Rundskriv. Produksjonstilskudd i jordbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv. Produksjonstilskudd i jordbruket"

Transkript

1 Rundskriv Fylkesmennene, kommunene Kontaktperson: Monica Tveit ( ), Synnøve Kjos Frank ( ), Håkon Gjerde ( ), Ragnhild Skar ( ) Arnold Hoddevik ( ) Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Web: Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Vår dato: 5. juli 2002 Vår referanse: 57/2002 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Rundskriv 65/2001, første del LD, landbrukspolitisk avdeling, NBS, NB Produksjonstilskudd i jordbruket Som et ledd i arbeidet med forenkling og effektivisering av forvaltningen er forskriftene om produksjonstilskudd gjennomgått og revidert. Den nye forskriften bygger på landbrukspolitiske retningslinjer nedfelt i St. meld. nr. 19 ( ) «Om norsk landbruk og matproduksjon» og senere jordbruksoppgjør. Med virkning fra 1. juli 2002 er de 10 tidligere forskriftene om produksjonstilskudd, forskrift om tilskudd til endret jordarbeiding m.m. og deler av forskrift om tilskudd til grøntproduksjon samlet i én felles forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Denne finnes på og og som vedlegg bakerst i veiledningsheftet til søknadsomgangen 20. august Dette rundskrivet kommenterer forskriftens innhold. Alle regler som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker er berettiget, herunder tilskuddssatsene, soner, driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, fremgår av jordbruksavtalen. I jordbruksavtalen fastsettes også hvilke tilskudd man søker ved hver enkelt søknadsomgang, samt registreringstidspunkt/periode. Jordbruksavtalens bestemmelser om produksjonstilskudd i jordbruket er gjengitt i veiledningen om produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen 20. august Hele jordbruksavtalen finnes på Arbeidet med utfylling og innsending av søknadsskjema vil være av omtrent samme omfang som ved de forrige søknadsomganger. Se for øvrig rundskriv nr. 62/2002 som omhandler saksbehandlingsrutiner for søknadsomgangen 20. august 2002.

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 20 Innhold PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET FORSKRIFTEN 1 - FORMÅL FORSKRIFTEN 2 PRODUKSJONSTILSKUDDET FORSKRIFTEN 3 GRUNNVILKÅR FORSKRIFTEN 4 - BEGRENSNINGER SOM FØLGE AV EIERFORHOLD M.V FORSKRIFTEN 5 - TILSKUDD TIL JORDBRUKSAREAL FORSKRIFTEN 6 - TILSKUDD TIL GRØNTPRODUKSJON FORSKRIFTEN 7 - TILSKUDD TIL HUSDYR FORSKRIFTEN 8 KULTURLANDSKAPSKRAV FORSKRIFTEN 9 - SØKNAD OG UTBETALING FORSKRIFTEN 10 - ADMINISTRASJON, DISPENSASJON OG KLAGE FORSKRIFTEN 11 - OPPLYSNINGSPLIKT OG KONTROLL FORSKRIFTEN 12 - AVKORTING VED REGELVERKSBRUDD FORSKRIFTEN 13 - AVKORTING VED FEILOPPLYSNINGER FORSKRIFTEN 14 - BEREGNING OG INNKREVING AV AVKORTINGSBELØP FORSKRIFTEN 15 - IKRAFTTREDELSE... 20

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 20 1 Forskriften 1 - formål I forskriften 1 heter det: Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Målsettingene for den gjeldende landbrukspolitikken finnes blant annet i St. meld. nr. 19 ( ), Landbruksmeldingen og St. prp. nr. 65 ( ), om jordbruksoppgjøret. Formålsparagrafen knytter forskriften tett opp mot Stortingets føringer mht. målene for landbrukspolitikken. Samtidig knyttets forskriften eksplisitt til hjemmelsgrunnlaget, dvs. ordlyden i jordloven Forskriften 2 produksjonstilskuddet I forskriften 2 heter det: Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Denne bestemmelsen viser til at tilskuddenes størrelse blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. Begrepet jordbruksoppgjøret omfatter jordbruksforhandlingene, Stortingets budsjettvedtak til jordbruksoppgjøret, og selve jordbruksavtalen. Den nye forskriften inneholder kun vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd. Enkelte av de tidligere forskriftene inneholdt også bestemmelser av betydning for tilskuddets størrelse, for eksempel inndeling i soner og definisjoner av vekstgrupper og husdyrslag. Disse inndelingene og definisjonene er utelatt i den nye forskriften, og vil bli tatt inn i jordbruksavtalen sammen med satser, avgrensningsbeløp og fradrag. 3 Forskriften 3 grunnvilkår Grunnvilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står i forskriften 3, der det heter at: Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 28 og kan levere årsoppgave som landbruksforetak etter samme lov Foretak Foretak er den juridiske betegnelsen på enten et enkeltmannsforetak eller en juridisk person, herunder ansvarlige selskap og aksjeselskap. Innføringen av begrepet «foretak» medfører at alle former for selskaper vil være tilskuddsberettiget, under forutsetning av at de oppfyller øvrige vilkår for å kunne motta produksjonstilskudd. Det er viktig å understreke at åpningen mht. adgangen til å benytte selskaper kun gjelder i tilskuddssammenheng. Det er ikke gjort tilsvarende endringer mht.

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av 20 retten til å eie landbrukseiendom. Retten til å eie landbrukseiendom reguleres gjennom konsesjonsregelverket. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må: være registret i Brønnøysundregistrene og ha organisasjonsnummer være registrert som merverdavgiftspliktig og kunne levere årsoppgave som landbruksforetak. Det kreves ikke lenger at: man må eie eller forpakte en landbrukseiendom for å kunne søke produksjonstilskudd forpaktere må ha godkjent forpaktningskontrakt forpaktere må være bosatt på den forpaktede landbrukseiendom deltakere i ansvarlige selskaper må være bosatt på landbrukseiendommen Det kreves heller ikke at foretaket driver en landbrukseiendom: på minst 10 daa som har våningshus som har driftsbygning En person kan skille ut deler av sin virksomhet, for eksempel kornproduksjon, i et eget foretak. Dette kornselskapet vil da være et såkalt driftsselskap som ikke eier jord, men som leier areal. Et slikt foretak kan omfatte hele eller deler av flere landbrukseiendommer, og kan også være en samdrift mellom flere personer. Ola Bonde som driver med grønnsaker, korn og gris kan for eksempel organisere grønnsakproduksjonen sin i et aksjeselskap. I tillegg kan han drive en samdrift med andre kornprodusenter. Denne samdriften kan organiseres som for eksempel ansvarlig selskap eller aksjeselskap. Svineproduksjonen kan han drive videre som enkeltmannsforetak. De ulike foretakene Ola er med i, kan drive både areal på flere forskjellige landbrukseiendommer. Eksempel: Ola Bonde Ola Bonde - enkeltmannsforetak (gris) Grønt A/S (grønnsaker) Samdriften DA (korn) Av hensyn til strukturen i de ulike tilskuddsordningene er det oppstilt enkelte begrensninger mht. hvor mange foretak Ola kan søke tilskudd gjennom, se nærmere om dette nedenfor under 4.

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av Særlig om samdrifter i melkeproduksjon For samdrifter i melkeproduksjon gjelder spesielle regler: vilkårene i forskrift om kvoteordningen for melk 12 må være oppfylt, og samdriften må være godkjent etter dette regelverket før den regnes som samdrift i tilskuddssammenheng samdrifter i melkeproduksjon mottar i enkelte tilfeller tilskudd etter egne satser medlemmer i samdrift i melkeproduksjon kan søke separat tilskudd til husdyr for andre dyreslag enn storfe, dersom disse dyrene ikke inngår i driftsfellesskap med samdriftens virksomhet. 3.3 Organisasjonsnummer Alle foretak skal være registrert i Brønnøysundregistrene og ha organisasjonsnummer. Merk at et enkeltmannsforetak kun kan ha én innehaver. Dette medfører at en person for eksempel ikke kan benytte organisasjonsnummer tilhørende ektefellens enkeltmannsforetak, men må etablere et eget foretak. Søknader uten organisasjonsnummer, eller der oppgitt organisasjonsnummer tilhører et annet foretak, vil bli avvist. 3.4 Krav om registrering i merverdiavgiftsmantallet For å være berettiget tilskudd kreves det at foretaket er registrert i merverdiavgiftsmantallet og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. I dette ligger det at tilskudd kun utbetales til dem som driver næring. Personer som ikke kvalifiserer til registrering i merverdiavgiftsmanntallet vil altså ikke være berettiget produksjonstilskudd. Dette kan medføre at personer som tidligere var berettiget produksjonstilskudd, ikke lenger vil være det. I de aller fleste tilfellene vil dette være fysiske personer som ikke driver næring av et tilstrekkelig omfang til å bli registret som enkeltmannsforetak. Ved søknadsomgangen 20. august 2002 vil det være mulig å registrere seg i Enhetsregisteret og avgiftsmanntallet fram til 15. november. Søknad om produksjonstilskudd må likevel leveres innen fristen 20. august. For nærmere informasjon om saksbehandlingsrutinene ved søknadsomgangen 20. august 2002, se rundskriv 62/ Vanlig jordbruksproduksjon I tillegg til krav om registrering i avgiftsmanntallet, se kap. 3.4, inneholder også forskriften 3 et krav om vanlig jordbruksproduksjon. Til sammen markerer disse kravene et skille mellom næringsvirksomhet og virksomhet som ikke bør regnes som næringsvirksomhet, for eksempel fordi omfanget er for lite eller at drifta er svært ekstensiv. I likhet med tidligere er det næringsvirksomhet som er berettiget produksjonstilskudd. SLF legger til grunn at de aller fleste foretak som oppfyller øvrige vilkår for å kunne motta produksjonstilskudd, driver vanlig jordbruksproduksjon og kan få innvilget søknad om produksjonstilskudd. Foretak der drifta enten har få likhetstegn med øvrig drift i distriktet eller for eksempel er svært ekstensiv, bør vurderes med tanke på om det drives vanlig jordbruksproduksjon eller ikke. Denne vurderingen er en del av kommunens saksbehandling.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av 20 Ved vurderingen av om det drives vanlig jordbruksproduksjon bør det tas hensyn til følgende momenter: En bør bruke landbruksfaglig skjønn og vurdere om foretakets agronomiske drift er god. Vurdere ekstensiv drift, som ikke kan sies å være vanlig jordbruksproduksjon. I jordbruksavtalen 2002/2003 er det tatt inn bestemmelser om maksimalt innmarksbeiteareal, maksimalt grovfôrareal og minsteavling av grovfôr for salg. Det er ikke tatt inn bestemmelser om minsteavling pr. daa for andre vekster enn grovfôr, men kommunen må ha anledning til å vurdere minsteavling for alle vekster, og kan i sine vurderinger bruke avlingsnivået for grovfôrvekster som veiledende nivå for minsteavling av andre vekster. Et annet forhold som kan tillegges vekt ved vurdering av næringsvirksomhet, er om foretaket leverer næringsoppgave for jordbruk. Hvis foretaket ikke leverer næringsoppgave, er dette en indikasjon på at foretaket ikke driver næringsvirksomhet. Merk at begrepet vanlig jordbruksproduksjon ikke avgrenser hvilke produksjoner som til enhver tid er tilskuddsberettiget. Dette følger av jordbruksoppgjøret. 3.6 Landbrukseiendom Begrepet landbrukseiendom er definert i jordloven 12. Siden forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket også er hjemlet i jordloven, er det ikke nødvendig å presisere nærmere hva som ligger i begrepet i relasjon til denne forskriften. Det legges således til grunn at begrepet skal fortolkes på samme måte i begge sammenhenger. 4 Forskriften 4 - begrensninger som følge av eierforhold m.v. I St. prp. nr. 92 ( ) heter det at etablering av samarbeid som gir reduserte strukturkostnader ikke skal ha krav på å opprettholde strukturtilleggene i tilskuddene. Formålet er at foretaket skal ha rett til tilskudd i samsvar med den faktiske situasjonen, og formelle eller uformelle samarbeid ut over et visst omfang skal gi grunnlag for en felles søknad om produksjonstilskudd. Muligheten til å motta produksjonstilskudd gjennom forskjellige typer foretak skal heller ikke medføre at det etableres foretak med det formål å hente ut mer produksjonstilskudd. Strukturavkorting pr. enhet, både i tilskudd til husdyr, driftstilskudd og i tilskudd til jordbruksareal, samt toppavgrensningen i tilskudd til husdyr, gjør det nødvendig å ha begrensninger i retten til å motta tilskudd. Forskriften 4 begrenser derfor den frihet søkere av produksjonstilskudd har til å søke tilskudd gjennom ulike foretak etter 3, jf. ovenfor. I 4 heter det: Produksjonstilskudd kan ikke gis til foretak som helt eller delvis eies av a) aksjeselskap eller andelslag, b) andre foretak som selv søker om produksjonstilskudd til samme produksjon, eller c) enhver som er innehaver av, eller har eierinteresser i andre foretak som søker om produksjonstilskudd til samme produksjon. Med produksjonstilskudd til samme produksjon menes tilskudd til husdyr, tilskudd til grøntproduksjon jf. 6 første ledd og arealtilskudd til samme vekstgrupper, slik disse vekstgruppene til enhver tid er definert i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av 20 Produksjonstilskudd kan ikke innvilges foretak som driver på en slik måte at det inngår i et driftsfellesskap med andre foretak som også søker om produksjonstilskudd til samme produksjon. Første ledd begrenser ikke retten til tilskudd i tilfeller der aksjeselskap eller andelslag er eier av landbrukseiendom. Bestemmelsen begrenser heller ikke retten til tilskudd som følge av at noen har eierinteresser i slike selskaper. Foretak som eies helt eller delvis av deltaker i samdrift i melkeproduksjon, 1 kan uten hensyn til det som ellers følger av denne paragrafen gis tilskudd til husdyr for andre dyreslag enn storfe, dersom disse dyrene ikke inngår i driftsfellesskap med samdriftens virksomhet. 1. Jf. forskrift 17. desember 1997 nr om kvoteordningen for melk første ledd bokstav a) Etter 3 kan det gis tilskudd til blant annet aksjeselskap og andelslag, men etter 4 første ledd, bokstav a) kan det ikke gis tilskudd til foretak som eies av aksjeselskap eller andelslag. Bakgrunnen for dette er at det vil være svært vanskelig og arbeidskrevende å kontrollere hvem som i realiteten eier slike foretak. Dersom tilskuddsforvalter ikke kan kontrollere hvem som eier et foretak, vil det være mulig å hente ut mer tilskudd enn det man i realiteten er berettiget. Eksempel: Ola Bonde Husdyr A/S Peder og Ola A/S Peder og Ola A/S vil ikke være tilskuddsberettiget, fordi Husdyr A/S er aksjonær i selskapet jf. forskriften 4 bokstav a). Husdyr A/S kan derimot søke tilskudd etter hovedregelen i 3, siden de kun har en fysisk person som aksjonær. Bakgrunnen for at Peder og Ola A/S ikke er tilskuddsberettiget er at Husdyr A/S kan ha mange aksjonærer, ikke bare Ola Bonde som i dette eksempelet. Det vil være svært vanskelig å kontrollere at ikke noen av disse også mottar produksjonstilskudd gjennom andre foretak de er deltakere i/eiere av. Vi kan for eksempel tenke oss at Brødrene Olsen ANS også er aksjonærer i Husdyr A/S, og det ville i dette tilfellet være svært vanskelig å kontrollere hvem som i realiteten mottok det tilskuddet Peder og Ola A/S stod som søker av.

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av 20 Peder og Ola A/S er derfor ikke tilskuddsberettiget etter forskriften 4 bokstav a). Husdyr A/S vil derimot være tilskuddsberettiget etter hovedregelen i 3. Eksempel: Ola Bonde Brødrene Olsen ANS Husdyr A/S Peder og Ola A/S Alle foretak, med unntak av enkeltmannsforetak, skal fylle ut «SLF-058». Opplysningene fra dette skjemaet brukes til maskinell kontroll hos SLF, der vi kontrollerer at ingen mottar tilskudd i strid med 4. Resultatet av denne kontrollen sendes kommunen. Se rundskriv 62/2002 for nærmere opplysninger om saksbehandlingsprosedyrene første ledd, bokstav b) Etter 4 første ledd bokstav b) er et foretak ikke berettiget tilskudd dersom det er eid av et annet foretak som også søker tilskudd til samme produksjon. Bakgrunnen for dette er at det ikke skal være mulig å hente ut mer tilskudd ved å organisere jordbruksvirksomhet i flere selskaper. Brødrene Hansen kan derfor ikke søke tilskudd til grønnsaker gjennom to foretak, både det ansvarlige selskap Brødrene Hansen ANS og Grønnsaker A/S som Brødrene Hansen ANS er aksjonær i. Eksempel: Brødrene Hansen ANS Grønnsaker A/S

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av 20 Grønnsaker A/S kan for øvrig ha mange aksjonærer, men søknaden fra Grønnsaker A/S vil likevel være i strid med 4 første ledd bokstav b), selv om bare en av aksjonærene søker tilskudd til grønnsaker gjennom et annet foretak. Begrensningen gjelder bare «samme produksjon». Hva som er samme produksjon fremgår av forskriften 4, andre ledd. I utgangspunktet vil det være produksjon innenfor samme vekstgruppe, tilskudd til grøntproduksjon og tilskudd til husdyr. Brødrene Hansen ANS kan for eksempel motta tilskudd for potet gjennom ett foretak og tilskudd til grønnsaker gjennom ett annet, men han kan altså ikke motta tilskudd for grønnsaker gjennom begge foretak første ledd, bokstav c) Etter 4 første ledd bokstav c) kan tilskudd ikke utbetales til foretak som eies av noen som også har eierinteresser i andre foretak som søker om produksjonstilskudd. Dette innebærer at det for eksempel ikke er mulig å gå inn som investor i flere landbruksforetak uten at dette kan påvirke retten til tilskudd. Formålet med denne bestemmelsen er å forhindre spekulasjon gjennom å etablere flere foretak med sikte på å oppnå høyere tilskuddsutbetalinger. Eksempel: Ola Bonde Bonde A/S Husdyrforetaket DA Bonde A/S kan ikke søke tilskudd til storfe, dersom Husdyrforetaket DA også gjør det. Dette fordi Ola Bonde, via foretakene han er aksjonær/deltaker i, ville kunne oppnå en høyere tilskuddsutbetaling ved å motta tilskudd til storfe gjennom to foretak. Begrensningene i 4 bokstav c) gjelder også kun for «samme produksjon», se nærmere om dette ovenfor under kapittel tredje ledd I prinsippet er det ikke noen grunn til å behandle formelle og uformelle samarbeid ulikt i forhold til retten på produksjonstilskudd, dersom graden av samarbeid i praksis er den samme. Strukturen på tilskuddssatsene og toppavgrensningen kan motivere til å forsøke å holde omfattende samarbeid skjult gjennom uformelle samarbeid når det i praksis drives som en enhet. Etter 4 tredje ledd kan foretak derfor ikke innvilges tilskudd dersom det driver på en slik måte at det inngår i et «driftsfellesskap» med andre foretak som søker tilskudd til samme produksjon.

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av 20 Når det skal vurderes om et «driftsfellesskap» foreligger, må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det må gjøres en samlet helhetsvurdering av en rekke momenter, som for eksempel graden av felles økonomi, maskinpark, driftsopplegg og arbeidsinnsats. Det må være en samlet vurdering av disse faktorene som er avgjørende. Foretak kan for eksempel ha et relativt betydelig maskinsamarbeid, eller leie av arbeidsinnsats og likevel få separate tilskudd. Dersom de imidlertid også har et mer definert økonomisk samarbeid; disponerer arealene i fellesskap (driftsopplegg) og i stor grad arbeider sammen og har felles ledelse, kan det være grunn for å definere dem som ett foretak med rett til ett felles tilskudd. Også foretaksinnehavernes bosted kan være et forhold som bør vurderes i avveiningen av slike tilfeller. En grunnleggende forutsetning for vurderingen bør være om samarbeidet henter ut stordriftsfordeler i tråd med formålet for differensieringen av tilskuddssatsene. 4.5 Forskriften 4 fjerde ledd Det finnes i dag en del landbrukseiendommer som av historiske grunner er eid og drevet av aksjeselskaper og andelslag, og som mottar tilskudd. Dette er selskaper som har fått konsesjon til å eie landbrukseiendommer og som kan ha aksjeselskaper blant sine aksjonærer/eiere. Man ønsker ikke å frata disse selskapene retten til å motta produksjonstilskudd, og har derfor innført et unntak fra unntaket i 4 første ledd bokstav a). Dette medfører at bestemmelsen i 4 første ledd bokstav a) ikke gjelder dersom foretaket som søker tilskudd, eier landbrukseiendom. Retten til å eie landbrukseiendom er regulert gjennom konsesjonsregelverket, og aksjeselskaper får svært sjelden konsesjon til å eie landbrukseiendom. Unntaket i 4 fjerde ledd vil derfor svært sjelden komme til anvendelse. Annet punktum i fjerde ledd opphever begrensningene i første ledd bokstav c) hva gjelder aksjonærenes og andelshavernes krav på produksjonstilskudd for selvstendig virksomhet i forhold til det selskapet de har aksjer eller andeler i. 4.6 Unntaksregelen for samdrifter i melkeproduksjon - 4 femte ledd Foretak som eies helt eller delvis av deltaker i samdrift i melkeproduksjon, kan uten hensyn til begrensningene i 4 søke tilskudd til husdyr for andre dyreslag enn storfe. Dette betyr at for eksempel Ola, som er deltaker i en samdrift i melkeproduksjon, kan søke separat tilskudd for sau gjennom et annet foretak. Betingelsen er at disse sauene ikke inngår i driftsfellesskap med samdriftens virksomhet. 4.7 Behandling av søknader i strid med 4. Søknader i strid med 4 skal avslås. Verken kommunen eller fylkesmannen skal på eget initiativ rette søknadene, for eksempel ved å føre areal og dyr fra en av søknadene over på en annen søknad. 5 Forskriften 5 - tilskudd til jordbruksareal I 5 heter det : Det kan gis tilskudd til drift og beiting av jordbruksareal. Tilskuddet kan gis til det areal foretaket disponerer på det tidspunkt som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av 20 Ut over det som følger av første ledd kan det gis særlige tilskudd til foretak som disponerer og høster et areal som: 1. er større enn 5 daa, ligger over vernskogsgrensen 1 og høyere enn den faste bosetningen i området. Avlingen fra arealet må høstes som høy eller surfôr. 2. er større enn 5 daa og har en helning på 1:5 eller brattere, under forutsetning av at minst 50 % av foretakets fulldyrka og overflatedyrka areal har en helning på 1:5 eller brattere. 3. ikke jordarbeides eller som jordarbeides i redusert grad før 1. mars året etter høsting av hovedveksten på arealet, og halmen på dette arealet ikke brennes om høsten. 4. drives økologisk. 2 Det kan gis et særlig tilskudd til foretak som legger om arealer til økologisk drift, og driver dette arealet økologisk i minst 5 år etter omleggingen. Dersom det tidligere er utbetalt omleggingstilskudd for et areal, kan det ikke gis nytt tilskudd til det samme arealet før det er gått 10 år siden sist det ble utbetalt slikt tilskudd. 1. Jf. Lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern Jf. Forskrift av 5. mai 1998 nr. 402 om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. 5 erstatter altså følgende forskrifter: Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd, forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet, forskrift om tilskudd til brattlendte bruk og forskrift om tilskudd til endret jordarbeiding. I tillegg omhandler den tilskudd til økologisk areal og omleggingstilskudd til økologisk drift. Vilkårene for å kunne motta de enkelte tilskudd er i all hovedsak de samme som tidligere. 6 Forskriften 6 - tilskudd til grøntproduksjon I 6 heter det: Det kan gis distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon for norskprodusert frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt salat på friland av kl. 1 eller bedre sortering, som omsettes gjennom godkjent omsetningsledd. Det kan gis distriktstilskudd for potetproduksjon av matpotet 1 dyrket i Nord-Norge som omsettes gjennom godkjent omsetningsledd. 1. Jf. forskrift om matpoteter av nr Disse tilskuddene ble tidligere utbetalt etter søknad direkte til Statens landbruksforvaltning. Fra søknadsomgangen 20. januar 2003 søker man tilskudd til grøntproduksjon sammen med øvrige produksjonstilskudd. SLF vil komme tilbake med nærmere retningslinjer for dette tilskuddet ved søknadsomgangen 20. januar Forskriften 7 - tilskudd til husdyr I 7 heter det: Det kan gis tilskudd til foretak med husdyrhold. Tilskuddet beregnes ut fra totalt antall husdyr som disponeres av foretaket på det tidspunkt eller i den periode som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

12 Statens landbruksforvaltning Side: 12 av 20 Ut over det som følger av første ledd, kan det gis særlige tilskudd til foretak som: 1. disponerer husdyr som årlig beiter minst 8 uker i utmark. 2 disponerer husdyr av storferaser som defineres som bevaringsverdige. Tilskuddet kan gis dersom husdyret er registrert i husdyrkontrollen eller Nordisk Genbank Husdyr (kuregisteret ved Norsk landbruksmuseum). Kyr må ha kalvet minst en gang, og okser må være 12 måneder eller eldre på registreringstidspunktet. 3. driver melkeproduksjon innenfor kvote 2, produksjonsrettighet for geitmelk 3 eller har fritak for overproduksjonsavgift har hoveddelen av sin melkeproduksjon på seter i minst 4 uker i sommerhalvåret og produksjonen skjer innenfor kvote 2, produksjonsrettighet for geitmelk 3 eller fritak for overproduksjonsavgift driver økologisk husdyrproduksjon eller har startet omlegging til slik produksjon driver spesialisert kjøttfeproduksjon og ikke mottar driftstilskudd i melkeproduksjon. Endret ved forskrift 1. juli Jf. forskrift av 17. desember 1997 nr om kvoteordningen for melk 2 bokstav a. 3. Jf. forskrift av 26. september 2001 nr om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk. 4. Jf. retningslinjer om fritak fra overproduksjonsavgift fastsatt av Omsetningsrådets sekretariat 29. juni Jf. forskrift av 5. mai 1998 nr. 402 om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. 7 erstatter følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til husdyr, forskrift om tilskudd til dyr på utmarksbeite, forskrift om tilskudd til bevaringsverdige storfe, forskrift om driftstilskudd til melkeproduksjon og forskrift om tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon. I tillegg omhandler den tilskudd til økologisk husdyrproduksjon. Vilkårene for å kunne motta de enkelte tilskudd er i all hovedsak de samme som tidligere. Tilskuddet etter 7 nummer 6 er nytt. Dette er et driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. Tilskuddet gis kun til foretak som ikke mottar driftstilskudd til melkeproduksjon. 8 Forskriften 8 kulturlandskapskrav I forskriften 8 heter det: Med mindre kommunen samtykker, kan foretak som mottar produksjonstilskudd ikke foreta inngrep som er av betydning for kulturlandskapet. Som inngrep regnes ikke tiltak som må sees på som normal skjøtsel av eiendommen. Mot vassdrag med årssikker vannføring og mot kanaler uten årssikker vannføring skal det settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 meter, målt horisontalt, regnet ved normalvannføring. Slik vegetasjonssone kan ikke jordarbeides. Dersom jorda på en landbrukseiendom som foretaket disponerer er utsatt for erosjon, kan fylkesmannen bestemme at foretaket må følge bestemte jordarbeidsrutiner eller gjennomføre lignende tiltak. For brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av denne paragrafen, gjelder 12 om avkorting tilsvarende.

13 Statens landbruksforvaltning Side: 13 av 20 Kommunen kan altså samtykke til at det foretas inngrep av betydning for kulturlandskapet. Dersom det ikke foreligger slikt samtykke, kan det ikke foretas inngrep som er av betydning for kulturlandskapet. Inngrep av betydning for kulturlandskapet er blant annet: Kanalisering og lukking av elver og bekker Lukking av åpne grøfter Oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark Fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser Planering av jordbruksarealer Oppdyrking eller fjerning av ferdeselsårer Sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet Det kan likevel foretas normal skjøtsel av eiendommen, blant annet: regelmessig bunn- og siderensking av elver, bekker og grøfter skjøtsel av trær og busker (hogst, tynning, skjæring m.m) tiltak for nødvendig kryssing med redskap Areal- og kulturlandskapstilskuddet er blant annet en kompensasjon for driftsmessige ulemper ved å måtte ta hensyn til miljø og kulturlandskap ved jordbruksdrift. Det skal derfor i utgangspunktet mye til før samtykke til inngrep som nevnt i forskriften 8 kan gis. Samtykke kan bare gis dersom kommunen etter en samlet vurdering finner at kravene til bevaring av kulturlandskapet medfører betydelige driftsøkonomiske og driftsmessige ulemper. Dersom vilkårene i 8 likevel er brutt uten at det foreligger samtykke fra kommunen gjelder 12 tilsvarende, slik at tilskuddet enten kan holdes tilbake inntil forholdet er rettet eller avkorting kan foretas. Se nærmere om dette nedenfor under Forskriften 9 - søknad og utbetaling I forskriften 9 heter det: Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning Søknadsfristene er 20. august og 20. januar. Fylkesmannen fastsetter særskilt søknadsfrist for tilskudd til endret jordarbeiding etter 5 annet ledd nr. 3. Foretak som søker produksjonstilskudd må oppgi organisasjonsnummer. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant. Av hensyn til at søknadene skal scannes kan kun originalskjema benyttes. For nærmere informasjon om scanning, se rundskriv 62/2002. Søknaden skal underskrives av innehaver av enkeltmannsforetak. For øvrige foretak skal søknaden underskrives av den som representerer selskapet.

14 Statens landbruksforvaltning Side: 14 av 20 Søknadsfristene er 20. august og 20. januar. Hvilke tilskudd man søker ved den enkelte søknadsomgang fremgår av jordbruksavtalen. 10 Forskriften 10 - administrasjon, dispensasjon og klage I forskriften 10 heter det: Vedtak om produksjonstilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. Vedtak fattet av kommunen kan påklages 1 til fylkesmannen. Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Statens landbruksforvaltning. Statens landbruksforvaltning kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften. Jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Fylkesmannen var tidligere vedtaksmyndighet for tilskudd til økologisk landbruk. Kommunen er nå vedtaksinstans for økologisk landbruk, slik at alle produksjonstilskudd administreres på samme måte. Kommunen kunne tidligere gi dispensasjon i enkelte tilfeller. Dette er nå endret og dispensasjon kan kun innvilges av fylkesmannen Dispensasjon Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 1. juli 1999 nevnte spesifikt hvilke bestemmelser det kunne innvilges dispensasjon fra. I 10 første ledd annet punktum heter det nå kun at: Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. Dette innebærer for det første at det kun kan gis dispensasjon fra forskriftens krav. Det kan altså ikke gis dispensasjon fra bestemmelsene fastsatt i jordbruksoppgjøret, herunder tilskuddssatser, soner og telledato. Kommunen kan ikke innvilge dispensasjon fra noen av forskriftens bestemmelser. Bakgrunnen for at dispensasjoner kan gis, er at man i enkelte tilfeller anser det for urimelig at man ikke kan motta tilskudd i for eksempel en oppstartsperiode. Dispensasjon skal derfor kun gis dersom det foreligger en spesiell forbigående årsak til at vilkårene ikke er oppfylt. En søker kan gis dispensasjon i en kort periode, inntil han får tilpasset sin virksomhet til forskriftens krav. Det skal ikke gis varige dispensasjoner. Det skal imidlertid ikke innvilges dispensasjon utelukkende fordi det er vedtatt en ny forskrift, og søker derfor hevder at han må tilpasse sin virksomhet til de nye reglene. Siden det ved vedtakelsen av den nye forskriften ikke ble vedtatt noen form for overgangsbestemmelser for tidligere søkere av produksjonstilskudd, skal det heller ikke gis en gradvis overgang gjennom å innvilge dispensasjon.

15 Statens landbruksforvaltning Side: 15 av 20 Det skal heller ikke innvilges dispensasjon fordi søker hevder å ikke være kjent med forskriftens bestemmelser. Dette fordi det er søkers eget ansvar å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende regler Gjennomgang av de enkelte bestemmelser i forskriften Det vil ikke være aktuelt å innvilge dispensasjon fra forskriften 1 og 2. Etter forskriften 3 kreves det at søkere av tilskudd er registret som merverdiavgiftspliktige. Se ovenfor under 3, samt rundskriv 62/2002 for nærmere informasjon om frist for å registrere seg i Enhetsregisteret og merverdiavgiftsmantallet. Rett og plikt til å registrere seg som merverdiavgiftspliktig oppstår den måned man oppnår kr pr år i omsetning. Dersom en person på telledato har tilstrekkelig antall dyr og daa areal til at han vil bli merverdiavgiftspliktig når han får omsatt sine produkter, for eksempel gjennom salg av korn, frukt eller bær, slakt eller melk, kan det være rimelig å innvilge dispensasjon inntil vilkårene for registrering som merverdiavgiftspliktig er oppfylt. Behov for dispensasjon vil foreligge i maksimalt 2 søknadsomganger, i helt spesielle tilfeller inntil 3 søknadsomganger. En person som overtar en virksomhet med kornproduksjon for eksempel i november, vil neppe bli merverdiavgiftspliktig før avlingen er høstet påfølgende år. I et slikt tilfelle ville det være aktuelt å innvilge dispensasjon ved søknadsomgangen En person som overtar en virksomhet med sau vil ha behov for dispensasjon ved søknadsomgangen og 31.07, inntil han får levert slakt. Forutsetningen for at det gis dispensasjon må være at antall dyr og daa areal på telledato tilsier at omsetningen vil være merverdiavgiftspliktig ved første høsting av avling, eller første naturlige slaktetidspunkt. Søkere som ikke har tilstrekkelig antall daa og dyr til dette, vil på sikt heller ikke oppfylle kravet om registrering som merverdiavgiftspliktig og bør derfor heller ikke innvilges dispensasjon. Formålet med reglene i 4 er å hindre at søkere av tilskudd oppnår høyere tilskuddsutbetalinger ved å søke tilskudd gjennom flere foretak. Bestemmelsens karakter tilsier derfor at det ikke skal innvilges dispensasjon fra reglene i 4. En slik dispensasjon ville medføre en sterkt uønsket omgåelse av regelverket. Det kan ikke innvilges dispensasjon fra forskriften 5, 6 og 7. Det er åpenbart at det ikke kan innvilges dispensasjon slik at en søker får tilskudd til bratt areal, selv om han ikke har areal som har en helning på 1:5 eller brattere. Det kan heller ikke gis dispensasjon slik at man får tilskudd til bevaringsverdige storfe, når man for eksempel bare har vanlig NRF. Det samme gjelder for alle vilkår i 5, 6 og 7. De foreligger ikke noe behov for å innvilge dispensasjon fra kravene i 8, siden kommunen kan samtykke til at det foretas inngrep i strid med vilkårene. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra søknadsfristen dersom søker ikke kan lastes for at søknaden ikke ble levert innen fristen. Det kan for eksempel være aktuelt å innvilge dispensasjon dersom søker ikke er i stand til å vareta sine interesser, for eksempel grunnet

16 Statens landbruksforvaltning Side: 16 av 20 alvorlig sykdom. Øvrige bestemmelser i 9 og 10 er administrative bestemmelser som det er upraktisk å gi dispensasjon fra er utpreget skjønnsmessige, og det skulle derfor i utgangspunktet ikke være noe behov for å innvilge dispensasjon. 11 Forskriften 11 - opplysningsplikt og kontroll I 11 første ledd heter det: Foretak som ytes produksjonstilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning krever. Denne bestemmelsen gir tilskuddsforvaltningen hjemmel til å kreve de opplysninger som måtte være nødvendige for å kunne behandle og avgjøre den enkelte søknad. Se rundskriv 62/2002 for nærmere informasjon om hvilke opplysninger SLF krever. I 11 annet ledd heter det: Kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av produksjonstilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer foretakets produksjonstilskudd. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer som foretaket disponerer. Kontrollene gjennomføres på samme måte som tidligere. Se for øvrig rundskriv 62/ Forskriften 12 - avkorting ved regelverksbrudd I 12 heter det: Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Bakgrunnen for regelen i 12 første punktum er at staten ikke ønsker å støtte ulovlig virksomhet og samtidig vil oppmuntre søker til å avslutte sin lovstridige drift. Bestemmelsen er bare aktuell dersom den ulovlige virksomhet fortsatt pågår, og det er mulig å avslutte denne/rette forholdene. Tilskudd kan kun holdes tilbake dersom «regelverk for jordbruksvirksomhet» er overtrådt. I dette ligger det at utøvelse av jordbruksvirksomhet må være det karakteristiske for bruddet. Regler som tilfeldigvis også gjelder for jordbruksvirksomhet kan ikke benyttes som grunnlag for å holde tilskudd tilbake. Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, skatteregler eller regnskapslovgivning vil ikke være relevant for tilbakeholdelse, mens miljøovertredelser kan være det. For at tilskuddet skal kunne holdes tilbake etter 12 første punktum kreves det at kompetent myndighet har konstatert at regelverk for jordbruksvirksomhet er overtrådt. Gyldig, endelig

17 Statens landbruksforvaltning Side: 17 av 20 vedtak om overtredelse iht. forvaltningslovens regler må oversendes kommunen. Dersom en bonde for eksempel vanskjøtter dyrene sine, kreves det at dyrevernsnemnda har fattet vedtak om brudd på bestemmelsene i dyrevernloven før kommunen beslutter å holde tilskudd tilbake i påvente av at forholdene blir utbedret. Dersom dyrevernsnemndas vedtak er påklaget, skal saken være behandlet av klageinstansen før kommunen tar stilling til om tilskudd skal holdes tilbake. Dersom det er utvist «grov uaktsomhet» eller «forsett» ved overtredelsen av annet regelverk, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes jf. 12 annet punktum. Avkorting skal altså kun benyttes dersom søker sterkt kan bebreides for lovovertredelsen. I alle andre tilfeller benyttes kun sanksjoner etter vedkommende særregelverk og evt. motregning i produksjonstilskudd, se nærmere om dette nedenfor under 14. Bakgrunnen for at man ikke ønsker å betale ut tilskudd i tilfeller der søker har utvist grov uaktsomhet eller forsett ved overtredelse av annet regelverk, er fordi staten ikke ønsker å støtte ulovlig virksomhet. Videre vil det kunne virke støtende på allmennheten at staten støtter jordbruksvirksomhet som utøves på en slik måte. For at denne regelen skal komme til anvendelse kreves det altså at særmyndighetene, for eksempel dyrevernsmyndighetene, har konstatert at regelverksbruddet har skjedd grovt uaktsomt eller forsettlig. Det er altså forvalter av særregelverket, og ikke tilskuddsforvalter, som skal vurdere om det er utvist grov uaktsomhet eller forsett. Ved konstatering av brudd på for eksempel dyrevernloven gjøres vanligvis ikke slike skyldvurderinger. De vil derfor vanligvis bare være aktuelle der søker kan ilegges straff for overtredelsen jf. dyrevernloven 31. Regelen i 12 annet punktum er altså er sikkerhetsventil som kun skal benyttes i særlig grove tilfeller. Dersom det er konstatert at slik skyld er utvist, kan tilskuddet avkortes helt eller delvis. Kommunen skal altså her utvise et skjønn, jf. «kan», og skal både ta stilling til om tilskuddet skal avkortes, og i tilfelle hvor mye. Om det skal avkortes og hvor mye som eventuelt skal avkortes avhenger av hvor alvorlig regelbruddet er i produksjonstilskuddssammenheng. Samme lovbrudd kan isolert sett oppfattes som svært alvorlig etter spesiallovgivningen, men kan være mindre graverende i en annen sammenheng. Dersom man før vedtak om tildeling av tilskudd finner årsaker til at tilskuddet skal tilbakeholdes aller avkortes, fattes vedtak om dette som del av ordinær søknadsbehandling. Dersom man allerede har fattet slikt vedtak, må vedtaket om tildeling av tilskudd omgjøres og tilbakebetaling kreves. En mulig oppgjørsform er motregning. Se nærmere om tilbakebetaling nedenfor under Forskriften 13 - avkorting ved feilopplysninger I 13 heter det: Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Det kreves altså for det første at det er gitt feil opplysninger i søknaden. Videre må disse opplysningene være gitt «uaktsomt» eller «forsettlig». Det skal altså kun iverksettes reaksjoner som følge av feil opplysninger i søknaden der søkeren kan bebreides. Dette fordi

18 Statens landbruksforvaltning Side: 18 av 20 regelen om avkorting skal forsøke å forhindre at tilskudd utbetales urettmessig grunnet feil hos søkeren. Risikoen for avkorting skal altså skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknad. Avkorting av tilskudd i tilfeller der søkeren ikke kan bebreides vil derimot ikke ha samme effekt, fordi slik feil vil oppstå uavhengig av søkerens opptreden. En søker av tilskudd opptrer «uaktsomt» når han ikke handler som en kyndig og omtenksom person i samme situasjon ville ha gjort. Dvs. at søkeren burde ha forstått at opplysningene han ga ville kunne føre til at han fikk en urettmessig utbetaling. Kravene til omtenksomhet hos søkere av tilskudd vil for øvrig være strenge fordi de er selvstendig næringsdrivende. Som profesjonelle utøvere av sin næring må det forventes at de kjenner regelverket for produksjonstilskudd. I utgangspunktet legges derfor til grunn at en søker av tilskudd ikke vil være i god tro mht. feilopplysninger, og han må selv bevise det motsatte. «Forsett» foreligger når søkeren med vinnings hensikt oppgav feil opplysninger. Han prøvde altså å tilegne seg urettmessig tilskudd. Dersom kommunen finner at feilopplysningene er gitt uaktsomt eller forsettlig, «kan» hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Kommunen må altså vurdere om tilskuddet skal avkortes, og i tilfelle hvor mye som skal trekkes. Maksimal reaksjon vil være å avkorte hele tilskuddet, slik at søker får kr. 0,- til utbetaling. Det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, og avkortingens størrelse bør knyttes til skyldgraden. 14 Forskriften 14 - beregning og innkreving av avkortingsbeløp I 14 første ledd heter det: Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter 12 og 13, kan kreves tilbake fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder der foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget. 14 første ledd regulerer tilbakebetaling der utbetaling har skjedd i strid med vilkårene. For at tilbakebetaling skal kunne kreves, må vedtaket som innvilget tilskuddet omgjøres etter forvaltningsloven 35. I de tilfellene der forhold i strid med 12 og 13 oppdages i løpet av behandlingen av søknaden, og altså før utbetaling har skjedd, fattes vedtak om avkorting som del av den ordinære søknadsbehandling og 14 vil da ikke komme til anvendelse. Regelen i 14 er en «kan» bestemmelse og det må vurderes om krav om tilbakebetaling skal fremmes og hvor mye som skal kreves tilbake. Hovedregelen vil være at tilbakebetaling skal kreves dersom feilutbetaling har skjedd, men i enkelte tilfeller kan det være rimelig at slikt krav ikke fremmes. Eksempler på dette vil være at feilutbetalingen skyldes feil fra forvaltningens side, og foretaket har innrettet seg i samsvar med forvaltningens utbetalinger. Et annet moment kan være at det har gått lang tid siden utbetaling skjedde.

19 Statens landbruksforvaltning Side: 19 av 20 I 14 andre ledd heter det: Til avkortingsbeløpet som nevnt i første ledd kan det legges rente tilsvarende gjeldende morarente. 1 Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. 1.Jf. forskrift av 17. desember 1993 nr om forsinket betaling. Bakgrunnen for denne regelen er at man ønsker å gjøre det lite attraktivt å ta sjansen på å beholde et uberettiget beløp inntil det eventuelt blir krevd tilbake. Regelen søker også å forhindre at feilutbetalinger skjer, fordi risikoen for å bli ilagt renter skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknad om tilskudd. En person vil være i «aktsom god tro» dersom han ikke kan klandres for at utbetaling skjedde. Det vil ikke være rimelig å ilegge renter i slike tilfeller, fordi feilutbetaling har skjedd uavhengig av søkers opptreden. Risikoen for å bli ilagt renter ville da uansett ikke ha kunnet forhindre feilutbetalingen, fordi utbetalingen ville ha skjedd uansett om søkeren endret sin opptreden. Dersom han derimot kan klandres, og altså ikke var i aktsom god tro, kan renter altså kreves fra tilbakebetalingskravet kom frem til foretaket. Det legges for øvrig til grunn en strengt aktsomhetsplikt for selvstendig næringsdrivende, slik at et foretak svært sjelden vil være i aktsom god tro om en feilutbetaling. «Grov uaktsomhet» foreligger dersom foretaket har opptrådt særdeles klanderverdig og sterkt kan bebreides for at feilutbetaling skjedde. «Forsett» foreligger der foretaket har forårsaket den feilaktige utbetalingen i vinnings hensikt. Det prøvde altså å skaffe seg en urettmessig utbetaling. Dersom foretaket har utvist slik skyld, kan renter kreves helt fra utbetaling skjedde. Reaksjonen er her strengere fordi søkeren sterkere kan bebreides for at feilutbetaling skjedde, men hensikten er den samme som ved simpel uaktsomhet, jf. ovenfor. Man søker å unngå at søkere av tilskudd urettmessig tilegner seg produksjonstilskudd ved hjelp av regelen om ileggelse av renter. I 14 tredje ledd heter det: Krav fra offentlig myndighet som utspringer fra foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere produksjonstilskuddsutbetalinger til foretaket. Som nevnt ovenfor skal avkorting grunnet regelverksbrudd etter 12 annet punktum bare benyttes i særlig grove tilfeller, der det er konstatert at foretaket har utvist grov uaktsomhet eller forsett. I de aller fleste tilfeller vil slik skyld bare påvises i forbindelse med straffesak. Noe av bakgrunnen for at avkorting bare skal benyttes i grove tilfeller, er at brudd på annet regelverk, av hensyn til søkers rettssikkerhet, vanligvis kun bør sanksjoneres med hjemmel i det regelverk som er overtrådt. Det vil være uheldig om forvaltningen velger å avslå søknad om produksjonstilskudd i stedet for å følge sanksjoner og saksbehandlingsregler oppstilt i særregelverket. Kun krav som utspringer fra «foretakets jordbruksvirksomhet» kan motregnes. Motregning iverksettes ved at forvalter av særregelverket henvender seg til tilskuddsforvalter og anmoder om motregning. Foretaket må også informeres om at motregning vil bli foretatt.

20 Statens landbruksforvaltning Side: 20 av 20 Tilskuddsforvalter må kontrollere at tilknytning mellom de to kravene er nær nok, altså om statens krav på foretaket «utspringer fra foretakets jordbruksvirksomhet». Eksempler på administrative reaksjoner, for eksempel bøter eller tvangsmulkt, i annet regelverk som regulerer jordbruksvirksomhet er dyrevernloven 26, omsetningsloven 9, forurensningsloven 53 og 73, jordloven 9-12 og 20, husdyrkonsesjonsloven 6 og vassdragsloven 107. For å sikre en enkel og effektiv innkreving av beløpet, kan ilagt bot eller tvangsmulkt motregnes i foretakets krav på produksjonstilskudd jf. 14 tredje ledd. På denne måten markeres at man ikke ønsker å støtte kritikkverdig jordbruksdrift, samtidig som sanksjon ilegges på korrekt måte av korrekt myndighet. Dersom motregning foretas vil produksjonstilskudd ikke utbetales i den grad det dekker kravet. Dersom kravet er større enn produksjonstilskuddet, må det vurderes om det også skal motregnes ved fremtidige søknadsomganger. 15 Forskriften 15 - Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli 2002 og vil gjelde fra og med søknadsomgangen 20. august Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Monica Tveit fung. seksjonssjef Synnøve Kjos Frank rådgiver

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. januar 2003

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. januar 2003 Rundskriv 113/2002 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Monica Tveit (24131169), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Ole Karsten Kirste (24131102) Håkon Gjerde (24131128) Vår dato:

Detaljer

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. august 2003

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. august 2003 Rundskriv 66/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 03.07.2003 Vår referanse: Rundskrivet Vedlegg: Kopi til: LD, NBS, NB Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse:

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. januar 2004

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. januar 2004 Rundskriv 110/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Christel Kirkøen (24131098), Ragnhild Skar (24131151), Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), og

Detaljer

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Høringsnotat til ny PTforskrift - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Bakgrunn for revidering av forskriften Forskrift om produksjonstilskudd er fra 2002, noen forskriftsendringer

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

RUNDSKRIV OG REGELVERK

RUNDSKRIV OG REGELVERK RUNDSKRIV OG REGELVERK 22.9.2017 TEMA Nytt i regelverket Endringer/presiseringer som følge av ny forvaltningsmodell Behandling av klage- og omgjøringssaker Avkorting ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. august 2007

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 27/2007 Kontaktperson: Fylkesmennene Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit (24131039), Synnøve Kjos Frank (24131069), Jon Løyland (24131083). Nils Einar

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Tiltak i kantvegetasjon Sanksjonsmuligheter etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) og Forskrift om regionalt miljøtilskudd(rmp) Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Kantvegetasjon

Detaljer

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Vår dato: 21.01.2016 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Landbruksdirektoratet viser til klage datert 29.5.2015 på Fylkesmannen

Detaljer

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. august 2008

Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsomgangen 20. august 2008 Rundskriv 22/2008 Kontaktperson: Fylkesmennene Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit (24131039), Jon Løyland (24131083), Hilde Haug Simonhjell (24131292), Cathrine

Detaljer

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( )

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( ) Rundskriv 17/22 Fylkesmannen kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 1 Telefaks: +47 24 13 1 5 E-post: postmottak@slf.dep.no Web: www.slf.dep.no

Detaljer

Driftsfellesskap. Hanne Klægstad. Stavanger, 28. august Landbruks- og matdepartementet

Driftsfellesskap. Hanne Klægstad. Stavanger, 28. august Landbruks- og matdepartementet Driftsfellesskap Hanne Klægstad Stavanger, Mange har fortvilt over driftsfellesskapsvurderingene Driftsfellesskap Vi er for samarbeid!!! Men ikke når man fremstår som liten på søknadsskjema mens man er

Detaljer

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 24.03.2010 Vår referanse: 201000896-4/380 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: 3 Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Rundskriv 26/10. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd LMD, NBS, NB

Rundskriv 26/10. Fylkesmannen Kommunen. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd LMD, NBS, NB Rundskriv 26/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Hanne Klægstad Kommunesamling for landbruksforvaltningen i Østfold Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad)

Detaljer

Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av avløsertilskudd for 2014 og produksjonstilskudd for 2015

Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av avløsertilskudd for 2014 og produksjonstilskudd for 2015 NN Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2015/8152 523.3 NAA Vår dato: 03.05.2016 Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av avløsertilskudd for 2014 og produksjonstilskudd for 2015

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet

Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt tomt fra Statens landbruksforvaltning av Landbruks- og matdepartementet Rundskriv 45/12 Kontaktperson: Kommunene Åge-Andre Sandum og Marit Kristensen Flod Vår dato: 21.12.2012 Vår referanse: 201200001-45 Vedlegg: Kopi til: Informasjonsbrev til den som søker om å få fradelt

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Hanne Klægstad, Arendal Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad) Tilskuddene må virke

Detaljer

Rundskriv 20/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd LMD, NBS, NB

Rundskriv 20/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd LMD, NBS, NB Rundskriv 20/11 Fylkesmennene, kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks:

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger

Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger Jordbruksoppgjøret 2013 Avkorting i tilskudd ved feilopplysninger Kommunesamling hos FM i Oslo og Akershus 22. august 2013 Pål Aasvestad og Hans Edvin Flugund Statens landbruksforvaltning Maksimalbeløp

Detaljer

Kommunesamlinger høst 2014

Kommunesamlinger høst 2014 Kommunesamlinger høst 2014 Dette skal vi si noe om: Saksbehandlers rolle Avkorting Tilbakebetalingskrav Anmeldelse Ansvar Informasjonsflyt Saksbehandlers rolle i landbruksforvaltningen - mange hatter Skal

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av produksjonstilskudd for 2015

Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av produksjonstilskudd for 2015 NN Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2015/6740 523.3 NAA Vår dato: 03.05.2016 Vedtak om omgjøring, avkorting og krav om tilbakebetaling av produksjonstilskudd for 2015 Vi viser til søknader fra

Detaljer

Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker

Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker PT-samling Rogaland 28. august 2013 Tordis Fremgården, Fylkesmannen i Hedmark Forskrift om produksjonstilskudd 12 Avkorting ved

Detaljer

Rundskriv 28/13. For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd. Fylkesmennene og kommunene

Rundskriv 28/13. For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd. Fylkesmennene og kommunene Rundskriv 28/13 Kontaktperson: Fylkesmennene og kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 05.07.2013 Vår referanse: 201300001-28/046.1 Rundskrivet

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 2014-15 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 04.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 28/13 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet

Detaljer

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr Rundskriv «2015-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke Vår dato: 29.01.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-15 Pristilskudd melk Distriktstilskudd og grunntilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/ seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/ seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-26 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/ seksjon direktetilskudd Vår dato: 10.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Krav til avling i økologisk korndyrking

Krav til avling i økologisk korndyrking Krav til avling i økologisk korndyrking Hva gjør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag når produsenter høster tilskudd og ikke avling Stjørdal 30.11.2011 Inger Skjerve Bjartnes Fylkesagronom i Nord-Trøndelag Hvem

Detaljer

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m.

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Gjennomgang av informasjonsskriv til bonden Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i Vestfold 9.3.2016 Informasjon til bonden Nr. 1 mars 2016

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni

Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd. Fylkesmannsamling juni Nytt i rundskriv diverse emner i produksjonstilskudd Fylkesmannsamling 15-16. juni Disposisjon Rundskriv 29/14 Tilskudd til jordbruksareal Miljøkrav Avkorting som følge av manglende gjødslingsplan eller

Detaljer

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201100441-/TGJ 17.01.2012 Fastsettelse av ny forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser

Rundskriv 2014-28. Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser Rundskriv 2014-28 Alle fylkesmenn Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 17.12.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Kommentar til forskrift om tilskudd til veterinærreiser I dette rundskrivet

Detaljer

Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 23.10.2014 2014/4850 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Tordis Fremgården, 62 55 12 09 008 --- Høring

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/1193-19.04.2013 Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Med henvisning til Prop. 122 S (2011 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider Rundskriv 43/11 Tine råvare produsentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 20.03.2012 Vår referanse: 201100001-43/001 Rundskrivet erstatter: 38/10 Vedlegg: Kopi til:

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Rundskriv 66/2006 Kontaktperson: Fylkesmenn Kommuner Inger Korsnes Hagen, Åslaug Nes Vår dato: 20.12.2006 Vår referanse: 200600001-66/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

Forslag til samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forslag til samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Høringsnotat 15. november 2001 Forslag til samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG RAMME FOR FORSLAGET... 7 3 OVERSIKT OVER GJELDENDE RETT... 9 3.1

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. august 2004

Kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 20. august 2004 Rundskriv 54/2004 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Christel Kirkøen (24131098), Ragnhild Skar (24131151), Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), og

Detaljer

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003 Rundskriv 90/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128) Ragnhild Skar (24131151), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Synnøve Kjos Frank (24131069)

Detaljer

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1. Formål Formålet med tilskudd etter

Detaljer

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften

Kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften Rundskriv 1/09 Omsetningsledd Tilskuddsmottakere Kontaktperson: Marit Kristensen, tlf. 24131100 Vår dato: 03.04.2009 Vår referanse: 200900001-1 U Kopi til: Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

Fastsetting av forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Fastsetting av forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/922 01.07.2013 Fastsetting av forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Landbruks-

Detaljer

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd vanlig jordbruksproduksjon 2 Grunnvilkår Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som driver

Detaljer