Tilleggstildeling. Tildeling totalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggstildeling. Tildeling totalt"

Transkript

1 Søker Tiltak Beskrivelse av målsetning Beskrivelse av aktivitet Sum innvilget ved ordinær tildeling Norges Røde Kors Ferie for alle Målsettingen med "Ferie for alle" er å gi gratis ferieopphold til barnefamilier med svak økonomi. Med støtten fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom øker Røde Kors' muligheter for å gi dette tilbudet til flere i Dette bidrar til at konsekvensene av å vokse opp i fattigdom blir mindre stigmatiserende for barn og unge. Delmålene er nettverksbygging, sosial utvikling og opplevelse av mestring, styrking av familiebånd og kulturell inkludering. Røde Kors "Ferie for alle" er en nasjonal aktivitet, og tilbys alle barnefamilier med svak økonomi i hele Norge. Gjennom Røde Kors ferietilbud får barn og foreldre mulighet til å delta i lek og aktiviteter. Alle ferieoppholdene legger vekt på aktive dager fylt med gode opplevelser. Både barn og voksne blir utfordret på arenaer de ikke ferdes på til vanlig. Familiene har selv ansvar for sine barn, og frivillige legger til rette for oppholdet. Felles for alle ferieoppholdene er at de blir arrangert i skolens ferier og at de varer i gjennomsnitt fem dager. Mange av oppholdene arrangeres på Røde Kors egne sentre: Merket, Eidene, Haraldvigen, Hauglandsenteret, Haraldvollen og Kilandsenteret. Tilleggstildeling RNB Tildeling totalt

2 Blå Kors Barnas Stasjon Målsetningen til Barnas Stasjon er å øke beskyttelsesfaktorer og redusere sårbarhetsfaktorer ved å følge barn over tid. Tiltaket skal være et virkemiddel for å sikre at barn skal vokse opp med trygge oppvekstvilkår i eget hjem og eget nærmiljø, så langt det er mulig. Barnas stasjon skal sikre barns positive utvikling ved tidlig å identifisere og intervenere i småbarnsfamilier. Tiltaket har også et mål om å motvirke sosial og kulturell fattigdom, og å styrke familienettverket. Barnas stasjon er et lavterskeltilbud som Blå Kors etablerte som følge av TV-aksjonen Blå Kors har pr. d.d. etablert 6 Barnas Stasjon i Norge; Trondheim, Hamar, Drammen, Teie (Tønsberg), Fredrikstad og Kristiansand. Tiltaket er et supplement til allerede etablerte tiltak i kommunen, og er i tett samarbeid med kommunale instanser. Tiltaket tilbyr en oppfølgingsarena for familier som allerede er i et behandlingsløp. Familiene følges systematisk opp og trener pa foreldrefunksjonen knyttet til egen rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer. Med støtte fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal Barnas stasjon videreutvikles som et lavterskeltiltak som sikrer barn god utviklingsstøtte og styrker foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Eksempler på gruppeaktiviteter for å styrke foreldrekompetansener gravidgrupper, COS (Circle of Security)-grupper, mødregrupper, pappagrupper, barnegrupper, barnesamtaler, foreldreveiledning og nettverkstiltak med lunsj og middag. En nasjonal koordinator sørger for vedlikehold og utvikling av konseptet Barnas stasjon, og Blå Kors ønsker å starte to nye Barnas stasjon innen

3 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold FRI Det overordnede målet for tiltaket "FRI" er at den innsatte lykkes i tilbakeføringsarbeidet og kan leve et verdig liv uten rus og kriminalitet etter løslatelse fra fengsel. Tiltaket skal bedre kontinuiteten i arbeidet med å få innsatte i fengsel tilbake i samfunnet. Det skal videre bidra til en trygg og forutsigbar løslatelse gjennom et helhetlig tilbud om bolig, sysselsetting og rusfritt, lovlydig nettverk. Tiltaket legger til rette for samvær og kontakt med barn og familie gjennom blant annet tiltaket «Myrsnipa». Grunnlaget for å bli deltaker i FRI starter med motivasjonarbeid i fengslene, og veiledere og ansatte har flere avklaringssamtaler med den enkelte før løslatelse. Deltakerne i FRI flytter inn i treningsbolig når de løslates, og senere videre i pilotleilighet. Det er et krav til sysselsetting for deltakerne, og man er pålagt å følge opp fellesaktiviteter og bygge nye rusfrie nettverk. Sysselsetting skjer på arbeidstreningsplasser som arbeidsgivere har stilt til disposisjon. Deltakerne får tett individuell oppfølging, og de som har rusproblemer må følge behandlingsopplegg for dette. Mange rusavhengige og innsatte i fengsel har barn og familie. Barna lider under en far eller mor sam er fraværende og som er uforutsigbare i sin rus og sin livsførsel. FRI har derfor stort fokus på å bistå med å gjenopprette kontakten med barn og familie når deltagerne i FRI er rusfrie og har endret livsførsel. FRI bistår med avklarende samtaler sam kartlegger familieforhold, å opprette en førstekontakt og er gjerne med i første samtale mellom deltager, barnets andre forelder, eventuelt fosterforeldre og familievernkontoret. FRI har samarbeid med Kirkens Bymisjons eget tiltak «Myrsnipa», som har to tilrettelagte leiligheter for samvær i Bymisjonssenteret i Tønsberg

4 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen FRI Overordnet målsetning for Kirkens Bymisjon Drammen sitt tiltak FRI er, for hver enkelt deltaker, rehabiliteringtilbake som lovlydig borger uten rus og kriminalitet, inkludering i samfunnet og økt livskvalitet. Blant hovedmålene er strategisk motivasjonsarbeid under soning og å bidra til at løslatelsesprosessen for innsatte skjer gjennom integrerte prosesser og er godt forberedt. Deltakerne skal utvikle et trygt nettverk, og får hjelp og støtte til å gjenoppta kontakt med eventuelle barn og øvrig familie. Tiltaket går ut på at tidligere innsatte kurses og engasjeres som veiledere. Disse holder informasjons- og motivasjonmøter i fengselet og de som ønsker å bli deltakere i FRI får en veileder som de møter jevnlig. FRI har en treningsbolig/base med 3 leiligheter/hybler. Her får løslatte egen hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg vil den løslatte finne felleskap gjennom andre deltakere, frivillige, tidligere innsatte (veiledere) og ansatte i Kirkens Bymisjon Drammen. Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, flytter de som klarer seg bra til en pilotleilighet, med fortsatt oppfølging fra prosjektet. Tiltaket jobber med hele livssituasjonen til deltagerne. Dette innebærer gjenforening med familie og barn dersom dette er oppnåelig. Uten unntak er deltagerens relasjon til familie og barn et tema i ettervernsarbeidet. Temaet er også viktig i gjennomføringen av Egenutviklingsskolen. Egenutviklingsskolen er et kursopplegg over 13 kvelder med tema knyttet til det å komme tilbake til et liv uten rus og kriminalitet. Til enhver tid er det omkring barn opplever direkte eller indirekte bedring i livskvalitet gjennom FRI prosjektets arbeid i Drammen

5 IOGT i Norge "Enestående familier" bidra til å dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom og deres familier, og bedre deres mulighet for deltakelse og medvirkning på ulike sosiale arenaer sammen med sine voksne, uavhengig av de voksnes økonomi og sosiale situasjon. Gjennom tiltaket skal blant annet familier med store levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser på linje med andre familier i samfunnet. Det er grupper på 9 steder i landet. I løpet av året kan det være mulig å sette i gang arbeid på 5-6 nye steder. Mye av aktiviteten skjer lokalt, som ulike utflukter og turer, frilufts- og idrettsaktiviter, praktiske aktiviteter som matlaging og baking, kunst- og kulturopplevelser, men det er også en del aktiviteter som er regionale eller nasjonale. Her kan nevnes sommerferieopphold for ca. 60 familier i 3-4 dager, skihelg på Kongsberg skisenter og helgetur til Langedrag. Det er viktig å introdusere brukerne for nærmiljøarenaer de kanskje ellersi kke ville oppsøkt alene, som bibliotek, svømmehall og skøytebane, slik at de lettere kan oppsøke slike arenaer igjen senere på egenhånd. Deltagende famiilier tar også kontakt med hverandre utenfor samlingene og kan med det ta betydelige skritt i retninge av å komme ut av sosial isolasjon Blå Kors Norge "Fritid og ferietilbud for familier gjennom Barnas Stasjon." gjennom å følge barn over tid kunne redusere sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Barnas Stasjon vil således være et virkemiddel for å sikre at barn, så langt det er mulig, skal vokse opp med trygge oppvekstsvilkår i eget hjem og i eget nærmiljø. Familiene skal få gode minner og opplevelser gjennom fritidsaktiviteter og ferietilbud. Søker skal reise på ferier sammen med familiene for å trygge dem, men også for å gjøre det mulig for dem å gjennomføre en ferie både økonomisk og organisatorisk. Det er ønskelig å kunne reise på ferie med familiene 2 ganger i året, en gang om sommeren og en om høsten eller vinteren. Familien følges systematisk opp og trener på foreldrefunksjonen knyttet til egen rusmiddelavhengighet og psykiske helseproblemer også på ferier og aktiviteter. Barnas Stasjon skal ha en nasjonal koordinator. Koordinator skal vedlikeholde og utvikle konseptet Barnas Stasjon og legge faglige føringer

6 For Fangers Pårørende (FFP) "Barnefattigd om som konsekvens av foreldres fengsling" minske de negative konsekvensene fengsling av et familiemedlem har for barn, unge og familier gjennom å fremme deltakelse i kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter. Gjennom tiltaket tilbys barn og unge en alternativ mestringsarena der de også kan møte andre barn og unge i en liknende situasjon som dem selv. Tiltaket bidrar til å motvirke marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblematikk på grunn av fengsling. Tiltaket omfatter en rekke ulike aktiviteter for barn og unge, som tur til Sommerparken på Tryvann og Tusenfryd, helgeturer, teater og kino. Det er også planlagt et fotoverksted med avsluttende utstilling. FFP har ansatt en minoritetsrådgiver for å nå gruppen pårørende med minoritetsbakgrunn og se nærmere på behovene de har. Kunnskapen derfra vil gjøre at man bedre kan rekruttere barn og unge med minoritetsbakgrunn til tiltakene KJØR FOR LIVET "KJØR FOR LIVET" gi et tilpasset aktivitetstilbud til barn og unge som på grunn av foreldrenes inntekt og/eller sosiale situasjon ikke har mulighet til delta i vanlige fritidsaktiviteter.tiltaket søker å gi ungdommer i målgruppen muligheten til å delta i et fritidstilbud under veiledning av faste trygge voksne. Det er også ønskelig å vise at motorsport er for jenter og vil øke andelen jenter ytterligere. Det planlegges etablering av to tilpassede klubber som tre kommuner rekrutterer deltagere til hver. Dette er et sterkt pedagogisk tilbud med tett individuell oppfølging av både deltager og deltagerens familie. Det skal også etableres en åpen fritidsklubb med en rekke ulike aktiviteter i forbindelse med motorsport og mekanikk

7 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland "Ventilene" utvikle, og videreutvikle, et tilrettelagt helge- og ferietilbud til barn og unge i alderen 6-23 år som er pårørende. Ventilene skal tilby barn og unge som er pårørende et helge- og ferietilbud. Vi forsøker å finne aktiviteter som deltagerne kan få mestringsfølelse av og utvikle seg sosialt, fysisk, psykisk og emosjonelt. Vi ønsker å gi deltagerne en bred og allsidig tanke om hva som er mulig, også i forbindelse med yrke og arbeid. Vi besøker derfor ulike arbeidsplasser for å gi innsikt i yrker. Vi har et minilederprogram for ungdom over 18 år, der de i tillegg til å være deltager på lik linje med andre kan påta seg små ansvarsoppgaver. Er de over 20 og har plettfri vandel, kan de også få honorar. Vi samarbeider med nettverket til Barn av Rusmisbrukere og Voksne for Barn Agenda X / Antirasistisk Senter "Sommerleir 2015" tilby utviklende ferieaktiviteter til ungdom fra lavinntektsfamilier i Oslo og Akershus, skape alternative mesteringsarenaer, skape en trygg møteplass og motvirke fattigdomsproblematikk i et langtidsperspektiv ved å lære opp ungdomsledere. Agenda X har arrangert sommerleir siden Hvert år er det ulike workshops, og foredrag rundt et tema I tillegg er det kafemøter rundt temaene ungdommene har valgt. Egenandelen er symbolsk slik at alle skal ha muligheten til å delta uansett bakgrunn. For mange er dette den eneste ferieaktiviteten, og målet erat den skal være innholdsrik som mulig slik at flere kan komme tilbake med gode minner fra sommeren

8 Frelsesarmeen "Ferietilbud for Familier 2015" Målsetningen med tilbudet er å gi familier som lever i en sosialt eller økonomisk presset situasjon en ukes ferie sammen med opplevelser, god mat, fellesskap og tid for å være sammen som familie. Frelsesarmeen arrangerer tre ferieuker i løpet av sommeren med rundt 400 deltagere. Ferietilbudet fokuserer på å gi familiene en opplevelse sammen. Dette gjøres ved at familiene selv kan velge å delta på felles aktiviteter eller å ha fritid sammen. Tilbudet inkluderer blant annet tur til Tusenfryd, båttur, leker og ballspill KIA "Krafttak for gode barndomsmin ner" Familieferien handler om å gi familiene en erfaring av å være sammen uten det stresset som hverdagen ellers byr på og slik at de på lik linje med andre familier skal få ladet batterier for resten av året. tilby kultur- og fritidstilbud til innvandrerfamilier med særs store økonomiske utfordringer og møte dem med et likeverdig tilbud som fremmer inkludering i samfunnet for familie, ungdom og barn på et tidlig stadium. To ulike tiltak sammen til dekker en bredde av familier som til daglig har utfordringer økonomisk. De to tiltakene er sommerleir på Jæren, med ulike aktiviteter og dagsturer, og et møtested med sang og musikk som utgangspunkt. Begge disse tiltakene arrangeres i dag, og de skal videreføres til de to andre kommunene Organisasjonen Voksne for Barn "Lokale møteplasser for barn og unge fra belastede familier" styrke ungdom fra fattige familiers mestring av egen situasjon og få frem ungdoms egne erfaringer fra å leve i fattige familier. Ungdom fra Voksne for Barns Ungt nettverk arrangerer møteplass for ungdom fra fattige familier hvor de inviterer tjenestene og beslutningstakere til å lytte til deres erfaringer. Møteplassen er et arrangement hvor ungdom formidler sine egne erfaringer med utgangspunkt i rapport fra høringer med barn og ungdom fra fattige familier

9 Multikulturelt Initiativ-og Ressursnettver k "Lokale møteplasser for barn og unge fra belastede familier" Målsetningen med tiltaket er at innvandrerfamilier i som lever på fattigdomsgrensen kan delta på aktiviteter de vanligvis ikke har råd til. Familiene skal få kunnskap om hvordan de skal arrangere lignende fritidsaktiviteter, deltagerne skal få være med på aktiviteter de føler at de mestrer, og familiene skal få kunnskap om og innsikt i aktiviteter som er vanlige i det norske samfunnet. Prosjektet vil gjennomføre en rekke ferie- og fritidsaktiviteter for foreldre og barn som har lite penger. Det er viktig at familiene får erfare alternative mesteringsarenaer. Noen av kursene og aktivitetene vi planlegger, er svømmekurs, fysiske aktiviteter, feriekoloni i skoleferien og familielæringskurs der de lærer om læring og deltagelse i det norske samfunnet Lions Club Biri "Sommerleir for barn og unge, i Hedmark, Oppland og øvre Romerike, som har begrensede ferieopplevels er. Aldersgruppen år." Målsettingen med tiltaket er å gi en ferieopplevelse for barn og unge som ellers står i fare for ikke å oppleve dette i skoleferien I tillegg ønsker vi å gi gruppa sosialt utbytte ved å treffe og leve sammen med representanter for andre grupper barn og unge i godt vennskap. Leiren skal være for ca 25 barn en uke sommeren Det vil bli arrangert aktiviteter som besøk på gård og ridesenter, båt- og vannlæring og andre læringsaktiviteter

10 Stoppested Verden c/o Foreningen Spor "Stoppested Verden" Målsettingen med tiltakene er å sørge for økt tilgjengelighet og mulighet for deltagelse på Stoppested Verden blant barn, unge og deres familier, som rammes av fattigdomsproblemer. For å sikre at målgruppen også får mulighet til å være tilstede fysisk på arenaen er organisering av gratis transport et annen målsetting. Tiltaket er et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud på en arena som er gratis og åpen for alle med lav terskel for deltagelse. Det samarbeides blant annet med barnehager og barneskoler, voksenopplæring og asylmottak, i tilegg til andre organisasjoner Aktiv Seglas "VIND I SEGLA- Ungdom med kurs mot vaksenlivet" gi ungdom positive og motiverende mestringsopplevelser i trygge, sosiale rammer i maritime omgivelser. Alle ungdommer skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi. Prosjektet vil bidra til læring om kulturar, gi praktiske ferdigheter, fysisk aktivitet og gruppetilhørighet. 12 ungdommer fra de 3 kommune skal kunne søke om plass og få gratis tilbud om 3 samlinger på Smedholmen eller om bord på seilskuten Seladon. I tillegg får de tilbud om andre arrangementer samt tilbud om å ta båtførerprøve Frelsesarmeen "Familieverkst ed" Målsetningen med tiltaket er blant annet å skape nettverk for familier i en vanskelig situasjon, å fremme barnas oppvekstvilkår gjennom god voksenkontakt og ulike aktiviter, samt hindre sosial isolasjon og fremme integrering i samfunnet. Familieverkstedet består av tre deler: Et felles måltid, gruppeaktiviteter og samling med andakt. Frelsesarmeen ønsker å starte opp familieverksted på 6 nye steder i

11 Mennesker i Fokus "Nasjonal tilskuddsordni ng mot barnefattigdo m" Målsetningen med tiltaket er blant annet å gi barn, ungdom og familier som er berørt av fattigdomsproblematikk, mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og bidra til å øke integreringen; gi barn,ungdom og familier i målgruppen friluftsopplevelser, lære dem om helsegevinsten av friluftsliv og å bryte den sosiale isolasjonen. Det skal arrangeres 5 helgeturer (lørdag til søndag) med ulike friluftsaktiviteter og kurs. Aktiviteter vil være blant annet skikurs, fisking, orientering, fjellklatring og kanoturer Acta - barn og unge i Normisjon "Actas leirstøtte" inkludere fattige barn i et trygt og godt leirtilbud. 5% av plassene på leirene skal gjøres tilgjengelig for barn og unge som ikke har råd til å betale selv. En nasjonalt forvaltet pott som lokallag og regioner kan hente penger fra, vil gjøre det lett å dekke egenandelen for noen som ønsker å delta på leir, men som ikke har råd Norges Røde Kors v/ Akershus Røde Kors "Barnas Røde Kors (BARK)" tilby friluftsaktiviteter til alle barn, særlig til barn som ikke har anledning til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Et langsiktig mål er å forebygge langsiktige helsemessige og psykososiale problem hos barn som følge av mobbing, svak familieøkonomi, lavt selvbilde, ensomhet, rusmisbruk, inaktivitet og overvekt. Det skal arrangeres en felles sommerleir med mål om 60 deltagende barn. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv

12 Transform "Transformers - dans-og kulturprosjekt med ungdom i bydelen Saupstad" Målsettingen med tiltaket er å opprette nye arenaer for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter i bydelen Saupstad/Kolstad. Unge får lære å bli gode dansere, akrobater, musikere og entertainere, og får derved hevet status, økt kulturell kompetanse og språktrening. Bydelen har mange innvandrere og familier med sosiale problemer. Tiltaket innebærer ukentlig opplæring i ulike typer dans, forestillinger og opptreden med dyktige instruktører med utenlandsk opprinnelse, samt kostymer, forming, rekvisita, lys m.m. Det etableres et dansekompani med deltakere, som opptrer på festivaler o.a Trondheim Røde Kors "Barnas Røde Kors (BARK) i Trondheim" Målsetningen til tiltaket er å opprette BARK på Saupstad- Kolstad, som har innvandrerbefolkning på 29,4 prosent, utfordringer med språkutvikling, lav score på skoleresultater og fattigdom. BARK skal være møteplass med gratis aktiviteter for barn i barneskolealder, og arena for mestring, sosial og kulturell inkludering og nettverksbygging. BARK skal tilby utendørsaktiviteter tilknyttet Søbstad Bydelskafe Bergen kommune ved prosjektleder/k oordinator Maren-Kristin Halvorsen "Jentegruppen " øke jenter med innvandrerbakgrunn, tilhørende lavinntektsfamilier, sin deltagelse og medvirkning i helsefremmende aktiviteter. Det arrangeres jevnlige møter i gruppen, med tett oppfølging av deltagerne. Det er både fysiske og kulturelle aktiviteter, og på noen av disse inviteres også mødrene til deltagerne med. Det er også matlaging og ulike turer og utflukter

13 Sportsklubben Brann "Jobbsjansen" få unge mellom 18 og 28 år i jobb eller videre på skole. Helst skal minst 50% lykkes. Alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. Etter en hyttetur for å bli kjent er det en kursperiode på 5 uker med ulikt innhold. Det er også fysisk aktivitet to ganger i uken. Deretter blir kandidatene plassert i arbeidspraksis hos samarbeidspartnere, først 3 dager i uken, deretter gradvis full arbeidsuke. Prosjektet følger opp deltagere i inntil 12 måneder Åmli kommune v/team for oppvekst og levekår "TITO TidligInnsats- TryggOppveks t" fange opp levekårsutsatte barn og unge tidligst mulig og etablere samordnet tjenestetilbud med koordinator for hver familie, samt koordinere tverrfaglig for å fange opp og hjelpe familien så de kan meste utfordringene på egenhånd. Det skal ansettes en prosjektleder i 50 % stilling i et år for å få oversikt over utfordringer og aktuelle familier. Det skal etableres kontakt med 8-10 familier i målgruppen basert på informert samtykke. Et videre siktemål er å utvikle fritids- og ferietiltak og sommerjobbprosjekt Lillesand Kommune "God hverdagsfritid for alle" dempe de negative effektene av svak familieøkonomi ved at flere barn og unge skal få delta på viktig sosiale arenaer i kommunen. Det skal etableres en stilling som skal fungere som mottakssentral for henvendelser og søknader. Stillingen innebærer individuell kartlegging av barn og ungdom, samt eventuelt foreldre, i forbindelse med målsettingen for tiltaket. Stillingen vil ivareta kontakten mellom barn/ungdom og familier og aktuelle aktivitetstilbud. Prosjektstillingen vil opprette egne tiltak etter behov og forespørsel, ivareta informasjonsutveksling og samarbeid med andre instanser, inkludert frivilligsentralen. Det blir en del reisevirksomhet i og utenfor kommunen knyttet til tiltakene. Prosjektet er derfor avhengig av bil

14 Bydel Søndre Nordstrand, enhet Fritid og Drop out "Ung i jobb" Målsettingen med tiltaket er å bidra til kvalifisering, inkludering og mestring for unge (15-19 år), gjennom mentorordning og tilbud om lønnet sommerjobb eller ekstrajobb. Ungdom i målgruppen er prioriterte. Tiltaket kan forebygge uønsket adferd som rus, radikalisering og kriminalitet, og motvirke fordommer og diskriminering. Søknaden gjelder lønnsmidler til deltakerne og en mentor som kan følge dem opp. Ungdommene kartlegges ved bruk av karriereveiledningsverktøy for å finne egnet arbeidsplass, søker jobb og gjennomgår intervju. Det gis arbeidsattest Søndre Aas gård og miljøsenter "Holmliajenter på ny kurs med sosiale hestekrefter" Målsettingen med tiltaket er å gi fattige barn mulighet til å ta del i ellers kostnadskrevende hesteaktiviteter. Tiltaket gir opplevelser, mestring, dugnadsforståelse, ansvar, sosial trening, økt evne til empati og trening i alternative metoder for konfliktløsning (ART). Gratis eller sterkt subsidiert nybegynnerkurs om stell av hest, hytteturer med overnatting i helger for utvalgte, deltakelse i «stallgjengen» og undervisning av nye for viderekomne, to dagers overnattingsseminar (50 personer) to ganger i året og hytte/lavvotur med stallgjengen en gang i året Stiftelsen Hudøy "Leirdrift" Målsettingen med tiltaket er å gi gode ferieopplevelser på Camp Hudøy til minoritetsfamilier og fattige barn i 2. til 7. klasse i Osloskolen, og arbeidserfaring til opptil 18 unge (16-18 år minoritetsungdom prioriteres). Tiltaket har også et integrerende siktemål. Søknaden gjelder tre tiltak: egne kolonier for minoritetsfamilier, sponsing av fattige barns deltakerbetaling på ordinære leirer og opprustning av overnattingssted for unge som får sommerjobb. Tilbudet består i to ukers sommerleirer ved sjøen for grupper på inntil 40 barn eller personer i minoritetsfamilier. Unge med sommerjobb hjelper med praktisk arbeid

15 Kompass Invest AS (Kompass & Co) "Miljøkompass & miljøassistente r - fra jord til bord" Målsettingen med tiltaket er å gi ansvar, mestringsopplevelser og nye ferdigheter til unge (15-19 år) som har eller er i ferd med å droppe ut av skolen, tidligere drop-outs (20-25 år) som nå ønsker skolegang eller jobb, og barn (8-12 år) fra fattige familier. Eldre ungdom får ansvar for yngre, og alle lærer om produksjon og hygienisk tillaging av sunn mat, lager dialogteater og/eller andre hobby- og nytteaktiviteter. De eldste ungdommene får lønnet arbeidserfaring. Alle er med på å lage regler og planlegge aktiviteter. Det er aktivitet en gang pr. uke om sommeren og annenhver dag i andre ferier. Aktiviteter er f.eks. maling, søm og såing, høsting, tillaging og servering av mat med grønnsaker, salg på festivaler og andre arrangementer og dialogteater om problemer som ungdommene møter Bydel Østensjø "Sommerjobb for ungdom" Målsettingen med tiltaket er at 45 unge i målgruppen (16-19 år), med foreldre som mottar sosialhjelp, er i kvalifiseringsprogrammet eller introduksjonsprogrammet, får tilknytning til arbeidslivet gjennom to ukers lønnet sommerjobb. Videre er det et mål at 50% av deltakerne går på jobbsøkerkurs i god tid før neste ferie. Ungdom med spesielt behov rekrutteres og intervjues til ulike sommerjobber på private og kommunale arbeidsplasser. Lønnen dekkes av tiltaket. Alle ungdommene får attest ved avsluttet arbeidsforhold og invitasjon til cv- og jobbsøkerkurs før neste ferie

16 Yasir Islam "Sommertilbud " Målsettingen med tiltaket er å gi 750 unge i og utenfor målgruppen en møteplass (Cafe Condio), og å tilby organiserte sommer og ferieopplevelser for unge berørt av fattigdom og kulturell og sosial ekskludering, inklusive funksjonshemmede. Ungdomsråd fra 2 bydeler skal være med på å forme tilbudene. Cafe Condio holdes åpen alle hverdager kl Aktivitetstilbud: musikkverksted, medie- og fotoverksted, betalt sommerjobb som barista i Cafe Condio i en uke for 15 unge (får kursbevis og attester) og gatemeglingskurs for 30 unge Oslo Røde Kors / ORKIS Ressurssenter "Sommeråpent hos ORKIS Ressurssenter" Målsettingen med tiltaket er å gi unge i målgruppen (15-22 år) en inkluderende møteplass på ORKIS Ressurssenter i sommerferien, og aktivitetstilbud med utgangspunkt i ressurssenteret, fra Finnerudplassen Aktivitetssenter i Sørkedalen eller Røde Kors sin hytte på Bleikøya i Oslofjorden. Tiltaket har fokus på unge fra Gamle Oslo, Grorud, Alna, Stovner og Søndre Nordstrand, som nytter sentrum som fritidsarena. Gratistilbud. Sommeråpent på ORKIS Ressurssenter "Ungdomsgruppa" fem dager i uken (faste fasiliteter på som internettkafé, musikkstudio, dansestudio, TV-spill, biljard og bordtennis). På Finnerudplassen tilbys terrengsykkel, bading, ballspill, grilling, klatring, rebusløp m.m. På Bleikøya tilbys overnattingsturer med vannaktiviteter, svømmeopplæring, grilling, kajakkpadling, wakeboardkjøring, lek, ballspill m.m. Det planlegges konserter e.a i samarbeid med Riverside ungdomshus

17 Folkehjelp Oslo "Dagsturer" - OASEN, Kvinner Krysser Grenser Målsettingen med tiltaket er å gi 903 barn i barnerike innvandrerfamilier, få økonomiske og psykososiale ressurser, lav arbeidsdeltakelse og dårlige norskkunnskaper ferieaktiviteter som kan fremme integrering. Tilbudene omfatter hele familien. En intensjon er å gi foreldrene, særlig de med psykosomatiske plager, økt mestring, nettverk og deltakelse i samfunnet gjennom fysiske og mentale øvelser. Søknaden gjelder lønn til 2-4 turledere, opplæring av 5-10 frivillige fra Norsk Folkehjelp Oslos ungdomsgruppe og gjennomføring av aktiviteter. Det skal gjennomføres 43 dagsturer med 21 deltakere per tur i ferier. De unge er med og fordeler ansvarsoppgaver som matansvarlig, ryddeansvarlig, sikkerhets/sanitetsansvarlig, sportsansvarlig, musikkansvarlig og turansvarlig Norsk Folkehjelp Oslo - OASEN, Kvinner Krysser Grenser "Ferieturer for bedret psykisk og fysisk helse hos utsatte innvandrerfam ilier" Målsettingen med tiltaket er å gi 189 foreldre og barn i barnerike innvandrerfamilier, få økonomiske og psykososiale ressurser, lav arbeidsdeltakelse og dårlige norskkunnskaper sommerferieaktiviteter som kan gi læring, mestringsfølelse og integrering. En intensjon er å gi foreldrene, særlig de med psykosomatiske plager, økt mestring, nettverk og deltakelse i samfunnet gjennom fysiske og mentale øvelser. Søknaden gjelder lønn til 2-4 turledere, opplæring av 5-10 frivillige fra Norsk Folkehjelp Oslos ungdomsgruppe og gjennomføring av aktiviteter. Det skal gjennomføres 7 turer à 5 dager med 25 deltakere per tur til Norsk Folkehjelp Oslos villa på Nesodden. Rollespill nyttes som pedagogisk verktøy for å aktivisere og bevisstgjøre foreldrene. Ungdom har enkle ansvarsoppgaver som rydding m.m

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 1 Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 Innhold AKERSHUS... 5 ASKER KOMMUNE... 6 FET KOMMUNE... 7 FROGN KOMMUNE... 8 GJERDRUM KOMMUNE... 8 LØRENSKOG

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors

Evaluering av Barnas stasjon. Blå Kors ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden Vigdis Mathisen Olsvik Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 12/2011 Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors Kari Bjerke Batt-Rawden

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse

Detaljer

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge

Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge Bekjempelse av fattigdom Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring i kommunale dokumenter side 3 2. Nasjonale

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS

KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS KOMMUNAL VEILEDER -I ARBEIDET MED FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS kom m u n al ve il e d e r FORORD Nærmest daglig kommer det telefoner og henvendelser til vårt sekretariat med forespørsler om drift av Fritidsklubber

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Å bli rik på opplevelser

Å bli rik på opplevelser Å bli rik på opplevelser Å bli rik på opplevelser Evaluering av Ferie for alle et tilbud fra Røde Kors i Aust-Agder Av: Carl Christian Bachke Jan-Erik Hallandvik Sigrid Melbye Hødnebø Skriftserien nr.

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer