ÅRSMELDING 2008 Gol kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2008 Gol kommune"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008 Gol kommune Til behandling i Kommunestyret 16.juni 2009

2 INNHALD RÅDMANNEN SI INNLEIING 5 REKNESKAP Økonomisk og finansiell analyse 7 Rekneskapsprinsipp 7 Årsresultatet 7 Skatteinntekter 8 Arbeidskapital og likviditet 9 Langsiktig gjeld 10 Nøkkeltal 11 Del av netto og brutto driftsutgift per sektor 12 Kommentarar Brutto driftsutgifter og driftsinntekter 13 Kommentar Netto driftsutgifter per sektor 14 Kommentarar til avvik for sektorane Kommentarar til avvik fondsavsetjing Kommentarar til avvik overføring frå drift til investering Kommentarar til avvik finansiering frå likviditetsreserven Samarbeid om tenester og arbeidsoppgåver 16 RÅDMANNENS STAB Økonomiavdelinga 17 Løns- og personalavdelinga 19 Sekretariatet 23 IKT drift 25 SEKTOR FOR NATUR OG NÆRING Næringsavdelinga 27 Utbyggingsavdelinga 33 Kommunalteknisk avdeling 37 SEKTOR FOR KULTUR OG LEVEKÅR Gol barnehage 41 Herad skule 45 Gol skule 47 SFO 51 Gol ungdomsskule 53 Gol vaksenopplæring 55 Omsorgsavdelinga 57 Sosialtenesta 67 Barnevernstenesta 69 Helseavdelinga 71 Kultur- og informasjonsavdelinga 79 TILLEGG Utvalde nøkkeltal frå SSB 85

3

4 Frå fekk kommunen ansvar for tilgang på veterinærtenester. Det blei inngått ei samarbeidsavtale med Hemsedal, Nes og Flå om vaktordning. Arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen, delplanen for Golsfjellet og samfunnsdelen blei starta opp tidleg i 2008 og har pågått gjennom heile året. INNLEIING Gol kommune har i 2008 sluttført og starta opp arbeid med mange store prosjekt. Årsrekneskapen syner eit greitt økonomisk resultat. Driftsmessig er rekneskapen totalt sett i balanse. Rekneskapen syner eit udisponert overskot på 5,3 mill. kroner etter bundne avsetningar. Også i 2008 opplevde kommunen sviktande skatteinngang og store budsjettoverskridingar i omsorgsavdelinga. Når resultatet likevel blei positivt, så kan det i hovudsak tilskrivast: Aktuarberekningar ved årsskiftet reduserte pensjonskostnadane med ca 5 mill. kroner i forhold til innbetalt premie i året Kraftomsetninga viste til slutt ei meirinntekt på ca 3 mill. kroner utover den prognosen kommunen fekk tidleg på hausten Finansuroa denne hausten førte til at renteinntektene blei ca 1,5 mill. kroner høgare enn rekna med 3 av avdelingane har store mindreutgifter/meirinntekter Det positive rekneskapsresultatet for 2008 er basert på forhold som kommunen ikkje utan vidare kan rekne med dei neste åra. Ei av dei store utfordringane i 2008 og dei neste åra vil vere ressurssituasjonen i omsorgsavdelinga. Hausten 2008 starta planlegginga av fleire store prosessar som må setjast i gang og vidareførast i I tillegg blei følgjande planar utarbeidde eller reviderte: Handlingsplan for landbruket Rusmiddelpolitisk handlingsplan Handlingsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Handlingsplan for omsorgsavdelinga Delegasjonsreglementet Den kulturelle skolesekken strategiplan for Gol Plan for norsk språkutvikling 0-16 år Livsfasepolitisk plan med vekt på seniorar Plan for sorg- og krisearbeid i Gol kommune Etiske retningsliner og rutiner for varsling Eigarstrategi for Gol kommunale eigedomar Hallingdalskommunane gjennomførte i 2008 ei felles leiaropplæring i regi av Høyskolen i Akershus. Totalt deltok det om lag 130 leiarar. Opplæringa bestod av 10 kursdagar, mellomliggjande arbeid, coaching og eksamen. Kurs med avsluttande eksamen gav 5 vekttal eller 15 studiepoeng. Frå 1.februar 2008 har Mona D. Wibe og Thomas B. Johannessen vore tilsette som prosjektleiarar for Hallingmoprosjektet. Styringsgruppa i Hallingmoprosjektet har hatt 11 møte / arbeidsdager. I tillegg har det vore møte med departement og fylke, og det er arrangert nærinslivsseminar. Det har vore nedsett arbeidsgrupper innanfor fagfelta idrett, kultur og kunnskap, og desse gruppene leverte kvar sine rapportar i slutten av året. Det blei starta opp arbeid med å utgreie innføring av eigedomsskatt i heile kommunen. Drifta av felles barnevernvakt for heile Hallingdal kom i gang i Spørsmålet om felles barnevern for heile dalen blei tatt opp og drøfta i alle Hallingdalskommunane. Rådmannsutvalet har fått utarbeidd ein rapport som tilrår ei samanslåing med lokalisering i Gol Gol kommune side 4 av 85 Årsmelding 2008

5 eller i Ål kommune. Endeleg avgjerd vil bli tatt i NAV-kontor blei åpna på Gol 1.juni Den eine fløyen i første etasje i kommmunehuset blei bygd om i samsvar med NAV sine behov. I tillegg til dei lokale tenestene har NAV Gol ei ressurseining som skal støtte heile Hallingdal. NAV-etableringa medførte at det blei underskot på kontor i kommunehuset. Tredje etasje på legebygget blei derfor innreidd og teken i bruk av barnevernet og av forvaltningseininga til NAV. Gol kommune er arena for ei rekkje omfattande kommunale og private prosjekt. For å sikre ein samordna og berekraftig vekst er det naudsynt å samordne desse prosjekta. Gol kommune vedtok derfor hausten 2008 å opprette Gol på tvers (GPT). Formålet er å sikre koordinert, berekraftig og demokratisk forankra stadutvikling ved å utarbeide robuste fellesløysningar. Det blei oppretta ei styringsgruppe som skulle utarbeide mål- og strategiplan for området, arrangere plansmie og seinare opprette operativt organ for å sikre gjennomføringa av fellesløysingane. Utbygging på Kremmartunet og Hallingparken på Storøyne er to av planane som inngår i GPT-området, og som er behandla i Arbeidet med sentrumsutvikling blei starta opp. I samband med dette blei det utarbeidd ein stadsanalyse. Kommunalteknisk avdeling sette opp ny driftssentral på Glitre. Hallingmo barnehage blei bygd ut og utvida med ei avdeling. Det blei også bygd spesialrom og verkstad på SFO. Det blei vedteke å byggja ut 12 nye sjukeheimsplassar i tilknytning til Helsetunet. Det blei gjennomført lokale lønsforhandlingar i Gol kommune hausten Saman med Norsk luftambulanse (NLA) tok arbeidsgruppa i forsikringsutvalet initiativ til å starte opp prosjektet Livreddere i Hallingdal. Forprosjekt blei fullført i Målet til prosjektet er at 40 % av alle innbyggjarane i Hallingdal over 15 år skal ha gjennomført grunnkurs i livreddande førstehjelp i løpet av ein periode på 3 år. Gol kommune slutta seg til miljøfyrtårnordninga og starta prosessen med å sertifisere Gol Kommunehus som miljøfyrtårn. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skulle utgreie spørsmålet om val av modell for grunnskulen i Gol. Gruppa la fram ei tilråding for kommunestyret i november, og det vart gjort vedtak om at ny skule i Gol skal omfatte 1 10 trinn. Gol kommune tok initiativ til å utarbeide krav om revidering av konsesjonsvilkåra i Åbjøravassdraget. Hemsedal, Vestra Slidre, Vang og Nord-Aurdal kommune blei invitert med på å utarbeide kravet. Aktiviteten har vore stor gjennom heile året. Det er lagt grunnlag for mykje godt arbeid i Takk til alle medarbeidarar som har lagt ned ein kjempeinnsats, og som står klare til å gyve laus på endå fleire oppgåver. Hege Mørk rådmann Organisering av arbeidet i VIKTO (IKTorganiseringa i Hallingdal) blei endra, og ein del funksjonar blei samla på Gol. Gol kommune side 5 av 85 Årsmelding 2008

6 Rekneskap 2008 ØKONOMISK OG FINANSIELL ANALYSE ÅRSRESULTATET DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapen for 2008 er gjort opp med eit driftsresultat etter avsetningar på ca 5,3 mill kr. Før avsetningar og finansiering av investeringane er nettoresultatet ca 9,1 mill kr. Dei siste åra har netto driftsresultat utvikla seg slik: 2000: 2,1 mill kr ( 1,1 % av driftsinntektene ) 2001: 8,1 mill kr ( 3,8 % av driftsinntektene ) 2002: 7,2 mill kr ( 3,2 % av driftsinntektene ) 2003: 2,9 mill kr ( 1,2 % av driftsinntektene ) 2004: 3,9 mill kr ( 1,7 % av driftsinntektene ) 2005: 14,8 mill kr ( 6,0 % av driftsinntektene ) 2006: 23,1 mill kr ( 8,1 % av driftsinntektene ) 2007: 18,1 mill kr ( 6,3 % av driftsinntektene ) 2008: 9,1 mill kr ( 3,0 % av driftsinntektene ) Fylkesmannen tilrår at netto driftsresultat bør vera minst 3% av driftsinntektene. Netto driftsresultat er nytta slik: 1. Finansiering av kapitalrekneskapen kr 2,9 mill kr 2. Netto avsetjing til fond kr 0,9 mill kr 3. Ikkje disponert overskot kr 5,3 mill kr SUM kr 9,1 mill kr INVESTERINGSREKNESKAPEN Denne delen av rekneskapen er gjort opp med eit udisponert resultat på kr. Dette gjeld sal av tomter. Det er ført i overkant av 40 mill kr som bruk av lånemidlar. Av dette gjeld ca 9,5 mill kr årets investeringar og startlån. Tidlegare lån av likviditetsreserven er gjort opp med ca 30,5 mill kr. Det er overført kr frå drift til finansiering av årets investeringsrekneskap slik det er føresett etter budsjettet. Av driftsfinansieringa er kr ikkje brukt i Denne summen er sett av til fond for å følge opp prosjekta. Gol kommune side 6 av 85 Årsmelding 2008

7 Skatteinntekter Totalt er det innbetalt ca 335 mill kr i skatt til Skatteoppkrevjaren frå innbyggjarar og næringsliv i Gol. Av dette beløpet var Gol kommune sin del ca 97,9 mill kr. Dette er 5,8 mill kr mindre enn budsjettert. I Statsbudsjettet som kom hausten 2007, var det rekna med ei skatteinntekt for Gol på nær 108 mill kr. Administrasjonen hadde redusert dette overslaget til 103,7 mill kr i det budsjettet som blei lagt fram til politisk behandling. Bakgrunnen for denne nedjusteringa var at departementet i sine berekningar tok utgangspunkt i skatteinngangen for For Gol var dette ikkje realistisk. I ettertid viser det seg at også administrasjonen sitt reviderte overslag var for høgt. Det er innbetalt slik skatt på formue- og inntekt dei siste åra: 2004: 83,1 mill kr 2005: 86,0 mill kr + selskapsskatt 11,9 mill kr 2006: 103,7 mill kr + selskapsskatt 13,1 mill kr 2007: 94,9 mill kr + selskapsskatt 5,0 mill kr 2008: 97,9 mill kr + selskapsskatt 5,9 mill kr Gol sine skatteinntekter auka med ca 3%. På landsbasis auka skatteinntektene med ca 6%. Gol sine skatteinntekter i forhold til landsgjennomsnittet for kommunane har utvikla seg slik dei siste åra: 2003: 107,9 % 2004: 106,8 % 2005: 113,8 % (inkl. selskapsskatt) 2006: 122,9 % (inkl. selskapsskatt) 2007: 103,6 % (inkl. selskapsskatt) 2008: 102,8 % (inkl. selskapsskatt) Eit nivå berre 2,8 % over landsgjennomsnittet er det lågaste Gol har hatt. Dei store svingningane i skatteinntektene dei siste åra har gjort det vanskelegare enn normalt å føresjå utviklinga av desse inntektene. Vurderinga av skattenivået (i forhold til landsgjennomsnittet) vil vera eit sentralt moment i vurderinga av den økonomiske utviklinga vidare. I tillegg vil naturleg nok den økonomiske politikken frå sentrale styresmakter vera heilt sentralt i vurderinga av den lokale kommuneøkonomien. Gol kommune side 7 av 85 Årsmelding 2008

8 Arbeidskapital (AK) og likviditet. Arbeidskapitalen (AK) er differansen mellom midlar i omløp og kortsiktig gjeld. Endring av AK er differansen mellom dei midlane som er skaffa, og dei som er nytta. Utviklinga i AK er den faktoren som sterkast påverkar behaldninga av likvidar. Per var AK 109,4 mill kr. Hovuddelen av omløpsmidlane er bankinnskot o.l som per utgjorde ca 118 mill kr. Per utgjorde fonda ca 98,3 mill kr. Kommunen sin likviditet består i hovudsak av fond og ubrukte lånemidlar. Det er også viktig å vera merksam på at ca 40 mill kr er bundne fond der føremålet er gitt. I tillegg er i realiteten ein del av disposisjonsfonda og ubundne kapitalfond alt øyremerka til bestemte føremål gjennom vedtak i kommunestyret. Hovudkonklusjonen er at kommunen for tida har ein tilfredsstillande likviditet. ARBEIDSKAPITALEN År 2005 År 2006 År 2007 år 2008 (Beløp i 1000 kr) Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Gol kommune side 8 av 85 Årsmelding 2008

9 Langsiktig gjeld Nøkkeltal År 2005 År 2006 År 2007 År innb 4435 innb 4435 innb 4439 innb. Skatt på inntekt og formue pr.innbyggjar 1) Rammetilskot ) pr. innbyggjar Driftsutgifter pr. innbyggjar 3) Lånegjeld eks Formidlingslån Lånegjeld pr. Innbyggjar (brt) 2) Skatteinngangen eks. eigedomsskatt per innbyggjar utgjer 102,8 % av landsgjennomsnittet i norske kommunar. Sjå eigne oversikter og kommentarar mill kr i budsjetterte lån for perioden blei tatt opp hausten Budsjetterte låneopptak for 2008 er ikkje gjennomført Låneopptaka vedrørande sjukeheimen, kyrkjene og barnehagen er budsjetterte over fleire år, men er heller ikkje gjennomførte Bruttto driftsutgifter eks. interne overføringar, avskrivning, utgifter vedrørande energiomsetninga og moms vedrørande husleiga til GKE A/S. Kommunen hadde ei lånegjeld på 125 mill kr. Dette utgjer ca kr per innbyggjar i kommunen. Dersom budsjetterte låneopptak hadde vore gjennomførte, ville lånegjelda vore totalt ca 165 mill kr, dvs ca kr per innbyggjar. Fylkesmannen tilrår at langsiktig gjeld blir halde på eit slikt nivå at årlege utbetalingar til renter og avdrag på lån ikkje skal overstige 6% av driftsinntektene. I 2008 utgjorde nettoutgifter til renter og avdrag 6,9 mill kr eller ca 2,3 % av brt driftsinntekter. I tillegg til dei låneopptaka som alt er gjorde, står det framleis att ca 35 mill kr av dei vedtekne låneopptaka som ikkje er tekne opp enno. Dei største låna som ikkje er teke opp, gjeld: Sjukeheimen med 13 mill kr Kyrkja med 8 mill kr (+ 5 mill i 2009 Budsjettet)) Barnehagen med 9,3 mill kr. (+ 2,65 mill kr vedteke i 2008) Gol kommune side 9 av 85 Årsmelding 2008

10 NØKKELTAL i driftsrekneskapen D riftsinntekter Skatt på form ue og inntekt Eigedom sskatt Ram m etilskot Fakturerte inntekter R efusjonar og overføringar Konsesjonsavgifter D iv. andre inntekter SU M driftsinntekter D riftsutgifter Løn- og sos. utgifter Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester O verføringer Avskrivningar Fordelte utgifter SUM driftsutgifter (eks avskr.) Finanspostar Renteutgifter R enteinntekter Avdrag på lån M otteke avdrag på lån U tlån SUM finanspostar M otpost avskrivningar N to driftsresultat (før avsetn.) avsetning til bundne fond bruk av bundne fond avsetning til frie fond bruk av frie fond bruk av tidl driftsresultat overført til investering Driftsresultat (etter avsetning) Kommentarar Skatteinntektene svikta mykje i forhold til budsjettet. Dette er nesten kompensert med auke i rammetilskotet og redusert skatteutjamning. Dette er kommentert annan stad i årsmeldinga. Nettoinntekta frå kraftomsetninga vart 15,2 mill kr. Det var opphaveleg budsjettert med 11 mill kr. Budsjettet vart justert til 12 mill kr ut frå prognose per august Meirinntektene kjem frå omsetning ut over garanterte tilgangar. Gol kommune side 10 av 85 Årsmelding 2008

11 DEL AV NETTO OG BRUTTO DRIFTSUTGIFT per SEKTOR (eks: kraftomsetning, renter, avdrag, avskrivningar og avsetningar) (tal i heile 1000-kr) Netto driftsutg. Andel i % 1.0 Felles og ekstraordinært ,1 % 1.1 Politiske organ og rådmannen ,4 % 1.2 Stab og kommunehuset ,7 % 1.3 Kultur og Levekår ,4 % 1.4 Natur og Næring ,5 % 1.8 Samarbeid ,0 % SUM ,0 % Brutto driftsutg. Andel i % Kommentarar 1.0 Felles og ekstraordinært ,1 % 1.1 Politiske organ og rådmannen ,8 % 1.2 Stab og kommunehuset ,7 % 1.3 Kultur og Levekår ,5 % 1.4 Natur og Næring ,0 % 1.8 Samarbeid ,8 % SUM ,0 % Felles og ekstraordinært: Den største posten her er kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F med ca 13,6 mill kr. På dette budsjettområdet er det postert premieavvik for pensjonsordningane til inntekt med ca 5 mill kr. Det er også inntektsført 1,3 mill kr av momskompensasjonen frå investeringane. Politiske organ og rådmannen Dette omfattar også overføringa til Kyrkjeleg Fellesråd med 3,2 mill kr. Stab og kommunehuset: Den største posten her er husleiga for kommunehuset (GKE A/S) med brutto 9,7 mill kr Netto (eks meirverdiavgift) er denne husleiga ca 7,9 mill kr. Felles IKT utgjer brutto ca 6,2 mill kr. Netto ca 4,2 mill kr. Felles personaltiltak utgjer brt ca 3,4 mill kr. Av dette utgjer ca 2 mill kr samarbeidstiltak i Hallingdal. Det er inntektsført i alt ca 2 mill kr på området felles personaltiltak. Ca 1,8 mill kr gjeld refusjon vedrørande interkommunalt samarbeid på området. Staben omfattar: Økonomiavdelinga (inkl kommunen sin del av Hallingdal Innkrevingskontor) Løns- og personalavdelinga (inkl felles personaltiltak) Sekretariatet IKT-avdelinga (inkl felles programvare og Gol sin del av utgiftene til Hallingdalsmagneten) Plan og utvikling o Skulefagleg rådgjevar o Kommuneplanleggjar Gol kommune side 11 av 85 Årsmelding 2008

12 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER BUDSJETTAVVIK Rekneskapen viser ei brutto utgift, inkl finansutgifter, som er 14 mill høgare enn budsjettert. For inntektene er tilsvarande 17 mill kr. (Eks. avskrivningar.) Nedanfor er det sett opp nokre av avvika på utgiftssida totalt sett. Det meste av avviket kan forklarast ut frå lønsrefusjon for sjukefråvær som er nytta til lønsutgifter og utgifter knytta til moms på husleige til GKE A/S som er refundert. Går ein på den einskilde avdelinga sin del av rekneskapen, vil biletet variere frå avdeling til avdeling. Dette vil gå fram av den enkelte avdeling si årsmelding. REKNESKAP BUDSJETT AVVIK %-avvik SALSINNTEKTER REFUSJONAR og TILSKOT SKATTAR OG RAMMETILSKOT SUM INNTEKTER LØN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TENESTER KJØP AV TENESTER OVERFØRINGAR fodelte utgifter SUM utgifter ( eks avskrivninger) Brutto avvik utgift:: 14,1 mill kr Dei største avvika skriv seg frå: Omsorgsavdelinga, brt utg Kommunehuset, brt utg Barnehagen, brt utg 9,5 mill kr 2,6 mill kr 2,5 mill kr Kommentarar Omsorgsavdelinga har dekka ca 4,5 mill kr gjennom meirinntekter på eige budsjett. I tillegg er det fordelt pensjonspremie til KLP med ca 1,5 mill kr utover dei 12,5% avdelingane har budsjettert med. Resten er netto overskriding av justert budsjettramme. Sjå avdelinga si årsmelding. Barnehagen har dekka si meirutgift med eigne meirinntekter og bruk av avsette bundne skjønsmidlar. Kommunehuset dekkjer brt meirutgift med inntektsført momskompensasjon og utgiftføring vedrørande ombygging av arkivet som blir dekt av innsparing i sekretariatet. Resultatavvik er også kommentert i den enkelte avdelinga si årsmelding. Gol kommune side 12 av 85 Årsmelding 2008

13 NETTO DRIFTSUTGIFTER per SEKTOR Kommentarar til hovudavvika Resultatet målt i netto driftsutgifter ser slik ut per sektor: Rekneskap 2008 Budsjett 2008 avvik Felles og ekstraordinært Politiske organ og rådmannen Stab og kommunehuset Kultur og levekår Natur og Næring Samarbeid SUM (tal i heile 1000-kr, eks avsetningar, bruk av fond og avskrivningar) Felles og ekstraordinært Dette området omfattar mellom anna kjøp av tenester frå Gol Byggdrift K/F og posteringar AV premieavvik på bakgrunn av aktuarberekningar. For Byggdrift viser dette budsjettområdet ei innsparing på 1,8 mill kr. Dette er ikkje reelt då denne mindreutgifta skuldast tilsvarande overføring av Byggdrift sin del av momskompensasjonen. Denne transaksjonen kjem fram som mindreinntekt ein annan stad i rekneskapen. Premieavviket til KLP og Statens pensjonskasse fører til ei inntektsføring på fellesområdet med ca 5 mill kr. Dette reduserer kommunen sin netto pensjonspremie for året tilsvarande. Denne summen skal utgiftsførast igjen over 15 år. Budsjettert momskompensasjpn frå investeringane er ca 4,4 mill mindre enn budsjettert. Dette gjeld det nye sjukeheimsbygget som ikkje er påbegynt. Politiske organ og rådmannen Innsparinga fordeler seg over fleire kapittel. Den største gjeld ubrukte tilleggsløyvingar. Stab Innsparinga skriv seg i hovedsak frå felles personalmidlar. Kultur og Levekår Resultatet varierer mykje frå avdeling til avdeling. Overskriidnga skriv seg i hovedsak frå Omsorgsavdelinga og fordelt ekstrarekning frå KLP. Omsorgsavdelinga fekk ei tilleggsløyving på kr 4 mill av kommunestyret, men går likevel med ei netto meirutgift på ca 3,5 mill kr. Natur og Næring Meirutgifta skriv seg frå Næringsavdelinga og mindre netto bruk av fond i Kommunalteknisk avdeling. Utbyggingsavdelinga har ei betydeleg innsparing på sitt budsjett. Det blir elles vist til avdelingane sine årsmeldingar. Samarbeid Mindreutgifta på Samarbeidsområdet skriv seg i hovudsak frå meirinntekter for Etablerarsenteret. Dette er sett av til bunde fond med ca kr. Gol kommune side 13 av 85 Årsmelding 2008

14 FONDSAVSETNING kommentarar til budsjettavvik OVERFØRING FRÅ DRIFT TIL INVESTERING: (kommentarar til budsjettavvik) Budsjettert overføring kr er overført fullt ut og enten brukt til investeringsføremåla eller sett av til fond for bruk i seinare år. Følgjande avsetjingar til fond er gjort i investeringsrekneskapen: 991 Ekstraord. avdrag formidlingslån /070 IKT Trafikksikring Avdrag på utlån av fond Avsett til fond i samsvar med husbanken sine reglar Avsett rest driftsfinansiering til fond Avsett rest driftsfinansiering til fond Avsett avdrag på utlån frå revisjonen til fond Det er ikkje lagt inn budsjettjustering for desse avsetjingane. Gol kommune side 14 av 85 Årsmelding 2008

15 SAMARBEID OM TENESTER OG ARBEIDSOPPGÅVER Ein stadig større del av dei kommunale tenestene blir etter kvart leverte av andre eller i samarbeid med andre. Dette samarbeidet er både mellom Gol og andre Hallingdalskommunar, Fylkeskommunen og private aktørar. I tillegg er det etablert fleire samarbeidsområde for utføringa av interne arbeidsoppgåver. Det har vore etterlyst ei samla oversikt over kva Gol kommune bruker til kjøp av tenester frå interkommunalt samarbeid, aksjeselskap og liknande der kommunen er deltakar. Gol har slike utgifter i 2008 frå slike selskap: Selskap deltakarar Gol sitt kjøp/andel Regionrådet alle kommunane kr IKT-samarbeid under Regionrådet alle kommunane kr Revisjon og kontroll alle kommunane kr (Kontrollutvalet og Kommunerevisjon IKS) PPT og OT Nedre Hallingdal IKS Flå, Nes, Hemsedal, Gol kr og Fylkeskommunen Gol Skyssatsjon A/S vedr PPT (lokaler) kr Hallingdal Brann og redning IKS Ål, Gol, Hemsedal kr Legevakt (Gol/Hemsedal + nattlegevakt + alarmsentral) kr Barnevernsvakt alle kommunane kr Felles Innkrevingskontor Hallingdal alle kommunane kr Miljøretta Helsevern alle kommunane kr Hallingdal Renovasjon A/S alle kommunane kr Hallingdal Reiseliv A/S alle kommunane og private kr Hallingdal Etablerersenter A/S alle kommunane og private kr Hallingdal museum (stiftelse) alle kommunane kr Gol Kommunale Eigedomar A/S Gol kommune kr (nto) Gol Byggdrift K/F Gol kommune kr Gol Sentrum A/S Gol k. og private kr Gol Reisemål A/S Gol k. og private kr Gol kommune side 15 av 85 Årsmelding 2008

16 Økonomiavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT R 2008 B 2008 R 2007 (hovudkap.) - i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og ten Kjøp av tenester Tilsk og till. løyvingar 15 Fin.utg/ Avsetningar INNTEKTER 16 Gebyrinntekter Refusjonar Overføringar 19 Finansieringsinnt NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Kommunen sin del av utgiftene til Felles Innkrevingskontor for Hallingdal er utgiftsført i avdelinga sin rekneskap. Dette utgjer ca kroner til kjøp av tenester. Innkrevjingskontoret ivaretek skatteoppkrevjarfunksjonen og innkrevjing av kommunale avgifter og brukarbetaling. 4. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2008 Hovudoppgåvene for avdelinga er rekneskap, fakturering og budsjett/økonomiplan. Avdelinga har ansvar for utføring, tilretteleggjing og utvikling av rutiner, opplæring, støtte og rådgjeving overfor dei andre avdelingane innafor fagområdene. Det er lagt vekt på at utviklinga skal skje i nært samarbeid med dei andre Hallingdalskommunane. Rekneskapen Det er gjennomført mykje opplæring av personell i andre avdelingar i forståing og bruk av kontoplan og kodeverk. Avdelinga har teke i bruk anleggsmodulen og e- bilag innanfor rekneskapsfeltet i Frå februar 2008 starta eit samarbeid med servicetorget om mottak og distribusjon av fakturarene i scanningsystemet. Fakturering Gol Byggdrift K/F fakturerer no sine eigne krav. Tilrettelegging for dette blei gjort i 2007 med oppstart tidleg i STILLINGAR Avdelinga har 3,5 årsverk: Økonomisjef 100 % Rekneskapssjef 100 % Rekneskapsmedarbeidar 100 % Faktureringsansv./øk.medarbeidar 50 % Hausten 2007 vart det tilsett ny rekneskapssekretær. Frå hausten 2006 er det difor nytilsetjingar i begge rekneskapsstillingane. I 2008 har bemanninga vore stabil. 5. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Avdelinga deltek i regionale faggrupper både innan rekneskap, fakturering og økonomi/budsjett. Samarbeidet innan rekneskapsområdet har vore særleg aktivt og godt i Her har rekneskapssjefen representert kommunen. Scanning av fakturaene føregår på Nes for alle Hallingdalskommunane. 6. PLANLAGTE OPPGÅVER 2009 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT I samarbeid med dei andre kommunane vil utviklinga av systema halde fram. Dei mest aktuelle modulane er: - elektronisk faktura frå leverandørane - elektronisk utfakturering I tillegg vil også arbeidet med å vidareutvikle rutinane for fagområda halde fram. Gol kommune side 16 av 85 Årsmelding 2008

17 Gol kommune side 17 av 85 Årsmelding 2008

18 Løns- og personalavdelinga 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2008 B i heile kr R 2007 UTGIFTER R2008 Budsjett R Løn Kjøp av varer og tenester Tilskot og tilleggsløyvingar INNTEKTER 17 Refusjonar og tilskot NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI Avdelinga har halde seg langt innanfor budsjettert ramme. Dette skuldast mellom anna - Mindre uttak av seniorpolitiske tiltak - Mindre til frikjøp av tillitsvalde - Ein lærling mindre enn budsjettert - Søkt og mottatt OU-midlar til leiaropplæring - Sal av kurs til andre Hallingdalskommunar - Tilbakebetalt for mykje innbetalt forsikringspremie for Korrigert personaltrekk forsikring for tidlegare år Lønsoppgjeret 2008 Sentralt lønsoppgjer i 2008 var eit hovudoppgjer der sentrale partar har forhandla fram ei ny Hovudtariffavtale for perioden Det vart gitt sentralt fastsette tillegg til alle tilsette som får løn fastsett under kap.4 i Hovudtariffavtala. I tillegg vart det fastsett ein pott til lokale forhandlingar. Oppgjeret hadde ein klar kompetanseprofil med klare føringar i forhold til kompetanse, kvalifikasjonar og kompetansegivande oppgåver. I tillegg vart minstelønssatsane auka, og tilsette med 20 års lønsansiennitet fekk auka grunnløn. Den økonomiske ramma i KS-området vart totalt på 6,34 %, meir enn både stat og privat sektor. Det er gjennomført lønsvurdering og forhandlingar lokalt for tilsette som skal ha dette kvart år i samsvar med Hovudtariffavtala kap. 3.4 og 5. Lønsoppgjeret tek mykje tid når det er hovudoppgjer med lokale forhandlingar under kap. 4 B og C. Forhandlingsmodulen i fagsystemet var til stor hjelp, men den fungerer ikkje optimalt. Høgare sentralt oppgjer enn forventa førte til at budsjettert beløp til lønsjusteringar i 2008 måtte aukast. Dei sentrale partane har også fastsett at det skal gjerast ei kompetansekartlegging i alle kommunar. Dette arbeidet skal vera ferdig eller i det minste vera påbegynt innan STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Stillingar Ved årsskiftet 2008/2009 hadde Gol kommune 347 fast tilsette som utgjer 275,29 årsverk. Inkludert vikarar har kommune 438 tilsette. Dette utgjer 340,87 årsverk. Tilsette ved Skatteoppkrevjaren i Hallingdal er då inkludert. Tilsettingar Dei 4 tilsettingsråda behandla til saman 32 saker i 2008 mot 73 i Dette er fordelt slik Omsorg 8 (20) Skule/barnehage 6 (22) Pedagogisk personale 10 (1) Øvrige avdelingar 7 (30) Dette er meir enn halvering av talet på tilsettingssaker og tyder på langt mindre turnover enn tidlegare år. Tilsetjing i vikariat er ikkje tatt med her. Likestilling Gol kommune har stor overvekt av kvinnelege tilsette. Dei største gruppene finst innan helse, omsorg, barnehage og skuleverk. Bruken av deltidsstillingar er størst innan barnehage, helse og omsorg. I samband med hovudoppgjeret per vart det sett ned eit partssamansett utval som skal sjå på moglegheiter for å redusere uønska deltid. Kommunen ventar på konklusjonane til dette utvalet med tanke på nye og andre grep i forhold til dei utfordringane som er innanfor dette området. Iverksette tiltak, likestilling og rekruttere/behalde Det har tidlegare vore gjennomført ei spørjeundersøking i omsorgsavdelinga med tanke på registrering av ufrivillig deltid. Resultatet var at dei aller fleste har den stillingsstorleiken dei ynskjer seg. Når det er praktisk mogleg, får deltidstilsette høve til å gå opp i stilling. Gol kommune side 18 av 85 Årsmelding 2008

19 Planlagte tiltak Det er framleis ei stor utfordring å rekruttere og behalde medarbeidarar. Dette vil auke i åra framover. Livsfasepolitiske tiltak med vekt på seniorar vil vera eit viktig tiltak for å rekruttere og behalde medarbeidarar generelt, særleg dei med kompetanse som vil vera vanskeleg å erstatte. Særleg for stillingar som arbeider med barn og unge når det eine kjønnet er underrepresentert, blir denne teksten teken inn i annonsen: Kvinner/menn blir oppfordra til å søkje For stillingar innan tenester som rettar seg mot personar med fleirkulturell bakgrunn, blir denne teksten vurdert: Personar med fleirkulturell bakgrunn blir oppfordra til å søkje. Lønsforhold Utjamning av ulikskapar og vurdering av likeløn innan stillingar som kan jamførast, blir vurdert ved lokale forhandlingar om løn og er ein del av lønspolitisk plan for Gol kommune. Kjønnsfordeling blant leiarar som får løn fastsett under HTA kap. 3 HTA *) HTA **) kap kap HTA kap. 3.4 i alt Kvinner Menn Totalt *) Rådmann, økonomisjef og personalleiar **) Avdelingsleiarar og rektorar Oversikten viser at det er jamn fordeling av kvinner og menn i Gol kommunes leiargruppe. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Bedriftshelseteneste Gol kommune har avtale med HAVA BHT om kjøp av bedriftshelsefaglege tenester. Det blir utarbeidd ein årsplan basert på innspel frå avdelingane og vernetenesta, på erfaringar og stipulert timebruk i forhold til planlagd aktivitet. Dette er gjennomført i 2008, internt og/eller i samarbeid med HAVA BHT: Utarbeiding av HMS-plan Risikovurdering ved alle reinseanlegg Helsekontrollar forankra i forskrift Hørselstest av tilsette i Gol barnehage Kartlegging av ergonomiske forhold i Gol barnehage Oppfølging av sjukefråvær, tilrettelegging av arbeidsplass og konflikthandtering Bistand ved nybygg og endring av arbeidsplassar ved Sekretariatet Vernerundar i samsvar med intern rutine Intern HMS-opplæring av vernetenesta HAVA BHT har deltatt på alle møta i AMU i Sjukefråvere IA-avtala Utviklinga av legemeld sjukefråvere i % År 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Heile perioden ,6 3,4 4,7 7,5 4, ,8 5,9 4,2 4,1 5, ,6 5,7 7,1 Tapte dagsverk utgjer År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Statistikken for 4. kvartal som viser legemeldt fråvere er ikkje klar før etter 1.april, men samanlikna med dei tre første kvartala i 2007, ser det ut til at sjukefråveret i 2008 i snitt vil liggje om lag på same nivå som i Krav og refusjonar sjuke- og fødselspengar Samla krav er for 2009 på kroner. Av dette utgjer fødselspengar kroner. Ved årsskiftet 2008/2009 var det ein restanse på vel kroner. Oppfølging og tilrettelegging Inkluderande arbeidsliv (IA) Det blir gjort eit godt oppfølgingsarbeid i avdelingane, både for å tilretteleggje, førebyggje og finne moglege årsaker til fråvere. Avdelingane har god kontakt med IA-rådgivar som har hatt møte med enkelte avdelingar og deltatt på leiarmøte. Det blir utarbeidd oppfølgingsplanar og søkt om tilretteleggingstilskot frå IA. Tiltak som har vist seg å gi svært gode resultat. Totalt har Gol kommune mottatt kroner i tilretteleggingstilskot i 2008 mot kroner i Viser elles til årsmelding for den enkelte avdelinga. Aktiv bedrift HMS-tiltak Gol kommune starta hausten 2008 opp prosjektet Aktiv bedrift etter invitasjon frå Noregs Bedriftsidrettsforbund, med støtte frå KLP. Prosjektet er forankra i leiinga med personalleiar som styringsgruppe og eiga prosjektgruppe. Ansvar for oppfølging og rettleiing er lagt til frisklivskoordinator ved helseavdelinga. Prosjektet kom i gang sist på året og vil bli gjennomført i 2009,med mogleg forlenging i 2010 dersom det viser seg å vera vellykka. Gol kommune side 19 av 85 Årsmelding 2008

20 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2008 Løns- og personalleiar er sekretær for desse utvala: Administrasjonsutvalet - har hatt 4 møte og behandla 8 saker Arbeidsmiljøutvalet - har hatt 5 møte og behandla 9 saker Felles opplæringsplan og utviklingstiltak Desse tiltaka er gjennomførte 1. Coaching og relasjonsledelse leiarutvikling for alle kommunane i Hallingdal. I alt 130 deltakarar fordelt på 5 grupper 10 kursdagar per gruppe. Fullført opplegg med eksamen ga 5 studiepoeng/15 vekttal. Gol kommune administrerte opplegget som fekk i alt 1 million i OU-midlar frå KS. 2. AGS 2020 KS-arbeidgivarstrategi mot 2020 Samling for politikarar, rådmenn, leiarar og tillitsvalde frå alle kommunane i Hallingdal. Støtta med OU-midlar frå KS. 3. Leiarsamling med formannskap, utvalsleiarar og rådmannens leiargruppe tema var Arbeidsgivaransvar, strategi, humor og relasjonsleiing OU-midlar frå KS. 4. Hovudavtala eit rammeverk for godt samarbeid. Regional samling for leiarar og tillitsvalde med OU-midlar frå KS. 5. HMS og arbeidsmiljø (pålagd) dagskurs for leiargruppa. 6. HMS grunnopplæring i arbeidsmiljø for vernetenesta og AMU-medlemar 7. Livsfasepolitikk: 65+ Å bli pensjonist. Deltakarar også frå andre kommunar i Hallingdal. 8. Nynorsk språk og dokumentlære leiarar og saksbehandlarar. Starta opp i 2008, blir avslutta i Stipend til kompetansegivande utdanning etter individuelle søknader. I alt har kommunen mottatt 1,059 millionar kroner i OU-midlar frå KS til regionale og interne tiltak. Personalleiar har hatt ansvar for å koordinere dei regionale opplæringstiltaka. Rådgiving og støtte Avdelinga gir støtte og råd når det gjeld personalsaker, tolking av lov og avtaleverk, spørsmål om løn og arbeidsgivarrolla, tilsettingssaker og liknande. Avdelinga gir tilsvarande støtte til Skatteoppkrevjaren i Hallingdal, Gol Byggdrift KF og Gol kyrkjelege Fellesråd. Gol Byggdrift KF får bistand mellom anna ved tilsettingssaker, lokale lønsforhandlingar og personalpolitiske spørsmål. Samarbeide med arbeidstakarorganisasjonane Det har vore i alt 2 fellesmøte med organisasjonane på rådmannsnivå i I tilegg har kommunen gjennomført drøftingsmøte i førekant av lokale lønsforhandlingar Personalpolitiske tiltak Helsefremmande arbeidsplass Prosjektet er vidareført i 2008, men knytt opp mot Aktiv Bedrift og forankring i organisasjonen. Noko av det som har vore vidareført er Friskliv (trening på resept) Aktiv i arbeidstida Bedriftsmedlemsskap på Atlantis Treningssenter som gir rabatt til den enkelte. Volleyball-cup Helsefremmande kurs for 63+ Taffel og tapas sosialt tiltak for alle tilsette på Pers Hotel med Linda Eide som føredragshaldar Livsfasepolitikk med vekt på seniorar Livsfasepolitisk plan er vedtatt av kommunestyret og gjeld frå mars Planen er ein del av Gol kommunes arbeidsgivarstrategi AGS 2020 og inneheld mellom anna ulike økonomiske virkemidlar, idear og føringar for ulike tiltak. I 2008 er det utbetalt bonusar for å stå i stilling etter fylte 62 år med i alt kroner inkl. arbeidsgivaravgift. Moglege alternative tilretteleggstiltak i form av endra arbeidsoppgåver, kurs og liknande har ikkje vore nytta. I alt 6 medarbeidarar har fått avtale om redusert stilling med 20 % mot full løn. Utgiftene til dette er tatt over den enkelte avdelinga sitt budsjett og er noko av årsaka til at avsette midlar til personalpolitiske tiltak ikkje er nytta fullt ut. Retningsliner for fjernarbeid/heimekontor Dette er utarbeidd, drøfta og godkjent av arbeidstakarorganisasjonane. Det er utarbeidd mal for avtale som skal gjelde for den enkelte i dei høve der det er aktuelt som eit tiltak for å rekruttere / behalde. Påskjønningsgåver KS heidersmerke Gåve etter 20 og 30 års tenestetid og KS heidersmerke ved 25år er eit hyggeleg tiltak som syner at kommunen set pris på trufaste og lojale medarbeidarar. I 2007 vart det delt ut gåver for 20 års tenestetid til 21 og for 30 år til 5 medarbeidarar. 8 medarbeidarar fekk KS heidersmerke for å ha jobba 25 år eller meir i kommunal teneste. Gol kommune side 20 av 85 Årsmelding 2008

21 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Regionalt samarbeid om utvikling av AGS 2020 (Arbeidsgiverstrategi mot 2020) - seminar på rådmannsnivå Aksjon helsefagarbeidaren regional rekrutteringspatrulje. Intensjonsavtale mellom kommunane, Ringerike sjukehus v/hallingdal sjukestugu og Ål Vidaregåande skule. Opplæring og kompetansehevande tiltak, sjå under pkt. 4 Løns- og personalleiar deltek i personalleiarforum for Hallingdal og på regionale samlingar i Buskerud. Telemark og Vestfold Personalleiarforum i Hallingdal har tatt initiativ til og lagt til rette for desentralisert sjukepleiarutdanning i Hallingdal med oppstart i januar 2009 Lønskonsulent er med i ressursgruppe for systemansvarlege innanfor ØLF, Ansatt/løn 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2009 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Løns- og personalavdelinga skal i tillegg til å ha spisskompetanse innan arbeidsgjevar- og lønsspørsmål bidra til at Gol kommune framstår som ein attraktiv arbeidsplass, som gjer det mogleg å rekruttere og behalde medarbeidarar innan alle fagområde. Viktige oppgåver i 2009 vil vera Opplæring, kompetansebygging og rekruttering Leiarutvikling med forankring i Coaching og relasjonsledelse gjennomført i 2008 Livsfasepolitisk plan med vekt på seniorar Forankre denne i organisasjonen og sjå til at ulike tiltak fungerer slik at eldre arbeidstakarar står i jobb lengst mogleg HMS, personalpolitiske og helsefremmande tiltak Fokus på HMS internt i forhold til rutinar og tiltak. Samarbeide eksternt med HAVA BHT og NAV-IA Fokus på sjukefråvær, nærværsfaktorar og leggje til rette for aktivitet OU-midlar Søkje om OU-midlar frå KS både til regionale samarbeidsprosjekt og lokale utviklingstiltak Personalpolitiske og personaladminstrative retningsliner og reglement Utarbeide og revidere o HMS-hovudbok ikkje gjennomført i 2008 o Rekrutterings- og opplæringsplan for nytilsette Følgje opp bestemmingar i gjeldande Hovudavtale og Hovudtariffavtale Lønspolitikk Tariffoppgjer 2009 Sentrale partar har forhandla fram ny Hovudtariffavtale for perioden Lokalt skal det difor berre gjennomførast forhandlingar og lønsvurdering for medarbeidarar som får løn fastsett lokalt under kap og 5 i Lønspolitisk plan for Gol kommune skal liggje til grunn ved lokale forhandlingar og fastsetting av løn. Det er framleis viktig å leggje vekt på harmonisering både regionalt og internt for samanliknbare stillingar som eit tiltak for å rekruttere og behalde medarbeidarar. Kompetansekartlegging I samsvar med Hovudtariffavtala og Riksmeklingsmannens møtebok har Gol kommune som arbeidsgivar, ansvar for å kartleggje og analysere kommunens kompetansebehov. Dette skal skje på bakgrunn av kartlegging av eksisterande kompetanse, og det skal utarbeidast ein plan for gjennomføring av kompetansehevande tiltak. Registreringsarbeidet skal vera gjennomført innan , under føresetnad av at kommunen har bygd opp fagsystemet og ITverktøyet innan denne datoen Vidareutvikle overordna fagsystem Kompetansekartlegging og rekruttering Implementering av modul for kompetansekartlegging og rekruttering. Sistnemnde modul krev integrasjon mot saksbehandlar/arkivsystemet og er ein krevjande prosess som leverandørane av dei to ulike fagsystema enno ikkje har funne ei brukbar løysing på. Heimelsregister Løns- og personalavdelinga arbeider med å få eit heimelsregister på plass slik at avdelinga til ei kvar tid har oversikt over kor mange stillingar kommunen har innanfor dei ulike tenesteområda, vakansar og kostnadar. Målet er å få lagt fram ei oversikt for kommunestyret i Eit slikt register vil også gjera det mogleg å forenkle budsjettprosessen når det gjeld til løn. Gol kommune side 21 av 85 Årsmelding 2008

22 Sekretariatet 1. HOVUDTAL DRIFT R 2008 B 2008 R 2007 (21 Sekretariatet.) - i heile kr inntekter Sals- og leigeinntekter Refusjonar og tilskot utgifter Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester NETTO UTGIFTER Avvik frå budsjett - 75 R 2008 B 2008 R 2007 (20 Kommunehuset) - i heile kr inntekter Sals- og leigeinntekter Refusjonar og tilskot utgifter Kjøp av varer og tenester NETTO UTGIFTER Avvik frå budsjett 169 R 2008 B 2008 R 2007 (10 Politiske organ og rådmannen) - i heile kr inntekter Refusjonar og tilskot Finansieringsinntekter utgifter Løn/godtgjersle Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester Tilskot og tilleggsløyving Finansutgifter NETTO UTGIFTER Avvik frå budsjett MERKNADER TIL DRIFTSRESULTATET ØKONOMI Avvik i budsjett og rekneskap på sekretariatet som framgår, er i hovudsak eit resultat av at sekretariatet står for innkjøp av kontorrekvisita som i sin tur blir belasta den som er faktisk brukar, og tilsvarande på porto. Dessutan er det meirinntekter på lønsrefusjonar. Meirinntektene er brukt til å dekke inn ein del av kostnadene med ombygging på sekretariatet. GKE har teke delar av kostnadene. Kostnadene med ombyggingane som var nødvendige for NAVreforma, vart meir omfattande enn føresett, inkludert nødvendige endringar på kommunehuset. Dette hadde i sin tur konsekvensar for ombygginga i sekretariatet. GKE kunne ikkje ta heile kostnaden utan i neste omgang å auke husleiga, difor inndekning som nemnt. Husleiga på kommunehuset har auka jf budsjett med kroner på same tid som utleiga har auka med kroner meir enn budsjettert. Under ansvarsområde 4344 Andre bygg er det inndekka kostnadar med husleige og drift av offentleg toalett (i Gol skysstasjon) med kroner. 3. STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING Sekretariatet har 7 stillingsheimlar i alt. 90 % stillingsheimel var i fødselspermisjon frå medio januar og ut året utan å vera erstatta av vikar, 25 % stillingsheimel. var i sjuke-permisjon ¾ av året utan å bli erstatta med vikar, og nyoppretta stilling fom 2008 vart fylt frå 1.august. 50 % stillingsressurs er knytta til regionalt arbeid med driftsansvar for kontorstøtte. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Sjå felles merknader under løns- og personalavdeling. 5. OPPGÅVER, MÅL OG AKTIVITETAR 2008 Sekretariatet har i store trekk hatt dei same støttefunksjonane som tidlegare år både internt i administrasjonen, til ordførar og øvrige folkevalde. Sekretariatet har det administrative arbeidet for overformynderiet og administreringa av serveringsløyve medrekna etablerarprøver. I tillegg administrerer sekretariatet sertifisering for sals- og skjenkeløyve medan sals- og skjenkekontrollen og kontroll med røykelovgjevinga er tenester som kommunen kjøper. Gol kommune side 22 av 85 Årsmelding 2008

23 Sekretariatet administrerer fleire stiftingar (legat) der styrefunksjonen ligg til ymse folkevalde organ. Eigedomsskattekontoret er lagt til sekretariatet. Av folkevalde organ med faste møteplanar har sekretariatet funksjonen møtesekretær for kommunestyre, formannskap, Utval for Kultur og Levekår, Utval for Natur og Næring og Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Vidare har sekretariatet sekretærfunksjonen for valstyre, valnemnd, klagenemnd og politiråd. Sekretariatet har også sekretærfunksjonen for den årlege TV-innsamlinga. I 2008 er gjennomført oppgradering av ESA (kommunens elektroniske sak- og arkivsystem) til ny versjon 6.1.C innført Oppad administrativt system for barnehage og skule med deltaking og tilrettelegging for integrasjon mot ESA innføring av web-skjema på kommunens nettsider med deltaking og tilrettelegging for integrasjon mot ESA ombygging frå tre til fem arbeidsplassar i Sekretariatet (2.etasje) i kommunehuset er ferdig rommessig sett YMSE STATISTIKK Tal saker R 2008 B 2008 R 2007 Organ/sakstype Felles råd for eldre og menneskje m/nedsett f.e Formannskapet Klagenemnd Kommunestyret Delegerte saker - utvida skjenkeløyve enkeltløyve, brv/vin amb. skjenkeløyve øl amb. utanom næring godkj av skjenkestyrar brot på skjenkeløyve Startlån, innvilga Startlån, ikkje innvilga Andre delegerte saker R 2008 B 2008 R 2007 Eigedomsskatt Nye takstobjekt Sals-, skjenke- og røykelovskontroll Frå og med 2008 og i fire år blir kontrollen utført gjennom kjøp av desse tenestene. Kostnaden utgjer ca kroner årleg. Avgiftene for 2008 utgjorde kroner (2007 : ) Kommunen står for sertifisering for sal og skjenking, 2 stk, som i 2007, og etablerarprøve i serveringsverksemder 3 stk, også som i Overformynderiet Dei fleste sakene blir ordna administrativt. For tida er det 9 myndlingar (2007 : 14) som har midlar som blir forvalta i samråd med overformynderiet fram til myndlingen fyller 18 år. Det blir ført tilsyn med 2 myndlingar (2007 : 5). Det er 40 hjelpeverger (2007 : 38) og 7 setteverger (som i 2007). Hjelpevergene leverer årleg driftsrekneskap innan 1.februar etterfølgjande år, og dette er revidert av Kommunerevisjon IKS Gol overformynderi er medlem i Nettverk for norske overformynderi. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Administrativt - Faggruppe kontorstøtte - Faggruppe overformynderi 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2009 INNAFOR VEDTEKE BUDSJETT Arbeidet med administrative rutiner og arbeidsoppgåver når det gjeld post og intern dokumentbehandling var føresett i endringane av administrasjon og organisasjonen som var vedteke frå Dette gjeld fyrst og fremst samling og skanning av inngåande post til kommunen. Kontormessig og bemanningsmessig ligg det no til rette for å kome i gang med å planleggje overgangen slik at dette vil omfatte heile kommuneadministrasjonen. Når denne planlegginga blir sett ut i livet, vil saksdokument i administrasjonen vera basert på elektronisk tilgang. Utgreiingsarbeidet om eventuell innføring av eigedomsskatt i heile kommunen vart påbegynt i 2008, men i langt mindre omfang enn meint. Arbeidet skal halde fram i Uavhengig av utviding av omfanget er det behov for å auke den administrative ressursen - også med meir tidsmessig programvare. Gol kommune side 23 av 85 Årsmelding 2008

24 IKT 1. HOVUDTAL DRIFT (hovudkap.) R 2008 B 2008 R i heile kr UTGIFTER 10 Løn Kjøp av varer og tenester Kjøp av tenester INNTEKTER 16 Sals- og leigeinntekter Brukarbetaling Refusjonar og tilskot Overføringar NETTO UTGIFT MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI På grunn av mange driftsoppgåver er kjøp av varer og tenester noko mindre enn budsjettert. Ein del av dei planlagde prosjekta er utsette til STILLINGAR LIKESTILLING/INTEGRERING IKT-ansvarleg 100 % IKT-konsulent 200 % 1/3 er kvinner. 50 % av den eine konsulentstillinga er dekt av fellesutgiftene i regionen. 4. SJUKEFRÅVERE/ARBEIDSMILJØ Sjukefråveret er 0,7 %. Arbeidsmiljøet er godt. 5. MÅL, OPPGÅVER OG AKTIVITETAR 2008 IKT Hallingdal Dei aller fleste oppgåvene går gjennom den felles IKT-organiseringa (VIKTO) i Hallingdal. 6. DELTAKING I REGIONALT SAMARBEID Sak/arkiv Det er ikkje innført nye funksjonar i vesentleg grad har vore prega av konsolidering og stabilisering av systema. Hallingdal skrivebord Vedlikehald og innføring av mange nye brukarar på denne plattforma. Alle som er knytte til nettverket i Hallingdalskommunane, har tilgang til dette. I tillegg kan Hallingdal skrivebord nåast frå heimekontor og berbare arbeidsstasjonar som er knytta til internett. Hallingdal, IKT-drift (VIKTO) Brukarstøtte, 2.line, drift og prosjekt er innført som område det vert arbeidd under. Organiseringa inneber at alle IKT-tilsette har oppgåver innanfor alle desse områda. Utbygging og samordning av IKT i skulane i Hallingdal er starta. Administrativt system for skule og barnehage er innført i heile regionen. 7. PLANLAGDE OPPGÅVER 2009 INNANFOR VEDTEKE BUDSJETT IKT-lokalt Ny kabling på kommunehuset Flytting av datarom til kjellaren IKT- Hallingdal Under arbeid: Sentralt nett Nye modular felles programvare Nye tiltak: Kvalitetssystem 2008 har vore prega av høgt aktivitetsnivå med mange driftsproblem på mange nivå. Prosessen med ny organisering og nye funksjonar til dei IKT-tilsette i Hallingdal har vore vanskeleg og teke altfor lang tid. Gol kommune side 24 av 85 Årsmelding 2008

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE

ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE ÅRSMELDING KVITESEID KOMMUNE 2014 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1. Rådmannen si innleiing... 3 1.2. Balansert målstyring... 4 2 Samfunnsutvikling... 5 2.1 Rapport handlingsprogram... 5 2.2 Utviklingstrekk...

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012

Økonomiplan 2009 2012 Gol kommune Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2009 2012 og Årsbudsjett 2009 Avdelingane sine framlegg til politisk behandling INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET 0.1.

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Med årsrapportar frå sektorane

Med årsrapportar frå sektorane Med årsrapportar frå sektorane Versjon 7.4.2015 ÅRSMELDING 2014 - BØ KOMMUNE Utviklinga har på fleire område vore god i 2014. Ei analyse frå Telemarksforsking visar at Bø er attraktiv både for næring og

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18.

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18. Gol kommune Avdelingane sine framlegg til Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2008 2011 og Årsbudsjett 2008 Framlegg til Formannskapet 18.oktober 2007 2 INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011

Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2008 og Økonomiplan 2008-2011 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2008 2011 3 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer