Espira Kløverenga. Årsplan KLØVERENGA SOLKNATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6 Plan og evalueringsarbeid...7 Foreldresamarbeid...7 Brukerundersøkelse...8 Kosthold...8 Andre samarbeidspartnere...8 Skolespira...9 Markering av kulturbegivenheter og tradisjoner...9 Årshjul 2015/ De 7 kunnskapsområdene - Mål og tiltak...12 DEL 2 Generell del Espira...16 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. Fullkost, med fokus på variert og sunn mat. Varm mat flere ganger i uka, med variert meny. 2 3 FAKTA Åpningstid fra 06:45-17:15 Åpent 12 måneder i året, kun stengt jul-og nyttårsaften, samt at vi stenger kl 12 onsdag før skjærtorsdag. 5 planleggingsdager per år, der barnehagen holder stengt. Vi følger skolene i kommunen, så langt det er hensiktsmessig. Espira Kløverenga barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert. Sentralt beliggende nær Årnes sentrum Stort, velutstyrt uteområde. Gapahuk i skogen, ca 1 km fra barnehagen. Stort fellesrom inne med mulighet for fysisk utfoldelse. Skolespira, som jobber med å forberede barna til skolestart det siste året de går hos oss.

3 Barnehagen vår PERSONALET Barnehagens grunnbemanning består av 21 årsverk. Vi har 2 pedagogstillinger per avdeling, samt 2 fagarbeidere eller pedagogiske medarbeidere. I perioder har vi også ekstraassistenter, og vi har ofte studenter fra ulike studier hos oss, og andre som trenger arbeidspraksis. ORGANISERING Espira Kløverenga barnehage er inndelt i 5 avdelinger. Bikuben og Marihøna for 1-2 åringer. Tusenbein for 2-3 åringer. Maurtua for 3-4 åringer og Gresshoppa for 4 åringer og Skolespirer. Fordelingene varierer med aldersfordelingen totalt på huset. Denne inndelingen gir oss mulighet til å ha et godt tilpasset pedagogisk opplegg for barna, og vi ser også at det er lettere å skjerme og utvikle lek, når barna er på noenlunde samme nivå og deler interesser. I fellesarealene har vi stort fellesrom med scene som benyttes til fellessamlinger en gang per måned, og ellers kan barna utfolde seg fysisk der. Vi har også et stort felles kjøkken der barna ofte deltar i matlaging. Barnehagens verdigrunnlag Espiras barnesyn og filosofi er et relativt nytt begrep. Vi har derfor fokus på implementering og opplæring, samt gode refleksjonsprosesser for å sørge for at barnehagens praksis tydelig viser innholdet i dette. Espiras barnesyn og filosofi sier: «Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø.» For å sørge for god praksis i alle barnehager har Espira Akademiet utviklet et eget kurs som tar for seg barnesyn og filosofi. De aller fleste ansatte i Espira Kløverenga har nå deltatt på kurset, og de siste vil delta høsten Noe av det som kreves av personalet er at man skal benytte praksisfortellinger og åpne spørsmål som grunnlag for refleksjon. For oss har det derfor vært viktig å sette fokus på pedagogisk dokumentasjon, som du kan lese mer om under «personalutvikling». Et annet viktig begrep er meningsskaping, og at vi voksne skal være deltagere i meningsskapingen. Et viktig spørsmål vi kommer til å jobbe med framover er derfor: Tror vi at vi må lære barn, eller har vi tro på at barn lærer selv? Dette gjør noe med voksenrollen, og personalets tankegang. Vi kommer til å fortsatt ha et stort fokus på barns medvirkning, og for å lykkes godt i dette arbeidet kreves det mye av de voksne. De må være aktive observatører, og være både delaktige og lydhøre, uten å overta styringen, noe som er fort gjort å gjøre i aller beste mening. Vi må ha god kunnskap om barns utvikling i ulike alderstrinn, og legge denne informasjonen sammen med de daglige observasjonene, for å sørge for god utvikling og gode opplevelser for alle. Dette må også tas med i planleggingen av barnehagens og avdelingenes fysiske utforming, som skal by på materiell og romløsninger som ivaretar alle behov. Disse behovene endres ofte gjennom året, og personalets observasjoner vil ofte føre til endring både i møblering og materiell barna har tilgjengelig. Barns medvirkning er noe annet enn barns medbestemmelse, men dette er to begreper som det er lett å blande sammen. Barns medbestemmelse handler mer om konkrete valg barna blir stilt ovenfor, for eksempel i forhold til aktiviteter, påkledning og mat. Her er det viktig at personalet er bevisst på forskjellen mellom dette og medvirkning, og sørger for at barna får de valgene som de har forutsetninger for å ta. Dersom barn blir spurt om hvordan avdelingen skal se ut, og hvilke leker man skal ha, ser vi at svarene ikke alltid viser den realiteten vi ellers observerer. Det er lett å la seg rive med, og bli påvirket av andre. Her er det kanskje viktigere å la personalets kunnskaper og observasjoner være styrende, og på denne måten ivareta barns medvirkning. Vi startet en ny prosess rundt arbeid med barns medvirkning og pedagogisk refleksjon våren 2014, og vi ser at ikke har kommet i mål med arbeidet enda. Vi ønsker derfor å opprettholde mål og tiltak under kunnskapsområdene fra i fjor, slik at vi bruker god tid på å utvikle den nye praksisen, og sørger for at personalet får mulighet til nødvendig fordypning og refleksjon. Endringer som dette tar tid, og utålmodighet er nok vår største fiende. Danning gjennom omsorg, lek og læring I 2011 kom det en endring i formålsparagrafen i barnehageloven og rammeplanen. Uttrykket danning ble da innført, og om begrepet danning sier Rammeplanen kapittel 1.3 blant annet: «Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnende valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling.» Omsorg i Espira Kløverenga er så mange ting. Det er alt fra et fang å sitte på når behovet er størst, til voksne som følger med på avstand og lar barna selv erfare etter egen evne og utvikling. Det handler om å se hvert enkelt individ, bli kjent med deres personlighet og deres evner, og om å se dem alle og anerkjenne dem akkurat som de er. Det handler om å følge barna på sin utvikling, alt fra tidlig start der de er avhengig av de voksne helt tilstede som ladestasjoner og trygge havner i leken, og til å ivareta deres behov for søvn, mat, kos, trøst og sosialt samspill, til tiden som Skolespirer der det i større grad handler om selvstendighet. 4 5

4 De fleste får da gradvis mindre behov for de voksne i hverdagen, og voksenrollen handler i større grad om observasjon, inspirasjon og trygghet i utfordrende situasjoner. Det er alltid godt å se voksnes øyne når du er på vei høyt opp i et tre, og er litt usikker på egne evner. Omsorg handler også for oss om å bli kjent med barnets familie, det er veldig viktig for å kunne kjenne barna fullt ut at vi også har god relasjon til foreldre og andre nære omsorgspersoner. I leken foregår mye læring og mye bearbeidelse av egne følelser og inntrykk. Det er kanskje noe av det viktigste for personalet å ha fokus på, og det er viktig at vi tilrettelegger for god lek, og muligheter for å oppnå en flytsone i leken. Det er også viktig at vi hjelper til underveis, er forbilder i forhold til lekekoder og regler, og at vi viser vei der det trengs. For å tilrettelegge for god lek kreves også et bevisst forhold til det fysiske miljøet, og materiellet barna har tilgjengelig. I leken foregår det mye trening på sosial kompetanse og delaktige voksne kan være svært verdifullt for mange. Læring i Espira Kløverenga skal være nært knyttet til leken, og mye av læringen kommer som sagt direkte som resultat av leken. I tillegg eksperimenteres det, det formes og telles, og det foregår mye i barnas hverdag. Mye av tiden barna er i barnehagen er rutinesituasjoner som måltider, samlingsstund, på- og avkledning, bleieskift, håndvask og mye mer. Derfor er det viktig for oss å sørge for god læring i disse situasjonene, blant annet er det mye trening i sosial kompetanse å stå i kø for å vaske hender, det er mye matematikk i matlaging og borddekking og begrepstrening foregår hele dagen så lenge de voksne praktiserer språklig bevissthet. Dette er bare noen få eksempler, og hverdagen er fylt med svært mange av disse. Personalutvikling I Espira er det stort fokus på kompetanseheving, og vi har også egne kurstilbud via Espira Akademiet. Der følger alle barnehagens ledere egen lederopplæring. I 2015 kommer vi til å prioritere at alle ansatte blir kurset i Espiras barnesyn og filosof, samt at vi vil ha 2 kurs med Torleif Lundquist. Et ble avholdt i mars 2015, der også foreldre var invitert, i tillegg kommer Torleif til å ha en hel planleggingsdag med oss i august. Vi har også valgt å invitere en intern kursholder til planleggingsdag i november, da skal alle ansatte få opplæring i Espiras satsning på Småspirene, altså de yngste i barnehagen. I Espira Kløverenga har vi erfart at kurs der hele personalgruppen deltar sammen gir best utbytte, og derfor velger vi oftest å invitere egne kursholdere hit. Vi vil også dette barnehageåret forsøke å finne aktuelle foredragsholdere som kan holde kurs for foreldre og ansatte sammen. Fra våren 2015 bestemte vi at vi legger avdelingsmøtene til kveldstid, en gang per måned. Noe av bakgrunnen for dette er barnehagens satsning på pedagogisk dokumentasjon. Definisjonen på pedagogisk dokumentasjon er «dokumentasjon som brukes til refleksjon», og som ofte gir en utvikling/forbedring av egen praksis. Vi startet et systematisk arbeid med dette i 2014, og ser at vi har mye igjen før det er så godt som vi ønsker, dermed vil dette også få mye fokus i personalgruppen videre. Ved å ha lengre møter, ser vi at det blir mer rom for god refleksjon og bedre kvalitet i møtene, og dermed også i hverdagen. Plan og evalueringsarbeid Årsplanen er barnehagens viktigste dokument og redskap for planlegging. Den er forankret i Rammeplan for barnehager, som også brukes aktivt i planleggingen av hverdagen vår. I Espira symboliseres arbeidet med rammeplanen ved hjelp av LekEspira, som det står mer om i del 2 av denne årsplanen. Vi benytter Spireportalen, Espiras skreddersydde IT system. Her får foreldre og ansatte enkel tilgang til planer og gjennomførte aktiviteter, og man får et godt innblikk i hverdagen til barna. Det ligger også enkle redskaper for personalet til evaluering og planlegging, og dette gjør det også enklere for alle i personalgruppen å forankre de daglige aktivitetene i rammeplanen og LekEspira. De årlige klima- og brukerundersøkelsene er blant de mest verdifulle evalueringsverktøyene vi har. Disse brukes aktivt når vi utarbeider interne handlingsplaner, og når vi vurderer videre planer. Her blir alle foreldre og ansatte spurt om sentrale områder i barnehagen, og de gir dermed et bredt bilde av hvordan tilbudet og arbeidsmiljøet oppfattes. Foreldre-, barne- og medarbeidersamtaler gir oss også grunnlag for vurdering og refleksjon rundt eget arbeid, og benyttes aktivt, også knyttet opp mot resultatene i de nevnte undersøkelsene. Ukeplanene som presenteres i Spireportalen skal vise tydelig avdelingens arbeid med barns medvirkning. Dette innebærer at planer ikke alltid kan være så detaljerte, da det fort kan bli et hinder for reell medvirkning. Personalet må reflektere over den siste tiden, både observasjoner av barna og egen praksis, og deretter utarbeide planer basert på barnas interesser og behov. Vi må ta hensyn til den barnegruppen og alle de individene vi ser daglig, samtidig som vi må kjenne til alderstypiske utviklingstrekk og sørge for at planene legger til rette for god utvikling og mestringsopplevelser for alle. Foreldresamarbeid Personalet skal i sin daglige kontakt med foreldrene informere om hvordan dagen har vært. Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til det de har å si, og som tar dem på alvor. Foreldrene skal føle seg trygge på å ta opp saker med personalet, både ros og ris. 6 7

5 Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Disse blir blant annet forespurt når det gjelder store endringer i driften, som f.eks åpningstider. FAU får også innsyn i barnehagens årsplan og får mulighet til å komme med sine innspill før den fastsettes. Foreldremøte Vi vil ha et foreldremøte tidlig på sommeren for foreldre som har fått plass fra kommende høst. Her viser vi rundt i barnehagen, gir grunnleggende informasjon, og avklarer noen forventninger begge veier. Om høsten har vi foreldremøte for alle foreldre, i 2015 blir dette avdelingsvis. Her foregår valg av FAU og SU, samt at det blir en del informasjon, og litt diskusjon rundt enkelte emner som er aktuelle. Vårens foreldremøte kan være tilbud om kurs/foredrag, ellers vil vi vurdere behov på det aktuelle tidspunktet. FAU er også delaktige i denne planleggingen. Foreldresamtaler Det vil bli tilbudt foreldresamtaler minst 2 ganger per år. Basert på det vi så i brukerundersøkelsen i nov. 2014, har vi valgt å legge den ene planlagte foreldresamtalen til starten av barnehageåret 15/16, senest innen utgangen av september. Der vil vi snakke om forventninger til hverandre og til hva barnet skal gjennom dette barnehageåret. Den neste samtalen blir på vårhalvåret, der man går nøyere gjennom barnets utvikling og trivsel. Brukerundersøkelse Hvert år gjennomføres en brukerundersøkelse der alle foreldre oppfordres til å si sin mening om barnehagens virksomhet. Dette benyttes aktivt i utarbeidelse av handlingsplaner, og er en av foreldrenes viktigste arena for å medvirke i planleggingen av barnas hverdag. Kosthold Espira Kløverenga tilbyr fullkost, det betyr at vi serverer frokost, lunsj og et ettermiddagsmåltid i barnehagen. Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet Retningslinjer for mat og måltider i barnehager som vi forholder oss til. Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider,kosthold og hygiene er nedfelt i barnehagelovens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Andre samarbeidspartnere Espira Kløverenga barnehage samarbeider tett med Nes kommune, Familiens hus med barneverntjenesten, PT, BUP, kommunens videregående- og ungdomsskoler og flere av barnehagene rundt oss. Vi har også tett samarbeid med NAV, og deres samarbeidspartnere. Skolespira Skolespirene er neste års skolestartere, og det siste året i barnehagen jobbes det mye med å forberede disse på skolestarten. Ønskelisten fra skolene er at barna bør trenes mest i selvhjelpsferdigheter, de må kunne gå på do selv, kle på og av seg selv, finne fram mat selv, og generelt utvikle mest mulig selvstendighet i daglige rutiner. Vi tilvenner dem til dette blant annet ved at Skolespirene får lov til å gå ut før de andre barna og voksne kommer ut, de får lov til å være på fellesrommet alene, og de blir tatt med på lengre turer borte fra barnehagen. Vi har i flere år hatt fokus på at Skolespirene skal få oppleve litt store og spesielle ting det siste året, blant annet har de eget førstehjelpskurs, og i mai er de russ. Barnehagen kjøper inn luer, og så er det noen litt søte knuteregler som de jobber seg gjennom i forkant av 17 mai. Men aller først må de gjennom en fuktig russedåp. Skolespirene får utdelt egen sekk, bok, perm, t-skjorte, skolespirekort og penal. Spirerussens knuteregler Smokk i lua = Overnatte i barnehagen Sugerør i lua= Sprute vann på styrer (Ofte under «Den store vannkrigen») Seigmann i lua = Gi styrer en kos Binders i lua = Spise lunsj under styrers pult Plastgaffel i lua = Spise drikkeyoghurt med gaffel Plaster i lua = Krabbe rundt barnehagen Markering av kulturbegivenheter og tradisjoner I Espira Kløverenga markeres mange tradisjoner og kulturbegivenheter. Blant annet har vi mamma- og pappafrokost i forbindelse med mors- og farsdag, og besteforeldrefrokost før påske. Se årshjulet for datoer, men husk at det kan bli endringer underveis. Vi vil informere i god tid på Spireportalen, og det blir også noen oppslag på avdelingene. 8 9

6 Årshjul 2015/16 AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 OKTOBER og 14. aug. holder barnehagen stengt pga planleggingsdager Oppstart og tilvenning av nye barnegrupper 15. sept. er det foreldremøte for Bikuben, Marihøna og Tusenbein 16. sept. er det foredremøte for Gresshoppa og Maurtua Uke 40 er skolens høstferie Uke 40 er skolenes høstferie 23. okt. blir det Solsikkeaksjon som en markering av FN-dagen Uke 44 er det brannvernuke NOVEMBER 2015 DESEMBER 2015 JANUAR nov. er det pappafrokost på Gresshoppa og Maurtua 5. nov. er det pappafrokost på Bikuben, Marihøna og Tusenbein 6. nov. er det planleggingsdag og bhg. er stengt. Personalet skal kurses i Småspirene I nov. starter juleforberedelsene 1. des. er det julegrantenning 4. des. er det julebord for barna 11. des. er det Luciafeiring 18. des. er det Nissefest I hele des. er det juleforberedelser, nissestreker og hemmeligheter! 4. jan. er det stengt for planleggingsdag 27. jan. er det vinteraktivitetsdag Tilvenning av nye barn FEBRUAR 2016 MARS 2016 APRIL febr. er det mammafrokost for Bikuben, Marihøna og Tusenbein 11. febr. er det mammafrokost for Gresshoppa og Maurtua 15. febr. markerer vi Espiradagen Uke 7 har vi karneval Uke 8 er skolens vinterferie Påskefrokost for besteforeldre: 16. mars er det Gresshoppa og Maurtua 17. mars er det Bikuben, Marihøna og Tusenbein Påskeferien er fra kl ons. 23. mars til og med man. 28. mars Påskeforberedelser foregår fram til ferien! Årskavalkade, nærmere info kommer MAI 2016 JUNI 2016 JULI 2016 Frem til 17. mai er det Rosarussetid i bhg. 6. mai er det stengt for planleggingsdag 10. og 11. mai er det dugnad i bhg. 13. mai markerer vi nasjonaldagen Sommeraktivitetsdag Sommerfest i regi av FAU, med avslutning for Skolespirene Ferie og rolige dager! Sammenslåtte avdelinger! 10 11

7 De 7 kunnskapsområdene - Mål og tiltak FAGOMRÅDE: MÅL: BARNA SKAL OPPLEVE: FOR Å OPPNÅ DETTE MÅ DE VOKSNE: Alle barn skal oppleve at det gis anledning og ro til undring, tenkning og samtaler. Barna skal lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Systematiske barnesamtaler. Å utvikle toleranse og interesse for hverandres ulike bakgrunner. Å jobbe med følelseshåndtering via Steg for steg. Voksne som deltagere i meningsskapende prosesser. Varierte opplevelser med natur, miljø og teknikk. Voksne som lekne og nysgjerrige deltagere i deres undring. At det gis tid til undring og at deres interesser kan føre til gode prosjekter. Planlegge slik at det gis tid og ro til gode samtaler, undring og opplevelser. Møte barns undring med alvor og respekt. Støtte barna til å bruke redskapene fra Steg for steg i konfliktsituasjoner, og til å håndtere sine egne følelser. Bruke praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon. Jobbe med systematisk refleksjon både på avdelingene, og i hele personalgruppen. Øve på å stille åpne spørsmål for å hjelpe barn og kollegaer videre i prosesser. Være tilstede, fysisk og mentalt, der barna undres, både ute og inne. Øve på å reflektere sammen med barn. Øve på å ikke gi alle svar. Legge til rette for gode opplevelser med natur, miljø og teknikk. Bruke fagkortene som inspirasjon. Barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Barna skal utvikle forståelse for demokratiske prinsipper. Varierte erfaringer med bruk av språket, for eksempel samtaler, høytlesning, sang og refleksjon. Voksne som samtaler med dem, ikke snakker til dem. Å bli respektert for sine språklige uttrykk, uansett om de er verbale eller nonverbale. Å være verdifulle for fellesskapet. At deres meninger og interesser får innvirkning på hverdagen. Voksne som lar dem ta del i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Samtale med barn i alle hverdagens ulike gjøremål. Gjennomføre systematiske barnesamtaler. Legge til rette for et godt språkstimulerende miljø. Støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling. Være bevisste sin forbildefunksjon for hvordan man lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. Bruke fagkortene som inspirasjon. Vise toleranse overfor andre, både barn og voksne. Gi tilbakemeldinger til barn og voksne når det er behov for det, på en ordentlig måte. Bruke barnesamtaler og barneråd systematisk. Bruke fagkortene som inspirasjon. Alle barn skal få utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Nysgjerrige voksne som tar del i deres skaperglede. Et godt utvalg av materialer og kreative uttrykksformer. Et godt tilrettelagt miljø for kunst, kultur og kreativitet. Sørge for god balanse mellom ulike uttrykksformer innen kunst, kultur og kreativitet. Være lyttende og oppmerksomme i forhold til barns kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene. Bevege seg utenfor komfortsonen med fokus på barnas utvikling og læring. Bruke fagkortene som inspirasjon

8 FAGOMRÅDE: MÅL: BARNA SKAL OPPLEVE: FOR Å OPPNÅ DETTE MÅ DE VOKSNE: Alle barn skal oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. Et variert utvalg av matematiske aktiviteter. Et variert utvalg av matematiske leker og utstyr. Voksne som aktivt bruker matematiske begreper og ser på hverdagslige situasjoner som muligheter for matematiske filosofiske samtaler. Bruke fagkort som inspirasjon. Bruke bilder aktivt. Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. Alle barn skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Fysisk aktivitet i mange ulike miljøer. Tilrettelagt aktivitet som gjør at de utvikler seg videre, og samtidig opplever mestring. Voksne som fokuserer på sunt kosthold som gir god og langvarig energi. Uavhengig av egne interesser oppsøke miljøer, både ute og inne, som gir barna gode muligheter for fysisk aktivitet. Sette seg inn i hva de ulike matvarene gir av energi og næring til barn. Sørge for at alle barn, uansett kjønn, får mulighet til å drive fysisk boltrelek og lekeslåssing i trygge rammer

9 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

10 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 18 19

11 ESPIRA KLØVERENGA Øvre Drognesveg 2, 2150 Årnes Telefon: Epost:

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Organisering...4 Personalutvikling...4 Plan og evalueringsarbeid...4 Foreldresamarbeid...4 Brukerundersøkelse...6

Detaljer

KLØVERENGA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Kløverenga

KLØVERENGA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Kløverenga ÅRSPLAN 2016/17 Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Espira Kløverenga Årsplan

Espira Kløverenga Årsplan Espira Kløverenga Årsplan 2013-14 K L Ø V E R E N G A INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Organisering...4 Personalutvikling...4 Plan og evalueringsarbeid...4 Barns medvirkning...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN Espira Nordmo SOLKNATTEN NORDMO Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Velkommen til Espira Nordmo...4 Plan- og evalueringsarbeid...4 Lek, læring, omsorg og danning...4 Lek gir

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL ÅRSPLAN 2016/17 Espira Åbol INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Espira Spirea Årsplan 2015-16

Espira Spirea Årsplan 2015-16 Espira Spirea SOLKNATTEN SPIREA Årsplan 2015-16 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering og avdelinger...4 Verdigrunnlag...4 Omsorg, danning, lek og læring...4 LekEspira i praksis...5

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan Espira Grønnestølen GRØNNESTØLEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Generelt om barnehagen...4 Kontaktinformasjon...6 Personalet...6 Planleggingsdager...6 Foreldresamarbeid...6 Evaluering

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan 2016/17 Espira Nykirke

Årsplan 2016/17 Espira Nykirke Årsplan 2016/17 Espira Nykirke SOLKNATTEN NYKIRKE INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Rambjøra

RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17 Espira Rambjøra INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Espira Torsbergskogen Årsplan

Espira Torsbergskogen Årsplan TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek...4 Språkutvikling i barnehagen...5

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Espira Evje Årsplan 2015-16

Espira Evje Årsplan 2015-16 Espira Evje SOLKNATTEN EVJE Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Presentasjon av barnehagen...3 Fakta...3 Organisasjonskart...4 Vårt pedagogiske arbeid...5 Dokumentasjonsarbeid...5 Vurderingsarbeid...5 Kompetanseutvikling

Detaljer

Espira Vagletjørn. Årsplan VAGLETJØRN SOLKNATTEN

Espira Vagletjørn. Årsplan VAGLETJØRN SOLKNATTEN Espira Vagletjørn VAGLETJØRN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Personalsamarbeid...4 Samarbeid 0-6 år...4 Del 1 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns medvirkning...5 Sosial kompetanse...5

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Lek og læring, omsorg og danning, barns medvirkning...4 Relasjoner...4 Felles tema...4 Mangfold...5 Skolespira...5 Planlegging,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Rambjøra...3 Planleggingsdager...4 Kontaktinfo...4 Faste tradisjoner...4 Barnehagens pedagogiske innhold...4

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer