Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397"

Transkript

1 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand? Hvordan så de politiske forholdene i Skandinavia ut på 1300 tallet? Og hvordan har historikerne beskrevet denne tiden før Erik av Pommern ble hyllet i Kalmar i 1397? For å forstå mer av denne perioden på 1200 tallet og frem til unionen med Danmark har jeg ved hjelp av historiebøker og internett prøvd å nøste opp personer og årstall, og har satt sammen en historie som forhåpentligvis setter tingene i sammenheng og gir en smule oversikt over denne tiden. Norge på 1200 tallet Håkon IV Håkonsson, ble født i 1204 og døde i Uekte sønn av birkebeinerkongen Håkon Sverreson og frillen Inga fra Varteig. Ble som 2 åring tatt med av birkebeinerne til Nidaros og ble konge i Norge når kong Inge Bårdsson døde i Som et forsøk på å komme overens med Hertug Skule Bårdsson (halvbroren til kong Inge) ble Håkon i 1224 gift med Margrete Skulesdatter. Håkon fikk avsluttet en lang periode med indre uro. Stikkord var kamp om kongemakten, borgerkrig, baglere mot birkebeinerne. I 1247 oppnådde Håkon endelig å bli anerkjent av paven som norsk konge. Paven sendte kardinalen Vilhelm av Sabina (Wilhelm) til Norge og Sverige for å konsolidere den katolske kirken i Norden, og Vilhelm kronet Håkon i Kristkirken i Bergen i Norge hadde en stormaktsperiode på 1200-tallet. Etter å ha oppnådd fred innenlands i 1240 førte Håkon en aktiv og ekspansiv utenrikspolitikk. Håkon laget handelsavtaler med Lübeck og Novgorod (russisk område nær St. Petersburg). Nå var båter blitt av størrelse og sjødyktighet slik at handelssamkvem med fjernere strøk var mulig. Håkons regjeringstid etter 1240 var også preget av indre fred og konsolidering av kongedømmet, folketallet vokste, kirken fikk større fotfeste, byene vokste i størrelse og makt, og det var sterk vekst i offentlig organisasjon og myndighet. Vi kan si at rikssamlingen ble endelig fullført i denne perioden, og Norge ble en «stat». Dette var starten på det som har blitt omtalt som Norges gullalder som kongedømme i middelalderen. Ved Håkon IV s død i 1263 bestod Norge av Grønland, Island, Hebridene, Færøyene, Orknøyene og Isle of Man, og Gøtaelven var Norges grense mot Sverige og Danmark. Under Håkon IV Håkonsson ble det i på et riksmøte i 1260 vedtatt en tronfølgelov som gjorde Norge til et rent arverike, til forskjell fra de fleste andre land i Europa på den tiden, bl.a. Danmark og Sverige. Som det fremgår av kunngjøringen fra kong Håkon: Nå for at menn ikke med famlende hånd og letende skal trenge til å undersøke hvem som rettelig skal være konge i Norge. Den gamle tronfølgeloven av 1163 hadde gitt kirken en viktig rolle i kongevalget, nemlig at kirken sammen med hirdmennene og flere utvalgte bønder ved behov skulle avgjøre hvem som var best skikket til konge. Nå var hovedregelen at det var eldste sønn som arvet kongetittel. Nye konger ble både hyllet og kronet. De ble hyllet på tinget av de folkevalgte, og dette ga kongene det nødvendige rettsgrunnlaget for deres makt. Hyllingen fant som oftest sted på Øretinget i dagens Trondheim. Så ble de kronet av biskopene, dvs. den høytidelige innvielsen til kongeembetet foregikk gjennom kroningen og salvingen - på gammelnorsk konungsvigsla eller kongevigselen. Kroning var en kirkelig seremoni som springer ut fra tanken om at Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 1

2 kongedømmet er av Guds nåde, og seremonien representerer dermed innsettelsen av monarken som Guds øverste verdslige representant på jorden. Kirken sto under erkebiskopen i Bremen-Hamburg på den første kristne tiden. Norge fikk sitt eneste erkebispedømme i 1154, med sete i Nidaros. I Norge var det fem bispedømmer; Nidaros, Bergen, Stavanger, Oslo og Hamar. Biskopene hørte til rikets aller fremste menn i middelalderen og spilte en viktig rolle på mange områder innenfor det kristne samfunnet. Sognekirker fantes i hver eneste bygd. Det var omtrent bare kirkens menn som kunne lese og skrive, og presten var en fremtredende person i bygdesamfunnet. Kirken var en den største jordeier i landet med en andel på ca 40 % av all jorda, og kirkegodsene sammen med adelens eiendommer var fritatt fra skattlegging. Adelen bestod av det som tidligere var høvdinger og kongsmenn. I tillegg til sin egen storgård eide de også flere andre storgårder, eller hadde rett til overskuddet av dem. Da kongemakten ble styrket på 1200-tallet ved at bøndene ble skattlagt, kunne stormennene bli fritatt fra skatt mot at de gjorde krigstjeneste for kongen. Adelsmennene baserte altså sin makt på å være stridende til hest, eie mange bondegårder og kreve inn avgifter av bøndene, samt å være ledere av kongens hird og gi råd til kongen både i politiske og militære spørsmål. Det var store klasseskiller på denne tiden, med enorme avstander fra kongen på toppen og ned til den vanlige bonde. Bøndene var forutsettingen for en sterk stat fordi de bidro til militærmakt, de utgjorde stammen i leidangsflåten. Leidangsflåten forsvant tidlig på 1400 tallet. Bøndene skapte også økonomisk grunnlag for storhetstiden på 1200-tallet. Bønder var en ressurs for samfunnet ved at de betalte skatter og avgifter. Bondestanden var imidlertid ingen ensartet gruppe. Gårdene var av ulik størrelse. Så lenge en bonde var fri hadde han fulle rettigheter, men også plikter i samfunnet. Mange bønder eide sin egen jord, men langt de fleste var leilendinger, dvs de skrev som regel en såkalt bygselkontrakt med eieren av gården og betalte landsskyld (avgift for bruk av jorda) til jordeieren. Kong Håkon Håkonsson var den siste tronarving på 750 år som var sønn av en kvinne av folket. Han var den siste uektefødte, og han var den siste på mer enn 700 år som selv giftet seg med en norsk dame, riktignok av høvdingætt. Med den nye arvefølgeloven ble de kongelige så opphøyet i forhold til alle andre i riket at de kunne bare inngå ekteskap med andre kongelige, og det kunne de bare finne utenlands. Dette medførte en dynastisk infiltrering i fremmede fyrstehus, og gjerne i land som ved kongelig ekteskap kunne gagne rikets allianser og interesser. Dette utfordret selvstendigheten til et lite land som Norge, i en tid da statsmakten i så høy grad ble legemliggjort av kongen. Kong Håkon og Margrete Skulesdatter hadde selv en datter, prinsesse Kristina av Tunsberg, født i Bergen i 1234 som ble giftet inn i det spanske kongehuset for å styrke forbindelsene mellom de to landene. Hun døde barnløs 28 år gammel, gravlagt i Burgos i Spania. Håkons IV s eldste sønn Håkon den unge var død, og nest eldste sønn Magnus VI Håkonsson, også kalt Magnus Lagabøte ble konge etter Håkon IV Håkonsson i Magnus måtte ut av landet for å finne en hustru, og han giftet seg med Ingeborg Eriksdatter, datter av den myrdede danske kongen Erik IV Plogpenning. Kong Magnus fikk utført et stort arbeid med landets lover, og hans regjeringstid var preget av fredsbygging og stabilisering. Bl.a. meglet Magnus i konflikten mellom svenske kong Valdemar Birgersson og hans yngre bror hertug Magnus Birgersson uten å vinne frem. Dronning Ingeborg Eriksdatter s eldre søster Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 2

3 Sofia var gift med kong Valdemar Birgersson i Sverige. Magnus og Ingeborg fikk sønnene Eirik og Håkon. Kong Magnus døde i Kong Magnus hadde ført en freds- og stabiliseringspolitikk. I slutten av farens regjeringstid var det definitivt blitt klart at de eldre norske landskapslovene ikke hadde holdt følge med den rettslige og politiske utviklingen i landet. Kong Håkon hadde satt i gang arbeidet med gjennomgripende lovreformer, og Magnus fortsatte dette arbeidet. Landsloven er et av de aller eldste europeiske eksemplene på en felles rett for et helt kongerike. Loven inneholder bl.a. nye bestemmelser om den kongelige lokalforvaltningen, tingordningen og rettshåndhevingen i sin alminnelighet. I fortsettelse av kong Håkons nye lov fra 1260 fremstiller den kongen som den egentlige lovgiveren i riket, i samråd med en regjeringskrets av gode menn, og setter ham dertil over loven som den øverste dommer i riket. Det politiske omslaget når Magnus dør viste tydelig at Magnus' personlige innflytelse på riksstyringen hadde vært sterk. Tronskiftet 1280 viste tydelig den betydning kongens person hadde innenfor tidens politiske system. Eirik II Magnusson var norsk konge fra 1280 til Han ble konge 12 år gammel, og formynderstyret var baroner og hans mor Ingeborg Eriksdatter. Som myndig konge giftet han seg med Margaret, datter av Alexander III av Skottland. Dette skulle gagne norske interesser i Skottland, mente man. Deres datter Margrete ble plutselig dronning i Skottland som 3 åring i 1286, da hennes bestefar Alexander døde i en rideulykke. Da hun døde 4 år senere under overfarten til Skottland ble dette innledningen til striden om Skottlands uavhengighet i forhold til England. Eiriks kone Margaret døde i barselseng i 1283, og han giftet seg da med skotske Isobel Bruce, søster av Robert Bruce, senere skotsk konge. De tyske kjøpmennene, hanseatene, var begynt å sitte fast i Bergen i 1250-årene, og det oppstod spenninger da Byloven av 1276 fastslo likhet mellom innfødte og utlendinger med hensyn til å bære offentlige byrder i byen. Tyskerne var heller ikke fornøyd med den rettssikkerheten de nøt i Norge. Kong Eirik II, som bodde mesteparten av tiden i Bergen, forsøkte å begrense den økende tyske handelen i Bergen. Danskene støttet hanseatene, og dette førte til åpen konflikt med Danmark. Resultatet ble at hanseatene fikk store innrømmelser i sin virksomhet. Da Eirik II døde i 1299 uten sønner ble hans yngre bror Håkon konge. Håkon V Magnusson, født i 1270 hertug over bl.a. Oslo fra og konge fra Håkon V er bl.a. kjent for byggingen av Båhus festning ved Gøta elv, Akershus festning, og at han i 1314 flyttet Norges kongesetet fra Bergen til Oslo. Samtidig ble prosten i Mariakirken i Oslo gitt rikets segl til evig tid. Oslo var nå rikshovedstad. Trondheim og Nidaros var fremdeles det kirkelige hovedsete. I 1299 giftet Håkon V seg med Eufemia av Rügen. (Rügen er en øy syd i Østersjøen og Tysklands største øy, beliggende i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern.) Eufemia hadde vokst opp hos morfaren fyrst Vitzlav II. Kongeparets eneste barn, datteren Ingebjørg (Ingeborg i Sverige) Håkonsdatter, født i 1301, ble gift med svenske hertug Erik Magnusson av Sødermanland. Erik Magnusson var bror av svenske kongen Birger Magnusson og hertug Valdemar Magnusson, alle sønner av kong Magnus Ladulås som døde i Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 3

4 Siste norske konge døde sønneløs Den 8. mai1319 døde Håkon V Magnusson sønneløs og ble begravet i Mariakirken i Oslo. Gravstedet er markert med en plate og kan ses i ruinene av Mariakirken. Han var den siste konge av Hårfagreætten. Håkon V s død i 1319 ble begynnelsen på en svensk-norsk union. Ekteskapet i 1312 mellom norske Ingebjørg Håkonsdatter og svenske hertug Erik Magnusson av Sødermanland var en allianse mot Danmark. Erik Magnusson og hans bror Valdemar kjempet sammen en ufin kamp om kongemakten i Sverige, og i 1317 fikk kong Birger de to andre brødrene fengslet og drept. I året 1319 avsatte det svenske aristokratiet kong Birger, sendte han i landflyktighet og henrettet hans sønn året etter. Den 3 år gamle sønnen til Erik og Ingebjørg, Magnus VII Eriksson ble valgt til konge. Magnus hadde ved morfaren Håkon V s død i 1319 nemlig blitt arving til Norges krone. Samme år ble han hyllet som konge i Sverige. Moren, hertuginne Ingebjørg, fikk de første årene stor innflytelse på styringen av de to landene, men i 1322 ble hun satt på sidelinjen av de svenske stormennene og plassert på Varberg slott. Nå var det riksrådet som overtok styringen i Sverige. Riksrådet eksisterte både i Sverige, Danmark og Norge, og hadde stor makt ved siden av kongen. I løpet av 1200 tallet var det i alle tre landene vokst frem et aristokrati som kongen var nødt til å dele makten med og som i økende grad representerte folket. Riksrådet besto av de fremste adelige og de høyeste geistlige i landet. I 1323 tok Riksrådet i Norge, tidligere kongens råd, styringen i Norge. Unionen mellom de to rikene ble deretter innskrenket til et forsvarsforbund, slik det var bestemt i unionsavtalen. I 1332 kom Skånes innbyggere til kong Magnus og ønsket at han kunne fjerne hanseatene som på den tiden regjerte i Skåne. Magnus ville oppfylle ønsket deres, og kjøpte pantet for mark sølv. Magnus tok nå tittelen konge av Sverige, Norge og Skåne. Danskekongen Valdemar IV Atterdag var motvillig mot dette, men etter en krig mellom partene ble det inngått fredsavtale i Varberg i 1343, og Skåne og Blekinge ble avstått til Magnus. Skåne hadde i lange tider en spesiell stilling i Nordens historie, særlig fordi landskapet hadde en strategisk beliggenhet i Østersjøområdet. Danske, svenske, polske og nord-tyske interesser krysset hverandre her, men historisk var Skåne knyttet til Danmark. På 1200 tallet og i mange år fremover var Skåne et handelssentrum særlig på grunn av det rike sildefisket i Øresund, men i denne perioden ble Skåne også mer og mer klemt mellom Danmark og Sverige. Danmark maktet ikke å holde grepet på Skåne, og Skåne kom altså i personalunion med Sverige i årene Danskekongen Valdemar Atterdag invaderte i 1360 Skåne, erobret Øland og plyndret Visby, men måtte pantsette Skåne til hanseatene i årene I 1336 ble Magnus VII Eriksson kronet til konge i Sverige og Norge. Magnus giftet seg i 1335 med Blanka av Namur (i dagens Belgia). Blanka bodde i Tønsberg fra 1359 til Hun døde kort tid etter sønnen Håkons bryllup. Magnus VII Eriksson og Blanka hadde 2 sønner, Erik og Håkon, og 3 døtre. Erik vokste opp i Sverige og Håkon vokste opp i Norge. En av søstrene til Magnus, Eufemia Eriksdatter, ble gift med Albrecht II av Mecklenburg. Områdene Pommern ved utløpet av elven Oder, Mecklenburg og øya Rügen var nærmeste nabo til Østersjøen, Danmark og Sverige. Disse fyrstedømmene som på 1300 tallet tilhørte det Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 4

5 tysk-romerske riket, var aktuelle områder for ekteskaplige allianser. Flere av byene i dette området tilhørte hansaforbundet. Magnus VII Eriksson fikk problemer i Sverige pga finansielle vansker. Bl.a greide han ikke å betale medgiften for sin søster Eufemia og heller ikke kjøpet av Skåne uten at flere måtte bidra med lån og garantier. I Norge fikk han også problemer pga at han styrte fra Sverige og Riksrådet ble forbigått. I 1343 ble Magnus yngste sønn Håkon VI Magnusson valgt til konge i Norge. I realiteten var det Riksrådet i Norge som nå styrte i Norge. Året etter, i 1344 ble Magnus eldste sønn Erik Magnusson valgt til tronfølger i Sverige. De svenske stormennene mislikte finanspolitikken til Magnus, at han forsøkte å innskrenke deres makt, og dessuten at han favoriserte hertug Bengt Algotsson. I 1356 gjorde de opprør sammen med tronfølgeren Erik. Magnus ønsket hjelp fra danskekongen Valdemar, men i 1359 døde Erik Magnusson plutselig. Han beskyldte sin mor Blanka for å ha forgiftet ham. Pga strid om anti-dansk allianse med hansestedene kom kong Magnus på kant med sin sønn kong Håkon VI i Norge, og i 1361 ble Magnus fengslet av sin sønn Håkon. I 1362 ble Håkon VI Magnusson formelt valgt til konge også i Sverige, mens han hadde vært norsk konge i navnet siden Etter en kort strid valgte Magnus og Håkon å regjere Sverige sammen slik de alt gjorde i Norge. Alliansen i 1363 Magnus VII Eriksson bestemte i 1363 at sønnen Håkon VI Magnusson skulle gifte seg med Margrete, datter av danskekongen Valdemar IV Atterdag. Dette giftemålet hadde til hensikt å skape en allianse med danskekongen Valdemar for å få hjelp mot den aristokratiske opposisjonen i Sverige. Alliansen ville også gi arverett til de tre landene Sverige, Norge og Danmark. Men det gikk ikke slik, for i 1364 fikk det svenske aristokratiet begge avsatt som svenske konger til fordel for Albrecht III av Mecklenburg. Albrecht III var nevøen til Magnus, sønn av søsteren Eufemia Eriksdatter og hennes mann Albrecht II av Mecklenburg, og Albrecht III var altså fetteren til Håkon VI. Magnus og Håkon ga aldri opp kravet på Sverige, og de hadde støtte i store deler av vest- Sverige og fra mange i det svenske aristokratiet. I realiteten var det nå 2 dynastier som kjempet om kongemakt i de nordiske landene, i første fase Sverige. Forholdet mellom Norge og Sverige var i hele resten av kong Håkons regjeringstid preget av krig og konflikter. Med utgangspunkt i Norge og de vestsvenske områdene, og noen ganger i allianse med Danmark, kjempet de en forgjeves kamp om å vinne tilbake Sverige. I 1371 ledet kong Håkon et stort felttog fra Norge og helt fram til Stockholm der han oppnådde å få satt faren kong Magnus fri mot løsepenger etter seks års fangenskap hos Albrecht III av Mecklenburg. Kong Magnus bodde etter dette hos sin sønn i Norge. Kong Håkon VI Magnusson og Margrete fikk sønnen Olav (på dansk Oluf), født i julen Sommeren 1374 besøkte kongeparet med vesle Olav kong Valdemar Atterdag i Danmark. Han hadde nå utpekt en tronarving i Danmark, sin dattersønn Albreckt IV av Mecklenburg, eldste sønn av Henrik III av Mecklenburg og avdøde Ingeborg, Valdemars datter og søster til dronning Margrete i Norge. Samme år, 1. desember 1374 druknet kong Magnus i en storm på vei til julefeiring i Tønsberg hos sønnen Håkon og svigerdatter Margrete. I oktober 1375 døde Valdemar Atterdag, og dronning Margrete dro til Danmark da hun hørte om sin fars sykdom. Hun måtte ha kjent til at Albrecht IV av Mecklenburg allerede var lovet å bli dansk konge, men 10. november Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 5

6 underskrev hun et brev på slottet i Kalundborg der hun titulerte seg Danmarks, Norges og Sveriges drottning, Selv om kong Valdemar hadde lovet kongen av Sverige, Albrecht III av Mecklenburg at han skulle få utpeke sin sønn til konge av Danmark, satte riksrådet i Danmark seg i mot dette nå som Valdemar var død. I stedet valgte riksrådet i 1376 den 5 år gamle sønnen til Margrete og Håkon til konge av Danmark under navnet Oluf II av Danmark. Norge og Danmark fikk felles konge i 1380 I 1380 døde også kongen i Norge, Håkon VI Magnusson, og sønnen Olav arvet den norske tronen med kongenavnet Olav IV Håkonsson. Olav IV var nå konge i både Danmark og Norge, og hans regjeringstid innledet 434 år med dansk-norsk union. Dronning Margrete I Valdemarsdatter ble formynder for sønnen kong Olav IV Håkonsson, og Margrete innledet etter hvert samtaler med svenske stormenn for å få Olav også som svensk konge. Planene til Margrete ble dog ikke gjennomført i denne omgang, og Olav døde i 1387, sytten år gammel. Det ble spekulert i om han var tatt av dage. Dronning Margrete arvet nå tronen, og ble dronning i Danmark-Norge. Men Margrete ville også regjere i Sverige, og som representant for det norsk-svenske folkungedynastiet videreførte hun kravet på Sverige, som hennes mann, Håkon VI, hadde blitt fordrevet fra i Fra 1389 hadde hun også makten i hele Sverige, etter at hennes tropper hadde slått og fanget rivalen der, den svenske kong Albrecht III av Mecklenburg. Riksrådet i de tre landene var dominert av adel, stormenn og aristokratiet sammen med de øverste geistlige i de tre landene, og var det viktigste styringsorgan ved siden av kongen. Skulle Margrete lykkes i sin ambisjon om en nordisk union måtte hun vinne riksrådenes støtte. Når størstedelen av det nordiske aristokratiet etter hvert sluttet opp om en slik union, har det flere årsaker. Store utgifter til de stadige krigene og store utgifter til alle slottene førte til finansproblemer og store motsetninger mellom kongemakt og aristokratiet i Sverige og Danmark. Landene hadde pantsatt store landområder til bl.a. hanseatene. Gjennom en nordisk union kunne de begrense den tyske innflytelsen og pantsatte landområder igjen overføres til deres egne menn. Og en felles konge ville bety rasjonalisering og mindre utgifter, og ikke minst så ville det bli fred mellom landene og ingen utgifter til kriger. Norge sto svakere enn Danmark og Sverige på denne tiden. Folketallet minsket med ca 50 % etter Svartedauden i og fremover i mange år, og antall ødegårder var relativt flere i Norge enn i de to andre landene. Inntektsreduksjonen fra landbruket rammet både kirken, kongen, storbønder og adelsmenn. Landskylda (årlig leie som en leilending betalte til jordeieren) falt i snitt med 75 % i kjølvannet av pestepidemiene. En annen vesentlig forskjell på Norge og de to andre landene var forholdet mellom kongemakten og aristokratiet. Det norske aristokratiet var svakere, mer avhengig av kongen og sto mer samlet omkring kongedømmet for å bevare sin posisjon i samfunnet. Dette kom til uttrykk ved at Norge var et arverike der arvefølgen var fastlagt i detalj i tronfølgeloven av For det norske aristokratiet var det derfor naturlig å støtte den kandidaten som hadde arveretten til tronen, og eventuelt gå inn i et kongefellesskap hvis arveretten gjorde det nødvendig. Dette prinsippet kunne imidlertid fravikes, og det ble det da Olav IV Håkonsson døde. Da var nemlig Albrecht III av Mecklenburg nærmeste arving til den norske tronen. Det norske riksrådet erklærte imidlertid at han hadde tapt sin arverett ved å føre krig mot landet, og valgte Margrete og senere Erik av Pommern. Lojalitet mot Margrete og den slekten som hadde hersket i landet førte altså Norge inn i unionen. Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 6

7 Kalmarunionen i 1397 Da Olav døde i 1387, 17 år gammel og uten livsarvinger, ble dronning Margrete året etter valgt av det norske riksrådet til regent på livstid. Rådet fastslo samtidig at kongearven skulle regnes fra henne. Rådet anerkjente hennes søsterdatters sønn som nærmeste tronarving. Han var sønn av hertug Vratislav VII av Pommern og Maria av Mecklenburg, og altså søsterdattersønn av kong Håkon VI s dronning Margrete I Valdemarsdatter. Han het Bogislav, men ble kalt Erik i riksrådets anbefalingsbrev til kongehyllingen i Norge i Erik var et godt, nordisk navn. Erik ble hyllet som konge i Sverige og Danmark i En felles kroning for de tre unionslandene fant sted i Kalmar i 1397, det året han var myndig. Selv om Erik formelt var konge i alle tre riker fra 1396, var det i stor grad Margrete som hadde den faktiske styringen av rikene frem til hun døde i På møtet i Kalmar var den norske representasjonen beskjeden. Bare 12 av de 67 representantene var norske, og blant dem var ingen av biskopene. Man vet ikke om det var motstand i Norge mot unionen, men muligens var det samme holdningen som under unionen med Sverige i 1319, at det var et ønske om å begrense forbindelsene mellom landene mest mulig. Kalmarunionen var en union mellom formelt likestilte parter. Rikene skulle for alltid være forent og foreta felles kongevalg mellom den avdøde konges sønner. Hvis ingen fantes, skulle valget være fritt. Det skulle alltid være fred mellom rikene, og de skulle utgjøre et forsvarsforbund overfor omverdenen. Rikene skulle i tillegg føre en felles utenrikspolitikk ved at kongen traff avgjørelser i samråd med representanter fra alle tre rikene. Fredløshet i ett rike skulle gjelde i hele unionen. Utover dette skulle imidlertid hvert rike beholde sitt rettssystem, og lov og rett måtte ikke dras fra ett rike inn i et annet. Adelen sto vesentlig sterkere, både økonomisk og politisk i Danmark og Sverige enn i Norge. Den økonomiske krisen i Norge førte til at adelen ikke maktet å opprettholde sin status, og gikk over til å drive gårdene sine selv. Landskylden var eneste inntekt for adelen, og da denne ble sterkt redusert pga agrarkrisen ble adelen og store eiendomsbesittere hardt rammet. Agrarkrisen er betegnelsen på den nedgangen i landbrukets avlinger som fra starten av 1300 tallet sank vesentlig, antagelig pga kaldere klima. Svartedauden gjorde ikke saken bedre, og frem mot 1500 tallet døde så godt som hele høyadelsstanden ut i Norge. Gruppen storbønder overtok i realiteten for den lavere adelsstand. Danmark var klart det sterkeste landet innenfor unionen, med et folketall som trolig var større enn i de to andre landene til sammen. Danmark hadde også den viktigste ressursen på den tid, nemlig dyrket jord. Den danske dominansen forsterket seg utover i perioden, og unionens politiske mål ble i temmelig høy grad bestemt av danske geografiske og økonomiske forhold. Kritikken i de to andre rikene mot den danske dominansen i unionen og utnevnelsen av dansker til både biskoper og lensherrer i Norge og Sverige, sammen med motstridene interesser som var knyttet til nasjonal selvstendighet, var Kalmarunionens viktigste problem. Dette maktpolitiske spenningsforholdet innenfor unionen ble over tid årsaken til at Sverige brøt ut av unionen, mens Norge ble politisk underlagt Danmark. Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 7

Den dansk-norske Flåten 1510-1814

Den dansk-norske Flåten 1510-1814 Den dansk-norske Flåten 1510-1814 FLÅDEN 500 ÅR ET DANSK JUBILEUM AV NORSK INTERESSE HISTORIE Om denne brosjyre Innholdsfortegnelse 3 Situasjonen før 1510 4 Kong Hans etablerer Flåten 5 Geografiens betydning

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Historien om Prinsesse Kristina av Tunsberg

Historien om Prinsesse Kristina av Tunsberg Historien om Prinsesse Kristina av Tunsberg Dette er historien om den norske prinsesse Kristina av Tunsberg (Tønsberg), datter av kong Håkon Håkonson (konge av Norge i perioden 1217-1263) og Margrete Skulesdatter,

Detaljer

Vennskap i det islandske fristatssamfunnet (ca. 930 1262/64)

Vennskap i det islandske fristatssamfunnet (ca. 930 1262/64) Vennskap i det islandske fristatssamfunnet (ca. 930 1262/64) Jón Viðar Sigurðsson, Oslo j.v.sigurdsson@iakh.uio.no Det er liten tvil om at vennskapet mellom høvdinger og bønder var det viktigste sosiale

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til

Jan Henrik Munksgaard Flagget. Et nasjonalt symbol blir til Jan Henrik Munksgaard Flagget Et nasjonalt symbol blir til Årbok Vest-Agder-museet 2012 Utgitt av Vest-Agder-museet IKS Redaktør: Thor Gunnar Hansen Redaksjon: Tale Christiansen, Tonje Tjøtta, Thor Gunnar

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog 87 88 revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst Norsk inspirasjon Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog Kjære lesere, dere har nå åpnet en publikasjon som har blitt til som en del

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Norske oljeerfaringer

Norske oljeerfaringer Norske oljeerfaringer Helge Ryggvik SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) Helge Ryggvik 2011 Utgitt av Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo med en redaksjonskomité

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer