Tilleggstildeling. Tildeling totalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggstildeling. Tildeling totalt"

Transkript

1 Søker Tiltak Beskrivelse av målsetning Beskrivelse av aktivitet Sum innvilget ved ordinær tildeling Norges Røde Kors Ferie for alle Målsettingen med "Ferie for alle" er å gi gratis ferieopphold til barnefamilier med svak økonomi. Med støtten fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom øker Røde Kors' muligheter for å gi dette tilbudet til flere i Dette bidrar til at konsekvensene av å vokse opp i fattigdom blir mindre stigmatiserende for barn og unge. Delmålene er nettverksbygging, sosial utvikling og opplevelse av mestring, styrking av familiebånd og kulturell inkludering. Røde Kors "Ferie for alle" er en nasjonal aktivitet, og tilbys alle barnefamilier med svak økonomi i hele Norge. Gjennom Røde Kors ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter. Alle ferieoppholdene legger vekt på aktive dager fylt med gode opplevelser. Både barn og voksne blir utfordret på arenaer de ikke ferdes på til vanlig. Familiene har selv ansvar for sine barn, og frivillige legger til rette for oppholdet. Felles for alle ferieoppholdene er at de blir arrangert i skolens ferier og at de varer i gjennomsnitt fem dager. Mange av oppholdene arrangeres på Røde Kors egne sentre: Merket, Eidene, Haraldvigen, Hauglandsenteret, Haraldvollen og Kilandsenteret. Tilleggstildeling RNB Tildeling totalt

2 Blå Kors Barnas Stasjon Målsetningen til Barnas Stasjon er å øke beskyttelsesfaktorer og redusere sårbarhetsfaktorer ved å følge barn over tid. Tiltaket skal være et virkemiddel for å sikre at barn skal vokse opp med trygge oppvekstvilkår i eget hjem og eget nærmiljø, så langt det er mulig. Barnas stasjon skal sikre barns positive utvikling ved tidlig å identifisere og intervenere i småbarnsfamilier. Tiltaket har også et mål om å motvirke sosial og kulturell fattigdom, og å styrke familienettverket. Barnas stasjon er et lavterskeltilbud som Blå Kors etablerte som følge av TV-aksjonen Blå Kors har pr. d.d. etablert 6 Barnas Stasjon i Norge; Trondheim, Hamar, Drammen, Teie (Tønsberg), Fredrikstad og Kristiansand. Tiltaket er et supplement til allerede etablerte tiltak i kommunen, og er i tett samarbeid med kommunale instanser. Tiltaket tilbyr en oppfølgingsarena for familier som allerede er i et behandlingsløp. Familiene følges systematisk opp og trener pa foreldrefunksjonen knyttet til egen rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer. Med støtte fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal Barnas stasjon videreutvikles som et lavterskeltiltak som sikrer barn god utviklingsstøtte og styrker foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Eksempler på gruppeaktiviteter for å styrke foreldrekompetansener gravidgrupper, COS (Circle of Security)-grupper, mødregrupper, pappagrupper, barnegrupper, barnesamtaler, foreldreveiledning og nettverkstiltak med lunsj og middag. En nasjonal koordinator sørger for vedlikehold og utvikling av konseptet Barnas stasjon, og Blå Kors ønsker å starte to nye Barnas stasjon innen

3 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold FRI Det overordnede målet for tiltaket "FRI" er at den innsatte lykkes i tilbakeføringsarbeidet og kan leve et verdig liv uten rus og kriminalitet etter løslatelse fra fengsel. Tiltaket skal bedre kontinuiteten i arbeidet med å få innsatte i fengsel tilbake i samfunnet. Det skal videre bidra til en trygg og forutsigbar løslatelse gjennom et helhetlig tilbud om bolig, sysselsetting og rusfritt, lovlydig nettverk. Tiltaket legger til rette for samvær og kontakt med barn og familie gjennom blant annet tiltaket «Myrsnipa». Grunnlaget for å bli deltaker i FRI starter med motivasjonarbeid i fengslene, og veiledere og ansatte har flere avklaringssamtaler med den enkelte før løslatelse. Deltakerne i FRI flytter inn i treningsbolig når de løslates, og senere videre i pilotleilighet. Det er et krav til sysselsetting for deltakerne, og man er pålagt å følge opp fellesaktiviteter og bygge nye rusfrie nettverk. Sysselsetting skjer på arbeidstreningsplasser som arbeidsgivere har stilt til disposisjon. Deltakerne får tett individuell oppfølging, og de som har rusproblemer må følge behandlingsopplegg for dette. Mange rusavhengige og innsatte i fengsel har barn og familie. Barna lider under en far eller mor sam er fraværende og som er uforutsigbare i sin rus og sin livsførsel. FRI har derfor stort fokus på å bistå med å gjenopprette kontakten med barn og familie når deltagerne i FRI er rusfrie og har endret livsførsel. FRI bistår med avklarende samtaler sam kartlegger familieforhold, å opprette en førstekontakt og er gjerne med i første samtale mellom deltager, barnets andre forelder, eventuelt fosterforeldre og familievernkontoret. FRI har samarbeid med Kirkens Bymisjons eget tiltak «Myrsnipa», som har to tilrettelagte leiligheter for samvær i Bymisjonssenteret i Tønsberg

4 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen FRI Overordnet målsetning for Kirkens Bymisjon Drammen sitt tiltak FRI er, for hver enkelt deltaker, rehabiliteringtilbake som lovlydig borger uten rus og kriminalitet, inkludering i samfunnet og økt livskvalitet. Blant hovedmålene er strategisk motivasjonsarbeid under soning og å bidra til at løslatelsesprosessen for innsatte skjer gjennom integrerte prosesser og er godt forberedt. Deltakerne skal utvikle et trygt nettverk, og får hjelp og støtte til å gjenoppta kontakt med eventuelle barn og øvrig familie. Tiltaket går ut på at tidligere innsatte kurses og engasjeres som veiledere. Disse holder informasjons- og motivasjonmøter i fengselet og de som ønsker å bli deltakere i FRI får en veileder som de møter jevnlig. FRI har en treningsbolig/base med 3 leiligheter/hybler. Her får løslatte egen hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg vil den løslatte finne felleskap gjennom andre deltakere, frivillige, tidligere innsatte (veiledere) og ansatte i Kirkens Bymisjon Drammen. Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, flytter de som klarer seg bra til en pilotleilighet, med fortsatt oppfølging fra prosjektet. Tiltaket jobber med hele livssituasjonen til deltagerne. Dette innebærer gjenforening med familie og barn dersom dette er oppnåelig. Uten unntak er deltagerens relasjon til familie og barn et tema i ettervernsarbeidet. Temaet er også viktig i gjennomføringen av Egenutviklingsskolen. Egenutviklingsskolen er et kursopplegg over 13 kvelder med tema knyttet til det å komme tilbake til et liv uten rus og kriminalitet. Til enhver tid er det omkring barn opplever direkte eller indirekte bedring i livskvalitet gjennom FRI prosjektets arbeid i Drammen

5 IOGT i Norge "Enestående familier" bidra til å dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom og deres familier, og bedre deres mulighet for deltakelse og medvirkning på ulike sosiale arenaer sammen med sine voksne, uavhengig av de voksnes økonomi og sosiale situasjon. Gjennom tiltaket skal blant annet familier med store levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser på linje med andre familier i samfunnet. Det er grupper på 9 steder i landet. I løpet av året kan det være mulig å sette i gang arbeid på 5-6 nye steder. Mye av aktiviteten skjer lokalt, som ulike utflukter og turer, frilufts- og idrettsaktiviter, praktiske aktiviteter som matlaging og baking, kunst- og kulturopplevelser, men det er også en del aktiviteter som er regionale eller nasjonale. Her kan nevnes sommerferieopphold for ca. 60 familier i 3-4 dager, skihelg på Kongsberg skisenter og helgetur til Langedrag. Det er viktig å introdusere brukerne for nærmiljøarenaer de kanskje ellersi kke ville oppsøkt alene, som bibliotek, svømmehall og skøytebane, slik at de lettere kan oppsøke slike arenaer igjen senere på egenhånd. Deltagende famiilier tar også kontakt med hverandre utenfor samlingene og kan med det ta betydelige skritt i retninge av å komme ut av sosial isolasjon Blå Kors Norge "Fritid og ferietilbud for familier gjennom Barnas Stasjon." gjennom å følge barn over tid kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Barnas Stasjon vil således være et virkemiddel for å sikre at barn, så langt det er mulig, skal vokse opp med trygge oppvekstsvilkår i eget hjem og i eget nærmiljø. Familiene skal få gode minner og opplevelser gjennom fritidsaktiviteter og ferietilbud. Søker skal reise på ferier sammen med familiene for å trygge dem, men også for å gjøre det mulig for dem å gjennomføre en ferie både økonomisk og organisatorisk. Det er ønskelig å kunne reise på ferie med familiene 2 ganger i året, en gang om sommeren og en om høsten eller vinteren. Familien følges systematisk opp og trener på foreldrefunksjonen knyttet til egen rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer også på ferier og aktiviteter. Barnas Stasjon skal ha en nasjonal koordinator. Koordinator skal vedlikeholde og utvikle konseptet Barnas Stasjon og legge faglige føringer

6 For Fangers Pårørende (FFP) "Barnefattigd om som konsekvens av foreldres fengsling" minske de negative konsekvensene fengsling av et familiemedlem har for barn, unge og familier gjennom å fremme deltakelse i kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter. Gjennom tiltaket tilbys barn og unge en alternativ mestringsarena der de også kan møte andre barn og unge i en liknende situasjon som dem selv. Tiltaket bidrar til å motvirke marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblematikk på grunn av fengsling. Tiltaket omfatter en rekke ulike aktiviteter for barn og unge, som tur til Sommerparken på Tryvann og Tusenfryd, helgeturer, teater og kino. Det er også planlagt et fotoverksted med avsluttende utstilling. FFP har ansatt en minoritetsrådgiver for å nå gruppen pårørende med minoritetsbakgrunn og se nærmere på behovene de har. Kunnskapen derfra vil gjøre at man bedre kan rekruttere barn og unge med minoritetsbakgrunn til tiltakene KJØR FOR LIVET "KJØR FOR LIVET" gi et tilpasset aktivitetstilbud til barn og unge som på grunn av foreldrenes inntekt og/eller sosiale situasjon ikke har mulighet til delta i vanlige fritidsaktiviteter.tiltaket søker å gi ungdommer i målgruppen muligheten til å delta i et fritidstilbud under veiledning av faste trygge voksne. Det er også ønskelig å vise at motorsport er for jenter og vil øke andelen jenter ytterligere. Det planlegges etablering av to tilpassede klubber som tre kommuner rekrutterer deltagere til hver. Dette er et sterkt pedagogisk tilbud med tett individuell oppfølging av både deltager og deltagerens familie. Det skal også etableres en åpen fritidsklubb med en rekke ulike aktiviteter i forbindelse med motorsport og mekanikk

7 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland "Ventilene" utvikle, og videreutvikle, et tilrettelagt helge- og ferietilbud til barn og unge i alderen 6-23 år som er pårørende. Ventilene skal tilby barn og unge som er pårørende et helge- og ferietilbud. Vi forsøker å finne aktiviteter som deltagerne kan få mestringsfølelse av og utvikle seg sosialt, fysisk, psykisk og emosjonelt. Vi ønsker å gi deltagerne en bred og allsidig tanke om hva som er mulig, også i forbindelse med yrke og arbeid. Vi besøker derfor ulike arbeidsplasser for å gi innsikt i yrker. Vi har et minilederprogram for ungdom over 18 år, der de i tillegg til å være deltager på lik linje med andre kan påta seg små ansvarsoppgaver. Er de over 20 og har plettfri vandel, kan de også få honorar. Vi samarbeider med nettverket til Barn av Rusmisbrukere og Voksne for Barn Agenda X / Antirasistisk Senter "Sommerleir 2015" tilby utviklende ferieaktiviteter til ungdom fra lavinntektsfamilier i Oslo og Akershus, skape alternative mesteringsarenaer, skape en trygg møteplass og motvirke fattigdomsproblematikk i et langtidsperspektiv ved å lære opp ungdomsledere. Agenda X har arrangert sommerleir siden Hvert år er det ulike workshops, og foredrag rundt et tema I tillegg er det kafemøter rundt temaene ungdommene har valgt. Egenandelen er symbolsk slik at alle skal ha muligheten til å delta uansett bakgrunn. For mange er dette den eneste ferieaktiviteten, og målet erat den skal være innholdsrik som mulig slik at flere kan komme tilbake med gode minner fra sommeren

8 Frelsesarmeen "Ferietilbud for Familier 2015" Målsetningen med tilbudet er å gi familier som lever i en sosialt eller økonomisk presset situasjon en ukes ferie sammen med opplevelser, god mat, fellesskap og tid for å være sammen som familie. Frelsesarmeen arrangerer tre ferieuker i løpet av sommeren med rundt 400 deltagere. Ferietilbudet fokuserer på å gi familiene en opplevelse sammen. Dette gjøres ved at familiene selv kan velge å delta på felles aktiviteter eller å ha fritid sammen. Tilbudet inkluderer blant annet tur til Tusenfryd, båttur, leker og ballspill KIA "Krafttak for gode barndomsmin ner" Familieferien handler om å gi familiene en erfaring av å være sammen uten det stresset som hverdagen ellers byr på og slik at de på lik linje med andre familier skal få ladet batterier for resten av året. tilby kultur- og fritidstilbud til innvandrerfamilier med særs store økonomiske utfordringer og møte dem med et likeverdig tilbud som fremmer inkludering i samfunnet for familie, ungdom og barn på et tidlig stadium. To ulike tiltak sammen til dekker en bredde av familier som til daglig har utfordringer økonomisk. De to tiltakene er sommerleir på Jæren, med ulike aktiviteter og dagsturer, og et møtested med sang og musikk som utgangspunkt. Begge disse tiltakene arrangeres i dag, og de skal videreføres til de to andre kommunene Organisasjonen Voksne for Barn "Lokale møteplasser for barn og unge fra belastede familier" styrke ungdom fra fattige familiers mestring av egen situasjon og få frem ungdoms egne erfaringer fra å leve i fattige familier. Ungdom fra Voksne for Barns Ungt nettverk arrangerer møteplass for ungdom fra fattige familier hvor de inviterer tjenestene og beslutningstakere til å lytte til deres erfaringer. Møteplassen er et arrangement hvor ungdom formidler sine egne erfaringer med utgangspunkt i rapport fra høringer med barn og ungdom fra fattige familier

9 Multikulturelt Initiativ-og Ressursnettver k "Lokale møteplasser for barn og unge fra belastede familier" Målsetningen med tiltaket er at innvandrerfamilier i som lever på fattigdomsgrensen kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke har råd til. Familiene skal få kunnskap om hvordan de skal arrangere lignende fritidsaktiviteter, deltagerne skal få være med på aktiviteter de føler at de mestrer, og familiene skal få kunnskap om og innsikt i aktiviteter som er vanlige i det norske samfunnet. Prosjektet vil gjennomføre en rekke ferie- og fritidsaktiviteter for foreldre og barn som har lite penger. Det er viktig at familiene får erfare alternative mesteringsarenaer. Noen av kursene og aktivitetene vi planlegger, er svømmekurs, fysiske aktiviteter, feriekoloni i skoleferien og familielæringskurs der de lærer om læring og deltagelse i det norske samfunnet Lions Club Biri "Sommerleir for barn og unge, i Hedmark, Oppland og øvre Romerike, som har begrensede ferieopplevels er. Aldersgruppen år." Målsettingen med tiltaket er å gi en ferieopplevelse for barn og unge som ellers står i fare for ikke å oppleve dette i skoleferien I tillegg ønsker vi å gi gruppa sosialt utbytte ved å treffe og leve sammen med representanter for andre grupper barn og unge i godt vennskap. Leiren skal være for ca 25 barn en uke sommeren Det vil bli arrangert aktiviteter som besøk på gård og ridesenter, båt- og vannlæring og andre læringsaktiviteter

10 Stoppested Verden c/o Foreningen Spor "Stoppested Verden" Målsettingen med tiltakene er å sørge for økt tilgjengelighet og mulighet for deltagelse på Stoppested Verden blant barn, unge og deres familier, som rammes av fattigdomsproblemer. For å sikre at målgruppen også får mulighet til å være tilstede fysisk på arenaen er organisering av gratis transport et annen målsetting. Tiltaket er et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud på en arena som er gratis og åpen for alle med lav terskel for deltagelse. Det samarbeides blant annet med barnehager og barneskoler, voksenopplæring og asylmottak, i tilegg til andre organisasjoner Aktiv Seglas "VIND I SEGLA- Ungdom med kurs mot vaksenlivet" gi ungdom positive og motiverende mestringsopplevelser i trygge, sosiale rammer i maritime omgivelser. Alle ungdommer skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi. Prosjektet vil bidra til læring om kulturar, gi praktiske ferdigheter, fysisk aktivitet og gruppetilhørighet. 12 ungdommer fra de 3 kommune skal kunne søke om plass og få gratis tilbud om 3 samlinger på Smedholmen eller om bord på seilskuten Seladon. I tillegg får de tilbud om andre arrangementer samt tilbud om å ta båtførerprøve Frelsesarmeen "Familieverkst ed" Målsetningen med tiltaket er blant annet å skape nettverk for familier i en vanskelig situasjon, å fremme barnas oppvekstvilkår gjennom god voksenkontakt og ulike aktiviter, samt hindre sosial isolasjon og fremme integrering i samfunnet. Familieverkstedet består av tre deler: Et felles måltid, gruppeaktiviteter og samling med andakt. Frelsesarmeen ønsker å starte opp familieverksted på 6 nye steder i

11 Mennesker i Fokus "Nasjonal tilskuddsordni ng mot barnefattigdo m" Målsetningen med tiltaket er blant annet å gi barn, ungdom og familier som er berørt av fattigdomsproblematikk, mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og bidra til å øke integreringen; gi barn,ungdom og familier i målgruppen friluftsopplevelser, lære dem om helsegevinsten av friluftsliv og å bryte den sosiale isolasjonen. Det skal arrangeres 5 helgeturer (lørdag til søndag) med ulike friluftsaktiviteter og kurs. Aktiviteter vil være blant annet skikurs, fisking, orientering, fjellklatring og kanoturer Acta - barn og unge i Normisjon "Actas leirstøtte" inkludere fattige barn i et trygt og godt leirtilbud. 5% av plassene på leirene skal gjøres tilgjengelig for barn og unge som ikke har råd til å betale selv. En nasjonalt forvaltet pott som lokallag og regioner kan hente penger fra, vil gjøre det lett å dekke egenandelen for noen som ønsker å delta på leir, men som ikke har råd Norges Røde Kors v/ Akershus Røde Kors "Barnas Røde Kors (BARK)" tilby friluftsaktiviteter til alle barn, særlig til barn som ikke har anledning til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Et langsiktig mål er å forebygge langsiktige helsemessige og psykososiale problem hos barn som følge av mobbing, svak familieøkonomi, lavt selvbilde, ensomhet, rusmisbruk, inaktivitet og overvekt. Det skal arrangeres en felles sommerleir med mål om 60 deltagende barn. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

12 Transform "Transformers - dans-og kulturprosjekt med ungdom i bydelen Saupstad" Målsettingen med tiltaket er å opprette nye arenaer for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter i bydelen Saupstad/Kolstad. Unge får lære å bli gode dansere, akrobater, musikere og entertainere, og får derved hevet status, økt kulturell kompetanse og språktrening. Bydelen har mange innvandrere og familier med sosiale problemer. Tiltaket innebærer ukentlig opplæring i ulike typer dans, forestillinger og opptreden med dyktige instruktører med utenlandsk opprinnelse, samt kostymer, forming, rekvisita, lys m.m. Det etableres et dansekompani med deltakere, som opptrer på festivaler o.a Trondheim Røde Kors "Barnas Røde Kors (BARK) i Trondheim" Målsetningen til tiltaket er å opprette BARK på Saupstad- Kolstad, som har innvandrerbefolkning på 29,4 prosent, utfordringer med språkutvikling, lav score på skoleresultater og fattigdom. BARK skal være møteplass med gratis aktiviteter for barn i barneskolealder, og arena for mestring, sosial og kulturell inkludering og nettverksbygging. BARK skal tilby utendørsaktiviteter tilknyttet Søbstad Bydelskafe Bergen kommune ved prosjektleder/k oordinator Maren-Kristin Halvorsen "Jentegruppen " øke jenter med innvandrerbakgrunn, tilhørende lavinntektsfamilier, sin deltagelse og medvirkning i helsefremmende aktiviteter. Det arrangeres jevnlige møter i gruppen, med tett oppfølging av deltagerne. Det er både fysiske og kulturelle aktiviteter, og på noen av disse inviteres også mødrene til deltagerne med. Det er også matlaging og ulike turer og utflukter

13 Sportsklubben Brann "Jobbsjansen" få unge mellom 18 og 28 år i jobb eller videre på skole. Helst skal minst 50% lykkes. Alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. Etter en hyttetur for å bli kjent er det en kursperiode på 5 uker med ulikt innhold. Det er også fysisk aktivitet to ganger i uken. Deretter blir kandidatene plassert i arbeidspraksis hos samarbeidspartnere, først 3 dager i uken, deretter gradvis full arbeidsuke. Prosjektet følger opp deltagere i inntil 12 måneder Åmli kommune v/team for oppvekst og levekår "TITO TidligInnsats- TryggOppveks t" fange opp levekårsutsatte barn og unge tidligst mulig og etablere samordnet tjenestetilbud med koordinator for hver familie, samt koordinere tverrfaglig for å fange opp og hjelpe familien så de kan meste utfordringene på egenhånd. Det skal ansettes en prosjektleder i 50 % stilling i et år for å få oversikt over utfordringer og aktuelle familier. Det skal etableres kontakt med 8-10 familier i målgruppen basert på informert samtykke. Et videre siktemål er å utvikle fritids- og ferietiltak og sommerjobbprosjekt Lillesand Kommune "God hverdagsfritid for alle" dempe de negative effektene av svak familieøkonomi ved at flere barn og unge skal få delta på viktig sosiale arenaer i kommunen. Det skal etableres en stilling som skal fungere som mottakssentral for henvendelser og søknader. Stillingen innebærer individuell kartlegging av barn og ungdom, samt eventuelt foreldre, i forbindelse med målsettingen for tiltaket. Stillingen vil ivareta kontakten mellom barn/ungdom og familier og aktuelle aktivitetstilbud. Prosjektstillingen vil opprette egne tiltak etter behov og forespørsel, ivareta informasjonsutveksling og samarbeid med andre instanser, inkludert frivilligsentralen. Det blir en del reisevirksomhet i og utenfor kommunen knyttet til tiltakene. Prosjektet er derfor avhengig av bil

14 Bydel Søndre Nordstrand, enhet Fritid og Drop out "Ung i jobb" Målsettingen med tiltaket er å bidra til kvalifisering, inkludering og mestring for unge (15-19 år), gjennom mentorordning og tilbud om lønnet sommerjobb eller ekstrajobb. Ungdom i målgruppen er prioriterte. Tiltaket kan forebygge uønsket adferd som rus, radikalisering og kriminalitet, og motvirke fordommer og diskriminering. Søknaden gjelder lønnsmidler til deltakerne og en mentor som kan følge dem opp. Ungdommene kartlegges ved bruk av karriereveiledningsverktøy for å finne egnet arbeidsplass, søker jobb og gjennomgår intervju. Det gis arbeidsattest Søndre Aas gård og miljøsenter "Holmliajenter på ny kurs med sosiale hestekrefter" Målsettingen med tiltaket er å gi fattige barn mulighet til å ta del i ellers kostnadskrevende hesteaktiviteter. Tiltaket gir opplevelser, mestring, dugnadsforståelse, ansvar, sosial trening, økt evne til empati og trening i alternative metoder for konfliktløsning (ART). Gratis eller sterkt subsidiert nybegynnerkurs om stell av hest, hytteturer med overnatting i helger for utvalgte, deltakelse i «stallgjengen» og undervisning av nye for viderekomne, to dagers overnattingsseminar (50 personer) to ganger i året og hytte/lavvotur med stallgjengen en gang i året Stiftelsen Hudøy "Leirdrift" Målsettingen med tiltaket er å gi gode ferieopplevelser på Camp Hudøy til minoritetsfamilier og fattige barn i 2. til 7. klasse i Osloskolen, og arbeidserfaring til opptil 18 unge (16-18 år minoritetsungdom prioriteres). Tiltaket har også et integrerende siktemål. Søknaden gjelder tre tiltak: egne kolonier for minoritetsfamilier, sponsing av fattige barns deltakerbetaling på ordinære leirer og opprustning av overnattingssted for unge som får sommerjobb. Tilbudet består i to ukers sommerleirer ved sjøen for grupper på inntil 40 barn eller personer i minoritetsfamilier. Unge med sommerjobb hjelper med praktisk arbeid

15 Kompass Invest AS (Kompass & Co) "Miljøkompass & miljøassistente r - fra jord til bord" Målsettingen med tiltaket er å gi ansvar, mestringsopplevelser og nye ferdigheter til unge (15-19 år) som har eller er i ferd med å droppe ut av skolen, tidligere drop-outs (20-25 år) som nå ønsker skolegang eller jobb, og barn (8-12 år) fra fattige familier. Eldre ungdom får ansvar for yngre, og alle lærer om produksjon og hygienisk tillaging av sunn mat, lager dialogteater og/eller andre hobby- og nytteaktiviteter. De eldste ungdommene får lønnet arbeidserfaring. Alle er med på å lage regler og planlegge aktiviteter. Det er aktivitet en gang pr. uke om sommeren og annenhver dag i andre ferier. Aktiviteter er f.eks. maling, søm og såing, høsting, tillaging og servering av mat med grønnsaker, salg på festivaler og andre arrangementer og dialogteater om problemer som ungdommene møter Bydel Østensjø "Sommerjobb for ungdom" Målsettingen med tiltaket er at 45 unge i målgruppen (16-19 år), med foreldre som mottar sosialhjelp, er i kvalifiseringsprogrammet eller introduksjonsprogrammet, får tilknytning til arbeidslivet gjennom to ukers lønnet sommerjobb. Videre er det et mål at 50% av deltakerne går på jobbsøkerkurs i god tid før neste ferie. Ungdom med spesielt behov rekrutteres og intervjues til ulike sommerjobber på private og kommunale arbeidsplasser. Lønnen dekkes av tiltaket. Alle ungdommene får attest ved avsluttet arbeidsforhold og invitasjon til cv- og jobbsøkerkurs før neste ferie

16 Yasir Islam "Sommertilbud " Målsettingen med tiltaket er å gi 750 unge i og utenfor målgruppen en møteplass (Cafe Condio), og å tilby organiserte sommer og ferieopplevelser for unge berørt av fattigdom og kulturell og sosial ekskludering, inklusive funksjonshemmede. Ungdomsråd fra 2 bydeler skal være med på å forme tilbudene. Cafe Condio holdes åpen alle hverdager kl Aktivitetstilbud: musikkverksted, medie- og fotoverksted, betalt sommerjobb som barista i Cafe Condio i en uke for 15 unge (får kursbevis og attester) og gatemeglingskurs for 30 unge Oslo Røde Kors / ORKIS Ressurssenter "Sommeråpent hos ORKIS Ressurssenter" Målsettingen med tiltaket er å gi unge i målgruppen (15-22 år) en inkluderende møteplass på ORKIS Ressurssenter i sommerferien, og aktivitetstilbud med utgangspunkt i ressurssenteret, fra Finnerudplassen Aktivitetssenter i Sørkedalen eller Røde Kors sin hytte på Bleikøya i Oslofjorden. Tiltaket har fokus på unge fra Gamle Oslo, Grorud, Alna, Stovner og Søndre Nordstrand, som nytter sentrum som fritidsarena. Gratistilbud. Sommeråpent på ORKIS Ressurssenter "Ungdomsgruppa" fem dager i uken (faste fasiliteter på som internettkafé, musikkstudio, dansestudio, TV-spill, biljard og bordtennis). På Finnerudplassen tilbys terrengsykkel, bading, ballspill, grilling, klatring, rebusløp m.m. På Bleikøya tilbys overnattingsturer med vannaktiviteter, svømmeopplæring, grilling, kajakkpadling, wakeboardkjøring, lek, ballspill m.m. Det planlegges konserter e.a i samarbeid med Riverside ungdomshus

17 Folkehjelp Oslo "Dagsturer" - OASEN, Kvinner Krysser Grenser Målsettingen med tiltaket er å gi 903 barn i barnerike innvandrerfamilier, få økonomiske og psykososiale ressurser, lav arbeidsdeltakelse og dårlige norskkunnskaper ferieaktiviteter som kan fremme integrering. Tilbudene omfatter hele familien. En intensjon er å gi foreldrene, særlig de med psykosomatiske plager, økt mestring, nettverk og deltakelse i samfunnet gjennom fysiske og mentale øvelser. Søknaden gjelder lønn til 2-4 turledere, opplæring av 5-10 frivillige fra Norsk Folkehjelp Oslos ungdomsgruppe og gjennomføring av aktiviteter. Det skal gjennomføres 43 dagsturer med 21 deltakere per tur i ferier. De unge er med og fordeler ansvarsoppgaver som matansvarlig, ryddeansvarlig, sikkerhets/sanitetsansvarlig, sportsansvarlig, musikkansvarlig og turansvarlig Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser "Ferieturer for bedret psykisk og fysisk helse hos utsatte innvandrerfam ilier" Målsettingen med tiltaket er å gi 189 foreldre og barn i barnerike innvandrerfamilier, få økonomiske og psykososiale ressurser, lav arbeidsdeltakelse og dårlige norskkunnskaper sommerferieaktiviteter som kan gi læring, mestringsfølelse og integrering. En intensjon er å gi foreldrene, særlig de med psykosomatiske plager, økt mestring, nettverk og deltakelse i samfunnet gjennom fysiske og mentale øvelser. Søknaden gjelder lønn til 2-4 turledere, opplæring av 5-10 frivillige fra Norsk Folkehjelp Oslos ungdomsgruppe og gjennomføring av aktiviteter. Det skal gjennomføres 7 turer à 5 dager med 25 deltakere per tur til Norsk Folkehjelp Oslos villa på Nesodden. Rollespill nyttes som pedagogisk verktøy for å aktivisere og bevisstgjøre foreldrene. Ungdom har enkle ansvarsoppgaver som rydding m.m

Direktesøknader fra frivillige organisasjoner. Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2016

Direktesøknader fra frivillige organisasjoner. Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2016 Direktesøknader fra frivillige organisasjoner. Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2016 Norges Røde Kors Ferie for alle... 3 Blå Kors Norge Barnas

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune Dato: 14. desember 2009 Byrådssak 1014/09 Byrådet Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom fra Bergen kommune RUTJ SARK-45-200917042-19 Hva saken gjelder: Barne- og likestillingsdepartementet forvalter

Detaljer

Kirkens ungdomsprosjekt Agder parkour ferie 2016

Kirkens ungdomsprosjekt Agder parkour ferie 2016 TILTAK SOM HAR FÅTT INNVILGET MIDLER GJENNOM NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATT Kommune Søker tilskudd tiltaksnavn Arendal Moltemyr oppvekstforum 200 000 Sosial Arena Arendal Arendal kommune AK36

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Aarøe Skjold/Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 13/15054-11 Dato: 22.01.14 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Prosjektgjennomføring/Metode Prosjektet er tredelt og består av utvikling av et infohefte for barn og unge, gruppetilbud samt ferie og helgeturer.

Prosjektgjennomføring/Metode Prosjektet er tredelt og består av utvikling av et infohefte for barn og unge, gruppetilbud samt ferie og helgeturer. Sluttrapport: Tiltak rettet mot barn av innsatte Virksomhetsområde: Forebygging. Toårig prosjekt (2013-2014). Forskjøvet ett år, ny sluttdato 31.12.2015 Søknadsnummer: 2013/FBM9310 Søkerorganisasjon: For

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Byer/bydeler Tiltak Oslo kommune sentralt

Byer/bydeler Tiltak Oslo kommune sentralt Oslo kommune sentralt JobbX jobbsøkerkurs Antirasistisk senter 400 000 Leirvirksomhet Hudøy Stiftelsen Hudøy 300 000 Alle skal med Bydel Bjerke 200 000 Aktivitetsgruppa Nedre Ullevål Bydel St. Hanshaugen

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Innstilling fra Bergen kommune

Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Innstilling fra Bergen kommune Byrådssak 1090 /14 Søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Innstilling fra Bergen kommune GRIP ESARK-45-201340364-15 Hva saken gjelder: Barne-,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef

Bekjempelse av barnefattigdom. Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Bekjempelse av barnefattigdom Jan Einar Bruun, Kommunalsjef Oppvekstsjef Hvem er barna? Rapporter viser at det er barn, med foreldre som ikke jobber, som er mest rammet av fattigdom Barn i familier med

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 160/2014 OKN-sak 67/2014 Dato: 04.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode: BU-sak

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Trening på tørt land og dypt vann!

Trening på tørt land og dypt vann! Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl.

Møteinnkalling. Fredrikstad ungdomsråd. Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Tirsdag 07.12.2010, kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Q-10/2009 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) á Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Sluttrapport Café Fontene

Sluttrapport Café Fontene Sluttrapport Café Fontene Drammen 21.01.16 Et av våre medlemmer lager kunstmaleri på Café Fontene 1 Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag Side 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/målsetting Side

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr. Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER. Arkivsaksnr.: 09/36061 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014

Birkenes kommune. Tjenesteutvalget SAKSLISTE. Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til fjernmøte torsdag 06.03.2014 Fjernmøte avholdes med skriftlig behandling iht til forskrift av 13.01.1993 nr 4035, endret ved forskrift av 14.06.2012 nr 531,

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom #6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6675 Innsendt av ANNE M EPPELAND BILSTAD Sist oppdatert 01.12.2016 Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

Trondheim kommune. Bakgrunn

Trondheim kommune. Bakgrunn Trondheim kommune Saksframlegg BARNE OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 211 TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER Arkivsaksnr.: 1/4141 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei #6584 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6584 Innsendt av CAMILLA FARSTAD Sist oppdatert 09.12.2016 Søker OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA Utlysning Nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014

Saksframlegg OMK 5/14. Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg OMK 5/14 Arkivsak: 201302005 Arkivkode: 320 Saksbeh: Hanna Knoff Saksgang Møtedato Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.02.2014 PRIORITERING

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen

«På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen «På vei til førerkort» SaLTo Groruddalen Oslo Sammen Lager vi et Trygt Oslo Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner Oslo Groruddalen Stovner Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Oslo Sammen

Detaljer

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom?

Levekårsarbeid i Drammen. Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Levekårsarbeid i Drammen Hva gjør vi for å redusere fattigdom? Katrine Christiansen 21.02.2017 Status i Drammen i dag Drammen har pr. okt 2016, 68.300 innbyggere; forventer i overkant av 75.000 innbyggere

Detaljer

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0117 Prosjektnavn: Røde Kors Nettverk Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Innhold Forord... 2 Sammendrag

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei

Sendes søknaden inn av sentralleddet i en frivillig organisasjon og oppfyller kravene i punkt 1b) i regelverket? Nei #7543 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 7543 Innsendt av JOAKIM JENSEN FUGLERUD Sist oppdatert 09.12.2016 Søker OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA Utlysning Nasjonal

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Sluttrapport ExtraStiftelsen

Sluttrapport ExtraStiftelsen Sluttrapport ExtraStiftelsen Forebyggingsprosjekt Prosjektnummer 2013/FBM9268 Prosjektnavn: Jobbsjansen i Sportsklubben Brann Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2017 Direktesøknader fra frivillige organisasjoner

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2017 Direktesøknader fra frivillige organisasjoner Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2017 Direktesøknader fra frivillige organisasjoner Innhold Norges Røde Kors Røde Kors Ferie for alle...3 Blå

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM

PRIORITERING AV SØKNADER OM STØTTE FRA NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Bydelsadministrasjone n Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Saksframlegg OMK 02/15 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Anna-Sabina Soggiu Saksgang: Ungdomsrådet Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen Møtedato: 29.01.15

Detaljer

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/8970-12 Dato: 17.02.16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 â INNSTILLING TIL: Bystyret

Detaljer

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Alna Ungdomsråd Møtested: Møterom Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 93861147 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer