Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397"

Transkript

1 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand? Hvordan så de politiske forholdene i Skandinavia ut på 1300 tallet? Og hvordan har historikerne beskrevet denne tiden før Erik av Pommern ble hyllet i Kalmar i 1397? For å forstå mer av denne perioden på 1200 tallet og frem til unionen med Danmark har jeg ved hjelp av historiebøker og internett prøvd å nøste opp personer og årstall, og har satt sammen en historie som forhåpentligvis setter tingene i sammenheng og gir en smule oversikt over denne tiden. Norge på 1200 tallet Håkon IV Håkonsson, ble født i 1204 og døde i Uekte sønn av birkebeinerkongen Håkon Sverreson og frillen Inga fra Varteig. Ble som 2 åring tatt med av birkebeinerne til Nidaros og ble konge i Norge når kong Inge Bårdsson døde i Som et forsøk på å komme overens med Hertug Skule Bårdsson (halvbroren til kong Inge) ble Håkon i 1224 gift med Margrete Skulesdatter. Håkon fikk avsluttet en lang periode med indre uro. Stikkord var kamp om kongemakten, borgerkrig, baglere mot birkebeinerne. I 1247 oppnådde Håkon endelig å bli anerkjent av paven som norsk konge. Paven sendte kardinalen Vilhelm av Sabina (Wilhelm) til Norge og Sverige for å konsolidere den katolske kirken i Norden, og Vilhelm kronet Håkon i Kristkirken i Bergen i Norge hadde en stormaktsperiode på 1200-tallet. Etter å ha oppnådd fred innenlands i 1240 førte Håkon en aktiv og ekspansiv utenrikspolitikk. Håkon laget handelsavtaler med Lübeck og Novgorod (russisk område nær St. Petersburg). Nå var båter blitt av størrelse og sjødyktighet slik at handelssamkvem med fjernere strøk var mulig. Håkons regjeringstid etter 1240 var også preget av indre fred og konsolidering av kongedømmet, folketallet vokste, kirken fikk større fotfeste, byene vokste i størrelse og makt, og det var sterk vekst i offentlig organisasjon og myndighet. Vi kan si at rikssamlingen ble endelig fullført i denne perioden, og Norge ble en «stat». Dette var starten på det som har blitt omtalt som Norges gullalder som kongedømme i middelalderen. Ved Håkon IV s død i 1263 bestod Norge av Grønland, Island, Hebridene, Færøyene, Orknøyene og Isle of Man, og Gøtaelven var Norges grense mot Sverige og Danmark. Under Håkon IV Håkonsson ble det i på et riksmøte i 1260 vedtatt en tronfølgelov som gjorde Norge til et rent arverike, til forskjell fra de fleste andre land i Europa på den tiden, bl.a. Danmark og Sverige. Som det fremgår av kunngjøringen fra kong Håkon: Nå for at menn ikke med famlende hånd og letende skal trenge til å undersøke hvem som rettelig skal være konge i Norge. Den gamle tronfølgeloven av 1163 hadde gitt kirken en viktig rolle i kongevalget, nemlig at kirken sammen med hirdmennene og flere utvalgte bønder ved behov skulle avgjøre hvem som var best skikket til konge. Nå var hovedregelen at det var eldste sønn som arvet kongetittel. Nye konger ble både hyllet og kronet. De ble hyllet på tinget av de folkevalgte, og dette ga kongene det nødvendige rettsgrunnlaget for deres makt. Hyllingen fant som oftest sted på Øretinget i dagens Trondheim. Så ble de kronet av biskopene, dvs. den høytidelige innvielsen til kongeembetet foregikk gjennom kroningen og salvingen - på gammelnorsk konungsvigsla eller kongevigselen. Kroning var en kirkelig seremoni som springer ut fra tanken om at Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 1

2 kongedømmet er av Guds nåde, og seremonien representerer dermed innsettelsen av monarken som Guds øverste verdslige representant på jorden. Kirken sto under erkebiskopen i Bremen-Hamburg på den første kristne tiden. Norge fikk sitt eneste erkebispedømme i 1154, med sete i Nidaros. I Norge var det fem bispedømmer; Nidaros, Bergen, Stavanger, Oslo og Hamar. Biskopene hørte til rikets aller fremste menn i middelalderen og spilte en viktig rolle på mange områder innenfor det kristne samfunnet. Sognekirker fantes i hver eneste bygd. Det var omtrent bare kirkens menn som kunne lese og skrive, og presten var en fremtredende person i bygdesamfunnet. Kirken var en den største jordeier i landet med en andel på ca 40 % av all jorda, og kirkegodsene sammen med adelens eiendommer var fritatt fra skattlegging. Adelen bestod av det som tidligere var høvdinger og kongsmenn. I tillegg til sin egen storgård eide de også flere andre storgårder, eller hadde rett til overskuddet av dem. Da kongemakten ble styrket på 1200-tallet ved at bøndene ble skattlagt, kunne stormennene bli fritatt fra skatt mot at de gjorde krigstjeneste for kongen. Adelsmennene baserte altså sin makt på å være stridende til hest, eie mange bondegårder og kreve inn avgifter av bøndene, samt å være ledere av kongens hird og gi råd til kongen både i politiske og militære spørsmål. Det var store klasseskiller på denne tiden, med enorme avstander fra kongen på toppen og ned til den vanlige bonde. Bøndene var forutsettingen for en sterk stat fordi de bidro til militærmakt, de utgjorde stammen i leidangsflåten. Leidangsflåten forsvant tidlig på 1400 tallet. Bøndene skapte også økonomisk grunnlag for storhetstiden på 1200-tallet. Bønder var en ressurs for samfunnet ved at de betalte skatter og avgifter. Bondestanden var imidlertid ingen ensartet gruppe. Gårdene var av ulik størrelse. Så lenge en bonde var fri hadde han fulle rettigheter, men også plikter i samfunnet. Mange bønder eide sin egen jord, men langt de fleste var leilendinger, dvs de skrev som regel en såkalt bygselkontrakt med eieren av gården og betalte landsskyld (avgift for bruk av jorda) til jordeieren. Kong Håkon Håkonsson var den siste tronarving på 750 år som var sønn av en kvinne av folket. Han var den siste uektefødte, og han var den siste på mer enn 700 år som selv giftet seg med en norsk dame, riktignok av høvdingætt. Med den nye arvefølgeloven ble de kongelige så opphøyet i forhold til alle andre i riket at de kunne bare inngå ekteskap med andre kongelige, og det kunne de bare finne utenlands. Dette medførte en dynastisk infiltrering i fremmede fyrstehus, og gjerne i land som ved kongelig ekteskap kunne gagne rikets allianser og interesser. Dette utfordret selvstendigheten til et lite land som Norge, i en tid da statsmakten i så høy grad ble legemliggjort av kongen. Kong Håkon og Margrete Skulesdatter hadde selv en datter, prinsesse Kristina av Tunsberg, født i Bergen i 1234 som ble giftet inn i det spanske kongehuset for å styrke forbindelsene mellom de to landene. Hun døde barnløs 28 år gammel, gravlagt i Burgos i Spania. Håkons IV s eldste sønn Håkon den unge var død, og nest eldste sønn Magnus VI Håkonsson, også kalt Magnus Lagabøte ble konge etter Håkon IV Håkonsson i Magnus måtte ut av landet for å finne en hustru, og han giftet seg med Ingeborg Eriksdatter, datter av den myrdede danske kongen Erik IV Plogpenning. Kong Magnus fikk utført et stort arbeid med landets lover, og hans regjeringstid var preget av fredsbygging og stabilisering. Bl.a. meglet Magnus i konflikten mellom svenske kong Valdemar Birgersson og hans yngre bror hertug Magnus Birgersson uten å vinne frem. Dronning Ingeborg Eriksdatter s eldre søster Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 2

3 Sofia var gift med kong Valdemar Birgersson i Sverige. Magnus og Ingeborg fikk sønnene Eirik og Håkon. Kong Magnus døde i Kong Magnus hadde ført en freds- og stabiliseringspolitikk. I slutten av farens regjeringstid var det definitivt blitt klart at de eldre norske landskapslovene ikke hadde holdt følge med den rettslige og politiske utviklingen i landet. Kong Håkon hadde satt i gang arbeidet med gjennomgripende lovreformer, og Magnus fortsatte dette arbeidet. Landsloven er et av de aller eldste europeiske eksemplene på en felles rett for et helt kongerike. Loven inneholder bl.a. nye bestemmelser om den kongelige lokalforvaltningen, tingordningen og rettshåndhevingen i sin alminnelighet. I fortsettelse av kong Håkons nye lov fra 1260 fremstiller den kongen som den egentlige lovgiveren i riket, i samråd med en regjeringskrets av gode menn, og setter ham dertil over loven som den øverste dommer i riket. Det politiske omslaget når Magnus dør viste tydelig at Magnus' personlige innflytelse på riksstyringen hadde vært sterk. Tronskiftet 1280 viste tydelig den betydning kongens person hadde innenfor tidens politiske system. Eirik II Magnusson var norsk konge fra 1280 til Han ble konge 12 år gammel, og formynderstyret var baroner og hans mor Ingeborg Eriksdatter. Som myndig konge giftet han seg med Margaret, datter av Alexander III av Skottland. Dette skulle gagne norske interesser i Skottland, mente man. Deres datter Margrete ble plutselig dronning i Skottland som 3 åring i 1286, da hennes bestefar Alexander døde i en rideulykke. Da hun døde 4 år senere under overfarten til Skottland ble dette innledningen til striden om Skottlands uavhengighet i forhold til England. Eiriks kone Margaret døde i barselseng i 1283, og han giftet seg da med skotske Isobel Bruce, søster av Robert Bruce, senere skotsk konge. De tyske kjøpmennene, hanseatene, var begynt å sitte fast i Bergen i 1250-årene, og det oppstod spenninger da Byloven av 1276 fastslo likhet mellom innfødte og utlendinger med hensyn til å bære offentlige byrder i byen. Tyskerne var heller ikke fornøyd med den rettssikkerheten de nøt i Norge. Kong Eirik II, som bodde mesteparten av tiden i Bergen, forsøkte å begrense den økende tyske handelen i Bergen. Danskene støttet hanseatene, og dette førte til åpen konflikt med Danmark. Resultatet ble at hanseatene fikk store innrømmelser i sin virksomhet. Da Eirik II døde i 1299 uten sønner ble hans yngre bror Håkon konge. Håkon V Magnusson, født i 1270 hertug over bl.a. Oslo fra og konge fra Håkon V er bl.a. kjent for byggingen av Båhus festning ved Gøta elv, Akershus festning, og at han i 1314 flyttet Norges kongesetet fra Bergen til Oslo. Samtidig ble prosten i Mariakirken i Oslo gitt rikets segl til evig tid. Oslo var nå rikshovedstad. Trondheim og Nidaros var fremdeles det kirkelige hovedsete. I 1299 giftet Håkon V seg med Eufemia av Rügen. (Rügen er en øy syd i Østersjøen og Tysklands største øy, beliggende i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern.) Eufemia hadde vokst opp hos morfaren fyrst Vitzlav II. Kongeparets eneste barn, datteren Ingebjørg (Ingeborg i Sverige) Håkonsdatter, født i 1301, ble gift med svenske hertug Erik Magnusson av Sødermanland. Erik Magnusson var bror av svenske kongen Birger Magnusson og hertug Valdemar Magnusson, alle sønner av kong Magnus Ladulås som døde i Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 3

4 Siste norske konge døde sønneløs Den 8. mai1319 døde Håkon V Magnusson sønneløs og ble begravet i Mariakirken i Oslo. Gravstedet er markert med en plate og kan ses i ruinene av Mariakirken. Han var den siste konge av Hårfagreætten. Håkon V s død i 1319 ble begynnelsen på en svensk-norsk union. Ekteskapet i 1312 mellom norske Ingebjørg Håkonsdatter og svenske hertug Erik Magnusson av Sødermanland var en allianse mot Danmark. Erik Magnusson og hans bror Valdemar kjempet sammen en ufin kamp om kongemakten i Sverige, og i 1317 fikk kong Birger de to andre brødrene fengslet og drept. I året 1319 avsatte det svenske aristokratiet kong Birger, sendte han i landflyktighet og henrettet hans sønn året etter. Den 3 år gamle sønnen til Erik og Ingebjørg, Magnus VII Eriksson ble valgt til konge. Magnus hadde ved morfaren Håkon V s død i 1319 nemlig blitt arving til Norges krone. Samme år ble han hyllet som konge i Sverige. Moren, hertuginne Ingebjørg, fikk de første årene stor innflytelse på styringen av de to landene, men i 1322 ble hun satt på sidelinjen av de svenske stormennene og plassert på Varberg slott. Nå var det riksrådet som overtok styringen i Sverige. Riksrådet eksisterte både i Sverige, Danmark og Norge, og hadde stor makt ved siden av kongen. I løpet av 1200 tallet var det i alle tre landene vokst frem et aristokrati som kongen var nødt til å dele makten med og som i økende grad representerte folket. Riksrådet besto av de fremste adelige og de høyeste geistlige i landet. I 1323 tok Riksrådet i Norge, tidligere kongens råd, styringen i Norge. Unionen mellom de to rikene ble deretter innskrenket til et forsvarsforbund, slik det var bestemt i unionsavtalen. I 1332 kom Skånes innbyggere til kong Magnus og ønsket at han kunne fjerne hanseatene som på den tiden regjerte i Skåne. Magnus ville oppfylle ønsket deres, og kjøpte pantet for mark sølv. Magnus tok nå tittelen konge av Sverige, Norge og Skåne. Danskekongen Valdemar IV Atterdag var motvillig mot dette, men etter en krig mellom partene ble det inngått fredsavtale i Varberg i 1343, og Skåne og Blekinge ble avstått til Magnus. Skåne hadde i lange tider en spesiell stilling i Nordens historie, særlig fordi landskapet hadde en strategisk beliggenhet i Østersjøområdet. Danske, svenske, polske og nord-tyske interesser krysset hverandre her, men historisk var Skåne knyttet til Danmark. På 1200 tallet og i mange år fremover var Skåne et handelssentrum særlig på grunn av det rike sildefisket i Øresund, men i denne perioden ble Skåne også mer og mer klemt mellom Danmark og Sverige. Danmark maktet ikke å holde grepet på Skåne, og Skåne kom altså i personalunion med Sverige i årene Danskekongen Valdemar Atterdag invaderte i 1360 Skåne, erobret Øland og plyndret Visby, men måtte pantsette Skåne til hanseatene i årene I 1336 ble Magnus VII Eriksson kronet til konge i Sverige og Norge. Magnus giftet seg i 1335 med Blanka av Namur (i dagens Belgia). Blanka bodde i Tønsberg fra 1359 til Hun døde kort tid etter sønnen Håkons bryllup. Magnus VII Eriksson og Blanka hadde 2 sønner, Erik og Håkon, og 3 døtre. Erik vokste opp i Sverige og Håkon vokste opp i Norge. En av søstrene til Magnus, Eufemia Eriksdatter, ble gift med Albrecht II av Mecklenburg. Områdene Pommern ved utløpet av elven Oder, Mecklenburg og øya Rügen var nærmeste nabo til Østersjøen, Danmark og Sverige. Disse fyrstedømmene som på 1300 tallet tilhørte det Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 4

5 tysk-romerske riket, var aktuelle områder for ekteskaplige allianser. Flere av byene i dette området tilhørte hansaforbundet. Magnus VII Eriksson fikk problemer i Sverige pga finansielle vansker. Bl.a greide han ikke å betale medgiften for sin søster Eufemia og heller ikke kjøpet av Skåne uten at flere måtte bidra med lån og garantier. I Norge fikk han også problemer pga at han styrte fra Sverige og Riksrådet ble forbigått. I 1343 ble Magnus yngste sønn Håkon VI Magnusson valgt til konge i Norge. I realiteten var det Riksrådet i Norge som nå styrte i Norge. Året etter, i 1344 ble Magnus eldste sønn Erik Magnusson valgt til tronfølger i Sverige. De svenske stormennene mislikte finanspolitikken til Magnus, at han forsøkte å innskrenke deres makt, og dessuten at han favoriserte hertug Bengt Algotsson. I 1356 gjorde de opprør sammen med tronfølgeren Erik. Magnus ønsket hjelp fra danskekongen Valdemar, men i 1359 døde Erik Magnusson plutselig. Han beskyldte sin mor Blanka for å ha forgiftet ham. Pga strid om anti-dansk allianse med hansestedene kom kong Magnus på kant med sin sønn kong Håkon VI i Norge, og i 1361 ble Magnus fengslet av sin sønn Håkon. I 1362 ble Håkon VI Magnusson formelt valgt til konge også i Sverige, mens han hadde vært norsk konge i navnet siden Etter en kort strid valgte Magnus og Håkon å regjere Sverige sammen slik de alt gjorde i Norge. Alliansen i 1363 Magnus VII Eriksson bestemte i 1363 at sønnen Håkon VI Magnusson skulle gifte seg med Margrete, datter av danskekongen Valdemar IV Atterdag. Dette giftemålet hadde til hensikt å skape en allianse med danskekongen Valdemar for å få hjelp mot den aristokratiske opposisjonen i Sverige. Alliansen ville også gi arverett til de tre landene Sverige, Norge og Danmark. Men det gikk ikke slik, for i 1364 fikk det svenske aristokratiet begge avsatt som svenske konger til fordel for Albrecht III av Mecklenburg. Albrecht III var nevøen til Magnus, sønn av søsteren Eufemia Eriksdatter og hennes mann Albrecht II av Mecklenburg, og Albrecht III var altså fetteren til Håkon VI. Magnus og Håkon ga aldri opp kravet på Sverige, og de hadde støtte i store deler av vest- Sverige og fra mange i det svenske aristokratiet. I realiteten var det nå 2 dynastier som kjempet om kongemakt i de nordiske landene, i første fase Sverige. Forholdet mellom Norge og Sverige var i hele resten av kong Håkons regjeringstid preget av krig og konflikter. Med utgangspunkt i Norge og de vestsvenske områdene, og noen ganger i allianse med Danmark, kjempet de en forgjeves kamp om å vinne tilbake Sverige. I 1371 ledet kong Håkon et stort felttog fra Norge og helt fram til Stockholm der han oppnådde å få satt faren kong Magnus fri mot løsepenger etter seks års fangenskap hos Albrecht III av Mecklenburg. Kong Magnus bodde etter dette hos sin sønn i Norge. Kong Håkon VI Magnusson og Margrete fikk sønnen Olav (på dansk Oluf), født i julen Sommeren 1374 besøkte kongeparet med vesle Olav kong Valdemar Atterdag i Danmark. Han hadde nå utpekt en tronarving i Danmark, sin dattersønn Albreckt IV av Mecklenburg, eldste sønn av Henrik III av Mecklenburg og avdøde Ingeborg, Valdemars datter og søster til dronning Margrete i Norge. Samme år, 1. desember 1374 druknet kong Magnus i en storm på vei til julefeiring i Tønsberg hos sønnen Håkon og svigerdatter Margrete. I oktober 1375 døde Valdemar Atterdag, og dronning Margrete dro til Danmark da hun hørte om sin fars sykdom. Hun måtte ha kjent til at Albrecht IV av Mecklenburg allerede var lovet å bli dansk konge, men 10. november Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 5

6 underskrev hun et brev på slottet i Kalundborg der hun titulerte seg Danmarks, Norges og Sveriges drottning, Selv om kong Valdemar hadde lovet kongen av Sverige, Albrecht III av Mecklenburg at han skulle få utpeke sin sønn til konge av Danmark, satte riksrådet i Danmark seg i mot dette nå som Valdemar var død. I stedet valgte riksrådet i 1376 den 5 år gamle sønnen til Margrete og Håkon til konge av Danmark under navnet Oluf II av Danmark. Norge og Danmark fikk felles konge i 1380 I 1380 døde også kongen i Norge, Håkon VI Magnusson, og sønnen Olav arvet den norske tronen med kongenavnet Olav IV Håkonsson. Olav IV var nå konge i både Danmark og Norge, og hans regjeringstid innledet 434 år med dansk-norsk union. Dronning Margrete I Valdemarsdatter ble formynder for sønnen kong Olav IV Håkonsson, og Margrete innledet etter hvert samtaler med svenske stormenn for å få Olav også som svensk konge. Planene til Margrete ble dog ikke gjennomført i denne omgang, og Olav døde i 1387, sytten år gammel. Det ble spekulert i om han var tatt av dage. Dronning Margrete arvet nå tronen, og ble dronning i Danmark-Norge. Men Margrete ville også regjere i Sverige, og som representant for det norsk-svenske folkungedynastiet videreførte hun kravet på Sverige, som hennes mann, Håkon VI, hadde blitt fordrevet fra i Fra 1389 hadde hun også makten i hele Sverige, etter at hennes tropper hadde slått og fanget rivalen der, den svenske kong Albrecht III av Mecklenburg. Riksrådet i de tre landene var dominert av adel, stormenn og aristokratiet sammen med de øverste geistlige i de tre landene, og var det viktigste styringsorgan ved siden av kongen. Skulle Margrete lykkes i sin ambisjon om en nordisk union måtte hun vinne riksrådenes støtte. Når størstedelen av det nordiske aristokratiet etter hvert sluttet opp om en slik union, har det flere årsaker. Store utgifter til de stadige krigene og store utgifter til alle slottene førte til finansproblemer og store motsetninger mellom kongemakt og aristokratiet i Sverige og Danmark. Landene hadde pantsatt store landområder til bl.a. hanseatene. Gjennom en nordisk union kunne de begrense den tyske innflytelsen og pantsatte landområder igjen overføres til deres egne menn. Og en felles konge ville bety rasjonalisering og mindre utgifter, og ikke minst så ville det bli fred mellom landene og ingen utgifter til kriger. Norge sto svakere enn Danmark og Sverige på denne tiden. Folketallet minsket med ca 50 % etter Svartedauden i og fremover i mange år, og antall ødegårder var relativt flere i Norge enn i de to andre landene. Inntektsreduksjonen fra landbruket rammet både kirken, kongen, storbønder og adelsmenn. Landskylda (årlig leie som en leilending betalte til jordeieren) falt i snitt med 75 % i kjølvannet av pestepidemiene. En annen vesentlig forskjell på Norge og de to andre landene var forholdet mellom kongemakten og aristokratiet. Det norske aristokratiet var svakere, mer avhengig av kongen og sto mer samlet omkring kongedømmet for å bevare sin posisjon i samfunnet. Dette kom til uttrykk ved at Norge var et arverike der arvefølgen var fastlagt i detalj i tronfølgeloven av For det norske aristokratiet var det derfor naturlig å støtte den kandidaten som hadde arveretten til tronen, og eventuelt gå inn i et kongefellesskap hvis arveretten gjorde det nødvendig. Dette prinsippet kunne imidlertid fravikes, og det ble det da Olav IV Håkonsson døde. Da var nemlig Albrecht III av Mecklenburg nærmeste arving til den norske tronen. Det norske riksrådet erklærte imidlertid at han hadde tapt sin arverett ved å føre krig mot landet, og valgte Margrete og senere Erik av Pommern. Lojalitet mot Margrete og den slekten som hadde hersket i landet førte altså Norge inn i unionen. Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 6

7 Kalmarunionen i 1397 Da Olav døde i 1387, 17 år gammel og uten livsarvinger, ble dronning Margrete året etter valgt av det norske riksrådet til regent på livstid. Rådet fastslo samtidig at kongearven skulle regnes fra henne. Rådet anerkjente hennes søsterdatters sønn som nærmeste tronarving. Han var sønn av hertug Vratislav VII av Pommern og Maria av Mecklenburg, og altså søsterdattersønn av kong Håkon VI s dronning Margrete I Valdemarsdatter. Han het Bogislav, men ble kalt Erik i riksrådets anbefalingsbrev til kongehyllingen i Norge i Erik var et godt, nordisk navn. Erik ble hyllet som konge i Sverige og Danmark i En felles kroning for de tre unionslandene fant sted i Kalmar i 1397, det året han var myndig. Selv om Erik formelt var konge i alle tre riker fra 1396, var det i stor grad Margrete som hadde den faktiske styringen av rikene frem til hun døde i På møtet i Kalmar var den norske representasjonen beskjeden. Bare 12 av de 67 representantene var norske, og blant dem var ingen av biskopene. Man vet ikke om det var motstand i Norge mot unionen, men muligens var det samme holdningen som under unionen med Sverige i 1319, at det var et ønske om å begrense forbindelsene mellom landene mest mulig. Kalmarunionen var en union mellom formelt likestilte parter. Rikene skulle for alltid være forent og foreta felles kongevalg mellom den avdøde konges sønner. Hvis ingen fantes, skulle valget være fritt. Det skulle alltid være fred mellom rikene, og de skulle utgjøre et forsvarsforbund overfor omverdenen. Rikene skulle i tillegg føre en felles utenrikspolitikk ved at kongen traff avgjørelser i samråd med representanter fra alle tre rikene. Fredløshet i ett rike skulle gjelde i hele unionen. Utover dette skulle imidlertid hvert rike beholde sitt rettssystem, og lov og rett måtte ikke dras fra ett rike inn i et annet. Adelen sto vesentlig sterkere, både økonomisk og politisk i Danmark og Sverige enn i Norge. Den økonomiske krisen i Norge førte til at adelen ikke maktet å opprettholde sin status, og gikk over til å drive gårdene sine selv. Landskylden var eneste inntekt for adelen, og da denne ble sterkt redusert pga agrarkrisen ble adelen og store eiendomsbesittere hardt rammet. Agrarkrisen er betegnelsen på den nedgangen i landbrukets avlinger som fra starten av 1300 tallet sank vesentlig, antagelig pga kaldere klima. Svartedauden gjorde ikke saken bedre, og frem mot 1500 tallet døde så godt som hele høyadelsstanden ut i Norge. Gruppen storbønder overtok i realiteten for den lavere adelsstand. Danmark var klart det sterkeste landet innenfor unionen, med et folketall som trolig var større enn i de to andre landene til sammen. Danmark hadde også den viktigste ressursen på den tid, nemlig dyrket jord. Den danske dominansen forsterket seg utover i perioden, og unionens politiske mål ble i temmelig høy grad bestemt av danske geografiske og økonomiske forhold. Kritikken i de to andre rikene mot den danske dominansen i unionen og utnevnelsen av dansker til både biskoper og lensherrer i Norge og Sverige, sammen med motstridene interesser som var knyttet til nasjonal selvstendighet, var Kalmarunionens viktigste problem. Dette maktpolitiske spenningsforholdet innenfor unionen ble over tid årsaken til at Sverige brøt ut av unionen, mens Norge ble politisk underlagt Danmark. Historieprosjekt Norgeshistorie, 1200 tallet til Kalmarunionen i 1397 Side 7

Dansketiden, fra Kalmarunionen i 1397 til reformasjonen i 1536

Dansketiden, fra Kalmarunionen i 1397 til reformasjonen i 1536 Dansketiden, fra Kalmarunionen i 1397 til reformasjonen i 1536 Norge kom i union med Danmark fra 1380. Hva var Norges plass i unionen og i Skandinavia i årene frem mot reformasjonen i 1536? Norge ble et

Detaljer

Høymiddelalderen, borgerkrigstiden og slagene på Re i Vestfold

Høymiddelalderen, borgerkrigstiden og slagene på Re i Vestfold 1 Høymiddelalderen, borgerkrigstiden og slagene på Re i Vestfold Om høymiddelalderen i Norge Tidsrommet 1130 1319 betegnes som høymiddelalderen i norsk historieforskning. I denne perioden skjer det store

Detaljer

PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN

PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN PENGEVESENETS FREMVEKST OG FALL I NORGE I MIDDELALDEREN Svein H. Gullbekk with an English summary MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KØBENHAVNS UNIVERSITET 2009 Innhold i Innledning, historiografisk bakgrunn og

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Margrete - den siste dronning i Sverreætten

Margrete - den siste dronning i Sverreætten ELDBJØRG HAUG Margrete - den siste dronning i Sverreætten Nordens f ullmektige frue og rette husbonde CAPPELEN Innhold Forord 13 Innledning: En biografi om dronning Margrete 15 Kildene om dronning Margretes

Detaljer

Sanctus og symbol i tusen år

Sanctus og symbol i tusen år Sanctus og symbol i tusen år Et sveip gjennom Olav Haraldssons politiske rolle etter slaget på Stiklestad Heidi Anett Øvergård Beistad Stiklestad Nasjonale Kultursenter Mitt fokus To perioder: Middelalderen,

Detaljer

Norges historie fram til 1319

Norges historie fram til 1319 Claus Krag Norges historie fram til 1319 Universitetsforlaget Oslo Innhold FØRSTE DEL NORGES HISTORIE FRAM TIL 1319 Kapittel 1 Fra istid til vikingtid 15 Istid, issmelting og landskapsforming 15 Jeger-

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

EPISODE 1 av "HELT KONGE!" (Kongene før de kjente) Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud. Basert på en idé av Odd Christian Hagen

EPISODE 1 av HELT KONGE! (Kongene før de kjente) Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud. Basert på en idé av Odd Christian Hagen EPISODE 1 av "HELT KONGE!" (Kongene før de kjente) Av Roy Olsen Johan Toftstuen Kenneth Strengelsrud Basert på en idé av Odd Christian Hagen Copyright av Roy Olsen, Johan Toftstuen, Kenneth Strengelsrud

Detaljer

Adelslekter i Middelalderen

Adelslekter i Middelalderen Adelslekter i Middelalderen Høyadelen i Hardanger Vår slekt nedstammer fra de sentrale adelslekter i Hardanger og Ryfylke, som i flere generasjoner stod kongehuset nær, både som riksråder, rådgivere og

Detaljer

NORSKE MIDDELALDER DOKUMENTER

NORSKE MIDDELALDER DOKUMENTER NORSKE MIDDELALDER DOKUMENTER I UTVALG VED SVERRE BAGGE SYNNØVE HOLSTAD SMEDSDAL KNUT HELLE UNIVERSITETSFORLAGET BERGEN - OSLO - TROMSØ INNHOLD Side 1. Overenskomst mellom kong Olav den hellige og islendingene,

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI / Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI / Flervalg Automatisk poengsum Levert HI-110 1 Europa og Norge ca. 800-1750 Kandidat-ID: 100077 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-110 27/11-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-110 27/11-15 Eksamensspørsmål Skriveoppgave

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober Oddmund Fuglestad

Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober Oddmund Fuglestad Besøk på myntkabinettet i Dresden 20. oktober 2016 Oddmund Fuglestad Et besøk ved myntkabinettet i Dresden og Kong Hans norske gylden preget i Bergen. Historien Myntkabinettet i Dresden ble re-åpnet for

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Samfunnsfag TRINN: 6. Timefordeling på trinnet: 2 timer pr. uke.

LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE. FAG: Samfunnsfag TRINN: 6. Timefordeling på trinnet: 2 timer pr. uke. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Samfunnsfag TRINN: 6. Timefordeling på trinnet: 2 timer pr. uke. Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Detaljer

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår 1 Skal man danne seg et utfyllende bilde av det som skjedde i 1814, må man se på resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår grunnlov bare en av de siste

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Frankia de adeliges lekegrind.

Frankia de adeliges lekegrind. Frankia de adeliges lekegrind. Et kompendium til Flukten 5 Frankia... 3 Adelstitler i Frankia... 3 Adelens rettigheter.... 4 Prima Nocte... 4 Klær og farger... 4 Skattelover... 4 Retten til å bære våpen...

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

GAMLEBYKONSERTENE. - et løft for Gamle Oslo som kulturområde

GAMLEBYKONSERTENE. - et løft for Gamle Oslo som kulturområde GAMLEBYKONSERTENE - et løft for Gamle Oslo som kulturområde Gjennom støtte fra Kulturrådet, i samarbeid med Gamlebyen/Grønland menighet, Oslo Ladegård og Norges Musikkhøyskole, og med stor frivillig innsats,

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

TORMOD TORFÆUS NORGES HISTORIE BIND 7. Vigmostad Bjørke

TORMOD TORFÆUS NORGES HISTORIE BIND 7. Vigmostad Bjørke TORMOD TORFÆUS BIND 7 Vigmostad Bjørke Innholdsfortegnelse Innledning 7 BOK 2 Om Håkon Sverresson og Gudtorm Sigurdsson 19 Håkon blir satt inn etter faren. Striden mot baglerne. Forsoningen mellom Håkon

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Forhistorien Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 16. januar 2004 Den franske revolusjon kom som et sjokk

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT

JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Forholdet mellom kong Magnus Eriksson og det norske og svenske rådet under kongefellesskapet 1319-1343

Forholdet mellom kong Magnus Eriksson og det norske og svenske rådet under kongefellesskapet 1319-1343 Forholdet mellom kong Magnus Eriksson og det norske og svenske rådet under kongefellesskapet 1319-1343 Nina Therese Hansson Masteroppgave i Historie Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Utfordringer og opplevelser for alle!

Utfordringer og opplevelser for alle! Utfordringer og opplevelser for alle! Historien Det var borgerkrig i Norge. Under hver sin konge, eller høvding som gjerne ville bli konge, kjempet flokk mot flokk om herredømmet i landsdelene og riket.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Linn T. Sunne Elizabeth 1. I l l u s t r e r t a v J e n n y J o r d a h l

Linn T. Sunne Elizabeth 1. I l l u s t r e r t a v J e n n y J o r d a h l Linn T. Sunne Elizabeth 1. I l l u s t r e r t a v J e n n y J o r d a h l Hei, leser Dette er historien om en helt spesiell jente. Elizabeth ble født i England i 1533, og hun skulle bli en av verdens

Detaljer

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Denne beretningen baserer seg på undersøkelser ved 3-7-2-1-2 Jocelyn Angove. Jocelyn, som er barnebarn av Ernest Frederick Clayton, har også deltatt

Detaljer

fra middelalderen til opplysningstiden

fra middelalderen til opplysningstiden fra middelalderen til opplysningstiden Tsaren, troen og jorden Temaet for foreliggende fremstilling er russisk politisk idéhistorie fra middelalderen til opplysningstiden. Målet er å presentere sentrale

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Norges historie i høymiddelalderen (1050-1349)

Norges historie i høymiddelalderen (1050-1349) Vikingtiden innleder oppbygningen av stat og kirke i Norge med bygdefellesskap, samarbeid, rikssamling, kristning, lagting og leidang. I høymiddelalderen utvikler Norge seg til en velorganisert rettstat.

Detaljer

- Markedskunnskap - utgangspukt for produktutvikling

- Markedskunnskap - utgangspukt for produktutvikling - Markedskunnskap - utgangspukt for produktutvikling Historien Det var borgerkrig i Norge. Under hver sin konge, eller høvding som gjerne ville bli konge, kjempet flokk mot flokk om herredømmet i landsdelene

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23 Parasha 5 Torah Første Mosebok Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 23 Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. 2 Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hevron, i Kanaans land, og

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Frankrike sliter med krigsgjeld

Frankrike sliter med krigsgjeld Side 1 av 5 Finanskrise og aristokratiets opprør Adelens kamp mot kongen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15.

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Erkebiskopene som fredsskapere. det norske samfunnet fra 1202 til 1263

Erkebiskopene som fredsskapere. det norske samfunnet fra 1202 til 1263 Erkebiskopene som fredsskapere i det norske samfunnet fra 1202 til 1263 Tore Sævrås Masteroppgave i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie Universitetet i Oslo Høsten 2010 1 Forord

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige våpen. Kanoner fra denne tiden kan ha innskriften: Ultima

Detaljer

Forslag til spørsmål, Luther-spillet

Forslag til spørsmål, Luther-spillet Forslag til spørsmål, Luther-spillet RUTE 1 1: I hvilket år ble Luther født? 1: 1483 (22 år i 1505) 2: I hvilket område bodde Luther som ung? 2: Sachsen 3: I hvilket land/rike vokste Luther opp? 3: Tyskland/

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

1531 Hammer og Steinvik fritatt for skatt

1531 Hammer og Steinvik fritatt for skatt Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1531 Hammer og Steinvik fritatt for skatt Noen ryttere kommer galopperende forbi Tiller på Skatval en vakker sommerdag i 1531. Deres mål er Steinvikholm

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Torsdag den 23. juli 2009

Torsdag den 23. juli 2009 Torsdag den 23. juli 2009 Denne dagen skulle vi videre til Tallin som var siste stoppested før det bar tilbake til Norge. Tallins flagg Tallins byvåpen Estlands flagg Estlands riksvåpen Estlands plassering

Detaljer

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen

Herman Lindqvist. Napoleon. Oversatt av Henrik Eriksen Herman Lindqvist Napoleon Oversatt av Henrik Eriksen Originalens tittel: Napoleon Herman Linqvist 2004 Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2005 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011 Elektronisk

Detaljer

Audun Hugleiksson. Innhold. Bakgrunn

Audun Hugleiksson. Innhold. Bakgrunn Audun Hugleiksson Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Audun Hugleiksson (Hestakorn) (født ca. 1240, henrettet 2. desember 1302 i Bergen) var en stormann i kongeriket Norge på slutten av 1200-tallet. Han

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

JESUS TIL BARNA FOR ALLTID

JESUS TIL BARNA FOR ALLTID JESUS TIL BARNA FOR ALLTID en testamentarisk gave kan forandre liv Kjære deg Å skrive testamente kan virke fjernt og lite relevant for mange. Kanskje er det også usikkerhet rundt arveregler og krav til

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-37

Detaljer

Geitestranda-Varden-Ormeleina

Geitestranda-Varden-Ormeleina Geitestranda-Varden-Ormeleina Håøya er et naturreservat, vær varsom og vis hensyn Håøya Høya er 5500 mål stor og høyeste punkt er 231m over havet. Omkring år 1400 ble øyene i Oslofjorden lagt under Maria

Detaljer

Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, , Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7

Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, , Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7 Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, 09 02 17, Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7 Fra åpningen av hvilken film kommer disse ordene: «Hver gang jeg er deprimert

Detaljer

Riksarkivet Riksarkivet er eier av dokumentet

Riksarkivet Riksarkivet er eier av dokumentet Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1003973 Innsendt 20.06.2014 09:20:24 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Norges eldste bevarte brev

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer