Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13"

Transkript

1 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2284/13 Vår saksbehandler Birgitte Kahrs Vår ref. -12 L12 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Trondheim kommunes delegasjonsreglement, behandlet følgende sak og fattet slikt vedtak: VEDTAK Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 6 ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000, merket ARC Arkitekter AS, datert , sist endret og i bestemmelser sist endret Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Saksfremstilling Sammendrag Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for kontor og forretningslokaler. Hovedutfordringen i planforslaget har vært trafikkavviklingen i området når det tilrettelegges for økt kontor- og forretningsvirksomhet både i forslaget og for nabotomta Nardobakken 2. Statens Vegvesen har uttrykt bekymring for avviklingen i området særlig med tanke på oppstuving i Torbjørn Bratts veg. Det er planlagt tiltak som vil avhjelpe trafikksituasjonen, og dette er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser som følger nylig vedtatt detaljplan for Nardobakken 2. Planforslaget legger opp til en utnyttelse på henholdsvis m 2 og maks kotehøyde 78,1 i Nardovegen 6 og 5800 m 2 og kotehøyde 72,9 i Torbjørn Bratts veg 11. Dette tilsvarer henholdsvis 6 og 5 etasjer. Det tillates i tillegg kjelleretasjer hvor mesteparten av parkering vil legges. På grunn av terrengstigning vil fasade mot Nardovegen være lavere enn mot internveg i området. Oppbrutt fasade og inntrukne 4. og 5. etasjer vil bidra til å bryte opp bygningsmassen mot boligområdene vest for området langs Nardovegen. Postadresse: TRONDHEIM KOMMUNE Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: NO E-postadresse: Internettadresse:

2 Side 2 Planforslaget har i løpet av prosessen tilpasset seg nye føringer i ny kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 21. mars Unntaket er formålet forretning, som ny arealdel ikke tillater i områder for næringsbebyggelse. Planforslaget har likevel redusert foreslått mengde handel fra 3000 m 2 til 2000 m 2 handel, som er i tråd med ny KPAs føringer for tillatt handelsareal utenfor lokalsentre og regionsentre i tilknytning til boligområder. mener at 2000 m 2 forretning i planforslaget, sammen med om lag tilsvarende mengde dagligvarehandel i nyregulerte Nardobakken 2, er et begrenset handelsomfang som vil bidra til å betjene både omkringliggende boligområder og arbeidsplasser samtidig som det ikke vil forringe områdets funksjon som næringsområde. Bakgrunn Komplett planforslag er innsendt Planforslaget er utarbeidet av Arc arkitekter as som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Schløsser Møller Gruppen as. Planområdet omfatter disse eiendommene (gnr/bnr-eier): 66/1 - Trondheim kommune 66/21- Schløsser-Møller Gruppen AS 66/266 - Vinje Transport AS 66/292 - Statoil Norge AS 66/294 - Anne Kathrine Michaelsen 66/438 - Trondheim Røde Kors 66/449 - Trondheim kommune 66/520 - Trondheim Røde Kors Illustrasjon 1: Berørte eiendommer

3 Side 3 Gjeldende reguleringsplan for området er R0290, Reguleringsplan for omkjøringsveien, Klæbuveien, Nardokrysset, Torbjørn Bratts vei, Dybdals vei, Nardokrysset, Nardobakken, deler av Nardoveien, Sundlandskrenten og Birkebeinerveien fra , sist endret Høring og offentlig ettersyn Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i Adresseavisen Samtidig ble offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og naboer varslet med brev. Planbeskrivelse Forslagsstiller beskrivelse av planforslaget er i hovedsak gjengitt. Forslagsstiller har akseptert endringene. Tidligere vedtak og planpremisser Forholdet til overordnet plan I kommuneplanens arealdel er området avsatt til næringsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med gjeldende arealdel med følgende unntak: Planforslaget innehar 2000 m 2 handel. Dette er i strid med ny arealdel som ikke tillater handel i områder avsatt til næringsbebyggelse, Bakgrunnen for dette er at planen har vært behandlet etter forrige kommuneplanens arealdel Man har tilpasset seg ny arealdel på alle punkter utenom dette. mener avviket kan aksepteres. Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse over følgende tema: - Masseras/skred - Veg, bru, kollektivtransport - Støv og støy fra trafikk - Forurenset grunn - Ulykker i av- og påkjørsler og med gående/syklende - Ulykker ved anleggsgjennomføring Se avsnittet virkninger for nærmere beskrivelse av hvert tema.

4 Side 4 Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet Illustrasjon 2: Lokalisering i Trondheim Planområdet ligger på Nardo i Trondheim kommune. Planområdet er avgrenset etter vegkant til Nardovegen i vest, ny vegkant og tomtegrenser i nord, tomtegrense i øst og ny fortauskant mot sør. Planområdet utgjør ca m 2. Illustrasjon 3: Skråfoto av planområdet Dagens arealbruk Området benyttes i dag til ulike næringsformål. I Torbjørn Bratts vei 11 ligger restauranten Toscana Nardo AS. Her fins også en butikk-/kontordel som leies av Bikershop AS. I Nardoveien 6 ligger Bikes AS, Trines Hundesalong AS, Moxness IT AS, Toms Transport og Budservice, Schløsser- Møller Gruppen AS, Athos Holding AS, Hommelvik Eiendom AS, Solsiden Brygge AS, Nardo Fysioterapi AS og Diva Frisør. Eksisterende bebyggelse utgjør et areal på ca m 2 BRA. Dette

5 Side 5 gir en utnyttelse på ca. 52 %, beregnet etter gjeldende regleregler i 1987, da gjeldende reguleringsplan, R 290 ble vedtatt. Utomhusarealer er hovedsakelig asfalterte eller gruset. Tilstøtende arealers bruk Planområdet ligger som en del av et tydelig avgrenset næringsbelte som går i nord-sør retning langs Torbjørn Bratts vei. Mot øst: Statoil bensinstasjon og boliger (på østsiden av Torbjørn Brattsveg). Mot sør: Lager-/industribebyggelse (sør for Nardobakken). Mot vest: Boliger (vest for Nardovegen). Mot nord: Røde kors, Ambulanseforum AS, Førstehjelpsservice AS, Varme Trondheim AS, og Elektrofagenes opplæringskontor samt Bilverksted. Ca antall arbeidsplasser Det er anslått å være ca 30 arbeidsplasser innenfor planområdet. Grunnforhold Rasfare Sweco har utført en geoteknisk vurdering av området. Undersøkelser viser at en mot vest har sand og grus over leire. Leirlagets overflate har fall vestover. Grunnen består av leire i det meste av planområdet. Den er fast til middels fast. Etter deres vurderinger er det ikke registrert kvikkleire eller spesielt sensitiv leire i planområdet. Eiendommene er vurdert i forhold til skredfare fra naboområder jf. NVE veileder 1/2008. Sweco s vurdering er at det ikke er risiko for at kvikkleireskred fra naboområdet kan nå planområdet. Forurensing i grunnen For planområdet er det ikke avmerket forurensning i grunnen i aktsomhetskart for forurenset grunn. Tidligere bruk både i og utenfor planområdet tilsier imidlertid at grunnen kan være forurenset. Planområdet ligger inntil en bensinstasjon og det har i over flere tiår vært drevet mange ulike virksomheter i området. Avrenning fra bensinstasjonsdrift og tidligere virksomheter eller deponi av forurensete masser i planområdet kan være mulige forurensningskilder. Offentlige ledninger og bekker Det er ingen offentlige VA-ledninger som løper gjennom planområdet. Rett øst for den østre eiendomsgrensen til Torbjørn Bratts veg 11 (langs Torbjørn Bratts veg sin vestside) løper det en 375 mm spillvannsledning. Naturverdier Registrerte verneverdige naturområder Planområdet omfatter ikke verneverdige naturområder, jamfør Trondheim kommunes temakart for biomangfold og naturverdier. Verdifull vegetasjon Planområdet omfatter noe buskas og vegetasjon i grøften langs øvre del av Nardobakken og langs Nardovegen. Denne vegetasjonen anses ikke som verdifull.

6 Side 6 Vilt og annet biologisk mangfold Planområdet ligger ikke i eller i nærheten av ferdselsområder for vilt. Planområdet vurderes til å inneholde nær intet plante- eller dyreliv. Rekreasjonsverdi Friluftsområder, markaområder, grønnstruktur og offentlige friområder Planområdet inneholder ikke friluftsområder, markaområder, grønnstruktur eller offentlige friområder. Innenfor planområdet er det i dag ingen rekreasjonsarealer. Barn og unges bruk av området til aktivitet Området benyttes i dag ikke av barn og unge til aktivitet. Stedets karakter Topografi Planområdet heller fra kote 61 i sørvest til kote 52 i nordøst. Det dannes to platåer i planområdet. Det meste av nivåforskjellen tas opp gjennom bebyggelsen og i skråningen mot Nardoveien. Solforhold Områdets helning nedover mot nordøst og et høydedrag i vest gjør at solforholdene på bakkeplan i planområdet kan være noe begrenset på kveldstid (etter kl 1800). På dagtid er solforholdene gode. Bebyggelsens struktur og form Bebyggelsen i planområdet er plassert noe usystematisk, men i hovedsak sentrert innenfor hver tomt. Dette gir området dårlig arealutnyttelse. Bebyggelsen består av større næringsbygg over flere etasjer med stor bygningsdybde. Antikvarisk verdifull bebyggelse eller anlegg Nardoveien 6 er i temakart Antikvarisk verdiklassifisering satt til kategori C. Illustrasjon 4: Bygning med bevaringsverdi klasse C

7 Side 7 Bygget er oppført i 1958 av Vinjes Transport. Eiendommen ble bygget som en helhet med ambulansegarasjer for ambulansetjenesten i Trondheim og lastebilgarasjer og verksted i sidefløyen. I høybygget var det kontorer for Vinjes Transport, og i 3-4 etasje 3 leiligheter for eier og ansatte. I 1979/1980 ble det innvilget bruksendring for disse til kontor. Endringene av bygget utgjør utvendig og innvendige trapper, innervegger, vinduer og verandaer. Trafikkforhold Vegsystem, trafikkmengde og kapasitet Planområdet er omgitt av Fv 860 Torbjørn Bratts veg i øst, Nardobakken i sør og Nardovegen i vest. Planområdet har en atkomst fra Nardobakken som deles med gnr/bnr 66/266, Vinje Transport AS, og en atkomst fra Nardovegen som deles med gnr/bnr 66/292, Statoil detaljhandel AS. Torbjørn Bratts veg har ca ÅDT. Nardovegen har ÅDT og Nardovegen forbi avkjørselen til planområdet har ca 300 ÅDT. Asplan Viak har utført kapasitetsberegninger på vegnettet. Beregningene viser at allerede i dagens situasjon ligger trafikken i krysset Torbjørn Bratts veg/nardobakken opp mot kapasitetsgrensen, spesielt i ettermiddagsrush. Dette stemmer med observasjoner på stedet. Det bygger seg opp køer i alle armer i krysset i perioder, men køene er ikke lange og forsinkelsene er forholdsvis små. I dagens situasjon er det tidsvis problemer med blokkering av gjennomgående felt mot Lerkendal fordi venstresvingfeltet for trafikk som skal opp Nardobakken er for kort. I registreringsperioden ble det ikke observert tilsvarende problem i motsatt retning for trafikk som skal svinge av til Fiolsvingen. Både Nardobakken og Nardoveien har to kjørefelt. Torbjørn Bratts veg har fire kjørefelt samt et venstresvingfelt for de som skal inn Nardobakken. Krysset Torbjørn Bratts veg/nardobakken er lysregulert. Gang- og sykkeltilbud Torbjørn Bratts veg er utformet med 3 m fortau på østsiden og 3 m gang-/sykkelveg på vestsiden adskilt med 3 m grøntrabatt. Nardobakken har 3 m fortau på hele sørsiden og halve nordsiden nærmest Torbjørn Bratts veg. Nardovegen har 1,5 m fortau på østsiden. Gang-/sykkelvegen langs Torbjørn Bratts veg er den sentrumsrettede ruten S3 i Trondheim hovedvegnett for sykkel. Samlet sett er planområdet sentralt plassert ift overordnet gang-/sykkelvegsystem.

8 Side 8 Illustrasjon 5: Eksisterende gang- og sykkelveier Kollektivtilbud Holdeplassen Fiolsvingen ligger 200 meter fra eiendommene og betjenes av bussrute 8 Risvollan Sentrumsterminalen Stavset med 6 avganger per time i rushtrafikken og 3 avganger per time utenom rushtrafikken i begge retninger, og bussrute 52 Sentrumsterminalen Vestlia / Othilienborg med 4 avganger per time i rushtiden og 2 avganger per time utenom rushtiden. Holdeplassen Dybdahls vei ligger 500 meter fra eiendommene og betjenes av bussruter til / fra Tyholt og Moholt / Dragvoll. I tillegg går det enkelte bussruter langs Omkjøringsveien i morgen- og ettermiddagsrushet, og avstanden til holdeplassene på Omkjøringsveien ved Nardokrysset er 500 meter. 59 % av Trondheims befolkning bor innenfor 30 minutter reisetid med kollektivtransport. 96 % bor innenfor 45 minutters reisetid. Fra alle de nevnte holdeplassene er det gode gangforbindelser til eiendommene med sikre krysningspunkt for fotgjengere. Støy fra trafikk De sørlige og østlige delene av planområdet ligger i rød støysone og er utsatt for støy fra Nardobakken og Trobjørn Bratts veg. Trafikksikkerhet Det er registrert 4 tilfeller av trafikkulykker i krysset Torbjørn Bratts veg/nardobakken i en 8-års periode. Eiendommene på begge sider av Nardovegen har til sammen fire avkjørsler fra Nardobakken. Det bør vurderes tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående forbi disse avkjørslene. De omliggende gang-/sykkelvegene rundt planområdet og fortauene er tidvis noe smale og delvis ikke sammenhengende.

9 Side 9 Annen infrastruktur Energiforsyning Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Bebyggelsen i Nardovegen 6 forsynes med strøm fra trafo i Nardobakken 2. Bebyggelsen i Nardovegen 4B og Torbjørn Bratts veg 11 forsynes med strøm fra trafo i Nardovegen 4B. Kapasitet for vannforsyning og avløp Langs Torbjørn Bratts veg løper det en Ø150 mm vannledning lagt i 1960 og Ø375/Ø450 mm fellesledning for spillvann/overvann lagt i I tillegg løper det en Ø150 mm vannledning langs Nardovegen. Beskrivelse av planforslaget Plandata Planområdet er m2 Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur/grønnstruktur Sum grunnareal m m2 Areal på revet bebyggelse m2 BRA Utnytting planlagt bebyggelse m2 BRA over terreng Utnytting planlagt bebyggelse m2 BRA under terreng Utnyttelsesgrad 363 %- BRA Planlagt arealbruk Planområdet reguleres til følgende formål: Kategori Formål (sosi-kode) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, Forretning/Kontor/Industri (1811) nr.1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, nr. 2) Kjøreveg (2011) Fortau (2012) Gangveg/gangareal (2016) Annen veggrunn tekniske anlegg (2018) Grønnstruktur Grønnstruktur (3001) Bestemmelsesområder (PBL 12-7) 1# Sokkel Planlagte byggeområder Planlagte byggeområder Alle byggeområder tilrettelegges for kontor-, forretnings- og industribebyggelse. Det legges opp til at området vil kunne ha ansatte. Grad av utnytting Det planlegges ny bebyggelse med et bruksareal på m 2 BRA over terreng og m 2 BRA under terreng m 2 BRA rives og erstattes. Dette gir netto nytt bruksareal på m 2 BRA

10 Side 10 over terreng i planområdet m 2 BRA over terreng gir en samlet tomteutnyttelse på 363 %- BRA for byggeområdene i planområdet. Areal under terreng er ikke medregnet. Bebyggelsens plassering og utforming Eksisterende bebyggelse i Nardovegen 6 og Torbjørn Bratts veg 11 forutsettes fjernet. Planlagt ny bebyggelse fyller ut byggeområdene slik at det dannes en klarere kvartalsstruktur i planområdet. Sammen med bensinstasjonen vil byggene danne en indre gate og en kryssende gangforbindelse mellom den interne vegen og Torbjørn Bratts veg. Ny bebyggelse i Nardovegen 6 er illustrert som et kompakt kontorbygg med en u-form med åpning mot Nardovegen i de øvre etasjene slik at bebyggelsens dimensjoner dempes mot Nardovegen. Bygget i Nardovegen 6 ligger på en base over en høy etasje som tar opp mye av høydeforskjellen mellom den indre gaten og Nardovegen. Basen er tenkt benyttet til forretning, lager og lett industri og parkering med atkomst fra den indre gaten, mens øvrige etasjer er tiltenkt kontorformål med inngang fra både den indre gaten og Nardobakken. Ny bebyggelse i Torbjørn Bratts veg 11 er illustrert som et kompakt kontorbygg fra etasje med forretning i 1 etasje. Bygget ligger på samme nivå som eksisterende bebyggelse i Nardovegen 4B og har atkomst fra den indre gaten. Bebyggelsens høyde og antall etasjer Planforslaget åpner for en maksimal gesimshøyde på kote 72,9 i F/K/I1 som gir 5 etasjer inkludert sokkel, og 78,1 i F/K/I2 som gir 6 (delvis 7) etasjer inkludert sokkel. I tillegg tillates det kjelleretasje for parkering. Byggehøyder er fastsatt på plankart. Terrengforskjellen fra indre gate til toppen av Nardoveien er ca. 6-7 meter. Dette gjør at byggene oppfattes lavere fra boliggaten Nardovegen enn fra den indre gaten eller Torbjørn Bratts veg. Det tillates takoppbygg for tekniske rom, trapp- og heismaskinrom. Bestemmelsene stiller krav til at disse ikke må overstige 10 % av takflaten og ikke må overstige bygningens gesimshøyde med mer enn 2,0 meter. Takoppbyggene skal trekkes inn fra Nardovegen og Torbjørn Bratts veg minst 3 m. Bestemmelsene stiller også krav til at takoppbygget må bidra positivt til byggets volumoppbygging og arkitektur, samt ha fasader som harmonerer i materialbruk og farger med byggets øvrige fasader. Miljø Størrelse, lokalisering, utforming og kvalitet på uterom Mellom bebyggelsen i Nardovegen 4B og 6 er det satt av plass til et grøntdrag på ca 270 m 2 med en gangforbindelse i forlengelsen av Njardarvollen gjennom planområdet til bebyggelsen i Nardovegen 4B. Grøntdraget har en bredde på ca 9 m. Ivaretakelse av eksisterende og etablering av ny vegetasjon Planområdet har lite verdifull eksisterende vegetasjon, og det stilles ikke krav om bevaring av eksisterende vegetasjon. Planforslaget stiller imidlertid krav om at etablering av ny vegetasjon innenfor byggeområdene mot Nardovegen etter plan godkjent av kommunen.

11 Side 11 Felles trafikkløsninger Kjøre og gangveger, fellesløsninger Planforslaget forholder seg til vegløsningen for Nardobakken slik den er regulert i nylig vedtatt detaljplan for Nardobakken 2, r Det legges opp til etablering av en kjøreveg, f_kv1 og f_kv2 med tilhørende fortausløsning som har avkjørsel både fra Nardobakken og Nardovegen. Kjørevegen og fortausløsningen er felles for Nardovegen 4, 4B og 6, samt Torbjørn Bratts veg 11 og 13. Kjørevegen med tilhørende fortau vil ha en helning på 1:12 på det bratteste. Denne lar seg ikke redusere dersom vegen skal ligge i nåværende trasé. Ved fremtidig utbygging i Nardovegen 4 kan internvegen knyttes til Nardovegen lenger nord slik at stigningen blir redusert. Det legges opp til etablering av en felles gangforbindelse, f_gv mellom kjørevegen og Torbjørn Bratts veg. Denne er felles for Nardovegen 4B og 6, samt Torbjørn Bratts veg 11 og 13. Løsning for varelevering Varelevering i Nardovegen 6 og Torbjørn Bratts veg 11 håndteres fra annen veggrunn, henholdsvis f_av og Av, og innenfor byggeområdene. Bestemmelsene stiller krav om innvendig varemottak. Parkering Området ligger innenfor midtre sone for parkeringskrav i Kommuneplanens arealdel Kravet i midtre sone er mellom 0,5-1,0 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA kontor og mellom 1,0-1,5 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA forretning. Dette gir et behov for mellom parkeringsplasser i planområdet totalt. Parkeringsplassene lokaliseres hovedsakelig i parkeringsanlegg i kjeller- eller sokkeletasje. Illustrasjonsmaterialet viser en skissemessig parkeringsplan som løser maksimalkravet. Parkeringskjeller i Nardovegen 6 planlegges å nås via en nedkjøringsrampe mellom Nardovegen 4B og 6. Området hvor parkeringsrampen er tillatt er definert gjennom bestemmelsesområdet 1# Sokkel i plankartet. Parkeringskjeller i Torbjørn Bratts veg 11 er tiltenkt å nås via en rampe som legges på byggets utside mot Torbjørn Bratts veg. Parkeringsarealer i sokkeletasjer/baser har innkjøring direkte fra felles kjøreveg f_kv1 og f_kv2. Parkeringsplasser i sokkeletasjer vil være tilrettelagt for bevegelseshemmede med trinnfri atkomst til hovedinnganger. Parkeringskrav i kommuneplanens arealdel er for midtre sone 1,75 sykkeloppstillingsplasser per 100 m 2 kontor og 1,5 sykkeloppstillingsplasser per 100 m 2 forretning. For ny bebyggelse i planområdet gir dette et behov for 261 sykkeloppstillingsplasser. Det legges opp til sykkelparkering på bakkeplan i tilknytning til innganger, i sokkel og i andre innvendige sykkelparkeringsanlegg i Nardovegen 6. Bebyggelsens tilknytning til infrastruktur Avkjørsler Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 4B vil ha atkomst fra f_kv1. Nardovegen 6 og Torbjørn Bratts veg 13 vil ha atkomst fra f_kv2.

12 Side 12 El- og fjernvarmetilkopling Området knyttes til fjernvarmenettet. Ny bebyggelse kan forsynes av eksisterende nettstasjon i Nardovegen 4B. Vann og avløp For Nardovegen 6 foreslås det å benytte eksisterende vannledning som i dag. Denne ligger under bensinstasjonen. Dimensjon og tilstand, samt kapasitet kontrolleres under detaljprosjektering. For spill- og overvann foreslås å legge traseèn mellom Torbjørn Bratts veg 11 og bensinstasjon. Kotehøyde på kjeller er for dette bygget planlagt til kt+51. Terrenghøyde ved eksisterende kum mellom Torbjørn Bratts vei 11 og bensinstasjon er kt+53. Det antas at ledningen ligger ca. 2 meter under terreng slik at man ikke kan tilkople planlagte ledninger her. Det foreslås derfor å legge ny AF-ledning parallelt med eksisterende AF i Torbjørn Bratts veg til man oppnår høyde til at denne kan tilkoples. Dette antas å være ved ca. merknad 4 på tegning H01 i vedlegg 5. For Torbjørn Bratts veg 11 foreslås det at vannforsyning kan tas fra eksisterende vannledning i Torbjørn Bratts veg. Også her må vannmengdebehov avklares under detaljprosjektering. Kotehøyde for kjeller er her planlagt til kt+50. Planlagt ny AF-ledning omtalt ovenfor i Torbjørn Bratts veg vil ligge på ca. kt+48,5 i dette området. Spill- og overvann fra planlagt bygg kan derfor tilkoples denne. Kommunal VA-norm har som hovedregel at det ved nye prosjekter skal fordrøyes overvann før tilknytning til offentlig nett. Kravet til fordrøyningsvolum er satt som en gitt vanndybde multiplisert med arealet av tette flater. Planlagte tette flater for Nardovegen 6 og Torbjørn Bratts veg 11 er ca m². I og med at det er kommunal fellesledning eiendommene skal tilkoples, er kravet til vanndybde 12 mm/m². Nødvendig fordrøyningsvolum blir derfor ca. 62 m³. Med en høyde på bassenget på ca. 1,5 meter vil størrelsen bli omtrent som skissert på tegning H01 i vedlegg 5. På grunn av lite plass i området rundt Torbjørn Bratts veg 11, foreslås bassenget plassert i veg vest for Nardovegen 6. Dette vil derfor ha volum til å fordrøye overvannet fra begge eiendommene. I praksis vil alt overvann fra Torbjørn Bratts veg 11 gå ufordrøyd, men det kompenseres for det ved utslipp fra fordrøyningsbassenget. Tekniske løsninger for basseng kan variere, men mest aktuelt er bruk av kassetter eller betongrør. Basseng av stein eller pukk godkjennes som regel ikke. Videreført vannmengde fra basseng bør reguleres ved hjelp av et virvelkammer for å sikre stabil vannmengde uavhengig av trykkhøyde i bassenget. Løsning for avfallsoppsamling Avfallsoppsamlingsplass skal løses internt i bygget, eller innenfor bestemmelsesområde 1# sokkel med levering/henting fra annen veggrunn, felles kjøreveg og/eller innenfor byggeområdene. Planlagte offentlige anlegg Veganlegg Offentlige fortau langs Nardovegen reetableres med en bredde på 3 m. Planlagt gjennomføring Detaljprosjektering og utbygging er planlagt i så snart reguleringsplanen er vedtatt. Det påregnes to byggetrinn, med en antatt byggetid på 18 måneder per byggetrinn. Før oppstart vil det tilbys nye/midlertidige arealer for eksisterende brukere/leietakere.

13 Side 13 Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak innenfor planområdet Tabellen under viser hvilke tiltak som skal være opparbeidet før brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis i de ulike byggeområdene: Tiltak FKI1 FKI2 f_kv1 X f_kv2 X X f_f1 X f_f2 X X f_av X Av X f_gv X f_g X o_f X Tabell 1 Rekkefølgekravsmatrise Utomhusanlegg innenfor et utbyggingsområde skal være opparbeidet før brukstillatelse for ny bebyggelse i utbyggingsområdet kan gis. Krav om tiltak i grunnen Planforslaget stiller krav om miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan dersom grunnen er forurenset. Krav til anleggsfasen Planforslaget stiller krav om at plan for beskyttelse av trafikanter og omgivelsene mot ulempene i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, legges til grunn. Miljøforhold Støyskjerming av uteoppholdsarealer skjer gjennom ny bebyggelse som støyskjerm. Tilfredsstillende innvendig støynivå sikres gjennom støytiltak i fasadene. Økonomiske konsekvenser for kommunen Planforslaget vil ikke medføre vesentlig økte kostnader for kommunen ut over dagens kostnader. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som planen inneholder eksisterer i stor grad allerede i dag. Alle tiltak i planen er dekket opp av rekkefølgekrav. Innspill til planforslaget Samråds- og medvirkningsprosess Kunngjøring av igangsatt regulering ble varslet med annonse i adressa første gang den Planarbeidet ble kunngjort på nytt den fordi planområdet hadde blitt utvidet til å omfatte Nardobakken og formålet forretning ble innarbeidet i planforslaget. Igangsetting av planarbeidet ble samtidig ved begge kunngjøringer varslet med brev til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og naboer. Det ble avholdt et offentlig informasjonsmøte Informasjonsmøtet ble kunngjort i

14 Side 14 adressa og naboer var invitert per brev. Det ble under møtet gitt en beskrivelse av prosjektets utforming, og oppmøtte fikk anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til presentert materiale. Det ble avholdt skriftlig samråd samtidig med varsel om oppstart den Innkomne innspill etter kunngjøring den Sør-Trøndelag Fylkeskommune, brev Vurderer det til å være liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Bygninger som skal rives, må dokumenteres før riving. Viser til betydelige utfordringer knyttet til trafikkavvikling. Planen bør legge til grunn at Torbjørn Bratts veg er en hovedtrasé for gang- og sykkeltrafikk. Høyde og grad av utnyttelse må vurderes i forhold til tilstrekkelige utearealer, trafikkløsninger og forhold til nabobebyggelse. Kommentar: Trafikkavvikling se punkt 11. Foreslått bebyggelse er redusert i høyde slik at den maksimalt gir 5 etasjer mot Torbjørn Bratts veg og 4 etasjer mot Nardovegen. Planforslaget følger kommuneplanens arealdel sine føringer om effektiv arealutnyttelse for næringsbebyggelse i områder med god kollektivtilgjengelighet. Uteoppholdsarealer er ikke påkrevd for næringsbebyggelse. 2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev Minner om at nødvendige støyreduserende tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold, jf tabell 2 i T-1442, må tas inn på plankart og i bestemmelser. Støyberegninger og støysonekart må legges ut til offentlig ettersyn. Det må tas inn en bestemmelse om forurenset grunn i reguleringsbestemmelsene. Anbefalt ordlyd: «Graving og disponering av masse fra området må gjøres på grunnlag av miljøteknisk undersøkelse». Kommentar: - Planforslaget stiller krav til at støyreduserende tiltak skal bli iverksatt i anleggsfasen. - Støyreduserende tiltak er tatt med i planbestemmelsene. Bestemmelsene stiller krav til at tiltaksplan vil foreligge før igangsetting av bygging. - Bestemmelse om forurenset grunn er tatt med i planbestemmelsene. 3. Trondheim Energi, brev Eksisterende nettstasjon i området må ivaretas. For forsyning av nye bygg kan eksisterende nettstasjon benyttes. Dersom denne kommer i konflikt med utbyggingen må ny nettstasjon innreguleres og bygges før eksisterende nettstasjon kan fjernes. Kommentar: Eksisterende nettstasjon forutsettes bevart. Ny bebyggelse knyttes til eksisterende nettstasjon. 4. Statoil detaljhandel AS, e-post Opplever utfordringer mhp adkomstveg til området over Statoilstasjonen i dag og kan ikke akseptere økt gjennomgangstrafikk over eiendommen. Ønsker ikke fremtidig båndlegging av det arealet som grenser inn mot planområdet.

15 Side 15 Kommentar: Felles avkjørsel til Statoil og planområdet er i planforslaget lagt midt i eiendomsgrensen slik den omtrent ligger i dag. Planforslaget innebærer således ikke at arealer bindes opp på Statoils eiendom. Innkjøring til Statoil fra Nardobakken er opprettholdt. Inn- og utkjøring er fleksibel langs hele vestsiden av eiendommen til Statoil. 5. Erik Vinje, Nardoveien 4, telefonsamtale Ønsket mer informasjon om planen 6. Ingrid Gjerstad, Njardarvollen 11, telefonsamtale Ønsker fortau på sørsiden av Nardobakken og at beplantning langs planområdet blir klippet/fjernet. Kommentar: Det legges opp til fortau på begge sider av Nardobakken, se reguleringsplan r Nardobakken 2. Beplantningen er nå klippet/fjernet. Innkomne innspill etter kunngjøring den Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Forutsetter at planforslaget er i samsvar med ny kommuneplans føringer for utnyttelse og parkeringsnormer. I den forbindelse vil innarbeidelse av minimumskrav til utnyttelsen sikre at arealbruken blir så effektiv som ønsket. Forutsetter at arealet på forretningsdelen ikke blir større enn det 3000 m 2 jf retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner i godkjent fylkesplan. Påpeker at det må gjøres en vurdering av grunnforholdene og at det må vurderes om det skal lages en tiltaksplan for området. Minner om at nødvendige støyreduserende tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyforhold, jf tabell 2 i T-1442, må tas inn på plankart og i bestemmelser. Støyberegninger og støysonekart må legges ut til offentlig ettersyn. Krav til støygrenser i anleggsfasen må sikres i bestemmelser, som angitt i T Minner om at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak og ber om at dette blir ivaretatt. Kommentar: - Krav om minimumsutnyttelse er ivaretatt i planforslaget. - Planforslaget forholder seg til parkeringsnorm i høringsutkastet til ny kommuneplanens arealdel Forretningsinnholdet i planforslaget overstiger ikke m2 BRA. - Forslagsstiller vurderer grunnforholdene dithen at det først må gjøres en miljøteknisk grunnundersøkelse og i etterkant vurdere om det er behov for en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.

16 Side 16 - Støysonekart følger med planforslaget. - Krav til støy i anleggsfasen i T-1442 er innarbeidet i bestemmelsene. - Kravene til universell utforming av utomhusanlegg, felles og offentlige veganlegg er forsøkt ivaretatt mest mulig optimalt. Områdets beskaffenhet er likevel slik at stigningsforhold på mindre deler av felles veganlegg ikke blir slakere enn 1: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Byantikvaren peker på en bygning i bevaringsklasse C, som han anbefaler bevart. Vi støtter byantikvaren i denne anbefalingen, men vil likevel ikke ha innsigelse til riving da dette er en bygning som i hovedsak har lokal verneverdi. Planen bør ses i sammenheng med det igangsatte planarbeidet for Nardobakken 2. Forslagsstillers kommentar: Vedr bevaring av bygning, se rådmannens vurdering. Det har blitt utarbeidet en felles trafikkanalyse for planområdet og Nardobakken 2. Tiltakshaver har i innspill til Nardobakken 2 bedt om parallell behandling av planforslagene eller at planene slås sammen. Andre innspill gjennom brev eller møter 9. Statens vegvesen, brev datert Pga svært dårlige atkomstforhold mener SVV det vil være hensiktsmessig å vurdere avkjørsels- og atkomstforholdene for hele Nardoområdet i en helhetlig plan. Statens vegvesen mener det kan være mulig med en avkjøringsrampe ved Nardokrysset. Er det et aktuelt alternativ må en i det videre arbeidet vurdere forholdet mot de myke trafikantene og skolebarn/skoleveg. En må ta høyde for at det blir sykkelveg med fortau og en må se på alternative plasseringer av dagens busslomme. Atkomsten ved S.P. Andersens veg kan være med avlaste trafikken i Torbjørn Bratts veg og Nardobakken, så Vegvesenet er positiv til dette forslaget. Avkjørselen til Nardobakken 2 er for nær Torbjørn Bratts veg så den må flyttes lengere opp i Nardobakken eller alternativt finne andre atkomster til området. Kommentar: Se punkt Statens vegvesen, brev datert Statens vegvesen mener det er nødvendig med regulering av både avlastende veg til S.P. Andersens veg og avkjøring fra rampe på Nardo. Venstresvingefeltene i Torbjørn Bratts veg må forlenges Avkjørselen til Nardobakken 2 må flyttes minimum så langt at senterlinjen flukter med fasaden på bygget. Forslagsstillers kommentar: Se punkt 11

17 Side Statens vegvesen, brev datert Viser til møte 16. mars 2012 hvor det ble lagt frem et forslag om ny fremtidig løsning for trafikksituasjonen i Torbjørn Bratts veg og sidevegnettet. SVV mener det er nødvendig med et avlastende vegnett med ytterligere utbygging i området da trafikkbelastningen allerede i dag er på kapasitetsgrensen. Statens vegvesen er positiv til løsningsforslaget. Løsningen vil avlaste en problematisk trafikksituasjon i Torbjørn Bratts veg og Nardobakken. Større spredning av trafikken oppnås da en får en valgfrihet med to avkjørsler fremfor en. En full utbygging i området vil imidlertid kreve en avkjøring ved Nardokrysset og muligens på sikt en kobling mot S.P. Andersens veg, men det må tas stegvis når behovet er der. Forslaget har noen klare ulemper også. Forslaget vil forverre situasjonen noe for de myke trafikantene og kollektivtilbudet da kollektivfeltet forkortes noe og gang- og sykkelvegen må krysse enda en avkjørsel. De myke trafikantene må krysse enda et kryss noe som ses på som en ulempe og økt trafikksikkerhetsrisiko da syklistene fra Nardo kommer i relativt stor fart. Disse ulempene må vurderes opp mot fordelene en oppnår med økt kapasitet i vegnettet og ikke minst muligheten til å videreutvikle Nardoområdet. Kommentar: Planforslaget forholder seg til Nardobakken slik den er utformet i nylig vedtatt detaljplan for Nardobakken 2. Denne planen har innarbeidet forslag til tiltak fra trafikkanalysen for å bedre trafikkavviklingen i krysset Torbjørn Bratts veg/nardobakken. Planforslaget inneholder fortau langs alle tilstøtende veger. Det legges opp til to utgående felt i Nardobakken for å bedre kapasiteten i Nardobakken og utnyttelsen av begge feltene i Torbjørn Bratts veg oppover mot omkjøringsvegen. For å hindre tilbakeblokkering i Torbjørn Bratts veg etableres det en plasseringslomme/forbikjøringslomme forbi innkjøringen til Nardobakken 2. Adkomstvegen fra parkeringsplassen i øst vil fungere som kømagasin i tilfeller der det er vanskelig å komme ut i Nardobakken på grunn av stor trafikk. De eksisterende avkjørslene videreføres, og avkjøringen for kunder flyttes noe oppover. I tillegg blir begge avkjørslene gjort smalere og mer oversiktlige. At den nederste avkjørselen kommer lengre bort fra krysset, vil være positivt for trafikkavviklingen og sikkerheten. Framkommelighet og oversikt bedres, og det vurderes at planforslaget totalt sett ikke vil føre til en forverring av trafikkavvikling og -sikkerhet. Det er stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau og kjørefelt slik som vist i planen. Se også rådmannens vurdering. Byplansjefens vurdering og konklusjon Vurdering er positiv til en videre utbygging og fortetting i næringsområdet langs Torbjørn Bratts veg da dette er i tråd med kommunens overordnede arealpolitikk for rett virksomhet på rett sted og effektiv tomteutnytting. En viktig målsetting for kommunen er at tilveksten av arbeidsintensive arbeidsplasser(kontor) skal lokaliseres i områder med god tilgjengelighet med alternativ til bil, for å legge til rette for miljøvennlig transport. 60 % av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor kollektivbuen/det sentrale byområdet. Utenfor disse bør kontorvirksomheter lokaliseres i midtre sone for parkeringsdekning hvor kollektivtilgjengeligheten også er rimelig god. Området langs Torbjørn Bratts veg ligger i midtre sone med god tilgang både til fots, med sykkel og kollektivt. mener forslaget ivaretar hensynet til omkringliggende omgivelser med tanke på høyde og krav til fasadebredde mot Nardovegen samtidig som det legges opp til høy arealutnyttelse.

18 Side 18 Hovedutfordringen i planarbeidet er trafikksituasjonen både i Nardobakken og i Torbjørn Bratts veg. I forbindelse med planarbeidet har det vært en utstrakt samrådsprosess med Statens Vegvesen og Trondheim kommune med tanke på å finne en løsning. Statens Vegvesen har uttrykt bekymring knyttet til kø og blokkering av trafikk ut i Torbjørn Bratts veg. Planforslaget Torbjørn Bratts veg 11 og Nardobakken 6 forholder seg til Nardobakken slik den er utformet i nylig vedtatt detaljplan for Nardobakken 2. Det er her stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau og kjørefelt slik som vist i planen. Det forutsettes at disse tiltakene skjer i samarbeid med kommunen og utbygger for kvartalene nord for Nardobakken, herunder Torbjørn Bratts veg 11 og Nardobakken 6. mener at de utredninger som er gjort for dette konkrete tiltaket og de foreslåtte avbøtende tiltakene vil være tilstrekkelig for å opprettholde en god nok avvikling i trafikksystemet, men ser behov for at det arbeides videre med overordnede grep for området. Planforslaget har i prosessen tilpasset seg nye føringer i ny kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 21. Mars Unntaket er formålet forretning, som ny arealdel ikke tillater i områder for næringsbebyggelse. Planforslaget har likevel redusert foreslått mengde handel fra 3000 m 2 til 2000 m 2 handel, som er i tråd med ny KPAs føringer for tillatt handelsareal utenfor lokalsentre og regionsentre i tilknytning til boligområder. mener at 2000 m 2 forretning i planforslaget, sammen med om lag tilsvarende mengde dagligvarehandel i nyregulerte Nardobakken 2, er et begrenset handelsomfang som vil bidra til å betjene både omkringliggende boligområder og arbeidsplasser samtidig som det ikke vil forringe områdets funksjon som næringsområde. Byantikvaren har i sine uttalelser til planen frarådet riving av Nardovegen 6, Vinjebygget, da det er av antikvarisk verdi, klasse C. Bakgrunnen for dette er at bygningen er et karakteristisk kontorog forretningsbygg fra 50-tallet av sjelden type da det ble bygget i en periode med lite byggaktivitet. Forslagsstiller mener bygget har lav antikvarisk verdi, da bygningen slik det fremstår i dag er betydelig endret fra sin opprinnelse. På grunn av lite fleksibilitet har bygget vært bygget om flere ganger. Innvendig er det meste av det opprinnelige interiøret fjernet. Tidligere verandaer er innbygget, utvendig trapp er fjernet, alle vinduer er byttet ut til aluminiumsvinduer og gavlveggene har fått nye vindusåpninger. har vurdert i samråd med byantikvaren at bygget kan rives tatt i betraktning de tekniske utfordringene det vil være å oppgradere bygget samt byggets lokalisering med tanke på å oppnå en ønsket effektiv arealutnyttelse av området og en helhetlig løsning for området som også er universelt utformet. Det er satt krav til at bygget må fotodokumenteres før det rives. Konklusjon Rådmannen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte

19 Side 19 Planen har en god planfaglig kvalitet. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. TRONDHEIM KOMMUNE Ann-Margrit Harkjerr byplansjef Birgitte Kahrs saksbehandler Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Illustrasjoner Kart VA Notat til VA-plan, utarbeidet av Cowi Kart elnett ROS-analyse

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke -20 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 19.8.2015 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Trollafjæra,

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -51 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Blaklieggen, del

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 6, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 6, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 30.10.2014 Sak: 149/14 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 6, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/426 VEDTAK:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard

Saksframlegg. Trondheim kommune. DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Torry Unsgaard Saksframlegg DETALJREGULERING AV ØSTRE ROSTEN 2 SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/20581-22 Saksbehandler: Torry Unsgaard ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid Firkanten

Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid Firkanten Delegasjonsvedtak i plansak Byplan Administrativt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring - detaljregulering av planid 2014002 Firkanten Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Vår saksbehandler Kristine Tønnesen -24 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Østmarkveien 15,

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1741/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -38 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 13.07.2016 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Vegamot,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2165/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2165/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2165/16 Vår saksbehandler Sigrid Gilleberg -37 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 14. 7.2016 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Turistveien

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 01.09.2015 Sak: 123/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.05.2017 Sak: 89/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/48859 Vedtak: Bystyret vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1373/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1373/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1373/17 Vår saksbehandler Jon Sivert Granhaug -43 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Harald Hårfagres

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Planident: R Arkivsak: 12/ Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser

Planident: R Arkivsak: 12/ Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: R20110023 Arkivsak: 12/11286 Detaljregulering av Sjetnan Øvre, vedtatte bestemmelser Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.09.13 Dato for godkjenning

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak / Skibnes Arkitekter, datert

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak / Skibnes Arkitekter, datert ALTERNATIV 2, ADKOMST FRA BROMSTADEKRA DETALJREGULERING AV BROMSTADEKRA 70, GNR/BNR 13/267 M.FL, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 07.12.2016 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert:

STJØRDAL KOMMUNE. Bestemmelser for Plan-ID: Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: Sist revidert: STJØRDAL KOMMUNE Bestemmelser for Plan-ID: 1-262 Plannavn: Havnegata 16, 18 og 20A-C, detaljregulering Datert: 31.10.2016 Sist revidert: 25.04.2017 Planbestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer