Hovedutvalg for næring og eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for næring og eiendom"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksdokumentene til sak PS 2015/26 «Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate 4» vil bli ettersendt i en oppdatert versjon av innkallingen. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/20 PS 2015/21 PS 2015/22 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2015/23 Allsang på Grensen, /4781 PS 2015/24 PS 2015/25 Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse Eierskapsmelding for Halden kommune, oppdatert juni 2015 PS 2015/26 Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate / /6906 Side nr. Erlan Aastebøl utvalgsleder Side2

3 PS2015/20Godkjenningavinnkalling PS2015/21Godkjenningavsaksliste PS2015/22Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Allsang på Grensen, Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Martin Vik, Gina Finsrud. Sammendrag av saken: Halden kommune hadde i perioden fra 2006 til 2013 et samarbeid med TV 2 om å realisere innspill av Allsang på Grensen. I 2013 trer kommunen ut av dette samarbeidet, som følge av svak økonomi og en tro på at private aktører kan være i en annen situasjon i forhold til å videreutvikle arrangement. Grensearena AS trer i 2013 inn i samarbeidet med TV 2 og signerer avtale for Arrangementet er vellykket, selv om arrangementet regnskapsmessig også i 2014 går i underskudd. Til tross for dette tegner Grensearena AS under avtale med TV 2 for Dette er mulig etter at eiere har gått inn med økt kapital. Grensearena AS har gjennom 2014-arrangementet og planleggingen av Allsang på Grensen 2015, opplevd at et slikt arrangement er vanskelig å arrangere uten betydelig støtte fra offentlige virksomheter. Grensearena inviterer med bakgrunn i dette inn til dialog/samarbeid for å kunne sikre Allsang på Grensen i et lengre perspektiv, Grensearena AS har spilt inn et behov, samlet fra offentlige virksomheter på årlig 3 mkr. Allsang på Grensen har de årene det har vært arrangert bidratt med positive bidrag til Halden; økt omsetning for lokalt næringsliv, god markedsføring, bidrag i omdømmebyggingen, økt kompetanse på å arrangere større arrangement, økt stolthet, for å nevne noe. Side4

5 Rådmannen mener det med bakgrunn i disse effektene er av stor verdi, ikke bare for Halden men Østfoldregionen, at Halden kommune og andre offentlige etter i Østfold kan bidra til at arrangementet i fremtiden også sendes fra Fredriksten Festning. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret ønsker å bidra til å sikre at innspillingene av Allsang på Grensen fortsetter i Halden i tidsperspektivet Det må settes av økonomisk bevilgninger i kommende årsbudsjett. 2. Halden kommune arbeider aktivt, i samarbeid med Grensearena AS, om å få andre offentlige aktører til å bidra for å sikre arrangementet ved Fredriksten festning. 3. I samarbeid med dagens eiere av Grensearena AS, vurdere hensiktsmessigheten og nytten av å invitere flere medeiere inn i selskapet. Halden kommunes eventuelle eierskap fremmes i egen sak høsten Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune inngikk i 2006 et samarbeid med TV 2 om realisering av innspillinger av programmet Allsang på Grensen i Halden. Innspillingene ble gjennomført med Halden kommune som tilrettelegger fra 2007 til og med Kommunens årlige kostand knyttet til arrangementet var varierende, men totalt mellom 3-4,5 mkr årlig. Sommeren 2013 foretok rådmannen en vurdering av om hvorvidt Halden kommune kunne fortsette å være direkte part i Allsang på Grensen, som følge av kommunens økonomiske situasjon. Rådmannen ønsket å se om private aktører kunne utvikle arrangementet i samarbeid med TV 2 på en måte som ville gjøre dette selvfinansierende. Halden kommune var i dialog med flere aktører, og ba disse om å ta kontakt med TV 2 for å se om det kunne lages en avtale med en privat aktør. Kommunestyret vedtok å yte et bidrag på 1,6 mkr (rammen for bagatellmessig støtte) som en engangssum til 2014-arrangementet. Grensearena AS I 2013 ble Grensearena AS etablert, og selskapet inngikk avtale med TV 2 om tilrettelegging av Allsang på Grensen 2014-sesongen. Grensearena har i dag fem aksjeeiere som alle eier 20% hver; GG-Gruppen, Kynningsrud AS, Berg Sparebank, Communicate Norge AS og Ringstad Eiendom AS Selskapets formål er: «Tilrettelegge for kultur- og idrettsarrangementer gjennom å: Promotere Halden og grenseregionen som arena for store arrangementer, samt å være bindeleddet mellom arrangør, kommune og næringsliv. Styrke samarbeidet mellom næringsliv, kultur og idrett. Bidra til å forsterke merkevarebygging av Halden og grenseregionen.» Selskapet skal ikke ha erverv til formål Grensearena AS har i dag ett prosjekt som er gjennomføring av Allsang på Grensen. Bakgrunnen for at selskapet engasjerte seg i Allsang er at selskapet opplever det som viktig at dette arrangementet blir i byen. Det inviterer til markedsføring, stolthet og omdømmebygging, for å nevne noe. Side5

6 Allsang 2014 hadde flere positive utviklingstrekk sett i forhold til tidligere år, og arrangementsmessig var alle involverte godt fornøyd med sesongen. Grensearena AS tegnet derfor tidlig høst 2014 en ny avtale med TV 2 om produksjon/tilrettelegging av Allsang på Grensen Driftsregnskap 2014 Regnskapet for Allsang 2014 er gjort opp. Resultatet er negativt, selv med et tilskudd fra Halden kommune på 1,6 mkr. Underskuddet for 2014 utgjorde i størrelsesorden 2,6 mkr. Eiere av selskapet har skutt inn betydelig egenkapital i selskapet, for å dekke underskuddet. Erfaringen selskapet har gjort seg er at et slikt arrangement som Allsang ikke er mulig å gjennomføre uten offentlig støtte. Finanseringen av Allsang 2015 er ikke pr dato på plass, men det jobbes iherdig fra selskapets side for å sikre dette. Allsang Med bakgrunn i erfaringen Grensearena AS har gjort i 2014 og så langt i 2015, inviterte selskapets styre til møte i mai der Halden kommune v/ ordfører og rådmann og TV 2 var invitert. Bakgrunnen for møtet var å diskutere mulighet for en forutsigbarhet knyttet til innspillingene av Allsang på Grensen i en periode på 3 år fremover. Grensearena AS er klare på at deres videre satsing på Allsang på Grensen, vil avhenge av i hvilken grad offentlige aktører blir med og bidrar økonomisk. Med det offentlige menes i denne sammenheng Halden kommune, Østfold Fylkeskommune og Nasjonale Festningsverk. Grensearena AS utfordrer disse tre partene til å komme med en forutsigbarhet i støtte over et lengre tidsrom. I møtet ble det signalisert et behov for en årlig støtte på 3 mkr fra nevnte parter. Allsangs betydning for Halden og regionen Markedsføring og omdømme eksternt Allsang på Grensen er det mest sette sommerprogrammet på TV 2, kun Nyhetene har bedre seertall. Markedsandelen i 2014 var ca 40%. Siden oppstart har programmet hatt over 4 millioner seere, og programmet blir også vist på svensk tv. Hvert program innledes med en vignett som viser innseilingen til byen, gjestehavna og festningen, og i hvert program sier programledere og artister at innspillingene blir gjort i Halden. Byen er således gjort kjent for hele nasjonen, samt i Sverige og Danmark. Halden omdømme forbindes nå med sommer, sol og sang. En rapport fra mediebyrået Retriever i 2012 viser at redaksjonell omtale av Halden kombinert med Allsang på Grensen hadde en estimert annonseverdi på 10,6 millioner kroner. Verdien av TV sendingene kommer i tillegg. Økning i antall tilreisende Under innspillingene strømmer det på med besøkende som er med på opptakene. Informasjon fra billettkjøpet viser at publikum kommer fra samtlige fylker og fra utlandet, ca 75% er tilreisende. I løpet av syv innspillinger pr sommer er det opp mot besøkende, og markedsføringen fører til at tilreisende også kommer resten av året. Fredriksten festning har nå over besøkende årlig og er Norges 8. mest besøkte turistattraksjon. Næringsutvikling og økonomi Allsang på Grensen er en direkte årsak til at Kaserna ble gjenåpnet som overnattingssted, og det Side6

7 er nå blomstrende aktivitet med nye tilbud i festningen. Sommershowet på Thon Hotel er også en direkte følge av Allsang på Grensen. OMNI produksjon har fått et stort oppdrag i forbindelse med overføring av innspillingene, og hotellene i byen fulle hele sommeren. En Price Waterhouse Coopers rapport fra 2012 viste at besøkende på Allsang arrangementet sto for en netto verdiskapning lokalt på ca kr. 15,2 millioner i form av varehandel, overnatting/servering og skatteinntekter. Det er opprettet et arrangementsforum ledet av Halden Turist som sørger for god kommunikasjon mellom næringslivet i byen og store arrangører med tanke på å få mest mulig igjen til næringslivet i byen. Fredriksten festning som kulturarena Hver sesong kommer ca 100 artister til innspillingene, de fleste har med seg managere som også jobber med andre prosjekt. Besøk under Allsang på Grensen er direkte årsak til at bl.a. Tons of Rock, Landstreffet for russen, Boccelli, Leonard Cohen, Joe Cocker, Roxette m.fl. la sine konserter til Halden. Kompetanse lokalt, lag og foreninger Halden som by har utviklet stor kunnskap på gjennomføring av store arrangement, og denne kompetansen er etterspurt langt utover Haldens grenser. Gjennom Allsang på Grensen er det utarbeidet dokumentasjon på sikkerhet, logistikk, kiosksalg, sponsorprodukter med mer som er direkte overførbar til andre arrangement f. eks i regi av lokale idrettsklubber. Lokale lag og foreninger har dugnadsarbeid på Allsang i størrelsesorden timer pr år, og dugnadsjobbing og kiosksalg har gitt en inntekt på ca kr årlig til lokale foreninger. Intern markedsføring Allsang på Grensen skaper et stort lokalt engasjement og de fleste av innbyggerne i Halden er på en eller annen måte involvert som publikum, sponsor, leverandør, dugnadsarbeider eller korsanger. Svært mange tilreisende og TV seere sier at Halden er en flott by, en gjemt perle, og det at mennesker utenifra roser byen gir Haldenserne en ekstra stolthet. Når det gjelder arrangement, har Halden blitt storebror i Østfold sammenheng. Med bakgrunn i ovennevnte mener rådmannen at det er viktig for Halden at Allsang på Grensen forblir her. Arrangementet er viktig for mange næringslivsaktører i byen og i noen tilfeller er de arrangementene som er kommet til byen, først å fremst gjennom den markedsføring Allsang har bidratt med, grunnlag for drift. Rådmannen tror at Allsang ikke har utspilt sin Rolle, men har befestet konseptet enda mer og den kan videreutvikles. Rådmannen mener derfor det er viktig at Allsang på Grensen fortsetter og at arrangementet blir sikret forutsigbarhet fram til Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Rådmannen mener det var et riktig grep å få en privat aktør til å inngå avtale med TV 2 om videreføring av Allsang på Grensen. Rådmannen mener det også er viktig i fremtiden, med tanke på å videreutvikle «de tilstøtende mulighetene» et slikt arrangement gir lokalmiljøet. I dag er det fire eiere av Grensearena AS, som har utviklet seg til å bli en god samarbeidspartner for TV 2. Rådmannen ønsker å utfordre selskapet til å åpne opp for flere mediere. Dette for å Side7

8 styrke /bygge Grensearena AS som et omforent «Haldenprosjekt». Rådmannen tror dette ville kunne gi enda mer kraft gjennom et økt samhold lokalt. Økonomi En målsetting må være at Allsang på Grensen utvikles slik at arrangementet blir selvfinansierende og helst går med overskudd. Erfaringene som både Halden kommune og Grensearena AS har gjort, viser at det krever utvikling nye inntektsområder og finansieringskilder. Grensearena AS signaliserer et årlig behov de nærmeste årene på 3 mkr årlig i offentlig støtte. Rådmannen er positiv til at Halden kommune bidrar til å realisere dette. Halden kommune selv må bidra med midler inn, og det må arbeides mot Østfold Fylkeskommune i fht den regionale virkningen som også er stor. Rådmannen er videre enig med Grensearena AS at Nasjonale Festningsverk får en betydelig markedsføring av Fredriksten festning som kulturarena og at det bidrar til inntekter fra andre arrangører, flere besøkende til festningen og en styrking av næringsgrunnlaget for leietakere/næringsdrivende i festningen. Det bør derfor være av interesse for NFV å bidra i spleiselaget. Rådmannen er altså positiv til å arbeide for et kommunalt bidrag, til tross for en anstrengt kommuneøkonomi. Bakgrunnen for dette er viktigheten av arrangementet for Haldensamfunnet som helhet og spesielt den omsetningsøkningen et slikt arrangement gir for kommunens næringsliv. Juridiske forhold Halden kommune må forholde seg til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, i forbindelse med å gi eventuelle driftstilskudd til Grensearena AS. Disse reglene gjelder selv om Halden kommune skulle bli deleier i Grensearena AS. Regelverket lister opp 6 forhold som alle må være tilstede, dersom tilskudd skal bli definert som offentlig støtte; o Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren o Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form. o Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet) o Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester (selektivitet) o Støtten må vri konkurransen eller trur med å vri konkurransen o Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Regelverket sier at alle 6 punkter må være oppfylt for at en støtte skal være omfattet av forbudet om å gi støtte. Rådmannen kan ikke på nåværende tidspunkt se at de to siste punktene vil være oppfylt ved å gi støtte til Grensearena AS for gjennomføring av Allsang på Grensen. En årsak til dette er at Allsang på Grensen er et konsept som TV 2 eier, og som de selv velger samarbeidspartner til. Andre spørsmål på tvers av administrative grenser, bl.a. Det vises til redegjørelse «Allsangs betydning for Halden og regionen» Betydning for kommunens næringsutvikling Side8

9 Det vises til redegjørelse «Allsangs betydning for Halden og regionen» Alternative løsninger og vurderinger Som nevnt ønsker Grensearena AS og TV 2 en tidlig avklaring på videre satsning på Allsang på Grensen. Ambisjonen er å ha dette klart i månedskiftet august/september Alternativet til ikke å bidra aktivt til at Allsang på Grensen skal arrangeres fra Halden i , er å være passiv å håpe på at resultatet i 2015 blir så bra at Grensearena AS velger å kjøre videre uten «offentlig medvirkning». Rådmannen mener at dette ikke er realistisk, og en eventuell nedleggelse av Allsang på Grensen vil være svært uheldig. Verdien av å ha arrangement i Halden er for stor ifht næringsliv, markedsføring, omdømmebygging og stolthet. Det offentlige tilskuddet som Grensearena AS mener er nødvendig, årlig 3 mkr, kan komme fra flere bidragsytere. Rådmannen mener det er viktig, i samarbeid med Grensearena AS, å arbeide for dette. Som nevnt tidligere vil rådmannen utfordre Grensearena AS til å invitere flere inn på eiersiden i selskapet. Dette vil også kunne bidra til å sikre en egenkapital i selskapet i forhold til å tåle et tap i en kortere periode. Konklusjon Rådmannen er positiv til å støtte og bygge opp under tiltak som sikrer at Allsang på Grensen blir sendt fra Fredriksten festning i perioden De kommende års budsjetter må reflektere en slik satsning. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale pensjonskasse Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Gjennom årene overførte Halden kommune mange av sine kontorbygg til HKP for å styrke kapitalen i selskapet, etter pålegg fra Kredittilsynet. Kredittilsynet påla samtid et leieforhold mellom HKP og Halden kommune. Disse kontraktene kan bare sies opp av HKP. Rådmannen ser gjennom de siste års drift, at kommunen har begrenset bruk for flere bygg som leies, og videre at prisen for å komme ut av leiekontraktene bare øker. Rådmannen ønsker derfor å kjøpe tilbake bygg fra HKP, for å stå friere knyttet til eiendomsdisposisjoner i fremtiden. Rådmannen ser at tidspunktet for å gjøre et slikt tilbakekjøp kan være gunstig nå, med så vidt lave renter. Rådmannens innstilling: a) Halden kommune kjøper tilbake følgende bygg fra HKP: - Busterudgt 3, St Joseph - Kino m/mellombygg - Sommero, Øbergveien - Bergheim Trygdehybler - Tollboden b) Det opptas lån på kr ,- for finansiering. Lånet avdras med løpetid på 15 år. c) Låneopptak oversendes Fylkesmannen for godkjenning Side10

11 Saksutredning: Bakgrunn Bakgrunn: Som følge av nedgangskonjunktur i aksjemarkedet i 2002/2003, tapte HKP store deler av sin kapital. Halden kommune måtte da skyte inn kapital i HKP slik at denne ble tilfredsstillende i sett i forhold lovkrav. Halden kommune hadde ikke fondsmidler til å dekke kravet, og fikk heller ikke godkjent låneopptak for å finansiere dette. Av den grunn ble kommunal bygningsmasse overført. Kredittilsynet satte imidlertid som krav at leiekontraktene mellom Halden kommune og HKP for de bygg som ble overskjøtet, bare kunne sies opp fra HKP sin side. Kredittilsynet krevde også at leieavtalene ikke hadde noen varighet/ sluttidspunkt. Videre hadde man fra tilsynets side en forventning om at kommunen ville være en bedre forvalter av eiendommer enn pensjonskassen, slik at det ble krevet at alt vedlikeholdsansvar skulle ligge til kommunen. Disse kravene måtte innfris for at Kredittilsynet skulle akseptere overføring av eiendommer som innskudd av egenkapital istedenfor kontante innbetalinger til pensjonskassen. Ved fastsettelse av bokført verdi for en næringseiendom, er den husleieinntekten som en eiendommen gir avgjørende. Eiendommene som ble overført for å styrke egenkapitalen i pensjonskassen, ble overført på ulike tidspunkter; desember 2001, mars 2003 og desember Som alle andre markeder, så svinger også eiendomsmarkedet. Det betyr at markedsvilkårene i eiendomsmarkedet var ulike på disse tre tidspunktene. Tilsvarende har eiendomsmarkedet endret seg fram til i dag. Utviklingen har vært at kravet til avkastning i eiendom (husleieinntektene i prosent av markedsverdi på eiendommen) har fulgt rentemarkedet ned. Denne utviklingen har medført at leiekontrakter som f. eks. ble inngått i perioden har gitt en årlig avkastning på egenkapitalen til investor i perioden på mellom 13 og 8 %. Tilsvarende har leiekontrakter som f. eks. ble inngått i perioden gitt en årlig avkastning på egenkapitalen til investor i perioden på mellom 0 og 6,5 %. Leiekontraktene som ble inngått mellom kommunen og pensjonskassen har alltid forholdt seg til de gjeldene markedsvilkår på oppstartstidspunktet. På tidlig 2000-tall var leien pluss/ minus 10 % av markedsverdien, i dag er den 6 7 %. Dette medfører at årlig leie for noen eiendommer kan framstå som høy sammenlignet med kontrakter som inngås i dag. I tillegg til eiendommer som ble overført for å styrke egenkapitalen i pensjonskassen ble det i perioden solgt eiendommer fra kommunen til HKP av ulike årsaker, samt at HKP kjøpte en eiendom for å leie til Halden kommune. Leieforhold Pr juni 2015, er kommunen i et leieforhold på følgende bygg med HKP: Bygg Overført Overf. verdi Bokført verdi Årlig leie Busterudgata 3, St. Des Joseph Rådhuset Mars Gamle rådhus Mars Fayegården, Mars Svenskegata 6 Sommero, Øbergveien Mars Side11

12 Brannstasjonen Mars Svenskegata 5/Jacob Des Blochs fate 4 Kino m/mellombygg Des (Tordenskioldsgt 8) Tordenskioldsgt 4 Juni (Folkets hus) (1) Bergheim Des Trygdehybler (2) Tollboden (3) Juli ) Folkets Hus ble kjøpt av HKP da Halden kommune hadde behov for arealet som følge av lokalisering av NAV. Summen i kolonnen overf. verdi er kjøpesummen. 2) Bergheim Trygdehybler ble solgt til pensjonskassen av likviditetsmessige hensyn 3) Tollboden ble overført som et mellomoppgjør for at Halden kommune skulle komme seg ut av leiekontrakter i Olav V s gate 3, Torget 1 (politistasjon/fengsel) og Borgergata 4 (Kirkens hus), som HKP solgte til Torget Eiendom AS. Leiekontrakter utforminger og bindinger Leiekontrakter mellom HKP og Halden kommune ble utformet som et ledd i å sikre en stabil avkastning på pensjonistenes midler. Disse ble derfor gjort uoppsigelige for Halden kommune, etter pålegg fra Kredittilsynet. Årlig leiebeløp og regulering av disse er fastsatt i leiekontrakter. Årlig leie reguleres med årlig endring i KPI. Bokført balanseverdi i HKP sine regnskaper fastsettes ved hjelp av uavhengig takstmann en gang i året. Til grunn for takseringen ligger endring i husleie som følge av endring i KPI, samt en vurdering av slit/ elde og eventuelle påkostinger på eiendommene. Alle leiekontrakter, men unntak av Bergheim, Tollboden og deler av nye rådhus, er utformet over samme lest. I leiekontrakten for Bergheim, Tollboden og deler av nye rådhus (den delen som nylig ble rehabilitert) har HKP ansvar for ytre vedlikehold og tekniske installasjoner. For alle andre bygg har kommunen alt ansvar. Kommunens prioriteringer over en lengre periode har vært av en slik karakter at det har vært minimalt med ressurser til vedlikehold, og markedsmessig sett har det vært en verdiforringelse av byggene. Som følge av at Halden kommune har alt ansvar for bygget gjennom de uoppsigelige leiekontraktene, reflekteres ikke verdiforringelsen inn i bokført verdi på bygg i HKP sine regnskaper. Uttreden av leiekontrakter Halden kommune har i løpet av de siste årene forsøkt å komme seg ut av noen av leieavtalene med HKP. HKP er imøtekommende på dette, men de vil ikke ta tap knyttet til en slik transaksjon. Med andre ord, den bokførte verdien skal innbetales. Bakgrunnen for dette er etter det rådmannen erfarer at leiekontrakter ble utformet i samarbeid med Kredittilsynet, og skulle være en sikkerhet for pensjonistenes penger. I så måte har rådmannen forstått det slik at det derfor er vanskelig for HKP å ta tap i forbindelse med disse kontraktene. En situasjon med uoppsigelig leiekontrakt for Halden kommune, en bokført verdi og en årlig leie som bare øker, samtidig som byggets realverdi reduseres som følge av endrede behov, er en meget uheldig situasjon å være i. Rådmannen mener det derfor må vurderes å komme ut av leieavtalene i enkelte bygg, spesielt bygg som kommune ikke lenger anser som varige lokasjoner for kommunal tjenesteproduksjon. En årsak til at dette er mulig er dagens lave rentenivå. Rentenivået kommunen kan oppnå på innlån er så lavt at kapitalkostnadene ved et lån, selv ved valg av fast rente over hele nedbetalingsperioden, vil være lavere enn husleien som betales. Side12

13 Aktuelle bygg for tilbakekjøp Rådmannen mener at bygg som skal benyttes i et meget langt tidsperspektiv er aktuelt at forblir i HKP med Halden kommune som leietaker. I disse tilfellene mener rådmannen leiekontraktene må reforhandles ifht vedlikeholdsansvaret, og har iverksatt egne prosesser på det. Rådmannen antar at dette også kan være stabiliserende for HKP. Bygg Halden kommune ikke har behov for bør etter rådmannens syn kjøpes tilbake og eventuelt klargjort for salg / utvikling. Rådmannen vurderer de ulike bygg slik: Bygg Vurdering Tilbakekjøp Rådhuskvartalet, Det ble i 2005 fattet vedtak om å sentralisere Nei (Storgata 6-8, Tordenskioldsgate 4.) publikumstjenester rundt Wiels Plass. Dette er gjennomført. Rådmannen ser ikke på nåværende tidspunkt at det er aktuelt å vurdere ny plassering for et rådhus, og legger til grunn at det er i Storgata dette skal vær i overskuelig fremtid. Busterudgata 3 Bygget, St. Joseph skal benyttes som lokaler for Halden Ja Kommunale kompetansesenter. Dette frigjør leiekostnader i Os Alle 9 fra medio Fayegården Fayegården står i dag tom, og det er p.t. ikke planlagt Nei kommunal aktivitet i bygget. Det er imidlertid samtaler mellom Østfold Museene og HKP om leie av deler av bygget. Rådmannen vil forsøke å se dette som en åpning på eventuelt å leie deler av bygget på ordinære kontrakter og vilkår. I motsatt fall bør bygg kjøpes Sommero Tilholdssted for Teknisk Drift og kommunen har ingen Ja planer om å endre dette. Bygget får i disse dager et påtrengt vedlikehold. Brannstasjon Etter rådmannens syn må brannstasjonen sees på som en del av Rådhuskvartalet. HKP bør i samarbeid med Halden kommune utvikle kvartalet etter ny brannstasjon Nei Kino m/mellombygg Bergheim Trygdehybler Tollboden Svenskegt 5/Jacob Blocks har funnet sin lokalisering Halden kommune selv har ikke virksomhet i selve kinobygget med i tilstøtende areal der Kulturskolen holder til. Det vil være viktig for Halden som by å ha en Kino, og slikt sett betrakter rådmannen en langsiktighet i byggets bruk. Bygget vil inngå i en fremtidig utvikling av Bergheimområdet, der det planlegges opptil 100 demensboliger som erstatning for andre. Bo- og eierform er ikke besluttet i prosjektet enda, men rådmannen mener vi vil stå friere ved selv å eie bygget, i forhold til videre planlegging. Tollboden ble som nevnt overført som et mellomlegg for at kommunen skulle komme seg ut av andre leieforhold med HKP. Tollboden og basarene bør være en sentral plass i bybildet ved Torvet, som kommunen bør utvikle i en sammenheng. Halden kommune har forsøkt å komme seg ut av dette forholdet i lengre tid, men ikke lykkes. Det foreligger Ja Ja Ja Nei Side13

14 gate 4 vedtak på å inngå intensjonsavtale med HKP om utvikling av området. Rådmannen vil anbefale at det forsøkes å inngå en slik utviklingsavtale, før et eventuelt tilbakekjøp skjer. Med utgangspunkt i de valgte objektenes markedsverdi, kan netto kapitalkostnader (fratrukket eventuelt leieinntekter) beregnes. Forutsetningene for beregningen framgår nedenfor. Det gir følgende bilde av utviklingen i netto kapitalkostnader sett i forhold til leieutgifter til HKP. Det legges til grunn at HKP oppnår tilsvarende avkastning på frigjort kapital, som leieinntektene fra kommunen i dag, og at premieinnbetaling og arbeidsgiveravgift av denne grunn forblir uendret. Rente: 2,4 % Inflasjon: 2,5 % Løpetid: 15 år Husleie å betale Netto lånekostnad Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Dagens forhold mellom HKP som eier og Halden kommune som leier fungerer greit. Som følge av at kommunen i de fleste tilfeller har alt ansvar på byggene, vil ikke et tilbakekjøp vesentlig øke presset på egen organisasjon. HKP har som eier det formelle ansvaret knyttet til sikkerhet i bygg, bl.a. knyttet til at taksten og andre legemer kan falle ned. Det at Halden kommune ikke har etterlevet leiekontrakter har til tider vært problematisk for HKP. Ved at de selger til kommunen blir ansvaret liggende her, på den part som også i dag egentlig har ansvaret. Økonomi Som grafen over viser vil kommunen allerede det første året redusere sine driftsutgifter dersom byggene kjøpes tilbake. Dersom transaksjonen finner sted med virkning fra vil dette bidra positivt med 0,3 mkr i 2015, 1,5 mkr i 2016 og 4,1 mkr fra Effekten i en nåverdiberegning over 30 år gir en effekt på 38 mkr. i reduserte kostnader. Side14

15 Dersom nedbetalingstiden på lån forlenges til eks 20 år, vil den årlige effekten øke de første årene. Effekt i 2015 vil være 1,2 mkr, 2,3 mkr i 2016 og 4,9 mkr i Grunnen til en slik effekt er at rentenivå er rekordlavt, og etter slik bildet er nå, vil være det i flere år fremover. Husleien i årene som kommer er relativt forutsigbar, det bør derfor velges fast rente over hele lånets løpetid. Sett fra rådmannens ståsted hadde det vært ønskelig å betale ned lån som opptas over enda kortere løpetid, men velger å ikke legge opp til det. Det kan eventuelt gjøres dersom regnskap etter avsetninger og inndekninger skulle vise et mindre forbruk. Kommunen har ikke likvider til å finansiere tilbakekjøpet med egenkapital og finansieringen må lånefinansieres. Fylkesmannen skal godkjenne investeringen. Juridiske forhold Formelt sett overføres ansvaret som byggeier har over til kommunen. Selv om kommunen i dag har alle forpliktelser gjennom leiekontrakten, har de formelt sett ikke ansvar som byggeier. Som nevnt har dette vært noe problematisk for HKP, da kommunen i enkelte tilfeller ikke har etterlevet kontrakter knytet til ytre vedlikehold Betydning for kommunens næringsutvikling Isolert sett vil et tilbakekjøp ikke ha noen innvirkning på næringsutviklingen i Halden. Betydning for kommunens miljøvernengasjement Ingen. Alternative løsninger 1) Forbli i dagens leiekontrakter 2) Inngå prosess med justering av løpetid for kontrakter Vurdering av løsningsmulighetene 1) Forbli i dagens leiekontrakter Rådmannen mener dette vil være uhensiktsmessig. Fremstillingen av kostnadsutvikling knyttet til kjøp VS fortsatt leie, viser dette klart. Leieavtaler i bygg kommunen ikke trenger i et langt tidsrom bør derfor avvikles. 2) Inngå prosess med justering av løpetid for kontrakter Halden kommune inngår en dialog med HKP og Finanstilsynet med den hensikt å gjøre om dagens leiekontrakter til en mer ordinær langsiktig leiekontrakt, med eks vis med 5-10 års binding deretter oppsigelig med 1 års varsel. Innretning i fht en slik løsning må være at overføringer og leiekontrakter var en redningsoperasjon en vellykket sådan. Pensjonskassens finansielle stilling er i dag god, og bedre enn gjennomsnittet av de kommunale pensjonskassene. Gjennom en gradvis avhending og utfasing av leiekontrakter sikres mulighet for å jobbe med andre leietakere for HKP eller salg. Rådmannen opplever tilbakemeldinger fra HKP som delvis positive, men at Finanstilsynet har større betenkeligheter med dette. Bakgrunnen for det er nettopp de leiekontraktene som foreligger, som er en meget god garanti på avkastning på pensjonisters midler. Side15

16 Rådmannen opplever det som vanskelig å gå videre på dette alternativet, etter de signaler som er mottatt. Konklusjon Rådmannen mener det vil være hensiktsmessig å kjøpe tilbake flere bygg fra Halden kommunale pensjonskasse, og på den måten få terminert evigvarende leiekontrakter. Dette vil medføre en stor besparelse i et lengre perspektiv, men gir også økonomis effekt allerede fra år 1. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2015/ Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Eierskapsmelding for Halden kommune, oppdatert juni 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <Roar Vevelstad> Sammendrag av saken: Eierskapsmeldingen til Halden kommune ble behandlet i HNE i november og kommunestyret i desember Saken ble utsatt i kommunestyret. I den vedlagte eierskapsmeldingen har Rådmannen presisert arbeidsoppgavene til kommunestyre og administrasjon i forbindelse med eierskapsmeldingen. Saken sendes til ny behandling i HNE. Rådmannens innstilling: Eierskapsmeldingen 2015 vedtas. Saksutredning: Tidligere behandling Eierskapsmeldingen til Halden Kommune var oppe til behandling i HNE 26. november 2014 i PS 2014/51. Vedtak: Side17

18 HNE vedtar «Eierskapsmeldingen 2014» men registrerer at dette er en «1. generasjons eiermelding» og ber administrasjonen om tidligst mulig i 1. halvår 2015 om å fremlegge en ferdig, oppdatert eierskapsmelding. Imidlertid ønsker HNE ikke å vedta punkt 13 Valg av styre, 1. avsnitt. Dette punktet tas opp til drøftelse/behandling og vedtak på kommende HNE-møte. Deretter sendes saken til KS. Eierskapsmeldingen ble behandlet i kommunestyret 11. desember i PS 2014/119. Vedtak: Saken utsatt. Bakgrunn Halden kommune har eierskap i flere selskaper. Noen av disse eies 100% av kommunen, mens andre er kommunen deleier i. Selskapene varierer stort i omfang/omsetning og kompleksitet og har varierende organisasjonsform. I tillegg til ordinære selskaper, som aksjeselskap og interkommunale selskaper, gir kommunen årlig betydelige tilskudd til stiftelser og organisasjoner. Rådmannen mener det ikke har vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsker å oppnå med sine eierskap i respektive bedrifter/selskaper/stiftelser. Videre har rapportering tilbake fra selskaper bare i beskjeden grad nådd frem til det politiske miljø. Fra rådmannens ståsted vil det være viktig å sette fokus på eierskap, og med dette være bevisst hvilken strategi kommunen har, hva slags forventninger man har til resultater og ikke minst eierskapet i seg selv hva er egentlig formålet med det. Dette er bakgrunnen for utarbeidelse av Eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen vil være gjenstand for kontinuerlig oppdatering. I utarbeidelsen har det vært vanskelig å finne opprinnelige målsettinger og vurderinger av hvorfor kommunen har eierskapet og kommunens antatte strategier i fht eierskapet. Det er beskrevet kommunens antatte formål og eierskapsstrategi ut i fra selskapets formål og andre kilder. Dette vil være gjenstand for presisering og oppdatering. Endringer fra Eiermelding 2014 Rådmannen har foretatt følgende endringer: Endringer i rapporten: - Det er lagt til/presisert kommunestyrets og rådmannens arbeidsoppgaver iavsnitt 3.15 side 10 og avsnitt 3.16 side 11 i eiermeldingen Endringer i selskapsopplysninger: - Oppdatert navn og styremedlemmer for Halden Arbeid og Vekst - Oppdatert informasjon om Regionalpark Haldenkanalen - Oppdatert informasjon om Driftsassistansen Østfold - Oppdatert informasjon om Frivilligsentralen - Oppdatert informasjon om NCE Oppdatering av data på respektive selskaper vil skje fortløpende utover året. Rådmannen har ikke endret ordlyden i fht punkt 3.13 side 8: «Arbeidet med å rekruttere styremedlemmer til selskaper der kommunen er eier, skal skje gjennom en nedsatt arbeidsgruppe på 5 personer: en fra posisjon, en fra opposisjon og tre administrative representanter (Rådmannens eierskapsteam). Arbeidsgruppen gir forslag på representanter til generalforsamlingen.» Side18

19 Rådmannen viser i denne sammenheng også til KS Bedrift sin orientering om Eiermeldinger for kommunestyret den 12. mars Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Det må dedikeres egne ressurser gjennom etablering av eget team ifht å utarbeide fremtidige eiermeldinger og arbeide med strategier knyttet til de ulike eierskap og engasjement kommunen har. Det er viktig å opparbeide en enhetlig struktur for rapportering til politisk myndighet, der også eventuelle endringer i strategi, forventninger og eierskap anbefales. Økonomi Teamet nevnt over etableres innenfor eksisterende rammer, og vil således ikke påføre kommunen økte kostnader. Kommunens eierskap representerer en betydelig kapital, og en oppfølging av de målsettinger kommunen har som eier, er viktig. Kommunens eierskap og den kapital det representerer skal være et virkemiddel for å nå nedsatte målsettinger som er av samfunnsmessig betydning. Juridiske forhold De selskapene kommunen er hel- eller deleier av er egne juridiske enheter. Det er imidlertid viktig at kommunen er bevist i valg av representanter til styrer og generalforsamlinger. Juridisk kompetanse vil inngå i eierteamet. Betydning for kommunens næringsutvikling En kommune som er aktiv i sin eierrolle vil være, etter rådmannens syn, en interessant samarbeidspartner for andre. En kommune som setter næringslivsetablering høyt og har et renommé som en aktiv eier, kan virke positivt inn på bedriftsetablering. Alternative løsninger Rådmannen mener at kommunen må fokusere mer på sitt eierskap i de ulike selskap. En videreutvikling av eiermeldinger og senere utvikling av klare eierskapsstrategier er nødvendig. Med bakgrunn i det mener rådmannen det ikke foreligger alternative løsninger. Konklusjon Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Gina Finsrud Side19

20 Eiermelding 2015 for Halden Kommune 1 Side20

21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Formål med kommunalt eierskap og behov for eierstrategi Overordnet eierskapspolitikk Overordnede prinsipper Samfunnsmessig forretningsdrift Åpenhet Etikk Eiermøter Langsiktige mål Resultatkrav Utbyttepolitikk Egenkapital Generalforsamling og representantskapets rolle Styrets rolle og oppgave Styrets sammensetning og uavhengighet Valg av styre Oppfølging av kommunalt eide og deleide foretak Kommunestyrets oppgave Administrasjonens oppgaver Evaluering av det kommunale eierskapet Oversikt over Haldens kommunes eierskap og eierstrategi Oppsummering Lover og forskrifter: Vedlegg - Beskrivelse av ulike organisasjonsformer Side21

22 1. Bakgrunn Denne eiermeldingen er et overordnet, tverrpolitisk styringsdokument for kommunale foretak og selskap som Halden Kommune eier alene eller sammen med andre, både offentlige og private. Eiermeldingen skal gi en kortfattet beskrivelse av formålet med kommunalt eierskap, beskrivelse av aktuelle organisasjonsformer, avklaring av roller, oppgaver og ansvar i forhold til kommunens selskaper, samt gi en gjennomgang av de selskap som Halden Kommune er delaktig i. Eiermeldingen skal synliggjøre de holdninger kommunen har som eier, være et fundament for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk, gi retningslinjer for sammensetning av styrer, stille krav til hvordan styrearbeidet blir utført, samt å evaluere kommunens rolle som eier. 2. Formål med kommunalt eierskap og behov for eierstrategi Hovedoppgaven til en kommune er tjenesteproduksjon, og i noen tilfeller kan det være formålstjenlig å organisere tjenesteproduksjonen i et eget selskap. Fordelene kan bl. a være: Lage et klart skille mellom bestiller og utfører av tjenesten Kortere tjenestevei slik at tjenesten blir utført på en mer effektiv måte Økt fokus på fag Samarbeid med andre kommuner for å dele kostnaden på flere Redusere økonomisk risiko Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet, og det er derfor viktig å tydeliggjøre formålet med et kommunalt eierskap og å skape forutsigbarhet og tydelige rammer. Det mest fundamentale spørsmålet er hvorvidt kommunen i det hele tatt skal være eier av et selskap. Mange ulike forhold, lover og forskrifter spiller inn, og kommunestyret må fatte et vedtak om eierskap basert på en totalvurdering av dette. Dersom kommunen bestemmer seg for å være eier, må strategien for eierskapet konkretiseres slik at kommunens forventninger og krav kan kommuniseres tydelig til de ulike selskapene. En overordnet eierstrategi vil bidra til tydelige målsetninger for eierskapet, klare forventninger til styret om hvordan selskapet skal driftes, åpenhet for allmennheten og det gir et grunnlag for at verdiene forvaltes på best mulig måte. Fordelene med en tydelig eierstrategi er bl.a: Selskapet vet hva eier forventer å få ut av eierskapet Bedre kommuniserte mål vil forenkle selskapenes strategiarbeid og gir styret klare retningslinjer å jobbe etter Det er lettere for kommunen å evaluere om selskapet oppfyller forventningene og om fortsatt eierskap er aktuelt. Klare mål gjør det lettere å vurdere selskapenes økonomiske og samfunnsmessige resultater. Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For det første vil selskapets formålsparagraf og vedtekter tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende kommunikasjon mellom eier og styre er 3 Side22

23 også viktig. Formålet med kommunalt eierskap kan spenne fra et finansielt eierskap basert på avkastningsbetraktninger, til et politisk eierskap med fokus på politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling til slike spørsmål. En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom. Det politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres etter et valg, og eksterne vilkår kan gi grunnlag for å endre eierstrategien. Halden kommunes eierstrategi for de ulike selskapene fremkommer ikke like tydelig for alle selskaper. Det vil være viktig å sette fokus på gjennomgang og utvikling av disse i fremtiden. 3. Overordnet eierskapspolitikk Formålet med å definere prinsipper for kommunalt eierskap er å bidra til god forvaltning og styring av selskapene, samt å styrke tilliten og omdømmet både til selskapene og kommunen. Nedenfor beskrives Halden kommunes overordnede prinsipp for kommunalt eierskap. 1. Overordnede prinsipper Hovedfokus for eierskapet skal være kvalitet på tjenesten som leveres Eierskapet skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift. Halden kommune skal ha en tydelig eierstrategi og gi klare, langsiktige mål for hvert selskap. Styret er ansvarlig for realisering av målene. Halden kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling og representantskap. Kommunen forventer at de ulike styrer jevnlig informerer eier om selskapets drift. Reglene om offentlig støtte og offentlige anbudsregler gjelder også Halden Kommunes egne selskaper. Avkastningskrav bør være langsiktige, forutsigbare og knyttes til avkastning av innskutt kapital. Avkastningskrav bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap. Styret skal se til at selskapet utarbeider og følger etiske, miljømessige og sosiale retningslinjer samt har ryddige arbeidsforhold. Halden kommune har nulltoleranse mot korrupsjon i de selskapene hvor kommunen er eier Selskapene Halden kommune deltar i skal bidra til å gi Halden et godt omdømme Styrets godtgjøring og lederlønninger skal ligge på et moderat nivå i selskap hvor kommunen er en betydelig eier. Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse og mangfold. 2. Samfunnsmessig forretningsdrift Halden kommune stiller klare forventninger til at styrene i kommunalt eide selskap utarbeider og følger opp etiske retningslinjer samt integrerer samfunnsansvar i forretningsdriften. Begrepet samfunnsansvar kan bl.a. relateres til likestilling, integrering, arbeid mot korrupsjon, etikk, HMS, åpenhet og innsyn, kvalitet, brukermedvirkning, miljø- og klimatiltak. Styret og den daglige ledelsen i selskapene har ansvaret for å integrere samfunnsansvar i forretningsdriften 3. Åpenhet Forvaltningsloven stiller krav til saksbehandlingen, og offentlighetsloven skal sikre innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende i offentlig eide selskaper. I selskap der Halden Kommune er hovedeier skal prinsippene for meroffentlighet følges, det vil si at selskapet alltid skal vurdere om et 4 Side23

24 dokument likevel skal gjøres kjent, helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Lov om offentlige anskaffelser setter rammer for hvordan anskaffelser i offentlig regi skal foretas. Muligheten for innsyn og dermed til å gjøre seg kjent med, påvirke og kontrollere forvaltningens virksomhet, bidrar til å øke tilliten til forvaltningen. Selskaper som kommunen har eierinteresser i, og som kommer innunder nevnte lover, skal selv være ansvarlig for å påse at regelverket følges. Åpenhet vil øke forutsigbarheten og begrense mulige misforståelser knyttet til kommunens eierutøvelse. 4. Etikk Kommunen er forvalter av felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor rammer som lovverk og økonomi tilsier, og kommunen er avhengig av allmennhetens tillit. I selskaper der Halden kommune er eneeier, stilles det krav til at generalforsamling, styremedlemmer og ansatte kjenner til bestemmelser i lovverket og kommunens etiske retningslinjer. I selskaper der Halden kommune er medeier, stilles det krav til at kommunens representanter, det være seg i generalforsamlinger eller styrer, tar hensyn til kommunens etiske retningslinjer i tillegg til selskapets egne etiske retningslinjer og verdier. 5. Eiermøter Halden kommune v/rådmann skal ta initiativ til at det gjennomføres eiermøter i de ulike selskapene minst en gang i året. Det vil være styret som innkaller alle eierne og som setter dagsorden. Det er naturlig at eierne gir innspill til saker som bør tas opp. Her kan en drøfte selskapets utfordringer uten å være bundet av de strenge formalkrav som gjelder ved generalforsamlinger og lignende. 6. Langsiktige mål Som eier skal kommunen gi både generelle og spesifikke langsiktige mål for hvert av selskapene. Selskapenes mål må også relateres til målene kommunen har innenfor de aktuelle sektorene. 7. Resultatkrav I de selskaper der Halden kommune er majoritetseier, skal kommunen i dialog med selskapets styre, utarbeide resultatkrav for selskapene, som senere fremlegges av styret for generalforsamlingen for endelig vedtak. Resultatkravene skal omfatte forventninger til avkastning i form av utbytte eller verdistigning på den innskutte kapitalen, verdier på parameter som beskriver kvaliteten på tjenesteleveransene og omfanget av leveransene. Resultatkravene skal legge til rette for en langsiktig verdiskapning. Kommunen skal i henhold til de overordnede prinsippene for eierstyring sette avkastningskrav som er langsiktige, forutsigbare og som knyttes til avkastning av innskutt kapital. Avkastningskravene skal videre bygges inn i eierstrategien for det enkelte selskap. Det er viktig å skille mellom avkastningskravet, som er et mål på den fremtidige verdiskapning i selskapet (forventet forrentning), og utbyttet som er det beløp som eier tar ut av foretaket. Avkastningskravet vil normalt tilsvare den forrentning som kunne vært oppnådd ved en alternativ plassering av kommunens midler. I offentlig sektor er det vanlig å benytte gjennomsnittlige lånerenter. 5 Side24

25 8. Utbyttepolitikk Med utbyttepolitikk forstås de langsiktige retningslinjer for hvordan avkastningen skal disponeres, hvilket vil si hvor mye som skal utbetales til eieren og hvor mye som skal beholdes i foretaket. De forventninger til utbytte kommunen har bør vurderes opp mot følgende kriterier: Strategi Er selskapet nylig etablert og er i en vekstfase taler det for lavere utbytte Har selskapet som mål om å optimalisere driften taler det for høyere utbytte Kapitalstruktur og finansiell styrke Har selskapet sterk finansiell soliditet taler det for høyere utbytte Har selskapet høy likviditetsgrad taler det for høyere utbytte Investeringsplaner / Investeringshistorikk Har selskapet planer om investeringer taler det for lavere utbytte Har selskapet vist evne til å foreta fornuftige investeringer taler det for lavere utbytte Markedssituasjon / Konkurrenter Det er naturlig å se på utbyttegraden i andre sammenlignbare selskaper 9. Egenkapital For selskaper med begrenset ansvar er det lovfestet krav til forsvarlig egenkapital. Det er eiernes ansvar å sørge for at selskapene har forsvarlig selskapskapital, og styret har handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav. Samtidig bør ikke selskapene akkumulere høyere egenkapital enn hva som er nødvendig for å oppnå eiernes mål med selskapet. 10. Generalforsamling og representantskapets rolle I de kommunale foretakene og i de interkommunale foretakene skal eiermyndigheten utøves i henholdsvis foretaksmøtene og representantskapet. I aksjeselskapene skal kommunens eiermyndighet utøves i generalforsamlingen. Kommunen skal ikke involvere seg i virksomhetens daglige drift. Dette skal likevel ikke være til hinder for at det kan være uformell kontakt mellom eier på den ene siden og styret og administrasjon på den andre siden om viktige og prinsipielle saker. Selskap som helt eller delvis forvalter viktige politiske oppgaver eller oppfølging av disse, må være innstilt på en løpende dialog med eier for å unngå motstridende oppfølging og mangelfull gjennomføring av politiske vedtak i kommunestyret. Eieren bør stille klare krav til realisering av målene overfor styret. På den annen side bør også styrene kunne stille forventninger til hvordan eiers krav skal være utformet. Styret er ansvarlig for å oppnå de målene som er satt. Dersom styret ikke klarer å oppfylle de krav som eier har definert, må styret og eier vurdere årsakene til at målene ikke ble nådd. Gjennom generalforsamlingen (eller annet eierorgan) har eier myndighet til å velge styremedlemmer, og ved manglende måloppnåelse vil styrets sammensetning bli vurdert. 6 Side25

26 11. Styrets rolle og oppgave Styrets ansvar Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er betryggende. Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammene som er gitt av eieren. I denne rollen bør styret lede den strategiske planleggingen for selskapet og ta føringen i diskusjoner om strategiske veivalg. Strategien bør vurderes jevnlig. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Et kompetent styre skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for virksomhetens ledelse. Samtidig må styret kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsettinger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. Styret må i forlengelsen av kontrollfunksjonen vurdere selskapets ledelse og endringer i denne. De enkelte styremedlemmer og daglig leder i et aksjeselskap er ved sin forvaltning av selskapet underlagt personlig erstatnings- og strafferettslig ansvar. Det anbefales å tegne styreansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder i aksjeselskap der kommunen er hovedeier. Styreinstruks I aksjeselskaper skal styret etter aksjeloven fastsette en styreinstruks med nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Instruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling. Styreleder Styrelederen har først og fremst oppgaver i forbindelse med å sikre at styret fungerer godt og at det oppfyller sine forpliktelser. Styrelederen bør oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt i styret. Styreleder leder styremøtene og forbereder styresaker sammen med daglig leder. Styrelederen bør være særlig oppmerksom på behovet for at styremedlemmer er faglig oppdatert med hensyn til de krav som må stilles til et kvalitativt godt styrearbeid og ta nødvendige initiativ i den forbindelse. Styrehonorar Styrehonorarer bør fastsettes basert på selskapets økonomiske omfang, styrets arbeidsbelastning og styrerisiko. Honoraret i aksjeselskapene skal fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Honorarer til styrer i kommunale foretak skal fastsettes av kommunestyret. Instruks for daglig ledelse Instruks for den daglige ledelse bør klargjøre de plikter, fullmakter og ansvar som daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder har et særlig ansvar for at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informasjon som er tilstrekkelig for at styret skal kunne utføre sine oppgaver. Vedtekter Enhver virksomhet/selskap skal beskrive sitt formål i vedtektene eller selskapsavtalens formålsparagraf. Formålsparagrafen/vedtektene skal tydeliggjøre hva eierne forventer at styret skal være opptatt av og utvikle virksomheten deretter. 7 Side26

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2014/6906-63 30.03.2017 Jens-Petter Berget Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 05.04.2017

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2012 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2012 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2012 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2012 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/1834-6 Dato: 10. mai 2006 EIERMØTE DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

Styreinstruks for Helse Stavanger HF Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF.

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 17.06.2015 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2010 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2010 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2010 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2010 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/493 EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Vedlegg: 1. Tilleggsavtale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram EIERMELDING 2017 Trykt vedlegg: Eiermelding 2017 Utrykte

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer

Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune Utpeking av styremedlemmer Saknr. 15/8014-6 Saksbehandler: Geir Aalgaard Reglement for delegert myndighet i Hedmark fylkeskommune 2016-2019 - Utpeking av styremedlemmer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Vedtekter for Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet 1 Navn og forretningssted Stiftelsens navn er Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet (nedenfor kalt Stiftelsen). Stiftelsen er opprettet i 2004, og er en videreutvikling

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Medsaksbehandlere

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 074 2008/2861-125 14.10.2016 Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utsendte vedlegg 1 ØFK - Saksframlegg vedr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 04.02.16 1 1 Formål med instruksen... 3 2 Overordnet rolleavklaring... 3 3 Administrerende direktørs

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer