stadfesting av dagens praksis, og en presisering av at begrepet «annonse» også omfatter det som ligger ute på salgs- og skjenkestedenes hjemmesider. Informasjonen gitt på salgs- og skjenkestedenes hjemmesider krever en mer aktiv søken av informasjon fra kundenes side enn å bli eksponert for informasjonen gjennom annonser i avisen. Det er derfor lite som taler mot at salgs- og skjenkesteder skal få gi informasjon om hvilke bevillingsrettigheter de har på sine hjemmesider. Forslaget støttes. Produkt- og prisopplysninger på skjenkestedets hjemmeside menyer Forslaget innebærer at drikkemeny kan publiseres på skjenkestedets hjemmeside men ikke på sosiale medier. Forslaget innebærer en utvidelse av unntakene fra reklameforbudet for alkohol, og innebærer at informasjon om alkohol blir mer tilgjengelig for folk. Hammerfest kommune støtter forslaget, og er også enig i at forslaget ikke bør omfatte sosiale medier da man i større grad eksponerer informasjonen til folk som ikke selv har søkt den. Eksponeringen av innlegg mv. på sosiale medier fungerer på en annen måte enn hjemmesider gjør. Eksponeringen av innlegg på sosiale medier er dels brukerstyrt, og dersom forslaget hadde omfattet sosiale medier som kanal for informasjonen, ville informasjonen kunne bære preg av reklame eller masseeksponering av informasjonen. Det påpekes også at sosiale medier også har mange mindreårige brukere som da lettere ville eksponeres for informasjonen, og slik bidra til å alminneliggjøre alkoholbruk. Produkt- og prisopplysninger på salgsstedets hjemmeside om hvilke produkter som tilbys på utsalgstedet Det vises til det som er sagt i punktet over da forslagene er like, og begrunnelsen hovedsakelig er den samme. Produktopplysninger og bilder på produsentenes og grossistenes hjemmesider Den foreslåtte forskriftsendringen går ut på å tillate at produsenter og grossister i noen grad skal få gi nøytral, faktabasert informasjon til forbrukerne. Da det stilles krav om visse minimumsopplysninger, sikrer forslaget at hensikten bak bestemmelsen blir oppfylt, og at forbrukerne sikres informasjon de har behov for. På denne måten unngår man også at opplysningene som gis har så liten betydning for forbrukerne at det i praksis fungerer som en slags reklame. Hammerfest kommune støtter forslaget. Hvilke produkter som omfattes av reklameforbudet Forslaget om å presisere at det er tillatt å oppgi at alkohol er en del av et pakketilbud, der den alkoholrelaterte varen eller tjenesten må utgjøre en mindre del av produktpakken som tilbys, støttes. Forslaget vil innebære at det blir enklere for forbrukerne å vite hva som er inkludert i prisen de betaler for en pakke. Samtidig er det begrensninger på at alkohol ikke kan fremstå som det primære produktet i pakken. Dermed hindres omgåelse av reklameforbudet gjennom at aktørene indirekte reklamerer for alkohol gjennom en pakke som består av andre, ubetydelige varer eller tjenester. Det påpekes at forslaget kan innebære visse avgrensningsproblemer når det gjelder

5 vurderingen av hva som fremstår som hovedproduktet i en pakke. Særlige vurderingstemaer Informasjon om taxfree-utvalg på fly for forhåndsbestilling «charterkataloger» En regulering av og presisering av regelverket for slike kataloger vil ivareta hensynet både til at forbrukerne skal kunne gjøre seg opp en mening om produktene samtidig som slik informasjon ikke skal gjøres tilgjengelig for alle, slik det praktiseres i dag. Forslaget støttes. Messer, festivaler, omvisninger, kurs og foredrag Informasjonen som tenkes gitt, er i stor grad den samme type informasjon som de øvrige forslagene i høringsnotatet går ut på. Det vil gi god sammenheng i lovgivningen at også produsenter og grossister får gi nøktern informasjon om sine produkter når forslaget legger opp til at salgsleddet skal få gi slik informasjon. Det er også positivt at det etter forslaget kreves at det ikke er fri adgang til denne informasjonen, slik at det kun er de som søker informasjonen som blir eksponert for den. Videre støttes forslaget om at slik informasjon skal gis på avgrenset område der det er 18års aldersgrense Utdeling av alkoholholdig drikk smaksprøver Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på om det skal kreves skjenkebevilling for utdeling av smaksprøver mot vederlag. Hammerfest kommune mener det bør kreves skjenkebevilling for å kunne utdele smaksprøver. Begrunnelsen for dette er hensynet til kontroll med skjenking, samt fare for uthuling av regelverket dersom bevilling ikke kreves. Det vil ellers kunne dukke opp spørsmål om omfanget av smaksprøvene er så stort at det likevel vil kreve skjenkebevilling. En ordning med bevilling vil kunne belaste kommunene noe mer på saksbehandlingssiden. Samtidig antas det at de fleste arrangement der smaksprøver deles ut, vil være arrangement der det allerede kreves skjenke- eller salgsbevilling slik at merbelastningen på kommunene blir marginal. Smaksprøver bør kun kunne deles ut på avgrensede områder der det er kombinerte arrangementer. Dette vil gi best sammenheng i regelverket, ettersom det er foreslått at informasjon kun kan gis i avgrensede områder for å hindre at folk som ikke oppsøker informasjonen selv skal bli eksponert for den. Det vil da være naturlig å kreve at utdeling av smaksprøver i slike sammenhenger også må skje med de samme begrensningene som man har oppstilt for å gi informasjon om alkoholholdige drikker. Emballasje og etiketter Forslaget støttes av Hammerfest kommune. Merking av produktet med for eksempel Fairtrade, Økologisk etc eller merking om allergener må anses som nøytral informasjon som forbrukerne ønsker. Slik info som er trykket på emballasje eller

6 etikett må vurderes i sammenheng med de øvrige forslagene i høringsnotatet. Det er ønskelig at forbrukerne kan motta nok informasjon om alkoholholdige produkter til å gjøre sine kjøpsbeslutninger. Informasjonen vil videre kun være tilgjengelig for de som har søkt informasjonen selv. Det ses derfor få betenkeligheter med å tillate slik merking av etiketter. Også forslaget angående en regulering av personnavn som merkenavn støttes. Hammerfest kommune deler departementets syn på at det vil være urimelig å nekte kjente personer å bruke sitt navn som merkenavn, i tillegg til at det vil føre til vansker med avgrensning når det gjelder hvor kjent en person må være før reklameforbudet slår inn. Det anses hensiktsmessig å regulere spørsmålet og slik stille opp en del krav til utforming til etikett/emballasje slik at det ikke skjer en kryssreklame mellom den alkoholholdige drikken og andre produkter som har personnavnet som merkenavn. Reaksjoner ved brudd på regelverket Høringsinstansene er bedt om innspill på behovet for nye reaksjonsmåter ved brudd på regelverket. Kommunenes tilsyn med skjenking og salg av alkoholholdig drikke innebærer også en viss kontroll med om reklameforbudet overholdes. Kommunene har allerede tilstrekkelige reaksjonsmåter for brudd på reklameforbudet, da brudd på regelverket kan føre til inndragning av skjenkebevillingen for et kortere eller lengre tidsrom. Reaksjoner overfor øvrige aktører anses å ligge utenfor kommunenes område. Hammerfest kommune har derfor ingen innspill til dette punktet. Økonomiske og administrative konsekvenser Det antas at forslaget vil ha få merkbare konsekvenser for kommunene. Forslaget legger opp til en presisering av reglene, noe som kan gjøre det kommunale tilsynet med salgs- og skjenkesteder enklere. Hammerfest Kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i alkoholforskriften: Hammerfest kommune er opptatt av en streng håndheving av forbudet mot alkoholreklame, slik at informasjon om alkohol kun skal treffe dem som søker det selv. Samtidig ser man at forbrukerne har behov for og ønske om informasjon om produktene. Nærmere om de enkelte forslagene:

7 Begrepet massekommunikasjon Hammerfest kommune oppfatter dette forslaget som en utviding av unntakene fra reklameforbudet da man med forslaget ønsker å tillate brosjyrer med informasjon om alkoholholdige drikker. Hensynet til å unngå å alminneliggjøre alkoholbruk taler mot å foreta en slik endring som foreslått. Hammerfest kommune ser likevel at forbrukerne ønsker informasjon om produktene de vurderer å kjøpe. Videre vil man kunne unngå en alminneliggjøring av alkoholbruk gjennom vilkåret om at brosjyrene kun skal være tilgjengelig for de som ber om brosjyrene, samt krav til at opplysningene må være nøkterne faktaopplysninger. Hammerfest kommune støtter forslaget. Begrepet markedsføringsøyemed Den foreslåtte endringen anses som en presisering av begrepet, med mål om å tydeliggjøre hva som anses å være markedsføringsøyemed. Det angis også noen momenter for vurdering av om det foreligger markedsføringsøyemed. De foreslåtte presiseringene av begrepet vil gjøre regelverket noe klarere enn tidligere, noe som til en viss grad kan fremme likebehandling av saker. Hammerfest kommune støtter denne klargjørende endringen av alkoholforskriften. Generell omtale og generelle bilder av alkohol Hammerfest kommune ser på denne endringen som en presisering av et unntak som i dag praktiseres uten å være tilstrekkelig forankret i regelverket. Videre reguleres praksisen gjennom at det nå tydeliggjøres i forskriften hva som er tillatt. Hammerfest kommune støtter den foreslåtte endringen, da forbrukerne vil ha en interesse av å ha noe informasjon om produktene. Videre vil det være en fordel at praksisen tas inn i regelverket slik at det tydelig avgrenses hvilke opplysninger som er tillatt å gi, og hva som anses å stride mot reklameforbudet. Produktopplysninger om alkoholholdig drikk fra salgs- og skjenkesteder Forslaget representerer en forenkling av reglene for hva som er tillatt informasjon å gi i en salgssituasjon, og gjør regelverket enklere gjennom at den foreslåtte informasjonen alltid er tillatt å gi, og det da vil være unødvendig å vurdere om det foreligger et markedsføringsformål. Videre vil endringen virke oppklarende når det gjelder hva slags informasjon som er tillatt å gi. Hammerfest kommune støtter forslaget på bakgrunn av at forbrukerne har behov for å orientere seg om produktene de kjøper eller vurderer å kjøpe. Informasjonen anses å være nøytral, og den type informasjon som forbrukerne vil søke for å avgjøre om de skal kjøpe produktet. En regulering av hva slags informasjon som tillates gitt kan også bidra til å hindre at det utvikler seg en praksis der det gis mer informasjon om produktene enn ønskelig, eksempelvis at informasjonen fremstår mer alkoholpositiv.

8 Produkt- og prisopplysninger i nettbutikker særlig om bruk av bilder. Hammerfest kommune støtter den foreslåtte endringen, da Vinmonopolets nettsider ikke bør ha andre vilkår enn øvrige aktører. Det påpekes også at folk gjerne husker bilder bedre enn tekst, og at det kan bidra til at forbrukerne lettere finner de produktene de ønsker å kjøpe. Vinmonopolets nettsider er viktig for folk som bor i grisgrendte strøk uten Vinmonopol, og som er avhengig av bestilling fra disse nettsidene for å kunne gjøre et lovlig alkoholkjøp. Bilder av produktene vil lettere gjøre at denne kundegruppen klarer å bestille de produktene de er ute etter. Annonser for salgs- og skjenkesteder Endringen innebærer at det presiseres at også hjemmesider for salgs- og skjenkesteder kan gis de samme opplysninger som i dag er tillatt i annonseform. Forslaget ser ut til å være en stadfesting av dagens praksis, og en presisering av at begrepet «annonse» også omfatter det som ligger ute på salgs- og skjenkestedenes hjemmesider. Informasjonen gitt på salgs- og skjenkestedenes hjemmesider krever en mer aktiv søken av informasjon fra kundenes side enn å bli eksponert for informasjonen gjennom annonser i avisen. Det er derfor lite som taler mot at salgs- og skjenkesteder skal få gi informasjon om hvilke bevillingsrettigheter de har på sine hjemmesider. Forslaget støttes. Produkt- og prisopplysninger på skjenkestedets hjemmeside menyer Forslaget innebærer at drikkemeny kan publiseres på skjenkestedets hjemmeside men ikke på sosiale medier. Forslaget innebærer en utvidelse av unntakene fra reklameforbudet for alkohol, og innebærer at informasjon om alkohol blir mer tilgjengelig for folk. Hammerfest kommune støtter forslaget, og er også enig i at forslaget ikke bør omfatte sosiale medier da man i større grad eksponerer informasjonen til folk som ikke selv har søkt den. Eksponeringen av innlegg mv. på sosiale medier fungerer på en annen måte enn hjemmesider gjør. Eksponeringen av innlegg på sosiale medier er dels brukerstyrt, og dersom forslaget hadde omfattet sosiale medier som kanal for informasjonen, ville informasjonen kunne bære preg av reklame eller masseeksponering av informasjonen. Det påpekes også at sosiale medier også har mange mindreårige brukere som da lettere ville eksponeres for informasjonen, og slik bidra til å alminneliggjøre alkoholbruk. Produkt- og prisopplysninger på salgsstedets hjemmeside om hvilke produkter som tilbys på utsalgstedet Det vises til det som er sagt i punktet over da forslagene er like, og begrunnelsen hovedsakelig er den samme.

9 Produktopplysninger og bilder på produsentenes og grossistenes hjemmesider Den foreslåtte forskriftsendringen går ut på å tillate at produsenter og grossister i noen grad skal få gi nøytral, faktabasert informasjon til forbrukerne. Da det stilles krav om visse minimumsopplysninger, sikrer forslaget at hensikten bak bestemmelsen blir oppfylt, og at forbrukerne sikres informasjon de har behov for. På denne måten unngår man også at opplysningene som gis har så liten betydning for forbrukerne at det i praksis fungerer som en slags reklame. Hammerfest kommune støtter forslaget. Hvilke produkter som omfattes av reklameforbudet Forslaget om å presisere at det er tillatt å oppgi at alkohol er en del av et pakketilbud, der den alkoholrelaterte varen eller tjenesten må utgjøre en mindre del av produktpakken som tilbys, støttes. Forslaget vil innebære at det blir enklere for forbrukerne å vite hva som er inkludert i prisen de betaler for en pakke. Samtidig er det begrensninger på at alkohol ikke kan fremstå som det primære produktet i pakken. Dermed hindres omgåelse av reklameforbudet gjennom at aktørene indirekte reklamerer for alkohol gjennom en pakke som består av andre, ubetydelige varer eller tjenester. Det påpekes at forslaget kan innebære visse avgrensningsproblemer når det gjelder vurderingen av hva som fremstår som hovedproduktet i en pakke. Særlige vurderingstemaer Informasjon om taxfree-utvalg på fly for forhåndsbestilling «charterkataloger» En regulering av og presisering av regelverket for slike kataloger vil ivareta hensynet både til at forbrukerne skal kunne gjøre seg opp en mening om produktene samtidig som slik informasjon ikke skal gjøres tilgjengelig for alle, slik det praktiseres i dag. Forslaget støttes. Messer, festivaler, omvisninger, kurs og foredrag Informasjonen som tenkes gitt, er i stor grad den samme type informasjon som de øvrige forslagene i høringsnotatet går ut på. Det vil gi god sammenheng i lovgivningen at også produsenter og grossister får gi nøktern informasjon om sine produkter når forslaget legger opp til at salgsleddet skal få gi slik informasjon. Det er også positivt at det etter forslaget kreves at det ikke er fri adgang til denne informasjonen, slik at det kun er de som søker informasjonen som blir eksponert for den. Videre støttes forslaget om at slik informasjon skal gis på avgrenset område der det er 18års aldersgrense Utdeling av alkoholholdig drikk smaksprøver

10 Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på om det skal kreves skjenkebevilling for utdeling av smaksprøver mot vederlag. Hammerfest kommune mener det bør kreves skjenkebevilling for å kunne utdele smaksprøver. Begrunnelsen for dette er hensynet til kontroll med skjenking, samt fare for uthuling av regelverket dersom bevilling ikke kreves. Det vil ellers kunne dukke opp spørsmål om omfanget av smaksprøvene er så stort at det likevel vil kreve skjenkebevilling. En ordning med bevilling vil kunne belaste kommunene noe mer på saksbehandlingssiden. Samtidig antas det at de fleste arrangement der smaksprøver deles ut, vil være arrangement der det allerede kreves skjenke- eller salgsbevilling slik at merbelastningen på kommunene blir marginal. Smaksprøver bør kun kunne deles ut på avgrensede områder der det er kombinerte arrangementer. Dette vil gi best sammenheng i regelverket, ettersom det er foreslått at informasjon kun kan gis i avgrensede områder for å hindre at folk som ikke oppsøker informasjonen selv skal bli eksponert for den. Det vil da være naturlig å kreve at utdeling av smaksprøver i slike sammenhenger også må skje med de samme begrensningene som man har oppstilt for å gi informasjon om alkoholholdige drikker. Emballasje og etiketter Forslaget støttes av Hammerfest kommune. Merking av produktet med for eksempel Fairtrade, Økologisk etc eller merking om allergener må anses som nøytral informasjon som forbrukerne ønsker. Slik info som er trykket på emballasje eller etikett må vurderes i sammenheng med de øvrige forslagene i høringsnotatet. Det er ønskelig at forbrukerne kan motta nok informasjon om alkoholholdige produkter til å gjøre sine kjøpsbeslutninger. Informasjonen vil videre kun være tilgjengelig for de som har søkt informasjonen selv. Det ses derfor få betenkeligheter med å tillate slik merking av etiketter. Også forslaget angående en regulering av personnavn som merkenavn støttes. Hammerfest kommune deler departementets syn på at det vil være urimelig å nekte kjente personer å bruke sitt navn som merkenavn, i tillegg til at det vil føre til vansker med avgrensning når det gjelder hvor kjent en person må være før reklameforbudet slår inn. Det anses hensiktsmessig å regulere spørsmålet og slik stille opp en del krav til utforming til etikett/emballasje slik at det ikke skjer en kryssreklame mellom den alkoholholdige drikken og andre produkter som har personnavnet som merkenavn. Reaksjoner ved brudd på regelverket Høringsinstansene er bedt om innspill på behovet for nye reaksjonsmåter ved brudd på regelverket. Kommunenes tilsyn med skjenking og salg av alkoholholdig drikke innebærer også en viss kontroll med om reklameforbudet overholdes. Kommunene har allerede tilstrekkelige reaksjonsmåter for brudd på reklameforbudet, da brudd på regelverket kan føre til inndragning av skjenkebevillingen for et kortere eller lengre tidsrom. Reaksjoner overfor øvrige aktører anses å ligge utenfor kommunenes område. Hammerfest kommune har derfor ingen innspill til dette punktet.

11 Økonomiske og administrative konsekvenser Det antas at forslaget vil ha få merkbare konsekvenser for kommunene. Forslaget legger opp til en presisering av reglene, noe som kan gjøre det kommunale tilsynet med salgs- og skjenkesteder enklere. PS 86/14 Kommunereformen Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Hammerfest tar til orientering det arbeidet som regjeringen har startet i forbindelse med kommunereformen. Det vises i den forbindelse til Kommuneproposisjonen 2015 prop. 95 S ( ) 2. Med bakgrunn i føringer i kommuneproposisjonen vedtar kommunestyret at ordføreren skal ta initiativ overfor omkringliggende kommuner for å drøfte eventuell kommunesammenslåing. 3. Etter drøftingene skal saken behandles i kommunestyre. 4. Kommunestyret i Hammerfest tar til orientering det arbeidet som regjeringen har startet i forbindelse med kommunereformen. Det vises i den forbindelse til Kommuneproposisjonen 2015 prop. 95 S ( ) 5. Med bakgrunn i føringer i kommuneproposisjonen vedtar kommunestyret at ordføreren skal ta initiativ overfor omkringliggende kommuner for å drøfte eventuell kommunesammenslåing. 6. Etter drøftingene skal saken behandles i kommunestyre. PS 87/14 Åpningstider bibliotek Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret er positiv til tiltak knyttet til åpningstider og mediebudsjett, men at dette må sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen Kommunestyret er positiv til at det utarbeides en mulighetsstudie som har til hensikt å kartlegge behov, muligheter og kostnader for en modernisering av dagens bibliotekdrift og bibliotekbygg. Bevilgning av midler til en mulighetsstudie må sees i sammenheng med

12 behandlingen av økonomiplanen Kommunestyret er positiv til tiltak knyttet til åpningstider og mediebudsjett, men at dette må sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen Kommunestyret er positiv til at det utarbeides en mulighetsstudie som har til hensikt å kartlegge behov, muligheter og kostnader for en modernisering av dagens bibliotekdrift og bibliotekbygg. Bevilgning av midler til en mulighetsstudie må sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen PS 88/14 Kulturskolen - hva nå? Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar orienteringen om kulturskolens situasjon til etterretning. 2. Kommunestyret vil vurdere å tilføre nødvendige driftsmidler med sikte på å opprettholde dagens nivå på kulturskolen i forbindelse med budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden Kommunestyret tar orienteringen om kulturskolens situasjon til etterretning. 2. Kommunestyret vil vurdere å tilføre nødvendige driftsmidler med sikte på å opprettholde dagens nivå på kulturskolen i forbindelse med budsjettbehandlingen for økonomiplanperioden

13 PS 89/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Andregangsbehandling 1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel , med foreslåtte endringer. PS 90/14 Forespørsel om kjøp av festeeiendommen Nordbø Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet opprettholder administrasjonens tilbud på kjøp av festegrunnen gnr.6/bnr.24/fnr.1 (M0624/F01), pålydende kroner ,- inkl. avgifter. 2. Tilbudet er gyldig til Saken er behandlet som et privatrettslig oppgjør mellom Hammerfest kommune som selger og Oline H Knutsen som kjøper. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Formannskapet opprettholder administrasjonens tilbud på kjøp av festegrunnen gnr.6/bnr.24/fnr.1 (M0624/F01), pålydende kroner ,- inkl. avgifter. 2. Tilbudet er gyldig til Saken er behandlet som et privatrettslig oppgjør mellom Hammerfest kommune som selger og Oline H Knutsen som kjøper. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages. PS 91/14 Byggeprosjektoppfølging - Sept 2014 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i desember 2014.

14 1. Kommunestyret tar saken til orientering 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i desember PS 92/14 Kirkeparken omsorgssenter - driftsorganisering og konsekvenser Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det er gjennomført en kartlegging innenfor hjemmetjenesten, rus og psykiatritjenesten, tjenesten for funksjonshemmede samt brukere i trygdeboliger. Dette er gjennomført for å avdekke brukernes behov og dermed tilby riktige tjenester på riktig sted i forhold til omsorgstrappen. Kartleggingen viser at det er behov for 74 langtidsplasser på nivå 8 i omsorgstrappen, og av disse har Tjenesten for funksjonshemmede behov for 8 langtidsplasser på sykehjemsnivå. 2. Kommunestyret er positiv til at det utvikles tjenester som støtter opp om forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. 3. Ut fra de rammer som utgjør 155,42 årsverk er alternativ 5 med 162,3 årsverk den løsningen som vil utgjøre laveste økonomisk konsekvens. 4. Alderspensjonatet omdisponeres til andre brukergrupper og Bokollektivet omdisponeres til eldre psykisk utviklingshemmede i tjenesten for funksjonshemmede. 1. Det er gjennomført en kartlegging innenfor hjemmetjenesten, rus og psykiatritjenesten, tjenesten for funksjonshemmede samt brukere i trygdeboliger. Dette er gjennomført for å avdekke brukernes behov og dermed tilby riktige tjenester på riktig sted i forhold til omsorgstrappen. Kartleggingen viser at det er behov for 74 langtidsplasser på nivå 8 i omsorgstrappen, og av disse har Tjenesten for funksjonshemmede behov for 8 langtidsplasser på sykehjemsnivå.

15 2. Kommunestyret er positiv til at det utvikles tjenester som støtter opp om forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. 3. Ut fra de rammer som utgjør 155,42 årsverk er alternativ 5 med 162,3 årsverk den løsningen som vil utgjøre laveste økonomisk konsekvens. 4. Alderspensjonatet omdisponeres til andre brukergrupper og Bokollektivet omdisponeres til eldre psykisk utviklingshemmede i tjenesten for funksjonshemmede. PS 93/14 Diverse referatsaker RS 14/4 Invitasjon til å delta i reformprosessen Referatsakene tas til orientering. PS 94/14 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjenning PS 95/14 Søknad - Dansefestival Barents Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser til Danse Festival Barents søknad av søknad om tilskudd på kr til Danse Festival Barents Søknaden innvilges. 3. Tilskuddet finansieres ved bruk av midler avsatt til formannskapets disposisjon kr og fra midler avsatt til administrative formål i sentraladministrasjonen kr

16 1. Formannskapet viser til Danse Festival Barents søknad av søknad om tilskudd på kr til Danse Festival Barents Søknaden innvilges. 3. Tilskuddet finansieres ved bruk av midler avsatt til formannskapets disposisjon kr og fra midler avsatt til administrative formål i sentraladministrasjonen kr PS 96/14 Søknad om prosjektmidler til narkotikaseminar Bry Deg Ordfører/KOU leders forslag til vedtak: 1. Styret for Kultur, omsorg og undervisning bevilger kr ,- i støtte til narkotikaseminar Bry Deg. 2. Formannskapet bevilger kr ,- i støtte til narkotikaseminar Bry Deg. Tom Kristian Hermo fremmet på vegne av AP følgende tilleggs punkt: Formannskapet ber om at Styret for Kultur, omsorg og undervisning får en muntlig orientering når prosjektet er gjennomført. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggs punkt - enstemmig vedtatt. 1. Styret for Kultur, omsorg og undervisning bevilger kr ,- i støtte til narkotikaseminar Bry Deg. 2. Formannskapet bevilger kr ,- i støtte til narkotikaseminar Bry Deg. 3. Formannskapet ber om at Styret for Kultur, omsorg og undervisning får en muntlig orientering når prosjektet er gjennomført.

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser

Høring - alkohollovens reklamebestemmelser Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Høringsfrist: 7. oktober 2014 1 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV FORSLAGENE 5 1.1 Innledning

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.11.2013 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Forslag til endringer i alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene

Forslag til endringer i alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo, 07. okt. 2014 Om IOGT IOGT i Norge arbeider for å forebygge rusproblemer og øke aksepten for å ikke drikke. Vi har nærmere 4 000 medlemmer, og er i stor vekst.

Detaljer

OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF. Helse- og omsorgsdepartementet

OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no OSLO, 01.10.2014 FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKHOLFORSKRIFTEN (ENDRINGER I REKLAMEBESTEMMELSENE) HØRINGSUTTALELSE FRA VBF

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2015 Møtetid:

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 15.05.2014 Tid: 10:30 14: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600.

OBS! P.g.a. orienteeringssakene kan møtet bli noe lengre enn vanlig. Det tas sikte på å kunne avslutte ca. kl. 1600. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 11/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.09.04 Tidspunkt: Kl. 12:00 ca. 16.00 Forfall meldes snarest mulig tilsentralbordet på tlf 78

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.04.2012 Tid: 09:22 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer