Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA)"

Transkript

1 Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Pb 4904 Nydalen 0423 Oslo Dokumenttittel Ofoten transformatorstasjon Del av 420 kv forbindelse Ofoten-Balsfjord- Hammerfest Gradering Åpen Ansvarlig enhet BTMA Oppdragsgiver B Prosjektnummer Dokumentnummer Oppdragsgivers kontakt Kirsten Faugstad Arkivkode SAK Antall sider + vedlegg 0 Bestillingsnummer Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og Energidepartementet (OED) har som en del av konsesjonsvilkårene stilt krav om at det utarbeides Miljø-, Transport-, og Anleggsplaner (MTA-planer) for alle deler av utbyggingen. MTA-planene skal godkjennes av NVE før anleggsstart. Formålet med denne planen er å beskrive viktige forhold knyttet til ytre miljø ved utbygging av Ofoten transformatorstasjon og definere premissene for utbygging relatert til dette. Statnett SF er byggherre for prosjektet. Del 1 inneholder regler og retningslinjer som gjelder for anleggsarbeidet for hele strekningen. Disse er førende for alle arbeider både ved lednings- og stasjonsbygging. Del 2 inneholder aktuelle restriksjoner, hensyn og rammer for anleggsarbeidet ved det enkelte ledningsstrekk, strekning som skal saneres eller den enkelte transformatorstasjon. MTA-planen inngår som en del av anbudsgrunnlaget som entreprenørene priser sine tilbud ut i fra, og er utarbeidet på norsk og engelsk. Distribusjon Rev. Dato: Revisjonsbeskrivelse Utarbeidet: Kontrollert Sign: Godkjent Sign: Versjon til godkjenning hos NVE Maria K. Lyngstad Ingrid Myrtveit Kirsten Faugstad 1

2 Innhold 1.1 Tiltaket og krav til MTA-plan Andre relevante dokumenter... 5 Kontrakter med entreprenører... 5 SHA-plan Kartserier og andre vedlegg... 5 Kartseriene... 5 Andre vedlegg Ivaretagelse av ytre miljø i anleggsarbeidet Statnetts mål og generelle krav Informasjon til berørte parter Organisering... 6 Organisering av miljøoppfølgingen i Statnett... 6 Krav til entreprenørenes organisasjon Kontroll og rapportering Varsling Sanksjoner ved overtredelse av hensyn til ytre miljø Aktuelle temaer Transport... 8 Krav til bruk av transportveiene:... 9 Helikoptertransport:... 9 Vintertraseer: Baseplasser Skogbruk Skogrydding i traséen og på stasjonstomtene Krav til utførelsen: Kontroll: Naturverdier Vernede områder, verdifulle naturmiljø Terrenginngrep Fugle- og dyreliv Vann Kulturminner

3 3.7 Reindrift Boområder og befolkning/støy Friluftsliv Landbruk Masseuttak og grunnforhold Forurensing og avfall Kamuflasje og merking av ledningene Opprydding/avvikling Drift Ofoten transformatorstasjon Beskrivelse av området Særskilte utfordringer Tema i det aktuelle området Transportveier Baseplasser Massedeponier Naturverdier Kulturminner og kulturmiljø Boområder og befolkning Støy Reindrift Avfall og forurensning Vedlegg

4 Del 1 Miljø-, transport-, og anleggsplanen utarbeides for å beskrive alle de fysiske konsekvensene bygging av anlegget har for ytre miljø. Planen skal også beskrive de hensyn som skal tas av utbygger for at skadene på og ulempene for ytre miljø skal begrenses så mye som mulig. Ytre miljø omfatter naturverdier, kulturminner, infrastruktur, næringsvirksomhet, bomiljøer med mer. MTA-planen bygger på lovverk som regulerer hensyn til ytre miljø. Miljøkrav til anlegget og anleggsvirksomheten er også gitt i NVES konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak, mai 2012, i OEDs vedtak etter klagebehandlingen, august 2012 og i Statnetts miljøstrategi (2009). MTA-planen er en operasjonalisering av disse kravene for prosjektet. MTA-planen inngår i kontraktene med entreprenørene og må følges av disse. Avvik fra MTA-planen gir grunnlag for sanksjoner etter kontraktens generelle del. Dokumentet plasserer ansvar både hos Statnett og entreprenørene under forarbeider, skogrydding og bygging. Ansvaret for at anlegget er bygd i tråd med godkjent MTA-plan hviler på Statnett som byggherre, og kan ikke overføres til entreprenører. MTA-planen beskriver hvordan organiseringen av intern kontroll og tilsyn skal gjennomføres under utbyggingen. Påbud og forbud som er gitt i del 1 i MTA-planen gjelder for hele anlegget. I tillegg er det gitt spesielle krav til enkeltområdene i del Tiltaket og krav til MTA-plan NVE ga konsesjon til utbygging av 513 km 420 kv-ledning fra Ofoten transformatorstasjon i Narvik til Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord 2. mai 2012 (NVE ). Anleggskonsesjonen og bakgrunn for vedtak er tilgjengelig på Statnetts og NVE sine hjemmesider og Konsesjonen inneholder en rekke krav til innhold i MTA-planen, som kamufleringstiltak, bevisst trasèrydding, særskilte krav m.h.t. reindriftsnæringen etc. Kravene er satt med bakgrunn i konsekvensutredninger (KU) utført i forkant av Statnett sin søknad om utbyggingen, høringsinnspill og NVE sine vurderinger av konsekvensene av tiltaket som helhet. Konsekvensutredningene er gjennomført i henhold til plan- og bygningslovens kap. VIII-a om konsekvensutredninger, og i tråd med utredningsprogrammet fastsatt av NVE. Temaene som ble utredet var utbyggingens konsekvenser for landskap, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og fritidsboliger, naturmiljø, reindrift, landbruk, reiseliv og turisme, kommunale planer, inngrepsfrie naturområder og verneinteresser, nærføring og elektromagnetiske felt og støy. NVEs anleggskonsesjon ble påklaget av flere berørte parter og behandlet i Olje- og energidepartementet (OED). OED avgjorde klagesaken og ga endelig konsesjon til utbyggingen Tilleggsvilkårene satt i klagebehandlingen er innarbeidet i MTA-planen. OED sitt vedtak er endelig og kan ikke påklages. Vedtaket i sin helhet er tilgjengelig på OED sine hjemmesider (www.regjeringen.no/oed). NVE har gitt ut en veileder (NVE 2011) for utarbeidelse av MTA-planer, og planen er utarbeidet etter disse retningslinjene. 4

5 Kommunale og regionale myndigheter, samt grunneiere og andre berørte interesser har gitt innspill til miljøkrav, som Statnett har innarbeidet i MTA-planen. 1.2 Andre relevante dokumenter Kontrakter med entreprenører MTA-planen inngår i kontraktene og er en del av anbudsgrunnlaget som kontraktene prises ut i fra (se også 2.4 og 2.6). SHA-plan Statnett er som byggherre underlagt forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Forskriften skal påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. For å oppfylle disse kravene er byggherre pålagt å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Det utarbeides SHA-planer for ledningsbygging og bygging/ombygging av transformatorstasjoner i prosjektet. 1.3 Kartserier og andre vedlegg Kartseriene De vedlagte kartseriene viser ledningen og stasjonene og viktige elementer i ytre miljø som skal hensyntas under bygging og drift av installasjonene. Det fremgår av kartene hvor det er geografiske områder der særskilte hensyn må tas, for eksempel områder hvor det er tidsbegrenset adgang for ferdsel og anleggsarbeid. Alle relevante objekter er gitt en unik ID i kartene. Hvilke tiltak eller restriksjoner som følger av de ulike elementene er beskrevet i MTA-planens del 1 og 2. Til mastepunkt uten kartfestet adkomst på godkjent transportvei, skal kun den konsesjonsgitte traseen eller helikoptertransport benyttes for frakt av personer og materiell (se 3.1) med mindre annet er beskrevet i kontrakten. Der det finnes kartfestet adkomst i de vedlagte kartseriene er det kun denne som skal benyttes ved bakketransport. I kartene er det vist baseplasser for anleggsvirksomhet som er områder som kan brukes til eksempelvis plassering av vinsj og brems eller lager/montering (se 3.2). Kartseriene: Oversiktskart i målestokk 1: Kartserier i målestokk 1: for ledningsutbyggingen og saneringen av 2 eksisterende 132 kv-ledninger Kvandal- Straumsmo. Kart i målestokk 1: 5000 for den enkelte transformatorstasjon med nærområde Andre vedlegg Rydde- og skjøtselsplaner for ledningsbyggingen med kart (vedlegg 1) 5

6 2. Ivaretagelse av ytre miljø i anleggsarbeidet 2.1 Statnetts mål og generelle krav Natur og miljø skal vektlegges på linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn (Statnetts miljøstrategi (2009)). Miljøoppfølging er en integrert del av byggherrens kvalitetssikringssystem som er sertifisert i henhold til PAS 55, og miljøsertifisering i henhold til NS-EN-ISO For dette prosjektet har Statnett en målsetning om at transport av varer skal foregå på en måte som er mest mulig skånsom overfor natur, miljø og infrastruktur. Det stilles derfor krav om at transport av materiell i så stor grad som mulig skal skipes med båt fram til kai/mellomlager i nærheten av anleggsområdet. Byggherre og entreprenør skal til enhver tid etterleve alle lovbestemte krav og lokale bestemmelser relatert til ytre miljø. Statnett skal informere åpent om miljøpåvirkningene av vår virksomhet og ha dialog med grunneiere og andre berørte. 2.2 Informasjon til berørte parter Byggherren har hovedansvaret for å sørge for god informasjon til lokale myndigheter, grunneiere og øvrige lokalbefolkning nær anlegget før og under anleggsvirksomheten. Informasjonen vil bli gitt gjennom stedlige representanter og prosjektorganisasjonen Byggherren skal sette opp informasjonstavler på sentralt plasserte steder langs linja. Informasjonstavlene skal inneholde informasjon om anleggsarbeidet og eventuelle restriksjoner arbeidet vil medføre for allmennheten. I tillegg skal informasjon om arbeidet legges ut på Statnetts hjemmesider. Entreprenøren skal bidra med nødvendig informasjon. Entreprenøren er ansvarlig for straks å informere byggherren ved avvik fra MTA-planen og miljøhendelser i henhold til varslingsplan. Ved observasjon av rein, i eller i nærheten av anlegget eller der det drives anleggsvirksomhet, skal Statnett (v/reindriftskoordinator) varsle det aktuelle reinbeitedistriktet kan uten ugrunnet opphold. Byggherren har ansvar for varsling av NVEs miljøtilsyn og andre berørte myndigheter og parter ved avvik fra MTA-planen. 2.3 Organisering Organisering av miljøoppfølgingen i Statnett Prosjektleder har det overordnede ansvaret for miljø i utbyggingen. Byggherre skal utpeke en miljørådgiver i byggefasen som rapporterer til prosjektleder om oppfølging av MTA-planen, og som håndterer eventuelle avvik fra planen mot aktuelle myndigheter. På anleggsplassene skal byggherren ha en eller flere miljøcontrollere som ivaretar den stedlige oppfølgingen av MTA-planen gjennom å påse entreprenørenes daglige oppfølging og dokumentering av at kravene i MTA-planen blir etterfulgt, og at avvik blir innrapportert til miljørådgiver. 6

7 Skogansvarlig i prosjektet har ansvar for oppfølging av MTA-planen mot entreprenører med ansvar for skogrydding. Krav til entreprenørenes organisasjon. Alle entreprenører har ansvar for å følge opp krav i MTA-planen og for å videreføre kravene til underleverandører og underentreprenører gjennom avtaler og entreprenørenes kvalitetssystem. Det skal utnevnes en person hos hovedentreprenør med ansvar for entreprenørenes oppfølging av hensyn til ytre miljø i byggefasen, og det skal utnevnes kontaktperson med ansvar for MTAoppfølging på den enkelte anleggsplass (1 Rigg og drift i kontrakten). Entreprenørenes formenn plikter å delta på en gjennomgang av MTA-planen som gis av byggherren. Entreprenørene er ansvarlig for å gi alle ansatte en innføring i MTA-planen før de starter opp på anlegget. Den enkelte arbeidstaker skal bevisstgjøres om at rapportering av miljøavvik er positivt og ønskelig, som ledd i prosjektforbedringen og gjennomføringen, og at hver enkelt har ansvar for å rapportere uavhengig av plassering i organisasjonen (1 Rigg og drift). 2.4 Kontroll og rapportering Byggherren gjennomfører miljøkontroller og revisjoner i anleggsfasen. Kontrollene utføres av miljørådgiver og miljøcontrollere i prosjektet, eller andre Statnett utpeker til dette. MTA-planen vil bli fulgt opp som en del av kontrakten. Rapportering skal skje i månedsrapporten og status tas opp i byggemøte eller egne møter. Avvik fra MTA-planen skal rapporteres omgående i henhold til varslingsplan i prosjektet. Til byggherren sin kontroll med ytre miljø benyttes en kontrollplan med kontrollskjema som byggherrens miljørådgiver er ansvarlig for å utarbeide. Kontrollskjemaet benyttes i felles kontrollrunder og kontrollplanen benyttes som grunnlag for entreprenørenes rapportering. NVEs miljøtilsyn godkjenner MTA-planen og følger opp at kravene i denne blir fulgt av Statnett og entreprenørene. Miljøtilsynet kan komme på kontroller til anleggsplassene etter egen vurdering av behovet, og kan kreve å få framlagt dokumentasjon på at kravene i MTA-planen er fulgt. Entreprenør skal dersom ønskelig delta på kontroller og framlegge etterspurt dokumentasjon. 2.5 Varsling Både NVE og berørt kommune skal varsles av byggherre når anleggsarbeidet startes opp. Ved funn av objekter som kan være omfattet av kulturminneloven skal arbeidet ved funnstedet stanses og Statnett varsles omgående slik at kulturminnemyndighetene kan varsles uten ugrunnet opphold. Ved eventuelle ønsker om endringer i MTA-planen må entreprenøren varsle Statnett minst 8 uker før arbeidene skal utføres. Endringer kan kun godkjennes av NVE og må varsles NVE gjennom Statnett. Godkjente endringer skal legges fram for berørte grunneiere og kommune(r) før de iverksettes. 7

8 2.6 Sanksjoner ved overtredelse av hensyn til ytre miljø. Alle byggherrens, entreprenørers og underleverandørers ansatte skal følge norske lover og forskrifter. Ved brudd på lover eller forskrifter skal Statnetts prosjektleder informeres umiddelbart. Dette fritar likevel ikke den aktuelle bedrift eller person for ansvaret for lovbruddet. NVE og andre forvaltningsmyndigheter kan stoppe arbeidene ved avvik fra MTA-planen som berører deres myndighetsområder. Brudd på påbud eller forbud beskrevet i MTA-planen skal betraktes som avvik, og skal meldes og behandles i henhold til avtalte rutiner for dokumentasjon, rapportering og behandling av avvik. Statnett vil sanksjonere der avvik ikke behandles i henhold til avtalte rutiner og avtalte korrigerende tiltak ikke iverksettes. Sanksjoner knyttet til avvik er beskrevet i kontraktens generelle del. Frister for gjenoppretting av skader på ytre miljø er beskrevet under de aktuelle temaene (se 3.1, 3,4 3.5 m.m.) 3. Aktuelle temaer 3.1 Transport All transport på bakken og i luften skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsene, og ikke medføre vesentlig fare for ferdsel i området. Transport av materiell til anleggsområdet skal foregå med skip så langt som mulig. Godkjente transportruter for bakketransport framkommer med en unik ID i kartseriene til MTAplanen. Det framgår i tabellen i Del 2 hvilke transportveier som inngår i konsesjonsvedtaket og hvilke som er avhengig av godkjent MTA-plan for å være tilgjengelige for bruk. Statnett vil søke å gjøre minnelige avtaler med berørte grunneiere om bruk av transportveiene. I tillegg til de oppgitte transportrutene kan det kjøres i 40-metersbeltet (20 meter i hver retning fra senterlinjen) langs traseen med unntak av enkelte markerte strekninger, eller der ytterligere restriksjoner er kontraktsfestet. Der det er oppgitt ATV-spor innenfor traseen er det kun disse som skal benyttes. Enkelte steder er det lagt inn i kartene at det ikke skal være noe kjøring i traseen. Dette er for å minimere skader ved kryssinger av vassdrag eller særlig sårbare områder (se 3.5). Før anleggsstart skal entreprenøren utarbeide sin egen transportplan med utgangspunkt i byggherrens MTA-plan. I transportplanen skal entreprenøren beskrive hvilke type kjøretøy og utstyr som skal benyttes (se også 3.3 og 3.5 for krav til kjøretøy), samt hvilke transportruter inn til og i ledningstraseen (40m-beltet) som ønskes benyttet. Dersom entreprenøren ønsker å benytte transportruter som ikke er definert i MTA-planen kan Statnett bistå med å skaffe nødvendige tillatelser fra grunneiere og myndigheter. All risiko i forbindelse med kostnader, tidsforbruk, eventuelle forsinkelser eller ikke oppnådd tillatelse til nye transportruter må da bæres av entreprenøren. De godkjente transportveiene er delt inn i fire kategorier. Disse er i kartene navngitt som Bilvei, Skogsbilvei, ATV og GRAV: 8

9 Kategorien Bilvei refererer til offentlige eller private veier som kan brukes til transport med tunge kjøretøy. Skogsbilveiene har ulik standard og det vil variere hvor tunge kjøretøy som kan brukes på den enkelte vei. Der det er nødvendig med oppgradering er dette angitt i del 2 av MTA-planen. Ved oppgradering av skogsbilveier vil Statnett avklare nødvendige tillatelser med grunneiere. ATV-spor er enten eksisterende kjørespor eller traseer for etablering av nye kjørespor i terrenget. Hva som er nye og hva som er eksisterende kjørespor er angitt (N/E) i kartene, men her kan det forekomme avvik fordi det ikke alltid er sammenhengende eksisterende kjørespor. Det er kjøresporene som er angitt i kartene som skal brukes av entreprenørene og Statnetts ansatte. Der det er kartfestede, eksisterende kjørespor i traseen er det kun disse som skal benyttes, også innenfor 40-metersbeltet. Bredden på nye kjørespor skal ikke være mer enn 3 meter og det skal benyttes fysiske tiltak for å forsterke overflaten i særlig sårbare områder (se 3.5 naturverdier og del 2 av MTA-planen) Kategorien GRAV angir traseer der det er mulig å komme fram med beltegående kjøretøy, og traseer der disse kan brukes. Bredden på nye traseer skal ikke være mer enn 3 meter og det skal benyttes fysiske tiltak for å forsterke overflaten i særlig sårbare områder (se 3.5 naturverdier og del 2 av MTA-planen) Krav til bruk av transportveiene: Ved transport på skogsveier/traktorveier skal alle grinder lukkes etter passering. Bruk av eksisterende veier og parkeringsplasser skal normalt ikke være til vesentlig ulempe for allmenn ferdsel. Der hvor byggherren har inngått egne avtaler med grunneier eller veilag med erstatning for bruksrett, har byggherren rett til å stenge vei /areal for allmenn eller ikke avtalt ferdsel. Entreprenøren må påregne lokale restriksjoner i bruk av vei knyttet til tele og andre forhold. Helikoptertransport: Del 2 av MTA-planen anviser områder hvor det i tidsbegrensede perioder skal unngås overflyvninger på grunn av hensyn til naturverdier eller reindrift. Alle angitte baseplasser kan bli brukt som landingsplass for helikopter, hvis ikke annet framkommer av ID i kart og tabell for baseplasser i del 2 av MTA-planen. Byggherren sørger for avtale med grunneier og tillatelse fra Luftfartstilsynet om landing med helikopter på de baseplassene som har angitt bruk av helikopter (H). Entreprenør plikter å innhente andre nødvendige tillatelser i forbindelse med helikopterbruk. Entreprenøren står også ansvarlig for at denne aktiviteten utføres i henhold til bestemmelsene i MTA-planen, og for eventuelle ulemper/skader som måtte oppstå. Vintertraseer: Enkelte steder er det angitt at en trasé kun kan brukes til tyngre transport på vinterføre. Byggherren vurderer om det er behov for fysiske tiltak til forsterkning av overflaten for å unngå terrengskade ut i fra lokale vegetasjons- og værforhold. Byggherren stikker ut disse rutene i tråd med angivelser i kartserien og med hensyn til rasfare og andre forhold. Enkelte områder langs traseen er utsatt for rasfare. Ved bruk av vintertraseer eller andre anviste 9

10 transportveier om vinteren må entreprenøren forsikre seg om at transport kan foregå på sikker måte. Det henvises for øvrig til prosjektets SHA-planer. 3.2 Baseplasser Baseplasser er areal avsatt til lager, montasje/riggarbeider, plassering av vinsj/brems/trommel, deponering av masser (se 3.11) eller annen anleggsrelatert virksomhet. Arealene som skal brukes vises med unik ID i kartserien. Der baseplassen har bestemte formål framkommer dette av tabellen i del 2 av MTA-planen. Alle baseplassene kan bli brukt som landingsplass for helikopter hvis ikke annet framkommer av ID i kart og tabell for baseplasser i del 2 av MTA-planen. Det framgår av tabellen i del 2 hvilke baseplasser som inngår i konsesjonsvedtaket. Byggherren er ansvarlig for avtaler med grunneiere om bruk av arealene. 3.3 Skogbruk Virksomheten knyttet til anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at ulempene for landbruk og skogbruk begrenses i anleggsfasen. Entreprenørene skal i størst mulig grad bruke kjøretøy med lavt marktrykk som reduserer faren for strukturskader og jorderosjon. Terrengskader som følge av anleggsarbeidet skal utbedres og bekostes av entreprenør (se også 3.5 naturverdier). 3.4 Skogrydding i traséen og på stasjonstomtene Skogryddingsplan for hele prosjektet er gitt i vedlegg 1. Planen gir beskrivelser av førstegangsrydding og vedlikeholdsrydding for alle strekningene i prosjektet. Byggherren har ansvar for at vegetasjonsrydding utføres skånsomt, slik det framgår i MTA-planen og skogryddingsplanen. Byggherren skal merke opp spesielle områder med restriksjoner, samt senterlinje i 40-metersbeltet. Byggherren vil også vurdere behovet for å merke opp ytterkantene av 40-metersbeltet i enkelte områder ut fra topologi og andre forhold. Sikringshogst på grunn av skrått terreng og/eller høg skog vil også merkes opp før rydding skal igangsettes. Skogrydding skal utføres slik at bygging av ledningen kan foregå mest mulig uhindret og at det blir en god fremkommelighet i ledningstraseene. Teknisk Standard: Skogrydding av kraftledningstrase, utarbeidet av Statnett skal følges, såfremt ikke strengere krav er gitt i del 2 av MTA-planen. Krav til utførelsen: Vegetasjon skal søkes beholdt i kantsoner i linjetraseen mot gjenstående skog, vassdrag, stier, veier og bebyggelse. Rundt stasjonene skal det søkes å gjensettes vegetasjon som kan fungere som visuell skjerm og støyskjerm mot omgivelsene. Ved hogst skal eksisterende turstier, skiløyper, reindriftens flyttveier og åpne grøfter ryddes for hogstavfall umiddelbart etter hogsten og istandsettes ved skade (se også 3.9). 10

11 I områder med myr/bæresvak mark skal det tas ekstra hensyn, det kan f. eks være kavllegging eller lunning av virke i skogen for senere framkjøring med snø/tele som øker bæreevnen og dermed minsker terrengskadene. Beiteplanter for storvilt, ROS-artene (rogn, osp og selje), skal spares, alternativt toppkappes over alt hvor det ryddes, med unntak av mastepunkt. Saktevoksende og lavtvoksende vegetasjon (for eksempel einer og vier) skal spares så langt mulig. Stående døde trær og trær med reirfunksjon under sikkerhetshøyden skal stå igjen, alternativt kappes i sikkerhetshøyden (høgstubbing) så fremt det er forenlig å utføre i henhold til SHA-krav. Kulturminner vil være merket i terrenget i anleggsfasen, og skal ikke komme til skade under trasèrydding. I områder hvor det er praktisk mulig å frakte nyttbart virke til bilveg kappes virket og fraktes til bilveg. I områder hvor det av topologiske årsaker eller på grunn av lange avstander ikke er praktisk mulig å frakte nyttbart virke til bilveg kvistes og kappes dette i 2 meters lengder og henlegges slik at det ikke er til hinder for anleggsvirksomheten eller allmenn ferdsel. Etter avtale med grunneier kan virket legges i lunner slik at grunneier selv kan transportere ut virket. Det er kun entreprenører med ansvar for dette som skal drive skogrydding. Ledning skal strekkes over gjenstående skog. Kontroll: Statnetts skogansvarlige i prosjektet følger opp utførelsen av skogryddingen og påser at krav og målsettinger med ryddingen blir nådd. Som en del av overtagelsesforretningen skal byggherren godkjenne at eventuelle anleggsskader i forbindelse med rydding og transport av virke er istandsatt tilfredsstillende. 3.5 Naturverdier Vernede områder, verdifulle naturmiljø Norge har mange arter og naturtyper som er vernet etter naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen og skal også sikre naturverdier som ikke er vernet. Terrenginngrep Naturinngrep og habitatødeleggelser utgjør den viktigste trusselen mot naturmangfoldet både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor et mål i størst mulig grad å forebygge naturinngrep og minimere negative effekter av inngrep og bruk i natur- og utmarksområder. Å tilrettelegge for naturlig gjenvekst for berørte arealer er sentralt for å begrense omfang av konsekvenser av tiltaket. Entreprenør skal ta vare på toppmasser (jord og vegetasjon) og tilbakeføre dette etter gravearbeider. For å minimere terrengskader skal det brukes kjøretøy med lavt marktrykk (maksimalt 0,50kgf/cm2 over tregrensen) ved kjøring i ATV- og GRAVtraseer og i 40-metersbeltet (se også 3.1 og 3.3). 11

12 Entreprenørene kan bli pålagt å sette inn fysiske tiltak for å forsterke overflaten og hindre erosjon i ATV og GRAV-traseer i særlig sårbare områder, som våtmarksområder. Tiltak kan også bli pålagt innenfor 40-metersbeltet. Aktuelle tiltak kan være bruk av organiske matter, geonett eller lignende. Opplegg for dette må godkjennes av Statnett i det enkelte tilfelle etter en vurdering av nytteverdi ut fra lokale klimatiske og terrengmessige forhold. Krav til tilrettelegging for terrengrestaurering: Entreprenør skal istandsette berørte arealer før området forlates. Toppmasser skal legges til side og tas vare på under forhold som begrenser uttørking, og legges tilbake som topplag for å sikre rask gjengroing av midlertidige og varige terrenginngrep. Toppmassene skal når de legges tilbake ikke komprimeres eller glattes. Dette for å sikre god lufting og fukttilgang i den tilbakeførte massen. Entreprenør har ansvar for at terrengskader repareres. Tilsåing som del av terrengrestaurering skal skje med stedegne arter i samarbeid med Statnetts miljøcontroller og miljørådgiver. Gjenoppretting av ulike typer skader i terrenget, eller på Statnetts eller andres eiendom skal utføres så raskt som mulig eller senest innen tre måneder etter at skaden er oppstått. Som en del av overtagelsesforretningen skal byggherren godkjenne at eventuelle anleggsskader er istandsatt tilfredsstillende. Fugle- og dyreliv Fugl Flere områder langs traséen er beite- og hekkeområde for skogsfugl, våtmarksfugl, og rovfugl, inkludert rødlistearter. For å ivareta hensyn til særlig viktige hekkelokaliteter det lagt inn restriksjoner på anleggsarbeidet for enkelte områder i enkelte perioder av året. Områdene er fastsatt i samarbeid med regional naturforvaltningsmyndighet og kommunene. Restriksjonsområdene er vist i kartseriene og i tabell i del 2 av MTA-planen. NVE har på bakgrunn av konsekvensutredningene og konsesjonssøknaden vurdert at det ikke er spesielle områder som utmerker seg for merking for å redusere faren for fuglekollisjoner på traseen mellom Ofoten og Balsfjord. Statnett vil derfor ikke gjennomføre slike tiltak på denne strekningen. Vann For håndtering av akutt forurensning av vann gjelder samme rutiner som beskrevet i 3.12 Forurensning og avfall. Vernede vassdrag. Tiltaket gir ifølge konsekvensutredningene ubetydelig konsekvens for samtlige vassdrag vernet etter verneplan for vassdrag. Videre anleggsplanlegging har heller ikke avdekket forventede negative konsekvenser for vernede vassdrag, og informasjon om de vernede vassdragene er derfor utelatt i kartseriene. Vassdrag der det skal tas særlige hensyn er omtalt i del 2. 12

13 For alle vassdrag gjelder at det skal foretas skånsom skogrydding i kantsonene (se også 3.4) og at påvirkning av vannføringen i vassdraget skal unngås. Drikkevann Anleggsarbeidene vil foregå i flere nedbørsfelt for drikkevann som er markert i kartseriene. I disse områdene er kravene til skånsomhet mot omgivelsene skjerpet i forhold til resten av området: Utslipp av kloakk og/eller spillvann er forbudt. Enhver henlegging av avfall er forbudt. Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra tank. Kravet gjelder også for helikopterdrivstoff. Motorisert ferdsel er forbudt, med unntak av i godkjente traseer som vist i kartseriene. Enkelte av disse traseene er kun godkjent for bruk på vinterføre. Dette framkommer i del 2 av MTA-planen. Entreprenøren skal ta spesielt hensyn til lokale brønner og vannforsyningsanlegg, og plikter å erstatte eventuelle skader på slike. Lokalitetene er avmerket i kartserien (uten egen ID), men det kan framkomme opplysninger om private grunnvannsbrønner som må hensyntas underveis i anleggsperioden. 3.6 Kulturminner Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljøet. Kulturminner har verdi knyttet til kunnskapen om historisk aktivitet og er kilder til opplevelser. I Norge er alle kulturminner fra før 1537 automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Samiske kulturminner er fredet hvis de er mer enn hundre år gamle. Nyere tids kulturminner kan også ha verneverdi og det er et mål for denne utbyggingen at ingen kjente kulturminner skal komme til skade. Statnett samarbeider med kulturminnemyndighetene for å beskytte kjente kulturminner fra skade under utbyggingen. Kulturminner som ligger i traseen eller nær transportveier vil bli avmerket fysisk i terrenget for å unngå skade. Den geografiske plasseringen av kulturminnene er avmerket i kartseriene. MTA-planen er utarbeidet med tanke på at all transport, lagring av materiale og opphold av personale skal foregå uten konflikt med kulturminner og kulturmiljøer. Der det er avdekket konflikt mellom kulturminner og utbyggingen som avbøtende tiltak ikke kan løse, har Statnett etter de regionale kulturminnemyndighetenes anbefaling, søkt Riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminneloven. Dispensasjonene ble gitt av Riksantikvaren i februar 2013 og pålagte utgravinger er gjennomført av Tromsø Museum sommeren Entreprenøren plikter å unngå skade på kjente kulturminner. Slike skader er forbundet med straffeansvar i henhold til norsk lov. Dersom entreprenøren under anleggsarbeidet støter på ukjente kulturminner plikter han å stanse arbeidet ved funnstedet og varsle byggherren umiddelbart. Byggherren varsler omgående kulturminnemyndighetene (Fylkeskommunen/Sametinget) som vurderer om det er behov for tiltak. 13

14 3.7 Reindrift Det drives samisk tamreindrift langs hele ledningsstrekningen, og virksomheten er beskyttet av nasjonale og internasjonale regler om urfolk og deres rett til å bevare og videreutvikle sin kultur. Reindriften er en arealkrevende næring som baserer seg på flytting mellom forskjellige årstidsbeiter. Innenfor de ulike årtidsbeitene er det en del særverdiområder som flyttveier, kalvings- og brunstland med videre. Disse områdene er underlagt restriksjoner for annen bruk etter reindriftsloven. Statnett har hatt dialog med de berørte reinbeitedistriktene for å kunne gjennomføre anleggsarbeidene på en slik måte at ulempene for reindriftsnæringen begrenses mest mulig. Det er lagt inn restriksjoner på anleggsarbeidet for enkelte områder i enkelte perioder av året. Restriksjonsområdene er vist i kartseriene og i tabell i del 2 av MTA. Restriksjonsperiodene vil kunne forskyves noe i begge retninger som følge av årstidsvariasjoner, siden reinsdyrene kalver og forflytter seg avhengig av vær-, snø- og beiteforhold. Det vil også kunne bli behov for kortere, midlertidig stans av arbeidene. For å kunne ta tilstrekkelig hensyn til reindriften i området er det nødvendig med tett dialog mellom byggherre, reindriftsutøvere og entreprenører. Byggherren ivaretar denne kommunikasjonen og vil ha en egen reindriftskoordinator som skal sikre kommunikasjonen mellom anleggsdriften og de ulike reinbeitedistriktene. Ved observasjon av rein, i eller i nærheten av anlegget eller der det drives anleggsvirksomhet, skal entreprenør varsle Statnett som umiddelbart varsler det aktuelle reinbeitedistriktet. 3.8 Boområder og befolkning/støy Boområder krever særlige hensyn til trafikk og hensynsfull adferd. Bomiljøer, nærmiljøer (skoler o.l.) og enkelte former for næringsvirksomhet er sårbare for støy. Anleggsarbeidene vil medføre økt transport på offentlige og private veier og bruk av helikopter. Byggherre skal informere løpende om aktiviteter for å varsle perioder med økt belastning (se 2.1). Anleggsaktivitet skal normalt unngås etter klokka og før alle dager i nærheten av bo- eller friluftsområder. Landing med helikopter skal kun skje på godkjente baseplasser og nærflyging skal unngås så langt mulig (se også 3.1). Arbeider som innebærer sprengning skal varsles byggherre senest 1 uke i forkant slik at beboere og andre berørte (se 3.7) i området kan varsles. Entreprenør skal varsle byggherren ved særlig støyende aktiviteter, som for eksempel bruk av eksplosjonsarmatur, senest 1 uke før oppstart. 3.9 Friluftsliv Skånsom terrengbehandling og riktig anleggsutforming skal gjøre at nærområdene berørt av ledningen fortsatt er attraktivt for friluftslivsaktiviteter. Transport i eksisterende turstier og løypetraséer skal bare forekomme dersom det er tillatt i henhold til MTA-planen. 14

15 Berøring med eksisterende turstier o.l. som ikke er avtegnet i MTA-planen må varsles til byggherren. Eksisterende turstier, skiløyper og åpne grøfter skal ryddes for hogstavfall og annet avfall samtidig med, eller umiddelbart etter bruk. Eventuelle skader på eksisterende turstier og løypetraseer skal utbedres så raskt som mulig etter bruk, og senest innen 1 måned etter at skade har oppstått Landbruk Utbyggingen vil i henhold til KU i svært liten grad berøre dyrket mark. Enkelte midlertidige baseplasser vil bli anlagt på dyrket mark etter avtale med grunneier (se 3.2). Entreprenørene skal sikre anleggsområdet og byggegroper mot skade på husdyr og mennesker. Eksisterende gjerding/stengsel for husdyr skal opprettholdes under anleggsarbeidet, og eventuelle skader skal varsles byggherre og repareres umiddelbart Masseuttak og grunnforhold Ved fundamentering av master, ombygging av stasjonene, utbedring av veier og etablering av baseplasser vil det bli utført gravearbeider og det vil bli overskuddsmasser. Ved mastepunktene og andre terrenginngrep skal det tas vare på toppjord og etter endt arbeid skal jorda plasseres tilbake slik at synlige inngrep blir så små som mulig (se 3.5) Krav til midlertidig deponering av masser Midlertidig deponering skal foregå innenfor 40-metersbeltet eller på avmerkede baseplasser. Ved nærhet til vann eller vassdrag skal særlige tiltak for å hindre avrenning til disse vurderes på stedet. Ved ombyggingene av transformatorstasjonene kan det bli behov for permanent massedeponering av rene naturmasser i transformatorstasjonenes nærområder. Deponering i nærområdene vil gi minsket transportbelastning. Massedeponier for permanent massedeponering er avmerket i kartserien for transformatorstasjonene (1: 5000)og tabell i del 2 av MTA-planen. Massedeponiene utenfor stasjonsområdene er avhengig av kommunal godkjenning før bruk. Statnett søker de aktuelle kommunene om dette. Krav til permanente massedeponier: I ytterkant av deponiene skal eksisterende vegetasjon bevares i belter på minimum 20 meters bredde for visuell skjerming av deponiene. På deponienes overflater skal man benytte prinsippet om naturlig revegetering, med stedlige masser og arter. Tilsåing og planting skal skje i samarbeid med byggherre. Terrengforming av deponiene skal utføres med tanke på å unngå å etablere sammenhengende flate områder, men bidra til å integrere deponiene i landskapet fra etableringstidspunktet. Særskilte krav til det enkelte deponi kan tilkomme etter avtaler inngått med grunneiere eller lokale myndigheter. 15

16 Forurensede masser Statnett har foretatt forundersøkelser for å avdekke forurensede masser på stasjonstomtene. Kjente forurensede masser skal fraktes til egnet mottak. Hvis det oppdages forurensede masser under anleggsarbeidet skal disse kjøres til godkjent mottak etter varsling av, og i samarbeid med, byggherre Forurensing og avfall Entreprenøren plikter å følge MTA-plan, SHA-plan, norske lover, regler og forskrifter for håndtering av avfall og miljøfarlige produkter, og for å unngå forurensing. Virksomheten knyttet til anleggsarbeidet skal planlegges og gjennomføres slik at varig forurensning til grunn, vassdrag og sjø unngås. Krav for å forebygge forurensing: Entreprenørene skal sørge for at maskiner og utstyr er rengjort før ankomst til Norge, og før utstyr transporteres ut av Norge. Eventuelle gjeldende lokale restriksjoner gjengis i del 2 i MTA-planen. Avfall og farlig avfall skal håndteres uten fare for forurensning. Avfall skal lagres og håndteres forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Alt avfall skal sorteres og leveres til godkjente mottak. Entreprenøren skal sørge for at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall skal lagres i låste spesialtilpassede containere. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Entreprenørene skal ta forhåndsregler for å hindre spredning av flyveavfall fra anleggsplassen ut i terrenget. Brenning av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Dette gjelder også papirog matavfall, samt trematerialer. Entreprenøren har ansvaret for at det ved olje- og drivstofflager finnes lager av oljeabsorberende materiale. Entreprenøren skal ha rutiner/systemer som sikrer at tanker og fat kontrolleres regelmessig, og at oppsamlingskar er plassert under drivstofftanker og lignende. Beskyttelsesbehov mot hærverk må vurderes på stedet i samarbeid med Statnetts miljøcontroller. Entreprenøren skal presentere et sikkert opplegg for fylling av drivstoff for byggherren før oppstart på anlegget. Lagring og fylling av drivstoff, oljeskift mm. skal foregå med minst 20m avstand til vann og vassdrag. Entreprenør skal påse at maskiner og utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Maskiner som ikke tilfredsstiller byggherrens krav vil umiddelbart bli vist bort fra området. Maskiner skal blant annet være utstyrt med utstyr for absorpsjon av oljeprodukter. Entreprenøren plikter å etablere mobile sanitærløsninger på sentrale steder med permanent opphold av flere personer over en viss varighet (for eksempel baseplasser). 16

17 Dokumentasjon: Entreprenørene skal før oppstart utarbeide avfallsplan for entreprisen som skal godkjennes av byggherren, og sørge for implementering blant egne ansatte og underentreprenør/leverandører. Avfallsplanen skal inkludere avfallsfraksjoner og mengder, samt angi firma som transporterer avfallet fra byggeplass og levering til godkjent mottak. Entreprenør skal kunne fremlegge kvittering for levert produkt og mengde avfall, samt deklarasjonsskjema for farlig avfall. Entreprenøren skal sørge for at oppdatert oversikt der lagerbeholdning og forbruk av miljøfarlige væsker og materiell fremgår er tilgjengelig. Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek med datablad over de kjemikaliene som er i bruk på anlegget. Rutiner ved akutt forurensing: Utilsiktet søl p.g.a. uhell eller maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjøres rent umiddelbart. Absorbenter som har vært brukt skal behandles som farlig avfall. Entreprenøren skal før oppstart utarbeide en beredskapsplan for akutt forurensning som bl.a. skal omfatte varslingsrutiner, ansvarsavklaring og beskrivelse av aktuelle tiltak. Beredskapsplanen skal også omfatte tiltak ved forurensning av drikkevannskilder og drikkevannskilders nedbørsfelt Kamuflasje og merking av ledningene Negative estetiske virkninger av en kraftledning kan reduseres ved å kamuflere ledningskomponentene. De viktigste tiltakene er farging/matting av liner, bruk av ikke-reflekterende isolatorer og farging av master. NVE har vurdert at omfattende kamuflerende tiltak ved ny 420 kv Ofoten-Balsfjord vil ha liten effekt på grunn av parallellføring med eksisterende 420 kv ledning. Det eneste pålegget som gjelder for hele strekningen er derfor at det skal benyttes mattede liner. Ved Barduelva skal eksisterende ledning flyttes og det skal bygges nye master. Her skal det i følge konsesjonsvedtaket for deler av strekket (totalt 10 master) benyttes grønnmalte master og armaturer og silikonbelagte isolatorer. Luftfartsmyndighetene pålegger merking av linjer der det er fare for kollisjoner med flyvende kjøretøy. Merkingen foretas etter disse påleggene. Statnett har søkt om fritak for pålegg om merking over Barduelva for å bedre effekten av de kamuflerende tiltakene som skal gjennomføres her. Luftfartstilsynet avslo søknaden i juni 2013 og påla også Statnett ytterligere merking av spenn og master. Statnett har bedt om en videre dialog med Luftfartstilsynet for å diskutere omfanget av merking Opprydding/avvikling Alle entreprenørene er ansvarlig for kontinuerlig opprydding etter egen virksomhet. Se også 3.12 Forurensning og avfall. Rigg- og anleggsområdene skal så langt det er mulig bli tilbakeført til opprinnelig tilstand før området forlates, hvis ikke annet er avtalt med grunneier eller lokale myndigheter (se også 3.5 og 3.11). Det 17

18 framkommer av kartseriene og i del 2 hva som er planlagt som midlertidige og permanente transportveier og baseplasser. 4. Drift Prinsippene for trasèrydding som er beskrevet i MTA-planens del 1, og restriksjoner i enkeltområder som er beskrevet i del 2, er gjeldende for framtidig skogrydding under drift av anleggene. 18

19 DEL II 5. Ofoten transformatorstasjon 5.1 Beskrivelse av området Ofoten stasjon ligger i Skjomdalen i Narvik kommune i Nordland og ble idriftsatt i Som del av den nye 420 kv-forbindelsen Ofoten -Balsfjord-Hammerfest skal anlegget utvides mot nordøst for å få plass til nye 420 kv felt. Statnett skal erverve ca 76 dekar grunn for utvidelsen. Vedlegg 1 er kart i målestokk 1: 5000 som viser transformatorstasjonen med nærområde. Særskilte utfordringer Ombygging av transformatorstasjoner i drift gir noen utfordringer blant annet knyttet til behov for sikkerhetsavstander for arbeid under spenning. Statnett er derfor avhengig av tilgang på arealer til rigg og permanent og midlertidig massedeponering utenfor selve stasjonsområdet for å kunne gjennomføre arbeidene på en sikker måte. 5.2 Tema i det aktuelle området Transportveier For beskrivelse av bruk av de ulike veitypene, se også 3.1 i del 1. Kolonnen "i konsesjonen" i tabellen under viser om den aktuelle veien/kjøresporet er medtatt i konsesjonsvedtaket som godkjent transportvei. De midlertidige anleggsveien er i hovedsak veier som skal etableres langs midlertidige og permanente kabler som en del av ombyggingen. Disse skal fjernes etter anleggsarbeidene er avsluttet. Tilgjengelige transportveier: ID: Transport(T), Nummer, Eksisterende(E)/Ny(N) ID i kart Kartnr Type Behov for oppgradering Kommentar/bruk T1E 1 Bilvei Nei Tungtransport for alle slags materialer og utstyr, også spesialtransport for ny reaktor. T2E 1 Skogsbilvei Grusing, kantrydding. Transport med alle typer kjøretøy. T203N 1 ATV Delvis nyetablering. Nytt permanent kjørespor Påkjøring av masser. som etableres rundt nytt gjerde etter utbyggingen. For snørydding og vedlikehold av sikkerhetsavstand til gjerdet. I konsesjon Ja Nei Nei, men pålagt etter beredskapsforskriften 19

20 T220N 1 Midlertidig anleggsvei T221N 1 Midlertidig anleggsvei Nyetablering. Påkjøring av masser på duk. Nyetablering. Påkjøring av masser på duk. For alle typer anleggskjøretøy Tilkomst til midlertidige baseplass B2SM og anleggsområdet. For alle typer anleggskjøretøy. Nei Nei Baseplasser For beskrivelse av mulig bruk av baseplassene, se 3.2 i del 1. Statnett vil søke å gjøre minnelige avtaler med berørte grunneiere om leie av areal til baseplasser. Kolonnen "i konsesjonen" i tabellen under viser om den aktuelle baseplassen er medtatt i konsesjonsvedtaket. ID: Baseplass (B), Nummer, Stasjon(S), Permanent(P)/Midlertidig(M) ID i kart Kartnr Behov for oppgradering Kommentar I konsesjon B4SM 1 Skogrydding, planering med Nei masser på duk. Fjernes etter utbyggingen B2SM 1 Påkjøring av masser på duk. Fjernes etter utbyggingen Nei Massedeponier Krav til permanente massedeponier er satt i 3.11 Masseuttak og grunnforhold i del 1. I tillegg kan det komme krav fra kommunen etter at søknad om permanent massedeponi er behandlet der. Det er kun rene naturmasser som skal deponeres i disse deponiene. All forurenset masse skal leveres til godkjente mottak. Tabellen under viser områdene som kan brukes til deponering av masser: ID: Massedeponi (M), Nummer, Stasjon(S), Permanent(P)/Midlertidig(M) ID i kart Kartnr Kommentar I konsesjon M1SM, 1 Detaljering er ikke klar, men deponiet vil bli Nei, omsøkes Narvik midlertidig utformet for å kunne deponere opp til kommune kubikkmeter masser. M2SP 1 Detaljering er ikke klar, men deponiet vil bli utformet for å kunne deponere opp til kubikkmeter masser. Nei, omsøkes Narvik kommune Naturverdier Se 3.5 Del 1 i MTA som beskriver påbud og forbud som skal ivareta hensyn til naturverdier for hele utbyggingen. Flytting av bekkeløp Utbyggingen gir behov for flytting av deler av løpet til en bekk som går ved stasjonsområdet. Multiconsult har utarbeidet et notat om ulike løsninger for flytting av bekkeløpet og grunneiere er orientert om planene og betydning for deres bruk av bekken. 20

21 Vegetasjon NVE påpeker i konsesjonsvedtaket at Statnett skal være spesielt oppmerksom på gjensetting av vegetasjon rundt transformatorstasjoner for å dempe synligheten av anlegget mest mulig. Nedkutting av vegetasjon rundt stasjonsområdet skal i utgangspunktet ikke forekomme. Hvis dette er helt nødvendig for anleggsvirksomheten skal det avklares med Statnett sin miljøcontroller før det gjøres, og registreres som et avvik fra MTA-planen. Vegetasjon som ikke er til direkte hinder for anleggsvirksomheten eller driften innenfor stasjonsområdet skal heller ikke kuttes ned. Kulturminner og kulturmiljø Hvis entreprenør eller andre relatert til arbeidene finner kulturminner under anleggsperioden må dette i tråd med kulturminneloven varsles Nordland Fylkeskommune og Statnett umiddelbart. Varslingsrutiner ved funn av kulturminner er beskrevet i del 1. Boområder og befolkning Utvidelsen av stasjonen vil ikke medføre høyere magnetfelt for omliggende boliger enn dagens anlegg gir. Ingen bygninger vil utsettes for magnetfelt høyere enn utredningsgrensen på 0,4 µt. Støy Rutiner for varsling av sprengningsarbeider og andre særlig støyende aktiviteter er beskrevet i 3.8 Boområder og befolkning/støy i del 1. Reindrift Ofoten transformatorstasjon ligger innenfor Skjomen reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet skal varsles av Statnett ved anleggsstart og før særlig støyende aktiviteter, som sprengning, under anleggsarbeidene. Avfall og forurensning. Krav til forebygging av forurensing, håndtering av avfall, dokumentasjon og rutiner ved akutt forurensning er oppgitt i 3.12 forurensning og avfall i del 1. Forurensning i grunnen Statnett har fått utført miljøgeologiske stikkprøver av grunnen på stasjonsområdet der det skal utvides. Den miljøgeologiske undersøkelsen ble utført i mai 2013, ved sjaktegraving, av Multiconsult. Det ble samlet inn 7 jordprøver fra 5 prøvegroper på området. Generelt besto massene av løs sand med grus og noe stein, enkelte hadde mer innhold av jord og torv. Det ble ikke observert avfall eller registrert lukt i prøvegropene. Det ble ikke påvist forurensning over tilstandsklasse 1 i de analyserte prøvene, med unntak av 1E (0-0,5 m) hvor det er påvist tyngre oljeforbindelser i tilstandsklasse 2. Disse funnene gir ikke grunnlag for særlige tiltak under anleggsarbeidene. 21

22 Undersøkelsen er basert på stikkprøver. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist. Hvis det under gravearbeider framkommer elementer som gir risiko for forurensning, må entreprenøren gjennomføre prøver av berørte masser før disse deponeres. 6. Vedlegg MTA_KART_Ofoten_ stasjon.pdf 22

23 M1SM 420 kv-ledning Ofoten-Hammerfest Ofoten stasjon 1: 5000 "/ 420 kv-mastepunkt M2SP 420 kv-ledning Eksisterende Statnettledninger Transportvei - Beltekjøretøy Transportvei - ATV B4SM T2E T203N FM1 "/ FM111 "/ T220N B2SM B1LMH T221N T1E BM2 "/ FM3 "/ Transportvei - Bilvei Midlertidig anleggsvei Transportvei - Skogsbilvei Massedeponi (stasjon) Baseplass (stasjon) - eksisterende Baseplass (stasjon) - tiltak nødvendig Baseplass - eksisterende Baseplass - tiltak nødvendig Tiltak bekk Eksisterende anlegg Eksisterende vei Ny vei Ny Reaktor 420 kv anlegg 132 kv anlegg Reserve Dieseltank Eksisterende vei Eksistrende bygg Ny 22kV Ny vei Nytt bygg Prov Gis anlegg Telekiosker ³ Kartgrunnlag: geodata online Koord. sys. : Euref89 UTM sone 33 Kilometers 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Prosjekt: kv ledning Ofoten - Hammerfest Mål: 1:5000 Tekst: Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Digital prod svba Ofoten stasjon Tegningsleverandør: Kontrollert: Kontr. i Statnett: maly Dato: Firma's tegningsnr.: Erstatter tegning: Ansvarlig: Utførende: Fase: Objekt: Blad: Format: Dokid: Rev.: KF 1 A

Dokumenttittel. Prosjektnummer 10133. Dokumentnummer 1701041 Oppdragsgivers kontakt Even Vandbakk

Dokumenttittel. Prosjektnummer 10133. Dokumentnummer 1701041 Oppdragsgivers kontakt Even Vandbakk Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Dokumenttittel MTA for Gradering Åpen Ansvarlig enhet BU Oppdragsgiver B Sammendrag, resultat Prosjektnummer 10133 Dokumentnummer 1701041

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Gradering Åpen Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Dokumenttittel Miljø,- transport og anleggsplan (MTA) for spenningsoppgradering

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530929. Oppdragsgivers kontakt

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530929. Oppdragsgivers kontakt Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Gradering Åpen Dokumenttittel MTA for 420 kv Ørskog Fardal; Projectnummer 10089

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering.

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering. Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201204985-187 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774/olah@nve.no Statnett SF - Rapport fra

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Vår dato: 2 anov221) Vår ref.: 2ffl204985-29 tbm/olah Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 3.4.2013 Olav Haaverstad Deres

Detaljer

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Teknologi og utvikling Nydalen alle 33 Pb 4904 Nydalen 0423 Oslo Dokumenttittel MTA for spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv for ledningen Klæbu Namsos og Klæbu,

Detaljer

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Besøksadresse: Nydalen Allé 33 O484 OSLO Postadresse: Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) MTA for spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv for ledningene Nedre Røssåga

Detaljer

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Gradering Åpen Ansvarlig enhet UTMA Besøksadresse: Nydalen Allé 33 O484 OSLO Postadresse: Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oppdragsgiver: Elisabeth Vike Vardheim Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg

Dokumenttittel. Projectnummer 10089. Dokumentnummer 1530931. Oppdragsgivers kontakt Ove Brattberg Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Gradering Åpen Dokumenttittel MTA for 420 kv Ørskog Fardal; Projectnummer 10089

Detaljer

Miljø- og transport- og

Miljø- og transport- og Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Divisjon Nettutbygging Husebybakken 28B Postboks 5192 Maj. 0302 OSLO Dokumenttittel MTA for 300/420 kv spenningsoppgradering Kristiansand- Bamble, Gradering Åpen

Detaljer

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Gradering Åpen Ansvarlig enhet UTMA Besøksadresse: Nydalen Allé 33 O484 OSLO Postadresse: Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Oppdragsgiver Elisabeth Vike Vardheim Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 420

Detaljer

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Saksbeh./tlf.nr. John Alvsvåg / Deres ref./deres dato /Johannes Anonby Vår ref./ dok. id. 1716972 Vår dato 10.12.2012 Søknad fremføring av 420

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk

Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder. Fremtiden er elektrisk Erfaringer med grunn og rettighetserverv i reindriftsområder Tamreindriften i Norge Ca. 40 % av Norges landareal benyttes til reinbeite Samisk reindrift 534 siidaandeler Konsesjonsavhengig samisk reindrift

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014 Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line www.statnett.no www.statnett.no Ofoten - Balsfjord 2014-2016 31 km Balsfjord Bardufoss Kvanndal 2014-2017(2018) 73 km

Detaljer

Miljø-, transport- og

Miljø-, transport- og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Gradering Åpen Besøksadresse: Nydalen Allé 33 0484 OSLO Postadresse: Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Dokumenttittel MTA for Roan transformatorstasjon Anleggskonsesjon:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

Miljø-, transport- og

Miljø-, transport- og Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Besøksadresse: Nydalen Allé 33 0484 OSLO Postadresse: Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Dokumenttittel MTA for Storheia transformatorstasjon Anleggskonsesjon: NVE

Detaljer

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv

Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv Byggeleders rolle og utfordringer under en utbygging sett i et miljøperspektiv 1 Byggeleders rolle i et miljøperspektiv: NS 8403 Byggelederstandarden av mai 2005 med Byggblankett 8403. Veiledende ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Miljø- og transport- og anleggsplan (MTA) Divisjon Nettutbygging Nydalen alle 33 Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Dokumenttittel MTA for spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv for ledningen: Feda Tonstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune.

REGULERINGSPLAN. E39 Vinjeøra - Staurset. Prosjekt: Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEKNISKE DATA TEGNINGSHEFTE. Hemne kommune. REGULERINGSPLAN Prosjekt: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Vinjeøra - Haukvika vest TEGNINGSHEFTE Hemne kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 2800-6250 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase

Miljøkartlegging på Ørlandet. Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Miljøkartlegging på Ørlandet Freddy Engelstad Miljørådgiver, Forsvarsbygg kampflybase Innhold Illustrasjon av utbyggingen Miljøstyringssystemet Miljøoppfølgingsplan og delmop Byggavfall og miljøgifter

Detaljer

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett PO Box 5192 0302 Oslo 1 8 APR2011 Vår dato: Vår dato: Vår ref.: Vår ref.: NVE 201004909-30 km/ims Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 22.03.2011 Ivar

Detaljer

Skagerak Nett AS, Larvik kommune, Vestfold Fylke - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Solum Koblingsstasjon

Skagerak Nett AS, Larvik kommune, Vestfold Fylke - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Solum Koblingsstasjon Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 201601838-3 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel 22959164/pab@nve.no Skagerak Nett AS, Larvik kommune,

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen. Miljøoppfølgingsprogram

E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen. Miljøoppfølgingsprogram E39 Vågsbotn-Nordre Brurås, Eikåstunnelen Miljøoppfølgingsprogram Region vest Bergen distrikt Dato: 09.10.2006 Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Distribusjon, ajourhold og rapportering... 1 Støy og vibrasjoner...

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

OFFENTLIG ETTERSYN BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER OFFENTLIG ETTERSYN Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 3. februar 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT

Detaljer

Vedtak. Vilkår. Merknadertil planen. Side 2

Vedtak. Vilkår. Merknadertil planen. Side 2 vassdrags- og energidirektorat etnorges N V E Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Vår dato: 13 JAN2014 Vår ref.: 201204985-61 tbm/olah Arkiv: 617 Deres dato: 01.11.2013 Deres ref.: 1765964 Saksbehandler:

Detaljer

22959774-41679196/olah@nve.no 1

22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 11.02.2015 Vår ref.: 201403130-19 Arkiv: 617 Deres dato: 09.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

E-post Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Telefon 09575, Internett www nve no. Org.nr.. NO MVA Bankkonto

E-post Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Telefon 09575, Internett www nve no. Org.nr.. NO MVA Bankkonto NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 27 NOV201,3 13 Ic)oo Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo 2G NOV213 Vår dato: Vår ref.: 201204985-30 tbm/olah Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 03.04.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Arkivsak: 06/937 Arkivkode: PLANR 175 Sakstittel: PLAN NR. 175 - REGULERINGSPLAN FOR KARMØY VINDPARK Det faste utvalg for plansaker 26.04.07 1 PLANOMRÅDET AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Sima Samnanger. Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven i forhold til automatisk fredete kulturminner.

Ny 420 kv-ledning Sima Samnanger. Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven i forhold til automatisk fredete kulturminner. Hordaland fylkeskommune Kultur- og idrettsavdelinga P.b. 7900 5020 Bergen Saksbeh./tlf.nr. Svein Erik Fjellstad / +4723903655 / 91631177 Deres ref./deres dato 200501591-95/3441JAKS / 24.02.2009 Vår ref./

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169 Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Produksjon AS Organisasjonsnummer: 980 335 216 Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045 Ref: 200703409-169 Kommuner: Bjerkreim og Gjesdal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Divisjon Nettutbygging Nydalen alle 33 Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Dokumenttittel MTA for Kvinesdal stasjon Gradering Åpen Ansvarlig enhet UTMA Oppdragsgiver

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer