Plan for idrett og friluftsliv Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Bodø kommune"

Transkript

1 Plan for idrett og friluftsliv Bodø kommune 1

2 Innhold 1. SAMMENDRAG INNLEDNING Formål med planen Prosess Forholdet til andre planer Planens oppbygging Definisjoner GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET STATUS OG ANALYSE AV SITUASJONEN I BODØ KOMMUNE Oppsummering Befolkningsutvikling Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek Aktivitet Organisering og ansvar Økonomi Drift og vedlikehold INNSPILL TIL PLANARBEIDET Beskrivelse av innspill Analyser og konklusjoner VISJON OG HOVEDMÅL FELLES FOR RESULTATOMRÅDENE Organisering og samarbeid Arealer Estetikk og miljø Folkehelse Universell utforming Særskilte grupper Informasjon og kommunikasjon Drift og vedlikehold IDRETT Vurdering av anleggsinnspill Aktivitet og bruk FRILUFTSLIV Områder Aktivitet og bruk Biologisk mangfold og vern av natur NÆRMILJØ OG PARKER Barnehager og skoler Lekeplasser Parker og grønne korridorer Tilrettelegging for sykkel: OPPSUMMERING FORVALTNINGSOPPGAVER HANDLINGSPLAN ANLEGG Prioritert Handlingsplan Anlegg for idrett og friluftsliv Uprioritert handlingsplan KARTVEDLEGG SAMMENDRAG 2

3 Sammenfattes når planen er politisk vedtatt. 2. INNLEDNING Idrett og friluftsliv i Bodø har lange tradisjoner og preges av et stort engasjement. Området er både et viktig mål og virkemiddel i hele samfunnsutviklingen. For at byen fortsatt skal være attraktiv og fremtidsrettet, er det viktig å tilrettelegge for trivsel og gode levekår. Ett av flere virkemidler er idrett, friluftsliv, lek og rekreasjon, med tilhørende anlegg og områder. 2.1 Formål med planen For å være berettiget statlige spillemidler er det et vilkår at alle kommuner skal ha en politisk vedtatt plan for fagområdet. Kravet er stilt av Kulturdepartementet for at området skal bli gjenstand for klarere behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige behov og på bakgrunn av særinteresser. Planen skal oppfylle visse minimumskrav: Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. Sammenhenger med andre planer i kommunen (spesielt økonomi- og arealplan). Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for anlegg og aktivitet. Målsetting for satsingen på idrett og friluftsliv, anleggsutbygging og sikring av arealer Prioritert handlingsplan ( ) og uprioritert handlingsplan ( ) Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold Kart (eksisterende- og planlagte anlegg) Planen skal være et politisk og administrativt styringsredskap innen fagområdene idrett, friluftsliv og lek. For lag og foreninger gir det en viktig pekepinn hvordan prosjekter blir prioriterert. Planen skal revideres minst en gang hver valgperiode. Planens fireårige prioriterte handlingsplan rulleres årlig. 2.2 Prosess Prosjektorganisering: Styringsgruppe: Rådmannen, kommunaldirektør oppvekst-/kulturavdelingen og kultursjefen. Prosjektgruppe: Seksjon for idrett/friluftsliv og nærmiljø. Seksjonen har samhandlet med andre kommunale kontor som har bidratt med innspill og faglige vurderinger. Referansegrupper: Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd. Planarbeidet ble igangsatt våren Det ble kunngjort i Avisa Nordland og på bodo.kommune.no. Kommunens lag og foreninger, politiske partier, offentlige institusjoner og andre ble tilskrevet og bedt om å gi innspill. 22. mai 2012 ble det gjennomført et åpent møte om planen i bystyresalen på rådhuset. Møtet var annonsert i avisa og ca. 60 representanter møtte. Bodø idrettsråd har, med støtte fra Bodø kommune og tilskudd fra DA-midlene, gjennomført en kartlegging om ønsker og behov for anlegg. Gjennom prosjektet «Idrettsbyen 2016» er det utarbeidet en egen rapport med anbefalinger. Pr september 2013 er det mottatt 196 innspill fra over 90 lag, foreninger og offentlige instanser. Alle innspill er vurdert. Planutkastet var på offentlig høring til 29. oktober 2013, 25 organisasjoner/instanser har levert skriftlige merknader. Planen behandles politisk i levekårskomiteen 28. november, med sluttbehandling i bystyret 12. desember Forholdet til andre planer 3

4 Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen. Særskilt nevnes areal- og økonomiplanene i Bodø kommune, sentrale stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2013). En rekke lover med forskrifter kommer til anvendelse. Her nevnes bl.a.: Friluftsloven, Folkehelseloven, Plan- og bygningsloven (PBL), Naturvernloven, Kulturminneloven, Skogbruksloven, Lov om vassdrag og grunnvann, Viltloven og Motorferdselloven. 2.4 Planens oppbygging Planen er delt inn i to hoveddeler. Del 1 (kap. 2-5) inneholder faktaopplysninger om nåsituasjon, med analyser og konklusjoner for videre arbeid innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Del 2 (kap. 6-12) inneholder målsetninger, resultatområder med delmål, strategier og tiltak, prioritert handlingsplan , og uprioritert handlingsplan for aktivitet og anlegg. Tiltaksdelen med anlegg og områder for idrett og friluftsliv tilfredsstiller de plankrav kulturdepartementet har som vilkår for stønad av spillemidlene. Planen tar for seg resultatområdene idrett, friluftsliv og nærmiljø samt felles utfordringer. 2.5 Definisjoner Biologisk mangfold: Summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Friluftsanlegg: Område som er tilrettelagt for friluftsaktivitet Friluftsliv: Opphold og aktivitet i friluft med sikte på fysisk aktivitet, miljøforandringer og naturopplevelser. Frilufts- og friområder: Fellesbetegnelse på grønne områder som er tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel. Fysisk aktivitet: Trening og mosjon, herunder friluftsliv og lek. Grønnkorridorer: Grønne sammenhengende forbindelser som knytter bebygde områder opp mot parker, friområder, marka eller andre samfunnsinstitusjoner. Idrett: Organisert aktivitet i form av konkurranse eller trening. Landskapsvernområde: Et landskapsvernområde omfatter egenartede natur- eller kulturlandskap og brukes blant annet for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk. Lavterskeltilbud: Aktiviteter som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite eller ikke fysisk aktive og som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Markagrense: Vedtatt langsiktig yttergrense for utbygging som sikrer store sammenhengende friluftsområder. Naturreservat: Et områdevern hvor det er en spesiell type dyrebestand, natur- eller landskapsform som er vernet. I Norge er dette den strengeste formen for områdevern som finnes. Nærmiljøanlegg: Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder Ordinære anlegg: I all hovedsak er disse anleggene knyttet opp mot den organiserte idrettens aktiviteter. Rehabilitering: Rehabilitering er en istandsetting som gir vesentlig funksjonell bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Sikrede friluftsområder: Friluftsområder for allmenn bruk. De er sikret ved offentlig erverv, servitutt (bruksrett) eller langsiktig leieavtale. Statlige spillemidler: Primært en toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseiers grunninvestering eller dugnadsinnsats. 4

5 3. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET I følge Meld. St. nr. 26 (2011/2012), om «Den norske idrettsmodellen», er fysisk aktivitet og mosjon en av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. Andelen i befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnt siden Likevel har det totale omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Dette skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten går ned. Vi gjør mindre arbeid på og i huset enn tidligere, vi går og sykler mindre i hverdagen, og de fleste av oss har mer stillesittende arbeid. Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå for å oppnå helse-gevinst med 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning for voksne, og 60 minutter for barn, oppfylles av en lav andel av nevnte befolkningsgruppe. 85 % av alle barn mellom 6 og 12 år er med i norsk idrett på et eller annet tidspunkt, og mange deltar i flere idretter. Tallene viser at oppslutningen er bred blant både gutter og jenter og i ulike samfunnsklasser. Fotball er den klart største aktiviteten for begge kjønn. For de mellom 13 og 19 år, er idrettslagene fortsatt en dominerende arena for utøvelse av trening og fysisk aktivitet på fritiden. Andelen som trener i idrettslag er lavere enn i aldersgruppen 6 12 år. Medlemskapstallene indikerer at det skjer noe i overgangen mellom barn og ungdom når det gjelder forholdet til den organiserte idretten. Frafall skyldes ikke en utfordring, men er summen av mange. Årsakene til frafall er sånn sett komplekse og knyttet til faktorer både i og utenfor idretten; utvikling, interesser og livsløp. Den mest vanlige aktiviteten blant voksne er i dag egenorganisert fysisk aktivitet, for eksempel utholdenhets- og styrketrening samt friluftslivsaktiviteter oppga 8,5 prosent av befolkningen at de trente på treningssentre. I 2012 hadde dette tallet økt til ca 30 prosent, mens i Bodø er andelen 38 %. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er noe mindre fysisk aktive enn befolkningen for øvrig. En betydelig del av den voksne befolkningen bruker friluft som arena for fysisk aktivitet. Store deler av disse oppgir at de bruker marka ukentlig. Folk går og løper for å mosjonere, trene eller nyte naturen, det luftes hunder, sykles og gås på ski. I tillegg går og sykler folk til jobb. Dette gir et viktig signal om at tilrettelegging som stimulerer til egenorganisert aktivitet og transport uten bil bør prioriteres høyt. Det er svært ønskelig at større deler av befolkningen tar i bruk de mulighetene som ligger tilgjengelig hele tiden og som i utgangspunktet ikke er spesielt kostnadskrevende. Disse generelle nasjonale utviklingstrekkene som også avspeiles i Bodø kommune, gir et godt bilde om hvilke hensyn som bør tas i planen inn mot konkrete tiltak og fremtidige prioriteringer. 5

6 4. STATUS OG ANALYSE AV SITUASJONEN I BODØ KOMMUNE 4.1 Oppsummering Plan for ble forlenget ut Tiltakene er gjennomført og finansiert av Bodø kommune, andre offentlige instanser, lag og foreninger og private. Bestemorenga: Utbedring av landskytterarenaen med service- og parkeringsplasser. Skiarena, løypetraséer, arenabelysning, skileikbakke, skøyteløkke, kunstsnøproduksjonsanlegg, beplantning. Travbane 12 nye kunstgressbaner: Tverlandet, Stordalen, Løpsmarka, Limyra, Bankgata(2), Alstad, Bodøsjøen, Grønnåsen, Skjerstad. Aspmyra (2). STImuli: Oppgradering av ca. 30 km løyper og turveier (Bjørndalslisletta- Hunstad barneskole, Bodøsjøen, Vågøyvatnet-Bestemorenga), skilting og merking av ca. 80 km turløyper, 22 rundturer i nærmiljøet beskrevet og distribuert som turkort, et stort antall turbeskrivelser samlet i avis og distribuert alle i Bodø kommune. Infotavler satt opp. Ny parkering på Heia, bru, skiløype til Furumoen. MinSTImuli: Tverlandsmarkas Venner/Tverlandet kommunedelsutvalg: Flere større og mindre stier etablert, skiltet og oppgradert i Tverlandsmarka. Bodømarkas Venner: Oppgradering av stier på Hunstadtoppen. Midnattssol Vel: Etablering og oppgradering av sti mellom Løp og Skivika. I tillegg har Skjerstad kommunedelsutvalg fått midler. Diverse anlegg: Skatehall ved Stordalshallen, 18 hulls golfbane på Myklebostad, skolegårdene rustet opp i perioden år for kr mill, frisbeegolfanlegg med 12 kurver i Rensåsparken og 18 kurver i Bratten aktivitetspark Rehabiliteringer: Sportsgulv i Stordalshallen, løpebane i Nordlandshallen, Mørkvedhallen og Nordlandshallen har skiftet kunstgress. Mindre tiltak i friluftsområder: Nye benker, vedlikehold av søppelbokser, skoging og mindre reparasjoner. Bjørnøy fyrstasjon: flytebrygge, kai, istandsetting naust, Tverbakksjyen: Ny parkeringsplass og merket ny sti, Futelva v/manndjupålen: parkeringsplass, Finnkonnakken: Utbedring av stitrase, Vatnvatn: parkeringsplass, Heia: Ny parkeringsplass, Bratten: utstyrssentral for friluftsutstyr, Saltstraumen: etablert hc-fiskeplass, opparbeidet 830 meter sti, Løpsmark: 2 km tursti, etablert område for terrengsykling i Tjønndalen, Geologisti Åseli, sti Mjelle, oppgradering andedammen Gapahuker: Keiservarden, Junkerfjellet, Skaug skole, Naustet Soløyvatnet, Vanntårnet, Mørkvedbukta, Malmveien på Hopsfjellet og Skjelterskjågen på Hunstadtoppen, Tverlia Sikring av nye områder: Sjunkhatten nasjonalpark etablert, Skreddervika på Bertnes 2009, Bjørnøya 2009, Soløya 2012 Friluftskartlegging: 700 områder i Bodø kommune er kartlagt og gitt en verdivurdering. Nasjonale/internasjonale arrangement: Midnattsolgalloppen 2009 (orientering), NM Bordtennis ungdom 2009, NM friidrett jr. 2010, Basecamp Salten 2010, Landsskytterstevne 2011, Nordnorsk Seniordanstreff 2011, NM boksing 2012, NM Downhill 2012, NM i lagjudo 2012, 3 landskamper futsal 2012, Artic race of Norway 2013, NM buldring 2013, flere landskamper i håndball, cupfinale NM junior damer 2013 Årlige større arrangement: Midnattsolrittet, 7-Toppsturen, Barnas idrettsdag, fotball- og handballturneringer, Elvelangs Fagpolitiske vedtak: Retningslinjer for bruk av fotballanlegg, nye retningslinjer om tilskuddsordninger, utleiereglement for kommunale gymsaler, avtale med Nordland Fylkeskommune om utleiereglement for Bodin Bad ( ), avtaler med Mørkvedhallen SA og Bodø Spektrum KF om bruk og tilskudd, gjennomgang av avtaler om faste tilskudd innen idrett og friluftsliv, bestiller/utførermodell avviklet. Innføring funksjonskontrakt 6

7 mellom Kulturkontoret og Byteknikk. Inngått vertsklubbavtaler om bruk av nye kunstgressbaner, prioritering av søknader på statlige spillemidler, behandling av plan for idrett og friluftsliv , Helse/Aktivitetsfremmede tiltak: Freskt Bodø etablert, Frisklivssentral etablert Aktiv Hverdag: Over 50 ukentlige tilbud/aktiviteter for særskilte grupper. For eksempel postkassetrim, flyktningegym, vanngym, markatrimmen, stoltrim, molotrimmen, seniordans, Basis Kafé, kondisjon og styrke, badminton, ballspill, bowling, friskliv 2. I tillegg prosjektene Sommer Sammen, Aktiv skolefri, Aktiv fritid for alle barn. Samarbeid med Helse og omsorg, Frisklivsentralen, Flyktningkontoret og bedriftshelsetjenesten om tilbud for særskilte grupper. Samarbeid: Bodø friluftsforum etablert, faste møter med Bodø idrettsråd, 3-årig samarbeidsavtale med Bodø Orientering om administrering av skolekartene. Skoler: 60 min ekstra fysisk aktivitet pr. uke innført på mellomtrinnet, gjennomført kartlegging av leke- og gangveier til og fra alle skoler, 1,5 mill. fordelt til hver skole til forbedring av nærmiljøet, samarbeid med FAU om reduksjon av trafikk v/skolen før skolestart og etter skoleslutt, de fleste skoler har utebasert læring, nesten alle ungdomsskoler har valgfag med fysisk aktivitet, leirskoletilbud til skoler og barnehager og tilbud gjennom Bodø Naturskole Igangsatte prosjekt: STImuli II, Soløyvatnet rundt, erverv av Slankneset, parkeringsplass skiløype Hopen Politiske vedtak/føringer i kommende planperiode: Skarmoen alpinanlegg, Bankgata idrettshall, Vestvatn alpinanlegg, kunstgressbane i Saltstraumen, All-aktivitetshus Helligvær, Kyststi Hunstad, planprosess Geitvågen Litteratur, kart m.m.: Revidert utegave av «På tur i Bodø», «Turkart Sjunkhatten Nasjonalpark», «Vinterklatring i Bodøområdet», alle skolene har fått skolekart, inngått en 3-årig samarbeidsavtale med B&OI Orientering om drift av skolekartordningen. Orienteringskart: Rønvikfjellet, Keiservarden, Naurstadeidet, Bestemorenga, Storlia, Straumøya, Hunstadlia og Mørkvedmarka, 160 km2 «sømløst» og digitalisert kart ferdigstilt. Finansiering av tiltak Samlet investeringskostnad i perioden for ovennevnte tiltak er ca. kr. 250 mill. Av dette har Bodø kommune finansiert ca. kr. 100 mill., spillemidler kr. 36 mill. DA-midler kr. 54 mill. Andre (Nordland Fylkeskommune, Miljødirektoratet, private, dugnadsinnsats/egenkapital) utgjør ca. kr. 60 mill. I tillegg kan det være gjort investeringer som Kulturkontoret ikke har oversikt over. Ikke gjennomførte prioriterte tiltak fra Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Bestemorenga: Påbygging av arrangementsbygg, lagerbygg, klubbhus til hundesport. Mørkvedlia: Sandvolleyballbane, arrangements- og lagerbygg, fullføring av friidrettsanlegg, ishall, motorikkhall. Vestvatn idretts- og fritidsanlegg, opprusting og viderebygging av Arlia hoppanlegg, fleridrettshall Bankgata (priv. initiativ), restaurere Bjørnøy fyrstasjon, oppgradere Gjælentunet, videreføre prosjekt oppgradering av skolegårder, Nordsia fritidspark, fleridrettshall kampsport, kyststi Alstad Fenes, Geitvågen aktivitetsanlegg, løype Soløyvatnet rundt, Værran sjøfriluftslivsanlegg, Stordalen multianlegg, Skolegress/grus multianlegg, tursti Løpsmark Vågøyvatnet og Svartvatnet/Vollvatnene. Resultatvurdering Det har i planperioden blitt realisert svært mange anlegg. De største løftene har vært kunstgressbaner, oppgradering av sti- og lysløypenettet, kunstsnø på Bestemorenga, travbane, golfanlegg og nærmiljøanlegg i skolegårder. Dette har medført nye muligheter for organisert og egenorganisert aktivitet. Felles suksessfaktor for disse prosjektene er samarbeid om gjennomføring og finansiering. Bodø kommunes bidrag har vært betydelig og spesielt nevnes tilgang til DA-midler. 7

8 Alpinanlegg Badeplasser (ute) Basseng BMX-anlegg Fleridrettshaller Fotball grus Fotball kunstgress 11'er Fotball kunstgress 7'er Fotballhall 11'er Friidrettsanlegg Frisbeeanlegg Golfanlegg Gymsaler Hestesport Idrettshus/kulturbygg Isløkke Kart Klatreanlegg Motorsport Nærmiljøanlegg Overnattingshytter Skateanlegg Skianlegg Skyteanlegg Tennisanlegg Tursti/turveier Volleyballanlegg Sum Det synes at måloppnåelsen fra forrige plan er høy. Det generelle aktivitetsnivå i befolkningen synes økt både innen organisert og egenorganisert idretts- og friluftsaktiviteter. Tellinger i marka før og etter oppgradering og skilting, viser at aktiviteten har økt betydelig etter oppgradering av stier og løyper. 4.2 Befolkningsutvikling Bodø vokser gjennomsnittlig med ca. 600 innbyggere pr. år. De siste årene har det vært størst vekst i Rønvik og i sentrum. Prognosene viser fortsatt vekst og det forventes å bli mellom 56 og Bodøværinger i Bydel/område Utvikling Alstad/Bodøsjøen/Grønnåsen Hunstad Kjerringøy Mørkved Nordsia/Skaug Rønvik Saltstraumen Sentrum Skjerstad Tverlandet Værran Totalt Tabellen viser befolkningsprognose fordelt på bydeler. Det foreligger ikke tallmateriale som viser forventet vekst som hensyntar tilgjengelige arealer til boligutvikling. Tilgjengelige arealer til boligutvikling tilsier en dreining av befolkningsveksten østover i årene framover, fra vekst i Sentrum/Rønvik til Alstad/Hunstad/Mørkved. 4.3 Nåværende anlegg og områder for idrett, friluftsliv og lek Registrerte anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø I Kulturdepartementets register for spillemiddelfinansierte anlegg er det i Bodø kommune registrert ca. 310 anlegg innen idrett, friluftsliv og nærmiljø. I tillegg fins anlegg bygd av Bodø kommune og private uten statlige spillemidler. Oversikten sier ikke noe om kvalitet, størrelse eller bruk: Bydel/anlegg Alstad/Bodøsj./Grønnåsen Hunstad/Bestemorenga Kjerringøy Mørkved/Bertnes Nordsia/Skaug Rønvik/Saltvern Saltstraumen Sentrum Skjerstad/Misvær Tverlandet Værran Sum Tabellen viser fordeling av anlegg i bydeler og tettsteder i kommunen. 8

9 Nærmere beskrivelse av noen sentrale anlegg Bestemorenga sport- og fritidspark: Arena og område for skyting, ski, aking, skøyter, modellfly, tur og trav. Skyte- og skiarenaene er dimensjonert for nasjonale arrangement. Nytt snøproduksjonsanlegg i 2012 har gitt lengre skisesong. Snøproduksjon medfører vesentlig høyere driftskostnader. Nåværende tråkkemaskin delvis nedslitt, ny koster kr 2,8 mill. Tilgjengelig arealer og muligheter for videreutvikling av aktiviteter både sommer og vinter. Bodø Spektrum: Bodø Spektrum omfatter Nordlandshallen, Bodøhallene (2) og Nordlandsbadet. Nasjonale og internasjonale arrangement i flere idretter. Noe tilgjengelig areal for videreutvikling. Stordalen: Stordalshallen, Skatehallen, kunstgressbane, garderobeanlegg/klubblokale, skøyteløkke. Tilgjengelig arealer og muligheter for videreutvikling av aktiviteter både sommer og vinter. Mørkvedlia Idrettspark: Mørkvedhallene (2), kunstgressbane, klatrevegg, klubblokaler og kontorfasiliteter eies av Mørkvedhallen SA. Friidrettsanlegget, gressbanen, joggeløype, skileikanlegg, fotballbane grus eies av Bodø kommune. Behov for eget lager og servicebygg til utstyr på friidrettsanlegget. Tilgang på arealer til videreutvikling. Bankgata: 11 er og 7 er kunstgressbaner, isløkke. Ny flerbrukshall, med aktivitetsarealer også i andre etg., planlegges til Noe tilgjengelige arealer på sørsiden. Aspmyra stadion: Bodø kommune overtok Aspmyra Stadion AS i Det er også andre eiere av anlegget. Rehabiliteringsbehov på kunstgresset, lys- og vanningsanlegg, samt servicebygg under gammel hovedtribune (eier er Aspmyra AS). Det vurderes fortsatt kjøp av arealer på nordsiden. Aspmyra Stadion AS forutsettes skal inn under Bodø Spektrum AS. Vestvatn skianlegg: Alpinbakke, skiskytterarena og langrennsanlegg i Misvær. Konkrete planer om rehabilitering av deler av anlegget og utvidelse. Nye traseer, heis, lys, servicebygg, kafé/klubblokale. Bad og svømmeanlegg: Bodin bad og Tverlandet svømmehall er de to 25 meters svømmehallene i kommunen hvor det drives organisert svømmetrening. Det mangler fasiliteter for gjennomføring av større arrangement. Tverlandet svømmehall driver på dispensasjon. Arrangementsarenaer Med litt tilpasninger og oppgradering kan det arrangeres større nasjonale mesterskap i de aller fleste idretter i Bodø. Svømming og klatring har begrensede muligheter. Områder for friluftsliv 19 og kommunalt sikrede friluftsområder: Ausvika, Geitvågen, Buholmen, Heggohaugen og Sætlia, Fenes og Einvollsanden, Myrneset, Sagelvfossem, Langneset, Heggmoene og Allmenningen, Sagelva badeplass, Skagen, Rangset, Gjælen-Førrhaugen, Skålmoen-Valneselva, Trongsmåget, Frostmoen, Falkflåg-Hammerbakken 26 statlige sikrede friluftsområder: Låter, Kjerringøyene og Kjerringøyværet, Mjelle, Buholmen, Geitvågen, Ausvika, Store Hjartøy og Skipsholmen, Rønvikfjellet, Svartnes, Baglia-Arlia p-plass, Nordkrykkjen, Langodden, Knapplund Nordre, Saltstraumen-Vestvik, Saltstraumen-Knapplund Søndre 9

10 Bakksund, Saltstraumen-Kapstø, Saltstraumen-Elvebakken, Saltstraumen-Strømvik, Børelv, Gjælen, Isvika, Mjønes, Futelva, Skreddervika, Soløya og Bjørnøya Et ukjent antall merkede og umerkede, mer eller mindre opparbeidede turveier, stier, landbruksveier og skiløyper 8 registrerte badeplasser, småbåthavner/gjestehavner og fiskevann Gapahuker, opparbeidede bål- og rasteplasser, parkeringsplasser og toaletter To turistforeningshytter (Gjælentunet og Lurfjellhytta), tre jeger- og fiskhytter (Langvassbu, Heggvassbu og Jordbruhytta, fire serveringsteder i marka (Bestemorstua, Skihytta, Erlingbu og Ørnvassbu) og flere åpne småhytter Marka, fjellet og havet/fjorden Noen friluftsområder har svært intensiv bruk. Eksempler på dette er Ausvika, Keiservarden, og lysløypenettet og elveparkene hvor det er folk hver dag hele året. Det samme gjelder i nærområdene rundt tettstedene i kommunen. Tilretteleggingen i disse områdene bør gjenspeile bruksfrekvensen. Derfor planlegges og gjennomføres det tiltak i disse områdene for å tåle bruk, lette adkomsten og senke bruksterskelen. Områdene representerer stor verdi som arena for hverdagsaktivitet og nærfriluftsliv. Opparbeidede rasteplasser, med bål/grill- og gapahuker, er eksempler på tilrettelegging som spesielt retter seg mot barnefamilier, barnehager og skoleklasser på tur. Disse er viktige fordi de både tjener som opplæringsarena for friluftsliv og fordi det gjør det enklere for mange å komme seg på tur. Vernede områder I Bodø finnes 21 områder underlagt et statlig vern. Ved en slik regulering vedtas bestemmelser som skal sikre at det ikke skjer inngrep som er i strid med verneformålet. Følgende områder er vernet: To nasjonalparker: Sjunkhatten og Saltfjellet-Svartisen 15 naturreservater: Bliksvær, Fjære, Børvatnet, Karlsøyvær, Ljønesøya, Loddvatnet, Myrnesset, Seinesodden, Skjelstad, Skånland, Strandåvassbotn, Straumøya, Sundstraumlian, Tverlandet, Urskar Tre landskapsvernområder: Gåsvatnan, Strandå/Os, Østerdalen Saltstraumen marine verneområde Lekeplasser Det er 143 kommunale lekeplasser og 20 private på kommunal grunn med bruksrettsavtale. I tillegg 54 i kommunale skoler og barnehager samt 115 private lekeplasser. 4.4 Aktivitet Lag og foreninger tilbyr et variert aktivitetstilbud til Bodøs befolkning Utvikling Bedriftsidrettslag Friluftsorganisasjoner Idrettslag Treningssentre Sum Oversikt aktivitet og medlemsutvikling lag, foreninger og treningssentre Tabellen viser en total økning på 27 % i antall medlemsskap. Treningssentrene har en vekst på 85 %. Tilsammen er det medlemskap i bedriftsidretten, friluftsorganisasjoner, idrettslag og treningssentre. 10

11 Organisert idrett og friluftsliv Hver tredje Bodøværing er medlem av et idrettslag. Økning har vært betydelig fra 2006 til # Idrett Utvikling Utvikling % 1 Fotball ,84 % 2 Gymnastikk og turn ,31 % 3 Golf ,27 % 4 Håndball ,95 % 5 Kampsport ,66 % 6 Sykkel ,43 % 7 Bryting ,20 % 8 Padling ,65 % 9 Amerikanske idretter* ,00 % Aktivitetsutvikling for de ni største idrettene i Bodø kommune fra *Amerikanske idretter etablerte seg i Fotball, turn og golf er de største idrettene i Bodø. Størst prosentvis vekst har sykkel, turn, golf, kampsport, klatring og amerikanske idretter (frisbeegolf, cheerleading, rollerblades og rugby). Medlemsutvikling for de ti største idrettslagene og de åtte største friluftsorganisasjonene: # Idrettslag Utvikling 1 Innstrandens IL Bodø & Omegn IF IK Grand Bodø IK Junkeren Salten Golfklubb Bodø gym og turnforening* Tverlandet IL FK Bodø/Glimt Salten GTF Taekwon-Do Klubb Bodø Kajakk-Klubb *Bodø gymnastikk og turnforening stiftet # Friluftsorganisasjoner Utvikling 1 Bodø og Omegn Turistforening Bodø Østre Skytterlag Bodø Jeger og Fiskeforening Bodø Røde Kors Bodømarkas Venner Salten Brukshundklubb Bodø Travlag Kystlaget Salta Ggjennom medlemstallene kan det dokumenteres høy aktivitet i friluftsaktivitetene. Egenorganisert aktivitet De vanligste egenorganiserte aktivitetene er hverdagsaktiviteter som fotturer, trening på treningssenter, skigåing, sykling, jogge- og løpeturer. Den egenorganiserte aktiviteten er svært høy. I 11

12 følge Norsk Institutt for By- og Regionforskning (instituttprogrammet «Friluftsliv i endring» ) er 92 % av befolkningen i Bodømarka en eller flere ganger i løpet av sommeren. På vinteren er tallet 75 %. Tallene viser en høyere turaktivitet i Bodø enn landsgjennomsnittet. I forrige planperiode er det tilrettelagt for egenorganisert aktivitet gjennom oppgradering av sti- og løypenett, skilting og informasjon, preparering av skiløyper, opparbeiding av friluftsområder, etablering av kunstgressbaner, nærmiljøanlegg, fysiske tiltak i parker m.m. Organisert fysisk aktivitet i kommunal regi Frisklivssentralen gir et tilbud til henviste deltakere, ofte med livsstilssykdommer. Dagens tilbud er kun for deltakere henvist av lege. For å kunne utvide dagens tilbud til flere målgrupper vil et samarbeid med Aktiv Hverdag være viktig. Aktiv Hverdag tilpasser fysisk aktivitet til de som ikke klarer å aktivisere seg selv eller til å ta i bruk organisert aktivitetstilbud. De tilrettelegger aktivitet til særskilte grupper og har stort fokus på å utjevne sosiale ulikheter i helse. Aktiv Hverdag er en naturlig samarbeidspartner på en rekke ulike kommunale tiltak, der målet er å skape mestringsbaserte aktivieter. En utnyttelse av de to aktørenes spisskompetanse; Frisklivssentralen som et ressurssenter for læringog mestring, og Aktiv Hverdag som aktivitetsprodusenthar en samfunnsøkonomisk gevinst. Begge bidrar til langsiktige og systematiske forebyggende folkehelsetiltak. Skoler og barnehager har obligatorisk kroppsøving og daglig fysisk aktivitet. Vatnlia leirskole. 4.5 Organisering og ansvar Kulturkontoret forvalter det overordnende ansvaret for kommunens idretts- og friluftsanlegg. Byteknikk utfører drift på oppdrag fra Kulturkontoret og har egne avdelinger for idrett, friluftsliv/lekeplasser og park. Eiendomskontoret forvalter periodisk vedlikehold av kommunale idrettsbygg, herunder idrettshaller, basseng og gymsaler m.m. Kommunale og fylkeskommunale skoler forvalter og driver også noen egne anlegg. Etablering og drift av noen større anlegg er løst gjennom ulike selskapsformer. Kommunalt foretak, aksjeselskap, aksjelag og andelseier. Hvert selskap har egne styrer med ansvar for å ivareta egne interesser. Hver for seg gir de enkelte selskapene, samt kommunens forvaltnings- og driftsenhet, lite samordet ressursutnyttelse. Dette gir kommunen spesielle utfordringer med tanke på å oppnå en målrettet bruk/helhetlig forvaltning og drift av midler, ressurser og utvikling. Kulturkontorets viktigste eksterne samarbeidspartnere for frivillig sektor er Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd. Kommunen ytte tilskudd i 2013 til Bodø friluftsforum kr ,- og Bodø idrettsråd kr , Økonomi Kulturkontoret og Byteknikk forvalter og drifter ca. 250 anlegg og områder innen idrett, friluftsliv og nærmiljø/lekeplasser. Kulturkontoret bruker ca. kr. 20 millioner til forvaltning, drift og vedlikehold. Budsjetterte inntekter er på ca. kr. 2,4 millioner. 12

13 Driftsbudsjett 2013 brutto budsjetterte netto utgifter inntekter kostnader Aktiv Hverdag Idrett (støtte til eksterne) Idrettsanlegg Lekeplasser, nærmiljø og friluft Sum Driftsbudsjett for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 inkl. lønnskostnader. 40 % av idrett- og friluftsseksjonens driftsbudsjett gis som driftstilskudd, ca. 6 mill. til 15 private anlegg (Bodø Spektrum, Aspmyra, Mørkvedhallen, Tverlandshallen, Vestvatn alpinanlegg, Bodin Bad m.fl.). Til årlig drift av de mest populære friluftsområdene medgår ca.kr ,-. Bodø kommune har ca ,- som skal gå til å dekke krav om minimum 50 % egenandel til søknader om tiltak i 46 statlig og kommunalt sikrede friluftsområder. Tilsvarende sum dekker drift av sti- og løypenettet eksklusive lysløypa. I tillegg yter kommunen tilskudd til en rekke lag og foreninger som driver tilrettelegging for idrett og friluftsliv i nærmiljøet. For eksempel Bodømarkas Venner som oppgraderer stier og løyper på kommunal grunn og Skjerstad IL som drifter kommunal kunstgressbane. 4.7 Drift og vedlikehold Kulturkontoret har begrensede midler til å ivareta et forsvarlig vedlikehold på alle anleggene i kommunen. Flere anlegg, økt aktivitet og lengre sesonger medfører større slitasje og høyere driftsintensitet. Det er utfordrende å tilpasse den økte driftsintensiteten innenfor de økonomiske rammene. Herunder Bestemorenga skistadions nye løypenett, lysanlegg og snøproduksjonsanlegg, 12 nye kunstgressbaner, STImuli`s oppgraderte sti- og løypenett osv. Drift og vedlikehold ved kommunale anlegg utføres av Byteknikk gjennom funksjonsavtaler med Kulturkontoret. Bestiller-utførermodellen er avviklet. Midler til daglig drift av anleggene prioriteres, herunder garantiforpliktelser ved nye anlegg og sikkerhet. 13

14 5. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Pr. september 2013 forelå det 196 innspill fra 91 lag og foreninger, selskaper, foretak, skoler, kommunale virksomheter, andre offentlige instanser og privatpersoner. Innspill med manglende opplysninger eller kostnad under ca. kr ,- er ikke tatt med. Dette slik at planen ikke blir for detaljert. Slike mindre tiltak ivaretas årlig gjennom ordinær drift eller gjennom politisk beandling av tilskuddsaker. Matrise over innkomne innspill er vedlagt planen og lagt ut på bodo.kommune.no. 5.1 Beskrivelse av innspill Det gis her et kort og generelt sammendrag/beskrivelse av innspillene, sortert etter anleggskategori. Ikke alle innspill gjelder fullverdige anlegg. Innspillene går også på mindre tilretteleggingstiltak, støtteanlegg i eksisterende anlegg og tilgang til eksisterende anlegg. Innspill fra Bodø idrettsråd Bodø idrettsråd har fått støtte av Bodø kommune og DA-Bodø for å gjennomføre en kartlegging om behov for idrettsanlegg. En rapport med kartleggingsresultater ble ferdigstilt i mars De anbefaler at det jobbes videre med følgende: Etablere forpliktende samarbeidsløsninger mellom idretten, det offentlige Bodø og næringslivet. Etablere en felles arena for utveksling av behov, ønsker og ideer. Realisere kunstgressbane og flerbrukshall ved skoler. Masterplan for idrettsanlegg. Realisere flere nærmiljøanlegg. Etablere samarbeidsforum om større arrangement. Redusere utleie av kommersielle ikke-idrettslige arrangementer i haller. Samle noen særidretter i enkelte bydeler. Fokus på frafall utvikle multifunksjonelle anlegg. Legge til rette for anlegg for hele livsløpet Bodø idrettsråd har også mottatt innspill fra treningssenterbransjen, eiendomsutviklere og butikkjeder: Samarbeid om utvikling av nye boligområder der det samtidig planlegges idrettsanlegg. Samarbeid med eiendomsutviklere om regulering av tomter. Bygging av nye treningssenter i kombinasjon med nye idrettsanlegg Innspill fra lag og foreninger: Nærmiljøanlegg, 27 innspill. Herav 18 fra skoler og 9 fra velforeninger, privatpersoner og idrettslag. Følgende går igjen på skolens indre område; Oppradering/bedre vedlikehold, flere og varierte ballbaner (også med kunstgress), naturklatrejungel, skøyteløkker, klatre-/ballvegger, BMXbane, diverse lekeapparater, belysning, sittebenker. I ytre uterom ønskes gapahuker, grillplasser og sittebenker. Fra private: sandvolleyballbaner, frisbeegolfbane, skileikanlegg, turvei, styrkeapparatpark, BMX, lys, basketbaner, badmintonbane, skateanlegg, flerbruksflater, kunstgress. Spesielt nevnes at Nordland fylkeskommune skal bygge ny videregående skole i Rønvik. I den forbindelse planlegges å tilrettelegge for fellesbruk av uteområdene både på dagtid og på ettermiddag/kveld/helg. Det vektlegges å prioritere anlegg som vil være attraktive både for grunnskoleelever, videregående skoles elever og lokalbefolkningen i området. I den sammenheng inviterer de Bodø kommune til et samarbeid, hvor også Rønvik barneskoles uteområde inngår. 14

15 Aktivitetssaler/gymsaler, 7 innspill. Generelt er det kampsportidrettene som uttrykker bekymring for at 7 gymsaler er i ferd med å legges ned (Bankgata u-skole (2), Bodø vgs. (2), Kirkhaugen (2) og Saltvern U (1)). Saltstraumen IL ønsker å utvide eksisterende gymsal med en spinningsal. Bad og svømmeanlegg, 5 innspill. Bodø svømmeklubb påpeker manglende fasiliteter for gjennomføring av arrangement. De foreslår; konkurransebasseng i tilknytning til Bodø Spektrum, nytt basseng på Hunstad sør, eller at Bodin bad påbygges til å inneholde påkrevde fasiliteter. Bodin bad er eid av Nordland fylkeskommune. Bodø kommune har en avtale om disponering av Bodin bad på kveldstid og helger. Diverse anlegg, 7 innspill. Vaskestasjon for sykler i Maskinisten, utbedringer i Skatehallen, sentrumsnært areal for større arrangement (eks sirkus, tivoli, motorshow, russetreff, med mer), bueskyterhall, squashbaner. Buldre- og klatrevegg med nasjonal standard. Bodø klatreklubb har ikke fasiliteter som dekker kravene til gjennomføring av nasjonale arrangement. Flerbrukshaller (eller tiltak i disse), 12 innspill. I tillegg til ny idrettshall på Bankgata er det innkommet ønsker om flere haller fra Grønnåsen IL, Saltstraumen IL, BHK, Bodø innebandy-klubb. Bodø Skateklubb har ytret ønske om å overta hele Stordalshallen for å bygge om til skateboard- og aktivitetshall med ungdomskafe`. St. Eystein skole planlegger en mindre volleyballhall på 660m2. Bodø bordtennisklubb ønsker et permanent sted å trene, gjerne i hall, hvor 5-10 bord kan stå fast. Noe nødvendig rehabilitering av BKs Stordalshall. Tverlandshallen AL har meldt behov for å rehabilitere sportsgulvet og Tverlandet IL ønsker å bygge klubblokaler i kjelleren. Løpsmark skole ønsker i Nordstrandahallen ny rengjøringsmaskin og lydanlegg. Bodø kommune har i oktober 2013 gjort vedtak om ikke å realisere en ishall i kommunal regi i en fleridrettshall på Mørkved; ishall, turnhall, friidrettsbane/hall, klatrehall, basis og motorikkhall. Fotballanlegg (eller tiltak i disse), 35 innspill: 6 av innspillene gjelder nye kunstgressbaner, hvorav Saltstraumen er den eneste gjenværende i kunstgressbanepakken. Syv av innspillene gjelder nye fotballhaller. FK Bodø/Glimt rykker opp og påpeker at Aspmyra stadion må utbedres for å bli godkjent som eliteseriearena. Øvrige innspill gjelder større og mindre tiltak på flere anlegg som; tribuner, toaletter, klubbhus, parkeringsplasser, etc. Friidrettsanlegg, 2 innspill: Bodø Friidrettsklubb har spilt inn et konsept for friidrett med kunststoffdekke «nærmiljøbingen Friplassen», og ønsker dette i flere bydeler. Friidrettsklubben har også påpekt mangler på friidrettsanlegget på Mørkvedlia; overbygd tribune, lager, servicebygg, diverse aktivitetsdeler, og de var med på prosjektet om flerbrukshallen i Mørkvedlia. Friluftlivtiltak, 18 innspill: 11 av de innkomne innspill tilhører STImuli-prosjektet. Hoveddelen går på oppgradering og/eller merking av bostedsnære stier og løyper, i tillegg aktivitetspark på Rønvikfjellet og sykkelsti i Skjerstad. Kulturkontoret foreslår etablering eller oppgradering av stier, infotavler, område for hundelufting/trening, tilretteleggingstiltak rundt Sjunkhatten nasjonalpark og opparbeiding av parkeringsplass ved Soløyvannstranda. Norsk terrierklubb har gitt innspill om tilgang til treningsområde for hund. Bodø & Omegn Turistforening ønsker toalett på Gjælentunet. Golfanlegg, 5 innspill: Alle innspill er gitt av Salten Golfklubb, på Myklebostad: Ny 9-hulls bane, aktivitetshus, driving range, puttinggreen, samt nærmiljøanlegg for golf i sentrumsomr. Hestesportanlegg, 3 innspill; Kulturkontoret foreslår merking av de gamle NM-løypene på Bestemorenga til ridestier. Bodø ride- og kjøreklubb foreslår stall og to ridehaller på Bestemorenga, mens Salten Hestesportsklubb ønsker ridehall ved Løding grusbane i sambruk med hundeklubb og Bodø bueskytterklubb. Isanlegg, 4 innspill: Ishall ble prosjektert i flerbrukshallen på Mørkvedlia, Bodø Spektrum KF har lansert en ide om ishall på eget areal, Bodø ishockeyklubb ønsker et utendørs, sentrumsnært 15

16 kunstisanleggg, Nordland fylkeskommune inviterer Bodø kommune med i et samarbeid om utvendig skoleområde rundt ny videregående skole i Rønvik, herunder takoverbygd skøyteløkke med underkjøling. Orienteringskart, 12 innspill: Alle innspill er konkrete planer fra B&OI orientering. Luftsportanlegg, 3 innspill: Bodø modellflyklubb ønsker klubbhus, p-plass og rullebane på klubbens anlegg på Bestemorenga Motorsportanlegg, 3 innspill: Bodø & omegn gokartklubb har spilt inn gokartbane på Bestemorenga på 25 mål tomt, Skjerstad IL vurderer å planlegge motorsportanlegg i Hopen på Skjerstad. Privat initiativ fra grunneier om motorsportanlegg på Ilstad. Skianlegg (eller tiltak i disse), 27 innspill: Tverlandet IL i Hopen: skistue, drenering og opparbeiding av stadionområdet, oppgradering av løypetrase, utvidelse og utbedring av p-plass, rehabilitering lysløype på Løding, Skjerstad IL: Utvikling og utbedring av eksisterende løypenett i Heia, med skileikanlegg. Saltstraumen IL: Vedlikehold av eksisterende løypenett med lys. Innstrandens IL peker på bru, tidtakerbu, lager og speakerbu på Bestemorenga. Kulturkontoret spiller inn: behov for lager og tråkkemaskin og skilting på Bestemorenga, nytt linjestrekk Maskinisten lysløype, utbedring av vei til Skarmoen/Skihytta, samt vurdere hva som skal gjøres med Arlia hoppbakkei. Alpinor: istandsettelse av alpinanlegget i Skarmoen alpinanlegg (heisanlegg, snøproduksjonsanlegg, prepareringsmaskin, ryddding av bakketraseer, vei/parkeringsplass, lys og servicefunksjoner), Misvær IL: oppgradering av Vestvatn idretts og fritidspark, Skyteanlegg, 7 innspill: I kjelleren på Kirkhaugen (gamle) skole er det en 15 meters skytebane, det påpekes at den må erstattes om skolen avhendes. Bodø sportskytterklubb påpeker behov for innendørsanlegg med større kapasitet enn i dag, samt planer på Bestemorenga med klubbhus/lager og pistolfeltbane. Bodø jeger & fisk bane til trening og konkurranseskyting m/ hagle og bane for skyting på løpende elg. Salten Airsoft trenger et avgrenset område utendørs. Tennisanlegg, 4 innspill: Bodø tennisklubb skriver rehabilitering av utendørsbaner, behov for ny hall med to innendørsbaner. Klubben vurderer også å frigi nåværende tomt i «bytte» mot ny hall. Kulturkontoret melder at nåværende lagerbygning ved tennisanleggene må rehabiliteres. Turnanlegg, 5 innspill: Mørkvedhallen SA har tidligere (2012) spilt inn turn- og motorikkhall ved deres anlegg i Mørkvedlia. B&OI utreder turnanlegg i gamle Bodø svømmehall, samt turnhall i samarbeid med Bodø Spektrum KF på tomt vest for badelandet. Bodø gym og turn søkte i juni 2012 om tomt på Hovdejordet til turnhall, samt en midlertidig turnhall enten ved Stordalen eller Bankgata. Vannsportanlegg, 4 innspill: Bodø sportsdykkerklubb ser etter tomt for klubbhus med båtlagringsplass mellom Mørkved og Tverlandet. Bodø kajakklubb spiller inn naust ved Soløyvatnet (alternativt Vatnvatnet) og utbygging av eksisterende naust i Kvalvika. Bodø Wavesenter Holding AS ber om tillatelse til å anlegge et surfe/bølgeanlegg i Geitvågen. Tiltak i statlig og kommunalt sikrede friluftsområder, 23 innspill: 16 forslag til tiltak i statlige sikrede friluftsområder og 7 tiltak i kommunalt sikrede friluftsområder. Disse er en del av forvaltningsplanen for sikrede friluftsområder i Bodø kommune. Blant disse dominerer tilretteleggings- og skjøtselstiltak som oppgradering av stier, etablering av rasteplasser og toaletter, skilting og skogning. 5.2 Analyser og konklusjoner Med så mange behov og ønsker for anlegg blir det viktig å gjøre gode behovsvurderinger før prioritering. Listen nedenfor synliggjør mange hensyn/målgrupper som bør vurderes ved prioritering: 16

17 Anlegg og/eller aktivitet? Kvinner/menn, jenter/gutter? Barn/ungdom/voksne/eldre/funksjonshemmede/flyktninger/andre grupper? Bredde- /toppidrett, organisert/egenorganisert? Anleggsdekning/flerbruksanlegg/spesialanlegg? Sentrum/bydeler/distrikt? Vinter/sommer, ute/inne? Arrangement/næringsliv/turisme? Kommersiell/gratis, privat/offentlig/andelslag/ aksjeselskap/ kommunale foretak? Rehabilitering/nybygg Aktivitetsflate/støtteanlegg (tribuner, toaletter, parkeringsplass) I Bodø kommune er det mange anlegg som gir muligheter for et mangfold av aktiviteter. Det er godt utbygde sti- og løypenett, mange små nærmiljøanlegg, orienteringskart, kunstgressbaner, idrettshaller og områder tilrettelagt for aktivitet, samt anlegg for store arrangement innen de fleste idretter. Antall innspill viser et stort engasjement for idrett og friluftsliv, mange ønsker tilrettelegging og anlegg. Befolkningsveksten med påfølgende byfortetting gjør det nødvendig å ivareta arealer til idrett- og friluftsformål, bl.a. med ytterligere samlokalisering og flerbruk av anlegg og områder. Ved fremtidig bydelsutvikling og etablering av nye bydeler er det viktig å definere hvilke anlegg som bydelen bør ha, samt hvor i bydelen anlegg bør lokaliseres. Bodø kommunes økonomiske situasjon og omfanget av innspill gjør at det er umulig å innfri alle ønsker. Anlegg og områder må vurderes nøye ut fra samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. Tildelingen av statlige spillemidler er ofte avgjørende for realisering av anlegg. For perioden er det 15 ferdigstilte anlegg som enda ikke har mottatt statlige spillemidler på ca. kr. 20 mill. Dette innebærer at nye prosjekter ikke kan forvente å motta spillemidler før 2017/2018. Dette avhenger igjen av overskuddet til Norsk Tipping, og Nordland fylkeskommunes prioritering av spillemidler til Bodø kommune. DA-midlene var en viktig finansieringskilde i forrige periode. Det er usikkerhet rundt fremtidige DAmidler. Samarbeid med private/andre vil være viktig og i mange tilfeller avgjørende for realisering. Innspillene er i stor grad om nye anleggstiltak og støtteanlegg i tilknytning til eksisterende anlegg og områder. Disse må vurderes opp mot rehabilitering og behov i eksisterende anlegg og områder. For å opprettholde kvalitet og bruk av kommunale anlegg, bør midler og ressurser til vedlikehold og rehabilitering prioriteres. Det bør i tillegg prioriteres anlegg til idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter. Alle innspillene under friluftsliv går på egenorganisert aktivitet med hovedvekt på etablering og oppgradering av stier og løyper, informasjon og skilting. En stor prosentdel av innspillene under idrett omhandler også anlegg for egenaktivisert aktivitet. All forskning viser at anlegg og mulighet for egenorganisert aktivitet bostedsnært, er det viktigste virkemidlet i forhold til bedring av folkehelsen. Fra 2014 slår Kulturdepartementet sammen de to ordningene med spillemidler til ordinære anlegg og til nærmiljøanlegg. Der det tidligere ble prioritert anlegg i to ulike kategorier, skal dette nå prioriteres samlet fra Bodø kommune. Det vil være nødvendig å prioritere nærmiljøanlegg høyt for å sikre realisering av slike anlegg i perioden. 17

18 Oppgradering og høyere standard på aktivitetsflater, nærmiljøanlegg og skolegårder vil kunne gi mye egenorganisert aktivitet. Anlegg og områder er sosiale møteplasser og viktige for å etablere varige gode aktivitetsvaner. Kunstgressbanepakken har vist at konkurrerende fotballklubber har hatt suksess med å samarbeide om realisering av kunstgressbaner. Samarbeid mellom lag og foreninger kan være avgjørende for realisering av anlegg. Utfordring i forhold til rehabilitering, også av disse anleggene, vil komme i perioden fremover. Politiske vedtak, bl.a. gjennom økonomiplanen , gir føringer om videre prioriteringer. Forslag til føring for prioritering av handlingsplan : 1. Allerede ferdigstilte anlegg som er berettiget til spillemidler 2. Politiske vedtak og føringer 3. Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet 4. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet 5. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter 6. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning 7. Tilrettelegging for store arrangement 8. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc) Forslaget til føringer er veiledende. 6. VISJON OG HOVEDMÅL Visjon Fysisk aktivitet for alle Hovedmål Alle i Bodø skal gis anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv. Målgrupper Selv med et overordnet mål for å legge til rette for at alle skal få drive med idrett og friluftsliv er det enkelte prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at Bodø kommunes virkemidler rettes inn mot. Personer med nedsatt funksjonsevne, lite aktive grupper og barn og ungdom 6-19 år er de viktigste målgruppene. Bodø kommunes ansvar og rolle Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, fysisk aktivitet og bruk av naturen. Denne målsettingen er ikke et uttrykk for at alle målområder og grupper er like viktige, og at kommunen påtar seg et ansvar for å tilrettelegge for alle typer særinteresser uavhengig av behov. Det er en kommunal oppgave å foreta de nødvendige prioriteringer. Tilskudd til anleggsbygging og aktivitet skal ikke bare være forbeholdt bestemte aktiviteter eller grupper. Kommunen sitt særskilte ansvar vil være utvikling, bygging og drift av større kostnadskrevende anlegg. 18

19 7. FELLES FOR RESULTATOMRÅDENE 7.1 Organisering og samarbeid I inneværende planperiode er det viktig å få vurdert en mer helhetlig forvaltning og driftsorganisering av hele fagområdet (Bodø Spektrum, Mørkvedhallen, Tverlandshallen). Dette med sikte på å få en bedre ressursutnyttelse og koordinering av tjenester levert av Bodø kommune og andre aktører. Flere av driftsenhetene er sårbare og har samme behov for kompetanse og maskinelt utstyr. Det er potensielle gevinster å hente gjennom stordrift. Dette må sees på parallellt med utredning av eierskaps- og driftsmodelløsninger. Frivillig innsats er av grunnleggende betydning for idrett og friluftsliv i Bodø kommune. Frivilligheten utløser betydelige verdier i utviklingen av anlegg og aktivitetstilbud i idretten, friluftslivet og nærmiljøet. Samhandlingen mellom Bodø kommune og det frivillige er avgjørende for å oppnå gode målrettede resultater. Tettere samarbeid og intensjon om bedre tilrettelegging for lag, foreninger og frivillige organisasjoner, vil kunne gi økt aktivitet i befolkningen og økt frivillig innsats innen skjøtsel av anlegg og områder. I tillegg vil det øke kunnskapsgrunnlaget i kommunen noe som gir grunnlag for enda bedre tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter. Idrett- og friluftsorganisasjonene i Bodø representerer en sammensatt gruppe brukere med svært ulike behov. Gjennom samarbeid med disse gruppene, vil man kunne øke kunnskapsgrunnlaget om hva som motiverer for økt aktivitet og dere syn på hva som skal til for å favne større og nye grupper. Tellinger i mye brukte turområder vil gi indikasjoner på hva merking og oppgradering av stier og løyper har å si for bruken. I forbindelse med STImuliprosjektet er det satt opp fem tellere i Bodø. Disse gir verdifull kunnskap om hva bostedsnær tilrettelegging har å si for aktivitet. I planlegging av Bodø bys 200 års jubileum i 2016, vil et av fokusområdene være «arrangement og begivenheter». Lag og foreninger vil bli invitert til å delta og foreslå tiltak og markeringer. Delmål: Økt ressursutnyttelse av personell og økonomiske midler avsatt til formålet Strategier: Fortsette samarbeidet med eksterne aktører, for eksempel Salten Friluftsråd, nabokommuner, Nordland fylkeskommune, Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum med deres organisasjoner Øke kunnskapsgrunnlaget for å tilrettelegge for enda mer frilufts- og idrettsaktivitet i kommunen Tiltak: Gjennomgang av kommunens interne og eksterne selskaper Gjennomføre månedlige møter med Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum. 19

20 Brukerundersøkelser og tellinger for å bedre kunnskapen om bruk av anlegg og områder Årlig tilskudd til Bodø friluftsforum og Bodø idrettsråd Markere Bodøs 200 års jubileum i 2016 gjennom arrangement Vurdere fond for realisering av idrettsanlegg/gjennomføring av arrangement 7.2 Arealer Byveksten bidrar til økt behov for arealer til bolig, næring, infrastruktur og fysisk aktivitet. Byfortettingen i sentrumsnære områder øker presset på bruk av arealene. En sentral avklaring på kort sikt er bruken av Rønvikjordene. Det samme gjelder Forsvarets arealer etter eventuell utfasing av Bodø Hovedflystasjon, gitt at disse frigis for annet bruk. Det er en utfordring å bevare og utvikle viktige arealer for idrett og friluftsliv, spesielt med tanke på lek og rekreasjon der folk bor. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med arealer for idrett og friluftsliv. For å ivareta og tilrettelegge for økende bruk i kommunalt og statlig sikrede friluftsområder, bør det vurderes å avsette midler til dette formålet. I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel er det viktig å få avsatt tilstrekkelig arealer i et års perspektiv. Delmål: Bevare og utvikle eksisterende arealer avsatt til idretts- og friluftsformål Avsette og sikre nye arealer til idretts- og friluftsformål Sikre stier, snarveier og grønne korridorer med tanke på nærfriluftsliv, miljøvennlig transport og naturopplevelse Strategier: Fokus på helhetlig byutvikling gjennom aktiv deltakelse i planprosesser som gjelder arealbruk Restriktiv behandling av dispensasjonssøknader fra planbestemmelsene til gjeldende reguleringsplaner i friområder Sørge for at omregulerte friområder erstattes med tilsvarende områder i samme bydel Fokus på bruk av arealet i aksen Anlegg 96 (Bodø Hovedflystasjon) til Bodøsjøen Tiltak: Gi innspill i planprosesser som omfatter større reguleringer og endringer Utarbeide norm for uteanlegg Etablere trygge og grønne forbindelseslinjer og kyststier Følge opp innspill som er gitt til kommunens arealdelplan Vurdere arealer til prioriterte anlegg Vurdere fond for egenandel ved tilrettelegging sikrede friluftsområder 7.3 Estetikk og miljø Det skal alltid gjøres en helhetlig vurdering i forkant av planlegging og prosjektering av nye anlegg eller tiltak, slik at de estetiske og miljømessige forholdene blir vurdert på en betryggende måte. Det er ønskelig med en funksjonell arealdisponering der bygg, idrettsanlegg, atkomstforhold, veier, parkering, grøntanlegg osv. inngår i en helhet. Bodø kommune vil forankre dette i all planlegging og utbygging av anlegg og områder for fysisk aktivitet. 7.4 Folkehelse 20

Plan for idrett og friluftsliv. 2014 2017 Bodø kommune

Plan for idrett og friluftsliv. 2014 2017 Bodø kommune 30.09.2013 kl. 15:40 Plan for idrett og friluftsliv Forord Skrives når planen er vedtatt. 2014 2017 Bodø kommune Innhold Forord... 1 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1 Formål med planen... 2 2.2

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv

Plan for idrett og friluftsliv Plan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Foto: Stian Høgland Vedtatt av bystyret 12.12.2013 Forord Herved foreligger Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv 2014 2017. Den omfatter en prioritert

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.10.2016 80741/2016 2016/7147 243 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Prioritering av søknader

Detaljer

Prioritering av spillemidler 2010

Prioritering av spillemidler 2010 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 61858/2009 2009/7126 Saksnummer Utvalg Møtedato 009/16 Komite for oppvekst og kultur 19.11.2009 09/181 Bystyret 10.12.2009 09/18 Komite

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv Kulturkontoret Seksjon for idrett og friluftsliv

Plan for idrett og friluftsliv Kulturkontoret Seksjon for idrett og friluftsliv Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 Kulturkontoret Seksjon for idrett og friluftsliv Agenda Velkommen v/ Arne Vinje Planprosessen 2018 2021 v/ Rune Lund Sommerseth Oppsummering planperiodene 2008

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2012 62205/2012 2012/7449 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Komitè for levekår 22.11.2012 12/203 Bystyret 13.12.2012 Prioritering av søknader

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Prioritert handlingsplan (del 1)

Prioritert handlingsplan (del 1) Prioritert handlingsplan 2016-2019 (del 1) byggestart Finansiering (i tusen kroner) mål/str. 2016 2017 2018 2019 KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM 1 Kunstgress rehab Bodø Spektrum K Nordlandshallen 2011

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang

Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling. Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fotballanlegg i Bodø - driftsavtaler, bruk og timefordeling Anleggskonferansen 2012 Lars Bang Fem 11-èr kunstgressbaner før 2009 Baner bygd før 2009 bane eier bygd strørelse kostnad kommentar Aspmyra stadion

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-1 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2012-2015 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik

Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik Anleggskonferanse NGTF November 2017 Hans Erik Reinvik I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget. En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner. Syv flerbrukshaller(handballhaller) En konkurransesvømmehall

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Innhold Bakgrunn Fokus og problemstillinger Aktivitetsbilde i endring Finansiering, forvaltning og bruk

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune.

Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Dette er en oversikt over eksisterende anlegg i Gausdal kommune. Dataene er tatt ut ifra www.idrettsanlegg.no. Her finnes også mer detaljerte opplysninger

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkivsaksnr.: 16/ Dato: PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1874-1 Dato: 02.03.16 PROSESS - RULLERING TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017-2020 â INNSTILLING TIL

Detaljer

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening

Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune. Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Idrettshaller Vestfossen flerbrukshall Normalhall 624009801 Øvre Eiker kommune Hokksundhallen Normalhall 624002503 Hokksund Turnforening Fiskumhallen Volleyballhall 624000601 Øvre Eiker kommune Loesmoen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 -

Alvdal kommune. Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Alvdal kommune Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 2021 Foto: Alvdal ungdomsskole - 1 - Innhold FORORD OM ARBEIDSPROSESSEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG SAMMENHENGEN MED ANDRE PLANER...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.3.2013 18998/2013 2013/589 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/67 Formannskapet 10.04.2013 Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Forslag

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015

Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015 Kulturkontoret Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2014 51481/2014 2014/2986 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/15 Formannskapet 03.09.2014 Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015 Sammendrag

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 21.03.2012, Side 1 av 14 18 Nordland 1804 BODØ 1804001001 Alstad Bodø kommune (2) 4 387 000 1 2000 4 387 000 1 2000 1804001103 Aspmyra kunstgress Bodø kommune 3 217 678 1 2000 3 218 000 1 2000 1804001903

Detaljer