rapport fra jubileumsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport fra jubileumsåret"

Transkript

1 rapport fra jubileumsåret

2 INNHOLD Forord BEGYNNELSEN VISJONER OG EIERSKAP AKTØRER I SAMARBEID De tre eierinstitusjonene Nasjonalbiblioteket Riksarkivet Eidsvoll Organisasjonsstruktur Prosjektstyre Prosjektforum Tre hovedarenaer Kristiansand Eidsvoll Oslo Aktører og samarbeidspartnere Lokale aktører INNSATSOMRÅDER Varme wergelandske vafler åpningsarrangement mai Bursdagsfeiring 17. juni Hurra! Det knalder! Kristiansand Eidsvoll Andre fødselsdagsfester Jubileumsarrangementer gjennom året Nasjonalbiblioteket Riksarkivet Eidsvoll Andre arrangementer Nettformidling Støv Nasjonalbiblioteket Arkivverket Annen nettformidling Utstillinger Henrik i 200 vandreutstilling Vår Wergeland - patriot, bråkmaker, menneskevenn Hassel-Nødder... 36

3 4.6.4 Eidsvolls utstilling Andre utstillinger Publikasjoner Støv Hassel-Nødder Archivaren Litterært mangfold Dramatikk De siste kloke Støv en monologisk mangetale Wergeland på Det Norske Landingen og religionsdialog Andre dramaprosjekter Wergeland i skolen Sentrale skolemyndigheter Den kulturelle skolesekken Eidsvoll Nettformidling Læremiddelpakke Wergeland lever i skolen Seminarer Wergeland og Europa Skabelsen, Mennesket og Messias Grunnlovens paragraf Andre seminarer og konferanser Musikk NRK Oversettelser Blomsterstykket Prisms & Paradoxes Poesifestivalen Andre oversettelser Andre tiltak Minnemynter Frimerke Wergelandsenteret Det europeiske Wergelandsenteret PRESSE OG DEBATT Mediedekning Debatt I slett lune WERGELAND I UTLANDET Tolerance and Compassion Andre utenlandsarrangementer SYNLIGGJØRING RESSURSER Budsjett Eierinnsats VEDLEGG 1 NETTSTEDSBRUK VEDLEGG 2 AVISOPPSLAG 17. JUNI

4 Forord Styret for Wergeland 2008 legger i dette dokumentet fram rapport om gjennomføringen av Wergeland-jubileet. Kulturdepartementet gav Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814 oppdraget med å organisere feiringen av 200-årsjubileum for Henrik Wergelands fødsel i De tre institusjonene etablerte fellesprosjektet Wergeland 2008 med et styre og en prosjektleder. Det har vært viktig for de tre institusjonene gjennom Wergeland 2008 å legge til rette for en bred feiring av Wergeland. Vi har brukt begrepet den nasjonale feiringen om summen av alle de tiltak som har vært gjennomført i regi av et svært stort antall institusjonelle og organisasjonsmessige aktører i landet. Tunge fagpersoner og -miljøer innen kunst og vitenskap har stått sentralt som rådgivere, premissgivere og innholdsprodusenter, mens skoler, barnehager, fritidsmiljøer og interesseorganisasjoner har skapt fora for opplevelse og aktiv medvirkning. Denne rapporten søker å reflektere både omfanget av og bredden i feiringen. Som rapporten viser, har store og små jubileumsarrangementer stått sentralt. Men like viktig som å samle mennesker for å feire Wergeland, har det vært å formidle dikterens egen litteratur og kunnskap om hans livsverk gjennom trykte publikasjoner, Internett, utstillinger og lyd- og bildemedia, og å utfordre dagens kunstnere til å gi sine tilsvar til jubilanten. Vi har lagt vekt på at et stort mangfold av arenaer skulle tas i bruk, fra de store, profesjonelle scener til foreningslokaler og klasserom. Og vi har søkt å legge til rette for at forskjellige sider av det wergelandske univers skulle samle både fagekspertise og allmennhet. Ingen har full oversikt over alt som har skjedd. Denne rapporten bygger på den informasjon jubileumsorganisasjonen har hatt tilgang til. Vi vet at antall arrangementer og tiltak har vært vesentlig større enn det som er spesifisert i rapporten. Det samlede antall arrangementer har vært stipulert til ca Under en del av punktene i rapporten har vi derfor valgt å supplere de spesifiserte opplysningene med mer generelle beskrivelser av former for tiltak som har funnet sted. Styret ser på oppslutningen om Wergeland-jubileet, både fra fagmiljøer, sentrale kulturinstitusjoner og allmennheten, som svært god. Vi tolker den store oppslutningen slik at mange også i vår tid er opptatt av Wergeland, hans diktning og livsverk. Det er vårt håp at jubileet har bidratt til at denne interessen fortsetter. Vi håper det vil føre til at Wergeland gis en tydeligere plass i læringsprogrammer i skoler og lærerutdanning, og til at skoler og høgskoler formidler et mer aktuelt og utfordrende bilde av dikteren og hans diktning enn det man tradisjonelt har formidlet. Vi håper videre at teatermiljøet vil gå lenger i å utforske det potensialet som ligger i Wergelands dramatikk, og at norske og utenlandske diktere og oversettere vil fortsette arbeidet med å gjøre det store wergelandske univers språklig tilgjengelig for et større publikum. Og vi håper at Wergeland-forskningen vil holdes i hevd slik at kunnskapen om hans diktning og liv stadig fornyes og utvikles. 3

5 Det er også vårt håp at de to sentrene som er opprettet i løpet av jubileumsåret, og som bærer jubilantens navn Wergelandsenteret i Kristiansand og Det europeiske Wergelandsenteret vil dra nytte av det engasjement om Wergelands diktning og livsverk som har vokst fram i 2008, når de skal virkeliggjøre sine målsettinger. Denne rapporten bygger bl.a. på delrapporter fra de tre institusjonene som fikk oppdraget, og på informasjon som er innhentet fra et stort antall andre aktører. Vi takker alle som har bidratt med informasjon. Styret og prosjektledelse takker for at vi fikk ansvaret for Wergeland-jubileet Som rapporten viser, har prosjektet vært en stor dugnad. Vi takker alle samarbeidspartnere og bidragsytere, både for deres innsats i jubileumsfeiringen, og for den styrking av våre nettverk og vår kompetanse samarbeidet om jubileet har gitt. Vigdis Moe Skarstein Ivar Fonnes Erik Jondell Nasjonalbibliotekar Riksarkivar Direktør Eidsvoll 1814 styreleder styremedlem styremedlem Einar Solbu prosjektleder 4

6 H.K.H. Kronprins Haakon har vært beskytter for Wergeland

7 1 BEGYNNELSEN Det er neppe mulig å fastslå hvem som tok det første initiativet til en nasjonal feiring av 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel. Sannsynligvis var tanken om et stort Wergeland-år i 2008 til stede i manges sinn lenge før de første formelle initiativene ble tatt. Det første dokumentet vi har tilgang til, er et brev av 23. februar 2004 fra professor Vigdis Ystad til Stortinget. Brevet ble oversendt Kultur- og kirkedepartementet som, i samarbeid med noen av de større kulturinstitusjonene, foretok en vurdering av hvordan man fra statlig hold bør forholde seg til kunstnerjubileer. I oppsummeringen av fra den arbeidsgruppen som uttalte seg om slike jubileer, heter det bl.a. at når departementet finner det riktig at staten skal gå inn i markeringen av jubileer, bør KKD utpeke de institusjoner eller organisasjoner som skal ha hovedansvar for gjennomføringen. Det står videre at hvis staten skal medvirke til jubileer bør det også følge en grunnfinansiering med. Samtidig bør arrangørene kunne bidra med egen ressurser. Om et mulig Wergeland-jubileeum uttaler arbeidsgruppen bl.a.: Et slikt jubileum bør forankres i et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Rikspolitisk senter [Eidsvoll 1814]. Tidlig i 2005 informerte Wergelandselskapet Kultur- og kirkedepartementet om at selskapet var innstilt på å bidra i arbeidet med et Wergeland-jubileum. Det viste bl.a. til Wergeland-arrangementer som selskapet allerede hadde tatt initiativ til. I brev av 23. februar 2005 ba departementet Nasjonalbiblioteket, Riksarkivaren og Eidsvoll 1814 i fellesskap finne frem til en måte å organisere denne jubileumsmarkeringen på. I løpet av våren la de tre institusjonene fram en organisasjonsplan for departementet. I korte trekk gikk den ut på at lederne av de tre institusjonene skulle danne et prosjektstyre at det skulle engasjeres en prosjektleder som skulle arbeide med base i Nasjonalbiblioteket at det skulle etableres en faglig basert prosjektgruppe der bl.a. Wergelandselskapet skulle være representert. I august 2006 sluttet departementet seg til denne planen. 15. september 2006 møttes styret for første gang. Før dette hadde Nasjonalbiblioteket engasjert Einar Solbu til å arbeide som rådgiver for nasjonalbibliotekaren. Han ble satt til å bygge opp en operativ enhet for jubileet. I det første styremøtet ble det gjort flere viktige beslutninger: Jubileet organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom de tre offisielle eierinstitusjonene. Nasjonalbibliotekaren leder styret for jubileumsprosjektet. Jubileumsprosjektet gis det offisielle navnet Wergeland Det etableres et prosjektforum som skal bistå prosjektledelsen og styret i å utforme jubileumsprogrammet. Til å delta i prosjektforum inviteres representanter for sentrale fagmiljøer, bl.a. de tre eierinstitusjonene, Wergelandselskapet, Universitetet i Oslo og Den kulturelle skolesekken. 6

8 Med dette styremøtet var jubileumsorganisasjonen etablert som et fellesprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814, og det egentlige arbeidet med å gi jubileet et innhold kunne begynne. Den første og kanskje viktigste oppgaven for prosjektlederen var å ansette medarbeidere for å fylle de to prosjektstillingene som ble opprettet. I mai 2007 tiltrådte Marte-Kine Sandengen som prosjektmedarbeider Gro Roksand som fagredaktør for nettstedet. En annen viktig oppgave i oppstarten var å velge logo for Wergeland Det merket som ble valgt, var den logoen Marita Grimsø i Vest-Agder fylkeskommune hadde skapt med tanke på nettstedet (se pkt ): 7

9 2 VISJONER OG EIERSKAP I løpet av høsten 2006 ble prosjektforum etablert og utvikling av visjoner, mål og programinnhold kunne starte. I desember tok styret stilling til det prosjektdokumentet som har ligget til grunn for arbeidet hele veien. Styrets visjon gav uttrykk for den langsiktige virkningen man ønsket at jubileet skulle ha: Jubileet skal skape fornyet engasjement i kampen for praktisering av likeverd, toleranse og frihet lokalt og globalt større innsikt i den rolle kunst kan spille i bygging av et demokratisk samfunn økt forståelse for den betydning enkeltmennesker kan ha i bekjempelse av urett. De målene som ble fastsatt, var knyttet mer direkte til Wergelands diktning og livsverk: Målet for jubileet er å skape interesse for, innsikt i og engasjement rundt Henrik Wergelands diktning og samfunnsmessige innsats å gjøre Henrik Wergelands diktning mer tilgjengelig for et bredt publikum å aktualisere de verdier Henrik Wergeland sto for som dikter og samfunnsaktør. Dokumentet omtalte også de virkemidler man mente burde tas i bruk: forskning som, fra mange perspektiver, bidrar til å gi et fornyet, nyansert og revitalisert bilde av Henrik Wergeland som kunstner, samfunnsaktør og menneske tilgjengeliggjøring av Henrik Wergelands litterære produksjon formidling av aktualisert og nyansert kunnskap om og vurdering av Henrik Wergelands diktning og samfunnsengasjement, i fagmiljøer og overfor den voksne allmennheten så vel som overfor barn og unge skaping av nye kunstverk som kommenterer og viderefører de verdier som finnes i Henrik Wergelands litterære univers tilrettelegging for engasjement rundt og debatt om disse verdiene. Ett av de viktigste spørsmålene å ta stilling til i denne fasen, var hvem som skulle eie Wergeland-jubileet. Eller, hva det vil si å organisere et nasjonalt jubileum. Styret var tidlig tydelig på at det nasjonale Wergeland-jubileet skal være summen av all den feiring som skjer for å markere 200-årsdagen for Henrik Wergelands fødsel. I prosjektdokumentet er dette uttrykt på denne måten: Lokalt: Institusjoner, fagmiljøer, lokalsamfunn, skoler etc. vil gjennomføre egne markeringer. Disse vil være initiert, planlagt, styrt og finansiert av den enkelte aktør. Faglig: Fagmiljøer/-institusjoner med særlig kompetanse på og ansvar for Wergelands diktning og liv, vil planlegge og gjennomføre egne prosjekter og tiltak. Dette vil i det alt vesentlige være prosjekter som retter seg mot 8

10 et større publikum enn det interne, det kan være allmennheten eller et større fagmiljø. Disse tiltakene vil være planlagt, styrt og finansiert av det enkelte miljø/den enkelte institusjon, evt. gjennom samarbeidsavtaler som inngås med eksterne støttespillere. Nasjonalt: Wergeland 2008 tar ansvar for en del sentrale/nasjonale jubileumstiltak som skal gi jubileet en dimensjon og et omfang som går ut over summen av lokale markeringer, og som bidrar til langtidseffekter av jubileet. Styret ønsket altså at ethvert miljø som tar initiativ til og gjennomfører et tiltak for å feire Wergeland, er deleier i det nasjonale jubileet. Wergeland 2008s oppgave var dermed ikke å påta seg ansvar for all feiring. Oppgaven skulle være å gi faglige innspill og inspirasjon til et så stort spekter av lokalmiljøer som mulig, med andre ord oppfordre og utfordre lokale miljøer til å feire Wergeland i 2008 bidra til å samordne de faglige initiativ som tas i de tunge fagmiljøene, og, i den grad det er ønskelig og hensiktsmessig, til samarbeid om enkeltprosjekter ta ansvar for gjennomføringen av en del nasjonale tiltak, eventuelt i samarbeid med andre. For å ivareta disse oppgavene skulle arbeidet i Wergeland 2008 bygge på disse prinsippene: at feiringen som helhet og de enkelte tiltak i størst mulig grad tar utgangspunkt i oppdatert kunnskap at jubileet i størst mulig utstrekning skal gjennomføres innen eksisterende strukturer, dvs. at lokalmiljøer og institusjoner og miljøer innen akademia, kultur, media, og skole- og utdanning selv tar ansvar for egne tiltak at elektroniske medier skal anvendes så langt som mulig i formidling av kunnskap og informasjon. I prosjektdokumentet ble det også trukket opp en skisse over områder jubileumsorganisasjonen skulle gjennomføre tiltak innenfor: publisering og formidling av litteratur av Henrik Wergeland publisering/tilgjengeliggjøring av litteratur og annet informasjonsmateriell om Henrik Wergeland utstillinger som formidler kunnskap om og kommenterer Henrik Wergelands liv og virke skaping av ny kunst inspirert av Henrik Wergelands kunstneriske virke og samfunnsengasjement offentlige markeringer av jubileet kunnskaps- og informasjonsformidling i forberedelsen og gjennomføringen av jubileet dokumentasjon i tilknytning til jubileet rådgivning, bl.a. i forbindelse med internasjonale tiltak. Prosjektdokumentet har dannet rammen for arbeidet, ikke minst når det gjelder jubileumsorganisasjonens mange roller som initiator, operatør, samarbeidspartner, inspirator, rådgiver og formidler. 9

11 3 AKTØRER I SAMARBEID Wergeland 2008 har lagt stor vekt på samarbeid. I forberedelsesfasen ble det derfor tatt kontakt med et stort antall personer og miljøer for å orientere dem om jubileumsorganisasjonens planer, og for å drøfte mulighetene for at de som ble kontaktet, ville engasjere seg i jubileet, enten med egne prosjekter eller i samarbeidsprosjekter. De mange samtalene som ble ført med kunstnere, forskere, kulturinstitusjonsledere, formidlere osv. bidro for det første til å utvide vårt perspektiv på jubilanten og dermed også på måter å feire ham på. For det andre førte de til at en rekke prosjekter ble sjøsatt, noen som samarbeidsprosjekter, andre som prosjekter i forskjellige miljøers egen regi. En rekke miljøer iverksatte jubileumsprosjekter helt på eget initiativ. Noen av disse kontaktet oss for å få råd, andre informerte oss om sine tiltak, og noen har vi fått kunnskap om gjennom media. De tiltak vi har vært informert om, er blitt synliggjort på den arrangementskalenderen vi opprettet på nettstedet og som har vært tilgjengelig for alle gjennom hele jubileumsåret. Vi vet også at en rekke jubileumsarrangementer er blitt iverksatt uten at de er blitt registrert av oss. Men vi tillater oss å tro at for mange som var på jakt etter ideer til sine Wergeland-feiringer, har den informasjon som har ligget på nettstedet, både om jubilanten og om tilgjengelige ressurser i form av foredrag, teaterproduksjoner, utgivelser, undervisningsopplegg osv., bidratt både kvalitativt og kvantitativt til omfanget av og mangfoldet i feiringen. Wergeland-jubileet har altså vært en stor dugnad. Sett fra jubileumsorganisasjonens synsvinkel har dugnadssamarbeidet foregått på flere nivåer. I den ene enden av skalaen har det vært et daglig samarbeid mellom de tre eierinstitusjonene. I den andre enden har vi kunnet observere en rekke aktører som har gjennomført egne prosjekter på selvstendig grunnlag. Mellom ytterpunktene har jubileumsorganisasjonen hatt gleden av forskjellige former for samarbeid med enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner. 3.1 De tre eierinstitusjonene Kultur- og kirkedepartementet gav oppdraget med å tilrettelegge Wergelandjubileet til Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll Alle institusjonene har et faglig og historisk forhold til Henrik Wergeland Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og et multimedialt kunnskapssenter som tar vare på og formidler den nasjonale kunnskaps- og kulturarven gjennom et spekter av uttrykk og medier. Nasjonalbiblioteket har også store mengder Wergeland-materiale. Institusjonen er således en naturlig base for et forfatterjubileum med ansvar for å ivareta og formidle både Wergelands egne skrifter og tekster, bilder og annet materiale som gjennom tidene er produsert om Wergelands forfatterskap og liv. Nasjonalbiblioteket legger stor vekt på sitt formidlingsansvar. Det har satt seg som mål å bli ett av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek, 10

12 bl.a. ved å sette fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale bibliotek. I tilknytning til Wergeland-jubileet har Nasjonalbiblioteket gjennomført digitalisering av Wergelands samlede skrifter i 24 bind. De digitaliserte bøkene er blitt påført metadata slik at de enkelte bindene kan holdes samlet i trefflisten i NBsøket under Tema: Wergeland, Nasjonalbiblioteket har også lagt stor vekt på å besvare det store antall henvendelser som er kommet til biblioteket fra personer som har arbeidet med Wergeland-prosjekter, først og fremst forskere, kunstnere, lærere, studenter og elever, og arrangører av Wergeland-arrangementer. Ansatte ved biblioteket har i løpet av året holdt en rekke foredrag om Wergeland. De særlige tiltakene Nasjonalbiblioteket har gjennomført som ledd i jubileumsfeiringen, omtales senere i rapporten Riksarkivet Riksarkivet er døråpneren til historien vår. Sammen med de åtte statsarkivene og Samisk arkiv danner Riksarkivet Arkivverket. Arkivverket mottar alle statlige arkiver i landet vårt, bevarer dem og formidler kunnskap om og fra dem gjennom en rekke ulike tiltak. Arkivverket er også en pådriver til bevaring av privatarkiver. En sentral oppgave for Arkivverket er å dokumentere folks rettigheter. I dag benytter folk over hele verden seg av Arkivverkets Digitalarkiv som har ca besøk pr. døgn (årsgjennomsnitt). Arbeidet er hjemlet i arkivloven av Riksarkivet ble opprettet i 1817, men fikk ingen sjef før i Henrik Wergeland var Norges første riksarkivar og satt i embetet til sin død i Henrik Wergeland var den aller første som satte arkivarbeidet i Norge i system. Han satte fokus på magasiner og bevaringspolitikk, organiserte utlån og lesesalstjenester, og han formidlet verdifull historisk kunnskap fra arkivene. Wergeland drev også omvisningsvirksomhet i Riksarkivets lokaler på Akershus slott. Tidligere riksarkivar John Herstad har i sin jubileumsbok Archivaren Gud bevare'n tydeliggjort Henrik Wergelands innsats som arkivperson (se pkt ). Gjennom utstillinger, både på nett og i fysisk form, omvisninger for en rekke ulike målgrupper, særskilte opplegg for skoleklasser, publikasjoner, foredrag og arrangementer har Arkivverket i jubileumsåret fokusert på Henrik Wergeland som riksarkivar. Ny forskning har vist hvilken situasjon Riksarkivet befant seg i da Wergeland tiltrådte, og hva som faktisk ble gjort i hans tid. Det er et mål for Arkivverket å vise betydningen av arkivdokumentasjon og arkivinstitusjoner for befolkningen. Feiringen av Henrik Wergeland har vært et steg i denne retningen. De særlige tiltakene Riksarkivet har gjennomført som ledd i jubileumsfeiringen, omtales senere i rapporten. 11

13 3.1.3 Eidsvoll 1814 Eidsvoll 1814 er en museumsstiftelse som forvalter Eidsvollsbygningen med tilhørende anlegg og samlinger. I formidlingsarbeidet arbeider museet særlig med 1814-historien, Grunnloven og aktuelle demokrati- og menneskerettighetsspørsmål. Publikumssenteret som åpnet i mai 2005, heter Wergelands Hus. Det er mange grunner til at Henrik Wergeland lenge har hatt en viktig plass nettopp ved Eidsvoll 1814: Wergeland tok initiativ til innsamlingsaksjonen som førte til at Eidsvollsbygningen ble sikret som nasjonalt kulturminne alt i Han skrev det første større historiske arbeidet om Riksforsamlingen, og han skrev Norges Konstitusjonshistorie. Han hyllet Grunnloven og den nyvunne norske friheten, og bidrog mer enn noen annen til å gjøre 17. mai til en folkefest, men agiterte samtidig for å endre Grunnloven ved å fjerne den intolerante formuleringen i paragraf 2 som utelukket jøder fra riket. Han var en engasjert deltaker i samfunnsdebatten, en utrettelig forkjemper for politisk og religiøs frihet, for folkeopplysning, mot sosial urett og enda er dette bare en flik av det mangfoldige engasjementet som gjennomstrømmer hans veldige produksjon. Alt dette gjør Wergeland relevant i aller høyeste grad ut fra stiftelsens verdier og formål. Eidsvoll 1814 er den minste av de tre samarbeidsinstitusjonene i Wergeland I 2007 hadde stiftelsen en omsetning på ca. 11,6 millioner kroner (tilskudd fra KKD, egeninntekter og andre tilskudd) og 16,5 årsverk (inkludert sesongansatte). Innenfor disse rammene har Eidsvoll 1814 prioritert Wergelandjubileet med betydelige ressurser til forberedelser og gjennomføring. I tillegg til utstillinger og spesielle arrangementer som er omtalt andre steder i rapporten, har Eidsvoll 1814 tilbudt bestillbare Wergeland-omvisninger for grupper som besøker Eidsvollsbygningen: Wergeland og Eidsvoll, alternativt Wergeland-foredrag i Wergelands Hus. Staben ved Eidsvoll 1814 først og fremst konservator Torleif R. Hamre har også holdt en rekke foredrag på forskjellige steder for eksterne oppdragsgivere. 3.2 Organisasjonsstruktur Prosjektstyre De tre institusjonenes ledere definerte Wergeland 2008 som et fellesprosjekt. Følgende prosjektstyre ble opprettet: Nasjonalbiblioteket: Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein (leder) Vararepresentant: Assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold Riksarkivet: Riksarkivar Ivar Fonnes Vararepresentant: Assisterende direktør Knut Johannessen Eidsvoll 1814: Direktør Erik Jondell Vararepresentant: Markeds- og utviklingsansvarlig Astrid Galstad. Prosjektleder Einar Solbu har vært styrets sekretær. Styret har hatt 14 møter i perioden september 2006 desember

14 3.2.2 Prosjektforum Styret etablerte tidlig et prosjektforum som samlet har stor faglig kompetanse på Wergelands livsverk og formidlingen av det. Prosjektforum har vært rådgivende for styret og prosjektleder. Det har hatt følgende sammensetning: Prosjektleder Einar Solbu (leder) Nasjonalbiblioteket: Avdelingsdirektør Marit Vestli Riksarkivet: Førstearkivar Margit Løyland Eidsvoll 1814: Konservator Torleif Hamre Wergelandselskapet: Leder Jahn H. Thon Senter for Ibsen-studier/Universitetet i Oslo: Professor Vigdis Ystad ABM-utvikling/Den kulturelle skolesekken: Sekretariatsleder Astrid Holen Vest-Agder fylkeskommune: Rådgiver Marita Grimsø Utenriksdepartementet: Rådgiver Marianne Wimmer (observatør) NORLA: Rådgiver Andrine Pollen (observatør) Prosjektmedarbeider Marte-Kine Sandengen har vært prosjektforums sekretær. Prosjektforum har hatt 9 møter i perioden oktober 2006 desember Tre hovedarenaer Henrik Wergeland bodde på tre steder i Norge i løpet av sitt liv. Det var naturlig at disse tre stedene ble hovedarenaer for feiringen, først og fremst på grunn av at det her har vært enkeltpersoner og miljøer som har videreført tradisjoner knyttet til Wergelands liv og diktning Kristiansand Det var her Henrik Wergeland ble født i 1808 og levde de åtte første år av sitt liv. Her opplevde han oppvekst i et liberalt miljø der menneskets skapende evner fikk utfolde seg. Det var også i barneårene i Kristiansand at hans sterke interesse for kystkulturen ble grunnlagt. I Kristiansand har Wergelandselskapet sitt hovedsete. Gjennom sin leder Jahn H. Thon er det etablert et nært samarbeid mellom selskapet og Universitetet i Agder. Andre institusjoner i Kristiansand-området som har bidratt aktivt til å gjøre 2008 til et jubileumsår for Wergeland, er Kristiansand kommune, Vest- Agder fylkeskommune, Vest-Agder-museet, Statsarkivet i Kristiansand og Kristiansand Symfoniorkester. Det har også vært en gruppe kunstnere i Kristiansand som har vært aktive i å gjennomføre jubileumstiltak. Wergelandselskapet har vært en drivkraft i den lokale feiringen, ikke minst som hovedansvarlig for den store festuken rundt Wergelands fødselsdag, se pkt Wergelandsselskapet har også spilt en viktig rolle i arbeidet med jubileet som helhet Eidsvoll Wergeland-familien flyttet til Eidsvoll i Henrik ble nært knyttet til Eidsvoll til naturen, folket og historien i det som han regnet som hjembygda, og han bodde her i lange perioder også under og etter skole- og studieårene i Kristiania. 13

15 Det var derfor tidlig klart at Eidsvoll måtte markere jubileet med et innholdsrikt program. Eidsvoll kommune og Eidsvoll 1814 tok høsten 2006 initiativet til den lokale organiseringen, og inviterte representanter fra offentlige og private virksomheter, frivillige lag og foreninger og interesserte enkeltpersoner til et bredt samarbeid. Responsen var entusiastisk, og nye deltakere strømmet til i det videre arbeidet. Jubileet i Eidsvoll fikk derfor form av en bred bygdedugnad. En styringsgruppe og arbeidsgruppe (Wergeland-komiteen) ble nedsatt for å koordinere planleggings- og gjennomføringsarbeidet. Eidsvoll kommune bevilget kr til forberedelsene i 2007 og kr til gjennomføring i 2008, og satte i tillegg av betydelige arbeidsressurser. Eidsvoll 1814 bekostet de delene av programmet museet fikk ansvaret for, og arbeidet også aktivt med det øvrige programmet. Wergeland-året i Eidsvoll hadde to hovedsatsingsområder. Det ene var et program med åpne publikumsarrangementer og -aktiviteter fordelt over hele året. Det er registrert 48 gjennomførte programposter, men denne kalenderen er ikke fullstendig. Innholdet omfatter foredrag, opplesninger, konserter, teater, temavandringer og andre turer, utstillinger, debatter, gudstjenester og isbading! 17. mai og 17. juni utgjorde naturlige høydepunkter i feiringen. Det er ikke registrert publikumstall for alle arrangementene, men generelt ble det meldt om god oppslutning. Se for øvrig pkt og Det andre hovedsatsingsområdet i Eidsvoll var Wergeland-arbeidet i skolen på alle nivåer. Alle skoler og flere barnehager hadde sine Wergeland-prosjekter, der elever og lærere utviste stor kreativitet og innsatsvilje. En rekke aktører har vært aktive i planleggingen og gjennomføringen av Wergeland-feiringen i Eidsvoll. I tillegg til Eidsvoll 1814 har Eidsvoll kommune ved skoleetaten og kulturetaten stått sentralt, i tillegg til Frisk i Eidsvoll (folkehelseprosjektet), Eidsvoll kirkeakademi, Eidsvoll historielag, Eidsvoll filologiske selskap, Eidsvoll i fokus, Den norske kirke i Eidsvoll (menighetsrådet), Eidsvoll videregående skole og Puls-festivalen. Et varig produkt av 200-årsmarkeringen i Eidsvoll er et kart over Wergelandminner i distriktet og informasjonsskilt på de viktigste stedene. Dette prosjektet ble til i et samarbeid mellom Eidsvoll historielag, Eidsvoll videregående skole og Eidsvoll kommune. Et annet tiltak var rydding og utbedring av Wergeland-stien i kulturlandskapet rundt prestegården, stedet der Henrik Wergeland bodde sammen med sine foreldre og søsken Oslo Wergeland bodde mer eller mindre permanent i Kristiania fra han var 11 år til han døde i Her gikk han på skole og universitet, her arbeidet han på Universitetsbiblioteket og i Riksarkivet, her bygget han Grotten og Hjerterum, og ikke minst her skrev han størstedelen av sin store litterære produksjon, og her deltok han i kulturelle, sosiale og politiske debatter. To av de tre institusjonene som fikk ansvar for jubileet Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet - har tilhold i Oslo. Som det går fram av denne rapporten, har 14

16 dessuten et stort antall institusjoner og organisasjoner i byen bidratt sterkt til å gi jubileet innhold. Oslo kommune har også engasjert seg i jubileumsfeiringen, først og fremst gjennom sine institusjoner Oslo Museum, avd. Bymuseet, Oslo Nye Teater og Deichmanske bibliotek. Hovedstaden har på den måten blitt en hovedscene for jubileumsfeiringen. 3.4 Aktører og samarbeidspartnere Kultur- og kirkedepartementet har vært oppdragsgiver for jubileumsprosjektet. Stortinget har vist jubileet oppmerksomhet, ikke minst ved at Stortingspresidenten og flere stortingsrepresentanter har vært tilstede ved flere arrangementer; dessuten ved at Stortinget har stilt arkivmateriale til disposisjon. Så godt som alle de delprosjekter Wergeland 2008 har tatt helt eller delvis ansvar for, har vært gjennomført som samarbeidsprosjekter. I tillegg til de mange institusjoner og organisasjoner vi har samarbeidet med, har en rekke aktører bidratt aktivt til å gjøre Wergeland-jubileet til et anliggende for voksne og barn, lek og lærd i alle deler av landet. Om følgende liste ikke er komplett, gir den et bilde av bredden i engasjementet: Nasjonale institusjoner Utenriksdepartementet Norsk kulturråd Utdanningsdirektoratet ABM-utvikling/Den kulturelle skolesekken Norges Bank Posten Norge Mangfoldsåret 2008 NRK Akershus festning HL-senteret Akademiske institusjoner Universitetet i Oslo rektoratet og flere fakulteter Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger Universitetet i Bergen Høgskolen i Bodø Norges musikkhøgskole Forskningsrådet/Forskningsdagene 2008 Kunst- og kulturinstitusjoner Akershus Teater Vigeland-museet Oslo Museum, avd. Bymuseet Ibsen-museet Den Norske Opera & Ballett Kringkastingsorkesteret Norsk Folkemuseum Forsvarets Stabsmusikkorps Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur 15

17 Den Norske Studentersangforening Det Norske Teatret Nationaltheatret Oslo Nye Teater Nordic Black Express Produksjonsselkapet RUPI Agder Teater Vest-Agder-museet Kristiansand Det Norske Solistkor Jødisk Museum i Oslo Litteraturhuset i Oslo Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene NORLA Norsk Folkemuseum MS Innvik Morgenbladet Kommuner og fylkeskommuner Eidsvoll kommune Kristiansand kommune Oslo kommune Alle landets fylkeskommuner, spesielt Vest-Agder og Akershus Pedagogiske institusjoner Nansenskolen Oslo Katedralskole Videregående skoler i alle fylker i landet Hammersborg Barnehage Vålerenga skole Religiøse institusjoner og organisasjoner Det mosaiske trossamfunn i Oslo Domkirken i Oslo Trefoldighet kirke i Oslo Organisasjoner Tvilsdagene Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner Norske Kirkeakademier Human Dignity and Humiliation Studies Bergfjerdingen Vel Norsk Forfattersentrum Norsk kritikerlag Wergelandakademiet Wergelandselskapet Lillehammer amatørteater Oslofjorden Friluftsråd Forlag/utgivere Cappelen Damm Gyldendal Norsk Forlag H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) 16

18 Lydbokforlaget Novus Forlag Schibsted Forlag Koloritt Forlag Messel Forlag Suttung Forlag Musico Vigmostad og Bjørke Andresen og Butenschøn Teater Manu Støttespillere Sparebankstiftelsen Fritt Ord Andre Arne og Rannveig Getz Nordheim Scanarts Management Grei Kafé Baker Samson I arbeidet med planlegging og gjennomføring av jubileet har en rekker personer i de nevnte miljøene bidratt med kunnskap og erfaring, forslag og innspill, korreksjon og motstand. Noen enkeltpersoner har hatt en særlig viktig rolle som rådgivere for prosjektteamet, først og fremst professor Vigdis Ystad, professor Dagne Groven Myhren, førsteamanuensis Anne Jorunn Kydland, regissør Bentein Baardson, administrerende direktør Tom Remlov, skuespiller og dramatiker Morten Jostad og skuespiller Morten Røhrt. 3.5 Lokale aktører Gjennom presseoppslag, den nettbaserte arrangementskalenderen og meldinger vet vi at Wergeland-jubileet har vært feiret i lokalsamfunn over hele landet i regi blant annet av et stort antall barnehager, skoler, religiøse samfunn, kirkeakademier, litteraturgrupper, senioruniversiteter, klubber, folkeakademier, bibliotek og historielag. 17

19 4 INNSATSOMRÅDER 4.1 Varme wergelandske vafler åpningsarrangement Varme wergelandske vafler ropte småguttene når de for 170 år siden løp rundt i Kristianias gater og solgte Wergelands siste flygeblader med dikt og samfunnskritiske tekster. Den 31. januar i jubileumsåret var det medlemmer av Den Norske Opera & Balletts Barnekor som løp rundt i og utenfor Universitetets Aula i Oslo og ønsket publikum velkommen til den offisielle åpningen av Wergeland-jubileet. Vaflene de delte ut, var et faksimiletrykk av Wergelands Steinbryter-Vise. Det var en glede for Wergeland 2008 og Universitetet i Oslo å ønske jubileets beskytter, H.K.H. Kronprins Haakon, velkommen til jubileumsåpningen. Kronprinsens, Stortingspresidentens og Forsknings- og høyere utdanningsministerens tilstedeværelse og hilsenen i programheftet fra Statsministeren markerte hvilken posisjon Henrik Wergeland har i norsk historie og kultur. Det var dikteren Henrik Wergeland som preget åpningsprogrammet. Et utvalg av hans beste og mest sentrale tekster ble framført av noen av landets fremste skuespillere Liv Dommersnes, Nicolai Cleve Broch, Mads Ousdal, Trond Espen Seim og Andrea Bræin Hovig, og av Den norske Studentersangforening og Operaens Barnekor. To skapende kunstnere gav sin hyllest til jubilanten: Edvard Hoem i form av et tekstlig gjensvar til Skabelsen, Mennesket og Messias og John Erik Kaada i form av en ny komposisjon med tekst fra Den Smukke Familie mai I svært mange lokalsamfunn i Norge ble Wergeland-jubileet markert på nasjonaldagen, både i taler og i form av spesielle arrangementer. Wergeland 2008 valgte heller enn selv å gjennomføre noe arrangement på denne dagen, å inspirere lokalmiljøer til å gjennomføre en 17. mai-feiring som var jubilanten verdig. Vi støttet et kunstnerinitiert arrangement på Litteraturhuset i Oslo. På nettstedet ble det opprettet en egen 17. mai-side med en rekke artikler og bilder for å belyse Henrik Wergelands forhold til 17. mai. Vi opprettet også siden Hva ville Wergeland sagt? der vi presenterte en rekke personers synspunkter på hva jubilanten ville lagt vekt på om han skulle holdt 17. mai-tale i Tilbakemeldinger tydet på at begge disse sidene var populære og ble flittig brukt av årets talere på nasjonaldagen. Vi nevner noen større arrangementer som var spesielt tilrettelagt for å feire 17. mai-kongen: Eidsvoll Henrik Wergeland er alltid med i 17. mai-feiringen i Eidsvoll, gjennom framføringer og rolleopptredener av ulike slag. Wergeland-innslagene var naturligvis flere og mer framtredende i forbindelse med jubileet. Flere skoleklasser hadde presentasjoner i barnetogene og de etterfølgende 18

20 familiearrangementene rundt i bygda. Ved Eidsvollsbygningen var Wergeland til stede gjennom skuespillere i rolle store deler av dagen (samtaler med publikum, skåltaler, utdeling av Wergelands russekort ). Skuespillerne medvirket også i programmene fra scene i parken (tverrkirkelig festandakt og kveldsforestilling). Om lag 9000 mennesker var til stede ved arrangementene her i løpet av dagen. Oslo I det offisielle 17. mai-programmet i Oslo var det flere Wergeland-relaterte arrangementer: Bekransning av Henrik Wergelands grav ved en skoleelev Bekransning av Henrik Wergelands grav ved Jødisk Ungdomsforening og Det Mosaiske Trossamfunn Bekransning av Henrik Wergeland-statuen på Eidsvolls plass ved Det Norske Studentersamfund Festkonsert i Wergelands ånd i Oslo Konserthus med Oslo Symfoniorkester, dirigent: Jan Ola Amundsen. Programmet Kunstnere hyller 17. mai-kongen ble gjennomført på Litteraturhuset med Wolfgang Plagge, Morten Røhrt, Helge Reiss, Wenche Medbøe, Barthold Halle og Anne Beate Odland. Programmet ble gjennomført i samarbeid med Wergeland Tvilsdagene 2008 Under tittelen Adgang til riket arrangerte Stiftelsen Bergensklinikkene, Utdanningsforbundet, Wilhelmsen Kulturformidling, Fondet for dansk-norsk samarbeid og Oslo og Telemark Røde Kors Tvilsdagene 2008 i Oslo mai. Programmet besto av foredrag, samtaler og kunstneriske manifestasjoner, alt inspirert av verdigrunnlaget i Wergelands diktning. Wergeland 2008 deltok i planleggingen i programmet og i gjennomføringen av programposter 17. mai. 4.3 Bursdagsfeiring 17. juni Henrik Wergelands fødselsdag ble feiret en rekke steder i landet. På de tre hovedarenaene Kristiansand, Eidsvoll og Oslo var det stort anlagte arrangementer. Wergeland 2008 hadde ansvar for feiringen i hovedstaden, mens lokale aktører i Kristiansand og Eidsvoll sto bak begivenhetene der Hurra! Det knalder! Denne linjen fra Steinbryter-Vise klang som fanfare over feiringen i Oslo. Wergeland 2008 ønsket at hovedstadsfeiringen skulle være en stor folkefest som alle og enhver skulle oppleve seg invitert til. Vi inngikk avtaler med en rekke aktører i byen om å bidra til et program som skulle strekke seg over hele dagen, og som skulle rette seg mot forskjellige deltakergrupper. Sentralt i feiringen sto blomsternedleggelsen ved Wergeland-statuen i Oslo sentrum. Stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius, Oslo bys ordfører, rektoratet ved Universitetet i Oslo og forstanderen fra Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo gikk i spissen for en stor skare av institusjonsrepresentanter og enkeltpersoner som smykket jubilantens statue med vakre blomster. Skuespillerne Lise Fjeldstad og Øystein Røger leste Wergeland-tekster, og to avgangselever fra jubilantens gamle skole Oslo Katedralskole Ane Sydnes 19

21 Egeland og Espen Dahl Hjort, holdt en tankevekkende tale til jubilanten, og til den store forsamlingen (se Vegar Sandholt spilte melodier til kjente Wergeland-tekster på klokkespillet i Rådhustårnet. Et langt, syngende tog, ledet av Forsvarets Stabsmusikkkorps, gikk deretter til Grotten der Wergeland i skuespiller Morten Røhrts skikkelse tok imot og lot oss gjenoppleve hvor tungt det var for ham å skille seg med sin kjære bolig. Den lyttende forsamlingen fikk også oppleve en hilsen fra den nåværende beboer av Grotten komponisten Arne Nordheim i form av hans tonesetting av Min Sommerfugl, flyv ind! flyv ind! Det ble feiret både før og etter denne markeringen, bl.a. slik: Kransenedleggelser på Wergelands grav. Grotten i fjellet under boligen Grotten ble åpnet for publikum med en liten kunstnerisk markering. Henrik og Veslebrunen møtte en stor flokk barn i Damstredet 1 om formiddagen. Her kunne man høre Veslebrunens tale lest i Veslebrunens stall, og man kunne overvære innvielsen av en kopi av Wergelands lysthus. Om ettermiddagen var det stor familiefest i Slottsparken med formidling av Wergeland-tekster, leker, quiz og boller og brus. Ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken leste Andrea Bræin Hovig tekster av Camilla Collett om Henrik Wergeland. I Slottskapellet ble Liv Dommersnes CD-innspilling av Wergeland-dikt presentert av Vigdis Ystad. En gruppe samfunnsengasjerte ungdommer gjennomførte et retorisk Torgslag på Eidsvolls plass. Her ble meninger brutt og meningers mot testet. Gatas Parlament deltok. På Akershus var det omvisning i Wergelands riksarkivarkontor (se også pkt ) og stor kveldskonsert ved Karpedammen der bl.a. John Erik Kaadas Den smukke familie fikk sin andre oppførelse. På Bankplassen sto studenter fra Nordic Black Express for et teateropptrinn, inspirert av Det berømte Theaterslag i Christiania i Gamlebyen kirke var arena for programmet Vord Lys! om Henrik Wergeland som teolog. Dikterkolleger hyllet jubilanten med diktlesning på Grei Kafé. Kvelden ble avsluttet ved at den feirende forsamling samlet seg på Operataket for å oppleve at jubilanten rodde over Bjørvika med sin elskede Amalie Sofie mens noen av mesterens vakreste kjærlighetsdikt ble fremført av Lise Fjeldstad og Øystein Røger og kommentert gjennom Rolf Erik Nystrøms improvisasjoner på saxofon. Programmet var skapt og tilrettelagt i et samarbeid mellom Wergeland 2008 og de medvirkende institusjonene. Sentral rådgiver og idéutvikler var dramatikeren og skuespilleren Morten Jostad. Scanarts Management a.s. hadde ansvaret for den tekniske avviklingen av programmet. En artikkel med bilder fra jubileumsdagen ligger på I løpet av jubileumsdagen var dessuten dørene åpne til en rekke kulturarenaer som bød på egne Wergeland-arrangementer i anledning fødselsdagen: 20

22 Colletts Café der Siste Frø en historie om Henrik Wergeland på sykeleiet ble fremført av teatergruppen Beint Fram Det Norske Teatret som hadde Wergeland på sitt Lunsj & lyrikk-program ved skuespiller Odd Georg Murud Ibsen-museet som viste sin utstilling Henrik Wergeland Henrik Ibsen. De utdannet sine lesere Nasjonalbibliotektet som viste sin utstilling Hassel-Nødder Norges Bank som lanserte sine jubileumsmynter Oslo Museum, avd. Bymuseet som viste sin utstilling Hurra for Henrik! Riksarkivet som viste sin utstilling Vår Wergeland patriot, bråkmaker og menneskevenn Trefoldighet kirke som viste Borgny Farstad Svalastogs monotypier over Henrik Wergelands dikt De tre fra Jøden Universitetet i Oslo som viste sin utstilling Studenten Wergeland Vigeland-museet som viste sin utstilling Vigelands Wergeland Det ble også arrangert vandringer i hovedstaden: Oslo Bymuseum, avd. Bymuseet arrangerte vandringen Fra Grotten til graven ved seniorrådgiver Lars Roede Morten Jostad arrangerte vandringen Det er min Sjel en frydfull Trang Den norske Studenersangforening sang til Wergelands ære fra Aulatrappen Kristiansand I Kristiansand ble det gjennomført en Wergeland-festival rundt jubilantens fødselsdag: Mandag 16. juni Lansering av Guide til Wergelandenes Kristiansand" med byvandring fra Wergeland-statuen Urfremførelse av musikkverket Fakkelens Øye i Domkirken. Komponist: Knut Avenstroup Haugen. Tilrettelagt tekst: Miguel Emilio D. Steinsland. Musikere: Kristiansand Strykekvartett, harpist Birgitte Volan og sanger Miguel Emilio D. Steinsland. Presentert i samarbeid mellom Wergelandselskapet og Musikkens Venner Kristiansand. Tirsdag 17. juni Bursdagsselskap for Henrik Wergeland: Blomstertog med skolebarn anført av Grim Skolemusikk og Wergelandshow ledet av Jens Olai Justvik med bl.a. "Dark side of the Force", Chenno Tim med break- og streetdance, stort husband med musikere fra Universitetet i Agder. Allsang og innslag fra skolebarna med premiering. Et foranskudt Lyn seminar på Bragdøya: Henrik Wergeland og hans tid. Hva ville Wergeland ha sagt i dag? Medvirkende: Erling Kittelsen, Jan Erik Vold, Terje Dragseth, Nils Christian Moe-Repstad og Paal-Helge Haugen. Domkirken med Kristiansand Symfoniorkester dirigert av Rolf Gupta og Kristiansand Solistensemble. Program med musikk relatert til Wergelands livsverk: Hector Berlioz: "La Marseillaise", Ludwig v. Beethoven: Ode an die Freude fra symfoni nr

23 Onsdag 18. juni Et foranskudt Lyn festkveld i Agder Teater. Forfattere leste egne tekster, musikalske innslag ved Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch, urframføring av Egil Kapstads bestillingsverk Kaleidoskop med Jan Erik Vold som leste dikt av Wergeland. Musikere fra Kristiansand Symfoniorkester og Egil Kapstad. Lørdag 21. juni Wergelands Vågsbygd guidet tur i Wergelands barndomsrike. Tema: Wergelands oppvekst i Kristiansand, hans nære tilknytning til Vågsbygd og byfjorden i barndommens somre og Henrik Wergeland og kystkulturen. Kulturelle innslag ved Thaulows hus. Arrangert av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i samarbeid med Wergelandselskapet, huskomiteen for Thaulows hus og vertskapet på Kjos gård. En artikkel med bilder ligger på Eidsvoll I Eidsvoll ble dagen feiret med en rekke arrangementer, alle med stor oppslutning. Skolebarn la ned blomster og framførte Wergeland-forestillinger ved de fire minnesmerkene i bygda bautaene ved Eidsvoll videregående skole og på Tingvoll, Henrik og Veslebrunen i Sundet og Wergeland-statuen ved Eidsvollsbygningen. Eidsvoll Idrettsforenings vandrerlag arrangerte turmarsj for Wergeland, mens Eidsvoll sentrumsforening serverte bursdagskake til handlende i Sundet. Skibladner hadde Wergeland-cruise der passasjerene hørte Åsmund Strømnes fortelle om dikterens forhold til Vorma, Mjøsa og landskapet rundt. Geir Uthaug lanserte sitt store verk Et Verdensdyp av Frihet i Rikssalen fulgt av en smakebit på høstens store teaterforestilling, De siste kloke på Terranova, framført av seks av de medvirkende skuespillerne (se pkt ). Kvelden ble avsluttet i teatersalen Panorama der Eidsvoll kommunes store festforestilling Så stort et hjerte, manus og regi ved Jens Christiansen, ble vist. Forestillingen er en morsom og gripende beretning med særlig vekt på Henriks forhold til hjembygda og eidsvollingenes forhold til Henrik. På grunn av publikumspågangen ble forestillingen vist også dagen etter. En artikkel med bilder ligger på Andre fødselsdagsfester En rekke steder ble 200-årsdagen for Henrik Wergelands fødsel markert. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, har vi registrert følgende arrangementer: Verkland ved Brekke i Gulen (ættegarden til Henrik Wergeland): 200-års markering for Henrik Wergeland. Kranselegging og ymse program. Arrangør: Brekke Bygdekvinnelag, Dalsbygda grendelag og Brekke Barnehage og skule. Ingeborgmuseet (arr.): Henrik Wergelands 200-årsdag feiret på Fredheim, Tangen ved Mjøsa. Variert program for hele familien: sangleker, forestillinger, korsang, blomstertog, opplesning, tale for dagen. Medvirkende bl.a. Grav 22

24 litteratur- og teatergruppe, Suttungkoret, Dagne Groven Myhren og Torleif Kippersund. Akershus fylkesmuseum (arr.): Med Wergeland på nye eventyr på Stein skole, Vormsund. Eventyr formidlet i ord og bilder med utgangspunkt i utsmykkingen og sitatene på Stein, en aktualisering av Wergeland i samme ånd som interiørene ble skapt i på 1930-tallet. Stabekk skole, Bekkestua: Avduking av minneplakett. Alle tidligere elever ved Stabekk skole og andre i lokalmiljøet var invitert til en avduking av en minneplakett over de tre jødiske barna som høsten 1942 ble sendt til Auschwitz og avlivet ved ankomsten. Jo Benkow, selv fra Stabekk, holdt hovedtalen under arrangementet. Kalkmølla kulturstasjon, Sandvika: Kafékonsert med Bærum Bachkor i anledning Islands nasjonaldag og Henrik Wergelands jubileumsdag. Bl.a. fremføring av sanger av Henrik Wergeland. Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand (arr.): Markering av Wergelands fødselsdag på jernverksmuseet. Wergeland hadde skrevet sangen og holdt avdukingstalen da Krohg-monumentet som var støpt på Næs Jernverk ble avduket i Kristiania 17. mai Utstillingen "Støpt på Næs. Krohgmonumentet i Oslo" fortalte historien om monumentet, og gav samtidig spennende glimt inn i det politiske og jernverkshistoriske landskapet på den tida. Steinerskolen på Lillehammer (arr.): Sannhet, frihet, kjærlighet, en aften med Henrik Wergeland. Sommeravslutning for hele skolen, klasse. Innslag ved alle klasser, skolekor, "wergeland-orkester", sang, resitasjon osv. 4.4 Jubileumsarrangementer gjennom året Nasjonalbiblioteket I forbindelse med sin Wergeland-utstilling Hassel-Nødder (se pkt ) gjennomførte Nasjonalbiblioteket til sammen 13 arrangementer for å illustrere ulike sider ved forfatteren, folkelæreren og den samfunnsengasjerte Henrik Wergeland. Til sammen var det 782 besøkende ved disse arrangementene: 8. mai: Åpning av Wergeland-utstilling 24. mai: Wergeland for barn kor og teater 31. mai: Konsert med opplesning 12. juni: Siste Frø teaterforestilling 4. september: Foredrag opplesning 6. september: Wergelandsveien teaterforestilling 20. september: Konsert med opplesning Seks forhåndsoppsatte omvisninger Konsertene: Nasjonalbiblioteket samarbeidet med Norges musikkhøgskole om to konserter hvor kjente og ukjente sanger til tekster av dikterjubilanten ble hentet fram fra arkivet og presentert av studenter. Den røde tråd for de to 23

25 konsertene var diktet Til min Gyldenlak som mange komponister har tonesatt. Under begge konsertene var det opplesning av Wergeland-dikt ved Liv Dommersnes og Lise Fjeldstad, og ved den lille gutten Richard Birkeland Tøndel. Wergeland for barn: Skøyen skoles juniorkor sang barnesanger av Wergeland; barn og unge fra Grav litteratur- og teatergruppe viste forestillingen Paa Kjærlighedens gjæstfri Fad og presenterte Wergeland gjennom dans, drama, dikt og dialoger. Siste Frø: Teatergruppen Beint Frem, fire nyutdannede teaterstudenter fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), fortalte gjennom sin sceniske produksjon historien om Wergeland på sykeleiet på en ny, intens og overraskende måte. Wergelandsveien: Skuespillerne Wenche Medbøe og Barthold Halle framførte sin forestilling som gav et variert bilde av Wergeland basert på hans brev og erindringene i Hassel-Nødder. Musikalske innslag ved pianist Wolfgang Plagge. Foredrag: Jo Benkow presenterte en personlig beretning om Wergeland og jødesaken. Som innledning framførte barn fra Grav litteratur- og teatergruppe en dialog fra Wergelands jødediktning Riksarkivet Arrangementer i Riksarkivet Riksarkivet sto for fire arrangementer våren 2008 bygget rundt utstillingen i Skattkammeret, se også pkt : 14. februar: Vår Wergeland (utstillingsåpning). Aktører: Kulturminister Trond Giske, musiker Ketil Bjørnstad, komiker Rune Gokstad, skuespiller Liv Dommersnes og historiker Odd Arvid Storsveen. 13. mars: Menneskevennen Wergeland (religionsdialog). Aktører: Filosof Tore Lindholm, rabbiner Joav Melchior, forfatter Nora Eggen, filosof Henrik Syse og skuespiller Gjertrud Jynge. 12. april: Bråkmakeren Wergeland. Aktører: Programleder Kari Slåttsveen, komiker Shabana Rehman, historiker Øystein Rian og rapgruppa Gatas Parlament. 14. mai: Patrioten Wergeland (boklansering). Aktører: Grav litteratur- og teatergruppe, Korsvoll skolemusikkorps, historiker og forfatter John Herstad, skuespiller Morten Røhrt og Helene Bøksle duo. Tilstrømningen til alle arrangementene var stor, så stor at en del ikke fikk plass i Wergelandsalen, men måtte se programmet på storskjerm i vestibylen. Akershus slott Gjennom et samarbeid med Akershus slott kunne Riksarkivet (RA) markere riksarkivaren Wergeland på jubilantens fødselsdag. RA tok over Wergelands kontorer og magasiner i det gamle Riksarkivet på Akershus, og foretok omvisning der det ble fortalt om hvordan tilstanden hadde vært for både Akershus og Riksarkivet for bortimot 200 år siden. Det ble fokusert på Wergelands virke som riksarkivar og den gode jobben han gjorde. Omvisningene var godt besøkt, og særlig besøket ettermiddag og kveld var betydelig. 24

Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland

Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland oslo 17. juni 2008 offisielt program gratis og Åpent for alle 0900 0915: Wergelands grav på Vår Frelsers Gravlund: Blomsternedleggelse 0915

Detaljer

Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland

Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland Hurra! Det knalder! Stort bursdagskalas for Henrik Wergeland oslo 17. juni 2008 offisielt program gratis og Åpent for alle 0900 0915: Wergelands grav på Vår Frelsers Gravlund: «Hvor ofte skal Gud takkes?»

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG 1 2 BREDT PROGRAM FOR GRUNNLOVSFEIRINGEN I 2014 Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum har i samarbeid med ulike arrangører utviklet et mangfoldig

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

ØW~t4~4~(/44h. Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren. Universitetsstyret

ØW~t4~4~(/44h. Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren. Universitetsstyret UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 0-sak 7 Møtenr.: 4/2011 Møtedato: 21. juni 2011 Notatdato: 8. juni

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

(1. Mandat og målformulering I regjeringens mandat heter det at Stortingets vedtak av 11. juni 1913 skal markeres lokalt,

(1. Mandat og målformulering I regjeringens mandat heter det at Stortingets vedtak av 11. juni 1913 skal markeres lokalt, 37 DES, Z011 - _ - (1. 1 9 1 3 2 0 1 3 CAMILLA COLLETT FREOPIKME MARIE 0.0.1 GINA KROG FERNANDA NISSEN Alle landets ordførere, Alle landets fylkesordførere Oslo, 2.november 2011 Stemmerettsjubileet 1913-2013

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving

HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET. samtaler om historieskriving HOSTEN 2014 RIKSARKIVET I EN SOFA PÅ ARKIVET samtaler om historieskriving I EN SOFA PÅ ARKIVET VELKOMMEN TIL OSS! Som ny riksarkivar er det en glede for meg å invitere til den sjette sesongen av I en sofa

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Musikk og lyrikk. Kunst i møte

Musikk og lyrikk. Kunst i møte Musikk og lyrikk. Kunst i møte Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Hamarøy bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 974049988 Hjemmeside http://www.hamaroy.kommune.no Institusjonens

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN! OKTOBER I HOKKSUND

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN! OKTOBER I HOKKSUND 2016 BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN! 26. 29. OKTOBER I HOKKSUND 1 VELKOMMEN TIL LESELYSTFESTIVALEN I ØVRE EIKER 2016! Leselystfestivalen er barnas egen festival. I år er vi stolte av å kunne presentere

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO

SENTER FOR IBSEN-STUDIER ÅRSPLAN Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO Senter for Ibsen-studier UNIVERSITETET I OSLO 1 INNLEDNING I 2005 vil Senter for Ibsen-studier - i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet - bidra til at Ibsen-året 2006 blir en viktig markering.

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet Et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt Vest-Agder-museet, 2016 1 PROSJEKTBESKRIVELSE KORT SAMMENFATNING Hvordan har fattigdom blitt sett

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Kommunal tjenesteyting og behov for dekning av eksterne utgifter knyttet til Trondheim kommunes ansvar for gjennomføring av kroningsjubileet 2006 Arkivsaksnr.: 05/11700 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet

ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK. En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet ASPEKTER VED FARTEIN VALEN OG HANS MUSIKK En rapport fra et seminar avholdt ved 100-årsjubileet Redigert av Arvid O. Vollsnes Institutt for musikkvitenskap Universitetet i Oslo 1988 ISBN 82-991841-2-6

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering

Bjørnsonmarkering. 15 mai 2010. FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Bjørnsonmarkering 15 mai 2010 FOLKEFEST & TRANSIT - en evaluering Oppdrag Oppdraget om å produsere den nasjonale markering på Lillehammer og Aulestad den 15. februar kom som et resultat av at Bentein Baardson

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og

kulturinstitusjoner. For begge institusjonene har formidling og Seminar om jødisk immateriell kulturarv Forfatter: Vidar Alne Paulsen, september 2014 Det siste året har Jødisk Museum i Oslo hatt et prosjekt gående sammen med Lise Paltiel fra Jødisk museum Trondheim.

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD Vågønes musikk- og friluftsbarnehage TROLLFJELL HER NORD KORT OM PROSJEKTET Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av prosjektet Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE

SAMARBEIDET MELLOM KIRKE OG SKOLE Kirkebygget i den kulturelle skolesekken Øystein Dahle, KA/ Kristin Gunleiksrud, IKO SAMARBEIDET MELLOM KIRKE NYE RAMMER OG SKOLE STRASBOURG-DOMMEN RLE-FAGET: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN ENDRINGAR

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005704 Innsendt 05.05.2015 16:55:16 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD. Program høst Kulturetaten

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD. Program høst Kulturetaten MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD Program høst 2017 Kulturetaten Kulturopplevelser på dagtid Det er godt dokumentert at gode kulturopplevelser er viktig for menneskers livsglede. Gjennom Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage

Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage ! Innspill til humaniorameldingen Pilotprosjekt Peer Gynt i skole og barnehage Peer Gynt as er i gang med et prosjekt der vi skal utvikle verktøy som vil gjøre det lettere for lærere å undervise Henrik

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer