Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinesdal Kommune. Handlingsplan mot. Vold i nære Relasjoner"

Transkript

1 Handlingsplan mot Vold i nære Relasjoner

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN DEFINISJONER AV VOLD VOLD I NÆRE RELASJONER VOLD MOT ELDRE MENNESKER SEKSUELL OVERGREP/INCEST SPESIELT SÅRBARE GRUPPER SKADEVIRKNINGER OPPFØLGINGSBEHOV FOR ALLE BERØRTE AV VOLD I NÆRE RELASJONER AVGRENSNING HVA SIER LOVVERKET MELDEPLIKT FORMÅLSBESTEMMELSENE BESTEMMELSER OM SAMARBEID LOVFESTET KRAV OM INDIVIDUELLE PLAN EKSISTERENDE TJENESTER KOMMUNALE TJENESTER INTERKOMMUNALE TJENESTER INFORMASJON OM SENTRALE SAMARBEIDSPARTNER I REGIONEN BESKRIVELSE AV SITUASJONEN MÅL MÅL MED HANDLINGSPLANEN GENERELLE MÅL ORGANISATORISKE MÅL OG TILTAK ØKT KUNNSKAP OPPNEVNE EN KOORDINATOR/LAGE EN RESSURSGRUPPE REGISTRERING AV VOLD I NÆRE RELASJONER UTVIKLING AV RUTINER BRUKERORIENTERTE MÅL OG TILTAK INFORMASJONSBROSJYRE FLERE FOREBYGGENDE TILTAK

3 8. OPPFØLGING AV PLANEN VEDLEGG 1: VEDLEGG 2: VEDLEGG 3:

4 Mennesker utsatt for vold opparbeider en beredskap til omverden som binder krefter og skaper angst, og så lenge angsten er sterkere enn håpet og forbannelsen, er mulighetene for endring små. Angsten legger seg som et lokk av utrygghet over offeret og gjør at ingen får vite hva som skjer. Utdrag fra Øivind Aschjem: i boka Lang, lang rekke 1. Innledning Vold i nære relasjoner er et alvorlig og til dels skjult samfunnsproblem. Det er mest kvinner og barn som rammes av den volden, men også menn. All bruk av vold strider mot norsk lov og er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter. Vold i nære relasjoner skal derfor forebygges og bekjempes. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner Vendepunkt vektlegges det at vold i nære relasjoner er et offentlig ansvar, selv om det foregår i det private rom. Norske myndigheter har i følge internasjonal rett ansvar for å sikre både kvinner og menn retten til et liv fritt for vold og trusler om vold. Norge er forpliktet til å følge FNs barnekonvensjon om å beskytte barn mot alle former for vold og dermed sikre en oppvekst uten overgrep og frykt. Dermed gjelder det å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Gjennom Soria Moria - erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. I den forbindelsen framheves kommunale eller interkommunale handlingsplaner som et viktig redskap for å sikre at ofre for vold i nære relasjoner får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. 1.1 Bakgrunn for handlingsplanen Kommunene har per i dag ikke fått noen lovforankrede, statlige pålegg om å etablere en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Men kommunens ansvar til å gi voldsutsatte et helhetlig og samordnet hjelpetilbud krever planlegging og samhandling overfor denne brukergruppe. En kommunal handlingsplan er derfor tenkt som et hjelpemiddel for å få til et helhetlig og tverrfaglig samordnet hjelpetilbud for å ivareta kvinners, menns og barns rettsikkerhet i møte med det kommunale hjelpeapparat. Dette vil kreve god kjennskap til egen virksomhet, kunnskap og oversikt over samarbeidspartneres ansvarsområde og tiltak, og styrking av kunnskap og kompetanse i forhold til vold i nære relasjoner i kommunen. I januar 2010 trådte lov om kommunale Krisesentertilbud (krisesenterlova) i kraft. Lovet pålegger kommunen å gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. (Ot. Prp. Nr ). Planen må sees i sammenheng med dette. Kommunene i Vest Agder har sammen med samarbeidsutvalget for Stiftelsen Vest Agder Krisesenter og SMSO (støttesenter mot seksuelle overgrep) blitt enig om et interkommunalt samarbeid etter - 4 -

5 vertskommunemodellen hvor Kristiansand er vertskommune. Samarbeidsutvalget har søkt om prosjektmidler for å utvikle et poliklinisk tilbud i Lister. SMSO gir tilbud og har kompetanse på å arbeide med menn som er voldsutøver og som selv er utsatt for vold. 2. Definisjoner av vold Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil. (Isdal, 2003, Alternativ til Vold) Ifølge NOU 2003:31 kan definisjon på vold være: Fysisk vold (eks. slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik) Psykisk vold (eks. trusler, trakassering, kontrollerende atferd eller sjalusi) Seksuelle vold (eks. seksuell trakassering, voldtekt, incest) Materiell vold (eks. knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør) 2.1 Vold i nære relasjoner De voldsutsatte har ofte et nært tillitsforhold til den som utøver vold, eller er kanskje avhengig av denne personen. Den volden skjer oftest hjemme, altså et sted der en skal føle seg trygg. Som nære relasjoner oppfattes nåværende og tidligere samlivspartner/ektefelle, barn, søsken, foreldre eller andre i slektskap eller nær vennekrets. Voldshandlingene går ofte i et mønster som karakteriserer forholdet. I forhold til barna har fokuset vært på den lidelsen barna opplever som offer eller av å bli eksponert for den volden en annen i familien er utsatt for; vitne til vold. Både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse/omskjæring faller under begrepet vold i nære relasjoner. I mange tilfeller skjer volden i familier som i utgangspunkt allerede har belastninger som dårlig økonomi, rusproblematikk og/eller psykisk lidelse hos en eller flere av de voksne. 2.2 Vold mot eldre mennesker Overgrep mot eldre mennesker omfatter fysiske -, økonomiske og seksuelle overgrep. Omsorgsvikt overfor eldre mennesker med hjelpebehov og mangel på hjelp er også overgrep. Overgrep mot eldre som bor hjemme eller på institusjon defineres ofte som en enkelt eller gjentatt handling, eller mangel på riktige handlinger, som skjer i ethvert forhold hvor det er forventning om tillit og som - 5 -

6 forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person. (Definisjon er hentet fra NKVTS). Få eldre gir selv beskjed når de er utsatt for overgrep og de når i liten grad fram til aktuelle hjelpetilbud som krisesenter, sosialkontor eller politi. (Nova-tidskrift Aldring og livsløp). Selv om oppmerksomheten rundt vold og overgrep mot eldre har økt de siste årene, er dette fortsatt et skjult problem. 2.3 Seksuelle overgrep/incest Seksuelt overgrep kan innebære blotting, seksuelt betont berøring, samleie eller forsøk på samleie. Slike overgrep mellom nære slektninger betegnes som incest. Når barn er utsatt for overgrep eller incest vil de vanligvis holde det hemmelig på grunn av frykt, skam eller uvisshet om hvorvidt det som skjer er riktig eller ikke. Barnet tar ofte ansvar for det som har skjedd og beskytter overgriperen. Ansvaret er tungt å bære, og seksuelle overgrep mot barn kan gjøre stor psykisk skade både i barneårene og senere i livet. 2.4 Spesielt sårbare grupper Barn som er utsatt eller vitne til vold mot en nær person i familien. Gravide. Unge kvinner. Eldre kvinner (demens hos ektemenn kan øke voldtendensen). De kan også være utsatt for barn og barnebarns vold). Kvinner med minoritetsbakgrunn (spesielt utsatt på grunn av isolasjon og skjevfordeling i maktforhold). Kvinner med funksjonshemming (avhengighet øker sårbarheten for vold og overgrep). Andre særlig sårbare grupper er for eksempel kvinner med erfaringer fra rus og prostitusjon (sosial fordømmelse øker sårbarheten). Familier hvor en av de voksne eller begge har et psykisk lidelse, eller hvor det er rusmisbruk som kan medfører voldelige handlinger 2.5 Skadevirkninger Voksne som er utsatt for vold i nære relasjoner er rammet hardt. Ifølge handlingsplanen mot vold i nære relasjoner Vendepunkt innebærer vold en tredelt krenkelse. Den fysiske og psykiske volden er oftest rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd, fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunkt har et nært forhold til. For det tredje foregår den ofte i hjemmet, den plassen en skal føle seg trygg. Vold kan oppfattes som alvorlig kriminalitet og er et brudd på et menneskets grunnleggende menneskerettighet. Den enkeltes selvfølelse blir nedbrutt under volden, og det kan medføre psykiske lidelser som for eksempel angst- og stresslidelser, depresjon, søvnproblemer og psykisk ubehag

7 Barn som blir eksponert for vold kan få en rekke skadevirkninger. Å være vitne til vold kan bli en låst situasjon der de er fanget i avmakt. De nære personene barna har er enten farlige eller hjelpeløse. De yngste barna kan ikke fysisk skille seg fra foreldrene sine og er dermed i nærheten der det skjer. Disse barna er de som trolig blir mest skadet. Barn som er vitne til vold eller som selv er utsatt for vold eller overgrep av sine nærmeste, lever i en kronisk tilstand av frykt og redsel. Den tilstanden kan påvirke utviklingen av barnets hjerne, disponere for psykiske lidelse gjennom at barnet kan få en tilknytningsforstyrrelse eller traumatisk stress-syndrom, og barnet kan ha symptomer som ligner det som ligger i diagnosen ADHD. 2.6 Oppfølgingsbehov for alle berørte av vold i nære relasjoner Den som har vært utsatt for vold og den som utsetter andre for vold, kan ha behov for ulike hjelpetilbud fra ulike enheter i og utenfor kommunen. Den som har vært utsatt for vold kan trenge: Fysisk trygghet/sikkerhetsplan Hjelp til å vurdere situasjonen Legehjelp, undersøkelse og henvisning videre Råd og tilrettelegging (hvor kan en få hjelp til hva) Praktisk støtte og hjelp En individuell plan når det er behov for langvarige koordinerte tjenester Barna eller andre i familie/nettverk kan trenge: Trygghet både til den som har vært utsatt for vold, og den som utøver vold Støtte/oppfølging i forhold til følelsesmessige traumer Samvær med voldsutøver på egne premisser Voldsutøver kan trenge: Behandlingstilbud/ akutt hjelp i krisefase samt informasjon om konsekvenser volden får Råd og tilrettelegging (hvor får en hjelp til hva) Oppfølging/hjelp til å eventuelt rette opp forhold til barn/familie 3. Avgrensning Kvinner, menn og barn som er utsatt for menneskehandel og voldtekt fra andre enn en nærstående person utgjør en del av krisesenterets brukergruppe. Denne brukergruppe og andre former for vold er ikke del av den kommunale handlingsplanen

8 4. Hva sier lovverket Etter norsk lov er kommunen pliktet til å gi sine innbyggere, herunder voldutsatte, et forsvarlig tilbud. Kommunen kan dekke en del av dette tilbudet, men trenger å supplere sitt tjenestetilbud overfor disse brukere gjennom samarbeid med interkommunale, statlige og frivillige tjenester. Prinsippet om samarbeid er nedfelt i en rekke relevante lover, bl. a. lov om barneverntjenester, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, politiloven og spesialisthelsetjenesteloven. Forvaltningsloven gir utfyllende regler om kommunens opplysnings- og veiledningsplikt. 4.1 Meldeplikt Alle offentlig ansatte har en plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom de har kjennskap til at barn lever under forhold som skader de fysisk eller psykisk, jf. barnevernloven 6-4. Barneverntjenestens ansatte har som alle andre plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige straffbare handlinger, jf. Straffeloven 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse (kap.5) Den mest aktuelle måten å oppfylle avvergeplikten er gjennom anmeldelse til politiet. Lov om helsepersonell kap.6 31 sier at helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Helsepersonelloven 25 sier at selv om pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidspartnere når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. 4.2 Formålsbestemmelsene Etter lov om sosiale tjenester, kommunehelsetjenesteloven og lov om barneverntjenester plikter kommunen å ivareta en rekke formål. I henhold til lov om sosiale tjenester 1-1, er lovens formål: - å sikre økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkår for vanskeligstilte, øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer - å bidra at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, jf. lov om barneverntjenester 1-1. Kommunens helsetjeneste skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte

9 Den skal spre opplysning om å øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen, jf. Kommunehelsetjenesteloven Bestemmelser om samarbeid I henhold til sosialtjenesteloven og barnevernsloven 3-2 og 3-3 skal sosialtjenesten og barneverntjenesten medvirke til at hensyn til de voldsutsatte blir ivaretatt av andre offentlige organer samt samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer. Videre bør sosialtjenesten og barnevernet samarbeide med brukergrupper og frivillige organisasjoner som hører inn under etatens oppgaver. Kommunehelsetjenesten skal etter kommunehelsetjenestelovens 6-6a samarbeide med sosialtjenesten. 4.4 Lovfestet krav om individuelle plan Voldsutsatte som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på individuell plan etter 4-3a i sosialtjenesteloven og 6-2a i kommunehelsetjenesteloven. Etter samme bestemmelser skal sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeider for å bidra til helhetlig tilbud for den voldsutsatte. Barneverntjenesten skal ta stilling til igangsettelse av hjelpetiltak og når det er nødvendig utarbeide en avgrenset tiltaksplan for voldsutsatte barn eller voldsutsatte familier. Dersom barneverntjenesten igangsetter frivillige hjelpetiltak, skal det utarbeides tidsavgrenset tiltaksplan, jf bvl 4-5 og Eksisterende tjenester 5.1 Kommunale tjenester Følgende kommunale enheter og tjenester i Kvinesdal er sentrale i arbeidet med vold i nære relasjoner og kan bistå brukergruppen ved behov: Avdeling for psykisk helse NAV Boligbaserte tjenester og Åpen omsorg Helsestasjonen Fastleger Tannleger Barnehager Skoler - 9 -

10 5.2 Interkommunale tjenester De overnevnte kommunale tjenester samarbeider med følgende interkommunale tjenester og institusjoner som er sentral i arbeid med volds i nære relasjoner: Lister Barnevern Lister PPT ABUP DPS Lister Politiet Familiekontoret Krisesenter Bufetat SMSO 5.3 Informasjon om sentrale samarbeidspartner i regionen Krisesenteret i Vest Agder: Åpen 24 timer/døgnet. Tilbud til kvinner, mødre og barn, menn når de står i fare for/ har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold og trusler. Senteret tilbyr samtaler/veiledning pr. telefon eller på senteret, opphold på senteret for kvinner og hennes barn, følge til ulike instanser/offentlige etater. Postboks 434, 4664 Kristiansand. Adressen er hemmelig. Tlf.: Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter : Advokatvakten for voldtatte og mishandlete kvinner Tlf.: (gratis juridisk veiledning på telefon) Sørlandet sykehus helseforetak: med ulike avdelinger innen psykiatri, rus og somatikk samt egen barneavdeling. Avdeling for psykiatri gir tilbud om terapigruppe for menn med volds og aggresjonsproblemer. Statens familievernkontor, avdeling i Kristiansand og Farsund: Familiekontoret jobber med parforhold og samspill innenfor familien og har meklingsoppgaver etter separasjon. De tilbyr familieterapi og samtaler med par som strever med samliv eller enkelte som ønsker hjelp i forhold til samspill med barna sine eller med partneren. Familiekontoret har voldsutsatte familier som satsingsområde. De gir sinnemestringsprogram til voldsutøvere. Programmet er en gruppebasert behandlingsmetode for menn med sinne- og voldsproblemer ovenrfor sin samlivspartner eller nærmeste familie. Tel.: (Farsund) Politiet: Vest Agder politidistrikt har egen familievoldskoordinator (Paul Magne Lunde, Tel.: / ) og tiltaksplan vedrørende familevold. Familievoldskoordinator har et koordinerende og distriktovergripende ansvar for politidistriktets samlede innsats for å redusere og forebygge vold i nære relasjoner, herunder søke å redusere mørketall. Barnehuset i Kristiansand: Barnas hus er et senter til barn som har vært utsatt for overgrep. Huset gir barna et samlet tilbud med blant annet legeundersøkelse, dommeravhør, råd, veiledning og behandling. Alle

11 fagpersoner som barna trenger i en slik situasjon vil være samlet i samme hus. Tel: eller , Postboks 135, 4662 Kristiansand Bufetat: ressursteamet for seksuelle overgrep mot barn og unge, tverrfaglig ressursteam for barnemishandling og omsorgsviktsaker. RVTS: (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Har særskilt kompetanse på temaområde flyktningshelse, selvmordforebygging, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Senteret skal bidra til å øke tryggheten og kompetansen rundt tema vold og seksuelle overgrep i instanser hvor dette avdekkes, og bidra til å styrke behandlingstilbudet for utsatte og utøvere. SMSO-Agder: Senteret mot seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud for menn, kvinner og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep, deres pårørende og fagfolk. Senteret kan tilby samtale pr. telefon eller ved fremmøte, veiledning, informasjon og undervisning. Tel: , Markensgate 37, 2 etg., Postboks: Kristiansand, man./tir./tor./fre: kl: :00, onsd.: kl: 15:00 20:30 Kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold:. Helsedirektoratet har etablert en landsdekkende kontakttelefon som i første omgang skal være et prosjekt som varer tre år. Den som ringer skal få råd og veiledning av fagfolk som har erfaringer med denne problematikken. Målgruppen er eldre mennesker som er utsatt for fysisk, psykisk eller seksuelt vold. Pårørende, naboer og andre som for eksempel ansatte i offentlig sektor kan ringe. Kontakttelefonen er gratis for innringer. Den er åpen i vanlig kontortid mandag fredag. Tel.: Alarmtelefon for barn og unge: Det er gratis å ringe alarmtelefonen. Den kan også kontaktes per e-post: Tel.: eller sms: Frivillige organisasjoner som: Redd barna Voksne for barn Støttesenteret mot incest i Agder; Vestre Strandgate 32, 4611 Kristiansand Tlf.: Alternativ til vold (ATV); Lilletorget 1,0184 Oslo, Tlf.: Beskrivelse av situasjonen Å si noe om forekomst av vold er vanskelig på grunn av store mørketall, mangelfull registrering, tabubelagt emne og at volden er skjult gjennom trakassering og trusler. Ofrene søker heller ikke alltid offentlige instanser om hjelp. I 2005 hadde politiet i Kvinesdal registrert to straffesaker om partnervold. Videre registrerte politiet seks meldinger som omhandler familievold der en av disse meldinger var partnervold. Disse har ikke resultert i straffesaker. I 2008 hadde politiet

12 registrert seks straffesaker om vold i nære relasjoner. I 2009 økte tallet til ti registrerte straffesaker. I hele Vest Agder ble det total registrert 458 straffesaker av vold i nære relasjoner. De sakene der politiet blir informert er bare toppen av isfjellet. Terskelen for å melde ifra om vold i nære relasjoner er fortsatt høy, særlig i små bygder som Kvinesdal hvor folk kjenner hverandre. Krisesenteret i Vest- Agder fører ikke statistikk på hvor vidt vedkommende kom fra vertskommunen eller andre kommuner. Det er derfor ikke tallfestet hvor hyppig personer fra Kvinesdal nytter dette tilbudet. Onsdag den 20. mai 2009 gjorde Krisesenteret i Vest Agder i en artikkel i Agder oppmerksom på at det hadde vært en fordobling av politianmeldte saker i forhold til fjoråret. I 2008 bodde 105 kvinner og 102 barn på senteret. Av disse var hele 37 voldssaker som var anmeldt til politiet og 53 av kvinnene hadde kontakt med politiet. Vold i nære relasjoner er et område der flere instanser i kommunen oppgir at de har for lite kunnskap. Slike saker forekommer ikke så ofte, og ikke alle enheter kommer regelmessig i kontakt med problemet. Manglende kunnskap er en faktor som kan bidra til at vi ikke ser eller klarer å fange opp denne målgruppen. På grunn av manglende kunnskap er vi ikke tilstrekkelig oppmerksom på at det kan ligge vold i bunnen av en problematikk som viser seg med andre symptomer. Med mer kunnskap klarer vi bedre å tolke og beskrive det vi ser, slik at vi kan oppfatte alvorlighetsgraden. Mer kunnskap vil også bidra til å tørre å handle. Kunnskap vil gi trygghet. 7. Mål Alle har rett til å leve et liv i trygghet og sikkerhet. Den som utsettes for vold og trusler om vold, har krav på bistand og beskyttelse. Tilbudet skal være av god kvalitet, individuelt tilpasset og tilgjengelig for alle som har behov for det. Den voldsutsatte samt barn som opplever vold mot nærstående, skal få samfunnets hjelp og støtte til å leve et normalt liv i frihet, med utgangspunkt i egne ressurser og behov. (Vendepunkt, 2007) I regjeringens handlingsplan om Vold i nære relasjoner er det nedlagt syv overordnede satsingsområder samt 50 tiltak for å sikre kontinuitet i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Målsetningene er: Ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse Voldspiralen skal brytes ved å styrke behandlingstilbudet til voldsutøveren Ofrene skal gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøver Kunnskap og samarbeid i hjelpeapparatet skal styrkes Forskning og utviklingsarbeid skal iverksettes Vold i nære relasjoner skal synliggjøres Vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom holdningsendringer

13 Tiltakene som alarmtelefon for barn og ung, den nye krisesenterloven og et landsdekkende behandlingstilbud til voldsutøvere er noen av de tiltakene som ble satt i gang på nasjonal nivå. 8. Mål med handlingsplanen Den kommunale handlingsplanen skal orientere seg på satsingsområder som er nedlagt i regjeringens handlingsplan. Planen skal være et verktøy i arbeidet overfor brukergruppen i kommunen og sikre dem et tilpasset hjelpetilbud som tar utgangspunkt i deres egne ressurser og behov. Stigende tall av politihenvendelser i slike saker i Kvinesdal samt viten om en stor mørketall krever et kvalitativ godt hjelpetilbud. 8.1 Generelle mål Målsetning med den kommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er: å forebygge og redusere vold i nære relasjoner i Kvinesdal å øke befolkningens bevissthet for vold i nære relasjoner å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep så tidlig som mulig å gi nødvendig hjelp til de som har vært utsatt for vold, voldsutøver og deres familier, særlig barn å ivareta brukeren og gi dem et helhetlig samordnet hjelpetilbud å gi et oppfølgingstilbud til ofre og berørte familiemedlemmer 8.2 Organisatoriske mål og tiltak Økt kunnskap For å kunne nå de generelle målene, og for å kunne samhandle rundt brukere trenger vi økt kunnskap og kompetanseheving om emne Vold i nære relasjoner. Vi trenger å vite hva andre instanser kan bidra med når det gjelder å kunne gi et helhetlig hjelpetilbud. Instanser som kommer i kontakt med slik vold, skal ha kunnskap om hvordan de kan møte utsatte og utøvere, dvs. en skal vite hva en kan spørre om for å avdekke vold eller for å skaffe seg en oversikt over hendelsen Oppnevne en koordinator/lage en ressursgruppe Kommunen bør vurdere å oppnevne en koordinator og lage en ressursgruppe med ansatte fra forskjellige kommunale og interkommunale tjenester (for eksempel flyktningstjenesten, barnevernet, hjemmesykepleien) Disse skal få et særlig ansvar for å skaffe seg kunnskap om og å holde seg oppdatert på området. Gruppen skal ha ansvar for å videreformidle kompetansen til samarbeidspartnere i kommunen og bistå dem med råd og veiledning. Det innebærer store krav til koordinering og samarbeid de ulike instansene imellom. Koordinator bør ha ansvaret for slik koordineringsarbeid

14 8.2.3 Registrering av vold i nære relasjoner I det videre arbeidet er det viktig at ansatte som kommer i kontakt med slik vold begynner å registrere disse hendelser samt omfanget. Hensikten er å skaffe en offentlig oppmerksomhet rundt problematikken som oftest omtales som skjult. Registreringen vil dessuten kunne gi ressursgruppen informasjon om de utfordringer som ligger i arbeidet Utvikling av rutiner Arbeid med vold i nære relasjoner er ofte kompleks og krever gode rutiner. Ressursgruppens medlemmer skal bidra til at alle virksomheter utarbeider på sin arbeidsplass rutiner etter følgende punkter: hvilke opplæringsbehov har den enkelte tjenesten for å kunne møte utfordringer på området Vold i nære relasjoner hva gjør vi når vi avdekker vold i nære relasjoner eller har mistanke om at det skjer håndtering av kjennskap til vold i nære relasjoner (enkelte handlingsskritt) rutiner for sikkerhetsarbeid mulighet for oppfølging rutiner for samarbeid (kommunalt/interkommunalt) 8.3 Brukerorienterte mål og tiltak Informasjonsbrosjyre Mennesker som er utsatt for vold trenger å vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Ressursgruppen lager en informasjonsbrosjyre til brukere som legges ut på servicetorget, NAV, legesenteret, tannlegekontoret og helsestasjon. Brosjyren skal gi informasjon til brukere, og en oversikt over hjelpetilbudet innen og utenfor kommunen angående vold i nære situasjoner Flere forebyggende tiltak Det å utøve vold kan ha forskjellige årsak. I de fleste tilfeller har utøveren selv vært offer for vold, sliter med avmaktsfølelser, manglende kommunikasjonsferdigheter, usikkerhet i å håndtere og forholde seg i konfliktsituasjoner, mangel på styring av sinnefølelser, behov for å utøve kontroll, osv.. Det å lære seg kommunikasjonsstrategier, strategier for å håndtere aggresjon, konfliktløsningsstrategier og håndtering av uenighet bidrar til å forebygge vold. Kvinesdal kommune har noen forebyggende tilbud som kan oppfattes som voldsforebyggende: Godt samlivskurs, (parkurs til førstegangsforeldre), to ganger i året Level 4 kurs, parkurs til par med lengre fartstid, to ganger i året Fortsatt foreldre kurs, kurs til skilte foreldre til forbedring av foreldresamarbeid Kjærlighet og grenser, et rusforebyggende kurs til foreldre og barn i 7. klasse Zippys venner, et undervisningstilbud til alle barn i 1. klasse med fokus på å håndtere følelser og sosial læring Alle disse kurs har fokus på å støtte kommunikasjon mellom partner, foreldre, foreldre og barn, og barn i mellom seg. Kurstilbud skal fortsette. Ressursgruppen bør

15 jobbe med flere forebyggende tiltak som for eksempel aggresjonsmestringkurs for ungdom

16 Mål: Nødvendig tiltak: Utføres av: Oppnevne en Koordinator/ressursgruppe Vurdere kostnader og skape forutsetninger for en koordinator, Rådmannen Enhetsledere Registrere forekomst av vold i nære relasjoner i Kvinesdal ressursgruppe Fyller ut registreringsskjema (som ligger i vedlegg) Evaluering av registreringsskjema etter 6 måneder Aktuelle enheter i Kvinesdal som kan komme i kontakt med denne problematikk Interkommunalt barnevern som kommer i kontakt med klienter i Kvinesdal Koordinator/ressursgruppe Øke oppmerksomheten hos fagpersonell omkring voldsproblematikk. Ansatte og brukere får informasjon og oversikt over hjelpe- og behandlingstilbud Ansatte i kommunen har kunnskap om vold i nære relasjoner Alle kommunale/ interkommunale instanser samarbeider Brukere får et helhetlig hjelpetilbud Kommunen har forebyggende tiltak Utarbeide overordnete rutiner for avdekking av vold. Lage en informasjonsbrosjyre om hjelpetilbud (kommunalt og interkommunalt) Legges ut på servicetorget, NAV, lege/ tannlegekontoret, helsestasjon Arrangere kurs. Utarbeide rutiner for samarbeid og oppgavefordeling når det gjelder vold i nære relasjoner Lage nettverk- /ansvarsgruppe rundt brukeren Lage individuell plan hvis nødvendig Kurs i kommunikasjon og å håndtere sinnefølelser og Konfliktsituasjoner. Mer informasjon og bevisstgjøring ift. problematikken Ressursgruppe Ressursgruppe Ressursgruppe Ressursgruppe Instansene som er involvert og har en hjelpefunksjon overfor brukeren Ressursgruppen sammen med aktuelle enheter

17 8. Oppfølging av planen Den kommunale handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner skal være et praktisk styringsredskap for ressursgruppen i kommunen. Planen betraktes dermed ikke som endelig produkt, men som en steg på veien i det videre arbeidet. Planen skal rulleres i 2013 og tiltaksdelen i planen evalueres årlig

18 Vedlegg 1: Registreringsskjema for Vold i nære relasjoner (kan brukes som hjelpemiddel) Hvem er den voldsutsatte? mann kvinne alder Er det barn som er berørt? gutt jente alder som vitner som offer Hvem er voldsutøveren? kvinne mann alder Relasjon mellom den voldsutsatte og voldsutøver? mor far sønn datter annet familiemedlem Hva slags vold/overgrep? fysisk vold seksuelle vold/voldtekt psykisk vold trusler om vold økonomisk/materielt overgrep annet Har den voldsutsatte opplevd lignende vold tidligere? nei ja, en gang ja, flere ganger ja, i flere år vet ikke/ ikke opplyst Hvor skjedde volden? i eget hjem i annen privat bolig på offentlig sted annet sted trusler via telefon/brev/e-post/sms vet ikke /ikke opplyst

19 Kontakt med politi og hjelpeapparat? registrert bruker ny bruker

20 Vedlegg 2: Forslag til rutiner ved avdekking av vold i nære relasjoner De nedenfor nevnte prosedyrer er tenkt som verktøy for deg som ansatt i kommunen. I din daglig arbeid i kontakt med voksne eller barn kan du få informasjon om vold i nære relasjoner, eller du kan få mistanker eller en magefølelse om at den problematikken kan ligge i bakgrunn. Det er viktig å ta dette på alvor og tørre å spørre. Hva kan du spørre Hva kan du gjøre? Du kan sette ord på din magefølelse og sier hva som gjøre at du få mistanker om at den du snakker med kan være offer, vitner eller voldsutøver. Når du får kjennskap til at det foregår vold i nære relasjoner, er det en naturlig reaksjon at du ikke våger å gå inn i en samtale om vold. Derfor er det viktig å ha noen gode spørsmål og kunnskap om hva du burde gjøre. Det å ikke våge å gå inn i en samtale kan gjøre det vanskelig for den voldsutsatte å fortelle. Når den voldsutsatte åpner for dette er det viktig at du som får kjennskap til volden, tar det på alvor. Bruk god tid på å skaffe oversikt over situasjonen. - Hvordan arter volden seg? Trusler om vold, eller trusler om å ta fra et menneske kontroll er også definert som vold. Benevne for den voldsutsatte eller vitner at dette er definert som vold. - Hvor lenge har det pågått? - Hvilke symptomer har den voldsutsatte? (angstproblemer, depresjon, søvnproblemer og/eller fysisk ubehag) - Hvor ofte oppleves volden? - I hvilke situasjoner? - Hvordan oppleves volden? - Har andre i nettverk kjennskap til volden? Ikke ager før du er sikker på at du vet hva det handler om Voldsutsatte vil bagatellisere volden, og synes ofte synd på voldsutøver. Samtidig opplever de at det er pinelig å snakke om det. Ikke støtt den voldsutsatte på slike tanker. Vær tydelig på at det ikke er den utsattes ansvar at volden foregår. Gi forsikringer til den voldsutsatte om at du ikke vil gjøre noe før hun/han er klar, men informer også om din plikt til å melde straffbare forhold til politiet og til barnevernet når barn er involvert. Forsikre deg om at den voldsutsatte har god nok sikkerhet. - Hvem kan hun gå til når hun føler seg truet? Få samtykke til å få i gang et støtteapparat. Nettverk, privat eller offentlig. Hjelp til å få voldsalarm (det er ikke nødvendig med politianmeldelse for å få det)

21 Vedlegg 3: Den kommunale handlingsplanen er utarbeidet av familiekonsulent Annette Brüggemann i samarbeid med enhetsleder Vigdis Hunsbedt og ledende helsesøster Kristin Edland Aamodt. Planen ble sendt til følgende høringsinstanser: Legesenter ved kommunelege Johan Unhammer Kommunalsjef Anne Berit Aatland Hansen NAV ved leder Nils Olav Dunsæd Åpen omsorg ved enhetsleder Janne Haddeland Avdeling for psykisk helse ved Olav Liland Boligbaserte tjenester ved enhetsleder Gro Kasin Kommunalsjef Geir Bruli Lensmann Jan Magne Olsen Voksenopplæringen ved Linda Østebø Rektorer Barnehagestyrere Høringsfristen er den

Oppdatert Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017

Oppdatert Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 Oppdatert Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 2 1.0 Bakgrunn Den 22.09.10 vedtok kommunestyret «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2010-2013». Planen ble utarbeidet etter at regjeringen

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER 2011-2014 1.0 Innledning s 3-1.1 Bakgrunn for handlingsplanen - 1.2 Formålet med handlingsplanen - 1.3 Avgrensing - 1.4 Lovgivning - Nasjonale føringer

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP

Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP Temadag 16.3.11 NETTOVERGREP DET NYE NETTSAMFUNNETS UTFORDRINGER: Unge og utforskende barn enormt tilbud av sosiale medier foreldrene henger ikke med et eldorado for overgripere BRiS SER TOPPEN AV ISFJELLET

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

- VOLD I NÆRE RELASJONER

- VOLD I NÆRE RELASJONER Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/1234-8 16355/12 F74 HSO/HSO/FK - VOLD I NÆRE RELASJONER

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen

Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen Nina Elisabeth Antonsen Psykologspesialist / Leder ATV Bergen ATV Bergen Startet opp mai 2013 3+1 stillinger Finansiering: midler fra Bergen kommune og staten Behandling til voksne menn og kvinner fra

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos

Eldrerådskonferansen 2011. Vold i nære relasjoner. Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Eldrerådskonferansen 2011 Vold i nære relasjoner Ruth Elisabeth B. Holien Psykolog, Alderspsykiatrisk Seksjon Psykiatrisk Klinikk, Sykehuset Namsos Overskrifter i media Banket opp på sykehjemmet En 86

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Godkjent av kommunstyret Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2016 2019 Godkjent av kommunstyret 14.11.2016 INNHALD Innhald Føremål s 3 Definisjon s 3 Ulike typar vald s 3 Verknader av vald s 3 Omfang av vald s 3 Førebygga

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Alvorlig og kompleks problematikk

Alvorlig og kompleks problematikk DAG Alvorlig og kompleks problematikk Dag 4 side 1 Hva er en alvorlig og kompleks problematikk? DAG Dag 4 side 2 Hvem er foreldrene og hva strever de med? Psykisk vansker og psykiske lidelser Fra foreldre

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Justis-og beredskapsdepartementet Sekretariatet for Konfliktrådene 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest

Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge. Inge Nordhaug RVTS Vest Hva er vold? Om ulike typer vold, avdekking og hjelp til barn og unge Inge Nordhaug RVTS Vest Definisjon av vold Vold en enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter

Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter 1 Dei psykososiale kriseteama: krav, utfordringer og moglegheiter Oppstartseminar Nettverk for kriseteam i Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandra i Molde Knut Hermstad Dr.art, fag- og prosjektkoordinator

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Hva gjør jeg? ...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste?

Hva gjør jeg? ...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste? Hva gjør jeg?...hvis jeg eller noen jeg kjenner berøres av VOLD eller seksuelle overgrep fra de nærmeste? En rådgivende brosjyre til deg som bor i Bamble kommune Vold i nære relasjoner kan hende alle mennesker.

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011)

Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Antall og andel barn med foreldre med psykiske lidelser/alkoholmis. (Fhi 2011) Psykiske lidelser Alkoholmisbruk Totalt (overlapp) Diagnostiserbart 410 000 (37%) 90000 (8%) 450 000 (41%) Moderat til alvorlig

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker

Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker Østre Agder 19/4-17 Inger Brit Line, Signe Hegertun, Britta Tranholm Hansen og Øydis Vevik-Myraker ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Politisk ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer

Detaljer

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner?

I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin partner? Notat om tallgrunnlaget for filmen Rettssalen, februar 2016 Ole Bredesen Nordfjell seniorrådgiver I forbindelse med Reforms film «Rettssalen»: Hvor mange menn blir årlig utsatt for alvorlig vold av sin

Detaljer

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD STOPP VOLD MOT BARN FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008 Disposisjon Barnevernets arbeid med

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 01.12.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852517. Varamedlemmer

Detaljer

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende

PÅRØRENDE. Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten. Barn som pårørende PÅRØRENDE Regelverket Pårørende rollen Den «vanskelige» pårørende Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten Barn som pårørende Hvem er de pårørende? JUSS og PÅRØRENDE Pårørende er den eller de

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen.

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Hovedutfordringer/-satsingsområder

Hovedutfordringer/-satsingsområder Tema Hovedutfordringer / satsingsområder folkehelse Bakgrunnsdata - utvalg av utfordringene Eksempler på regionalt samarbeid - kunnskap Oversikt over regionale fora - kunnskap Hovedutfordringer/-satsingsområder

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer