MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER. Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163"

Transkript

1

2

3 Sak 7/09 MØTEBOK INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER Saksbehandlar: Eva-Mari Solberg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/163 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 7/09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtakilråding: Rådmannen vert gjeve fullmakt til å gå i tingingar om eit interkommunalt legevaktsamarbeid med Samnanger kommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 7/09 Vedlegg: 1. Notat datert frå Sveinung Gangstø, Medisinskfagleg ansvarleg lege Os legevakt Innleiing Rådmannen oppsummerer i denne saka erfaringar etter 1 års drift av Os legevakt og kjem med framlegg om utviding av legevaktsentralen gjennom at Samnanger kommune kjøper legevaktstenester frå Os legevakt. Rådmannen ber om at det i første omgang vert teke ei prinsipiell avgjerd om det skal etablerast eit interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Os og Samnanger. Føresetnaden er at samarbeidet ikkje skal medføra auka kostnader for Os kommune. Dersom dette let seg gjennomføra vert samarbeidet integrert i noverande legevaktstasjon. Kvifor interkommunal legevaktsentral? I lov om helseteneste i kommunen av 19. desember 1982 fekk kommunane ansvar for å sørga for allmennlegeteneste og legevaktsordningar. Før denne lovendringa hadde legevaktarbeidet vore basert på frivillige ordningar mellom legane. Kommunane har etter kommunelegeavtalen mellom KS og legeforeninga ansvar for å planlegga, organisera legevaktsteneste, under dette ansvar for lokalar, utstyr, hjelpepersonell og beredskapsgodtgjersle til legar. Hovudmålsettinga ved etableringa av interkommunal legevaktordning er, jmfr. vegleiar frå Sosial og helsedirektoratet IS-13/2003, side 7: Sikre befolkningens rett til øyeblikkelig hjelp Gi befolkningen visshet om at tjenestene er tilstrekkelige Stabilisere legedekningen i regionen Styrke rekrutteringen av nye leger ved en bedre organisering av vakttjenesten Bedre kvalitet på de akuttmedisinske tjenestene Bakgrunn for saka Samnanger kommune har handsama politisk sak om behov for interkommunal legevaktordning og venda seg deretter til Os kommune med førespurnad om kjøp av legevakttenester. Sitat frå vedtak fatta av Kommunestyre i Samnanger Sak 08/00192: Det vert inngått drøftingar med Os kommune om ein samarbeidsavtale om felles legevakt stasjonert i Os. Legevakt stasjonert i Os vert å sjå som ei løysing til Samnanger og evt. fleire omlandskommunar kan verta innlemma i Bergen Legevakt som ei interkommunal legevaktordning innanfor akseptable kostnader Samnanger kommune har berre 3 legestillingar, kommunelege 1 og 2, samt turnuslege. På grunn av kapasitetsproblem og ein ustabil legedekking har Samnanger behov for å styrkja legevaktsordninga. Samnanger nyttar som Os Hjelp 24 i Trondheim til betjening av legevakttelefonen på ettermiddagstid frå kl 16, samt helg og natt. Interkommunale vaktstasjonar er omfatta av sentrale avtalar mellom KS og legeforeninga. Dette inneber mellom anna at vaktstasjonen skal vera bemanna med hjelpepersonell, fortrinnsvis sjukepleiar. Om natta (kl 23-08) skal vaktlegen ha fast løn etter framforhandla satsar, eigendelar og trygderefusjonar går i dette tidsrommet som inntekt til kommunen. Den felles legevakta skal vera open frå kl 16 til 08 på kvardagar og heile døgnet i helger/høgtider. Side 3 av 9

5 Sak 7/09 Erfaringar etter 1 års drift av Os legevakt Frå november 2007 har Os kommune hatt ein fast legevaktsstasjon i Os Røde Kors sitt nybygg i Kolskogen. Dette har vore eit stort framsteg for legevakttenesta i kommunen. Legevakta er her samlokalisert med ambulansetenesta, noko som har styrka samarbeidet mellom legane og ambulansepersonellet. Vaktstasjonen på Os legevakt er i tillegg til vakthavande lege bemanna med sjukepleiar kl på kvardagar og kl 9 17 i helgene. Sjukepleiarbemanninga utgjer til saman 1,5 årsverk. Resten av døgnet vert legevakttelefonen betent av Hjelp24 i Trondheim, dei formidlar ved behov kontakt med vaktlege i Os. Avtalen med Hjelp 24 skal også i løpet av 2009 leggjast ut på anbod i tråd med gjeldande anbodsreglement. Driftsmodell for interkommunalt samarbeid Etter som Os allereie har etablert ein legevaktstasjon vil det for Os og Samnanger den enklaste løysinga vera at Samnanger kjøper legevaktteneste frå Os. Fordelar for Os ved eit interkommunalt vaktsamarbeid: Fleire legar i vaktordninga Auka kvalitet på tenesta Deling av utgifter Os kommune før eller seinare må ta Auka tryggleik for vaktlegar med kontinuerleg sjukepleiarbemanning Høve for oppdeling av vaktdøgnet Fast stasjonert lege på legevakta Samnanger skal også framover få stasjonert ambulansebil ( First Responder ) i kommunen, noko som vil medføra at både Os og Samnanger har god beredskap sjølv om legen er oppteken i anna akuttoppdrag. Ulemper for Os ved eit interkommunalt vaktsamarbeid: I sjeldne tilfelle vil det vera naudsynt for lege med utrykking til akuttoppdrag i Samnanger. Os kommune vil då vera utan vaktlege. Dette er ein situasjon som også førekjem i dag når vaktlegen til dømes må følgja ein dårleg pasient til sjukehuset. Driftsutgifter ved utviding til interkommunal legevaktsentral Rådmannen legg som premiss i denne saka at etablering av interkommunalt samarbeid ikkje skal medføra auka driftsutgifter for Os kommune. Vår eiga legevaktsordning, som til no har hatt avgrensa opningstider, har i 2008 kosta om lag kr i netto driftsutgifter. I budsjettet for 2008 vart det avsett kr netto til legevaktordninga. Overskridinga på vel o kr ser administrasjonen i samanheng med eingongskostnader i første driftsår og nokre faste utgifter til t.d. husleige og reinhald som skulle ha vore budsjettregulert i I tillegg er legevakta rekneskapsført saman med anna kommunal teneste, slik at det må takast atterhald om at dette er eit førebels overslag. For 2009 vil legevakta bli rekneskapsført som eiga teneste for å få betre oversyn over kostnadene. Eit førebels estimat syner at utviding til døgnope legevakt bemanna med både lege og sjukepleier 24 timar, vil auka driftsutgiftene med om lag kr pr. år. Rådmannen kan ikkje av omsyn til kommunen sin vanskelege økonomi rå til ei slik utgiftsauke utan at det vert dekt inn ved sal av legevakttenester eller gjennom omlegging av dei faste kostnadene. Ei 24 timers lokalt bemanna legevaktsordning, med både lege og sjukepleier, vil ta bort behovet for kjøp av tenester frå Hjelp 24. Alternativ til Hjelp 24 kan vera å tilføra desse pengane til anna kommunal teneste, mot at tenesta overtek ansvaret for legevakttelefonen på dagtid. Side 4 av 9

6 Sak 7/09 Rådmannen har vurdert denne løysinga og ser også fordeler med ei slik ordning. Den mest aktuelle tenesta som ligg til rette for å overta ansvaret for legevaktstelefonen er pleie og omsorg. Denne tenesta er døgnbemanna frå før og har alltid sjukepleiar på vakt. Gjennom å tilføra midlane som i dag vert brukt til Hjelp 24 vil tenesta kunna få styrka bemanninga si med ekstra helsepersonell. Dersom det vert fatta ei prinsipiell avgjerd om etablering av interkommunalt samarbeid kring legevakta vil administrasjonen oppnemne ei arbeidsgruppe som får i oppgåve å greie ut evt. konsekvensar av integrering av legevakttelefon i anna kommunal teneste. Vidare vil administrasjonen ta initiativ til å etablere ei prosjektgruppe med representantar frå begge kommunar for å utarbeida ei bindande avtale som regulerer både dei økonomiske, organisatoriske og faglege aspekta ved samarbeidet. Oppsummering Eit legevaktsamarbeid med Samnanger vil auka kvaliteten på legevakttenesta i Os og vaktlegane vil få betre arbeidsvilkår utan vesentleg auke i nettoutgiftene for tenesta. Det er gjort eit overslag som syner at brutto meirkostnad for Os ved ei naudsynt styrking av legevakta i samband med interkommunalt samarbeid vil liggja på omkring 1,8 millionar kroner i året. Rådmannen legg til grunn at denne meirkostnaden skal kunna dekkjast inn gjennom sal av tenester til, i denne omgang, Samnanger kommune. Framlegg til vedtak: Rådmannen vert gjeve fullmakt til å gå i tingingar om eit interkommunalt legevaktsamarbeid med Samnanger kommune. Nils Petter Borge Kommunalsjef Eva-Mari Solberg Einingsleiar Side 5 av 9

7 Sak 7/09 Ordførar Terje Søviknes Os kommune Postboks OS Interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Os og Samnanger Litt om legevakt i Os tidlegare Os kommune har i mange år slitt med å få ei godt fungerande legevaktteneste. Det har vore fleire årsaker til dette. Samanliknbare kommunar har lenge hatt faste legevaktstasjonar med sjukepleiarbemanning, i Os måtte legen arbeida ut frå eige kontor. I tillegg har vaktgodtgjersla for legane i Os vore dårlegare enn i nabokommunane. Legane i kommunen har i mange år arbeida for betre arbeidstilhøve. Situasjonen i dag Frå november 2007 har vi hatt ein fast legevaktsstasjon i Os Røde Kors sitt nybygg i Kolskogen. Dette har vore eit stort framsteg for legevakttenesta i kommunen. Legevakta er her samlokalisert med ambulansetenesta, noko som har styrka samarbeidet mellom legane og ambulansepersonellet. Vaktstasjonen er bemanna med sjukepleiar kl på kvardagar og kl 9 17 i helgene. Resten av døgnet vert legevakttelefonen betjent av Hjelp24 i Trondheim, dei formidlar ved behov kontakt med vaktlege i Os. Publikum har gitt uttrykk for at det føler seg betre ivaretekne av lokal sjukepleiar enn av sjukepleiar på Hjelp24. Det kan nemnast at alle klagesaker i samband med legevakt til no i 2008 gjeld episodar som har skjedd på tidspunkt der det ikkje har vore lokal sjukepleiar på vakt. Alt i 2001 vart det fatta eit politisk vedtak om at legar på vakt skulle få med seg hjelpepersonell. Det er godt dokumentert at risiko for medisinske feil er mykje større når ein arbeider aleine. Sjukepleiarbemanning på legevakta vil derfor gje innbyggjarane eit betre akuttmedisinsk tilbod. Eit anna argument er som det fleire gonger har vorte peika på, er tryggleiken for vaktlege. Diverre har det dei seinare åra vore ei rekke tilfeller med vald mot vaktlege. Det er ikkje forsvarleg å vera aleine med pasientar som kan vera rusa eller psykisk ustabile. Det kan nemnast at eit nyoppretta bukollektiv for personar med psykiske lidingar har 3 personar på vakt om natta, det vart argumentert med at bebuarane kan vera utagerande og at det då er for lite med 2 på vakt. Det er eit paradoks at legar på vakt må vera aleine når dei på natta må ta i mot pasientar som kan vera både ustabile og utagerande. Utforminga av legevaktlokala er ikkje tilfredsstillande. Slik forkontoret er utforma, er det vanskeleg å halda teieplikta. Pasientane må passera bak ryggen på sjukepleiar og kan då sjå dataskjermen. Når det gjeld sikkerheit, er det lite ønskeleg at pasientar skal stå/gå bak ryggen på sjukepleiar. Sannsynlegvis vil det koma ei HMS-sak på dette. Legevakta manglar også lunsjrom/kvilerom for sjukepleiar. Det er teikna eit forslag til utviding av lokala som vil løysa dei problema som her er påpeika. Desse tilhøva må utbetrast uavhengig av spørsmålet om interkommunalt vaktsamarbeid. I Os er halvparten (7 av 14) fastlegar for tida fritekne for legevakt på grunn av alder. For å få ei akseptabel vaktbelastning for vaktpliktige legar er kommunen avhengig av å leiga inn eksterne legar. Interkommunalt samarbeid Nye forskrifter seier at legar ikkje lenger kan påleggast å gå hyppigare enn 4-delt vakt. Det er på bakgrunn av dette komen ein førespurnad frå Samnanger kommune om vaktsamarbeid med Os då dei berre har 3 faste legar i kommunen. For Os og fleire andre kommunar i Bergensregionen var det for nokre år sidan tale om felles legevakt med Bergen om natta, dette har det av ulike grunnar ikkje vorte noko av. Dei seinare åra har det likevel vorte vanleg med interkommunale legevaktstasjonar. Av dei større kommunane i Bergensregionen er det forutan Os berre Askøy som no ikkje har interkommunalt vaktsamarbeid, men Askøy har likevel døgnbemanna vaktstasjon. Interkommunale vaktstasjonar er omfatta av sentrale avtaler. Dette inneber mellom anna at vaktstasjonen skal vera bemanna med hjelpepersonell, fortrinnsvis sjukepleiar. Om natta (kl 23-08) skal vaktlegen ha fast løn etter framforhandla satsar, eigendelar og trygderefusjonar går i dette tidsrommet til kommunen. Den felles legevakta skal vera open frå kl 16 til 08 på kvardagar og heile døgnet i helger/høgtider. Side 6 av 9

8 Sak 7/09 Det er to alternative modellar for interkommunale legevaktstasjonar: 1. Legevakta er organisert som eit interkommunalt selskap 2. Legevakta er ei avdeling av helseetaten i vertskommunen og seljer tenester til andre deltakande kommunar Etter som Os allereie har etablert ein legevaktstasjon vil det for Os og Samnanger den enklaste løysinga vera at Samnanger kjøper legevaktteneste frå Os. Fordelar for Os ved eit interkommunalt vaktsamarbeid: Fleire legar i vaktordninga Auka kvalitet på tenesta Deling av utgifter Os kommune før eller seinare må ta Auka tryggleik for vaktlegar med kontinuerleg sjukepleiarbemanning Moglegheit for oppdeling av vaktdøgnet Fast stasjonert lege på legevakta Ulemper for Os ved eit interkommunalt vaktsamarbeid: I sjeldne tilfelle vil det vera naudsynt for lege med utrykking til akuttoppdrag i Samnanger. Os kommune vil då vera utan vaktlege. Dette er ein situasjon som også førekjem i dag når vaktlegen til dømes må følgja ein dårleg pasient til sjukehuset. Oppsummering Eit legevaktsamarbeid med Samnanger vil auka kvaliteten på legevakttenesta i Os og vaktlegane vil få betre arbeidsvilkår utan vesentleg auke i nettoutgiftene for tenesta. Det er gjort eit overslag som syner at brutto meirkostnad for Os ved ei naudsynt styrking av legevakta i samband med interkommunalt samarbeid vil liggja på omkring 1,8 millionar kroner i året. Forhandlingar med Samnanger må sjølvsagt gjennomførast, men det er grunn til å tru at denne meirkostnaden i hovudsak kan dekkast inn. Dersom Os kommune vel å gå inn for eit samarbeid, må det etablerast ei prosjektgruppe med representantar frå begge kommunar for å utarbeida ei bindande avtale som regulerar både dei økonomiske, organisatoriske og faglege aspekta ved samarbeidet. Som nemnd tidlegare er det sterke argument for ei opprusting av legevakttenesta i Os uavhengig av interkommunalt vaktsamarbeid. Sannsynlegvis vil det etter kvart koma sentrale krav om sjukepleiarbemanning på legevaktstasjonar. Os kommune må derfor vera førebudd på auka kostnader til legevakttenesta dersom det ikkje vert noko av samarbeidet med Samnanger. Det kan nemnast at Os i dag har lågare utgifter til legevakt pr innbyggjar enn det samanliknbare kommunar har. I samband med oppbemanning av legevakta ved eit interkommunalt samarbeid er det aktuelt å vurdera lokal bemanning med sjukepleiar også den tida det ikkje er vaktsamarbeid, det vil seia mellom kl 8 og 16 på kvardagar. Ei slik løysing vil gjera det lettare å rekruttera sjukepleiarar då dei vil kunna få ein betre turnus. Med ei slik løysing vil Os kommune ikkje lenger måtta kjøpa tenester frå Hjelp24. Tvert imot vil det då kunna verta aktuelt at Os tilbyr nabokommunar å drifta legevakttelefonen på tilsvarande vis som Hjelp24 gjer for Os i dag. Det er også mogleg at sjukepleiar på vakt på dagtid vil kunna utføra andre sjukepleiaroppgåver i tillegg til å svara på vakttelefonen. Sjukepleiar på vakt vil også betra akuttberedskapen i kommunen ved at dei kan rykka ut saman med lege ved ulukker eller livstrugande sjukdom. Konklusjon Leiinga ved Os legevakt vil tilrå at Os kommune vedtek å gå i forhandlingar for å etablera eit interkommunalt legevaktsamarbeid med Samnanger kommune. Sveinung Gangstø Medisinskfagleg ansvarleg lege Os Legevakt Side 7 av 9

9 Sak 8/09 MØTEBOK 54/647, VEDK. SAL AV EIGEDOM - OPPHEVEING AV FORKJØPSRETT? Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/173 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 8/09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Det vert synt til kjøpskontrakt inngått seint på 1980-talet mellom seljar Os kommune og kjøpar Brødrene Døsen vedk. gnr. 54, bnr 647. Formannskapet gjer vedtak om at Os kommune slettar forkjøpsretten som er omtalt i kontrakten. Døsen eiendom A/S står såleis fritt til å la arealet tena som verdi ved sal av aksjane i Døsen eiendom A/S. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 8/09 Vedlegg: 1. Brev frå Arne Døsen, dagsett Opphavleg kjøpskontrakt mellom Os kommune og Brødrene Døsen Saksopplysningar: Brødrene Døsen har varsla kommune om at dei no har seld aksjane sine i Døsen eigedom A/S til Frode Søviknes. Verdiane som ligg i salet er berre knytt til arealet gnr. 54, bnr Arealet vart seint på 1980-talet kjøpt frå Os kommune av Brødrene Døsen. I kjøpskontrakten går det fram at dersom Brødrene Døsen ynskjer å selja arealet kan kommunen nytta seg av forkjøpsrett. Denne retten må gjerast gjeldande innan 2 månader etter at ønska sal er varsla. Døsen oppmodar no kommunen om å sletta forkjøpsretten. Av dokumenta som ligg føre går det fram at kommunen selde arealet for kr ,-. Det skal no seljast for kr 5,8 millionar. Som vi kan sjå av den opphavlege kjøpskontrakten kviler det plikter på både seljar og kjøpar. Saka har vore lagt fram for eigedomsutvalet. Signal derfrå tyder på at ein ikkje ser grunn til å halda oppe forkjøpsretten, men ut frå vesentlege prinsipielle spørsmål sender utvalet saka til formannskapet for handsaming. Os, 20. januar 2009 Karl Ole Midtbø Kommunaldirektør Side 9 av 9

11

12

13

14

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 14.02.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 05/1345 Unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer