INNHOLD. Sterke krefter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Sterke krefter"

Transkript

1 2 3 INNHOLD Sterke krefter En rel utfordring Tkk, begge deler Spisser kompetnsen Teknologisprnget Lokker jenter til ingeniørfg Stille etter stormen Fr hvets sølv til sort gull og grønne skoger? Livsviktige, livsfrlige Vil t lærdom v historien Lvere gsspris et tidsvindu for økt oljeutvinning Steinbr Å si t de siste måneders hendelser hr preget petroleumsnæringen er vel en mild underdrivelse. Næringen hr ldri opplevd tilsvrende kritisk blikk. Vi hr fått krftige påminnelser om hvor sårbrt smfunnet er når nturkreftene slippes løs - i Mexicogolfen og på Islnd. To vidt forskjellige begivenheter selvsgt, likevel hr de det til felles t de hr fått hele smfunn til å gå i stå. Fiskere blir sittende inntektsløse på lnd og mnge reisende ble skefst som følge v vulknutbruddet. Smtidig er det ll grunn til å minne om t den største trgedien er de 11 menneskelivene som på drmtisk vis gikk tpt om bord på riggen Deepwter Horizon. Tiden vil vise hvor omfttende miljøskdene i og rundt Mexicogolfen er og hvor lenge det går før skdene er reprert. I mellomtiden hr en smlet petroleumsnæring en brtt bkke å gå for å rette opp et skdeskutt omdømme. Det skl bli spennende å se i hvor stor grd dette hr sunket inn og preger ONS-konfernsen i Stvnger i slutten v denne måneden. Ulykken i Mexicogolfen frmbringer også dystre minner fr den største ulykken i norsk oljehistorie hvor 123 menneskeliv gikk tpt. Jeg husker ennå hvor sterkt inntrykk nyheten gjorde på meg - selv om jeg den gng fortstt vr student uten ide om t jeg kom til å jobbe i sektoren. Jeg slutter meg til direktøren i Petroleumstilsynet, Mgne Ognedl, som understreker viktigheten v å t lærdom v slike hendelser - og gjøre lt for t de skl skje igjen. Det knytter seg risiko til petroleumsnæringen, slik mye nnet i smfunnet er det. Ettersom mn skl håndtere så store nturkrefter, må næringen vise seg verdig til å operere på en sikker måte slik t verden får den dglige forsyning v nødvendig energi. Innspillene til en revisjon v forvltningspln for Brentshvet og hvområdene utenfor Lofoten er levert og høringsrunden skjer under en jevn strøm v dårlige nyheter fr Mexicogolfen. Nå er det heldigvis signler som tyder på t brønnen foreløpig er kommet under kontroll. Mnge nye grupper - og folk flest - hr engsjert seg i debttene og hr gjort seg opp tildels sterke meninger. Ettersom frmtidige olje- og gssressurser synes å ligge vnskeligere tilgjengelig, er økt kunnskp og kompetnse helt vgjørende. Derfor kn jeg ikke understreke sterkt nok t jeg støtter de mnge gode inititiv og tiltk for å vekke og styrke relfgsinteressen blnt de yngre - og også de litt eldre som bygger på kompetnsen sin. Det er positive signler som tyder på stigende jentendel innen relfgene. Selv om ndelen kvinner i petroleumssektoren generelt er lv, så hr vi i Oljedirektortet en kvinnendel på nærmere 40 prosent fr disse fgene. Det viktigste er selvsgt t mnge nok, unsett kjønn, velger relfg og skffer seg den spisskompetnsen Norge trenger for å møte morgendgens utfordringer. Næringen trenger de dyktigste studentene mer enn noen gng. i Bente Nylnd oljedirektør 31 Ettersom frmtidige olje- og gssressurser synes å ligge vnskeligere tilgjengelig, er økt kunnskp og kompetnse helt vgjørende.

2 4 5 En rel utfordring Enkelte røster tler om t petroleumsforskningen i Norge skker kterut, og t for få unge utdnnes tilstrekkelig innen relfgene. En snnhet med modifiksjoner? Bjørn Rsen og Emile Ashley (foto) M er petroleumsforskning og flere flinke studenter er vgjørende for om Norge skl opprettholde sin olje- og gssposisjon. Det regjeringsoppnevnte OG 21 (se hr lget ny teknologistrtegi. I den pekes det på t situsjonen på norsk sokkel er rdiklt endret siden Frm til d finnsierte store utbygginger lngt på vei teknologiutviklingen. Slik er det ikke lenger, og OG 21 tr til orde for en årlig regjeringsfinnsiert forskning og teknologiutvikling på minimum millioner kroner. Det er et høyere beløp enn det som ble bevilget i årets nsjonlbudsjett. O ve Tobis Gudmestd, professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk og mterilteknologi ved Universitetet i Stvnger (UiS), er oppttt v t Norge gjør grepene som sikrer olje- og gsskompetnse på høyeste nivå. Hn synes det er et tnkekors t det generelt ved intervjuer v unge rbeidssøkere vektlegges så sterkt t lle på død og liv skl h utstrkte temkvliteter. Er det å spille yog og dnse golf viktigere enn å h fglig spisskompetnse, spør hn. Sett i det lyset smt viten om hvilke studenter som får hvilke jobber spør hn seg om det for studentene gir for lite uttelling å jobbe hrdt. Utfordringene olje- og gssnæringen står overfor tilsier flere flinke studenter, mener Gudmestd: Målet må ikke bli bre å komme gjennom studiene, krkterene må veie tyngre. Hn synes det er litt misforstått hvis selskpene bre søker nstte som er lgspillere, frmfor de med best fglig kompetnse. I et tem bør det være plss til enkelte som er flinke fglig og mest det. Innen petroleumsfgene hr UiS de internsjonle kursene Petroleum engineering og Offshore technology subse mrintech. Gudmestd forteller om cirk 800 søkere hvert år, hvorv hn mener 160 vr godt kvlifiserte sist. På hvert v de to studiene ts det opp 20 studenter årlig. Hn beklger t noen v de flinke slutter etter tre år fordi de får gode jobbtilbud: De sliter med å komme inn igjen for å t mster når det må gjøres i tillegg til jobb. Generelt er det et problem i Norge t for få tr doktorgrd. Hos oss er kun én v femti doktorgrdsstudenter norsk. Hn kjenner flere som vil t mster of sciencegrden, men ser for lite til t selskpene de jobber i ønsker dette. D e gledelige unntkene finnes, også hos professoren. Vi hr møtt dem. Og vi hr truffet en entusist som fremmer relfg for yngre, besøkt verftet som bygger frmtidens undervnnsløsning og vi hr intervjuet sttsråden som hr nsvr for ll kompetnsen. kompetnse

3 6 7 intervjuet: Tkk, begge deler Vi må h to tnker i hodet smtidig, er mntret fr Tor Aslnd. Hun mener regjeringen hr bidrtt formidbelt i teknologi- og petroleumssektoren, og sier regjeringen vil fortsette å gjøre det og smtidig bidr til lterntivene. Forsknings- og høyere utdnningsminister Tor Aslnd frmholder t fem års bevisst stsing på relfg nå begynner å bære frukter. Kvliteten på lærerstudentene er stigende, og elevene stimuleres sterkere i relfgene. Bjørn Rsen og Bård Gudim (foto) Regjerningen oppfyller (nesten) sine forpliktelser, mens næringslivet ligger på etterskudd, ifølge forsknings- og høyere utdnningsminister Tor Aslnd. Målet for forskningsinnstsen er tre prosent v brutto nsjonlprodukt. Situsjonen på norsk sokkel hr endret seg krftig de siste 10 årene. Ikke bre er det krftige endringer i oljeog gssprisene, funnene er mindre og mer krevende å utvikle. Og krevende betyr også økte kostnder. Tidligere br store utbyggingsprosjekter kostndene for videreutvikling v teknologi. Dgens bilde er nnerledes. Mindre funn og utbygginger hr skpt et behov for ndre måter å finnsiere nødvendig videreutvikling v teknologi. OG21, etblert v Olje- og energideprtementet i 2001, fikk i oppdrg å utvikle en nsjonl teknologistrtegi og være en rådgiver for myndighetene og industrien. I sin nye strtegi nbefler OG21 t myndighetene finnsierer olje- og gssforskningen med minimum millioner kroner årlig. I tillegg etterlyses klrere signler til industrien om t Norge fortstt vil gi industrien incentiver og legge til rette for forskningsprosjekter. Dobbelt til energi I årets nsjonlbudsjett er det stt opp cirk 400 millioner kroner til petroleumsforskning i tillegg til 800 millioner kroner i energiforskning. Aslnd mener myndighetene bidrr til stbil petroleumsforskning, smtidig som vi stser på nnen energiforskning. Dette hr smmenheng med energiforliket. (Stortinget hr vedttt t Norges utslipp v klimgsser skl reduseres med 15 til 17 millioner tonn innen Det betyr t en fjerdedel v dgens utslipp skl bort. Red. komm.) Sittende regjering hr stset formidbelt på forskning også innen petroleum. Fr vi tok over regjeringsmkten i 2005, hr vi økt forskningsinnstsen med åtte millirder kroner. Kritikken fr næringen er derfor utidig, sier sttsråden. Hun finner det betimelig å minne om rbeidsdelingen mellom stten og næringslivet. I gjeldende stortingsmelding er forskningsinnstsen på tre prosent v brutto nsjonlprodukt. Målet er ikke dtofestet. Av de tre prosentene skl stten sørge for én prosent og næringslivet to prosent. I vår regjeringstid hr vi nesten nådd én prosent. Vi skl feie for egen dør og stimulere næringslivet til å bidr med sin del. Det ligger litt etter, på 0,75 prosent. Det skulle ltså vært to prosent. Tllene vi hr tyder på t også næringslivet bør følge bedre opp. Et eventyr Når det er sgt, så er Aslnd likevel imponert over utviklingen i petroleumsbrnsjen siden oljen ble funnet for mer enn 40 år siden: Det som hr skjedd til nå er jo bre et eventyr. Men nå må vi bruke forskningsmidler også på å få opp lterntiv energi, eksempelvis hvvindmøller hvor vi hr sett en spennende teknologisk utvikling. Vi bruker forskningsgrunnlget fr industrien til å forstå hvordn ting som står ute på hvbunnen oppfører seg i røffe forhold. Og så hndler det om å drifte dette og å få energien til lnd. Sttsråden understreker t det ikke bre er petroleumsforskningen som er viktig for å sikre frmtidig energi i Norge, det er mye nnen forskning som bidrr til helheten, inklusive grunnforskningen ved universitetene og instituttene. Som svr på brnsjens rop om krftigere innsts fr myndighetene, sier hun t regjeringens politikk ligger fst. I forskningsmeldingen står det t petroleumsforskningen skl sikres gode vilkår og det skl legges vekt på å gjøre sektoren mer miljøvennlig: Dette skl forskningen bidr til. Regjeringens visjon for dette er å forene rollen vår som petroleumsprodusent med t vi skl være verdensledende innen miljø og miljøteknologi. Aslnd hr tro på t petroleumsbrnsjen mkter å t de nødvendige sprng. Grunnlget er til stede. Etter en epoke med store betongplttformer og en infrstruktur som vr nødvendig i petroleumslderens begynnelse i Norge, ser den nye teknologien nnerledes ut tkket være forskning og t brnsjen hr overkommet utfordringene. Det hndler om nytenking og omstilling. Regjeringen sier vi skl kompetnse

4 8 9 Jeg tror på å tenke helhet, å h et smfunnsperspektiv. Et videre perspektiv enn det teknologiske er viktig for forskningen i frmtiden også innen petroleumsforskning. Her er det nok å nevne fullsklnlegg på Mongstd. Kmpnjer for å tiltrekke de beste studentene til læreryrket, hr lykkes. Sttusen for læreryrket er stigende, hevder sttsråd Tor Aslnd. Spisser kompetnsen Fmilie, jobb og økonomi setter ofte en stopper for voksne rbeidstkere som hr lyst til å utdnne seg videre. Men noen får muligheten til å studere gjennom ordninger som tilbys fr selskpene de jobber i. Astri Sivertsen og Monic Lrsen (foto) både h økt utnyttelse v ressursene og renere produksjon. Dersom det skjer ulykker og uhell, skl vi også være på topp i håndteringen v dette. Jeg tror på å tenke helhet, å h et smfunnsperspektiv. Et videre perspektiv enn det teknologiske er viktig for forskningen i frmtiden også innen petroleumsforskning. Her er det nok å nevne fullsklnlegg på Mongstd. I dette prdokset, økt utvinning og lvere utslipp, innrømmer Aslnd en teknologioptimisme: Jeg mener vi må h to tnker i hodet smtidig. Vi må hele tiden forbedre de teknologiske løsningene for utvinning, smtidig som vi finner frm til lterntivene. Jeg er imponert over brnsjens egen måte å t tk i økonomiske og teknologiske utfordringer på. Den hr gjennom flere inititiv fått ned kostndene og smtidig vært på offensiven. Ministeren for høyere utdnning og forskning mener OG 21 s nsjonle teknologistrtegi hr vært vellykket. Hun peker på t strtegimodellen er kopiert innen energisektoren og klimsektoren. Regjerningen legger opp til å videreføre strtegien innen olje og gss, men med økt innsts innen miljø. Svekket v depresjon Aslnd fstholder t regjeringen hr stset sterkt på relfg. Hun beklger petroleumsbrnsjens depresjon for 10 år siden: Det kom signler fr Sttistisk sentrlbyrå om t relfgsbehovet i petroleumsbrnsjen ikke kom til å bli så stort. Dette tror jeg virket veldig negtivt, og vi mistet mye rekruttering. Jeg er ikke i tvil om t vi trenger mnge med relfgskompetnse, enten det er geologi eller petroleumsteknologi, i overskuelig frmtid. På spørsmål om denne synliggjøringen v petroleumsnæringens behov hr kommet litt i regjeringsskyggen til fordel for miljø og miljøteknologi, svrer sttsråden t det er feil: Vi stser virkelig på relfg. Vi hr en ny relfgsstrtegi og hr kjørt flere kmpnjer for å få flere gutter og jenter interessert. Men igjen, det er også ndre deler v smfunnet som trenger relfgskompetnse. Unsett, så mener jeg det er viktig med tidlig innsts, så jeg ser gjerne t vi begynner å motivere og inspirere i brnehgene. Den nye strtegien kommer ikke til å overflødiggjøre vitensentrene og de mnge privte inititivene for å stimulere relfgsinteresse. Aslnd synes de privte inititivene supplerer på en ypperlig måte. Økt sttus igjen Hun peker på en ny stortingsmelding, klt Utdnningslinj. I den behndles spesielt rekruttering til relfg: I meldingen legger vi om lærerutdnningen for å få en todeling. Vi vil h en egen lærerutdnning for de som skl være lærere på ungdomstrinnet. De skl være bedre fglig enn de på brnetrinnet, ikke minst innen mtemtikk og nturfg. Målet er å motvirke t unge velger bort relfg etter ungdomstrinnet. Aslnd hr klokkertro på en stigende sttuskurve for læreryrket. Deprtementet hr kjørt kmpnjer for å tiltrekke flere v de beste studentene. Resulttet er t flere vil bli lærere, og det er flere som nbefler ndre å bli det. Vi registrerer t det er flere gutter som vil bli lærere. Det kn og det er synd å si det bidr til t lønnen og sttusen går opp, sier hun. For noen år siden ble det innført strengere inntkskrv til lærerstudiet. Det hr ikke virket negtivt på opptket. I fjor økte inntket v godt kvlifiserte studenter med 20 prosent. Denne trenden ser ut til å fortsette i år. Alt dette mener sttsråden er resulttet v en bevisst politikk. Stten kjenner sitt nsvr for å bygge opp gode miljøer ved universiteter og institusjoner: Vi skl ikke bre bygge opp teknologisk kunnskp, men utvikle folk med kunnskp og kompetnse. i kompetnse Frmtidig mster. Birgitte Torp lr seg ikke stoppe v brselpermisjon. Men hun regner med å bruke fire år på å gjennomføre deltidsstudiet i stedet for tre.

5 10 11 Irekkehuset i Sndnes er Birgitte Torp i gng med formiddgens rbeidsøkt. Treåringen Alexnder er kjørt til brnehgen, hvor hn skl være til klokk 15. Fire måneder gmle Adrin er oppttt med å studere rnglene som henger i et sttiv over liggestolen hns. Like bk sitter mor Birgitte og studerer offshorekonstruksjoner. Hun fordyper seg i tll og problemløsninger. Den 26 år gmle strukturingeniøren håper å fullføre mstergrden ved Universitetet i Stvnger i 2012 sju år etter t hun fikk sin første jobb i teknologibedriften Aibel. Når du behersker tll, så kn du sette to streker under svrene. Det liker jeg, sier hun. Fmilien er snnsynligvis bærer v et sterkt ingeniør-gen. Moren til Birgitte Torp er bioingeniør, og fren er byggingeniør. Det vr hn som fyrte opp under interessen for mtemtikk i oppveksten. Torp hdde lyst til å studere videre med en gng hun vr ferdig utdnnet våren Hun hdde så vidt begynt på msterstudiet smme høst som hun fikk jobben i Aibel, men universitetets oppmøteregler stte en stopper for det. D hun tre år senere fikk tilbud fr rbeidsgiveren om 50 prosent studiepermisjon med full lønn, slo hun til: Det er jo et kjempetilbud, og gjør det mulig for de som hr etblert seg med fmilie å studere. Dette kn jo være frmtiden, så det er veldig ok å kunne være en del v den. Og å kunne være med på noe nytt. I en forelesningssl på Universitetet i Stvnger sitter Olv Rudi Moi (33) og Bjørn Serck-Hnssen (43) og jobber mens de venter på t forelesningen i prosjektstyring skl strte. De er i sluttspurten på et ettårig studium i rktisk teknologi og miljøteknologi. Begge er ingeniører og hr lederstillinger i leverndørselskpet Acergy, som er en v inititivtkerne til det nye studietilbudet. Moi hr vært i bedriften i åtte år, og Serck- Hnssen i snrt 14. De er fedre til henholdsvis tre og to brn. Jeg hr tenkt t det hdde vært kjekt å t videreutdnning, men med fmilie og små unger er det ikke så lett å stikke til et universitet som ligger et nnet sted, sier Bjørn Serck- Hnssen. Unik mulighet Kolleg Moi hdde lyst til å t en doktorgrd etter msterstudiet, men slo det fr seg etter som årene gikk og fmilien vokste: Så kom denne muligheten, og jeg tenkte t denne sjnsen får du ikke flere gnger. Acergy hr om lg 400 nstte på lnd i Norge, hvorv 150 er ingeniører. På grunn v ordretørke i offshorevirksomheten, måtte 80 nstte gå fr selskpet på tmpen v fjoråret. For bedriften vr det om å gjøre å t vre på kompetnsen mens de ventet på t ktiviteten på sokkelen skulle t seg opp igjen. I smrbeid med en rekke institusjoner deriblnt Universitetet i Stvnger, Interntionl reserch institute of Stvnger og den offentlige tjenesten for sosile og økonomiske tjenester, NAV, fikk selskpet etblert et studietilbud i rktisk teknologi. Det er en ettårig påbygningsmodul for folk som llerede hr en mster i ingeniørfg, og som 11 nstte i Acergy nå er i ferd med å fullføre. De hr permisjon med full lønn den tid kurset vrer, og selskpet betler det kurset koster. Bjørn Serck-Hnssen synes fgsmmensetningen med vekt på rktisk teknologi og miljø er spennende. Dessuten er det et stort pluss t studiet er skreddersydd for entreprenørbedrifter frmfor opertørselskper. Dette kn jo være frmtiden, så det er veldig OK å kunne være en del v den. Og å kunne være med på noe nytt, sier Serck-Hnssen. Studieoppgve Som en del v studiet skriver hn en oppgve om hyperbrisk evkuering i nordområdene hvordn dykkere i nødssitusjoner blir ttt vre på i rktiske strøk, fjernt fr infrstruktur. Hn ser også på problemer, som for eksempel ising, knyttet til dykkernes livbåter. Olv Rudi Moi skriver om lndfll for rørledninger i nordområdene, om utfordringer knyttet til erosjon og lignende. Underveis i rbeidet hr hn fått hjelp fr en underleverndør som hr erfring fr nettopp disse problemstillingene. De to studentene er overbevist om t de nyervervede kunnskpene vil gi dem selv og selskpet de jobber i et fortrinn i konkurrnsen om frmtidige oppdrg, både i Norge og ndre lnd som driver olje- og gssvirksomhet i nord. Acergy ser jo gevinsten v å utdnne oss innenfor det rktiske. Det vr derfor de stset på dette, og fikk lget dette kurset, sier Serck- Hnssen, og det er en fntstisk mulighet som bedriften gir oss, og jeg føler meg priviligert som hr fått lov til å gå her. Jeg kunne godt h gått her ett år til, hvis det hdde vært mulig, sier Olv Rudi Moi. På spørsmål om hvordn det hr vært å bli student igjen, svrer Moi: Før jul vr det gnske mnge timer, men vi hr bedre tid til selvstudier nå. Og det er godt å slippe de store bekymringene om prosjekter som skl være ferdig i tide. For meg hr det vært kkurt som å være på ferie, sier Bjørn Serck- Hnssen. Jeg hr ikke noe jobbnsvr. Den sekken er bre vekk, og jeg hr kun nsvr for meg sjøl. Det hr vært fntstisk deilig. Skpe noe selv Som nyutdnnet ville Birgitte Torp heller jobbe i en leverndørbedrift frmfor et oljeselskp, og hun vlgte Aibel fordi hun her fikk sjnsen til å være med på hele rbeidsprosessen fr forstudie til ferdig konstruksjon. Mnge studenter jeg hr snkket med er veldig interessert i å jobbe i et opertørselskp etterpå. Men kommer du ut i et opertørselskp, blir du gjerne stt til å sjekke det ndre hr gjort. Min nbefling er å begynne å jobbe i en bedrift som Aibel, hvor du gjør noe, lger noe, og får lært ting mye bedre, sier hun. Torp er ikke engstelig for frmtiden til oljebrnsjen, og regner med å fortsette å jobbe med stålkonstruksjoner i Aibel etter t hun er ferdig med studiene. Forhåpentligvis med mer vekt på beregninger enn design: Jeg tr det som det kommer. Jeg trives veldig godt med det jeg gjør. Og vi vet jo ikke hvordn mrkedet er om år. På grunn v svngerskpspermisjonen regner Torp med å bruke fire år på å gjennomføre deltidsstudiet i stedet for tre, som er det normerte. Hun står opp smmen med ungene klokk hlv seks om morgenen, og setter seg til med studiene så snrt den eldste er trygt plssert i brnehgen. Etter t ungene hr lgt seg i sju-åttetid om kvelden, er det tid for dgens siste studieøkt. Den vrer gjerne til nærmere midntt. Mnnen hennes, Stin, sluttet som trilersjåfør i november og hr htt norml rbeidstid siden. Det hr gjort det lettere å sjonglere lle oppgvene som må gjøres. Hdde jeg vært like disiplinert den første gngen jeg studerte, ville jeg htt mye fritid, ler hun. Okei, det er trvelt. Men jeg synes det går greit. Alt hr jo med innstilling å gjøre, slår hun fst. i På skolebenken igjen. Olv Rudi Moi (til venstre) og Bjørn Serck-Hnssen forbereder seg på frmtidige oppdrg i nord. kompetnse På skolebenken igjen. Olv Rudi Moi (til venstre) og Bjørn Serck-Hnssen forbereder seg på frmtidige oppdrg i nord.

6 12 13 Teknologi sprnget Er det mulig å flytte kompressorene fr plttformdekket og ned til hvbunnen? Er det trygt, vil det virke, og vil det lønne seg? Aker Solutions bygger verdens første undervnnskompressor og en hel oljeverden venter spent. Bente Bergøy Miljeteig og Emilie Ashley (foto) Hvis piloten virker som den skl, kn teknologien bidr til økt utvinning fr gssfelt verden over. Derfor er forventningene enorme, sier Svein Oskr Nulnd, som er dministrerende direktør ved Aker Solutions' verft i Egersund, et v konsernets tre norske verft. Nå skl undervnnskompressoren først skrus smmen og testes i Egersund. Mot slutten v året plukkes den fr hverndre og frktes til Ormen Lnge lndnlegget på Aukr i Møre og Romsdl. Der blir det mer testing, nå under vnn i et testbsseng. Det er på Aukr gssen fr Ormen Lnge-feltet i Norskehvet føres i lnd, og det er på Ormen Lngefeltet piloten kn ende som en v fire kompressorer i et såklt tog. Trykket i Ormen Lngefeltet vtr nemlig, og det blir behov for trykkstøtte på feltet fr rundt I 2012 skl opertøren Shell og de ndre rettighetshverne vgjøre om de vil gå for undervnnskompresjon eller en trdisjonell løsning med kompressorer på en innretning ute på feltet. Fødestue Men nå er det i Egersund det skjer. Moduler og vnserte elektriske komponenter står linet opp i den nybygde testhllen for undervnnsutstyr. Frm mot høsten kommer resten v komponentene til nlegget fr leverndører rundt om i Europ. Her inne verken sveises eller sndblåses det. Hllen brukes kun til finmeknisk rbeid, for krvene til renhet er ekstreme: Det er utrolig viktig t det ikke blir forurensing på pkningsoverfltene for t utstyret skl kunne instlleres på dypt vnn og tåle stort trykk, forklrer Idr Sønstbø, nsvrlig for fbriksjon og smmenstilling. Shell og Sttoil tildelte teknologikontrkten for piloten til Aker Solutions i D begynte et omfttende rbeid med å få på plss en spesifiksjon v krv, kvlifisering v teknologi og produksjon v deler. For så vidt hndler det om å t det oljeindustrien hr gjort i 20 år videre, å sette kjent teknologi smmen på en nnen måte. Likevel er dette nytt, vi lger en prototype, og det hr ttt lng tid å modne prosjektet, kommenterer Nulnd. Verftet hr levert undervnnsnlegg til oljeindustrien siden midten v 1990-tllet, blnt nnet til feltene Kristin, Trym, Lvrns, Morvin og Vilje, og for tiden pågår rbeidet med å bygge et komplett undervnnsnlegg med åtte brønnrmmer til Golitfeltet for fullt. Verftet i Egersund vr dermed godt rustet til å t ftt på nybrottsrbeidet med Ormen Lngekompressoren. Gode hoder Aker Solutions hdde erfringen, men også tilgng på de riktige folkene til å kunne gjøre en god jobb. Rundt 70 personer i Egersund rbeider med å få Dersom Ormen Lnge-piloten virker som den skl, kn teknologien bidr til økt utvinning fr gssfelt verden over, ifølge Svein Oskr Nulnd (t.v.) og Idr Sønstbø. Nulnd er dministrerende direktør for Aker Solutions verft i Egersund, mens Sønstbø er nsvrlig for fbriksjon og smmenstilling. ferdig piloten. Alle er egne nstte. Vi bruker ingen innleide rbeidere i kkurt dette prosjektet, blnt nnet fordi vi ønsker å bygge opp egen kompetnse på undervnnskompresjon, sier Sønstbø. Hn forteller t det ikke vr veldig krevende å bygge opp en god prosjektorgnissjon, mesteprten v den nødvendige kompetnsen fntes llerede i Aker Solutions-systemet. Generelt hr vi ikke problemer med å rekruttere dyktige fgfolk slik mrkedet er i dg. Relfgstudentene rngerer Aker Solutions som en v de mest ttrktive rbeidsgiverne i Norge, supplerer Nulnd. Hn tror ferske ingeniører ønsker seg til Aker Solutions fordi selskpet hr Norges største og mest spennende ingeniørmiljø. 80 v dem rbeider i Egersund: Vi driver med teknologiutvikling hver eneste dg. Her får ingeniørene store utfordringer, og de får brukt det de hr lært på skolen. Men det er viktig å være synlige for frmtidens nøtteknekkere. Derfor hr de jevnlig kontkt med studenter fr regionen som studerer fg som er relevnte for virksomheten. De får for eksempel tilbud om å delt på studentrrngement, og mnge får sommerjobb. I tillegg får studenter kompetnse

7 14 15 mulighet til å skrive bchelor- eller msteroppgver i nært smrbeid med bedriften. Like viktig som å rekruttere gode folk, er det å beholde dem. Det hr Aker Solutions i Egersund lykkes med. Direktøren snkker stolt om en stbil og solid rbeidsstyrke, en sterk bedriftskultur og et sykefrvær på bre 4,5 prosent i Gjennomsnittet i brnsjen vr 7,5 prosent. Vi er oppttt v t våre nstte trives, t de får nye utfordringer og t de får utvikle seg. Dette for t bedriften skl være forberedt på nye mrkedsutfordringer og krv til ny kompetnse i frmtiden. Det er hn et godt eksempel på selv, Nulnd. Ingeniøren hr htt sitt dglige virke ved verftet siden 1985, og hn ble nstt som direktør i Nulnd forteller t medrbeiderne får mulighet til å videreutdnne seg, og t bedriften legger til rette for t dette skl være prktisk mulig. Hvert år tr nstte teknisk fgskole eller høyere utdnnelse ved siden v jobben. Medrbeidere får også tillit i hverdgen. I fjor vr det for eksempel svært høy ktivitet og rundt 1500 innleide rbeidere ved verftet. D fikk mnge fst nstte på gulvet mer nsvr og lederoppgver i prosjektene. Vi oppfordrer også folk til å reise ut. Per i dg hr vi for eksempel nstte som følger opp utbyggingsprosjekter som Kshgn i Kskhstn og Skhlin utenfor Russlnd, sier Nulnd. Aker Solutions er leverndør v ingeniørtjenester, fbriksjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesilisttjenester og totlløsninger til olje- og gssindustrien i 30 lnd. Ved utgngen v 2009 vr det nstte, hvorv hlvprten i Norge. Konkurrnsen om de gjeveste kontrktene er beintøff og internsjonl også på norsk sokkel, med stdig flere ktører fr lvkostlnd i Asi. Konkurrnsedyktig Det er teknologi og teknologiutvikling som gjør norsk oljeindustri er konkurrnsedyktige. Og det er nettopp forskning og utvikling v nye høyteknologiprodukter som må til for t AS Norge skl bevre sin konkurrnsekrft nsjonlt og internsjonlt, ifølge Nulnd: Vi er et foregngslnd innen blnt nnet oljeutvinning, men det kreves lngsiktige, målrettede forsknings- og utviklingsprogrmmer som Demo 2000 for t vi skl bevre denne konkurrnsekrften. Demo 2000 er myndighetenes progrm for prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumsvirksomheten. Nulnd understreker viktigheten v lngsiktighet, og er litt oppgitt over t myndighetene tilsyneltende hr nedprioritert petroleumsforskning til fordel for forskning på fornybr energi de siste årene. Olje og gss vil spille en viktig rolle i mnge tiår frmover. Derfor er det viktig t myndighetene fortsetter å bidr. Ormen Lnge er ett eksempel på et prosjekt som fikk økonomisk støtte fr Demo 2000 i Det hr bidrtt til t teknologien reliseres i pilotform i Egersund i i Ormen Lnge-piloten vil måle 35 x 6,5 x 13 meter og veie 1100 tonn når den er ferdig smmenstilt. Delene til undervnnskompressoren er produsert rundt om i Europ. Kompressoren skl nå skrus smmen og testes i Egersund. kompetnse

8 16 17 Lokker jenter til ingeniørfg I 2025 kn Norge h en mnko på ingeniører. Trenden må snu, mener Cmill Nereid, leder v relfgsenteret Rente. Hun er særlig oppttt v å rekruttere flere jenter. Tonje Pedersen og Ole Morten Melgård (foto) Lærerne kn vise oss hvordn vi tester kjemiske stoffer i sminke, i stedet for å snkke om konstruksjoner og kjedelige bygg. Det tror jeg jenter hdde likt. Mer om sminke og utseende. Utsgnet kommer fr 17 år gmle Mrie Klevjer. Vi treffer henne inne i et klsserom på NTNU, Norges teknisk-nturvitenskpelige universitet i Trondheim. Hun er kkurt ferdig med en yrkesveiledende test lget v Rentesenteret. Alle som tr den får svr om hvilket yrke innen relfg og teknologi de psser i. Jeg skulle visst bli relfgslærer, sier hun, litt overrsket. Det er ikke ktuelt, ltså. Jeg spiller håndbll og stser lt på idretten. Hvis det ikke blir idrettskrriere, vil jeg gjøre noe innen ernæring. Som mnge ndre jenter i videregående skole, hr Klevjer likevel vlgt fordypning i relfg, selv om hun ikke vil bruke kompetnsen videre: Jeg hr lltid vært god i de fgene. De gir ekstr studiepoeng og jeg holder lle muligheter åpne. Forbilder Knskje er en flott, morsom ingeniørstudent det som skl til for å friste jentene inn på utdnningen? Eller en rollemodell som er nynstt i rbeidslivet, og som hr msse giv og smtidig studietiden friskt i minne? Siden Elever fr Byåsen videregående skole er på besøk på Rentesenteret i Trondheim for å t CV-testen, en test som foreslår et yrke innen relfg. Mrie Klevjer, i forgrunnen, konsentrerer seg om testen. Det smme gjør Suzn Zoric til venstre for henne, mens Hnne Sæther veileder dem. kompetnse

9 18 19 Cmill Nereid overtok som leder for Rentesenteret i 2008, hr hun og kollegene klekket ut flere nye ideer for å rekruttere unge til relfgs- og teknologistudier. Vi hr store utfordringer både når det gjelder rekruttering til og frfll fr disse fgene. Mnge velger relfg i videregående, men fortsetter ikke i videre studier. Det er en kjempeutfordring. Noe v årsken er t ungdommene ikke vet nok om hvilke muligheter som finnes, og hv de fktisk kn bruke disse fgene til, sier Nereid. Hun ser t nøkkelen i rekrutteringsrbeidet kn være studenter som mentorer og nstte som rollemodeller: Gjennom å l ungdommen få møte unge relister som er stolt og fornøyde med sitt vlg, kn vi styrke ungdommens vlgkompetnse. Én v ti er jente Søkertll fr Smordn opptk våren 2010 viser t det fortstt er flest gutter som søker studier i relfg og teknologi. De fleste ingeniørutdnningene hr under 10 prosent kvinnelige søkere. Enkelte studier hr ingen kvinnelige søkere i det hele ttt og flere hr bre én kvinnelig søker. Dt og informsjonsteknologi sliter mest med rekruttering v jenter. Kjønnsblnsen innen disse fgene er ekstremt dårlig. Det sier seg selv t det er trist å være den eneste jent blnt 25 studenter. Konsekvensen blir et kjønnsdelt rbeidsmrked der kvinner er i lvsttusyrker med lvest inntekt. Jenter velger dessverre veldig stereotypt, og det må vi endre for å unngå skjevhetene. Ellers ender vi opp med t rbeidsgivere bre kn rekruttere fr hlvprten v befolkningen, sier Nereid. Rett og glt Inne i klsserommet på NTNU er flere elever fr Byåsen videregående skole hentet inn for å t CV-testen. Lorentze Fjøsne kommer fr en legefmilie og hr lltid visst t hun skl studere medisin. Jeg er veldig gld i relfg. Det finnes bre ett svr på lt, og du får enten rett eller glt. For meg er fysikk og mtte enkelt. Når jeg hr lært formelen er den lett å bruke, sier hun. Hun tror jenter slutter med relfg etter videregående fordi de heller vil t kunstneriske og estetiske fg, og t det trolig også er mnge som ikke er klr over hv de kn bli med relfgene. Flere relfglige og teknologiske studier mister søkere, også blnt guttene. Hele 66 v studiene hr under én søker per studieplss. Smtidig velger bre 25 prosent v elevene fordypning i fysikk på videregående. Nereid peker på t de som velger vekk disse fgene i videregående, mister muligheten til å søke slike studier. Det lve søkertllet gjør t lle som er kvlifiserte, uvhengig v krkterer, kommer inn. Dermed blir sjnsen for frfll høyere. Motivtor Denne dgen hr tre studenter fr NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelg møtt opp for å fortelle om ENT3Rprogrmmet. De tre hr besøkt elever i videregående skole og ser t motivsjon hjelper. Cmill Nereid leder Rentesenteret i Trondheim. Nå håper hun å rekruttere Suzn Zoric, til venstre og Mrie Klevjer til utdnning innen relfg. Jeg skulle ønske det vr noe sånt d jeg gikk på videregående. Når jeg sitter inne i klsserommet med elevene, føler jeg t de er interessert. Jeg snkker om studentlivet, og jeg forteller dem om mtte, sier Axel Holene, som går på sivilingeniørstudiet i industriell kjemi. Med disse fgene er mulighetene uendelige. Derfor er jeg med på mentorordningen. Jeg ønsker å forklre elevene hv de kn gjøre videre, sier hn. Også student Børge Solli Andressen vil øke interessen for relfg: Mtte er ikke bre ligninger, og fysikk er ikke bre formler. Det hr jeg i fokus når jeg snkker med elevene. Vilde Slberg (17) er en v elevene i videregående som hr vært med på ordningen. Hun forteller t elevene ble delt inn i grupper som fikk hjelp med mtte v studenter fr NTNU: Det vr inspirerende. Det er ikke så enkelt å sitte hjemme lene og jobbe. Foreldrene våre kn ikke hjelpe oss lenger når vi er på dette nivået, og studenten vr kjempeflink. Denne ordningen gjorde t jeg tok relfg videre etter første klsse. Ellers hdde jeg nok sluttet. På spørsmål om hv hun vil gjøre videre er svret t hun vil ut og reise. Til utlndet: Jeg vlgte relfg for å h lle muligheter åpne, men jeg er usikker på om jeg kommer til å bruke dem videre. Ungdommene er knskje uvitende om viktigheten v t kkurt de går relfgveien videre. Knskje tenker de litt mer over det neste år. Før russetiden. Og før ferien. Før de fyller ut studiesøkndene. Nå er det opp til studiestedene og næringslivet å fnge dem. Jkter rollemodeller Rentesenteret hr nylig ttt inititiv til etblering v et nsjonlt rollemodellbyrå, Alf, som består v relister og teknologer ute i rbeidslivet. Byrået skl være ferdig etblert i 2010, og tilbudet går ut til skolene i Nå håper Cmill Nereid t bedrifter i næringslivet over hele lndet blir med på stsingen. Vi trenger 1000 personer fr næringslivet. De må være unge og ute i sin første jobb som nyutdnnet, slik t de hr studietiden friskt i minne. Og de må vekke en interesse blnt de unge. For å få dette til, kreves det en nsjonl dugnd. Målet er å få til en rekrutteringseffekt gjennom personlig møte mellom ungdommer og den unge yrkesutøveren, sier hun. For virksomhetene vil en slik ordning hndle om rekruttering til egen brnsje gjennom å vise nstte som forbilder. Hver rollemodell må forplikte seg til å møte opp på minst to skolebesøk i året. I tillegg ønsker Nereid t personen også tr imot skoleklsser på bedriften: Oljebrnsjen er en næring vi ønsker å få med på lget. Dette vr drømmebrnsjen i mnge år. Med nye energikilder i fokus, ser vi t både vnnkrft og olje mister interesse. Nå håper vi brnsjen selv kn bli med på rekrutteringen. i Inne på lbortoriet på NTNU kn flere spennende instrumenter friste elevene ved Byåsen videregående skole til å velge relfg. Tre rekrutteringsprosjekter Rentesenteret er Kunnskpsdeprtementets nsjonle ressurssenter for relfgsrekruttering. Senteret er en del v regjeringens relfgsstrtegi for årene Målet er t senteret skl fungere som et ressurssenter for lle som jobber med rekruttering og være et bindeledd mellom skole og rbeidsliv. De tre prosjektene; ENT3R, CV-testen og Alf, er utviklet v senteret og skl brukes i skolene for å vekke elevene. Elevene skl forstå hv de kn bruke fgene til. Med CV-testen kn elevene få en pekepinn på hvilke yrke som psser for dem. Gjennom det nsjonle progrmmet ENT3R jobber studenter som mentorer og gir elevene i ungdomsskole og videregående hjelp i mttefg, smtidig som de forteller om studentlivet og mulighetene relfg gir. Alf-progrmmet er et smrbeid mellom skole og næringsliv der en nynstt skl vise frm og fortelle om seg selv, sitt utdnningsvlg og yrke. kompetnse

10 20 21 Stille etter stormen Til tider hr det vært mye ståk rundt Oljedirektortets innsmling v seismikk utenfor Lofoten, Vesterålen og Senj. Men letedirektør Sissel Eriksen synes ikke t hun hr fått for mye pes, personlig. Bente Bergøy Miljeteig og Emile Ashley (foto) Sissel Eriksen hr lng frtstid i Oljedirektortet, hun hdde sommerjobb i etten i studietiden og ble fst nstt d hun vr ferdig utdnnet geolog i Det vr nå mest tilfeldig t jeg hvnet i Oljediretortet, jeg vr nok ikke veldig bevisst på hv jeg ville d jeg vr 23. Men jeg er blitt her fordi Oljedirektortet er en flott rbeidsplss med mnge muligheter og fglige utfordringer, sier Eriksen. Hun hr jobbet på kryss og tvers i orgnissjonen, med lt fr produksjon til utbyggingsløsninger. Hun vr blnt nnet Oljedirektortets prosjektkoordintor for plnen for utbygging og drift (PUD) for Åsgrdfeltet i Norskhvet. Siden 2000 hr hun hovedskling beskjeftiget seg med leting, og våren 2007, bre noen uker før Oljedirektortets første seismikksesong tok til, ble hun direktør for leting. D ble det bre smlet inn litt 2D-seismikk, en forsiktig strt, mener hun. Mesteprten ble smlet inn i 2008 og Oljedirektortet smlet inn seismiske dt, både 2D og 3D, i områdene Nordlnd VII og Troms II på oppdrg fr Stortinget. Disse områdene hr ikke tidligere vært åpnet for petroleumsvirksomhet. Rpporten fr undersøkelsene, som ble lgt frm 16. pril, blir en del v underlgsmterilet når Stortinget skl t stilling til om hvområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skl åpnes for petroleumsvirksomhet. Vi hr gjort det er vi er blitt bedt om, nemlig å krtlegge petroleumspotensilet og foret en økonomisk verdisetting v petroleumsressursene. Det er opp til politikerne å vgjøre veien videre, sier letedirektøren prgmtisk. Hun er tydelig på t Oljedirektortet verken føler eller mener noe som helst om hv som bør gjøres utenfor Lofoten og Vesterålen, og t etten ikke gir politikerne råd, ikke før politikerne eventuelt ber om det. Utrolig krevende Eriksen legger ikke skjul på t seismikkoppdrget hr vært utrolig krevende, og t hun i perioder omtrent hr htt det på mten : Men jeg trives når det skjer mye rundt meg. Litt frt er br. Jeg synes ikke t jeg hr fått for mye pes, personlig. For det er mnge i Oljedirektortet som hr jobbet med seismikken i nord. Eriksen beskriver et godt og smmensveiset rbeidsmiljø der folk er trygge på hverndre. Hun sier hun hr det gøy på jobben. Eriksen er gld i nturen og i friluftsliv, og forteller t hun hr lgt bk seg mnge mil på lngrennsski i vinter. Energi hr hun htt bruk for, for krtleggingen v Nordlnd VII og Troms II er det desidert mest omfttende oppdrget Oljedirektortet hr gjennomført noensinne. Seismikken er smlet inn i noen v Norges mest fiskerike områder, og mnge, blnt nnet i miljøbevegelsen og fiskeriorgnissjonene, hr vært sterkt kritiske. Periodene for innsmling ble vlgt etter råd fr Fiskeridirektortet, Hvforskningsinstituttet og fiskernes orgnissjoner. Det hr vært viktig for Oljedirektortet å legge innsmlingen slik t seismikken skulle være til minst mulig hinder for fiskeriene, understreker Eriksen. Nettopp det å finne gode løsninger i forhold til fiskerne hr vært den største utfordringen. Blnt nnet er letedirektøren fornøyd med t det ble etblert en frikjøpsvtle sommeren 2009, og t fiskerne på 124 frtøyer undertegnet vtle om ikke å drive fiske som ville være til hinder for seismikkinnsmlingen. Men t noen hr vært så sinte på Oljedirektortet, hr ikke vært bre morsomt: Jeg skjønner jo t folk er engsjerte og oppttt v frmtid. Selv om jeg er litt forundret over hvordn sken er blitt presentert i medi. Mnge hr tydeligvis ikke skjønt Oljedirektortets rolle, og jeg synes nok t journlistene v og til kunne h sjekket fkt litt nøyere. Fglig sett beskriver hun krtleggingen som vellykket. Dtene som er smlet inn hr bidrtt til å øke forståelsen v geologien i komplekse områder. Nødvendige dt er smlet inn og de er berbeidet på en god måte, ifølge letedirektøren. Mnge hr ventet spent på Oljedirektortets seismikkrpport, som blnt nnet konkluderer med t det trolig er noe mindre olje og gss utenfor OD -profilen: Lofoten, Vesterålen og Senj enn tidligere nttt. Det totle nslget er egentlig ikke veldig endret i forhold til tidligere, men vi kn si mer om hvor vi kn forvente å finne olje eller gss, sier Eriksen. Hun oppsummerer t det ser ut til t Nordlnd VI er det mest prospektive (lovende) området med tnke på å finne hydrokrboner. I Nordlnd VII og Troms II er det ntkelig like mye olje og gss til smmen som i Nordlnd VI. I Nordlnd VI og VII er det størst snnsynlighet for å finne olje, mens det i Troms II er størst snnsynlighet for gss. Petroleumsressursene forventes å være 202 millioner stndrd kubikkmeter (Sm3) utvinnbre oljeekvivlenter (1300 millioner ft), men det er stor usikkerhet knyttet til nslgene. For å få sikrere informsjon, kn det bores letebrønner. Politikernes bord Om områdene utenfor Lofoten og Vesterålen skl åpnes for petroleumsvirksomhet, er det politikerne som skl vgjøre. Det er 15 år siden sist myndighetene åpnet nye områder, og industrien krever hndling. Eriksen peker på t produksjonen på norsk sokkel fller, og det blir ikke gjort store funn i de områdene som er åpnet for petroleumsvirksomhet i dg. Tilgng på nye områder er vgjørende. En konsekvens v ikke å åpne nye områder kn bli t den frmtidige petroleumsproduksjonen vtr rskere enn det den kunne h gjort. Det tr tid å bygge kompetnse og industri, og industrien må få et jevnt sig v oppdrg, kommenterer Sissel Eriksen. Hun minner om t det tr tid å åpne områder, utforske dem og få i gng konsesjonsrunder: Stegvis utforsking er viktig. Den norske modellen er en suksess, den hr vist seg å være effektiv og økonomisk gunstig, og det vil den være også i nye områder. Letedirektør Sissel Eriksen sier t hun hr det gøy på jobben, selv om det i perioder hr vært mye styr rundt seismikkinnsmlingen i nord De siste årene er det blitt boret mnge letebrønner på norsk sokkel og mnge v dem hr resultert i funn. I 2009 ble det for eksempel påbegynt 65 brønner, 28 v dem påviste olje eller gss. Mnge v funnene er gjort i nærheten v ndre funn/felt eller eksisterende infrstruktur som følge v TFO-ordningen (tildelinger i forhåndsdefinerte områder). TFO omftter de modne delene v sokkelen med kjent geologi og nærhet til infrstruktur: Det er viktig å lete nær produserende felt for å kunne fse småpyttene inn mot innretningene. Men det letes også i umodne områder, der en vet lite om undergrunnen. Det er i slike områder det er størst snnsynlighet for t det kn gjøres større funn. Vi skulle gjerne visst mer om hv som skjuler seg under hvbunnen for eksempel i den vestlige delen v Brentshvet, her er det store områder som er lite utforsket, sier Eriksen. I 20. konsesjonsrunde ble det i 2009 tildelt flere utvinningstilltelser i lite utforskede områder utenfor Slten i Nordlnd som det er knyttet spenning til. Det er mye bslt (hrde, vulknske bergrter) som det er krevende å få gode seismiske bilder under. Seismikkbølgene blir sugd opp v disse hrde bergrtene. Men teknologien blir stdig bedre, også på dette området. Sissel Eriksen følger nøye med på hvor det letes og hv som finnes v olje og gss på norsk sokkel, og særlig følger hun med på de såklte nøkkelbrønnene. Det er brønner som kn få stor effekt, uvhengig om det blir gjort funn eller ikke. Men lle brønner er viktige i den forstnd t de gir ny informsjon. Hver brønn er en brikke i puslespillet. Og puslespillet er lngt fr ferdig lgt, frmholder Eriksen. i

11 22 23 Ily v kulturminneåret 2009 og 40-årsjubileet for det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel i 1969, ble Norsk Oljemuseums kulturminnepln for petroleumssektoren overrkt sttssekretær Robin Mrtin Kåss i Olje- og energideprtementet på Vlhllfeltet i Nordsjøen den 3. mrs. Oljemuseet fikk i 2005 i oppdrg å utrbeide en slik pln v Olje- og energideprtementet, Oljedirektortet og Oljeindustriens lndsforening. Resulttet er en bok på 250 sider som beskriver utviklingen på norsk kontinentlsokkel og er en prioritert opplisting v de offshoreinstllsjoner som hr nsjonl verneverdi, slik industrien selv, fgmyndighetene og riksntikvren vurderer det. Riksntikvr Jørn Holme uttlte under overrekkelsen t oljen er det største kicket gjennom 400 millioner år med norgeshistorie, og sttssekretær Kåss fulgte opp med å betegne instllsjonene i Nordsjøen som vår tids vikingskip. Det er nturligvis rett og viktig å bevre oljevirksomhetens kunnskpsog gjenstndsverdi. Men smtidig hefter det også noe vemodig ved en slik kulturminnepln, som i sitt vesen er tilbkeskuende og konserverende, og på det nærmeste et motstykke til den risikovillige, innovtive og offensive tenkning og prksis som gjennom drøyt 40 år hr preget oljebrnsjen. Kulturminneplnen forholder seg til det som er tilbkelgt, den føyer det som er forbi skjønnsomt inn i historiens nnler. Ekofisk og Frigg står llerede under musel forvltning, Sttfjord er neste nordsjøfelt på listen. Kulturminneplnen gir dermed også en fornemmelse v t det viktigste kpittelet i Norges historie er i ferd med å vsluttes. Inntrykket er t mn forbereder seg på å stenge ned og pkke smmen. Morgendgen Kulturminneplnen forsøker blnt nnet å finne svr på hvordn det ble som det ble, og på mnge måter er svret på dette også svret på det lngt viktigere spørsmålet: Hv skl vi leve v i morgen? Nå som petroleumsformuen fortløpende omgjøres til finnsformue, blir de prioriteringer, spørsmål og vurderinger som legges til grunn i kulturminneplnen, desto viktigere å forholde seg til. Oljen hr forvndlet Norge fr å være et v de fttigste lnd i Europ til å bli et v de rikeste lnd i verden. Det er derfor et prdoks t de store inntektene fr oljevirksomheten er penger som vi lle gjerne vil bruke og nyte godt v, men som ingen riktig Situsjonen er ltså dobbelt prdoksl, ettersom en fornektelse v oljebrnsjen er eksistensundergrvende. vil vedkjenne seg eller vite hvor kommer fr. Oljeindustrien hr blitt som tobkksindustrien. Stdig færre unge ønsker å utdnne seg til en brnsje som er stigmtisert og tildelt en betydelig del v skylden for klimkrisen. Og på den ndre siden er oljebrnsjen grunnlget for mye nnen virksomhet. Enn så lenge sørger fossile kilder En kulturminnepln for petroleumssektoren ble 3. mrs overrkt til sttssekretær Robin Mrtin Kåss i Olje- og energideprtementet fr Norsk oljemuseum. Essy v Sigmund Jensen, romn- og novelleforftter. Hns siste romn er Tiberiusklippen (2008). Jensen er bostt på Rndberg, utenfor Stvnger. Tegningene er lget v elever i klsse 5C ved Mdlvoll skole i Stvnger. Fr hvets sølv til sort gull og grønne skoger?

12 24 25 For roglendingen er ikke dette kulturminner. Det er personlige minner, en del v våre liv og historie. Hn fr og de vr jo med på det. for prosent v verdens smlede energibehov. Situsjonen er ltså dobbelt prdoksl, ettersom en fornektelse v oljebrnsjen er eksistensundergrvende. På mnge områder er oljebrnsjen den mest nsvrs- og miljøbevisste v lle industrier. Stdig bedre teknologi sørger også for t brnsjen nå beveger seg fr synlig til usynlig. Om få år vil undervnnsproduksjon være den nye normen, der mn kn sitte i et kontrollrom på Forus eller i Houston og fjernstyre det hele. BP er kommet dit llerede, og på det "nye" Vlhllfeltet skl det foregå på den måten. Bedre utstyr Prllelt med dette utvikles det også stdig bedre vedlikeholdsfritt utstyr med sterk mterilstruktur og korrosjonsmotstnd, i tillegg til nye sensorer og reguleringsutstyr, som smmen med innebygd overvåkning og selvreprerende egenskper ivretr driftssikkerheten og miljøhensynet. Få er riktig klr over den fntstiske utviklingen brnsjen hr gjennomgått, fr å ssosieres med rust, slm og roughnecks til dgens førsteklsses høyteknologi som eksporteres til lle verdens hjørner vr også året d Neil Armstrong stte sin fot på månen "Tht's one smll step for mn, one gint lep for mnkind." I årene etter forsynte romfrtsindustrien en hel verden med nyutviklet teknologi. I dg er oljebrnsjen pådriver og premissleverndør for høyteknologi. Knskje er det også her nøkkelen til et nytt gint lep for mnkind befinner seg. Men hvordn ble det som det ble? Hvordn kom vi hit? Det finnes mnge svr på det, og ingen er entydige. Dels skyldtes det nturgitte gudegver, dels politisk hndlekrft, dels en gunstig timing og dels rbeidsfolks svette. Norges oljehovedstd hr lltid vært knyttet til hvet. Innbyggerne kommer fr sild, seilskuter, srdiner og skipsbygging. I ndre hlvdel v 1800-tllet hdde Stvnger lndets største hndelsflåte, etter Arendl. Ved inngngen til 1900-tllet vr Norge verdens største hermetikkeksportør, og Stvnger sto for en tredjedel v eksporten. Den gngen, som nå, vr omtrent hver femte siddis (v engelsk citizen) sysselstt i hovednæringen. Og i 40- og 50-årene ble omkring hlvprten v ll norsk sild fisket i Roglnd. Men mot slutten v femtiårene forsvnt silden. Det gikk nedover med hermetikken. Stvnger hdde et skipsverft og en i nsjonl målestokk betydelig grfisk industri, men byen vr blnt de fttigste i lndet. D er det fru Fortun smiler og det øyeblikket inntreffer som forftteren Jn Kjærstd i sin romntrilogi om Jons Wergelnd betegner som ren og skjær og helt usnnsynlig historisk flks. På det tidspunkt d det første oljefunnet ble gjort, hdde de fleste oljeselskpene gitt opp den norske kontinentlsokkelen. Det vr flks t oljen vr der, og det vr flks t vi fnt den. Resten v historien hndler ikke så mye om flks, men mer om meriknsk kompetnse, hndlekrftige enkeltmennesker, forutseende politikere, pionerdykkere og rbeidsfolk. Mn kn sikkert mene mye om meriknerne, men den norske velferdsstten står i bunnløs gjeld til dem. Grunnrente Forut for det første oljefunnet vr det imidlertid også gjort noen grep. Vi kn blnt nnet tkke økonomen Dvid Ricrdo for teorien om grunnrente, som justisminister Hns Cstorp i 1909 tok i bruk d hn utformet konsesjonslovene og i prinsippet gjorde vnnkrften til sttens eiendom. Politikeren, embetsmnnen og folkerettsjuristen og Norges eneste hvrettsminister, Jens Evensen, gjorde en stor jobb med å skffe Norge den enorme kontinentlsokkelen, og når så Ekofisk-funnet ble gjort, kom grunnrenteprinsippet og konsesjonslovene til ny nvendelse. Mye tkket være det grunnlget som Evensen l, kunne det norske oljeregimet i 2007 glede seg over t 78 prosent v oljeselskpenes overskudd (EBIT) gikk rett i sttskssen. Sttoils første konsernsjef videreførte den linjen Evensen hdde lgt seg på. Under Arve Johnsens ledelse begynte den oljeteknologiske kompetnsebyggingen i Sttoil, og Evensens prinsipper ble utvidet til også å omftte norsk eierskp til rørledningene. Johnsen, som mente Sttpipe vr det viktigste som hendte i Sttoils første 15 år, betrktet forutseende nok nsjonl kontroll over Sttoil som et spørsmål om teknologisk mkt. Dette kom spesielt til uttrykk i en vtle som ble inngått med Mobil i 1974, der Sttoil på den ene siden beholdt 50 prosents ndel i Sttfjordfeltet, og stten på den ndre siden tildelte Mobil opertørnsvret mot t selskpet lærte opp Sttoils egne folk. Med blokkerende flertll i eiergruppen kunne Sttoil dermed også føre kontroll med t Mobil overholdt sine opplæringsforpliktelser. Det tok imidlertid mnge år før Sttoil tok styringen fr strten. D Gullfksfeltet strtet produksjonen i 1986, vr feltet det første helnorske utbyggingsprosjektet. I 1990 kunngjorde Sttoils ndre konsernsjef, Hrld Norvik, visjonen om å gjøre selskpet til en internsjonl energigignt. Stvnger og Roglnd vr usedvnlig heldige med timingen og t det fntes visjonære enkeltmennesker i politikk og næringsliv som med den til dels drmtiske tilbkegngen i hermetikkindustrien vr på utkikk etter ny næringsvirksomhet. Den politiske tidsånden ksepterte en type politisk snrrådighet og hndlekrft som gikk utenom de formelle tjenesteveier og det byråkrtiske skjemveldet. Og om funnene vr blitt gjort år før, er det mnge som mener t de tunge norske (sttlige) institusjonene ville blitt lgt til Oslo. Politisk vr det særlig skipsreder Torolf Smedvig, finnsminister og senere byrettsdommer i Stvnger Andres Cppelen, rådmnn Konrd B. Knutsen og byens ordfører, Arne Rettedl fr Høyre, som rbeidet for å gjøre Stvnger til oljehovedstd. D meriknerne trengte et bseområde for den lndbserte virksomheten, fikk de det. D meriknerne trengte boliger og skoler, fikk de det også. Stvnger-politikerne skffet meriknerne lt det de b om, uten hensyn til formlitetene dem fikk mn heller greie ut med siden. En slik til dels egenrådig og udemokrtisk hndlekrft er ldeles utenkelig i dg, men sørget den gngen for t Stvnger vr etblert som bseby Men smtidig hefter det også noe vemodig ved en slik kulturminnepln, som i sitt vesen er tilbkeskuende og konserverende, og på det nærmeste et motstykke til den risikovillige, innovtive og offensive tenkning og prksis som gjennom drøyt 40 år hr preget oljebrnsjen.

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 1 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET 2011 3 INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Rosenkilden. Mer enn en drøm! . Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. .Side 22 og 23. .Side 18, 19 og 20

Rosenkilden. Mer enn en drøm! . Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. .Side 22 og 23. .Side 18, 19 og 20 Mer enn en drøm! Stavanger er med i kappløpet om å bli vertsby under fotball-em i 2016. Mulighetene er enorme.. Side 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 5-2009 ÅRGANG 16

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00

VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset 03.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf. 751 97000 Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle.

Detaljer

TEMA FOLK KNAKK NORGE- KODEN ETTER 20 ÅR FOKUS LÆRING GJENNOM ENDRING I EN NY HVERDAG

TEMA FOLK KNAKK NORGE- KODEN ETTER 20 ÅR FOKUS LÆRING GJENNOM ENDRING I EN NY HVERDAG INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2015 / årgang 105 TEMA Økte kostnader og dramatisk inntektsfall. Møt fire oljeledere som forteller hvordan de takler oljeomstillingen. SIDE 24 FOLK

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 2-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Utkonkurrert! Ordretørke og tap av oppdrag til utlandet byr på enorme utfordringer for offshoreindustrien i Stavanger-regionen.

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

-fangeren CO 2. App på alle plattformer. Svalbards skattejeger Fra Mongstad til månen Gudrun i tide. B-blad. www.npd.no

-fangeren CO 2. App på alle plattformer. Svalbards skattejeger Fra Mongstad til månen Gudrun i tide. B-blad. www.npd.no Returadresse: Returadresse: Oljedirektoratet, Oljedirektoratet, Postboks 600, Postboks NO-4003 Stavanger 600, NO-4003 Stavanger Porto betalt ved innleveringen P.P. Norge/ Norvège B-blad CO 2 -fangeren

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer