Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet 2013-2017"

Transkript

1 Dato Kunnskap og innovasjon Innspill til partiprogrammet Kjære programkomité! Abelia er opptatt av at partiprogrammet tar inn over seg hva som skal til for å posisjonere Norge best mulig i en global kunnskapsdrevet økonomi, og hvilke rammebetingelser som kreves for at Norge skal bli en attraktiv lokalisering for globalt orientert næringsliv. I dette notatet presenteres de viktigste områder og indikatorer som Abelia vil vurdere partiprogrammene etter. Så gjenstår det å se om hvilket parti som evner å posisjonere Norge best i kunnskapsøkonomien. Kunnskap og kompetanse har blitt fyndord som de fleste samfunnsaktører snakker varmt og ofte om. Det er ikke rart, siden kunnskap og kompetanse er den viktigste drivkraften for økonomisk utvikling. Likevel, til tross for bred enighet om at kunnskap er viktig, er det liten oppmerksomhet om hva som faktisk kreves av politisk innsats for å utvikle Norge til en attraktiv lokalisering for fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv. Med dette innspillet synliggjør Abelia hvordan en tydeligere politikk for kunnskap og innovasjon bør se ut. Den tradisjonelle forståelsen av hva som bygger et lands konkurranseevne har lenge vært orientert mot kostnadssiden i tradisjonell eksportrettet vareproduksjon. Fokus har vært rettet mot å sikre eksportnæringer lave lønns- og produksjonskostnader, stabil kronekurs og gunstige kraftpriser. For mange er dette fortsatt viktig. Men utvikling av kunnskapsnasjonen Norge handler i særlig grad om å ta globalisering på alvor. Bevegelser av kapital, kunnskap og arbeidsplasser skjer i dag nesten uavhengig av landegrenser, noe som utfordrer verdiskaping og sysselsetting i Norge:

2 Arbeidsintensiv produksjon flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge. Kapital investeres der avkastningen er høyest og lokaliseres der rammebetingelsene for eierne er best. Kunnskapsintensiv virksomhet lokaliseres der betingelsene for å utvikle ny kunnskap og innovasjon er best. Det skjer gjerne i attraktive næringsklynger hvor ledende bedrifter i hele verdikjeden er representert og som gjør det attraktivt å være samlokalisert. Det politiske handlingsrommet er likevel klart tilstede. Avhengigheten av konkurransedyktige rammebetingelser for kunnskap, forskning, innovasjon og kompetanse påvirker i høy grad globalt orienterte bedrifters lokaliseringsvalg, norske som utenlandske. I vekstøkonomier som Kina, Brasil, Singapore og India, ser vi at forskning og innovasjon har blitt en sentral del ikke bare for næringspolitikken, men også for utenrikspolitikken, nettopp fordi konkurransen om de beste hodene og de beste løsningene er global. I Norge har vi en ekstra utfordring. Vi må være i stand til å konkurrere internasjonalt med verdens høyeste kostnadsnivå. Vi vil neppe klare det gjennom å være "best og billigst". Snarere blir bedriftene nødt til å bygge inn så mye kvalitet og kunnskap i produkter og tjenester at de klarer å kompensere for et høyt norsk kostnadsnivå. Slik formuleres dette i forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge på BI: "Det er bare bedrifter som tåler et høyt lønns- og kostnadsnivå som vil bli værende i Norge når Darwin har fått gjort sitt." Politikk for kunnskap og innovasjon I takt med at norsk økonomi blir global og kunnskapsbasert endres grunnleggende premisser for offentlig politikk. Det er vesentlig at partiprogrammet adresserer dette. Fremtidens internasjonale konkurranse handler om å være attraktiv og utfordringen blir å svare med politiske tiltak og rammebetingelser som sikrer at Norge blir en attraktiv lokalisering for fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv. En politikk for kunnskap og innovasjon må utmeisles langs følgende attraktivitetsdimensjoner: Utdanningsattraktivitet Attraktivt for talenter og kompetanse Attraktivt for forskning og innovasjon Attraktivt for kompetente eiere Attraktivt å samhandle på tvers Utdanningsattraktivitet Utdanningsattraktivitet betyr at vi har et skole- og universitetssystem som utdanner et tilstrekkelig antall kandidater med de kompetanser og kvaliteter som næringslivet har behov for. Det krever et langt bedre samsvar mellom skole og næringsliv. En

3 kunnskapspolitikk for fremtiden må formulere klare læringsmål, slik at samfunnet kan vite at skolen når sine mål. Vi må hele tiden forsøke å bli bedre, og veien til det er å la mange blomster blomstre. Et mangfoldig utdanningstilbud, enten de er offentlig eller private, stimulerer til kontinuerlig utvikling og forbedring. Politiske tiltak som styrker utdanningsattraktiviteten vil være: 1. Incentiver og finansieringsmekanismer som forbedrer kvaliteten i utdanning i alle ledd fra grunnskole til doktorgrad. 2. Finansieringsmodeller og regelverk som bidrar til likeverdige rammebetingelser for offentlig og privat utdanning. Eksempelvis bør privatskoleloven revideres og reelt åpne for alternative undervisningsmodeller og faglige spesialiseringer f.eks. innen språk, teknologi og realfag. Skoler under privatskoleloven må få finansiert kostnader til husleie og vedlikehold, og regelverket som påfører private skoler 25% høyere husleie enn offentlige skoler må endres. 3. Satsingen på entreprenørskap og matematikk-, natur- og teknologi (MNT)- fagene må styrkes i de studieforberedende utdanningsprogrammene og inn i høyere utdanning. 4. For å sikre at praktiske og erfaringsbaserte studier blir vektlagt på lik linje med det teoretiske, bør dagens fagskole videreutvikles til en faghøyskole. Utdanningen må kvalifisere for studiepoeng, ha en varighet på inntil 3 år hvor de lengste studiene vil kvalifisere til en profesjonsbachelor. Fagskolene bør organiseres på nasjonalt nivå, med statlig forvaltning og finansiering 5. Studenter som søker om lån til skolepenger i Lånekassen på fagskole, høyskoleog universitetsnivå skal ha muligheter til å få dette omgjort til stipend etter hvert som de fullfører sin utdanning. 6. Det må etableres flere nye bedriftsmasterprogrammer og det må satses mer på nærings-ph.d- ordningen, der bedriftsansatte tar en ordinær doktorgrad med utgangspunkt i bedriftenes behov. Attraktivt for talenter og kompetanse Koblingen mellom et utvidet og globalt marked, høy teknologisk utvikling og rask flyt av ideer gjør at evnen til å ta opp i seg ny kunnskap blir særlig viktig. Medarbeidere med høy kompetanse som stadig videreutvikles er en forutsetning for å sikre fremtidens kompetansebehov. Vi trenger ordninger som bedre stimulerer investeringer i kompetanse i arbeidslivet. Vi må også utvikle et rammeverk som er bedre tilpasset et fleksibelt arbeidsliv og vi må gjøre det mer attraktivt å tiltrekke kompetansearbeidskraft til Norge. Politiske tiltak som gjør det mer attraktivt for talenter og kompetanse vil være: 7. Incentiver for investering i medarbeideres kompetanse, f.eks. et KompetanseFUNN for investeringer i medarbeidernes kompetanse eller reduksjoner i personbeskatning ved arbeidstakeres investeringer i egen kompetanse. 8. Fornye arbeidsmiljøloven, bl.a. slik at Arbeidstilsynet gis rett til å innvilge dispensasjon for arbeidstidsordninger. Det vil skape mer rom for fleksibilitet. 9. Gjøre det enklere å ansette midlertidig. Det er viktig ut fra bedriftenes behov for arbeidskraft og for å bidra til et arbeidsliv som inkluderer alle. Bedrifter i oppstartsfasen og virksomheter med få ansatte har behov for samme fleksibilitet som staten i dag har gjennom tjenestemannsloven til midlertidige ansettelser.

4 10. En tydelig og mye mer offensiv politikk for å tiltrekke kompetansearbeidskraft fra utlandet. Prosessen med å innhente arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandsk arbeidskraft og kompetanse må forenkles og effektiviseres. Videre bør standardfradraget for utenlandske arbeidstakere økes. Utenlandsstudenter i Norge må få tilbud om å bli etter endt studium. Det vil gjøre det lettere for bedrifter i Norge å dra nytte av kompetanse fra utlandet. Attraktivt for forskning og innovasjon Forsknings- og innovasjonsattraktivitet sier noe om i hvilken grad Norge hevder seg i toppklassen innenfor kunnskapsfelt hvor vi kan konkurrere internasjonalt. For næringslivets konkurranseevne vil det være helt vesentlig at forskningen ved universiteter og forskningsinstitutter er av høy kvalitet, og at forskningen gjøres relevant for næringslivets behov gjennom bedre samhandling mellom forskningsaktørene og næringslivsaktørene. Innovasjon og kommersialisering må prioriteres vesentlig høyere enn i dag. Virkemidler som kan dokumentere en utløsende effekt på privat forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet bør styrkes kraftig, samtidig som nødvendig infrastruktur for forskning og innovasjon gis bedre basisfinansiering. Dette vil gjøre Norge attraktivt som lokalisering for ledende forskere, studenter og fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv. 11. Øke offentlige bevilgninger til å utvikle nye ordninger og de ordninger i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan dokumentere en utløsende effekt på private investeringer i forskning og innovasjon. Midler bør tildeles basert på oppnådde resultater og forretningsmessig potensial. Kvaliteten i forskningen må måles mot internasjonale standarder hvor forskerne hevder seg i konkurranse og samarbeid med de beste i verden. 12. Satse mer på Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), hvor prosjekter fra ulike områder, initiert av bedriftene, konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial. Rammene for BIA bør økes til 700 mill. kr. innen 2015 fra dagens nivå på i underkant av 400 mill. kr. 13. Øke investeringene i forskningsmessig infrastruktur og gjøre tilgang til laboratorier og utstyr til et internasjonalt konkurransefortrinn. 14. Bedriftene må gis adgang til direkte fradragsføring av utgifter til FoU. SkatteFUNN må forbedres, spesielt viktig er det å heve taket på timekostnadene fra 530 kr til 1000 kr, da dagens nivå ikke reflekterer de reelle kostnadene for forskningskompetanse. 15. Øk rammen for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) til 500 mill. kr/år. IFU-ordningen støtter samarbeidsprosjekter hvor en liten og mellomstor leverandør utvikler en løsning for en annen, og ofte stor, bedriftsmottager. 16. Styrke forskningsinstituttenes rolle i å hente hjem, formidle og tilpasse teknologi og forskningsresultater til næringslivets behov 17. Etabler en Global Centres of Expertise-ordning (GCE) med utgangspunkt i de av dagens norske næringsklynger som er globalt ledende innenfor sine felt. Åpne for integrering av relaterte NCEer, SFIer, SFFer og FMEer, slik at GCEordningen bidrar til å bygge globalt konkurransedyktige landslag/superklynger som også vil nyttiggjøre seg kompetansen til de komplementære kunnskapsnæringene.

5 Attraktivt for kompetente eiere Eierskapsattraktivitet er avgjørende for å tiltrekke seg kompetente eiere i alle faser av næringsutviklingen; fra den risikofylte tidligfasen til den kommersielle høstningsfasen. Både tilgangen på eierkapital og sammensetningen av eiere teller. Det er viktig å ha både norske og internasjonale eiere i internasjonale næringer og det er nødvendig å styrke kompetansen innen kapitalforvaltning slik at både offentlige og private kapitalaktører i Norge blir blant de ledende og mest kompetente investeringsaktørene i verden. 18. Etablere en pollenkapitalordning inspirert av svenskenes "Innovationsbron" som er instruert til å ta høy risiko i de tidligste fasene av innovative vekstbedrifters utvikling. Det vil bidra til flere innovative vekstbedrifter i Norge fremover. 19. Etablere nye såkornfond som bygges opp med like store bidrag fra private investorer. Såkornfondene bør ha et landsdekkende investeringsmandat. 20. Styrk basisbevilgningen for et helhetlig inkubatorprogram samtidig som det etableres et resultatbasert finansieringssystem som premierer innovasjonsselskapene (forsknings- og kunnskapsparker med inkubatorvirksomhet med høyest aktivitetsnivå og kvalitet). 21. Styrke de landsdekkende etablerertilskuddene i Innovasjon Norge til 150 mill. kr/år. 22. Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes for å sikre kommersialisering og investeringer i industriell innovasjon. Attraktivt å samhandle på tvers Innovasjon skjer oftere i interaksjonen mellom bedrifter enn innenfor en enkelt bedrift. Nye innovative muligheter ligger i koblingen mellom bedrifter og mellom sektorer. Velferdsstatens utfordringer forutsetter løsninger som utnytter samspillet mellom de offentlige eide velferdsleverandørene og private kunnskapsbedrifter. Derfor trengs det virkemidler som kopler sammen bedrifter, universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter på den ene side og mellom privat og offentlig sektor på den andre. 23. Ta i bruk innovasjonsarenaer som utnytter samspillet mellom offentlige og private aktører, særlig innen helse- og omsorgssektoren. Herunder oppfølging av NOU 2011:11 om innovasjon i omsorg og bruk av velferdsteknologi. 24. Implementer en handlingsplan for økt bruk av innovative offentlige innkjøp og anbudsprosesser. Offentlig sektor må ha plikt til å være innovative innenfor sin egen virksomhet og stimulere til innovasjon i næringslivet gjennom sine innkjøp. Praktisering av offentlige innkjøpsregler må endres slik at det åpnes opp for et tillitsbasert samarbeid med næringsliv og forskningen fra idefase til innkjøp. 25. Det ligger et stort uutnyttet potensial for forskning, innovasjon og verdiskaping i offentlig informasjon. Dette må åpnes opp og tilgjengeliggjøres fullt ut.

6 Vi i Abelia stiller oss selvsagt til disposisjon for å bistå partiet og programkomiteen om dere ønsker det. Lykke til med programarbeidet! Med vennlig hilsen Paul Chaffey Administrerende direktør Abelia representerer kunnskapsnæringen og er NHOs 4. største landsforening. Abelia er i rask vekst og organiserer medlemsbedrifter over hele landet innen bl.a. IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester og kreative virksomheter. Kunnskapsnæringen utgjør nå mer enn sysselsatte i Norge og er en sentral drivkraft for norsk økonomi.

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 13/2758 13/1514-9 671.0/ANKA Oslo, 21.10.2013 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Unios næringspolitiske plattform

Unios næringspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform 1 Unio mener at den norske samarbeidsmodellen er et godt utgangspunkt for god næringsutvikling og næringspolitikk. Unio vil bekjempe enhver form for sosial dumping av lønns-,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer