Plan for idrett og friluftsliv Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune"

Transkript

1 Plan for idrett og friluftsliv Bodø kommune 1

2 Innhold 1. SAMMENDRAG INNLEDNING Formål med planen Prosess Forholdet til andre planer Planens oppbygging Definisjoner GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET STATUS OG ANALYSE AV SITUASJONEN I BODØ KOMMUNE Oppsummering Befolkningsutvikling Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek Aktivitet Organisering og ansvar Økonomi Drift og vedlikehold INNSPILL TIL PLANARBEIDET Beskrivelse av innspill Analyser og konklusjoner VISJON OG HOVEDMÅL FELLES FOR RESULTATOMRÅDENE Organisering og samarbeid Arealer Estetikk og miljø Folkehelse Universell utforming Særskilte grupper Informasjon og kommunikasjon Drift og vedlikehold IDRETT Vurdering av anleggsinnspill Aktivitet og bruk FRILUFTSLIV Områder Aktivitet og bruk Biologisk mangfold og vern av natur NÆRMILJØ OG PARKER Barnehager og skoler Lekeplasser Parker og grønne korridorer Tilrettelegging for sykkel: OPPSUMMERING FORVALTNINGSOPPGAVER HANDLINGSPLAN ANLEGG Prioritert Handlingsplan Anlegg for idrett og friluftsliv Uprioritert handlingsplan KARTVEDLEGG SAMMENDRAG 2

3 Sammenfattes når planen er politisk vedtatt. 2. INNLEDNING Idrett og friluftsliv i Bodø har lange tradisjoner og preges av et stort engasjement. Området er både et viktig mål og virkemiddel i hele samfunnsutviklingen. For at byen fortsatt skal være attraktiv og fremtidsrettet, er det viktig å tilrettelegge for trivsel og gode levekår. Ett av flere virkemidler er idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon, med tilhørende anlegg og områder. 2.1 Formål med planen For å være berettiget statlige spillemidler er det et vilkår at alle kommuner skal ha en politisk vedtatt plan for fagområdet. Kravet er stilt av Kulturdepartementet for at området skal bli gjenstand for klarere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. Planen skal oppfylle visse minimumskrav: Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi- og arealplan). Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. Målsetting for satsingen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av arealer Prioritert handlingsplan ( ) og uprioritert handlingsplan ( ) Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) Planen skal være et politisk og administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, friluftsliv og lek. For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir prioriterert. Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Planens fireårige prioriterte handlingsplan rulleres årlig. 2.2 Prosess Prosjektorganisering: Styringsgruppe: Rådmannen, kommunaldirektør oppvekst-/kulturavdelingen og kultursjefen. Prosjektgruppe: Seksjon for idrett/friluftsliv og nærmiljø. Seksjonen har samhandlet med andre kommunale kontor som har bidratt med innspill og faglige vurderinger. Referansegrupper: Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd. Planarbeidet ble igangsatt våren Det ble kunngjort i Avisa Nordland og på bodo.kommune.no. Kommunens lag og foreninger, politiske partier, offentlige institusjoner og andre ble tilskrevet og bedt om å gi innspill. 22. mai 2012 ble det gjennomført et åpent møte om planen i bystyresalen på rådhuset. Møtet var annonsert i avisa og ca. 60 representanter møtte. Bodø idrettsråd har, med støtte fra Bodø kommune og tilskudd fra DA-midlene, gjennomført en kartlegging om ønsker og behov for anlegg. Gjennom prosjektet «Idrettsbyen 2016» er det utarbeidet en egen rapport med anbefalinger. Pr september 2013 er det mottatt 196 innspill fra over 90 lag, foreninger og offentlige instanser. Alle innspill er vurdert. Planutkastet var på offentlig høring til 29. oktober 2013, 25 organisasjoner/instanser har levert skriftlige merknader. Planen behandles politisk i levekårskomiteen 28. november, med sluttbehandling i bystyret 12. desember Forholdet til andre planer 3

4 Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen. Særskilt nevnes areal- og økonomiplanene i Bodø kommune, sentrale stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2013). En rekke lover med forskrifter kommer til anvendelse. Her nevnes bl.a.: Friluftsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven (PBL), Naturvernloven, Kulturminneloven, Skogbruksloven, Lov om vassdrag og grunnvann, Viltloven og Motorferdselloven. 2.4 Planens oppbygging Planen er delt inn i to hoveddeler. Del 1 (kap. 2-5) inneholder faktaopplysninger om nåsituasjon, med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Del 2 (kap. 6-12) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og tiltak, prioritert handlingsplan , og uprioritert handlingsplan for aktivitet og anlegg. Tiltaksdelen med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tilfredsstiller de plankrav kulturdepartementet har som vilkår for stønad av spillemidlene. Planen tar for seg resultatområdene idrett, friluftsliv og nærmiljø samt felles utfordringer. 2.5 Definisjoner Biologisk mangfold: Summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Friluftsanlegg: Område som er tilrettelagt for friluftsaktivitet Friluftsliv: Opphold og aktivitet i friluft med sikte på fysisk aktivitet, miljøforandringer og naturopplevelser. Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel. Fysisk aktivitet: Trening og mosjon, herunder friluftsliv og lek. Grønnkorridorer: Grønne sammenhengende forbindelser som knytter bebygde områder opp mot parker, friområder, marka eller andre samfunnsinstitusjoner. Idrett: Organisert aktivitet i form av konkurranse eller trening. Landskapsvernområde: Et landskapsvernområde omfatter egenartede natur- eller kulturlandskap og brukes blant annet for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Lavterskeltilbud: Aktiviteter som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite eller ikke fysisk aktive og som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Markagrense: Vedtatt langsiktig yttergrense for utbygging som sikrer store sammenhengende friluftsområder. Naturreservat: Et områdevern hvor det er en spesiell type dyrebestand, natur- eller landskapsform som er vernet. I Norge er dette den strengeste formen for områdevern som finnes. Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder Ordinære anlegg: I all hovedsak er disse anleggene knyttet opp mot den organiserte idrettens aktiviteter. Rehabilitering: Rehabilitering er en istandsetting som gir vesentlig funksjonell bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Sikrede friluftsområder: Friluftsområder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig erverv, servitutt (bruksrett) eller langsiktig leieavtale. Statlige spillemidler: Primært en toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseiers grunninvestering eller dugnadsinnsats. 4

5 3. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET I følge Meld. St. nr. 26 (2011/2012), om «Den norske idrettsmodellen», er fysisk aktivitet og mosjon en av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. Andelen i befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnt siden Likevel har det totale omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten går ned. Vi gjør mindre arbeid på og i huset enn tidligere, vi går og sykler mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå for å oppnå helse-gevinst med 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning for voksne, og 60 minutter for barn, oppfylles av en lav andel av nevnte befolkningsgruppe. 85 % av alle barn mellom 6 og 12 år er med i norsk idrett på et eller annet tidspunkt, og mange deltar i flere idretter. Tallene viser at oppslutningen er bred blant både gutter og jenter og i ulike samfunnsklasser. Fotball er den klart største aktiviteten for begge kjønn. For de mellom 13 og 19 år, er idrettslagene fortsatt en dominerende arena for utøvelse av trening og fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som trener i idrettslag er lavere enn i aldersgruppen 6 12 år. Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen mellom barn og ungdom når det gjelder forholdet til den organiserte idretten. Frafall skyldes ikke en utfordring, men er summen av mange. Årsakene til frafall er sånn sett komplekse og knyttet til faktorer både i og utenfor idretten; utvikling, interesser og livsløp. Den mest vanlige aktiviteten blant voksne er i dag egenorganisert fysisk aktivitet, for eksempel utholdenhets- og styrketrening samt friluftslivsaktiviteter oppga 8,5 prosent av befolkningen at de trente på treningssentre. I 2012 hadde dette tallet økt til ca 30 prosent, mens i Bodø er andelen 38 %. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er noe mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. En betydelig del av den voksne befolkningen bruker friluft som arena for fysisk aktivitet. Store deler av disse oppgir at de bruker marka ukentlig. Folk går og løper for å mosjonere, trene eller nyte naturen, det luftes hunder, sykles og gås på ski. I tillegg går og sykler folk til jobb. Dette gir et viktig signal om at tilrettelegging som stimulerer til egenorganisert aktivitet og transport uten bil bør prioriteres høyt. Det er svært ønskelig at større deler av befolkningen tar i bruk de mulighetene som ligger tilgjengelig hele tiden og som i utgangspunktet ikke er spesielt kostnadskrevende. Disse generelle nasjonale utviklingstrekkene som også avspeiles i Bodø kommune, gir et godt bilde om hvilke hensyn som bør tas i planen inn mot konkrete tiltak og fremtidige prioriteringer. 5

6 4. STATUS OG ANALYSE AV SITUASJONEN I BODØ KOMMUNE 4.1 Oppsummering Plan for ble forlenget ut Tiltakene er gjennomført og finansiert av Bodø kommune, andre offentlige instanser, lag og foreninger og private. Bestemorenga: Utbedring av landskytterarenaen med service- og parkeringsplasser. Skiarena, løypetraséer, arenabelysning, skileikbakke, skøyteløkke, kunstsnøproduksjonsanlegg, beplantning. Travbane 12 nye kunstgressbaner: Tverlandet, Stordalen, Løpsmarka, Limyra, Bankgata(2), Alstad, Bodøsjøen, Grønnåsen, Skjerstad. Aspmyra (2). STImuli: Oppgradering av ca. 30 km løyper og turveier (Bjørndalslisletta- Hunstad barneskole, Bodøsjøen, Vågøyvatnet-Bestemorenga), skilting og merking av ca. 80 km turløyper, 22 rundturer i nærmiljøet beskrevet og distribuert som turkort, et stort antall turbeskrivelser samlet i avis og distribuert alle i Bodø kommune. Infotavler satt opp. Ny parkering på Heia, bru, skiløype til Furumoen. MinSTImuli: Tverlandsmarkas Venner/Tverlandet kommunedelsutvalg: Flere større og mindre stier etablert, skiltet og oppgradert i Tverlandsmarka. Bodømarkas Venner: Oppgradering av stier på Hunstadtoppen. Midnattssol Vel: Etablering og oppgradering av sti mellom Løp og Skivika. I tillegg har Skjerstad kommunedelsutvalg fått midler. Diverse anlegg: Skatehall ved Stordalshallen, 18 hulls golfbane på Myklebostad, skolegårdene rustet opp i perioden år for kr mill, frisbeegolfanlegg med 12 kurver i Rensåsparken og 18 kurver i Bratten aktivitetspark Rehabiliteringer: Sportsgulv i Stordalshallen, løpebane i Nordlandshallen, Mørkvedhallen og Nordlandshallen har skiftet kunstgress. Mindre tiltak i friluftsområder: Nye benker, vedlikehold av søppelbokser, skoging og mindre reparasjoner. Bjørnøy fyrstasjon: flytebrygge, kai, istandsetting naust, Tverbakksjyen: Ny parkeringsplass og merket ny sti, Futelva v/manndjupålen: parkeringsplass, Finnkonnakken: Utbedring av stitrase, Vatnvatn: parkeringsplass, Heia: Ny parkeringsplass, Bratten: utstyrssentral for friluftsutstyr, Saltstraumen: etablert hc-fiskeplass, opparbeidet 830 meter sti, Løpsmark: 2 km tursti, etablert område for terrengsykling i Tjønndalen, Geologisti Åseli, sti Mjelle, oppgradering andedammen Gapahuker: Keiservarden, Junkerfjellet, Skaug skole, Naustet Soløyvatnet, Vanntårnet, Mørkvedbukta, Malmveien på Hopsfjellet og Skjelterskjågen på Hunstadtoppen, Tverlia Sikring av nye områder: Sjunkhatten nasjonalpark etablert, Skreddervika på Bertnes 2009, Bjørnøya 2009, Soløya 2012 Friluftskartlegging: 700 områder i Bodø kommune er kartlagt og gitt en verdivurdering. Nasjonale/internasjonale arrangement: Midnattsolgalloppen 2009 (orientering), NM Bordtennis ungdom 2009, NM friidrett jr. 2010, Basecamp Salten 2010, Landsskytterstevne 2011, Nordnorsk Seniordanstreff 2011, NM boksing 2012, NM Downhill 2012, NM i lagjudo 2012, 3 landskamper futsal 2012, Artic race of Norway 2013, NM buldring 2013, flere landskamper i håndball, cupfinale NM junior damer 2013 Årlige større arrangement: Midnattsolrittet, 7-Toppsturen, Barnas idrettsdag, fotball- og handballturneringer, Elvelangs Fagpolitiske vedtak: Retningslinjer for bruk av fotballanlegg, nye retningslinjer om tilskuddsordninger, utleiereglement for kommunale gymsaler, avtale med Nordland Fylkeskommune om utleiereglement for Bodin Bad ( ), avtaler med Mørkvedhallen SA og Bodø Spektrum KF om bruk og tilskudd, gjennomgang av avtaler om faste tilskudd innen idrett og friluftsliv, bestiller/utførermodell avviklet. Innføring funksjonskontrakt 6

7 mellom Kulturkontoret og Byteknikk. Inngått vertsklubbavtaler om bruk av nye kunstgressbaner, prioritering av søknader på statlige spillemidler, behandling av plan for idrett og friluftsliv , Helse/Aktivitetsfremmede tiltak: Freskt Bodø etablert, Frisklivssentral etablert Aktiv Hverdag: Over 50 ukentlige tilbud/aktiviteter for særskilte grupper. For eksempel postkassetrim, flyktningegym, vanngym, markatrimmen, stoltrim, molotrimmen, seniordans, Basis Kafé, kondisjon og styrke, badminton, ballspill, bowling, friskliv 2. I tillegg prosjektene Sommer Sammen, Aktiv skolefri, Aktiv fritid for alle barn. Samarbeid med Helse og omsorg, Frisklivsentralen, Flyktningkontoret og bedriftshelsetjenesten om tilbud for særskilte grupper. Samarbeid: Bodø friluftsforum etablert, faste møter med Bodø idrettsråd, 3-årig samarbeidsavtale med Bodø Orientering om administrering av skolekartene. Skoler: 60 min ekstra fysisk aktivitet pr. uke innført på mellomtrinnet, gjennomført kartlegging av leke- og gangveier til og fra alle skoler, 1,5 mill. fordelt til hver skole til forbedring av nærmiljøet, samarbeid med FAU om reduksjon av trafikk v/skolen før skolestart og etter skoleslutt, de fleste skoler har utebasert læring, nesten alle ungdomsskoler har valgfag med fysisk aktivitet, leirskoletilbud til skoler og barnehager og tilbud gjennom Bodø Naturskole Igangsatte prosjekt: STImuli II, Soløyvatnet rundt, erverv av Slankneset, parkeringsplass skiløype Hopen Politiske vedtak/føringer i kommende planperiode: Skarmoen alpinanlegg, Bankgata idrettshall, Vestvatn alpinanlegg, kunstgressbane i Saltstraumen, All-aktivitetshus Helligvær, Kyststi Hunstad, planprosess Geitvågen Litteratur, kart m.m.: Revidert utegave av «På tur i Bodø», «Turkart Sjunkhatten Nasjonalpark», «Vinterklatring i Bodøområdet», alle skolene har fått skolekart, inngått en 3-årig samarbeidsavtale med B&OI Orientering om drift av skolekartordningen. Orienteringskart: Rønvikfjellet, Keiservarden, Naurstadeidet, Bestemorenga, Storlia, Straumøya, Hunstadlia og Mørkvedmarka, 160 km2 «sømløst» og digitalisert kart ferdigstilt. Finansiering av tiltak Samlet investeringskostnad i perioden for ovennevnte tiltak er ca. kr. 250 mill. Av dette har Bodø kommune finansiert ca. kr. 100 mill., spillemidler kr. 36 mill. DA-midler kr. 54 mill. Andre (Nordland Fylkeskommune, Miljødirektoratet, private, dugnadsinnsats/egenkapital) utgjør ca. kr. 60 mill. I tillegg kan det være gjort investeringer som Kulturkontoret ikke har oversikt over. Ikke gjennomførte prioriterte tiltak fra Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Bestemorenga: Påbygging av arrangementsbygg, lagerbygg, klubbhus til hundesport. Mørkvedlia: Sandvolleyballbane, arrangements- og lagerbygg, fullføring av friidrettsanlegg, ishall, motorikkhall. Vestvatn idretts- og fritidsanlegg, opprusting og viderebygging av Arlia hoppanlegg, fleridrettshall Bankgata (priv. initiativ), restaurere Bjørnøy fyrstasjon, oppgradere Gjælentunet, videreføre prosjekt oppgradering av skolegårder, Nordsia fritidspark, fleridrettshall kampsport, kyststi Alstad Fenes, Geitvågen aktivitetsanlegg, løype Soløyvatnet rundt, Værran sjøfriluftslivsanlegg, Stordalen multianlegg, Skolegress/grus multianlegg, tursti Løpsmark Vågøyvatnet og Svartvatnet/Vollvatnene. Resultatvurdering Det har i planperioden blitt realisert svært mange anlegg. De største løftene har vært kunstgressbaner, oppgradering av sti- og lysløypenettet, kunstsnø på Bestemorenga, travbane, golfanlegg og nærmiljøanlegg i skolegårder. Dette har medført nye muligheter for organisert og egenorganisert aktivitet. Felles suksessfaktor for disse prosjektene er samarbeid om gjennomføring og finansiering. Bodø kommunes bidrag har vært betydelig og spesielt nevnes tilgang til DA-midler. 7

8 Alpinanlegg Badeplasser (ute) Basseng BMX-anlegg Fleridrettshaller Fotball grus Fotball kunstgress 11'er Fotball kunstgress 7'er Fotballhall 11'er Friidrettsanlegg Frisbeeanlegg Golfanlegg Gymsaler Hestesport Idrettshus/kulturbygg Isløkke Kart Klatreanlegg Motorsport Nærmiljøanlegg Overnattingshytter Skateanlegg Skianlegg Skyteanlegg Tennisanlegg Tursti/turveier Volleyballanlegg Sum Det synes at måloppnåelsen fra forrige plan er høy. Det generelle aktivitetsnivå i befolkningen synes økt både innen organisert og egenorganisert idretts- og friluftsaktiviteter. Tellinger i marka før og etter oppgradering og skilting, viser at aktiviteten har økt betydelig etter oppgradering av stier og løyper. 4.2 Befolkningsutvikling Bodø vokser gjennomsnittlig med ca. 600 innbyggere pr. år. De siste årene har det vært størst vekst i Rønvik og i sentrum. Prognosene viser fortsatt vekst og det forventes å bli mellom 56 og Bodøværinger i Bydel/område Utvikling Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen Hunstad Kjerringøy Mørkved Nordsia/Skaug Rønvik Saltstraumen Sentrum Skjerstad Tverlandet Værran Totalt Tabellen viser befolkningsprognose fordelt på bydeler. Det foreligger ikke tallmateriale som viser forventet vekst som hensyntar tilgjengelige arealer til boligutvikling. Tilgjengelige arealer til boligutvikling tilsier en dreining av befolkningsveksten østover i årene framover, fra vekst i Sentrum/Rønvik til Alstad/Hunstad/Mørkved. 4.3 Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek Registrerte anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø I Kulturdepartementets register for spillemiddelfinansierte anlegg er det i Bodø kommune registrert ca. 310 anlegg innen idrett, friluftsliv og nærmiljø. I tillegg fins anlegg bygd av Bodø kommune og private uten statlige spillemidler. Oversikten sier ikke noe om kvalitet, størrelse eller bruk: Bydel/anlegg Alstad/Bodøsj./Grønnåsen Hunstad/Bestemorenga Kjerringøy Mørkved/Bertnes Nordsia/Skaug Rønvik/Saltvern Saltstraumen Sentrum Skjerstad/Misvær Tverlandet Værran Sum Tabellen viser fordeling av anlegg i bydeler og tettsteder i kommunen. 8

9 Nærmere beskrivelse av noen sentrale anlegg Bestemorenga sport- og fritidspark: Arena og område for skyting, ski, aking, skøyter, modellfly, tur og trav. Skyte- og skiarenaene er dimensjonert for nasjonale arrangement. Nytt snøproduksjonsanlegg i 2012 har gitt lengre skisesong. Snøproduksjon medfører vesentlig høyere driftskostnader. Nåværende tråkkemaskin delvis nedslitt, ny koster kr 2,8 mill. Tilgjengelig arealer og muligheter for videreutvikling av aktiviteter både sommer og vinter. Bodø Spektrum: Bodø Spektrum omfatter Nordlandshallen, Bodøhallene (2) og Nordlandsbadet. Nasjonale og internasjonale arrangement i flere idretter. Noe tilgjengelig areal for videreutvikling. Stordalen: Stordalshallen, Skatehallen, kunstgressbane, garderobeanlegg/klubblokale, skøyteløkke. Tilgjengelig arealer og muligheter for videreutvikling av aktiviteter både sommer og vinter. Mørkvedlia Idrettspark: Mørkvedhallene (2), kunstgressbane, klatrevegg, klubblokaler og kontorfasiliteter eies av Mørkvedhallen SA. Friidrettsanlegget, gressbanen, joggeløype, skileikanlegg, fotballbane grus eies av Bodø kommune. Behov for eget lager og servicebygg til utstyr på friidrettsanlegget. Tilgang på arealer til videreutvikling. Bankgata: 11 er og 7 er kunstgressbaner, isløkke. Ny flerbrukshall, med aktivitetsarealer også i andre etg., planlegges til Noe tilgjengelige arealer på sørsiden. Aspmyra stadion: Bodø kommune overtok Aspmyra Stadion AS i Det er også andre eiere av anlegget. Rehabiliteringsbehov på kunstgresset, lys- og vanningsanlegg, samt servicebygg under gammel hovedtribune (eier er Aspmyra AS). Det vurderes fortsatt kjøp av arealer på nordsiden. Aspmyra Stadion AS forutsettes skal inn under Bodø Spektrum AS. Vestvatn skianlegg: Alpinbakke, skiskytterarena og langrennsanlegg i Misvær. Konkrete planer om rehabilitering av deler av anlegget og utvidelse. Nye traseer, heis, lys, servicebygg, kafé/klubblokale. Bad og svømmeanlegg: Bodin bad og Tverlandet svømmehall er de to 25 meters svømmehallene i kommunen hvor det drives organisert svømmetrening. Det mangler fasiliteter for gjennomføring av større arrangement. Tverlandet svømmehall driver på dispensasjon. Arrangementsarenaer Med litt tilpasninger og oppgradering kan det arrangeres større nasjonale mesterskap i de aller fleste idretter i Bodø. Svømming og klatring har begrensede muligheter. Områder for friluftsliv 19 og kommunalt sikrede friluftsområder: Ausvika, Geitvågen, Buholmen, Heggohaugen og Sætlia, Fenes og Einvollsanden, Myrneset, Sagelvfossem, Langneset, Heggmoene og Allmenningen, Sagelva badeplass, Skagen, Rangset, Gjælen-Førrhaugen, Skålmoen-Valneselva, Trongsmåget, Frostmoen, Falkflåg-Hammerbakken 26 statlige sikrede friluftsområder: Låter, Kjerringøyene og Kjerringøyværet, Mjelle, Buholmen, Geitvågen, Ausvika, Store Hjartøy og Skipsholmen, Rønvikfjellet, Svartnes, Baglia-Arlia p-plass, Nordkrykkjen, Langodden, Knapplund Nordre, Saltstraumen-Vestvik, Saltstraumen-Knapplund Søndre 9

10 Bakksund, Saltstraumen-Kapstø, Saltstraumen-Elvebakken, Saltstraumen-Strømvik, Børelv, Gjælen, Isvika, Mjønes, Futelva, Skreddervika, Soløya og Bjørnøya Et ukjent antall merkede og umerkede, mer eller mindre opparbeidede turveier, stier, landbruksveier og skiløyper 8 registrerte badeplasser, småbåthavner/gjestehavner og fiskevann Gapahuker, opparbeidede bål- og rasteplasser, parkeringsplasser og toaletter To turistforeningshytter (Gjælentunet og Lurfjellhytta), tre jeger- og fiskhytter (Langvassbu, Heggvassbu og Jordbruhytta, fire serveringsteder i marka (Bestemorstua, Skihytta, Erlingbu og Ørnvassbu) og flere åpne småhytter Marka, fjellet og havet/fjorden Noen friluftsområder har svært intensiv bruk. Eksempler på dette er Ausvika, Keiservarden, og lysløypenettet og elveparkene hvor det er folk hver dag hele året. Det samme gjelder i nærområdene rundt tettstedene i kommunen. Tilretteleggingen i disse områdene bør gjenspeile bruksfrekvensen. Derfor planlegges og gjennomføres det tiltak i disse områdene for å tåle bruk, lette adkomsten og senke bruksterskelen. Områdene representerer stor verdi som arena for hverdagsaktivitet og nærfriluftsliv. Opparbeidede rasteplasser, med bål/grill- og gapahuker, er eksempler på tilrettelegging som spesielt retter seg mot barnefamilier, barnehager og skoleklasser på tur. Disse er viktige fordi de både tjener som opplæringsarena for friluftsliv og fordi det gjør det enklere for mange å komme seg på tur. Vernede områder I Bodø finnes 21 områder underlagt et statlig vern. Ved en slik regulering vedtas bestemmelser som skal sikre at det ikke skjer inngrep som er i strid med verneformålet. Følgende områder er vernet: To nasjonalparker: Sjunkhatten og Saltfjellet-Svartisen 15 naturreservater: Bliksvær, Fjære, Børvatnet, Karlsøyvær, Ljønesøya, Loddvatnet, Myrnesset, Seinesodden, Skjelstad, Skånland, Strandåvassbotn, Straumøya, Sundstraumlian, Tverlandet, Urskar Tre landskapsvernområder: Gåsvatnan, Strandå/Os, Østerdalen Saltstraumen marine verneområde Lekeplasser Det er 143 kommunale lekeplasser og 20 private på kommunal grunn med bruksrettsavtale. I tillegg 54 i kommunale skoler og barnehager samt 115 private lekeplasser. 4.4 Aktivitet Lag og foreninger tilbyr et variert aktivitetstilbud til Bodøs befolkning Utvikling Bedriftsidrettslag Friluftsorganisasjoner Idrettslag Treningssentre Sum Oversikt aktivitet og medlemsutvikling lag, foreninger og treningssentre Tabellen viser en total økning på 27 % i antall medlemsskap. Treningssentrene har en vekst på 85 %. Tilsammen er det medlemskap i bedriftsidretten, friluftsorganisasjoner, idrettslag og treningssentre. 10

11 Organisert idrett og friluftsliv Hver tredje Bodøværing er medlem av et idrettslag. Økning har vært betydelig fra 2006 til # Idrett Utvikling Utvikling % 1 Fotball ,84 % 2 Gymnastikk og turn ,31 % 3 Golf ,27 % 4 Håndball ,95 % 5 Kampsport ,66 % 6 Sykkel ,43 % 7 Bryting ,20 % 8 Padling ,65 % 9 Amerikanske idretter* ,00 % Aktivitetsutvikling for de ni største idrettene i Bodø kommune fra *Amerikanske idretter etablerte seg i Fotball, turn og golf er de største idrettene i Bodø. Størst prosentvis vekst har sykkel, turn, golf, kampsport, klatring og amerikanske idretter (frisbeegolf, cheerleading, rollerblades og rugby). Medlemsutvikling for de ti største idrettslagene og de åtte største friluftsorganisasjonene: # Idrettslag Utvikling 1 Innstrandens IL Bodø & Omegn IF IK Grand Bodø IK Junkeren Salten Golfklubb Bodø gym og turnforening* Tverlandet IL FK Bodø/Glimt Salten GTF Taekwon-Do Klubb Bodø Kajakk-Klubb *Bodø gymnastikk og turnforening stiftet # Friluftsorganisasjoner Utvikling 1 Bodø og Omegn Turistforening Bodø Østre Skytterlag Bodø Jeger og Fiskeforening Bodø Røde Kors Bodømarkas Venner Salten Brukshundklubb Bodø Travlag Kystlaget Salta Ggjennom medlemstallene kan det dokumenteres høy aktivitet i friluftsaktivitetene. Egenorganisert aktivitet De vanligste egenorganiserte aktivitetene er hverdagsaktiviteter som fotturer, trening på treningssenter, skigåing, sykling, jogge- og løpeturer. Den egenorganiserte aktiviteten er svært høy. I 11

12 følge Norsk Institutt for By- og Regionforskning (instituttprogrammet «Friluftsliv i endring» ) er 92 % av befolkningen i Bodømarka en eller flere ganger i løpet av sommeren. På vinteren er tallet 75 %. Tallene viser en høyere turaktivitet i Bodø enn landsgjennomsnittet. I forrige planperiode er det tilrettelagt for egenorganisert aktivitet gjennom oppgradering av sti- og løypenett, skilting og informasjon, preparering av skiløyper, opparbeiding av friluftsområder, etablering av kunstgressbaner, nærmiljøanlegg, fysiske tiltak i parker m.m. Organisert fysisk aktivitet i kommunal regi Frisklivssentralen gir et tilbud til henviste deltakere, ofte med livsstilssykdommer. Dagens tilbud er kun for deltakere henvist av lege. For å kunne utvide dagens tilbud til flere målgrupper vil et samarbeid med Aktiv Hverdag være viktig. Aktiv Hverdag tilpasser fysisk aktivitet til de som ikke klarer å aktivisere seg selv eller til å ta i bruk organisert aktivitetstilbud. De tilrettelegger aktivitet til særskilte grupper og har stort fokus på å utjevne sosiale ulikheter i helse. Aktiv Hverdag er en naturlig samarbeidspartner på en rekke ulike kommunale tiltak, der målet er å skape mestringsbaserte aktivieter. En utnyttelse av de to aktørenes spisskompetanse; Frisklivssentralen som et ressurssenter for læringog mestring, og Aktiv Hverdag som aktivitetsprodusenthar en samfunnsøkonomisk gevinst. Begge bidrar til langsiktige og systematiske forebyggende folkehelsetiltak. Skoler og barnehager har obligatorisk kroppsøving og daglig fysisk aktivitet. Vatnlia leirskole. 4.5 Organisering og ansvar Kulturkontoret forvalter det overordnende ansvaret for kommunens idretts- og friluftsanlegg. Byteknikk utfører drift på oppdrag fra Kulturkontoret og har egne avdelinger for idrett, friluftsliv/lekeplasser og park. Eiendomskontoret forvalter periodisk vedlikehold av kommunale idrettsbygg, herunder idrettshaller, basseng og gymsaler m.m. Kommunale og fylkeskommunale skoler forvalter og driver også noen egne anlegg. Etablering og drift av noen større anlegg er løst gjennom ulike selskapsformer. Kommunalt foretak, aksjeselskap, aksjelag og andelseier. Hvert selskap har egne styrer med ansvar for å ivareta egne interesser. Hver for seg gir de enkelte selskapene, samt kommunens forvaltnings- og driftsenhet, lite samordet ressursutnyttelse. Dette gir kommunen spesielle utfordringer med tanke på å oppnå en målrettet bruk/helhetlig forvaltning og drift av midler, ressurser og utvikling. Kulturkontorets viktigste eksterne samarbeidspartnere for frivillig sektor er Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd. Kommunen ytte tilskudd i 2013 til Bodø friluftsforum kr ,- og Bodø idrettsråd kr , Økonomi Kulturkontoret og Byteknikk forvalter og drifter ca. 250 anlegg og områder innen idrett, friluftsliv og nærmiljø/lekeplasser. Kulturkontoret bruker ca. kr. 20 millioner til forvaltning, drift og vedlikehold. Budsjetterte inntekter er på ca. kr. 2,4 millioner. 12

13 Driftsbudsjett 2013 brutto budsjetterte netto utgifter inntekter kostnader Aktiv Hverdag Idrett (støtte til eksterne) Idrettsanlegg Lekeplasser, nærmiljø og friluft Sum Driftsbudsjett for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 inkl. lønnskostnader. 40 % av idrett- og friluftsseksjonens driftsbudsjett gis som driftstilskudd, ca. 6 mill. til 15 private anlegg (Bodø Spektrum, Aspmyra, Mørkvedhallen, Tverlandshallen, Vestvatn alpinanlegg, Bodin Bad m.fl.). Til årlig drift av de mest populære friluftsområdene medgår ca.kr ,-. Bodø kommune har ca ,- som skal gå til å dekke krav om minimum 50 % egenandel til søknader om tiltak i 46 statlig og kommunalt sikrede friluftsområder. Tilsvarende sum dekker drift av sti- og løypenettet eksklusive lysløypa. I tillegg yter kommunen tilskudd til en rekke lag og foreninger som driver tilrettelegging for idrett og friluftsliv i nærmiljøet. For eksempel Bodømarkas Venner som oppgraderer stier og løyper på kommunal grunn og Skjerstad IL som drifter kommunal kunstgressbane. 4.7 Drift og vedlikehold Kulturkontoret har begrensede midler til å ivareta et forsvarlig vedlikehold på alle anleggene i kommunen. Flere anlegg, økt aktivitet og lengre sesonger medfører større slitasje og høyere driftsintensitet. Det er utfordrende å tilpasse den økte driftsintensiteten innenfor de økonomiske rammene. Herunder Bestemorenga skistadions nye løypenett, lysanlegg og snøproduksjonsanlegg, 12 nye kunstgressbaner, STImuli`s oppgraderte sti- og løypenett osv. Drift og vedlikehold ved kommunale anlegg utføres av Byteknikk gjennom funksjonsavtaler med Kulturkontoret. Bestiller-utførermodellen er avviklet. Midler til daglig drift av anleggene prioriteres, herunder garantiforpliktelser ved nye anlegg og sikkerhet. 13

14 5. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Pr. september 2013 forelå det 196 innspill fra 91 lag og foreninger, selskaper, foretak, skoler, kommunale virksomheter, andre offentlige instanser og privatpersoner. Innspill med manglende opplysninger eller kostnad under ca. kr ,- er ikke tatt med. Dette slik at planen ikke blir for detaljert. Slike mindre tiltak ivaretas årlig gjennom ordinær drift eller gjennom politisk beandling av tilskuddsaker. Matrise over innkomne innspill er vedlagt planen og lagt ut på bodo.kommune.no. 5.1 Beskrivelse av innspill Det gis her et kort og generelt sammendrag/beskrivelse av innspillene, sortert etter anleggskategori. Ikke alle innspill gjelder fullverdige anlegg. Innspillene går også på mindre tilretteleggingstiltak, støtteanlegg i eksisterende anlegg og tilgang til eksisterende anlegg. Innspill fra Bodø idrettsråd Bodø idrettsråd har fått støtte av Bodø kommune og DA-Bodø for å gjennomføre en kartlegging om behov for idrettsanlegg. En rapport med kartleggingsresultater ble ferdigstilt i mars De anbefaler at det jobbes videre med følgende: Etablere forpliktende samarbeidsløsninger mellom idretten, det offentlige Bodø og næringslivet. Etablere en felles arena for utveksling av behov, ønsker og ideer. Realisere kunstgressbane og flerbrukshall ved skoler. Masterplan for idrettsanlegg. Realisere flere nærmiljøanlegg. Etablere samarbeidsforum om større arrangement. Redusere utleie av kommersielle ikke-idrettslige arrangementer i haller. Samle noen særidretter i enkelte bydeler. Fokus på frafall utvikle multifunksjonelle anlegg. Legge til rette for anlegg for hele livsløpet Bodø idrettsråd har også mottatt innspill fra treningssenterbransjen, eiendomsutviklere og butikkjeder: Samarbeid om utvikling av nye boligområder der det samtidig planlegges idrettsanlegg. Samarbeid med eiendomsutviklere om regulering av tomter. Bygging av nye treningssenter i kombinasjon med nye idrettsanlegg Innspill fra lag og foreninger: Nærmiljøanlegg, 27 innspill. Herav 18 fra skoler og 9 fra velforeninger, privatpersoner og idrettslag. Følgende går igjen på skolens indre område; Oppradering/bedre vedlikehold, flere og varierte ballbaner (også med kunstgress), naturklatrejungel, skøyteløkker, klatre-/ballvegger, BMXbane, diverse lekeapparater, belysning, sittebenker. I ytre uterom ønskes gapahuker, grillplasser og sittebenker. Fra private: sandvolleyballbaner, frisbeegolfbane, skileikanlegg, turvei, styrkeapparatpark, BMX, lys, basketbaner, badmintonbane, skateanlegg, flerbruksflater, kunstgress. Spesielt nevnes at Nordland fylkeskommune skal bygge ny videregående skole i Rønvik. I den forbindelse planlegges å tilrettelegge for fellesbruk av uteområdene både på dagtid og på ettermiddag/kveld/helg. Det vektlegges å prioritere anlegg som vil være attraktive både for grunnskoleelever, videregående skoles elever og lokalbefolkningen i området. I den sammenheng inviterer de Bodø kommune til et samarbeid, hvor også Rønvik barneskoles uteområde inngår. 14

15 Aktivitetssaler/gymsaler, 7 innspill. Generelt er det kampsportidrettene som uttrykker bekymring for at 7 gymsaler er i ferd med å legges ned (Bankgata u-skole (2), Bodø vgs. (2), Kirkhaugen (2) og Saltvern U (1)). Saltstraumen IL ønsker å utvide eksisterende gymsal med en spinningsal. Bad og svømmeanlegg, 5 innspill. Bodø svømmeklubb påpeker manglende fasiliteter for gjennomføring av arrangement. De foreslår; konkurransebasseng i tilknytning til Bodø Spektrum, nytt basseng på Hunstad sør, eller at Bodin bad påbygges til å inneholde påkrevde fasiliteter. Bodin bad er eid av Nordland fylkeskommune. Bodø kommune har en avtale om disponering av Bodin bad på kveldstid og helger. Diverse anlegg, 7 innspill. Vaskestasjon for sykler i Maskinisten, utbedringer i Skatehallen, sentrumsnært areal for større arrangement (eks sirkus, tivoli, motorshow, russetreff, med mer), bueskyterhall, squashbaner. Buldre- og klatrevegg med nasjonal standard. Bodø klatreklubb har ikke fasiliteter som dekker kravene til gjennomføring av nasjonale arrangement. Flerbrukshaller (eller tiltak i disse), 12 innspill. I tillegg til ny idrettshall på Bankgata er det innkommet ønsker om flere haller fra Grønnåsen IL, Saltstraumen IL, BHK, Bodø innebandy-klubb. Bodø Skateklubb har ytret ønske om å overta hele Stordalshallen for å bygge om til skateboard- og aktivitetshall med ungdomskafe`. St. Eystein skole planlegger en mindre volleyballhall på 660m2. Bodø bordtennisklubb ønsker et permanent sted å trene, gjerne i hall, hvor 5-10 bord kan stå fast. Noe nødvendig rehabilitering av BKs Stordalshall. Tverlandshallen AL har meldt behov for å rehabilitere sportsgulvet og Tverlandet IL ønsker å bygge klubblokaler i kjelleren. Løpsmark skole ønsker i Nordstrandahallen ny rengjøringsmaskin og lydanlegg. Bodø kommune har i oktober 2013 gjort vedtak om ikke å realisere en ishall i kommunal regi i en fleridrettshall på Mørkved; ishall, turnhall, friidrettsbane/hall, klatrehall, basis og motorikkhall. Fotballanlegg (eller tiltak i disse), 35 innspill: 6 av innspillene gjelder nye kunstgressbaner, hvorav Saltstraumen er den eneste gjenværende i kunstgressbanepakken. Syv av innspillene gjelder nye fotballhaller. FK Bodø/Glimt rykker opp og påpeker at Aspmyra stadion må utbedres for å bli godkjent som eliteseriearena. Øvrige innspill gjelder større og mindre tiltak på flere anlegg som; tribuner, toaletter, klubbhus, parkeringsplasser, etc. Friidrettsanlegg, 2 innspill: Bodø Friidrettsklubb har spilt inn et konsept for friidrett med kunststoffdekke «nærmiljøbingen Friplassen», og ønsker dette i flere bydeler. Friidrettsklubben har også påpekt mangler på friidrettsanlegget på Mørkvedlia; overbygd tribune, lager, servicebygg, diverse aktivitetsdeler, og de var med på prosjektet om flerbrukshallen i Mørkvedlia. Friluftlivtiltak, 18 innspill: 11 av de innkomne innspill tilhører STImuli-prosjektet. Hoveddelen går på oppgradering og/eller merking av bostedsnære stier og løyper, i tillegg aktivitetspark på Rønvikfjellet og sykkelsti i Skjerstad. Kulturkontoret foreslår etablering eller oppgradering av stier, infotavler, område for hundelufting/trening, tilretteleggingstiltak rundt Sjunkhatten nasjonalpark og opparbeiding av parkeringsplass ved Soløyvannstranda. Norsk terrierklubb har gitt innspill om tilgang til treningsområde for hund. Bodø & Omegn Turistforening ønsker toalett på Gjælentunet. Golfanlegg, 5 innspill: Alle innspill er gitt av Salten Golfklubb, på Myklebostad: Ny 9-hulls bane, aktivitetshus, driving range, puttinggreen, samt nærmiljøanlegg for golf i sentrumsomr. Hestesportanlegg, 3 innspill; Kulturkontoret foreslår merking av de gamle NM-løypene på Bestemorenga til ridestier. Bodø ride- og kjøreklubb foreslår stall og to ridehaller på Bestemorenga, mens Salten Hestesportsklubb ønsker ridehall ved Løding grusbane i sambruk med hundeklubb og Bodø bueskytterklubb. Isanlegg, 4 innspill: Ishall ble prosjektert i flerbrukshallen på Mørkvedlia, Bodø Spektrum KF har lansert en ide om ishall på eget areal, Bodø ishockeyklubb ønsker et utendørs, sentrumsnært 15

16 kunstisanleggg, Nordland fylkeskommune inviterer Bodø kommune med i et samarbeid om utvendig skoleområde rundt ny videregående skole i Rønvik, herunder takoverbygd skøyteløkke med underkjøling. Orienteringskart, 12 innspill: Alle innspill er konkrete planer fra B&OI orientering. Luftsportanlegg, 3 innspill: Bodø modellflyklubb ønsker klubbhus, p-plass og rullebane på klubbens anlegg på Bestemorenga Motorsportanlegg, 3 innspill: Bodø & omegn gokartklubb har spilt inn gokartbane på Bestemorenga på 25 mål tomt, Skjerstad IL vurderer å planlegge motorsportanlegg i Hopen på Skjerstad. Privat initiativ fra grunneier om motorsportanlegg på Ilstad. Skianlegg (eller tiltak i disse), 27 innspill: Tverlandet IL i Hopen: skistue, drenering og opparbeiding av stadionområdet, oppgradering av løypetrase, utvidelse og utbedring av p-plass, rehabilitering lysløype på Løding, Skjerstad IL: Utvikling og utbedring av eksisterende løypenett i Heia, med skileikanlegg. Saltstraumen IL: Vedlikehold av eksisterende løypenett med lys. Innstrandens IL peker på bru, tidtakerbu, lager og speakerbu på Bestemorenga. Kulturkontoret spiller inn: behov for lager og tråkkemaskin og skilting på Bestemorenga, nytt linjestrekk Maskinisten lysløype, utbedring av vei til Skarmoen/Skihytta, samt vurdere hva som skal gjøres med Arlia hoppbakkei. Alpinor: istandsettelse av alpinanlegget i Skarmoen alpinanlegg (heisanlegg, snøproduksjonsanlegg, prepareringsmaskin, ryddding av bakketraseer, vei/parkeringsplass, lys og servicefunksjoner), Misvær IL: oppgradering av Vestvatn idretts og fritidspark, Skyteanlegg, 7 innspill: I kjelleren på Kirkhaugen (gamle) skole er det en 15 meters skytebane, det påpekes at den må erstattes om skolen avhendes. Bodø sportskytterklubb påpeker behov for innendørsanlegg med større kapasitet enn i dag, samt planer på Bestemorenga med klubbhus/lager og pistolfeltbane. Bodø jeger & fisk bane til trening og konkurranseskyting m/ hagle og bane for skyting på løpende elg. Salten Airsoft trenger et avgrenset område utendørs. Tennisanlegg, 4 innspill: Bodø tennisklubb skriver rehabilitering av utendørsbaner, behov for ny hall med to innendørsbaner. Klubben vurderer også å frigi nåværende tomt i «bytte» mot ny hall. Kulturkontoret melder at nåværende lagerbygning ved tennisanleggene må rehabiliteres. Turnanlegg, 5 innspill: Mørkvedhallen SA har tidligere (2012) spilt inn turn- og motorikkhall ved deres anlegg i Mørkvedlia. B&OI utreder turnanlegg i gamle Bodø svømmehall, samt turnhall i samarbeid med Bodø Spektrum KF på tomt vest for badelandet. Bodø gym og turn søkte i juni 2012 om tomt på Hovdejordet til turnhall, samt en midlertidig turnhall enten ved Stordalen eller Bankgata. Vannsportanlegg, 4 innspill: Bodø sportsdykkerklubb ser etter tomt for klubbhus med båtlagringsplass mellom Mørkved og Tverlandet. Bodø kajakklubb spiller inn naust ved Soløyvatnet (alternativt Vatnvatnet) og utbygging av eksisterende naust i Kvalvika. Bodø Wavesenter Holding AS ber om tillatelse til å anlegge et surfe/bølgeanlegg i Geitvågen. Tiltak i statlig og kommunalt sikrede friluftsområder, 23 innspill: 16 forslag til tiltak i statlige sikrede friluftsområder og 7 tiltak i kommunalt sikrede friluftsområder. Disse er en del av forvaltningsplanen for sikrede friluftsområder i Bodø kommune. Blant disse dominerer tilretteleggings- og skjøtselstiltak som oppgradering av stier, etablering av rasteplasser og toaletter, skilting og skogning. 5.2 Analyser og konklusjoner Med så mange behov og ønsker for anlegg blir det viktig å gjøre gode behovsvurderinger før prioritering. Listen nedenfor synliggjør mange hensyn/målgrupper som bør vurderes ved prioritering: 16

17 Anlegg og/eller aktivitet? Kvinner/menn, jenter/gutter? Barn/ungdom/voksne/eldre/funksjonshemmede/flyktninger/andre grupper? Bredde- /toppidrett, organisert/egenorganisert? Anleggsdekning/flerbruksanlegg/spesialanlegg? Sentrum/bydeler/distrikt? Vinter/sommer, ute/inne? Arrangement/næringsliv/turisme? Kommersiell/gratis, privat/offentlig/andelslag/ aksjeselskap/ kommunale foretak? Rehabilitering/nybygg Aktivitetsflate/støtteanlegg (tribuner, toaletter, parkeringsplass) I Bodø kommune er det mange anlegg som gir muligheter for et mangfold av aktiviteter. Det er godt utbygde sti- og løypenett, mange små nærmiljøanlegg, orienteringskart, kunstgressbaner, idrettshaller og områder tilrettelagt for aktivitet, samt anlegg for store arrangement innen de fleste idretter. Antall innspill viser et stort engasjement for idrett og friluftsliv, mange ønsker tilrettelegging og anlegg. Befolkningsveksten med påfølgende byfortetting gjør det nødvendig å ivareta arealer til idrett- og friluftsformål, bl.a. med ytterligere samlokalisering og flerbruk av anlegg og områder. Ved fremtidig bydelsutvikling og etablering av nye bydeler er det viktig å definere hvilke anlegg som bydelen bør ha, samt hvor i bydelen anlegg bør lokaliseres. Bodø kommunes økonomiske situasjon og omfanget av innspill gjør at det er umulig å innfri alle ønsker. Anlegg og områder må vurderes nøye ut fra samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Tildelingen av statlige spillemidler er ofte avgjørende for realisering av anlegg. For perioden er det 15 ferdigstilte anlegg som enda ikke har mottatt statlige spillemidler på ca. kr. 20 mill. Dette innebærer at nye prosjekter ikke kan forvente å motta spillemidler før 2017/2018. Dette avhenger igjen av overskuddet til Norsk Tipping, og Nordland fylkeskommunes prioritering av spillemidler til Bodø kommune. DA-midlene var en viktig finansieringskilde i forrige periode. Det er usikkerhet rundt fremtidige DAmidler. Samarbeid med private/andre vil være viktig og i mange tilfeller avgjørende for realisering. Innspillene er i stor grad om nye anleggstiltak og støtteanlegg i tilknytning til eksisterende anlegg og områder. Disse må vurderes opp mot rehabilitering og behov i eksisterende anlegg og områder. For å opprettholde kvalitet og bruk av kommunale anlegg, bør midler og ressurser til vedlikehold og rehabilitering prioriteres. Det bør i tillegg prioriteres anlegg til idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter. Alle innspillene under friluftsliv går på egenorganisert aktivitet med hovedvekt på etablering og oppgradering av stier og løyper, informasjon og skilting. En stor prosentdel av innspillene under idrett omhandler også anlegg for egenaktivisert aktivitet. All forskning viser at anlegg og mulighet for egenorganisert aktivitet bostedsnært, er det viktigste virkemidlet i forhold til bedring av folkehelsen. Fra 2014 slår Kulturdepartementet sammen de to ordningene med spillemidler til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg. Der det tidligere ble prioritert anlegg i to ulike kategorier, skal dette nå prioriteres samlet fra Bodø kommune. Det vil være nødvendig å prioritere nærmiljøanlegg høyt for å sikre realisering av slike anlegg i perioden. 17

18 Oppgradering og høyere standard på aktivitetsflater, nærmiljøanlegg og skolegårder vil kunne gi mye egenorganisert aktivitet. Anlegg og områder er sosiale møteplasser og viktige for å etablere varige gode aktivitetsvaner. Kunstgressbanepakken har vist at konkurrerende fotballklubber har hatt suksess med å samarbeide om realisering av kunstgressbaner. Samarbeid mellom lag og foreninger kan være avgjørende for realisering av anlegg. Utfordring i forhold til rehabilitering, også av disse anleggene, vil komme i perioden fremover. Politiske vedtak, bl.a. gjennom økonomiplanen , gir føringer om videre prioriteringer. Forslag til føring for prioritering av handlingsplan : 1. Allerede ferdigstilte anlegg som er berettiget til spillemidler 2. Politiske vedtak og føringer 3. Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet 4. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet 5. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter 6. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning 7. Tilrettelegging for store arrangement 8. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc) Forslaget til føringer er veiledende. 6. VISJON OG HOVEDMÅL Visjon Fysisk aktivitet for alle Hovedmål Alle i Bodø skal gis anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv. Målgrupper Selv med et overordnet mål for å legge til rette for at alle skal få drive med idrett og friluftsliv er det enkelte prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at Bodø kommunes virkemidler rettes inn mot. Personer med nedsatt funksjonsevne, lite aktive grupper og barn og ungdom 6-19 år er de viktigste målgruppene. Bodø kommunes ansvar og rolle Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, fysisk aktivitet og bruk av naturen. Denne målsettingen er ikke et uttrykk for at alle målområder og grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer særinteresser uavhengig av behov. Det er en kommunal oppgave å foreta de nødvendige prioriteringer. Tilskudd til anleggsbygging og aktivitet skal ikke bare være forbeholdt bestemte aktiviteter eller grupper. Kommunen sitt særskilte ansvar vil være utvikling, bygging og drift av større kostnadskrevende anlegg. 18

19 7. FELLES FOR RESULTATOMRÅDENE 7.1 Organisering og samarbeid I inneværende planperiode er det viktig å få vurdert en mer helhetlig forvaltning og driftsorganisering av hele fagområdet (Bodø Spektrum, Mørkvedhallen, Tverlandshallen). Dette med sikte på å få en bedre ressursutnyttelse og koordinering av tjenester levert av Bodø kommune og andre aktører. Flere av driftsenhetene er sårbare og har samme behov for kompetanse og maskinelt utstyr. Det er potensielle gevinster å hente gjennom stordrift. Dette må sees på parallellt med utredning av eierskaps- og driftsmodelløsninger. Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for idrett og friluftsliv i Bodø kommune. Frivilligheten utløser betydelige verdier i utviklingen av anlegg og aktivitetstilbud i idretten, friluftslivet og nærmiljøet. Samhandlingen mellom Bodø kommune og det frivillige er avgjørende for å oppnå gode målrettede resultater. Tettere samarbeid og intensjon om bedre tilrettelegging for lag, foreninger og frivillige organisasjoner, vil kunne gi økt aktivitet i befolkningen og økt frivillig innsats innen skjøtsel av anlegg og områder. I tillegg vil det øke kunnskapsgrunnlaget i kommunen noe som gir grunnlag for enda bedre tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter. Idrett- og friluftsorganisasjonene i Bodø representerer en sammensatt gruppe brukere med svært ulike behov. Gjennom samarbeid med disse gruppene, vil man kunne øke kunnskapsgrunnlaget om hva som motiverer for økt aktivitet og dere syn på hva som skal til for å favne større og nye grupper. Tellinger i mye brukte turområder vil gi indikasjoner på hva merking og oppgradering av stier og løyper har å si for bruken. I forbindelse med STImuliprosjektet er det satt opp fem tellere i Bodø. Disse gir verdifull kunnskap om hva bostedsnær tilrettelegging har å si for aktivitet. I planlegging av Bodø bys 200 års jubileum i 2016, vil et av fokusområdene være «arrangement og begivenheter». Lag og foreninger vil bli invitert til å delta og foreslå tiltak og markeringer. Delmål: Økt ressursutnyttelse av personell og økonomiske midler avsatt til formålet Strategier: Fortsette samarbeidet med eksterne aktører, for eksempel Salten Friluftsråd, nabokommuner, Nordland fylkeskommune, Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum med deres organisasjoner Øke kunnskapsgrunnlaget for å tilrettelegge for enda mer frilufts- og idrettsaktivitet i kommunen Tiltak: Gjennomgang av kommunens interne og eksterne selskaper Gjennomføre månedlige møter med Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum. 19

20 Brukerundersøkelser og tellinger for å bedre kunnskapen om bruk av anlegg og områder Årlig tilskudd til Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd Markere Bodøs 200 års jubileum i 2016 gjennom arrangement Vurdere fond for realisering av idrettsanlegg/gjennomføring av arrangement 7.2 Arealer Byveksten bidrar til økt behov for arealer til bolig, næring, infrastruktur og fysisk aktivitet. Byfortettingen i sentrumsnære områder øker presset på bruk av arealene. En sentral avklaring på kort sikt er bruken av Rønvikjordene. Det samme gjelder Forsvarets arealer etter eventuell utfasing av Bodø Hovedflystasjon, gitt at disse frigis for annet bruk. Det er en utfordring å bevare og utvikle viktige arealer for idrett og friluftsliv, spesielt med tanke på lek og rekreasjon der folk bor. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med arealer for idrett og friluftsliv. For å ivareta og tilrettelegge for økende bruk i kommunalt og statlig sikrede friluftsområder, bør det vurderes å avsette midler til dette formålet. I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel er det viktig å få avsatt tilstrekkelig arealer i et års perspektiv. Delmål: Bevare og utvikle eksisterende arealer avsatt til idretts- og friluftsformål Avsette og sikre nye arealer til idretts- og friluftsformål Sikre stier, snarveier og grønne korridorer med tanke på nærfriluftsliv, miljøvennlig transport og naturopplevelse Strategier: Fokus på helhetlig byutvikling gjennom aktiv deltakelse i planprosesser som gjelder arealbruk Restriktiv behandling av dispensasjonssøknader fra planbestemmelsene til gjeldende reguleringsplaner i friområder Sørge for at omregulerte friområder erstattes med tilsvarende områder i samme bydel Fokus på bruk av arealet i aksen Anlegg 96 (Bodø Hovedflystasjon) til Bodøsjøen Tiltak: Gi innspill i planprosesser som omfatter større reguleringer og endringer Utarbeide norm for uteanlegg Etablere trygge og grønne forbindelseslinjer og kyststier Følge opp innspill som er gitt til kommunens arealdelplan Vurdere arealer til prioriterte anlegg Vurdere fond for egenandel ved tilrettelegging sikrede friluftsområder 7.3 Estetikk og miljø Det skal alltid gjøres en helhetlig vurdering i forkant av planlegging og prosjektering av nye anlegg eller tiltak, slik at de estetiske og miljømessige forholdene blir vurdert på en betryggende måte. Det er ønskelig med en funksjonell arealdisponering der bygg, idrettsanlegg, atkomstforhold, veier, parkering, grøntanlegg osv. inngår i en helhet. Bodø kommune vil forankre dette i all planlegging og utbygging av anlegg og områder for fysisk aktivitet. 7.4 Folkehelse 20

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten

Sektorplan idrett. Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012. Høringsutkast 2008. Oslo kommune Idrettsetaten Oslo kommune Idrettsetaten Høringsutkast 2008 Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009 2012 Sektorplan idrett Lilleputt. Foto: Oslo Frognerbadet. Foto: VisitOslo. Fem-mila. Foto: Oslo kommune. Sammendrag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014

KULTUR IDRETTSETATEN. Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 KULTUR IDRETTSETATEN Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015 2018 Vedtatt 26.11.2014 2 KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV 2015 2018 Forord Med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) sitt plankrav vedrørende

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret i sak 84/13 den 19.11.2013 Forord Den reviderte kommunedelplanen for kulturbygg og fysisk aktivitet for Marker kommune

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 13.11.2014

Detaljer

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010

Randaberg kommune. Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Randaberg kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2022 Regelmessig fysisk aktivitet gir: Økt arbeidskapasitet Bedret

Detaljer