NORGES TELEGRAFVESEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES TELEGRAFVESEN"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI. TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O. 9

4 For årene , se Norges Offisielle Statistikk, rekke III ,» IV ,» V. 9-99,» VI ,» VII , -----q VIII ,» VIII ,» VIII ,» VIII. senest nr. 5. J. CHR. GUNDERSEN BOKTRYKKERI OSLO

5 Innhold. Side A. Beretning for budgettåret I. Organisasjon 5 * II. Inntekter og utgifter 6 * III. Avsluttede anlegg 0 * IV. vesenets anleggskapital. 0 * V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår * VI. Korrespondansen * VII. Stasjonene 9 * VIII. Radiostasjonenes virksomhet.. * IX. Stasjonsbygningene * X. Linjene * XI. Personalet 6 * XII. Korrespondansen i telegrafstyret 9 * XIII. Hjelpefondet 0 * XIV. Private telefonselskaper * XV. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge... * B. Tabeller vedkommende telegrafvesenets drift Tab.. Samlet oversikt over stasjonenes drift. Inntekter og utgifter ved stasjonene '0. Abonnentanleggenes drift... 6 a. Geografisk oversikt over telegr.- korresp. med utlandet (Terminal). 70 b. Do. (Transitt) Telegramkorrespondansen med utlandet over de forskjellige veier Telefonkorrespondansen med utandet Korrespondansen månedsvis Korrespondanse og tilkn. app. ved stasjonene Korresp. ved radiostasjonene vesenets tjenestemenn. 0. Personale og arbeidsydelse ved stasjonene Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater og kringkastinglyttere.. 0. Trafikk, inntekter og utgifter innen hvert fylke 0 a. Sykdomsforfallenes fordeling på sykdommer... b. Sykdommenes fordeling på kretsene 5. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser 8 6. vesenets utvikling fra 855 til Statistikk for 98 for forskjellige andre land 6 Table des matières. Pages A. Rapport pour l'année financière I Organisation 5 * II Recettes et dépenses 6 * III. Etablissements achevés 0 * IV. Fond d'établissement des télégraphes et téléphones 0 * V. Résultat de l'exploitation comparé à celui des termes antérieurs... * VI. Correspondance. * VII. Bureaux 9 * VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques * IX. Batiments des bureaux * X. Lignes * XI Personnel 6 * XII. Correspondance dans l'administration centrale 9 * XIII. Caisse de secours 0 * XIV. Compagnies téléphoniques privées * XV. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège * B. Tableaux de l'exploitation des télégraphes Tabl.. Aperçu total de exploitation des bureaux. Recettes et dépenses des bureaux 0. Exploitation des réseaux d'abonnés 6 a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal).. 70 >> h. Do. (Trafic en transit) Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 7 6. Correspondance téléphonique avec l'étranger Correspondance par mois Correspondance et appareils attachés aux bureaux Correspondance aux bureaux radiotélégraphiques 0 0. Employés des télégraphes.. 0. Personnel et corvée du personnel aux bureaux 08. Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiophonie. 0. Trafic, recettes et dépenses dans chaque département 0 a. Empêchement pour cause de maladie, répartition par maladies. b. Répartition des maladies par districts Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains 8 6. Développement des télégraphes depuis 855 jusqu'à 99-U0. >> 7. Statistique pour 98 pour d'autres pays différents 6

6

7 vesenet.. Organisasjon. I løpet av budgettåret er det truffet følgende viktigere bestemmelser vedrørende telegrafvesenet:. Ved lov av 6. juni 90 er 5 i lov om offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjorelse av 5. juni 96 forandret. Ved kongelig resolusjon av 6. juni 90 er det bestemt at den nye lov trer i kraft den. juli 90.. Ved stortingsbeslutning av. juni 99 blev vedtatt ordning av statstjenestemennenes lønnsforhold i tiden fra. januar 98 til 0. juni 99 overensstemmende med et forslag fremsatt av Finansdepartementet og tiltrådt av tjenestemennenes organisasjoner.. Ved stortingsbeslutning av. juni 99 blev vedtatt nytt lønnsregulativ for telegrafvesenets tjenestemenn m. v. gjeldende fra. juli 99.. Ved stortingsbeslutning av. juni 99 blev truffet bestemmelse om dyrtidstillegg til pensjonister og barnetillegg for visse tjenestemenn for budgettåret Under 8. februar 90 fattet Stortinget beslutning om at det skal etableres samarbeide mellem telegrafvesenet og postvesenet overensstemmende med hvad der er anført i Handelsdepartementets foredrag av 0. januar Ved kongelig resolusjon av 5. april 90 blev det bestemt at lov nr. av. januar 99 trer i kraft fra. juni 90. Samtidig blev Handelsdepartementet gitt bemyndigelse til å meddele tillatelse til A, anlegge eller drive stasjoner eller innretninger for avsendelse eller mottag-ning av meddelelser, toner, tegn, billeder og lignende ad elektrisk vei, samt å fastsette forskrifter angående vilkårene for anlegg og drift av slike stasjoner og innretninger. 7. Ved kongelig resolusjon av. april 90 er det fastsatt regler for skyss- og kostgodtgjørelse for telefonformenn, verkstedsformenn, instrumentmakere, montører, telefonarbeidere og budtjenestemenn på reiser i inspektørkretsen utenfor arbeidsområdet. 8. Ved kongelig resolusjon av 9. mai 90 er telegrafstyret blitt bemyndiget til på regjeringens vegne it utstede radiotelegrafistcertifikater m. v. 9. Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Luxemburg gjennem Sverige og Tyskland, datert Oslo. juni, Luxemburg 9. juni, Berlin 6. juni og Stockholm. juli Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Ungarn gjennem Sverige, Tyskland og Tsjekkoslovaki, datert Oslo. juni 99, Budapest juni 99, Berlin 9. juli, Stockholm '. juli og Prag. juli 99.. Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Litauen gjennem Sverige og Tyskland,.datert Oslo 9. april, Kaunas 6. april, Berlin 6. mai og Stockholm 0. mai 90.. Nye vilkår for radiosendetillatelser gjeldende fra. august 99 blev fastsatt av Handelsdepartementet.. Forskrifter om radiomottageranlegg blev fastsatt av Handelsdepartementet den. mai 90.. Mellem telegrafstyret på den ene side og Nasjonalforeningen mot tuberkulosen og Norske kvinners sanitetsforening på den annen side er inngått kontrakt angående festtelegramblanketter, datert 5. og 0. juli 99, i henhold til stortingsbeslutning av. mai 99.

8 vesenet 6* u. Inntekter og utgifter. Ved stortingsbeslutning av 0. mai 99 angående telegrafvesenets driftsbudgett for budgettåret blev soin inntekt opfort kr ,00 og som utgift bevilget kr ,00. (Statsbudgettet kap. 00). Ved stortingsbeslutning av 9. april 99 blev telegrafvesenets anleggsbudgett for samme budgettår bevilget med kr ,00, som utgift på statsbudgettet (kap. 00), hvorav kr ,00 til utvidelse og forbedring av de lokale abonnentanlegg. Til fortsatt avdrag på medgåtte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg er bevilget kr ,00 som kapitalutgift på statsbudgettet (kap. 0). Dessuten har Finansdepartementet i skrivelse av 7. juni 90 tillatt utgiftsfort i telegrafvesenets regnskap kr ,9 til kabelanlegg Drammen--Kongsberg uten bevilgning pit telegrafvesenets budgett. (Bevilgningen er opfort Statsbanenes budgett for ) Efter telegrafvesenets regnskaper for budgettåret utgjorde inntektene ialt kr. 5,7 og driftsutgiftene kr ,9. Driftsregnskapet viste således et overskudd på kr , eller kr ,66 mindre enn budgettert. Anleggsutgiftene utgjorde i samme budgettår kr ,57, under statsbudgettets kap. 00, hvorav kr ,90 til utvidelse og forbedring av de lokale abonnentanlegg og kr. 77 9,os under statsbudgettets kap. 0, hvorav kr til fortsatt avdrag på medgettte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg. Hertil kommer kr ,9 til kabelanlegg Drammen -Kongsberg. (Se ovenfor). Amortisasjonskontoen vedkommende ombygging av Oslo telefonanlegg utviste ved terminens utgang kr ,8. Oversikt over telegrafvesenets inntekter og utgifter. Budgettåret I I Budgettåret I økning 98-9 : 99-0 : i siste budgettin O , , , , , 59 66,09 0, 56 56, , , , 66 7,6 58,0 5 8, 88 05, 06 06, , 5 790, , , Inntekter:, (linje og ra(lio): Innenlandske telegrammer Utenlandske Telefonering av - : Innenlandske rikstelefonsamtaler. Utenlandske - Tilknytninger og stolpefester.. A bonnenttelefon: Oslo tfa. Telefonabonnement -»- Inntredelsesavgift Utenfor Oslo. Telefonabonnement Inntredelsesavgift.. 066, Radiokringkasting: Refusjon av utgiftene ved kringkasternes 85 5, drift 698,8 Andel i bevisinntektene m. v. Andre inntekter: Innregistrering av telegramadresser.. Bortleie av lokaler m. v. Annonser i tfn.katalok og i skrankelokaler samt ekstraopforelser i tfn.katalogen Salg av materiell Forskjellige andre inntekter Samlet inntekt.. Ø. Ø , , ,85-96, ,0-70, ,7 --; , , ,68 6 7, , ,6 8 5,00 78, ,8 60 8, ,7 9 6, ,7 5 87,9 9 56, ,9 9, ,7 58 5, , 0,7 0,8 9 60,99-559, ,9 8 66, 8 97,6 5 6,9 5 66, , 7 6, 5 950,57 759,68 9,67 955,97 760,5-87 6, 5, ,85

9 vesenet Budgettåret 98-9: Budgettåret i økning 99-90: i siste budgettår: Ø. Utgifter: A. På driftsbudgettet: styret: Ø. I Ø. 67 6,90 Lønninger 66, 7 8, 575,6t 5 77,0 Reiseutgifter 6 80, 7 079,97 Kontorutgifter 5 970,00 09, ,07 Kreisstyret: 9 70, Lønninger 8 80,98 Reiseutgifter 9 0,5 Kontorutgifter 7 5,8 Linjenes vedlikehold : ,99 - og rikstelefonlinjene 50 76,6 Abonnentanleggene 8, Innenlandskablene , TTtenlandskablene ,8 0 5,6 67, , 0 06, ,97 5, , , Stasjonenes perts'onale: Lønninger Natt-tjeneste Vikartjeneste i feriene... under sykdom. Uniformer Forskjellige andre personalutgifter Gebyrandeler Undervisning 80 08,95 00, ,7 5 79,9 77,5 896,7 6 99, --;-- 7, ,0 8 6, ,55-7 9, 55 8,8-5, , 8 9, , , , - - 0, ,6 8,0 7,7-0, 9 65, , , ±- 9 8,86 7 5, 5 756,7 05 8,0-569,6 06 6,0 5 50,5 8 07,5 0,5 59,6 0 7,8 Stasjonenes vedlikehold og komplettering: ,6 Vedlikehold 698,68 av egne bygninger 8 805,05 6 9,9 Husleie 5 070,6 678, ,9 Renhold 8 6, 7 878,9 700,80 Lys og brensel 57 8,60 78, ,7 Inventar og apparater , ,5 66 7,7 Forbrukssaker 65 97,09 --: , ,0 Portoutgifter 9 7,76,7 7 68,05 Forskjellige vedlikeholdsutgifter 90,, ,76 Forskjellige utgifter: , Drift av 659,7 kringkastingstasjonene 5 6,9 8 00,06 Viderebefordringsutgifter 6 99, ,00 589,07 Andre utgifter 0 067,7 5, 68 0,5 6 97,55Samlet driftsutgift , 59 80, , , ,9I 8 0,8

10 vesenet 8* Budgettåret 98-99: Ø , ,69 968,9 9 70,08 Utgifter: B. På anleggsbudgettet: anlegg anlegg Abonnentanleggene Radioanlegg Faste eiendommer Budgettäret I Økning : i siste budgettår: Ø. Ø , , , , , ,65 6,9 65 7, , 9 800,58 7,7 Samlet anleggsutgift , ,86 Anleggsutgiftene fordeler sig på følgende måte : A. Med ordinær bevilgning B. Med ekstraordinær bevilgning (kapitalutgift) C. Uten bevilgning ph telegrafvesenets budgett (i. h. t. Finansdepartementets bemyndigelse i skrivelse av 7. juni 90) kr ,57 >> 57 9,08» ,9 60 8,58 Amortisationskontoen vedk. ombygging av Oslo Telefonanlegg er avdratt med det for budgettåret under kapitalutgifter bevilgede beløp kr ,00, således at kontoen ved utgangen av denne termin utviste kr ,8. Bemerkninger : Nedgangen i inntektene skyldes de takstnedsettelser som blev foretatt fra. juli 99. Disse taktsnedsettelser medførte en nedgang i inntektene som er beregnet til kr ,00. Med uforandrede takster vilde inntektene ha vært ca ,00 st orre enn i foregående budgettår. Av de samle de inntekter utgjør intektene Av en (linje og radio),6 0/0,9 0/0 en,7 70 5, /0 Abonnenttelefonen 8, 0/0 8, 0/0 Andre inntekter, 0/0,6 /0 Av de s_a_m le de ut gifter faller det På Administrasjon 6,0 0/0 6,0 /0» Linjenes vedlikehold. 8,7 /0 8, 0/0 Stasjonenes personale 55,9 0/0 55, /0» Stasjonenes vedlikehold og komplettering 6,5 0/0 7,0 0/0» Forskjellige utgifter..,9 0/0, 0/0

11 9* vesenet '..,,, ' Fordeling på driftsgrener. I Abonn -. telefon Radio *) Kringkasting Tils. Inntekter:. Innenlandske telegrammer og telegramtelefonering... Utenlandske telegrammer.. Innenlandske rikstelefonsamtaler og tilknytninger.. Utenlandske samtaler Telefonabonnement og inntredelsesavgift m. v.. 6. Andre inntekter Tils. for budgettåret 99-0 Tils. for budgettåret Utgifter:. styret Kretsstyrene 576. Linjenes vedlikehold Stasjonenes personale Gebyrandeler Husleie og vedl. av egne bygninger Lys, brensel og renhold Andre stasjonsutgifter Viderebefordring og tilfeldige utgifter Kringkasternes drift. Materiell og kontorsaker fra hovedlagret I 7 7 Tils. for budgettåret 99-0J Tik for budgetthret Overskudd : For budgettåret i For budgettåret Sammendrag av driftsutgiftene: Administr. og betjening i99-0»» Stasjonenes 069 vedlikehold » Linjenes vedlikehold »» Andre utgifter D Tilsammen Tilsammen j Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes i tabellverket, tab. -. *) I tabellverket, tab. og, er inntekter og utgifter vedkommende kringkastingen tatt med under telegrafen!

12 vesenet 0* `,,,, III. Nye anlegg som er avsluttet med budgettåret Bevilgning : Regnskap: A. Med ordinær bevilgning: Ø. O. Anlegg av bilinjer m v. a - b) , ,50 Telefonanlegg Bergen-ask Nordhordland 500,00, Brønnøysund- Trondheima) seksjon Namsos-Trondheim , ,97 Fauske -Narvik 5 000, ,07 - Frosta-Skatval 8 000, , Hamnvik-Engenes-Årbostad, seksjon Engenes- Arbostad 000,00 0,55 Henrikvi k-tromvik-rekvik , , Honningsvåg-Kistrand 5 000,00 9,87 Hhkonsund-Mogster,a) seksjon Hetkonsund- Torangsvåg 000,00,06 - Korssund -Hersvikbygda 7 000, ,5 - Lavik-Vadheim , ,8 - Nissedal-Fjone 7 500, ,0 Nordfjordeid-Ålfoten 000,00,9 Nyborg-Gressbakken 500,00 06,0 Refusjon av det til telefonanlegg Bergen -Mindestrømm en forskuddsvis utredede beløp 0 87, , Refusjon av det til telefonanlegg Liland Ofoten-Ramsund forskuddsvis utredede beløp , ,0 Refusjon av det til telefonanlegg Sunde Midthordland-Skogsvåg forskuddsvis utredede beløp ,00 8 8,0 Refusjon av det til telefonanlegg Trondheim-Løkken Verk av Orkla Gruber A/B forskuddsvis utredede beløp 5 000, ,00 Premie til Riksforsikringsanstalten... 7,00 6,50 Telefonanlegg Stavanger-Haugesund-Oslo b) , ,8 - Storfosshei Gronfjelldalen.. 500,00 6 0,99 - Tromsdalen-Oldervik-Lenangen b) 0 000, ,06 Anlegg av Trondheim Radio , , Uforutsette arbeider, forbedringer m. v. vedrørende radiostasjoner a-b) , , Utvidelse og forbedring av Oslo telefonanlegg , ,6 do. do. av andre lokale abonnenttelefonanlegg a-b) , ,7 Kjeller under stasjonsbygningen i Drøbak , ,00 Siste avdrag på pantobligasjon i Melbo 7 000, ,00 Avdrag på pantegjelden i Sarpsborg a-b) 5 000, ,00 Eventuelle kjøp av andre eiendommer a- b) , ,65 B. Med ekstraordinær bevilgning(kapitalutgift): Fortsatt avdrag på medgåtte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg , ,00 C. Uten bevilgning på telegrafvesenets budgett: Kabelanlegg Drammen-Kongsberg 0, ,9 Amortisasjonskontoen vedkommende ombygging av Oslo telefonanlegg utviser ved terminens utgang kr ,8. IV. vesenets anleggskapital. I budgettåret er telegrafvesenets samlede anleggskapital, d. v. s. summen av samtlige anleggsomkostninger, steget med i alt kr. 60 8,58. Ved budgettårets slutt utgjorde telegrafvesenets samlede anleggsomkostninger kr ,9, som fordeler sig på de forskjellige slags anlegg på folgende måte: a) Avsluttet også med budget-wet b) Fortsettelsesbevilgning for neste termin.

13 *vesenet anlegg (linjer) kr 5 998,07 Radioanlegg» ,6 anlegg» , Abonnentanlegg» ,0 Faste eiendommer» , ,9 Under abonnentanleggene er her tatt med anleggsomkostningene vedkommende den aye telegraf- og telefonbygning i Oslo, samt innkjøpssummen for eiendommene Kongens gate 9 og Tollbodgaten, tilsammen kr. 96 9,9. Under radioanleggene er medtatt anleggskapitalen for radiostasjonenes bygninger. Anleggskapitalens stigning. Stigning i forhold til samlet anleggskap. ved bud- Budgettår :økning av anleggsomkostningene : geftårets begynnelse : Pet. Pet , , , , , , , , , , V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår. Samlet driftsresultat. Budgettår :Inntekter:Utgifter : Overskudd : I pet I pet , ,5 00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6 97, , , , , I utgiftene er her ikke tatt med utgifter til utvidelse og forbedring av abonnentanleggene. Disse utgifter blev inntil budgettåret i telegrafvesenets regnskap postert under driftsutgifter. Driftsresultat i forhold til anleggskapitalen. Inntekter Utgifter Overskudd Budgettår : Nedl. anleggskap. i forhold til i forhold til i forhold til ved budglrets slutt anleggskap. anleggskap. anleggskap. Pet. Pet. Pet ,0 6,0 6, , 5,8 ±, ,5 0,0, , 7,7, , 6,, ,5,, ,,, ,6,8, ,8, 5, ,, 5,

14 vesenet * Gjennemsnittlig driftsresultat: Pr. taksert telegram: Inntekt,7,8,99,80,7,68 Utgift,0,0,98,80,70,7 Overskudd.. 0,7 Pr. taksert rikstelefonsamtale: Inntekt 0,8 Utgift... 0,7 0,6 0,0 0,80 0,8 0,6 0,67 0,00 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,59 0,59 Overskudd. 0,09 0,6 0,6 0, 0, 0, Pr. abonnentapparat :,8 6,9 Inntekt,9 9,9,5 7,8 Utgift 9,6 85,9 7, 66,6 60,5 59,0 Overskudd..,68 57,9 66,96 70,5 8,00 78, Pr. kringkastinglytter : Inntekt,86 8, 9, Utgift,0 5,6 6,59 Overskudd..,56,77,5 Budgettåret VI. Takserte telegram m m e r. 5 5 Innenlandske telegrammer 90 6 Terminaltelegrammer til u 0 -» - fra 66 Transitt-telegrammer 7 75 Tilsammen, takserte telegrammer 977 Voertelegrammer 5779 Tjenestetelegrammer Korrespondansen. Budgettåret tlandet Samlet antall ekspederte telegrammer økning i siste budgettår I alt I pct. 6 0,8 8 50,0 6 89,6 98 5,0 67 0,5 5 -, 7 85,5 7 0, Samlet antall utforte telegrameksp ± 076,6 Takserte rikstelefonsamtaler. 9 7 Innenlandske rikstelefonsamtaler , Samtaler til utlandet , fra , Tilsammen, takserte samtaler , 6 Tjenestesamtaler , Samlet antall rikstelefonsamtaler Samlet antall utforte rikstelefoneksp , , ± Samlet antall lokalsamtaler , Samtaleperioder Innenlandske , Til utlandet , 7 58 Fra utlandet , Tilsammen ,

15 *vesenet Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler. Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner for den innenlandske trafikks vedkommende. Budgettåret Til utlandet Fra utlandet Budg. år 98-9 Tilsammen Innenlandske Tilsammen Økning pet. Telegrammer: Iltelegrammer Presse- og presseiltelegrammer Leilighetstelegrammer (Lc.) Brevtelegrammer Xl.telegrammer Radiotelegrammer fra skib » til» Cirkulærtelegrammer om fisket Lokaltelegrammer Tjenestetgm. ) (herunder tjm og st.) Telefonerte telegrammer : Inn til stasjonene Ut til adressatene Telegrammer, utskrevet på ix-blanketter') samtaler: Ilsamtaler Statsil-samtaler. Pressesamtaler Samtaler i trafikksvak tid. Abonnementssamtaler om dagen» i trafikksvak tid.. Budsendelser og tilsigelser') ± 5, 770-i-,6 9 8, , :- 0, , , 696±,5 056, 50750±,5 0,6 898±, 5,0 760± 5, ,7 59 9,7 566±, ,6 Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner. Ekspedisjonsfeil anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll: I innenlandske telegrammer I utenlandske» Begått i Norge Begått i utlandet Ekspedisjonsfeilenes art : Forvansket under telegrafering » - telefonering Forsinket Ikke fremkommet Uavleverte telegrammer. Tilsammen, innenlandske og utenlandske

16 vesenet * Gjennemsnittlig antall : Budgettår Ekspedisjoner: Pr. taksert telegram..,5,6,5,7, Pr. taksert rikstelefonsamtale,7 ',8,88,9,95 Iltelegrammer: Pr. 00 innenlandske telegrammer....,6,08 0,87 0,9 0,77 Pr. 00 utenlandske telegrammer....,,98,8,09,8 Ilsamtaler: Pr. 00 innenlandske samtaler,7 0,9 0,76 0,97 0,9 Pr. 00 utenlandske samtaler 8,76 5,68,5,6,66 Budsendelser og tilsigelser: Pr. 00 samtaler, 7, 8,9 0,68,6 P e r i o d e r pr. 00 samtaler ved : Selvstendige stasjoner.,9 0;0,6,0,8 Underordnede stasjoner 0, 06, 06,8 07,8 07,9 Samtlige stasjoner,0 5,0 6, 6,9 6,8 Innenlandske telegrammer. Gjennemsnittlig Budgettår : Inntekter Telegrammer inntekt pr. tgm. Pet. Antall Pet. Pet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 6 Av de innenlandske telegrammer var 0,77 pet. iltelegrammer mot 0,9 pet. det foregående år. T ak st en for almindelige innenlandske telegrammer har været uforandret side'). juli 90, nemlig for telegrammer med inntil 0 ord kr.,00 og for hvert ord mere kr. 0,0 i tillegg. Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 50 0/0 til denne takst for almindelige innenlandske telegrammer som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag. Gebyrene for telegramtelefonering blev fra. juli 97 nedsatt til 5 ore for inntelefonering og 5 ore for uttelefonering pr. telegram på inntil 0 ord og halvdelen av disse gebyrer for hvert antall av inntil 0 ord derover. Fra desember 98 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i Sydhavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene. Utenlandske telegrammer. Budgettår : Inntekter Telegrammer Gjenn emsnittlig (avs., ank. og transitt) inntekt pr. tgm. Pet. Antall Pet. Pet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Av de utenlandske telegrammer var,8 pct. iltelegrammer mot,09 pct. det foregående Ar.

17 5* vesenet,... \, / o mregningskursen for de utenlandske telegramtakster blev fra. juli 98 satt ned fra kr. 0,85 til kr. 0,80 pr. gullfrank. Denne nedsettelse medførte en nedgang i inntektene på ca. kr ,00. Fra. juli 99 blev omregningskursen satt ned videre fra kr. 0,80 til kr. 0,7 pr. gullfrank. Denne nedsettelse medførte en nedgang i inntektene på ca. kr ,00 for 9'9-0. Telegramkorrespon dansen liar i budgettåret været sterst med folgende land : Avsendte Ankomne Tilsammen Tilsammen telegrammer telegrammer Økning. Storbritannia og Nord- Irland Tyskland i Sverige Nord-Amerika i Danmark : Frankrike :- 7. Nederland ; Spania Belgien : Italia F o r a n d r i n g e n e i korrespondansens størrelse i forhold til forrige budgettår har været størst for folgende land : Økning: Nedgang: Antall Antall telegrammer telegrammer. Spania. Tyskland 780. U. R. S. S. 78. Nord-Amerika 76. Storbritannia og Nord-Irland. 0. Nederland Syd-Amerika 96 Danmark Afrika 85 5 Sverige Rumenia 69 6 Finnland 0 Telegramtrafikken er utvekslet over de samme veier som i forrige budgettår med folgende forandringer : Under kabelfeil til Island er telegrammer til og fra Island ekspedert over forbindelsen Tyholt Radio (Trondheim) Reykjavik Radio. I løpet av 99-0 er ikke ekspedert nogen telegrammer over Oslo Radio Stonehaven og Oslo Radio--Rom. Transitt-trafikk Samlet transitt-trafikk Derav: Til Amerika Fra Amerika Se forøvrig spesifikasjon tabell b. Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet. Se spesifikasjon i tabellverket, tab Fr. Fr. Avsendte telegrammer: Terminaltakst , ,8 Kabeltakst , , Radiotakst , ,7 Tilsammen , ,69

18 vesenet 6*,,,,,, / Ankomne telegrammer: Fr. Fr. 07 Terminaltakst ,0 7 5,68 8, Kabeltakst ,0 80,9 66 Radiotakst ,75 9 0,80 Tilsammen Transitt-telegramm er: Transitt-takst Kabeltakst Radiotakst , , 78 88, , , 9,86 865,75 5 6, Tilsammen , ,0 Ialt , , IMM, Forskjell p. g. a. frankekv. forhold til dollarkursen. 9 06, ,7 Virkelig inntekt ,6 6 56,85 Frankbelopene er omregnet til kroner efter gjennemsnittskursen på dollar ifølge Oslo Børs noteringen. i løpet av de respektive budgettår. Innenlandske Budgettår Inntekter rikstelefonsamtaler. samtaler Gjennemsnittlig inntekt pr. samt. Pct. Antall Pct. Pet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 08 Ils am t al en e utgjorde 0,9 pet. av det hele samtaletall mot 0,97 pct. det foregående år. Antallet av tilsigelser og budsendelser utgjorde, pet. av samtaletallet mot 0,7 pet. det foregående Ar. De gjennemsnittlige antall takserte perioder pr. 00 samtaler er steget fra 09,8 i 9-95 til 6,8 i Denne betydelige stigning i periodeantallet som har innbragt telegrafvesenet en merinntekt på anslagsvis kr ,00 for hvert av de siste par budgettår, skyldes vesentlig en forbedret kontroll med ekspedisjonen. ens saint al e tak ster blev sist forandret ved stortingsbeslutning av. mai 95. Takstene for almindelige samtaler var i budgettåret følgende : Avstand Almindelige samtaler Takst pr. periode Kveldsamt. i tiden fra kl. 8- om hverd km over ore ore Fra. juli 9 opkreves et tillegg av 50 /0 til de ovennevnte takster for almindelige samtaler som ekspederes om søndagene, på. juledag, nyttårsdag eller langfredag.

19 i 7* vesenet Ved stortingsbeslutning av. mai 97 blev Handelsdepartementet bemyndiget til fra. juli 97?t, nedsette taksten for rikstelefonsamtaler over enkelte korte linjer fra 0 ore til 0 øre perioden. Denne bemyndigelse er fra. juli 90 overført til styret. Ved stortingsbeslutning av 0. mai 98 blev taksten for nærtrafikksamtaler mellem Oslo og endel stasjoner i Oslo omegn nedsatt til 5 ore perioden fra. juli 98. Samtidig blev avgiften for private tilknytninger til rikstelefonstasjonene satt ned til kr. 0,00 pr. linje med tillegg av kr. 5,00 for hvert tilleggsapparat som er direkte tilknyttet. Fra. januar 99 blev taksten for lokale samtaler mellem tilknytningsabonnentene satt ned til 0 ore pr. samtale. Fra. juli 99 blev tiden for ekspedisjonen av rikstelefonsamtaler til nedsatt takst om kvelden skudt frem en time fra kl. 8 til kl. 7. Denne forandring medførte en nedgang i inntektene for på anslagsvis kr Fordeling av samtaleperiodene pa takstsoner. Efter optelling foretatt ved samtlige stasjoner i månedene oktober 99 og mars 90 fordeler antallet av innenlandske samtaleperioder sig på de forskjellige takstsoner følgende måte : Oktober 99 Mars 90 Gjennemsnitt for budgettåret Takst Takstsone 99-0 ; Perioder Pct. Perioder ; Pc. t Perioder Pct. Perioder, Pct. 0 ore I 00, 0 9, , , I 6 7,9 5 8, , ,9 0 - I , , , , II 87 0, , , ,07 Dagtakst 50 øre II 6, 55 6, , , 80 - III 8 0, ,8 00, , IV , , , ,9 0 - V 58 7, , , , 75 - VI 86 0, 79 0, , , VII 696 0, 66 0, ,6 00 0,5 Kveldtakst 0 ore II , , , , III 67 60, , , , IV 8, 5 08, , , V 7 88, , , , VI 9 0,07 0 0, 500 0, , VII 89 0,06 0, 500 0, , , , , ,00 Samtaler til kveldtakst. Av det samlede antall ekspederte samtaleperioder kveldtakst kommer til anvendelse, er folgende procentvise til kveldtakst: Takstsone : Budgettåret Budgettetret Pct. Pct. II. 5, III 8,6 9, IV. 9,0 8,98 V. 7,0 6,90 VI 9,90 8,9 VII 7,68 6,5 For samtlige takstsoner. 7,5 7,5 Tiden for beregning av kveldtakst er skutt frem. juli 99. i de forskjellige takstsoner hvor antall samtaleperioder ekspedert Bud gettåret 98-9 Pct. 6,9 9,7 8,89 7,5 8,9 8,50 8, Budgettåret 99-0 Pct. 5,67 7, 8,07,06 6,07 6,07 6,7 time fra kl. 8 til kl. 7 fra

20 vesenet 8* Utenlandske rikstelefonsamtaler. C--jennemsnittlig Budgettår: Inntekter Samtaler inntekt pr. samt. Pct. Antall Pct. Pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 07 Av de utenlandske samtaler var,66 pet ilsamtaler mot,6 pct. det foregående år. Omregningskursen for de utenlandske telefontakster blev nedsatt fra kr. 0,80 til kr. 0,7 pr. gullfrank fra. juli 99. Denne nedsettelse medførte en nedgang i inntektene på ea. kr for I løpet av budgettåret blev det åpnet regulalr telefonforbindelse med følgende land : Vatikanbyen fra 0. februar 90. Litauen fra 5. mars 90. Fristaten Irland fra. april 90. Brasil fra 6. mai 90. Nederlandsk India fra 6. mai 90. Australia fra. mai 90. Ved budgettårets utgang hadde Norge telefonforbindelse med land i Europa og 9 land utenfor Europa. En ny mellemriksforbindelse Halden Nordby blev åpnet 0. januar 90 for grensetrafikk mellem Norge og Sverige. T e I e f o n t r a f i k k e n har i løpet av budgettåret veret størst med følgende land : Utgående Inngående Tilsammen Tilsammen Økning samtaler samtaler Sverige '. Danmark.. ' Tyskland Storbritannia Finnland Frankrike Nederland Forøvrig henvises til tabell 6, side i tabellverket. Abonnenttelefonen. Gjennemsnittlig Budgettår: Inntekter av Abonnent- inntekt pr. abonnement apparater abonnentapparat Pct.AntallPct. Pct , , , , , , , Q, , , , , , , , , , , , ,59 0 Stigningen antallet av abonnentapparater i løpet av budgettåret 99-0 utgjør,08 pct. Antallet av abonnentapparater i Oslo var ved budgettårets utgang 7 09 og

21 , 9* vesenet utenfor Oslo 68. Stigningen i apparatantallet utgjorde,78 pct. i Oslo og, pct. utenfor Oslo. Antallet av abonnentapparater er steget med 9, pct. i tiden fra 9 9 til Abonnementsavgiften for liovedabonnement ved Oslo telefonanlegg har været uforandret siden overgangen til automatisk drift, nemlig grunnkontingent kr. 08,00 pr. år hvortil kommer samtaleavgift 5 ore pr. utgående lokalsamtale. Fra. juli 99 blev avgiftene for abonnement på tilleggsapparater og for flytning av telefon nedsatt. Dette bevirket en nedgang i inntektene på ca. kr for budgettåret Fra samme tid blev samtlige abonnementsavgifter ved abonnentanleggene utenf or Oslo satt ned med ca. 0 pct. Denne nedsettelse medførte en ned - gang i inntektene som er beregnet til ca. kr for budgettåret Gjennemsnittlig driftsresultat pr. abonnentlinje ved samtlige abonnentanlegg: Sam-let inntekt 87,06 8,9 78,66 87,8 79,5 Driftsutgift,98 9,5 86,7 78,60 76,99 Overskudd.. 75,08 87,65 9,9 09, 0,6 Lokalsamtaler mellem abonnentene pr. abonnentlinje : S I Oslo , 955 Utenfor Oslo 8 56 Gjennemsnitlig ved samtlige anlegg Antall apparater, pr. 00 abonnentlinjer. 0,9 0,5 0,0 0, Kringkastingen. I løpet av budgettåret er det åpnet en ny kringkaster, nemlig Trondelag kri ngk as t er som begynte utsending 5. mai 90. Antall innregistrerte lyttere: Pr. 0 /0 Pr. 0 /6pr. 0/ 6pr. 0/6pr. 0/6 Økning i siste budgettår Oslo kringkastingområde Bergen Ålesund Tromso Utenfor disse områder Tilsammen VII Stasjonene. budgettåret 99-0 er åpnet 56 nye stasjoner, derav rikstelefonstasjoner, 5 radiotelefonstasjoner, 6 filialstasjoner, radiopeilestasjon, talestasjon og telegramekspe - derende bicentral. I samme tidsrum er nedlagt ialt stasjoner derav rikstelefonstasjoner, 9 talestasjoner og telegramekspederende bicentraler. Det samle de antall stasj oner i drift ved budgettårets slutt var som følger: Pr. 0. juni 99 Pr. 0. juni 90 Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjoner 8 8 telegraf-, rikstelefon- og radiostasjoner 5 6 Radiotelegrafstasjoner 0 Radiopeilestasjoner Radiotelefonstasjoner. 8 stasjoner med telegraf til enkelte tider stasjoner 7 Semaforstasjoner med rikstelefonekspedisjon Semaforstasjon uten» Bicentraler med telegramekspedisjon 7 5 Filialstasjoner 7 Bistasjoner (talest.) 8 0 Tilsammen. 7 78

22 vesenet 0'' Pr. 0. juni 99 Pr. 0. juni 90 Ennvidere fantes følgende andre telegramekspederende stasjoner tilhørende jernbanene og private selskaper : Jernbanetelegrafstasj on er Jernbanetelefonstasj on er 70 6 Private radiostasjoner på Svalbard og Jan Mayen Private telefonstasjoner med telegramekspedisjon 5 55 Ialt telegramekspederende. stasjoner Av de ovennevnte 75 telegramekspederende norske landstasjoner pr. 0. juni 90 var 77 kun åpne for innenlandsk korrespondanse, mens 980 befordret såvel innenlandsk som internasjonal trafikk. Ved budgettårets utgang var det meddelt konsesjon til drift av i alt 95 r a di o- st a sj on er ombord i norske skib, derav stasjoner tilhørende den norske marine. I løpet av budgettket er der gitt konsesjon til 7 nye almindelige skibsradiostasjoner, mens 5 konsesjoner er bortfalt. Forandringer og forlledringer ved stasjoner og anlegg. vesenets hovedverksted er flyttet fra Tollbodgaten til lejede lokaler i Sannergaten og Hesselberggaten 0. Verkstedet er samtidig bragt i en mere tidsmessig stand og utstyrt med endel moderne arbeidsmaskiner. I Odda er det montert ny telegraf-, rikstelefon- og abonnenttelefonstasjon. I Drammen er montert et nytt opsetningsbord for rikstelefonsamtaler med ekspedisjonsplasser. Bordet er forarbeidet ved hovedverkstedet. Ved stasjonene Tomter, Vestby, Kirkeøy, Langesund og Ki rkemes samt ved endel mindre stasjoner er telefonvekslerne blitt ombyttet med vekslere av nye og forbedrede typer. I Narvik er det opsatt en ny rikstelefonveksler. Ennvidere er endel av Narvik telefonanlegg ombygget til automatisk drift Siemens system. Ved en rekke stasjoner er forstyrrelser fra telegrafapparater, maskiner og likerettere likeoverfor rikstelefonlinjene og radiolytterne blitt fjernet ved innmontering av dempespoler og lignende. For Aforbedre taleoverføringen på rikstelefonforbindelsene fra Trondheim og nordover er det i Fauske opsatt et nytt forsterkeranlegg bestående av telefonforsterkere. På telefonforbindelsen Harstad Narvik er opsatt høifrekvensapparater for en overlagring, hvorved man har fått to telefonforbindelser mellem disse steder. På telefonforbindelsen Narvik Moen Målselv er opsatt hoifrekvensapparater for to overlagringer, så at der nu er i bruk telefonforbindelser mellem disse steder mot tidligere en forbindelse. I Li e s tr øm og Moss er opsatt spesielle kringkastingforsterkere for overforing av kringkastingprogrammer over rikstelefonforbindelsene Oslo --Trondheim og Oslo utlandet. Forsterkerne er laget ved hovedverkstedet. Ved Osle te lef on anle gg er de i forrige budgettår påbegynte utvidelser av centralstasjonene Øst og Kastellet blitt fullført. Telefonanleggets 9 centralstasjoner hadde ved budgettårets utgang en samlet kapasitet av 700 linjer, hvorav i reserve 9,6 pct. S am drif t mellem telegraf, telefon og post var ved budgettårets utgang istandbragt ved 6 telegrafstasjoner, 7 rikstelefonstasjoner og bicentraler hvor driften i sin helhet besørges av telegrafvesenet, samt ved 78 kommunegaranterte rikstelefonstasjoner.

23 Centralstasjoner for telefonekspedisjon. Pr. 0 /6 98 Stasjoner med fellesekspedisjon for riks- og abonnenttelefon» centralbord for rikstelefonen alene 9 Abonnentcentraler med rikstelefonekspedisjon på samme sted 6 uten rikstelefon på stedet (bicentraler) 5 Automatiske abonnentcentraler.. 8 Tilsammen ' 5 Fellesstasjoner hvor rikstelefonekspedisjonen foregir over private telefonselskapers centralbord 5 *vesenet Pr. 0/6 99 Pr. / apparater. I bruk ved stasjonene : "/, 97 80/6 98 Morse, sx 5 90, dx og qx 6 5 Wheatstone 8 5 Creed.. 6 Siemens 6 Start-stopp apparater / Tilsammen Overdrag, for morse _*) 9 0,» wheatstone 66,» siemens 6 I alt Som reserve var pr. /. 90 opmontert folgende apparatsett : 67 morse dx, 5 wheatstone, creed, 0 siemens samt siemens overdrag. Telefonapparater. I bruk ved stasjonene : 80/ /6 98 8% 99 Centralbord 6 75 Almindelige teefonparater Morsesett for bestillingstelegraf Telefonapparater for telegramtelefonen "/ _ 6 78 morse sx, 9 ' Private linjer tilknyttet rikstelefonstasjonenes centralbord Telefonapparater tilknyttet disse linjer... Forbindelseslinjer mellem private centraler og rikstelefonstasjonene Private tilknytninger. Pr. /6 98 Pr. 0/ Pr. 0/ Abonnentanleggene. Pr. "/6 98 Pr. "A 99 Pr. "/6 90 Centralstasjoner Abonnentlinjer, i alt , derav enkeltlinjer Abonnentapparater, i alt , derav tilhørende abonnentene Talestasjoner Centralbord hos abonnentene Opgave over trafikk, tilknyttede abonnentapparater og apparatutstyr ved hver enkelt stasjon finnes opgitt i tabellene 8, 9, og. *) Innbefattet i antallet av morseapparater ovenfor. 5

24 vesenet '* VIII. Radiostasjonenes virksomhet. Kyststasjonstjenesten er utført av de samme 0 radiostasjoner som i forrige budgettår. Ingoy Radio har fortsatt været holdt som reserve for Hammerfest Radio. Kortbølgetrafikken på Bergen Radio viser fortsatt økning. Til den høsten 98 opsatte kortbolgesender i Fyllingsdalen er det ved Radioverkstedet forarbeidet en likeretter. Senderen blev derved forsterket endel. Kortbølgesenderen på Try v asshogda er forsterket og forbedret med hensyn til frekvenskonstans. Ålesund Radio blev i tiden.-5. august 99 flyttet til nye lokaler i den nye post- og telegrafbygning. Den 0. oktober 99 blev der åpnet en peilestasjon på Ok soy for prøvedrift med Flekkerøy Radio som korrespondansestasjon. Stasjonen blev åpnet offisielt. juni 90. Ved Utsira Radio blev der i begynnelsen av budgettåret foretatt endel forandringer, idet alle luftledninger i nærheten av stasjonen blev lagt i kabel av hensyn til peiletjenesten. I forbindelse hermed blev peilestasjonen rejustert og atter åpnet for provedrift 8. oktober 99. I budgettåret er det utført folgende antall peilinger : Ved Ferder Radiopeilestasjon.. 6 Oksoy.. 69 Utsira. 0 Røst. 6 Tilsammen.. 50 Arbeidet med oprettelse av små radiotelefonstasjoner er fortsatt. Det er i løpet av bu(igettåret oprettet følgende forbindelser. Stavanger Rott Finnås Geitung Ophaug Tarva Bodo Givær Bodo Briksvær. Flere små rorsendere til dette øiemed er under forarbeidelse. Våren 99 blev det bestemt at Svalbard Radio forsøksvis skulde flyttes fra G-rønfjord til Ny Ålesund. Ny stastjonsbygning på dette sted var opfort og en vesentlig del av montasjen utført da grubedriften plutselig blev nedlagt, hvorfor stasjonen måtte fortsette i Grønfjord. Personalet blev imidlertid innskrenket fra 5 til mann. Anlegget av radiostasjonen på Tyh olt (tidligere benevnt Trondhjem Radio) er avsluttet med dette budgettår. Moderniseringen av vår radioforbindelse med Amerika er fortsatt. Der er opført en stasjonsbygning på den innkjopte tomt på Jeloy, og antenneanlegget er på det nærmeste fullført. De nye sendeapparater for stasjonen har været under provning på Radioverkstedet. Kringkastingen. Antallet av innregistrerte lyttere var ved budgettårets utgang 77 8 for hele landet, derav i Oslo kringkastingområde, mot henholdsvis 6 9 og 8 05 ved utgangen av forrige budgettår. Stigningen i lytterantallet utgjør for hele landet 090 eller 0, pct. vesenets inntekter av kringkastingen utgjorde for 99-0 ialt kr ,00, derav var kr ,00 refusjon av driftsutgiftene ved kringkasterne. Som nevnt i beretningen for forrige budgettår viste det sig at den nye storkringkaster, da den skulde tas i bruk, ikke svarte til hensikten forsåvidt rekkevidden angår. Efter forhandlinger mellem styret, Kringkastingselskapet og Telefunken blev det vedtatt at Telefunken skulde levere nytt materiell til ombygning av storkringkasteren for langbølge og at man skulde forsøke en langbølge mellem 060 og 60 meter. Samtidig skulde Telefunken levere stk. 500 watt sendere til Kristiansand, Stavanger og Bodo komplett med maskiner, men uten. studioutstyr. Leveringstiden for materiellet til storstasjonen blev fastsatt til. juli 90 og for de tre nye stasjoner. oktober.

25 * vesenet Det er fort forhandlinger med flere utenlandske administrasjoner angående bruk av langbølgen, spesielt med Tyskland, Holland og England. Allerede sommeren og høsten 99 blev senderen prøvet for langbølge og med forholdsvis godt resultat. Storstasjonen blev fra. desember 99 tatt midlertidig i bruk pi kortbølge under Telefunkens ansvar og med en Telefunken ingenier som nærmeste an svarshavende. terminens løp er T r o n d el a g k r in gk a st er åpnet (5. mai). Den samme stasjon som oprinnelig stod i Oslo er i overhalet stand satt op på Tyholt. Handelsdepartementet bemyndiget 5. januar 90 telegrafdirektøren til å levere utredning og forelegg for departementet, eventuelt med forslag, angående en omordning av kringkastingens organisasjon i vårt land. Sådan utredning blev avgitt av telegrafstyret og Handelsdepartementet fremla 6. mai en proposisjon angående nyordning av kringkastingen (St. prp. nr. 70). Proposisjonen kom imidlertid ikke op til realitetsbehandling, idet Stortinget utsatte saken til neste sesjon. IX. Stasjonsbygninger. Av større arbeider vedkommende telegrafvesenets faste eiendommer, utført i budgettåret 99-0, kan nevnes : Drøba k. Stasjonsbygningen manglet kjeller. Sådan er nu opført, og det er samtidig installert bad og vannklosetter. Disse arbeider kostet kr ,00. F r e dri k s t a d. Til en omfattende utbedring av funksjonærboligen i Biletgaten er medgått ca. kr ,00, som er belastet vedlikeholdsregnskapet. Nar v i k. For å skaffe en påkrevd utvidelse av postlokalene er det opført et par mindre tilbygg til stasjonsbygningen. Denne har også gjennemgått en omfattende hovedreparasjon og oppusning. De samlede utgifter har utgjort ca. kr ,00 som er belastet vedlikeholdsregnskapet. Kj o le fj o r d. Stasjonsbygningen blev innkjøpt i terminen Til ominnredningsarbeider og påbygning er i medgått kr , som er belastet konto Eventuelle innkjøp av andre eiendommer. Ennvidere er den gjenstående pantegjeld vedkommende telegrafbygningen i M elbo kr ,00 betalt. Likeledes er betalt kr ,00 som avdrag på gjeldsbeviset vedkommende telegrafbygningen i S a rp s b or g. X. Linjene. I løpet av budgettåret er det bygget 6 nye rikstelefonlinjer, derav bilinjer og telefonlinje til utlandet. Linjenes lengde pr. 0. juni 90. Stolperekke Jordkabel Sjøkabel Tilsammen Linjeruter: Km. Km. Km. Km. Kun for telegraf Felles for telegraf og rikstelefon Felles for telegraf, rikstfn. og abonn.tfn. 0 5 Kun for rikstelefon ' Felles for rikstelefon og abonn.tfn Kun for abonnenttelefon Tilsammen

26 vesenet * linj. Rikstfn.linj. A b.ftn.linj. Tilsammen Km. L i n j e r (ledninger) i bruk: Km. Km. Km. Luftlinjer (blanke) Luftkabler Jordkabler 5 00f Sjokabler Tilsammen Tråd i bruk: Luftlinjer (blanke) Luftkabler Jordkabler Sjokabler Tilsammen Tråd i reserve : Luftlinjer (blanke) Luftkabler Jordkabler Sjøkabler Tilsammen A bonnenttelefon Tilsammen S a in let trådlengde: Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Pet. Pct. Pet. Pct. Luftlinjer (blanke) 60 0, 58 0, 69 7, 9, Luftkabler 8 50, ,7 89, ,6 Jordkabler ,5 65 6, , 9 6, Sjøkabler 7 0, 89,7 0, ,5 Tilsammen 55 7, ,8 65 9, ,7 Kunstige telegraf- og telefonforbindelser innvunnet ved høifrekvenstelefoni eller tripler på rikstelefonlinjene eller ved arrangement for samtidig telegrafering og telefonering på disse : Linjelengde Enkeltforbindelser: Km. forbindelser, i bruk , i reserve 900, benyttet til bestillingstelegraf for rikstelefon 6 70 Tilsammen 50 Dobbeltforbindelser: Tripler på rikstelefonlinjene Hoifrekvensforbindelser: forbindelser Lillestrom (Oslo) -- Trondheim 6»-- Trondheim Fauske 90» Narvik--Harstad 98» Narvik Moen Målselv Tilsammen 66

27 5* vesenet I de ovenstående opgaver er undei. : Sjokabler, telegraf, medtatt halvdelen av de utenlandske telegrafkabler, nemlig: Rutelengde Linjelengde m. m. Den norsk-tyske kabel Stølsvik Duhnen 8 96 ns 96 norsk-tyske kabel Stølsvik Westerland norsk-danske kabel Stolsvik Hirtshals 6 6 norsk-engelske kabel Stolsvik Newbiggin norsk-engelske kabel Skivoldsvik Peterhead Tilsammen I opgaven over stolperekker, rikstelefonen, er ikke medtatt 85,0 km. stolperekke felles med statsbanene. Ved budgettårets utgang var antallet av sjøkabler for telegrafen 9, for rikstelefonen 96, tilsammen 790. Antallet av stolper i linjenettet var ca Spesifikasjon av trådlengde og antall abonnentlinjer ved de enkelte abonnentanlegg finnes i tabell. Beskadigelser på linjenettet. På telegraf- og rikstelefonlinjene er innmeldt folgende beskadigelser som var av den art at de virket forstyrrende på ekspedisjonen : Stolper, knekket eller skadet Isolatorer, knekket eller skadet Trådbrudd Avledninger Kortslutninger, slengkontakter og lignende Sprengte bendslinger Andre beskadigelser Kabelfeil

28 vesenet 6* Nye anlegg. Folgende viktigere anlegg er fullført i løpet av budgettåret : Anleggenes titel Bygget ferdig Trådsort Nye stasjoner oprettet Dato Km. Henrikvik Tromvik-Rekvik, seksjon Grøtvik-Rekvik.. Bronneysund-Trondheim, Seksjon Namsos-Trondheim. Lavik-Vadheim Hikonsund-Møgster, seksjon Håkonsund-Torangsvag. Nyborg-Gressbakken, seksjon Nyborg tiarlebotn.. Honningsvåg- Kistrand, seksjon Honningsvag - Repvåg... Tromsdalen Oldervik -Lenanger, seksjon Tromsdalen-Tonsvik.. Fauske-Narvik Storfosshei Grønfjelldalen "/8 99 /,, 5/ /0 )) io s /9 so/8 7/» / 7, Tromvik (/9 99) Rekvik (/9 69) Torvund,Vikum og Vattekår (-9) Karlebotn ( /9-9) rokelv og Tønsvik (S/.9) Grønnfjell, Snasen Rana og Rundhaug ( 7/8-9) Frosta (8/i -0) Hundeid, Torheim og Sorland ( 7/-9),5 Frosta-Skatval 9 /», K.,6, Nordfjordeid Ålfoten /0», K. 9,0,8,0 og,0 J. 8,0 Korssund-Hersvikbygda... 6 / 90, K. 6,0 6,0 Bergen-Ask Nordhordland.. "/7 99,75 K.,, - og J Nissedal -Fjone 7 /6 90 J.,0 0,5 0,0f Fjone ( 7/6-0) J., K., K.,75 K. J., K., K.,5 K. J. 6,0,8 7,6 5. 5,0,5,0,60 6,65,7,0 07,6 6,, 0,0 8,0 0, 6,0 8,0 XI. Personalet. Ved utgangen av budgettårene og var menn i telegrafvesenet som følger : Fast ansatte tjenestemenn: styret Revisjonskontoret Kretsstyrene Antall pr. 0. juni Antall pr. 0. juni Kontor- og ekspedisjonspersonale ved stasjonene 8 Formenn, montører, telefonarbeidere m. v Budtjenestemenn Tilsammen Derav permittert eller avgitt uten vikar antallet av tjenesteøkning i siste budgettår I tjeneste Funksjonærer ved kringkasterll e

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN 95-96 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte 92-36. Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. orges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la orvège, série VII.) Trykt 1922: r. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformyncieriene 1917 og

Detaljer

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET.

1921-19 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1921 à 1922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. NORGES TELEGRAFVESEN 92-9 22. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 92 à 922.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET. KRISTIANIA.

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 1905 Organisering av den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl President: Nygaardsvold. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl President: Nygaardsvold. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 27. juni 1934 kl. 10.00 President: Nygaardsvold. Dagsorden: 1. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om bemyndigelse til å opta lån for statskassens regning (Innst.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940 Innhald. A. Melding for budsjettåret 99-90 Side I. Organisasjon Inntekter og utgifter 6 Kapitalen til verket IV. Nye anlegg V. Samanlikning av driftsresultata for dei seinare budsjettåra VI. Trafikken

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN SÆRBESTEMMELSER FOR TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS FOR MOTTAK OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN Gjeldende fra 29.10.2012 Sist endret i representantskapssak 12/2012 1/6 SÆRBESTEMMELSER FOR MOTTAK OG BEHANDLING

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere,

som for å oppnå dette ønsker å forbedre den gjensidige rettshjelp ved å gjøre behandlingsmåten enklere og raskere, Konvensjon om forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivilog handelsrettens område av 15. november 1965 (forkynningskonvensjonen) De stater som har undertegnet denne konvensjon,

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er "Sameiet Skjoldnes Vel I" ("Sameiet"). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet.

SAMEIEAVTALE. Sameiets navn er Sameiet Skjoldnes Vel I (Sameiet). Sameierne utgjør i fellesskap eierne av Sameiet. SAMEIEAVTALE Det er dags dato inngått slik sameieavtale ("Sameieavtalen") vedrørende utendørs grunnarealer innenfor planområdet "Skjoldnes Boliger", PlanID 17340000 i Bergen mellom: Sameiet Skjoldnes I

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25.

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. november 2005 DELVIS IKRAFTTREDELSE AV FINNMARKSLOVEN OVER- GANGSBESTEMMELSER OM

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette.

Dersom det foreligger vedtak om innsparing føres det opp i den særskilte rubrikk for dette. Til samtlige departementer og Riksrevisjonen Rundskriv R-15/99 Deres ref Vår ref Dato 99/251 C RRo 22.12.1999 29(5) 5,1*$98%58.7(%(9,/*1,1*(57,/ 3RVWHUPHGVWLNNRUGHWNDQRYHUI UHV For overføring av ubrukte

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007 Tokt nr: 2006 843 Tilbudsfrist 11. september 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR BARN OG UNGDOMS FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Barn og Ungdoms Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL:

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 7 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justisog beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren

Detaljer

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune.

OS Viktige VA- utfordringer for. Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. OS 30.03.2011 Viktige VA- utfordringer for fremtiden rammevilkår og regler Eierskap til stikkledninger i offentlig gate/ vei - i Stavanger kommune. Overtakelse av private stikkledninger i Stavanger kommune

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016

Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 Regnskapsrapport Norsk Fysisk Selskap (NFS), Norsk Fysikklærerforening (NFL) og Fysikk-OL 2016 1 1. Resultatregnskap 2016 Tabell 1. 1.1. Resultatregnskap NFS Resultatregnskap NFS med fond Budsjett 2016

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvége, série IX.) Trykt 934: Rekke IX. Nr. 24. Folketellingen. desember 930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

1919---1920. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1919 1920.) Utgitt av KRISTIANIA.

1919---1920. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 1919 1920.) Utgitt av KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. NORGES TELEGRAFVESEN 99---90. (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année budgétaire 99 90.) Utgitt av TELEGRAFSTYRET, Pris Kr..00

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer