Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse?"

Transkript

1 PÅSKA årgang Laussal kr. 40,- Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse? Side 4-7 H. Sætre Bakeri ei av mange småbedrifter i Uskedalen på talet. Side 8-10 Historiske band knyter saman Uskedalsverksemder. Side Gardsbarnehagen i Uskedalen. Side Namnebruken som vart borte. Side 13

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Inn i eit nytt, godt år for Uskedalen 2008 vert eit år med mange nye utfordringar også for lokalsamfunnet Uskedalen, men alt tyder så langt på at det blir eit godt år. Ikkje minst har dei som held orden på folketalet kome med positive meldingar: Folketalet auka i fjor med 23 til og så høgt har det truleg ikkje vore i historisk tid. Utan å ha analysert talet ligg det nok både eit pent fødselsoverskot og auka tilflytting bak og det må tolkast som eit vitnesbyrd om at folk trivst i bygda vår. Ikkje minst er det i denne samanhengen interessant å registrera at nabobygdene har tilbakegang (Omvikdalen) eller nærmast status quo (Bringedalsbygda) sjølv om vi ynskjer alt godt også for dei. Med dei bustadprosjekt som er på gang i Uskedalen og som det blir stadig fleire av er det all grunn til å tru at det vil bli ein endå større auke i talet på uskedelingar i dette året. Men det er ei oppgåve, til dømes for Uskedalen Utvikling, å laga ein samla presentasjon av prosjekta som ein del av den positive marknadsføringa som også kjem til uttrykk i folketalet. UU har hatt eit svært positivt årsmøte der det vart vedteke å få på beina eit dialogforum til erstatning for Bygdeutviklingsprosjektet som no går mot slutten. Og kva er no eit dialogforum? Stutt og populært sagt er det eit organ som skal ta opp og formidla gode saker og idear og få gjort noko med dei. Det er i grunnen ikkje grenser for kva som kan tas opp i dette forumet, men sakene bør vera utviklingsretta og motiverande, for å sitera den aldri sviktande bygdekrumtapp Kristian Bringedal. Det skal haldast forum ein gong i månaden og no gjeld det å få fram saker. Kva er så grunnen til at det går bra for Uskedalen? Ein hovudgrunn er sjølvsagt at vi har mange gode kort på handa. Vi har ein fantastisk natur, to gode barnehagar og skule og eit allsidig fritidstilbod. Men eg trur også det har mykje å seia at vi i den seinare tid har klart å vera romslege og halda fred med kvarandre. Vi har i det minste ikkje flagga eventuell underliggjande kiv og strid offentleg. For ingen har vel lyst til å flytta inn i ei bygd som minnar mest om eit vepsebol? Det kan verka banalt men kan ikke bli gjenteke for ofte: Saman er vi sterke! Den som sa det sist var nettopp Kristian Bringedal. I sin sluttrapport for Bygdeutviklingsprosjektet kom han med fleire konklusjonar som tåler å bli gjenteke: Bygdeutvikling handlar i stor grad om positive haldningar, meir enn fokus på alt vi ikkje har og som ikkje fungerer. Vi må ta skeia i eigne hender og spørja oss kva vi har som er unikt i Uskedalen. Vi må få fram det positive og formidla kunnskap om kvifor folk vel å busetja seg her. Vi må utnytta dei sjansane vi har og finna fram til det som kan gje folk tru på sitt eige og lyst og pågangsmot til å setja i gang. Vanskelegare er det i grunnen ikkje. Lukke til i 2008! Ola Matti Mathisen Redaksjonen: Bente Yri Halvorsen (10 år) Birte Nybakk (11 år) Lars Fausk (13 år) Anita Miljeteig (10 år) Elisabeth Rebaudo (11 år) Victoria Andersen Eik (10 år) Eirik Fausk(10 år) Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Musland 2, 5463 Uskedalen Tlf: / Ola Matti Mathisen Tlf: Trykkeri: A1 GRAFISK KVINNHERAD TLF: /

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Historiens største redningsaksjon. Av Tormod Myklebust Nattverden til Leonardo da Vinci på ein kyrkjevegg i Milano. Himmel, eller? - Gi meg himmel eller helvete, syng Matti Røssland på CD n sin. Dette gav meg nokre tankar. Påske er faktisk, i fylgje Bibelen, ei historisk hending, som gjer at vi kan ungå det siste og oppnå det fyrste, nemlig eit evig liv i Guds Himmel. Bibelen er realistisk når den fortel om syndefall, og fylgjene det fekk for oss alle. Påskedramaet i Jerusalem er ein tydelig og nøyaktig reportasje om historiens største redningsaksjon. Påskeevangeliet fortel om hendingane, der Jesus Kristus sonar og betaler uteståande (synd og skuld), som alle mennesker har hos Gud. Det er mange tilbud på livssyntorget, mennesket er religiøst. Men, har du tenkt på ein ting: Det er at kristendommen er eineståande, samanlikna med andre religionar! Andre stader høyrer vi om mennesket sin veg til Gud. I Bibelen les vi derimot om Guds veg til oss! Om at Han greip inn for å berga oss (påske)! Det er min redning.

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse? Av Ola Matti Mathisen Tre etasjer var ein naturleg konsekvens av terrenget. (Foto: Ola Matti Mathisen) Eit nytt hus vart innflytt i Uskedalen 1. august i fjor og det ber namnet Kuben. Det er ikkje eit tradisjonelt hus, men så spesielt at det har utløyst høgst varierande meiningar i bygda. Nokon kallar funkishuset oppunder Skårhaugtoppen eit smykke medan andre meiner at det minnar mest om ei fuglekasse. Men både han som teikna og bygde det og dei som bur i det er svært fornøgde med resultatet. Meiningane om huset er prega av anten/eller. Men hvis ein summerar opp ytringane blir konklusjonen klart positiv, seier finansrådgjevar Siren Simonnes og lærar Bjørn Olav Tveit. Medan ho er frå Halsnøy er han uskedeling. Dei har borna Viljar (5) og Olve (2). Olve, Viljar, Siren Og Bjørn Olav trivs i det nye huset. (Foto: Ola Matti Mathisen)

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Byggherre Bjørn Olav Tveit er svært fornøgd med huset. Her sit han på toppen av Skårhaug og ser ned på det. På det andre biletet er byggjinga i eit tidleg stadium. (Foto: Ola Matti Mathisen) Funkishus nummer to Uskedalen har eitt typisk funkishus frå før og det er huset nedunder Skårhaug som byggmeister Sigurd Wang bygde og budde i. Funkishus nummer to er det Frode Bu som har sett sin signatur på. Tømraren frå Bu i Eidfjord, som har vore uskedeling sidan 1995, har etterkvart stått fram som ein svært allsidig og kreativ hus-skapar sjølv om han ikkje har noko formell fagutdanning. Han teikna det første huset sitt allereie i 1982, på heimleg grunn fordi han skulle overta garden. Men så vart det ikkje noko av overtakinga og difor vart husteikningane liggjande i ein skuff. Derimot bygde han huset han teikna for seg sjølv i Odda i Og hvis ein ber han summera opp i dag kor mange hus han har teikna sjølv av dei dei har bygd, endar han rundt 10. Gjennom åra har Frode bygd mange kataloghus og han har vore knytt til fem forskjellige firma. Men etter kvart har det kome stadig fleire spesialteikna hus inn på lista hans. Akkurat no reiser han til dømes også eit anna hus med særpreg i Uskedalen på Rød. Men det er heilt annleis enn det i Skårhaug, det er på ei flate og lågt medan Kuben er høgreist og har tre plan. Akkurat no byggjer han også ei hytte på Skorpo og han har nyleg sett opp det nye huset på den gamle grunnmuren nær brua. Byggpartner Kvinnherad AS leverer Norgeshus og Frode har reist fem hus her i bygda på dei siste to åra. Med andre ord har han etterkvart fått eit godt grep på den lokale marknaden. Når han reknar med seg sjølv har firma Byggpartner no ni mann i arbeid og fire av dei kjem frå Polen. - At eg teiknar stadig fleire hus av dei eg byggjer er også uttrykk for ein klar trend i tida. Folk ynskjer å få eit hus med særpreg og ikkje eit som er masseprodusert, og eg stimulerer aktivt dei som kjem til meg til å seia nei til kataloghus. Det samsvarar også med andre og nye behov som folk har, seier Frode. Mora kjøpte tomta Men korleis starta så historia om Kuben i Skårhaug? Bjørn Olav si mor, Konstanse, kjøpte ei tomt til han av Hans Reidar Kjærland for mange år sidan. Sonen var på den tida i jobb som miljøterapeut i en barnevernsinstitusjon for ungdom med rus- og adferdsvanskar i Måløy og ho gav uttrykk for at dette var ei heller meiningslaus plassering av pengar. Han hadde slett ingen planar om å flytta heim til Uskedalen. Men under eit tre år langt opphald på Stord endra han og sambuar Siren meining. Dei fekk born og såg kor verdfullt det var å ha tettare kontakt med familie. I 2004 bestemte dei seg difor for å satsa på eige hus på Skårhaug-tomta og flytta til Uskedalen. I eitt år finlas dei huskataloger og studerte bilete av arkitekt-teikna hus. Dei festa seg ved eit svært spesielt hus som var teikna av ein arkitekt på Hamar og tok kontakt med firmaet. Men huset passa dårleg på den spesielle og bratte tomta. Hos lokale fagfolk fekk planen til Siren og Bjørn Olav om å byggja eit hus med særpreg ei heller kald mottaking. Det var liksom ikkje måte på dei problem dei kom til å møta og det kom aldri noko konkret ut av desse kontaktane.. Men det var før dei fekk kontakt med Frode.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Panoramautsikt to vegar i Kuben får ein verkeleg dalen inn i stova. (Foto: Ola Matti Mathisen)

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Frode Bu (til høgre) og Bjørn Olav Tveit har hatt eit smidig samarbeid om prosjektet. (Foto: Ola Matti Mathisen) Smidig samarbeid Kuben er eit spanande hus i seg sjølv, men også prosessen fram til byggjinga er interessant og tankevekkjande. Siren og Bjørn Olav bestilte katalog av mellom andre Norgeshus. Frode fekk bestillinga og sende katalogen. Etter ei stund ringte han rutinemessig opp til dei to og spurte korleis det låg an med husplanane. I 2004 vart det eit møte mellom dei. Siren og Bjørn Olav presenterte teikningane til Hamar-arkitekten for Frode. Då fekk dei den for dei noko overraskande reaksjon at dette var eit tøft og spanande hus i ein stil som han likte. Og på dette grunnlaget kom han med eit førebels overslag på dagen! Partane skreiv under kontrakta i mai 2006 medan byggjinga starta 8. januar 2007 og innflyttinga var 1. august Men før dei kom så langt som til underskrift var det ein lang førebuingsrunde. Under det første informasjonsmøte med potensielle huskundar gjennomfører Frode ein eigen intervjumetode som han tildels har lært på kurs og tildels har bygd på eigen erfaring. Den nyttar han for å få på bordet eit tydeleg bilete av behov og ynskjer. Etter eit slikt møte med Siren og Bjørn Olav teikna Frode det nye huset i fleire variantar. Heilt i starten justerte dei litt på Hamar-teikninga, men den passa dårleg i høve til staden. Poenget var å koma fram til eit kompromiss mellom behov og tilpasning til det spesielle terrenget. Siren og Bjørn Olav ville i utgangspunktet ha eit utradisjonelt hus og terrenget ga den ytre formen. Til dømes passa det bra med pult-tak, det vil seie tak som berre skrår den eine vegen. Tre høgder var ein annan konsekvens. Planleggjinga av huset vart gjennomført i eit smidig samarbeid som ikkje var prega korkje av stor usemje om detaljar eller nokon baksmell økonomisk sett. Siren og Bjørn Olav administrerte grunnarbeidet sjølv medan Frode hadde ansvaret for resten. Huset vart ikkje dyrare enn berekna med omsyn til det bygningsmessige. - Kuben vart ferdig til planlagt tid og til avtalt pris, konkluderar dei to tilfredse byggherrane, som ikkje minst rosar Frode for ein kjempejobb mot slutten. Kuben er altså i tre høgder og prega av store vindauge som fangar inn eit spektakulært panorama over dalen frå fleire vinklar. Når Uskedalsposten spør om erfaringar så langt, er den einaste merknaden denne: - Det er verhardt her og vi har gjort nokre tiltak i den samanhengen. Ellers har vi berre positive erfaringar og angrar ikkje på noke som er gjort undervegs i byggjeprosessen. Fakta om Kuben - Buflate 180 kvadratmeter fordelt på tre plan - Kjellar: Tre soverom, bad, vaskerom, vindfang, biinngong/garderobe etasje: Stove, kjøken, bod etasje: Bad, soverom, kontor. - Huset er oppvarma av vannbåren varme i nær alle golv. Varmepumpe. - Kledd med sibirsk lerk, ein hard og feit tresort med stor motstand mot råte. Ikkje så vanleg på Vestlandet til no, men blir brukt på stadig fleire hus, mellom anna høgskulen på Stord. - Arkitekt og byggmeistar var Byggpartner Kvinnherad (Frode Bu) i Uskedalen. Siren og Bjørn Olav administrerte forutan grunnarbeidet også røyr, elektrisk og alle golv sjølve i tillegg til flisleggjing og kjøkkenskruing.

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 H. Sætre Bakeri ei av mange småbedrifter i Uskedalen på talet. Av Harald Sætre Sætre-bygget like før utvidinga i 1947 Dei som trødde barneskoa i Uskedalen på og tidleg 60-talet vil huska dei mange butikkane og bedriftene som var i bygda på den tida. No er dei fleste av desse borte; hermetikkfabrikken i Beinavikjo, skomakarane, slaktarbutikken, bakeria, aktivitetane på slaktehuset, mjølkelaget og mjølkebilen. Ja slik kan ein rekna opp mange små men viktige bedrifter for bygda på den tida. Rundt 1938 bygde far min hus i Uskedalen og starta opp bakeri med butikk under namnet H. Sætre Bakeri. Bortsett frå ein periode under krigen då det var vanskeleg å få tak i mjøl, dreiv han bakeriet og butikken fram til 1973 då han av helsemessige omsyn måtte gje seg som bakar. I tillegg til å baka til eigen butikk, leverte han brød og bakarvarer til butikkar i andre bygder, bl.a. Husnes. Mange ungdommar har gått i bakarlære hos «Sætren» som bakeriet vart kalla på folkemunnet. Til vanleg var det alltid ein lærling i bakeriet. I butikken var det til vanleg ei butikkjente, men framføre store høgtider som jul og påske var det som oftast bruk for fleire. For dei tilsette var det ordna arbeidstid og feriar, men for bakarmeistaren sjølv var det lite fritid å henta. Arbeidsdagen for «meistaren» starta tidleg, ofte i firetida om morgonen. Når arbeidsdagen var ferdig så var det middagsluren før papirarbeida tok til; rekneskapen skulle førast og dei mange offentlege skjema skulle fyllast ut. Sommaren var spesielt travel. Då kom mange utflytta uskedelingar med familiar heim på ferie, og pensjonata i bygda hadde som oftast fullt av ferierande byfolk. Noko 2-3 vekes ferier var det ikkje snakk om for dei som dreiv eigne bedrifter, kanskje ein dag no og då. Men så var det heller ikkje snakk om lange turar til utlandet, nokre feriedagar hos familien var nok. På den tida var det lite med mekanisk ventilasjon, så all utlufting frå bakeriet skjedde gjennom vindauge og dørar. På varme sommardager når brøa vart tekne ut or omnen, så spreidde den gode lukta av nysteikte brød seg i sentrum. Betre reklame var det ikkje mogeleg å få. Han hadde nok rett uskedelingen eg møtte om bord på båten til Bergen nokre få år etter at bakeriet var lagt ned. «No ete vi berre plastbrø i bygdo, det var andre tider då far din baka». Då var det ikkje fleire bakeri att i bygda, og brøda i butikkane var pakka i plastposar.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 Ferdigsteikte, halvfine langebrød på veg ut av omnen. Frå venstre Helmer Sætre, Harald Sætre (sommarvikar) og Jan Eik (lærling). Biletet er teke på slutten av talet. Arbeidsdagen er slutt og det er tid for ein pust i bakken. Frå venstre Helmer Sætre, Jan Eik og Per Eik. Biletet er frå slutten av 1960-talet På den tida kom alle varene sjøvegen med rutebåten. Handkjerra var då ein god hjelpar når kolliane skulle fraktast frå kaien og til butikken. Men når store sirupsfat og 50 kilos mjølsekker skulle i hus, så nytta det ikkje med handkjerre. Då var det lastebil som dugde. Og det kunne vera eit slit å løfta på dei tunge mjølsekkene, først opp på lasteplanen og så av igjen og inn på lageret. Men ein var ikkje vane med noko anna på den tida, mjøl i «bulk» var eit ukjent begrep på den tida. Ja, slik kan ein sitja og mimra om ei tid som no er borte. Kanskje det er på tide at dei som har minne frå den nære fortida i ei levande og pulserande bygd, set ned på papiret nokre av minna. Og ikkje minst samla saman foto, som er viktige dokument når historia skal skrivast. Her skulle vera nok stoff å ta av. Ein kan t.d. nemna systova til Arnesen, skomakar Gjertsen på brekketoppen og skomakar Bjelland ved ungdomshuset. Aktivitetane i Beinavikjo og på Sandakaien når rutebåtane kom med passasjerer og varer.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Brødbilen som Helmer Sætre nytta dei første åra i Uskedalen. Kjenner nokon namna på folka på biletet? Eller mjølkebilen og alle dei tunge løfta Arne Myklebust hadde med mjølkespanna, enten det var dei daglege turane gjennom dalen eller søndag ettermiddag når spanna skulle med båten til Bergen og måtte hentast i kjølebassenget hos mjølkelaget. Og Odd Myklebust som kom tøffande til samyrkjelaget på tohjulstraktoren med brødkassen frå dampbakeriet på Neset. To av læregutane tidleg på 1950-talet Erling Eik (til venstre) og Trygve Guntveit. Før traktoren så var det hest og kjerre som vart nytta. Og ikkje minst aktiviteten på slaktehuset, dyra som skulle slaktast og kjøtskrottane som vart sende til Bergen med rutebåten og hang ute på dekk i lag med anna gods og der passasjerane ferdast. Det var før Mattilsynet si tid. For ikkje å gløyma at det vart greve opp sand frå sjøbotn på Sanden. Her er mykje å gripa tak i før tida renn ut. DIN LOKALE LEVERANDØR TELEFON

11 USKEDALSPOSTEN Side 11

12 USKEDALSPOSTEN Side på Tanken Av: Elisabeth Rebaudo ( 11 år ), Anita Miljeteig ( 10 år ), Lars Fausk ( 13 år ) og Eirik Fausk (10 år ). (Som traff intervjuobjekta på bensinstasjonen). Spørsmål: 1: Skal du på ski i påsken? / Kor? 2: Kva påsketradisjoner har du? Hanne Berntsen. -Ja, i Gjetingsdalen -Ski og kylling Birte Nybakk. -Ja sikkert -Påskeegg Berit Guddal. -Kanskje -Påskeegg Rune Hjønnevåg. -Nei! -Ingen Siv Kristin Kyrkjeeide. -Nei -Påskeegg Finn Guddal. -Nei -Syden, fjellet og hyttetur Gerd Ingunn Bauge. -Ja, i Fjellhaugen -Reisa til Bauge og stort påskeegg Rose Marie Andersen. -Kanskje i Fjellhaugen -Eta snop Eirin R. Kjærland. -Ja, kanskje i Fjellhaugen -Eta snop og sjå på TV Gianni Rebaudo. -Nei -Er på messe, og store sjokoladeegg med overraskelse KVA SKJER I MARS OG APRIL? Uskedalen Bedehus Møteveke : Øyvind Solheim talar (Misjonssambandet) Onsdag 5. mars kl 19.30: Møteveke Torsdag 6. mars kl 19.30: Møteveke Fredag 7. mars kl 19.30: Møteveke Lørdag 8. mars kl 19.30: Møteveke Søndag 9. mars kl 11:00: Møteveke Mandag 10. mars kl 17.30: Yngste/unge røyster Palmesøndag. 16. mars kl 19.30: Møte. Per Ølfarnes talar. Fredag 28. mars kl : Fredagsforum Søndag 30. mars kl : Søndagsskule Mandag 31. mars kl 17.30: Konfirmasjonsundervisn. Mandag 31. mars kl : Hobbyklubben Onsdag 2. apr. kl : Småbarnstreff Søndag 6. apr. kl 19:30: Møte (sjå plakat). Mandag 7. apr. kl 17.30: Yngste/unge røyster Uskedalen Kyrkje Skjærtorsdag 20. mars kl 11.00: Gudsteneste v/ Sven H. Nilsen 1. påskedag 23.mars kl 19.30: Høgtidsgudsteneste v/ Arne Lindekleiv Søndag 20. apr. kl 11.00: Familiegudsteneste v/ Sven H Nilsen, Bok til 11 åringane Søndag 13. apr. kl : Søndagsskule Søndag 13. apr. kl 19:30: Møte (sjå plakat). Mandag 14. apr. kl 17.30: Konfirmasjonsunderv. Mandag 14. apr. kl : Hobbyklubben Onsdag 16. apr. kl : Småbarnstreff Fredag 18. apr. kl 19.00: Fest for konfirmantane Mandag 21. apr. kl 17.30: Yngste/unge røyster Søndag 27. apr. kl 10.30: Søndagsskule sommaravslutning Murane på Kjerland. s.sk.sekr.elisabeth Fauskanger blir med, grilling, program. Mandag 28. apr. kl 17.30: Konfirmasjonsunderv. Mandag 28. apr. kl : Hobbyklubben sommeravslutning Onsdag 30. apr. kl : Småbarnstreff

13 USKEDALSPOSTEN Side 13 Namnebruken som vart borte Av Olaf Agnar Gausvik Det var vel òg dei som var åleine om namnet sitt i bygda, som til dømes Mandiusen. For andre vart det vanskelegare, og skikkeleg innfløkt var det med Brita og Nils Myklebust som budde på ein eigedom på Målet som hadde skyldsetjingsnamnet Solstad. Han vart kalla Måla-Nilsen og ho Brita Solstad. Jakob og Sverre Myklebust som unge. Som vaksne vart dei til Skreddaren og Rabba- Sverren. (Foto frå ungdomslags-arkivet) Når eg minnest dei som budde i Uskedalen då eg var gutunge på talet, slår det meg at dei vart omtala med andre namn og nemningar enn dei som stod oppførde i folkeregisteret. Eg hugsar godt problema som oppstod då eg i konfirmasjonsalderen var sommarvikar på Samyrkjelaget og skulle skriva nokre av kundane inn i bøker for kjøp eller sal. Eg visste jo ikkje deira rette namn. For det fyrste var vi på førenamn med dei aller fleste, og vi nytta ofte namnet i bunden form når vi snakka om dei. Det kunne vera Leifen, Nilsen, Larsen, Anno, Britto, Sello og så vidare. Slik eg hugsar det, var det nokre namn som ikkje fylgde denne regelen, til dømes Magne og Bjørg. Det var vanleg å kalla opp, så mange namn gjekk i arv ned gjennom generasjonane, og fleire av slektene hadde like namnetradisjonar. Det vart såleis viktig å kunna skilja dei ulike Jensane og Lisene frå kvarandre. Ved å knyta saman namn og bustad/gardsbruk, gjekk dette greitt. Sverre Myklebust som budde på Rabben, vart såleis omtala som Rabba-Sverren eller Sverren på Rabben. Andre døme er Steinslette-Olaen, Padla-Bjarne, Sanda- Marto, Holma-Erlingjen, Klamra-Hansen, Heia-Klaro og Kvednaviks-Jensen. Desse kunne og nemnast som Olaen på Steinsletto, Bjarne på Padlane, Marto på San en, Erlingjen på Holmen, Hansen på Klammeren, Klaro på Heio og Jensen i Kvednavikjo. Når dei ein hende gong vart omtala med sine eigentlege etternamn, var det rett og slett slik at eg lurde på kven det var. Oppkalling gjorde òg at det på eit tun kunne vera fleire med same førenamnet. Då tydde ein til slike løysingar som å skilja mellom Gamle-Brigten og Vetle-Brigten. Men med fleire generasjonar i huset og inngifte svigerdøtre, var det ikkje alltid like lett. På ein gard i bygda hadde dei både Gamla-Britto, Unga-Britto, Stora-Britto, Vetla-Britto og Pete-Britto. Mest vanleg var det nok likevel å kopla inn namnet på far slik at vi fekk personar som Amunds-Olaven, Larsa-Leifen, Helgje-Nilsen, Monsa-Bjarne, Ådne- Larsen, Hartviks-Torjaren og Bertels-Bjarne. Når det så ikkje var fleire mogelege kombinasjonar, kunne kona brukast som for Lisa-Hansen. Vi hadde dessutan nokre døme på at folk berre vart nemnde med yrket sitt, slik som skreddaren, skomakaren og læraren. Nokre få av konene i bygda vart rekna for fruer. Dette hadde nok med sosial status å gjera. Eg hugsar godt fru Arnesen, fru Hugo, fru Hermansen, fru Flatebø og fru Sætre. Det talde sikkert òg med at mange av desse var innflyttarar som bygdefolket ikkje kjende så godt. Dei ferierande bergensdamene var òg fruer eller frøkner. Dette innarbeidde systemet kunne sikkert fungera godt i det gamle bondesamfunnet med sine gardar og tun med fastbuande folk, men når tilflyttarar busette seg i bygda i sine einebustader, vart det verre. Av slike hugsar eg mellom andre Sætren, Olsen på Skansen, Flatebøen, Helgelan en og Kolltveiten. Nye namneskikkar med doble førenamn som Lars Magne, Jens Jacob, Arne Birger og Kåre Magnus gjorde sikkert sitt til den bundne førenamnsforma vart vrien, men ho er framleis mykje nytta. Framleis heng nokre av dei gamle nemningane att på godt vaksne og innfødde uskedelingar som Birgeren på Neset og Eilifen på Holmen, men elles ser vi nye og fantasifulle namnekombinasjonar etter heilt andre reglar enn dei eg her har nemnt. Den stygge uskikken med å setja spitige kallenamn på folk, får vi òg vona at det kan bli ein slutt på.

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Agility-trenaren Camilla Av: Anita Miljeteig (10 år), Birte Nybakk (11 år) og Bente Halvorsen (10 år) Vi veit at det er mange som liker hundar, til dømes Camilla Jensen! Det er mykje å tenkje på før du skal ha hund. Døme på dette er kva rase som passer deg og din familie. Passer han inn i kvardagen/ jobb? Har du verkeleg lyst på hund? Ein hund kan leve minst 10 år. At ein hund gjev mykje glede, er vel dei fleste einige om. -Kvifor ville de ha hund? - Kjekt med turkompis. Alltid vore glad i hundar. -Kva har hundane betydd for dåke? - Hundane har betydd mykje for meg. Har godt selskap i dei. Camilla og Lady ute på tur ein nydeleg vårdag.(foto Ola Matti Mathisen) -Har du vore interessert i hundar lenge? - Ja, sida eg var lita. -Kva heiter hundane dine? - Dei heiter Bamse og Lady. I tillegg låner eg border collien Toya når eg driv med agility. -Kva rase er dei? - Lady er norsk buhund og Bamse er blanding. -Kor gamle er dei? - Lady 7 år, Bamse snart 10 år, og Toya er 2 år. -Kor mykje tid brukar du med hundane dine kvar dag? - Minst 3 timar kvar dag.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Ingen tvil om at desse likar seg saman med hundane til Camilla. Det er lett å sjå at Camilla har god kontakt og dressur på hundane sine. -Kva stell treng hundane?- Klypping av klør, greiing, vaksiner, kos, trening og mosjon. -Kor ofte og kor langt går du på tur? - 2 til 4 gonger til dagen, variere etter form og veret. -Har du vore på utstilling og konkuransar? - Ja, vore på utstillingar med Lady. Og konkurranse med Bamse og Toya. Har vore på mange konkurransar i agility både på Voss, i Bergen og i Kvinnherad. Toya fekk 6. plass av 23 deltakarar i Bergen og i Kvinnherad vart ho best i sin klasse. -Kor ofte går du på agility? - Ein gong i veka. - Kva lærer du og hunden din ved å gå på agility? - Lystre og å følgje trenaren Hunden vår, Toya Av: Anita Miljeteig (10 år) og Birte Nybakk (11 år) -Kva går konkuransane ut på? - Ha minst mulig feil og vera raskast gjennom hinderløypa. -Kva må til for å bli trenar i agility? - Du må ta kurs, og vera i klasse 3. Du går fyrst i klasse 1 og må ta prøvar for å koma vidare til klasse 2. Så prøvar i klasse 2 for å koma til klasse 3. -Kva oppgaver er det i dei ulike klassane? - I klasse 2 og 3 er det vanskelegare hinderkombinasjonar og hunden må ha høgare hastighet enn i klasse 1. -Vil du anbefale hundeeigarar til å gå på agility? - Ja, alle kan det, berre hunden din er frisk. -Kva er viktig å tenkje over når ein vil ha hund? - Rase, trening, pelsstell og bruk. Viktigast er tid og kurs. Bente Yri Halvorsen og familien hennar har òg hund. -Går ho på dressur trening? -Ja. Ho går på agility. -Kva rase er det? -Engelsk cocker spaniel -Kor gammal er ho? -5 år -Kor ofta går du på tur med Toya? -3 til 4 ganger om dagen. Mamma går oftast tur med Toya, men eg og Thomas likar og å gå på tur med henne. -Kva fòr får ho? -Royal Canin -Kan du beskriva hunden din? -Alltid glad for besøk! Ho gøyr sjeldan! Bente og Karianne kosar seg med Toya.

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Anne Grete Musland - ein hundeelskar til i Halsane! Av: Bente Halvorsen (10 år), Birte Nybakk (11 år), Viktoria Andersen Eik (10 år) og Elisabeth Rebaudo ( 11 år) To gode venner! Hundar gjev mykje selskap, seier Anne Grete Musland. - Har du hatt hund lenge? - Ja, lenge. Vi hadde ein som heite Topsy i 14 år, det var ein pappilon. Den eg har no heiter Rufus, det er ein bichon frisè, den har eg hatt i 6 år. - Kor mykje stell har du med den? Kva stell treng den? - Den får stell ein gong til dagen. Den trenger ein del pelsstell. Det er ikkje lett å klippe pelsen, for den er ikkje alltid så glad i å stå i ro. Tidlegare var eg og klypte den på dyreklinikken, då den var i Uskedalen. - Kva betyr hunden for deg? - Masse selskap! Eg kjem meg masse ut på tur. Det er og kjekt at noken møter meg når eg kjem heim. - Har du vore på utstilling med den? - Nei, det har eg ikkje. Få straumrekninga rett i nettbanken Enklare og billegare kan det ikkje gjerast!

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 Trebarnsmor på 32 leiar turngruppe med 144 aktive Av: Ola Matti Mathisen Leiaren med gymstic heime på Døssland. (Foto: Ola Matti Mathisen) Uskedelingane er eit sprekt folkeferd, dei er flinke ikkje berre til å gå på tur men også til å trimma inne. Det er ikkje lite imponerande at årsmeldinga for turngruppa for 2007 har lista opp 144 aktive medlemmer medan det bur berre litt over i bygda. Og i spissen for denne gruppa står ei trebarnsmor på 32! No er ho inne i det tredje året sitt som leiar og alt tyder på at Hege Lekva er rett kvinne på rett plass. Men kven er ho eigentleg? Namnet Lekva verkar noko frammand for oss, og det er då også namnet på ein gard i Hyllestad kommune i Sogn som faren hennar kjem frå. Som ansatt i Statkraft var han ofte på flyttefot. Hege vart fødd i Florø og budde både i Førde og på Sundal før familien kom til Ænes, heimstaden til mora. Der bygde dei hus og der vaks ho opp. I 1994 var Hege russ på Husnes og deretter gjekk turen til Bergen for tre års utdanning til førskulelærar.. Etter eksamen var ho ansatt i ein barnehage på Sunde i tre år og i 1999 vart ho sambuar med ein uskedeling Trond Myklebust på Døssland, I 2002 vart også ho uskedeling. Då hadde dei fått Hege med Sigrid, som ennå ikkje har runda to år (Foto: Ola Matti Mathisen) Harald (i 2001) og sidan har familien vakse med Tørres (fødd i 2003) og Sigrid (fødd i 2006). I 2004 tok ho spesped med gruppearbeid på Stord ein dag og skuleopphald på Stord ein annen dag i veka. - Korleis var det å bli uskedeling, Hege? - Eg måtte gjera litt sjølv for å bli kjent med folk og da var det greitt å ha Harald. Oppskrifta var å ta kontakt med nokon som hadde barn på same alder. Spørsmålet var ofte: - Vil du vera med å gå tur? Og det ville dei som regel. Skal eg oppsummera mine seks år i Uskedalen blir konklusjonen at det har gått veldig bra. Det er mange kjekke folk her og mykje som skjer. Eg er ikkje berre engasjert i turngruppa, eg er også med i ein privat klubb. Og no har eg veldig lyst til å bli med i fotballen att. Den har vore ein viktig del av mitt liv. - Vi ventar litt med den og tek turngruppa først.. - Det starta med at eg gjekk på trim som Hilde Bringedal leia. Så spurde Haldis Åkra i 2004 om eg ville bli med i styret og eg sa ja etter ei viss tenketid. I 2006 vart eg vald til leiar, men eg må straks streka under at dei andre i styret slett ikkje er passive, men svært flinke og aktive. Det er ingen sak å leia ei gruppa som har så mange engasjerte og dyktige folk.

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 Buso er eit treningsapparat som her blir introdusert også i Uskedalen. (Foto: Ola Matti Mathisen) Under trim- og dansehelga var leiaren sjølv med på areobic funny moves (lengst til venstre) (Foto: Ola Matti Mathisen) - Å ha 144 aktive medlemmer må vera eineståande i ei så lita bygd? - Ja, det er veldig bra og talet har auka etterkvart. Det var heller få til dømes i idrettsskulen, men vi fant på nye ting og så auka det. Det er i det heile viktig å plukke opp nye tilbod som engasjerar. Introduksjonen av gymstick er eit døme på det og buso eit anna. - Har du vore ein god fotballspelar? - Ja, eg var nok god i mine glansdagar! - Og Brann er laget også i hjarta ditt? - Nei, eg har ikkje noko spesielt lag der utanom Rosendal! - Er det den alminnelege, positive interessa for trim eller ei kreativ og flink turngruppe som gjer susen i Uskedalen? - Det er nok både det eine og det andre. Vi legg også stor vekt på arrangementar som held interessa oppe. - Men korleis får du tid til å leia eit så stort apparat når du har tre små barn og ein mann som i lange periodar er i Nordsjøen? - Mykje går nærmast av seg sjølv. Eg har som sagt eit dyktig styre og ein bra stab med instruktørar som gjer ein eineståande jobb. Eg sit mykje heime med mobilen og pc-en det let seg greitt kombinera med ungestell. Men til hausten skal eg truleg attende i jobb samstundes som eg skal trena litt med fotballen att. Også Gøril Eik og Anita Simensen frå Uskedalen er med på laget og det ville ha vore fint å bli med. Eg spela fotball på Rosendal heilt frå eg var åtte-ni år gamal og fram til eg vart gravid med Harald. Hege trenar aerobic i Aktivitetshuset. (Foto: Ola Matti Mathisen)

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Mannen med Sydvesten Av Torfinn Myklebust (tekst), Ola Matti Mathisen (foto). Over: Ronny Lakselv under ei prøvesending frå rådhuset. Ikkje har han noko spesiell utdanning i TVproduksjon, men har likevel våga å kasta seg ut på djupt vatn og sett i gang lokalproduksjonsselskapet TV Sydvest, med produksjonslokale i Uskedalen. Ronny Lakselv er eldsjela. Kanskje greier han også etter kvart å laga seg ein arbeidsplass, i alle fall ein halv stilling, med dette. Men før ein kjem så langt, ligg det framleis mykje dugnad og frivillig arbeid framfor dei som står bak og dei som arbeider for å få meir fart på TV Sydvest. Vi som sit mykje i sofakroken og "køyrer slalom" innom mange fjernsynskanalar, set stor pris også å få med oss eit og anna heilt lokalt, sjølv om det hittil vert mange innslag som kjem igjen og igjen i "løkker". Interessant er det i alle høve det som Lakselv står bak. Det siste aktuelle med TV Sydvest er at selskapet ønsker å ha ei prøvetid på eit halvt år med å senda direkte frå kommunestyremøta. Formannskapet seier i fyrste omgang at det vil lysa ut dette, men ønskjer nok at TV Sydvest skal få desse "rettane". TV Sydvest vil gjerne ha 7500 kroner for kvar sending. Eit redigert opptak av direktesendingane vil koma igjen på kveldstid. -Trur du kommunepolitikk har så stor interesse at folk vil setja seg ned for å sjå på eit kommunestyremøte i fleire timar utover dagen? -Det har vore prøvd fleire stader med TV-sendingar frå kommunestyremøte, og eg vonar det vil slå til også Til venstre: - Dette vart bra, seier fotografen til elevane. (Foto: Ola Matti Mathisen) i Kvinnherad. Det er viktig at folk er interessert i korleis ein kommune vert styrt, og at ein får sjå og høyra dei som er sentrale i forvaltninga av kommunen. Kommunen må sjå ein stor verdi i dette ut frå kommunen si side, men også for å skapa meir interesse mellom innbyggjarane. Redigert Sidan alt frå møtet vert sendt, reknar vi ikkje med at folk vil setje seg ned for å få med seg alt som skjer. Folk må plukka ut det som er av interesse. Sjølv meiner Lakselv at også redigerte opptakssendingar kan vera godt fjernsyn. Då vert det ofte sendt i god sendetid. TV Sydvest har prøvd nokre gonger med direktesending. Det skulle skje under valkampen frå eit møte på Husnes. Det vart ikkje heilt vellukka. Her fekk ein avdekka viktige "barnesjukdommar som no er avdekka. TV Sydvest prøvde seg så under valoppteljingsnatta i Rosendal, og kom sterkt då det nye kommunestyret hadde opningsmøtet sitt. -Sidan det er du og ei rekkje personar med personleg kristent livssyn som står bak TV Sydvest, så er det rekna med at det for det meste vert kristne sendingar? -Det er ikkje målet vårt. Vi skal laga kommersielle program, men også livssynssendingar. Målet er likevel at vi ikkje skal vera nokon nisjekanal. For vår del vil vi også måtta sjå litt praktisk på kva vi kan greia å dekka. I den samanheng ligg det nær å dekka forhandskunngjorte tilskipingar mellom anna ulike kulturarrangement. Det er det kjekt å vera med

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Ronnny klargjer kamera før filminga. på, og vi kan ha ressursar til å greia dekka ein del av det som skjer i Kvinnherad på dette området. Nyhendekanal? -Men korleis ser du på å verta ein større nyhendekanal? -Det er svært kostnadskrevjande og kostnadsdrivande å produsera nyhendesaker. Eg greier ikkje å sjå for meg at vi i nær framtid skal kunna senda regulære nyhendesendingar. Dette er heller ikkje eit mål på noverande tidspunkt. -De har ein del samtalar og intervju i studioet i Uskedalen! -Det er kjekt å få personar til Uskedalen for å snakka med dei om ulike emne. Vi inviterer då politikarar, næringslivsfolk, kulturpersonar eller andre hit. Kanskje kan det verta laga slike program frå andre stader enn i studio. Det kan mellom anna vera heime hos nokon. Gudstenester -Det har vore sagt at de skal ha faste sendingar frå gudstenester - og har også hatt nokre! -Det er relativt "enkelt" og oversiktleg å gjennomføra slike sendingar. Frå mellom anna soknerådet ved Kvinnherad kyrkje er det uttrykt eit stort ønskje om dette. Her er det også interesse frå Rosendalstunet om å få sjå gudstenester. Vi vonar å få til ei samkjøring slik at deira ønskje og vårt ønskje kan verta noko av. Greier vi å veksla mellom forskjellige kyrkjer, er det bra. Når det gjeld det vi har sendt, har vi fått gode tilbakemeldingar. Sendingane er vorte sett pris på. Men om slike og andre livssynsprogram vert godt mottekne, vil dei ikkje verta i fleirtal av det vi vil laga. Men de greier ikkje fylla opp så mykje sendetid av nye program! -Nei, det vil slike små selskap som oss, aldri klara. Skal vi greia å fylla opp meir, må vi basera oss på å senda programma igjen og igjen, løkker. På ei anna side kan fleire få med seg det vi har laga, sjølv om kanskje enkelte kan meina at programma ofte kjem igjen. Programløkkene vil sendast i om lag ei veke før dei erstattast med nye program i sløyfe. Ein kavalkade på nyåret er også naturleg. Etter kvart som me får meir ressursar blir det laga fleire program kvar veke. Interesse -Korleis fekk du interesse for lokal-fjernsyn? -Det har nok sitt utspring i min rolle som predikant. Eg har sett etter forskjellige arenaer for det eg har gjort; eg ville ha eit moderne torg der det er liv og røre, og der vi kunne "møta" fleire folk. Aviser er fint, men dei vert einsidige og har berre det skrivne ord å spela på. Eg vart merksam på trongen for noko meir. Eg ringte Kvinnherad Breiband då det stod ein annonse om lokal-tv. Då var tanken å få til ei stifting og produsera livssynsprogram. Dessutan er Kvinherad ein kommune som ikkje har ein lokalradio ein gong. Det var meininga at Innsida AS skulle være kringkastar og at me skulle levere livssynsprogram. Meldeplikt Usemja mellom Innsida og Kvinnherad Breiband førte til at me til slutt stod utan kringkastar. Då beslutta styret i Stiftinga at vi skulle ta på oss oppgåva og kostnadene med å kringkasta ein kommersiell lokalfjernsynskanal, TV Sydvest. Kanalen er utan konsesjonsplikt, men er registrert hos Statens Medietilsyn. Lakselv seier at det alt no ligg fleire hundre tusen i investerte midlar bak engasjementet til Kristen Media Ressurs og TV Sydvest. Fleire har engasjert seg i dette. I styret har Lakselv med seg Otto Benjaminson, Leif Kongestøl, Tor Ivar Hellesøy. Det er med fleire frivillige i arbeidet, mellom andre Trond Nedrevaag. Men med dei midlar ein har til disposisjon kan ingen rekna med å få noko betaling for arbeidet enno. Det vert dugnad og frivillig arbeid. Alt dette gjer at det er avgrensa kva vi kan få til. Inntekter -Kva inntekter kan de rekna med? -Vi fekk kroner frå næringsfondet i kommunen. Elles er det ein del midlar frå enkeltståande personar som har hjelpt til med private gåver. Kanskje kan vi greia noko meir med betalte produksjonar. -Men kva med reklameinntekter? -Reklameinntektene utgjør nesten heile grunnlaget, for drifta. Arbeidet med å tilby reklameplass til bedriftene er nett begynt, og vi vonar på ei forsiktig, men jamt over positiv utvikling her. -Og namnet TV Sydvest, kor kjem det frå? -Det var Otto Benjaminson som kom på det. Og passar det ikkje her på Vestlandet? Spør eldsjela bak prosjektet, Ronny Lakselv.

21 USKEDALSPOSTEN Side 21 Forkynnaren Av Torfinn Myklebust (tekst), Ola Matti Mathisen (foto). Ronny Lakselv på talarstolen i bedehuset. Om Ronny Lakselv har hatt fleire jobbar, har han alltid vore rekna som og omtala som forkynnaren. Bakgrunnen for det er hans pause frå det vanlege arbeidslivet ved å driva som forkynnar. Etter ein hard og tung oppvekst flytta Ronny Lakselv som syttenåring frå fødestaden sin i Sandnessjøen på Helgeland til Sunnmøre for å jobba i spekematproduksjonen. Der hadde han ein bror. Han var glad for å koma heimanfrå. Barndomstida hadde ikkje ført han noko nær eit positivt Guds syn, som vi kjenner til at han har i dag. Han seier det slik om tida i oppveksten: "Eg synst Gud var ein drittsekk." Ronny ville ikkje ha noko med han å gjera. Kristen -Men kristen vart du etter kvart? -På trass av min harde oppvekst og mitt kanskje negative Guds syn, vart eg kristen som 19 åring, då eg var i militæret. To brødre av meg hadde vorte kristne tidlegare. Dei hadde brukt ein del narkotika, men vart brått forvandla. Dei påvirka meg og bearbeidde meg frå eg var 14 år utan at prosessen førde til at eg vart kristen før eg kom i militæret. Då var eg ikkje knytt til noko spesielt kristentsyn. Det viktigaste var Guds ord for meg, seier han. Men utanom å få eit nytt livssyn og starta på ein betre løpebane, har han heile tida framover i livet hatt traumar frå barndommen, for barndommen og det han opplevde har vore med han i tankane heile tida. Ronny fortel at han har brukt og brukar mykje energi på overdøyving av dette, og heile tida kostar det mykje krefter å organisera livet sitt framover. Men det var pinsevenn han vart etter ei tid. Der vart han predikant. Han synst pinsevennkarismatikken var noko han passa inn i. -No går du i bedehuset? -Nei, eg samlast saman med nokre andre i kristent fellesskap. Vi samlast oftast i heimane til kvarandre. Elles trur eg at det er andre skillelinjer enn forsamling som er viktige, då tenkjer eg på korleis ein oppfattar Bibelen som eit ufravikeleg verdisett for oss kristne.

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Eg meiner at det bibelske verdisettet ikkje er meint å skulle reviderast. -Forkynnartida di? -Eg har ikkje hatt nokon spesiell draum om å verta forkynnar. Men eg kjente det som utfordrande, gjevande og utruleg spanande. Fyrst var eg tilsett i halv stilling i pinsemenigheten, Tabernakelet Bergen, før eg fekk full stilling i Sør- Trøndelag i Eg har også noko erfaring som ulønna forkynnar og menighetsarbeidar. Familie Ronny fann snart ut at å vera lønna forkynnar ikkje var noko som høvde for å ha eit godt familieliv, så han slutta og flytta tilbake til Kvinnherad og kjøpte seg etter ei tid hus i Uskedalen. Familien har budt i Uskedalen sidan Svigerforeldra hans bur saman med dei der. Familieliv har vore noko som Ronny Lakselv har sett høgt. Han er gift med Tove Lill Lakselv frå Sandvoll. Sjølv er han fødd Andersen, men tok Lakselv-namnet til kona si. Dei har fire born (Lill-Mari 10 år, Ronya 8 år, Niklas 5 år, Evy 1 1/2 år). Ikkje nok med det: Han og Tove Lill ventar sitt femte barn. Alt dette med å ha ein stor familie krev også sitt av 35-åringen på Brekketoppen i Uskedalen. Han kosar seg heime med kona og ungane. Fritid -Du har sikkert ikkje fritidsproblem? -Utanom å vera saman med familien og arbeida med TV Sydvest, så har eg dei kristne møta som eg er med på. Dessutan er eg med i Hobbyklubben for barn og ungdom i bedehuset. Her tar Ronny seg av ei filmgruppe. -Og du greier læra ungdommane å bruka filmkamera? -Her lærer dei å bruka kamera teknisk, å laga TV og forstå kva det heile dreier seg om. No prøver vi oss med å laga ein kortfilm over emnet mobbing. Det viktigaste er ikkje at det nødvendigvis må verta ein god film, men at åringane forstår prosessen med å laga fjernsyn og film og kva som skjer. Storkosar seg Det vil ikkje verta så lange filmen, men vi storkosar oss dei timane vi held på med arbeidet. Ungdommane har sjølv laga grunnlaget til historien og manuskriptet, vore skodespelarar og brukt kamera. Det har vore artig, og eg trur dei har lært mykje. Men kvaliteten på resultatet har naturlegvis si grense. Det må vi ta med i betraktninga når vi seinare skal sjå filmen. Lakselv har i mange år hatt omtanke for narkomane. Han meiner at vi kan få mykje ut av dei som står svakast i samfunnet, berre vi arbeidar med dei og gjev Filmgruppa har fenga godt. Her er heile gjengen under opptak på skulen. dei tilbod. Det er samfunnsmessig viktig å arbeida med dei narkomane og at vi lagar eit lågterskeltilbod. Kan vi gje dei ein meiningsfylt kvardag, gjer vi noko godt. For meg har det vore eit utruleg lærerikt arbeid som eg har fått vore med på på dette feltet. Politikk -Politikk prøvde du deg med i ein kommunestyreperiode. Det vil du ikkje halda fram med? -Eg vart innvalt som vararepresentant for Kristeleg Folkeparti i perioden Eg møtte nokre gonger i kommunestyret, før eg fekk fritak for å reisa til Sør-Trøndelag. Kona, Tove Lill, representerer familien på ein god måte på dette feltet no. Sjølv synst eg ho var flink i førre periode som leiar i forvaltningskomiteen. I denne komiteen held ho fram no, i tillegg til å vera fast valt inn i kommunestyret og leia Kvinnherad Framstegsparti. Utanom å vera predikant, som Ronny likte, har han vore innan kjøttbransjen på Sunnmøre og hos Gilde i Skien, vore ni år år hos Brødrene Hjønnevåg, arbeidd i ein fotobutikk på Husnes og i daglegvarebutikken på Seimsfoss. Før han tok til i sin noverande jobb hos Hellesøy Verft, arbeidde han hjå Hjønnevåg. Eigentleg er det firmaet Fjordconsult han er tilsett i no, men har sin arbeidsdag hjå Hellesøy der han er såkalla dokumentcontroller. Som namnet seier, passar han på og kontrollerer dokument i tilknytning til skipsbygginga. -Dette er ein ny bransje for meg, men svært spanande. Det er kjempemoro, seier han. Uskedalen -Korleis finn du deg tilrette i Uskedalen? -Det er ei kjekk bygd å bu og leva i, både for familien min og meg. Det var positivt å flytta hit. Du vert ikkje oversett her, men derimot er folk imøtekommande og hyggjelege. Vi trivst godt i Uskedalen, seier Ronny Lakselv med eit varmt smil for bygda.

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Løysing på oppgåvene finn du på side 39. Rebusar Rebusoppgåve 1 Rebusoppgåve 2 Rebusoppgåve 3 Rebusoppgåve 4 Rebusoppgåve 5 Rebusoppgåve 6 Rebusoppgåve 7 Rebusoppgåve 8 Rebusoppgåve 9 Rebusoppgåve 10

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Tekstoppgåver I kvar av setningane under er det skjult eit eller fleire dyrenamn. Alle bokstavane i eit navn må finnast fortløpande (etter kvarandre) for å telje. DØME: Gul var den eneste fargen jeg likte (SVAR: ULV) 1. En matros tok fri hele helgen. 2. «Kjør rett fram!», ropte hun da Gunnar kom til krysset. 3. «Hvor har Erik vært?», spurte mamma urolig. 4. Ivar er laget av muskler og bein. 5. Frida ville spasere inn, men mor stoppet henne. 6. Hun dro hjem og tok seg til rette. 7. Anders kan ingenting om kunst. 8. Mor har vasket gulvet hele helgen. 9. Sa Ulrik noe om hvor mye jeg roter? 10. Anna vil ikke innrømme at hun strever med norsk på skolen. Påskekryss Rundt og fylt av godsaker Gjør nesa rød. Søtt med malte mandler. Venter i sekken til du blir sulten. Terningspill. Spiselig sol. Med spir og klokkeklang. Dit vil folk i påsken. Rullebrett i slalåmbakken. Med nummer på brystet. Lite hus vi besøker av og til. Taloppgåver I kvar av setninane under er det skjult eit eller fleire hovedstadar. Alle bokstavane i eit navn må finnast fortløpande (etter kvarandre) for å telje. 1. Alexander bestilte aromaterapi til sin tante. 2. «Jeg ber nesten ikke om noen ting», ropte Line. 3. Per tok saken i egne hender - han ville bedre inneklimaet hjemme. 4. Publikum ga en kortvarig applaus etter talen. 5. Det var for mange alger i et av vannene, så Erik ville ikke bade. 6. Tok du med deg en bag da du reiste til far? 7. Han syntes at hennes øyne lignet dype kratere. 8. Hørte du hvor det falt bomber, Line? 9. Etter en lyntur innom Cuba, besøkte han Karasjok. 10. Det lå mange kjærestepar i sola på stranda. 11. Kurt hadde one-man-show i en nederlandsk buss. Kvart symbol i tabellen under har ein tallverdi. Tala legges saman horisontalt og vertikalt, og summen av kvar rekkje og kolonne står utanfor tabellen. Du skal finna ut kva tal som skal erstatte ?

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Husnes Tlf GOD PÅSKE

26 USKEDALSPOSTEN Side 26 KRAMBUA GÅVEFORRETNING Her finn du stortsett alt i nye varer. Stort utvalg i dukar, gåveartiklar m.m. til svært låge prisar. Den fantastisk gode Evanger eldhusrøykte fårepølsa og korv. Heimebakte lefser Heil kaffi males Snop Har fått inn ein del flotte i bondeantikiteter. Møblar-steintøy-Radioar kjerrehjul m.m. Krambua ope: mån., ons. og tors Fre , Laurd Tysd. stengt. Tlf / Proviant til påsketuren? Heimekos ved peisen? Vi har det meste YX USKEDALEN Tlf:

27 USKEDALSPOSTEN Side 27 Gardsbarnehagen i Uskedalen. Av: Lars Fausk (13 år), Birte Nybakk (11 år) og Bente Halvorsen (10 år) Tre aktive ungar som storkosar seg ute i gardsbarnehagen. Vi traff fleire av ungane ute den dagen vi var og intervjua. Karsten (3), Selma Ovidia(3), Olivia(5) og Nils Rainer(4). Alle var opptekne med å leika i sandkassen og i nokre steinar. Sklia var og kjekk. Spørsmål til barna i barnehagen: -Kva er kjekkast i barnehagen? - Å leika med katten, klatra i steinane og grava etter skattar i sandkassen. -Kva dyr har dåke? - Ein bukk og ei geit. Geita heiter Snipp og bukken heiter Snapp. To kaniner. To moskusender, som heiter Markus og Rufus. Vi har sauer oppe hos Helene. Heime har vi kyr, seier Nils Rainer. -Kva dyr liker du best? - Sau. Spørsmål til leiaren: Helene Bjørnebøle er styrar ved gardsbarnehagen. -Kva syns du om den fyrste dagen med barna? - Kjempe kjekk! Spennande å sjå kva dei synst om barnehagen. -Korleis fekk du ide en med å starte barnehagen? - Eg har tenkt på det lenge. Då vi skulle flytta til Uskedal fant vi ut at vi kunne starta ein gardsbarnehage. Det er kjekt for ungane å få oppleva å vera på ein gard. -Korleis var det på opninga? - Det gjekk veldig fint. Det var kjekt mange kom. Eg var nervøs, men det var kjekt. -Er dere ofte oppe hos Magne og Anne Berit Huglen? - Nei, ikkje ofte. Dei har sagt at vi kan koma, men til no har vi brukt tida til tilvenning i barnehagen. Vi kjem nok til å utvide horisonten etter kvart. -Trur du det blir lam til våren? - Ja!

28 USKEDALSPOSTEN Side 28 Leiaren Helene Bjørnebøle, med Malena på armen. -Likar ungane seg med dyra? - Ja, det ser slik ut. Mange har lyst å mata dyra. Ungane køyrer silo i trillebår frå løa og opp til geitene. Det liker dei. Grisene gjev dei matavfall. Dei gjev mjøl til sauene, pellets til kaninene og brødtil moskusendene. -Kor lenge har du hatt garden? - Snart 3 år. -Kor mange ansatte har du? - Fire veldig kjekke ansatte. Ein går 100 % og tre går 80% stilling. -Kor mange born er det i barnehagen? - 19 stykk. 9 under tre år, den yngste er eit og eit halvt år, og 10 over tre år. Det er ca. 16 ungar kvar dag. -Korleis er dagen i barnehagen? - Vi tilbyr mat, så vi startar med frukost kl Samling kl , då syng vi og kosar oss. No er temaet venskap. På formiddagen pleier vi å gje dyra mat. Det er ein flott barnehage som ligg på solsida i dalen. Ellers deler vi ungane opp i små grupper etter alder. Dei likar veldig godt å måla og leika med vatn. Vi har lunch i 12-tida. Etterpå er det utetid og soving for dei minste. I 2-tida har vi litt frukt. Vi prøver å vera mykje ute. -Gjer dåke noko i lag med Uskedalen barnehage? - Ja, vi er invitert til karneval. Det blir kjempekjekt. Har ellers hatt og vore på besøk. Vi håpar og trur på godt samarbeid. 5-åringane våre kjem nok sikkert til å vere ein del saman med skulekameratane i Uskedalen barnehage. -Er det morosamt med ungane? - Ja, kjempemorsamt. Vi har det løye i lag. -Kvifor? - Dei finn på så mykje morosamt. Dei er smilande og blide. Spørsmål til ein forelder: -Kva er skilnaden mellom denne og andre barnehagar? -Det må vera alle dyra og at ungane får mate dei. Dei slepp å ha med seg niste. -Korleis har Malena det i barnehagen? -Veldig bra. -Kva synest du om barnehagen? -Eg er veldig førnøyd. Greie leiarar. Til høgre: Janne Hjelmeland, mor til Malena.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer