Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner"

Transkript

1 Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN DEFINISJONER AV VOLD VOLD I NÆRE RELASJONER VOLD MOT ELDRE MENNESKER SEKSUELL OVERGREP/INCEST SPESIELT SÅRBARE GRUPPER SKADEVIRKNINGER OPPFØLGINGSBEHOV FOR ALLE BERØRTE AV VOLD I NÆRE RELASJONER AVGRENSNING HVA SIER LOVVERKET MELDEPLIKT FORMÅLSBESTEMMELSENE BESTEMMELSER OM SAMARBEID LOVFESTET KRAV OM INDIVIDUELLE PLAN EKSISTERENDE TJENESTER KOMMUNALE TJENESTER INTERKOMMUNALE TJENESTER INFORMASJON OM SENTRALE SAMARBEIDSPARTNER I REGIONEN BESKRIVELSE AV SITUASJONEN MÅL MÅL MED HANDLINGSPLANEN GENERELLE MÅL ORGANISATORISKE MÅL OG TILTAK ØKT KUNNSKAP OPPNEVNE EN KOORDINATOR/LAGE EN RESSURSGRUPPE REGISTRERING AV VOLD I NÆRE RELASJONER UTVIKLING AV RUTINER BRUKERORIENTERTE MÅL OG TILTAK INFORMASJONSBROSJYRE FLERE FOREBYGGENDE TILTAK

3 8. OPPFØLGING AV PLANEN VEDLEGG 1: VEDLEGG 2: VEDLEGG 3:

4 Mennesker utsatt for vold opparbeider en beredskap til omverden som binder krefter og skaper angst, og så lenge angsten er sterkere enn håpet og forbannelsen, er mulighetene for endring små. Angsten legger seg som et lokk av utrygghet over offeret og gjør at ingen får vite hva som skjer. Utdrag fra Øivind Aschjem: i boka Lang, lang rekke 1. Innledning Vold i nære relasjoner er et alvorlig og til dels skjult samfunnsproblem. Det er mest kvinner og barn som rammes av den volden, men også menn. All bruk av vold strider mot norsk lov og er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter. Vold i nære relasjoner skal derfor forebygges og bekjempes. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vendepunkt vektlegges det at vold i nære relasjoner er et offentlig ansvar, selv om det foregår i det private rom. Norske myndigheter har i følge internasjonal rett ansvar for å sikre både kvinner og menn retten til et liv fritt for vold og trusler om vold. Norge er forpliktet til å følge FNs barnekonvensjon om å beskytte barn mot alle former for vold og dermed sikre en oppvekst uten overgrep og frykt. Dermed gjelder det å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Gjennom Soria Moria - erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. I den forbindelsen framheves kommunale eller interkommunale handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen Kommunene har per i dag ikke fått noen lovforankrede, statlige pålegg om å etablere en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Men kommunens ansvar til å gi voldsutsatte et helhetlig og samordnet hjelpetilbud krever planlegging og samhandling overfor denne brukergruppe. En kommunal handlingsplan er derfor tenkt som et hjelpemiddel for å få til et helhetlig og tverrfaglig samordnet hjelpetilbud for å ivareta kvinners, menns og barns rettsikkerhet i møte med det kommunale hjelpeapparat. Dette vil kreve god kjennskap til egen virksomhet, kunnskap og oversikt over samarbeidspartneres ansvarsområde og tiltak, og styrking av kunnskap og kompetanse i forhold til vold i nære relasjoner i kommunen. I januar 2010 trådte lov om kommunale Krisesentertilbud (krisesenterlova) i kraft. Lovet pålegger kommunen å gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. (Ot. Prp. Nr ). Planen må sees i sammenheng med dette. Kommunene i Vest Agder har sammen med samarbeidsutvalget for Stiftelsen Vest Agder Krisesenter og SMSO (støttesenter mot seksuelle overgrep) blitt enig om et interkommunalt samarbeid etter - 4 -

5 vertskommunemodellen hvor Kristiansand er vertskommune. Samarbeidsutvalget har søkt om prosjektmidler for å utvikle et poliklinisk tilbud i Lister. SMSO gir tilbud og har kompetanse på å arbeide med menn som er voldsutøver og som selv er utsatt for vold. 2. Definisjoner av vold Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil. (Isdal, 2003, Alternativ til Vold) Ifølge NOU 2003:31 kan definisjon på vold være: Fysisk vold (eks. slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik) Psykisk vold (eks. trusler, trakassering, kontrollerende atferd eller sjalusi) Seksuelle vold (eks. seksuell trakassering, voldtekt, incest) Materiell vold (eks. knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør) 2.1 Vold i nære relasjoner De voldsutsatte har ofte et nært tillitsforhold til den som utøver vold, eller er kanskje avhengig av denne personen. Den volden skjer oftest hjemme, altså et sted der en skal føle seg trygg. Som nære relasjoner oppfattes nåværende og tidligere samlivspartner/ektefelle, barn, søsken, foreldre eller andre i slektskap eller nær vennekrets. Voldshandlingene går ofte i et mønster som karakteriserer forholdet. I forhold til barna har fokuset vært på den lidelsen barna opplever som offer eller av å bli eksponert for den volden en annen i familien er utsatt for; vitne til vold. Både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse/omskjæring faller under begrepet vold i nære relasjoner. I mange tilfeller skjer volden i familier som i utgangspunkt allerede har belastninger som dårlig økonomi, rusproblematikk og/eller psykisk lidelse hos en eller flere av de voksne. 2.2 Vold mot eldre mennesker Overgrep mot eldre mennesker omfatter fysiske -, økonomiske og seksuelle overgrep. Omsorgsvikt overfor eldre mennesker med hjelpebehov og mangel på hjelp er også overgrep. Overgrep mot eldre som bor hjemme eller på institusjon defineres ofte som en enkelt eller gjentatt handling, eller mangel på riktige handlinger, som skjer i ethvert forhold hvor det er forventning om tillit og som - 5 -

6 forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person. (Definisjon er hentet fra NKVTS). Få eldre gir selv beskjed når de er utsatt for overgrep og de når i liten grad fram til aktuelle hjelpetilbud som krisesenter, sosialkontor eller politi. (Nova-tidskrift Aldring og livsløp). Selv om oppmerksomheten rundt vold og overgrep mot eldre har økt de siste årene, er dette fortsatt et skjult problem. 2.3 Seksuelle overgrep/incest Seksuelt overgrep kan innebære blotting, seksuelt betont berøring, samleie eller forsøk på samleie. Slike overgrep mellom nære slektninger betegnes som incest. Når barn er utsatt for overgrep eller incest vil de vanligvis holde det hemmelig på grunn av frykt, skam eller uvisshet om hvorvidt det som skjer er riktig eller ikke. Barnet tar ofte ansvar for det som har skjedd og beskytter overgriperen. Ansvaret er tungt å bære, og seksuelle overgrep mot barn kan gjøre stor psykisk skade både i barneårene og senere i livet. 2.4 Spesielt sårbare grupper Barn som er utsatt eller vitne til vold mot en nær person i familien. Gravide. Unge kvinner. Eldre kvinner (demens hos ektemenn kan øke voldtendensen). De kan også være utsatt for barn og barnebarns vold). Kvinner med minoritetsbakgrunn (spesielt utsatt på grunn av isolasjon og skjevfordeling i maktforhold). Kvinner med funksjonshemming (avhengighet øker sårbarheten for vold og overgrep). Andre særlig sårbare grupper er for eksempel kvinner med erfaringer fra rus og prostitusjon (sosial fordømmelse øker sårbarheten). Familier hvor en av de voksne eller begge har et psykisk lidelse, eller hvor det er rusmisbruk som kan medfører voldelige handlinger 2.5 Skadevirkninger Voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner er rammet hardt. Ifølge handlingsplanen mot vold i nære relasjoner Vendepunkt innebærer vold en tredelt krenkelse. Den fysiske og psykiske volden er oftest rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunkt har et nært forhold til. For det tredje foregår den ofte i hjemmet, den plassen en skal føle seg trygg. Vold kan oppfattes som alvorlig kriminalitet og er et brudd på et menneskets grunnleggende menneskerettighet. Den enkeltes selvfølelse blir nedbrutt under volden, og det kan medføre psykiske lidelser som for eksempel angst- og stresslidelser, depresjon, søvnproblemer og psykisk ubehag

7 Barn som blir eksponert for vold kan få en rekke skadevirkninger. Å være vitne til vold kan bli en låst situasjon der de er fanget i avmakt. De nære personene barna har er enten farlige eller hjelpeløse. De yngste barna kan ikke fysisk skille seg fra foreldrene sine og er dermed i nærheten der det skjer. Disse barna er de som trolig blir mest skadet. Barn som er vitne til vold eller som selv er utsatt for vold eller overgrep av sine nærmeste, lever i en kronisk tilstand av frykt og redsel. Den tilstanden kan påvirke utviklingen av barnets hjerne, disponere for psykiske lidelse gjennom at barnet kan få en tilknytningsforstyrrelse eller traumatisk stress-syndrom, og barnet kan ha symptomer som ligner det som ligger i diagnosen ADHD. 2.6 Oppfølgingsbehov for alle berørte av vold i nære relasjoner Den som har vært utsatt for vold og den som utsetter andre for vold, kan ha behov for ulike hjelpetilbud fra ulike enheter i og utenfor kommunen. Den som har vært utsatt for vold kan trenge: Fysisk trygghet/sikkerhetsplan Hjelp til å vurdere situasjonen Legehjelp, undersøkelse og henvisning videre Råd og tilrettelegging (hvor kan en få hjelp til hva) Praktisk støtte og hjelp En individuell plan når det er behov for langvarige koordinerte tjenester Barna eller andre i familie/nettverk kan trenge: Trygghet både til den som har vært utsatt for vold, og den som utøver vold Støtte/oppfølging i forhold til følelsesmessige traumer Samvær med voldsutøver på egne premisser Voldsutøver kan trenge: Behandlingstilbud/ akutt hjelp i krisefase samt informasjon om konsekvenser volden får Råd og tilrettelegging (hvor får en hjelp til hva) Oppfølging/hjelp til å eventuelt rette opp forhold til barn/familie 3. Avgrensning Kvinner, menn og barn som er utsatt for menneskehandel og voldtekt fra andre enn en nærstående person utgjør en del av krisesenterets brukergruppe. Denne brukergruppe og andre former for vold er ikke del av den kommunale handlingsplanen

8 4. Hva sier lovverket Etter norsk lov er kommunen pliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldutsatte, et forsvarlig tilbud. Kommunen kan dekke en del av dette tilbudet, men trenger å supplere sitt tjenestetilbud overfor disse brukere gjennom samarbeid med interkommunale, statlige og frivillige tjenester. Prinsippet om samarbeid er nedfelt i en rekke relevante lover, bl. a. lov om barneverntjenester, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, politiloven og spesialisthelsetjenesteloven. Forvaltningsloven gir utfyllende regler om kommunens opplysnings- og veiledningsplikt. 4.1 Meldeplikt Alle offentlig ansatte har en plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom de har kjennskap til at barn lever under forhold som skader de fysisk eller psykisk, jf. barnevernloven 6-4. Barneverntjenestens ansatte har som alle andre plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige straffbare handlinger, jf. Straffeloven 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse (kap.5) Den mest aktuelle måten å oppfylle avvergeplikten er gjennom anmeldelse til politiet. Lov om helsepersonell kap.6 31 sier at helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Helsepersonelloven 25 sier at selv om pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 4.2 Formålsbestemmelsene Etter lov om sosiale tjenester, kommunehelsetjenesteloven og lov om barneverntjenester plikter kommunen å ivareta en rekke formål. I henhold til lov om sosiale tjenester 1-1, er lovens formål: - å sikre økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkår for vanskeligstilte, øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer - å bidra at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, jf. lov om barneverntjenester 1-1. Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte

9 Den skal spre opplysning om å øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen, jf. Kommunehelsetjenesteloven Bestemmelser om samarbeid I henhold til sosialtjenesteloven og barnevernsloven 3-2 og 3-3 skal sosialtjenesten og barneverntjenesten medvirke til at hensyn til de voldsutsatte blir ivaretatt av andre offentlige organer samt samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer. Videre bør sosialtjenesten og barnevernet samarbeide med brukergrupper og frivillige organisasjoner som hører inn under etatens oppgaver. Kommunehelsetjenesten skal etter kommunehelsetjenestelovens 6-6a samarbeide med sosialtjenesten. 4.4 Lovfestet krav om individuelle plan Voldsutsatte som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan etter 4-3a i sosialtjenesteloven og 6-2a i kommunehelsetjenesteloven. Etter samme bestemmelser skal sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeider for å bidra til helhetlig tilbud for den voldsutsatte. Barneverntjenesten skal ta stilling til igangsettelse av hjelpetiltak og når det er nødvendig utarbeide en avgrenset tiltaksplan for voldsutsatte barn eller voldsutsatte familier. Dersom barneverntjenesten igangsetter frivillige hjelpetiltak, skal det utarbeides tidsavgrenset tiltaksplan, jf bvl 4-5 og Eksisterende tjenester 5.1 Kommunale tjenester Følgende kommunale enheter og tjenester i Kvinesdal er sentrale i arbeidet med vold i nære relasjoner og kan bistå brukergruppen ved behov: Avdeling for psykisk helse NAV Boligbaserte tjenester og Åpen omsorg Helsestasjonen Fastleger Tannleger Barnehager Skoler - 9 -

10 5.2 Interkommunale tjenester De overnevnte kommunale tjenester samarbeider med følgende interkommunale tjenester og institusjoner som er sentral i arbeid med volds i nære relasjoner: Lister Barnevern Lister PPT ABUP DPS Lister Politiet Familiekontoret Krisesenter Bufetat SMSO 5.3 Informasjon om sentrale samarbeidspartner i regionen Krisesenteret i Vest Agder: Åpen 24 timer/døgnet. Tilbud til kvinner, mødre og barn, menn når de står i fare for/ har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold og trusler. Senteret tilbyr samtaler/veiledning pr. telefon eller på senteret, opphold på senteret for kvinner og hennes barn, følge til ulike instanser/offentlige etater. Postboks 434, 4664 Kristiansand. Adressen er hemmelig. Tlf.: Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter : Advokatvakten for voldtatte og mishandlete kvinner Tlf.: (gratis juridisk veiledning på telefon) Sørlandet sykehus helseforetak: med ulike avdelinger innen psykiatri, rus og somatikk samt egen barneavdeling. Avdeling for psykiatri gir tilbud om terapigruppe for menn med volds og aggresjonsproblemer. Statens familievernkontor, avdeling i Kristiansand og Farsund: Familiekontoret jobber med parforhold og samspill innenfor familien og har meklingsoppgaver etter separasjon. De tilbyr familieterapi og samtaler med par som strever med samliv eller enkelte som ønsker hjelp i forhold til samspill med barna sine eller med partneren. Familiekontoret har voldsutsatte familier som satsingsområde. De gir sinnemestringsprogram til voldsutøvere. Programmet er en gruppebasert behandlingsmetode for menn med sinne- og voldsproblemer ovenrfor sin samlivspartner eller nærmeste familie. Tel.: (Farsund) Politiet: Vest Agder politidistrikt har egen familievoldskoordinator (Paul Magne Lunde, Tel.: / ) og tiltaksplan vedrørende familevold. Familievoldskoordinator har et koordinerende og distriktovergripende ansvar for politidistriktets samlede innsats for å redusere og forebygge vold i nære relasjoner, herunder søke å redusere mørketall. Barnehuset i Kristiansand: Barnas hus er et senter til barn som har vært utsatt for overgrep. Huset gir barna et samlet tilbud med blant annet legeundersøkelse, dommeravhør, råd, veiledning og behandling. Alle

11 fagpersoner som barna trenger i en slik situasjon vil være samlet i samme hus. Tel: eller , Postboks 135, 4662 Kristiansand Bufetat: ressursteamet for seksuelle overgrep mot barn og unge, tverrfaglig ressursteam for barnemishandling og omsorgsviktsaker. RVTS: (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Har særskilt kompetanse på temaområde flyktningshelse, selvmordforebygging, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Senteret skal bidra til å øke tryggheten og kompetansen rundt tema vold og seksuelle overgrep i instanser hvor dette avdekkes, og bidra til å styrke behandlingstilbudet for utsatte og utøvere. SMSO-Agder: Senteret mot seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud for menn, kvinner og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep, deres pårørende og fagfolk. Senteret kan tilby samtale pr. telefon eller ved fremmøte, veiledning, informasjon og undervisning. Tel: , Markensgate 37, 2 etg., Postboks: Kristiansand, man./tir./tor./fre: kl: :00, onsd.: kl: 15:00 20:30 Kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold:. Helsedirektoratet har etablert en landsdekkende kontakttelefon som i første omgang skal være et prosjekt som varer tre år. Den som ringer skal få råd og veiledning av fagfolk som har erfaringer med denne problematikken. Målgruppen er eldre mennesker som er utsatt for fysisk, psykisk eller seksuelt vold. Pårørende, naboer og andre som for eksempel ansatte i offentlig sektor kan ringe. Kontakttelefonen er gratis for innringer. Den er åpen i vanlig kontortid mandag fredag. Tel.: Alarmtelefon for barn og unge: Det er gratis å ringe alarmtelefonen. Den kan også kontaktes per e-post: Tel.: eller sms: Frivillige organisasjoner som: Redd barna Voksne for barn Støttesenteret mot incest i Agder; Vestre Strandgate 32, 4611 Kristiansand Tlf.: Alternativ til vold (ATV); Lilletorget 1,0184 Oslo, Tlf.: Beskrivelse av situasjonen Å si noe om forekomst av vold er vanskelig på grunn av store mørketall, mangelfull registrering, tabubelagt emne og at volden er skjult gjennom trakassering og trusler. Ofrene søker heller ikke alltid offentlige instanser om hjelp. I 2005 hadde politiet i Kvinesdal registrert to straffesaker om partnervold. Videre registrerte politiet seks meldinger som omhandler familievold der en av disse meldinger var partnervold. Disse har ikke resultert i straffesaker. I 2008 hadde politiet

12 registrert seks straffesaker om vold i nære relasjoner. I 2009 økte tallet til ti registrerte straffesaker. I hele Vest Agder ble det total registrert 458 straffesaker av vold i nære relasjoner. De sakene der politiet blir informert er bare toppen av isfjellet. Terskelen for å melde ifra om vold i nære relasjoner er fortsatt høy, særlig i små bygder som Kvinesdal hvor folk kjenner hverandre. Krisesenteret i Vest- Agder fører ikke statistikk på hvor vidt vedkommende kom fra vertskommunen eller andre kommuner. Det er derfor ikke tallfestet hvor hyppig personer fra Kvinesdal nytter dette tilbudet. Onsdag den 20. mai 2009 gjorde Krisesenteret i Vest Agder i en artikkel i Agder oppmerksom på at det hadde vært en fordobling av politianmeldte saker i forhold til fjoråret. I 2008 bodde 105 kvinner og 102 barn på senteret. Av disse var hele 37 voldssaker som var anmeldt til politiet og 53 av kvinnene hadde kontakt med politiet. Vold i nære relasjoner er et område der flere instanser i kommunen oppgir at de har for lite kunnskap. Slike saker forekommer ikke så ofte, og ikke alle enheter kommer regelmessig i kontakt med problemet. Manglende kunnskap er en faktor som kan bidra til at vi ikke ser eller klarer å fange opp denne målgruppen. På grunn av manglende kunnskap er vi ikke tilstrekkelig oppmerksom på at det kan ligge vold i bunnen av en problematikk som viser seg med andre symptomer. Med mer kunnskap klarer vi bedre å tolke og beskrive det vi ser, slik at vi kan oppfatte alvorlighetsgraden. Mer kunnskap vil også bidra til å tørre å handle. Kunnskap vil gi trygghet. 7. Mål Alle har rett til å leve et liv i trygghet og sikkerhet. Den som utsettes for vold og trusler om vold, har krav på bistand og beskyttelse. Tilbudet skal være av god kvalitet, individuelt tilpasset og tilgjengelig for alle som har behov for det. Den voldsutsatte samt barn som opplever vold mot nærstående, skal få samfunnets hjelp og støtte til å leve et normalt liv i frihet, med utgangspunkt i egne ressurser og behov. (Vendepunkt, 2007) I regjeringens handlingsplan om Vold i nære relasjoner er det nedlagt syv overordnede satsingsområder samt 50 tiltak for å sikre kontinuitet i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Målsetningene er: Ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Voldspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren Ofrene skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver Kunnskap og samarbeid i hjelpeapparatet skal styrkes Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes Vold i nære relasjoner skal synliggjøres Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer

13 Tiltakene som alarmtelefon for barn og ung, den nye krisesenterloven og et landsdekkende behandlingstilbud til voldsutøvere er noen av de tiltakene som ble satt i gang på nasjonal nivå. 8. Mål med handlingsplanen Den kommunale handlingsplanen skal orientere seg på satsingsområder som er nedlagt i regjeringens handlingsplan. Planen skal være et verktøy i arbeidet overfor brukergruppen i kommunen og sikre dem et tilpasset hjelpetilbud som tar utgangspunkt i deres egne ressurser og behov. Stigende tall av politihenvendelser i slike saker i Kvinesdal samt viten om en stor mørketall krever et kvalitativ godt hjelpetilbud. 8.1 Generelle mål Målsetning med den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er: å forebygge og redusere vold i nære relasjoner i Kvinesdal å øke befolkningens bevissthet for vold i nære relasjoner å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep så tidlig som mulig å gi nødvendig hjelp til de som har vært utsatt for vold, voldsutøver og deres familier, særlig barn å ivareta brukeren og gi dem et helhetlig samordnet hjelpetilbud å gi et oppfølgingstilbud til ofre og berørte familiemedlemmer 8.2 Organisatoriske mål og tiltak Økt kunnskap For å kunne nå de generelle målene, og for å kunne samhandle rundt brukere trenger vi økt kunnskap og kompetanseheving om emne Vold i nære relasjoner. Vi trenger å vite hva andre instanser kan bidra med når det gjelder å kunne gi et helhetlig hjelpetilbud. Instanser som kommer i kontakt med slik vold, skal ha kunnskap om hvordan de kan møte utsatte og utøvere, dvs. en skal vite hva en kan spørre om for å avdekke vold eller for å skaffe seg en oversikt over hendelsen Oppnevne en koordinator/lage en ressursgruppe Kommunen bør vurdere å oppnevne en koordinator og lage en ressursgruppe med ansatte fra forskjellige kommunale og interkommunale tjenester (for eksempel flyktningstjenesten, barnevernet, hjemmesykepleien) Disse skal få et særlig ansvar for å skaffe seg kunnskap om og å holde seg oppdatert på området. Gruppen skal ha ansvar for å videreformidle kompetansen til samarbeidspartnere i kommunen og bistå dem med råd og veiledning. Det innebærer store krav til koordinering og samarbeid de ulike instansene imellom. Koordinator bør ha ansvaret for slik koordineringsarbeid

14 8.2.3 Registrering av vold i nære relasjoner I det videre arbeidet er det viktig at ansatte som kommer i kontakt med slik vold begynner å registrere disse hendelser samt omfanget. Hensikten er å skaffe en offentlig oppmerksomhet rundt problematikken som oftest omtales som skjult. Registreringen vil dessuten kunne gi ressursgruppen informasjon om de utfordringer som ligger i arbeidet Utvikling av rutiner Arbeid med vold i nære relasjoner er ofte kompleks og krever gode rutiner. Ressursgruppens medlemmer skal bidra til at alle virksomheter utarbeider på sin arbeidsplass rutiner etter følgende punkter: hvilke opplæringsbehov har den enkelte tjenesten for å kunne møte utfordringer på området Vold i nære relasjoner hva gjør vi når vi avdekker vold i nære relasjoner eller har mistanke om at det skjer håndtering av kjennskap til vold i nære relasjoner (enkelte handlingsskritt) rutiner for sikkerhetsarbeid mulighet for oppfølging rutiner for samarbeid (kommunalt/interkommunalt) 8.3 Brukerorienterte mål og tiltak Informasjonsbrosjyre Mennesker som er utsatt for vold trenger å vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Ressursgruppen lager en informasjonsbrosjyre til brukere som legges ut på servicetorget, NAV, legesenteret, tannlegekontoret og helsestasjon. Brosjyren skal gi informasjon til brukere, og en oversikt over hjelpetilbudet innen og utenfor kommunen angående vold i nære situasjoner Flere forebyggende tiltak Det å utøve vold kan ha forskjellige årsak. I de fleste tilfeller har utøveren selv vært offer for vold, sliter med avmaktsfølelser, manglende kommunikasjonsferdigheter, usikkerhet i å håndtere og forholde seg i konfliktsituasjoner, mangel på styring av sinnefølelser, behov for å utøve kontroll, osv.. Det å lære seg kommunikasjonsstrategier, strategier for å håndtere aggresjon, konfliktløsningsstrategier og håndtering av uenighet bidrar til å forebygge vold. Kvinesdal kommune har noen forebyggende tilbud som kan oppfattes som voldsforebyggende: Godt samlivskurs, (parkurs til førstegangsforeldre), to ganger i året Level 4 kurs, parkurs til par med lengre fartstid, to ganger i året Fortsatt foreldre kurs, kurs til skilte foreldre til forbedring av foreldresamarbeid Kjærlighet og grenser, et rusforebyggende kurs til foreldre og barn i 7. klasse Zippys venner, et undervisningstilbud til alle barn i 1. klasse med fokus på å håndtere følelser og sosial læring Alle disse kurs har fokus på å støtte kommunikasjon mellom partner, foreldre, foreldre og barn, og barn i mellom seg. Kurstilbud skal fortsette. Ressursgruppen bør

15 jobbe med flere forebyggende tiltak som for eksempel aggresjonsmestringkurs for ungdom

16 Mål: Nødvendig tiltak: Utføres av: Oppnevne en Koordinator/ressursgruppe Vurdere kostnader og skape forutsetninger for en koordinator, Rådmannen Enhetsledere Registrere forekomst av vold i nære relasjoner i Kvinesdal ressursgruppe Fyller ut registreringsskjema (som ligger i vedlegg) Evaluering av registreringsskjema etter 6 måneder Aktuelle enheter i Kvinesdal som kan komme i kontakt med denne problematikk Interkommunalt barnevern som kommer i kontakt med klienter i Kvinesdal Koordinator/ressursgruppe Øke oppmerksomheten hos fagpersonell omkring voldsproblematikk. Ansatte og brukere får informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbud Ansatte i kommunen har kunnskap om vold i nære relasjoner Alle kommunale/ interkommunale instanser samarbeider Brukere får et helhetlig hjelpetilbud Kommunen har forebyggende tiltak Utarbeide overordnete rutiner for avdekking av vold. Lage en informasjonsbrosjyre om hjelpetilbud (kommunalt og interkommunalt) Legges ut på servicetorget, NAV, lege/ tannlegekontoret, helsestasjon Arrangere kurs. Utarbeide rutiner for samarbeid og oppgavefordeling når det gjelder vold i nære relasjoner Lage nettverk- /ansvarsgruppe rundt brukeren Lage individuell plan hvis nødvendig Kurs i kommunikasjon og å håndtere sinnefølelser og Konfliktsituasjoner. Mer informasjon og bevisstgjøring ift. problematikken Ressursgruppe Ressursgruppe Ressursgruppe Ressursgruppe Instansene som er involvert og har en hjelpefunksjon overfor brukeren Ressursgruppen sammen med aktuelle enheter

17 8. Oppfølging av planen Den kommunale handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner skal være et praktisk styringsredskap for ressursgruppen i kommunen. Planen betraktes dermed ikke som endelig produkt, men som en steg på veien i det videre arbeidet. Planen skal rulleres i 2013 og tiltaksdelen i planen evalueres årlig

18 Vedlegg 1: Registreringsskjema for Vold i nære relasjoner (kan brukes som hjelpemiddel) Hvem er den voldsutsatte? mann kvinne alder Er det barn som er berørt? gutt jente alder som vitner som offer Hvem er voldsutøveren? kvinne mann alder Relasjon mellom den voldsutsatte og voldsutøver? mor far sønn datter annet familiemedlem Hva slags vold/overgrep? fysisk vold seksuelle vold/voldtekt psykisk vold trusler om vold økonomisk/materielt overgrep annet Har den voldsutsatte opplevd lignende vold tidligere? nei ja, en gang ja, flere ganger ja, i flere år vet ikke/ ikke opplyst Hvor skjedde volden? i eget hjem i annen privat bolig på offentlig sted annet sted trusler via telefon/brev/e-post/sms vet ikke /ikke opplyst

19 Kontakt med politi og hjelpeapparat? registrert bruker ny bruker

20 Vedlegg 2: Forslag til rutiner ved avdekking av vold i nære relasjoner De nedenfor nevnte prosedyrer er tenkt som verktøy for deg som ansatt i kommunen. I din daglig arbeid i kontakt med voksne eller barn kan du få informasjon om vold i nære relasjoner, eller du kan få mistanker eller en magefølelse om at den problematikken kan ligge i bakgrunn. Det er viktig å ta dette på alvor og tørre å spørre. Hva kan du spørre Hva kan du gjøre? Du kan sette ord på din magefølelse og sier hva som gjøre at du få mistanker om at den du snakker med kan være offer, vitner eller voldsutøver. Når du får kjennskap til at det foregår vold i nære relasjoner, er det en naturlig reaksjon at du ikke våger å gå inn i en samtale om vold. Derfor er det viktig å ha noen gode spørsmål og kunnskap om hva du burde gjøre. Det å ikke våge å gå inn i en samtale kan gjøre det vanskelig for den voldsutsatte å fortelle. Når den voldsutsatte åpner for dette er det viktig at du som får kjennskap til volden, tar det på alvor. Bruk god tid på å skaffe oversikt over situasjonen. - Hvordan arter volden seg? Trusler om vold, eller trusler om å ta fra et menneske kontroll er også definert som vold. Benevne for den voldsutsatte eller vitner at dette er definert som vold. - Hvor lenge har det pågått? - Hvilke symptomer har den voldsutsatte? (angstproblemer, depresjon, søvnproblemer og/eller fysisk ubehag) - Hvor ofte oppleves volden? - I hvilke situasjoner? - Hvordan oppleves volden? - Har andre i nettverk kjennskap til volden? Ikke ager før du er sikker på at du vet hva det handler om Voldsutsatte vil bagatellisere volden, og synes ofte synd på voldsutøver. Samtidig opplever de at det er pinelig å snakke om det. Ikke støtt den voldsutsatte på slike tanker. Vær tydelig på at det ikke er den utsattes ansvar at volden foregår. Gi forsikringer til den voldsutsatte om at du ikke vil gjøre noe før hun/han er klar, men informer også om din plikt til å melde straffbare forhold til politiet og til barnevernet når barn er involvert. Forsikre deg om at den voldsutsatte har god nok sikkerhet. - Hvem kan hun gå til når hun føler seg truet? Få samtykke til å få i gang et støtteapparat. Nettverk, privat eller offentlig. Hjelp til å få voldsalarm (det er ikke nødvendig med politianmeldelse for å få det)

21 Vedlegg 3: Den kommunale handlingsplanen er utarbeidet av familiekonsulent Annette Brüggemann i samarbeid med enhetsleder Vigdis Hunsbedt og ledende helsesøster Kristin Edland Aamodt. Planen ble sendt til følgende høringsinstanser: Legesenter ved kommunelege Johan Unhammer Kommunalsjef Anne Berit Aatland Hansen NAV ved leder Nils Olav Dunsæd Åpen omsorg ved enhetsleder Janne Haddeland Avdeling for psykisk helse ved Olav Liland Boligbaserte tjenester ved enhetsleder Gro Kasin Kommunalsjef Geir Bruli Lensmann Jan Magne Olsen Voksenopplæringen ved Linda Østebø Rektorer Barnehagestyrere Høringsfristen er den

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad

Plan mot vold i nære relasj oner. Foto: Inger Bolstad Plan mot vold i nære relasj oner Foto: Inger Bolstad SKJERVØY KOMMUNE 2011-2015 Skjervøy kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1. Innledning: 3 1.1. Bakgrunn for planen 3 1.2. Arbeidsgruppa

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.3 2. Organisering av arbeidet s.4 3. Målsettinger s.4 4. Bakgrunnen for planen s.5 5. Ansvar og fakta s.7 6. Satsningsområder

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Krisesenteret i Sogn og Fjordane Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn Lov om kommunale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018

Handlingsplan vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold Bakgrunn... 2 Beskrivelse av temaområdene vold i nære relasjoner... 2 Definisjoner... 2 Nasjonale føringer Vold i nære relasjoner... 3 Omfang av vold i nære relasjoner... 4 Nasjonale føringer mot

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer