Møre og Romsdal har størst underskudd på kraft, så følger Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag har best kraftbalanse i Midt-Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møre og Romsdal har størst underskudd på kraft, så følger Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag har best kraftbalanse i Midt-Norge."

Transkript

1 Trøndelagsrådet Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes TR-sak Kraftsituasjonen i Midt-Norge Innledning Alf Daniel Moen, fylkesrådsleder Nord-Trøndelag Vinteren 2009/ Hva skjedde og hva skjer i fremtiden? Harald Lein, NTE NTE tapte mellom 60 og 70 millioner på grunn av ekstremsituasjonen sist vinter. Det vil de helst unngå å gjøre igjen. Etterspørselen er størst om vinteren. Forsyningssikkerheten har vært god, men i fjor skjedde flere uheldige ting: Svensk kjernekraft kom ikke i gang og det ble brått svært kaldt. Da skjøt prisene i været, og det skjedde raskt. Fikk pristopper i desember, januar og februar. Kald vinter i hele Norden gav stor etterspørsel etter kraft. Sammen med betydelig redusert kjernekraftproduksjon i Sverige og ingen politisk vilje til å kjøre gasskraftverkene på Møre gav dette monsterpriser i spot-markedet, spesielt i Midt-Norge. I Midt-Norge har man for liten produksjon i forhold til etterspørselen, og man har for liten kapasitet på strømnettet til Midt-Norge. Bedrifter måtte innstille produksjonen, og mange arbeidsplasser stod på spill. I Norge er kraftproduksjonen stort sett basert på vann; dette er særnorsk. I Sverige har man en kombinasjon av vann og kjernekraft, mens andre har kraftproduksjon på flere hold; kull, gass, kjernekraft, vann/fornybar. Norsk kraftproduksjon er derfor veldig sårbar overfor vær og vind. Når man nærmer seg grensen for hva nettet kan levere flyr prisen i taket. Når man nærmer seg grensen for hva som kan produseres av kraft, blir priskurven loddrett. Møre og Romsdal har størst underskudd på kraft, så følger Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag har best kraftbalanse i Midt-Norge. Fylkene regner med en langsiktig økning i kraftbehovet til alminnelig forsyning på ca 0,8 % per år. Midt-Norge har høyere kraftpriser enn resten av landet, spesielt Østlandet. Selv når Østlandet opplever flom og har overskuddskraft nyter vi ikke godt av det. Differansen på pris er opptil 25 % på øre/kwh mellom prisområde 1 og 3 (NO1 og NO3; NO3 = Midt-Norge). Det store spørsmålet er om vi får samme situasjon som sist vinter. Svaret er usikkert. Det vi vet er at vi har for lite vann i magasinene, ca 10 % mindre enn i fjor. Svensk kjernekraft er imidlertid oppe på 70 % av full produksjon, og 3 nye reaktorer skal etter planen startes i november. Overføringslinjen mellom Nea og Järpstrømmen er forsterket. Gasskraftverket på Møre vil neppe bli kjørt denne vinteren heller. NTE spør seg hva som kan eller vil skje denne vinteren; hvordan blir temperaturen? Faller en kraftlinje ut? NTE forventer en relativt stabil kraftpris frem til Grunnkraft prises mellom øre/kwh. Lein er ikke veldig bekymret, men sier at ting kan skje. «Det eneste som er sikkert er at kraftmarkedet er usikkert!».

2 Statnett - En del av løsningen? Tor Inge Akselsen, Statnett Statnetts oppdrag er forsyningssikkerhet (alle deler av landet skal ha sikker levering av kraft), verdiskaping og klimaløsninger. Statnetts viktigste tiltak: «Nytt» sentralnett. Kort om kraftbalansen i Midt-Norge: Kraftig vekst i industriforbruket i Møre og Romsdal mellom 2002 og Kraftunderskudd i normalår på 8-9 twh. Industriforbruket redusert i 2009 og Statnett har gjennomført nettforsterkningstiltak og investert 4,1 milliarder kroner i perioden Det man trenger nå er større kapasitet på overføring mellom Sør- og Midt-Norge. Ørskog-Fardal må derfor bygges! Utfordringer for Midt-Norge: Forsyningssikkerhet, ny småkraft og vindkraftproduksjon, økt kraftflyt fra nord ved økt fornybar kraftproduksjon i nord, økt kraftforbruk offshore (elektrifisering). Utviklingsstrategi for Midt-Norge: Nettinvesteringer for 10 milliarder kroner: Ørskog-Fardal, Storheia-Snillfjord-Orkdal/Trollheim, Namsos-Roan-Storheia, oppgradere 300 kv mellom Klæbu- Aura/Viklandet til 420 kv, oppgradere 300 kv Klæbu-Namsos og vider nordover til Røssåga. Viktig om Ørskog-Fardal: Økt importkapasitet til Midt-Norge er avgjørende for forsyningssikkerheten. Flere løsninger er vurdert, men ny 420 kv ledning mellom Ørskog-Fardal er best, totalt sett: Man får forbindelse til et betydelig overskuddsområde i Sogn, man forbedrer forsyningssikkerheten på Sunnmøre, det gir færrest km ny ledning, har lavest investeringskostnader, antatt å kunne realiseres raskest (kortere strekning), og den er nødvendig for ny kraftproduksjon i området (dagens nett har ikke nok kapasitet). Hva skjer hvis Ørskog-Fardal ikke blir realisert: Statnett vil starte på nytt for å finne en annen løsning (tar minst 10 år), flere andre prosjekter vil ikke bli realisert (f.eks. Storheia-Orkdal/ Trollheim), vindkraftplanene sør for Trondheimsfjorden kan ikke realiseres, videre utbygging på Fosen vil ikke bli realisert, utjevning av pris mellom områdene må utsettes. Statnetts tiltak for kommende vinter: Energiopsjoner i bruk, reservekraftanlegg, belastningsfrakobling ved utfall, innsigelser mot tilknytning av nytt forbruk, sikre at importkapasiteten er tilgjengelig i kritiske perioder, skjerpet beredskap/endring i beredskapsopplegg og forberedelser. Midt-Norge om 5 år: Kan ha god forsyningssikkerhet, kan ha en felles norsk pris på engros-nivå, kan være en interessant region for nye investeringer. Resultatene avhenger av gode og effektive prosesser. Markedets rolle i kraftsystemet Espen Solvang, TrønderEnergi Den nordiske kraftbørsen Nordpool er handelsplass for det fysiske volumet og for det finansielle markedet for kraft. Felles for Norge, Sverige, Finland og Danmark. Spotprisen styres etter tilbud og etterspørsel i markedet. Tilbydere og etterspørrere melder inn sine volum hver dag klokken 11.00, og kl settes neste dags spotpris. Spoten er selve kjerneproduktet. Dette skjer hver dag, året rundt. Det finansielle markedet er det som gjør at produsenter, husholdninger osv. kan sikre en del av det volumet de ønsker å selge/kjøpe. Man sikrer produksjon, man sikrer volum solgt, og terminer brukes til sikring av salg/kjøp frem i tid. Aktørene er sluttbrukere (industri, husholdninger), produsenter (vannkraft, kjernekraft, kullkraft) og spekulanter (aktører som tar risiko i det finansielle markedet).

3 Det er viktig for markedet at man har spillere med ulike behov. Markedet må være transparent, og det er viktig at ingen kan utøve markedsmakt. Det finansielle må reflektere det fundamentale. Rammebetingelser som medspiller eller motspiller Ole Børge Yttredal, Norsk Industri Norsk Industri består av flere aktører. «Kraftbasert industri» i dette består av bedrifter innen papir, metall og kjemiske råvarer. Den relative konkurransekraften er avgjørende for konkurranseutsatt industri. Konkurrentene ligger stort sett utenfor Kyoto-området og har derfor helt andre rammebetingelser i forhold til klima/miljø. Fornybar vannkraft kombinert med bedrifters høyteknologi gir global klimagevinst. Økt industriutbygging i Norge er derfor bra for miljøet. Forbruk som alternativ til krafteksport: Kortreist kraftforbruk er bedre for klima og miljø enn krafteksport. Man unngår naturinngrep ved linjebygging, og man får en betydelig reduksjon i nettap (det er energieffektivt). Midt-Norge har en relativ konkurranseulempe i høyere kraftpriser. Lokal kraftproduksjon: Ja til kortreist kraft. Transport av kraft over lengre avstander er isolert sett dårlig ressursøkonomi på grunn av store nettap og miljøinngrep. Norsk Industri vil fortsatt arbeide for at det blir symmetri i vurderingene mellom kraftproduksjon og linjebygging når tiltak vurderes. Man trenger mer helhetlige løsninger for Midt-Norge. Man har ingen garanti for at fjoråret ikke gjentar seg. Oppsummering Alf Daniel Moen Trøndelagsrådet har selvsagt vært opptatt av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det er en realitet at vi er avhengig av væravhengig kraft. Kjernekraft fra Sverige har reddet oss, og dette er et paradoks. Spørsmålet er hvordan vi kan bli bedre på den væravhengige kraften. Kan det settes krav til fylling av magasinene? Utfordringen er å få på plass mer fornybar energi. Det krever nye og kraftigere overføringslinjer. Heldigvis er det også iverksatt tiltak, som for eksempel tekniske oppgraderinger, og at Statnett ønsker seg enklere tilgang til å sette i gang gasskraftverkene. TR-sak Landbrukets situasjon i Trøndelag Innledning Alf Daniel Moen Landbruket i Trøndelag er svært viktig. Ser man bort fra Trondheim bor 20 % av befolkningen på landbrukseiendom. Det registreres en dramatisk avskalling fra næringen, også der næringen har en vesentlig betydning for bosettingen. Trøndelagsrådet har spilt en viktig rolle i arbeidet med ny landbruksmelding. Når man sier landbruk tenker man gjerne på jordbruk. Men også skogbruket er viktig. Skogen er en stor og ubenyttet ressurs. Vi hugger bare halvparten av hogstmoden skog, og vi har aldri hatt så mye råtten skog liggende som nå. Det er forsåvidt positivt for det biologiske mangfoldet, men det er nå mange ganger årsavviklingen som nå ligger og råtner i skogen.

4 Nord- og Sør-Trøndelag bondelag Lars Morten Rossmo, fylkesleder Sør-Trøndelag Trine Hasvang Vaag, fylkesleder Nord-Trøndelag Utfordringer for samfunnet, landbruket kan være en del av løsningen. Skogen er også en viktig ressurs i forhold til klimautfordringene. Vi ser mange utfordringer, men også mange løsninger. Det er svært kapitalkrevende å være bonde i dag. Kapital er nok den største utfordringen. Bøndene trenger hjelp, og det bør komme i stand bedre løsninger. Norsk landbruk har aldri klart å drive på en slik måte at bøndene har kunnet legge seg opp kapital. Ordninger som gjør det å fornye driftsapparatet mulig må på plass. Man kan flikke på ting, men før eller siden krever driften nyinvesteringer. Nye fjøs er kostbart. Det er derfor foreslått en ny finansieringsordning for bøndene. En trapp på én og én million der en lav sum har en relativt større andel tilskudd. En annen utfordring er at bøndene blir stadig færre. Effektiviseringen begynner å nærme seg en grense, og man er redd man kan komme i en situasjon der det for eksempel blir mangel på melk. Dersom én stordrift legger ned, er det ikke sikkert det står noen klare til å ta over. De som bygger de store fjøsene har også ledelsesutfordringer. Dette er nytt i landbruket. Kompetanse er derfor en annen viktig utfordring, som også er nevnt i landbruksmeldingen. For fylkeskommunene er dette det punktet de kan bidra mest. Det er etablert godt samarbeid med fylkeskommunene, og det er etablert «grønn forskning». Det satses på landbruket for at man skal være gode fremover. Ytterligere en utfordring er å skape gode merkevarer og produkter av det landbruket produserer. 80 % av storfekjøttet blir til farse. Her er det mulig å lage nye produkter og bedre inntjeningen. Eksempel med «freskgris» som er medisinfri. Ulempen med denne er markedsføringen; sier man medisinfri gris om denne sier man også mye om all annen gris. Norsk bonde- og småbrukarlag Peder Andresen, nestleder i Nord-Trøndelag Se vedlegg «Notat bonde- og småbrukarlaget». Landbruksdirektørene i Trøndelag Kirsten Ingjerd Værdal Tore Bjørkli 1,7 millioner dekar jordbruksareal i Trøndelag. I nasjonal sammenheng er vi dermed en betydelig landbruksregion. Ikke rart at de i Oslo følger med på hva vi driver med i Trøndelag. Sysselsettingsmultiplikatoren på skogbruk er blant de høyeste i landet (over 9). Dyrka mark er Norges viktigste ressurs. Trondheim har desidert størst areal dyrka mark i Sør- Trøndelag. Rekruttering er avgjørende fremover. Man må ikke undervurdere økonomien i landbruket sett i forhold til rekruttering. Driftsoverskudd fra «andre erverv» er nå større enn driftsoverskuddet fra jordbruket. Dette påvirker rekrutteringen. Investeringene i faller voldsomt. Kostnadene, særlig byggekostnadene, går i været. Fornyelse av driftsapparatet er en stor utfordring, og den kommer til å bli enda større. Skryt til Sør-Trøndelag fylkeskommune for å ha satset på Skjetlein. Næringen ønsker å støtte opp under denne satsingen. Det samme gjelder det Nord-Trøndelag fylkeskommune har gjort på Mære. I Nord-Trøndelag er 1 av 5 jobber landbruksbasert. Men dette minker. Antall melkeleverandører synker voldsomt. Volumet beholdes, noe som skyldes effektivsering og samdrift. Men det er en stor fare for at dersom en samdrift legger ned, er det ingen som makter å ta over volumet. Da kan det

5 bli mangel på melk. Vi må skaffe mer kunnskap om det som skjer. Nasjonale myndigheter er ikke gode på dette. Denne utviklingen har både økonomiske og sosiologiske aspekter som er interessante. Sentrale utfordringer er tilstrekkelig økonomi og lønnsomhet for å sikre rekruttering og fremtidig produksjon, samt fornying av driftsapparatet. I tillegg kommer kompetanse- og produktivitetsheving i hele landbruksklyngen. Vi må ha en konkurransedyktig næringsmiddelindustri, tilstrekkelig avvikling i skogbruket. Det trengs gode strateger for å utnytte ressursene. Spørsmålsrunde. TR-sak Regional planstrategi Trøndelagsrådets arbeid har betydning for en eller flere av områdets 49 kommuner. Regional planstrategi er sentral for å videreføre et mer spisset samhandlingsprogram. Det arbeides med KS og fylkesmann for å få til «samtidighet» i denne prosessen. Det å lage en felles plan for begge fylkene er et viktig politisk veivalg. Man signaliserer at her ønsker man å skape noe sammen. Det pekes på at mange av utfordringene ikke er nye, og at mye kan kjennes igjen fra tidligere. Det kommer innspill på at holdningen må bli mer positiv og offensiv, ikke bruk språk som fokuserer på det vanskelige og negative. Det oppleves en offensiv holdning blant vekstkreftene i regionen, dette må tas med i planarbeidet. Konkretisere det som er Trøndelags felles fortrinn. Det må lages målsettinger. Det å lage felles plan er lite forpliktende. Planen skal behandles av de respektive fylkesting i juni 2011, så det er fortsatt god tid til arbeidet. Forslag fremmet av Rita Ottervik: Til kapittel 1 - Innledning, avsnitt om Trondheims betydning for Trøndelag: Avsnittet er endret i forhold til gjeldende regionale planstrategi. Dette er uheldig sett fra både Trondheims og distriktenes behov, fordi - beskrivelsen av Trondheims betydning tar utgangspunkt i et fokus på balansert utvikling. - en blander storbyens rolle med distriktenes utviklingsmuligheter - det trenges andre virkemidler for å styrke distriktene, samtidig som det å trekke veksler på "motoren og vekstkraften" i storbyen er både viktig og ønskelig. Teknologi- og kunnskapsmiljøene i Trondheim er regionens største komparative fortrinn, og av stor betydning for hele Trøndelag. Det er viktig at avsnittet synliggjør dette, og den økende konkurransen om nasjonale ressurser og beslutninger som byen og kunnskapsinstitusjonene står overfor. Avsnittet om Trondheims betydning omarbeides i tråd med ovenstående. Distriktenes utfordringer og muligheter beskrives evt i et eget avsnitt. Beskrivelsen både av Trondheims og distriktenes betydning bør bli mer offensiv i tilnærmingen. Forslaget enstemmig vedtatt.

6 TR-sak Samhandlingsprogram 2011 Kort orientering om arbeidet så langt. Konkret ny utfordring siden forrige samhandlingsprogram: Samhandlingsreformen og folkehelse. Dette fordrer økt samarbeid med kommunene. Rita Ottervik fremmer forslag i tilknytning til «Tiltak 4 - Arbeide for bedre finansiering av infrastruktur knyttet til FoU: Forslag til endring i siste setning: «nytt teknologibygg HiST» i stedet for «andre nybygg som er prioritert av høgskolene/ntnu». Forslaget enstemmig vedtatt. TR-sak Eventuelt Orientering om Trøndelagsmøtet som finner sted i januar Tema er «Trøndelag for en bedre verden». Hva er det Trøndelag kan bidra med? Påmeldingen har åpnet. «Trøndelagsmøtet handler om å bygge en indianerstamme. Trønderindianeran».

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Forslag til Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Foreliggende dokument er et forslag til plan pr. november 2009 for politisk behandling. Endelig plan vil foreligge etter Fylkestingets

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010-2014 Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Tlf. 73 86 60 00 www.stfk.no Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt i

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer