Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

2 HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Per Estenstad, Marit N. Holte, Ola Slåen, Kjell Arne Morland, Arvid Sandøy og Magnhild Nordbø Postgiro: Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut 4. september Frist for innlevering av stoff 17. august. Layout: Magnhild Nordbø Trykk: Rosenborg Reklame FORSIDEBILDE: 17 mai ved rådhuset. Foto: Harald Danielsen Det er pinse igjen, og igjen og igjen... Av Sokneprest John Olav Hodne Han var vel kanskje ikke teologisk helt på høyden - gutten som avleverte følgende hjertesukk: Nå har vi hatt jul, påske og pinse - nå er det bare sommerferien igjen. Kanskje en slektning av han som i kristendomstimen erklærte at man feiret 17.mai til minne om den gang Jesus var russ. Til gjengjeld er han kanskje såkalt representativ. De kirkelige høytidene mister mer og mer av sitt særpreg. Særlig pinsen blir for mange ikke noe annet enn en forsmak på sommerferien. Nå er for så vidt ikke det så galt sånn teologisk. For pinsen bringer varme og vekst. Fra pinse skal temperaturen stige, og verden være frisk og voksende. Søndagene etter pinse er den grønne tiden i kirkeåret - veksttid. Likevel - pinse er mer. Pinse er fest. Den Hellige Ånds fest. Og dermed også kirkens fest. Kirkens julegudstjeneste er en fest til minne om det som skjedde en gang. Jesus lot seg føde som vår Frelser. Det skjedde i de dager... Men det skjedde bare den ene gangen, og vil aldri komme til å skje mer. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. En menneskealder gjestet han vår jord. Kirkens påskegudstjenester er en fest til minne om at Jesu frelsesverk ble fullført. Gjennom sitt stedfortredende liv, sin lidelse, død og oppstandelse brakte han forsoningen. Døren inn til Guds lys ble åpnet. Det skjedde en gang. Og det skjer ikke mer. Med pinsen er det annerledes. Riktignok feirer vi pinsen til minne om Den Hellige Ånds komme. Vi feirer den som kirkens fødselsdag. Men det som skjedde pinsedagen, det skjer stadig på ny. Det er ikke sånn at det var pinse en gang - den gang - og så aldri mer. Det nye testamente sier, og kirkens lange erfaring forteller at pinse-underet gjentar seg uavlatelig. Vi eier et vedvarende løfte og et levende håp om at det skal bli pinse. Så lenge vi lever. Den Hellige Ånd er ikke noe annet enn Jesus hos oss i dag. Det som begynte påskedag, at Jesus kom til sine venner, fortsetter i kirken, like til verdens ende. Som vi synger det i salmen: Du ennå hint det under gjør og kommer inn ad lukket dør - til alle dine kjære. Pinse er påske i hvert enkelt menneskeliv! 2

3 HELG I BYGDA Hilsen og takk fra prost Kirsten Almås Den 14 mai i år har jeg min siste dag i tjeneste som prost og forvalter av prosteembetet i Gauldal prosti. Da har jeg vært her i nøyaktig 6 år. Det var vært givende, utfordrende, innholdsrike år. Nå vil jeg takke for alle gode møter, takke alle jeg har fått være en del av livene til: i vanskelige og tunge stunder og i glade dager, takke for møter ved døpefonten, for bordfellesskap enten ved nattverd eller i alle våre samlinger. Jeg vil takke for gode arbeidsfellesskap og for gode medarbeidere som alltid har tatt godt imot og lagt vel tilrette for prostens tjenester. Jeg har hatt mitt virke i 21 menigheter i et stort og geografisk utfordrende prosti, men uansett hvor lang veien har vært, har det som regel vært en god vei fordi det har vært godt å komme frem og bli godt møtt. Mine to viktigste oppgaver har vært å lede prestetjenesten og sørge for at det har vært prester til alle kirkelige handlinger samt å samordne og prøve å vekke forståelsen for samarbeid og samvikre i prostiet. Dette er reformenes tid i kirken og prostiene blir utfordret med forventninger fra kirkelige myndigheter om å være en samarbeidende enhet samtidig som at hver menighet skal ta vare på sin egenart: Nye tjenesteordninger for prestene er gjenomført, nå kommer gudstjenestereform, nye salmebøker, nye diakoniplaner, trosopplæringsplaner, og ny bibeloversettelse. Med godt samarbied vil også Gauldal prosti få stor glede av nye muligheter og reformer. Dere er alle glade i kirka der dere hører til. Dere er alle med på å ta vare på kirkene og kirkegårdene. Jeg er også glad i kirkene våre, i kirkerommene og kirkegårdene. De er samlingspunkt for alle som lever i bygda og sogner til kirkene. Kirkehusene er velsignede steder og ligger midt i blandt oss og minner om den velsignelsen vi får der: de ligger som velsignende hus og velsigner alle i øst, vest, syd og nord gjennom hverdager og høytidsdager. Kirkeklokkene ringer inn til høytider, til gudstjenster med barnedåp, ringer til bryllupsfest og er med når vi skal begrave de vi er glade i. Når kirkeklokkene ringer, da ringes evangeliets budskap ut til oss alle. I kirkerommet er det plass til alt, der rommes hele livet. Ikke noe annet hus eller rom som vi har, står så trygt og har den funkjsonene at det kan ta imot alt og romme alt, tåle alt, som kirkene våre. Når vi kommer til kirken blir vi minnet om at våre alminnelige liv er hellige liv. Når vi tar med en sang som vi kjenner fra livet vårt inn i kirken og synger den der i en gudstjeneste, da blir det til en salme. På den måten bindes livets mangfoldige innhold sammen og vi vet at Gud er vår skaper, frelser og livgiver 3 som vi hører til hos. Jeg vil hilse dere med en sang som nå er kommet inn i det nye salmebokforslaget. En sang vi kjenner fra Astrid Lindgrens verden: Idas sommersang. Svenske barn synger den i skolen, vi kjenner den fra filmen om Emil. Det er en flott vårsang. En sang som forteller om skaperen og menneskenes tilhørighet. Når jeg skriver dette har bjørka nettopp blitt grønn og våren har fått fart på seg. Derfor hører denne salmen med nå: Du ska inte tro det blir sommar Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nå n sätter fart på sommarn och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen för jag gör den alldeles skär. Och smultron det gör jag åt barna för det tycker jag dom ska få och andra små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring, då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring

4 HELG I BYGDA Daglig leder: Knut Rylandsholm Festeavgift Med hjemmel i lovverket har fellesrådet vedtatt å ta festeavgift for graver i Melhus kommune. Hvert gravsted skal ha en fester, og det er denne personen som får tilsendt kravet. I dag trer festeavgiften i kraft i følgende tilfeller: - Når en person som iht. folkeregisteret bodde i en annen kommune blir gravlagt på en av kirkegårdene i Melhus, gjelder avgiften fra første dag. - Personer som iht. folkeregisteret bodde i kommunen har i utgangspunktet rett på fri grav i 20 år på en av kirkegårdene i Melhus. Dette blir også kalt frigravperioden. Unntaket er beskrevet i neste avsnitt. Ønsker man å feste (setter av) en eller flere graver ved siden av avdøde, må man betale festeavgift pr. grav fra første dag. - Dersom man ønsker å bevare en grav ut over frigravperioden på 20 år etter gravlegging, kan man feste graven i perioder på 5 år. Festeavgiften trer da inn f.o.m. det 21. året etter gravlegging. Iht. gjeldende regelverk vil en grav som utløser festeavgift forbli avgiftspliktig. Dette betyr at en person som skal gravlegges i en festet grav må betale festeavgift selv om avdøde bodde i kommunen. Altså, dersom en enkemann skal begraves i en grav som er festet ved siden av sin avdøde kone, så må en fortsette å betale avgift for denne graven. 21 år etter første gravlegging (konen sin grav i dette tilfellet) må man betale festeavgift for 2 graver dersom man ønsker å ivareta dem. Festeavgiften er p.t. kr. 150 pr. grav pr. år. For de av dere som er festere på en eller flere tomme graver som er knyttet til en grav som allerede er tatt i brukt, og det tidligere ikke er betalt festeavgift for de aktuelle gravene, vil det i løpet av dette året bli utsendt et krav. Festeren kan selv bestemme om en ønsker å feste et gravsted. Festeavgiften frafaller sammen med retten til å disponere en grav. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål vedrørende dette temaet. Nye lydanlegg i Flå og Melhus kirke Fellesrådet har vedtatt å sette av midler til nye lydanlegg i Flå og Melhus kirke, og en tar sikte på å få disse installert før sommeren d.å. Anleggene skal formidle tale, sang og musikk, både live og digitalt, på en god kvalitativ måte. Det er tatt høyde for at anlegget skal dekker de fleste behovene i kirken. Fellesrådet har i skrivende stund ikke bestemt seg for leverandør av utstyret. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra i forbindelse med dugnadene på kirkegårdene i Melhus kommune. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en sosial og meningsfull måte kan komme sammen å gi et bidrag til glede for fellesskapet. Tusen takk. 4 Over Melhuskroner til fattige klimaofre! Av Kjell Arne Morland Tirsdag 31. mars fikk de fleste hjem i Melhus kommune besøk av konfirmanter eller andre fra menighetene. De samlet inn penger til å forebygge nød som klimaendringer skaper i fattige land. Vi takker for at de ble godt tatt i mot, og for at vi for tredje året på rad klarte å samle inn i overkant av kroner i fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp! Fra hele landet ble det samlet inn ca 30 millioner! Det er en viktig håndsrekning fra oss rike som har hovedansvaret for CO2- utslippene som skaper problemene! I Horg satte man ny rekord, mens de tre andre menighetene lå litt under fjorårsresultatet: Fra Melhus kom det inn kr , fra Horg , fra Hølonda , og fra Flå Prosjektkor 2009: GOSPEL! Audition til solistrollene! Med fjorårets suksess friskt i minnet, er det nå tid for å planlegge en ny runde med prosjektkor: Prosjektkor Denne gang satser vi på en helt annen stil enn i fjor: gospelmusikk for solister, kor og band. Vi fremfører Gloriamessa til Tore W. Aas fra Oslo Gospel Choir. Dessuten vil vi hente noe stoff kjent fra Sister Act 2. Vi tar sikte på øvelser hver torsdag i Melhus kirke fra månedsskiftet september/oktober frem til konsert 1. søndag i advent 29. november. Det kan bli aktuelt med et par ekstra konserter i regionen. Ved prosjektstart vil det dessuten arrangeres audition til solistrollene i Gloria-messa. Interesserte til koret og solistrollene bes ta kontakt med kantor Bjørn Vevang, e-post: bjorn. eller tlf

5 Hva slags prest er prosten? HELG I BYGDA Av Kjell Arne Morland For tretti år siden var det bare to prester i Melhus. Så kom den tredje presten til Lundamo, og det hjalp godt, for det er mye prestearbeid i kommunen vår. For tre år siden fl yttet også prosten hit. Men det betyr ikke at vi har fått fi re prester i Melhus, for prosten er prest på en svært spesiell måte, og har ansvar for hele distriktet opp mot Røros og Oppdal! Før hadde prosten så få spesialoppgaver at man kunne bruke mye tid på å være prest på det stedet man bodde. Men i dag er dette helt annerledes. Vi har bedt Kirsten Almås om å forklare oss hva slags prest prosten egentlig er. Prost Kirsten Almås og hennes uvurderlige sekretær Anne Gundersen med den viktige dagboka på kontoret. - Prosten har nå ansvar for å lede prestetjenesten i hele prostiet. Det vil si at området mitt er alle kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal med hele 21 ulike menigheter og 11 prester. Det er mitt ansvar at det er prester på plass til alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har aldri opplevd at alle prester har vært i funksjon samtidig. Det er vanskelig å skaffe vikarer, så det tar mye tid. Men jeg må også ofte være vikar selv. Det blir litt her og der overalt, og det legges kanskje ikke så mye merke til på hvert sted. Jeg har for eksempel vært 5 år i Haltdalen fellesråd og 6 år i Singsås menighetsråd. Det er vel ikke bare prestene du har ansvar for? - Det kommer til å bli viktigere framover at de ulike råd og utvalg i prostiet tenker sammen om arbeidet. Prosten skal hjelpe til med samordning slik at det blir mer samhandling. Vi er vant til at de 21 menighetsrådene arbeider hver for seg, men nå må man gå sammen over større områder for felles innsats. Det gjelder særlig dåpsopplæringen der det kommer flere stillinger i løpet av få år. Prosten skal være med å inspirere til å tenke på nye måter. Har dere nok skolering til dette? - Det har tatt mye tid de siste årene å bli kurset og skolert til disse nye oppgavene. Både departement og bispedømme har innkalt til ulike kurs. Nå er vi blitt satt i stand til å være mye mer profesjonelle arbeidsgivere enn før. Jeg får også oppdrag fra biskopen om å representere ham, som for eksempel i Falkberget-jubileet i Røros og Trondheim i år, og i styret for Dronning Maud i Trondheim. Jeg vet at du også har oppgaver utenfor prostiet? - Ja, vi blir tildelt ulike oppgaver. For min del er jeg for eksempel oppnevnt av Mellomkirkelig råd til noe som heter Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner. Vi har ansvaret blant annet for Kvinnenes internasjonale bønnedag. Jeg er også leder for Nordisk økumenisk kvinnekomité. Hva vil du si er den viktigste oppgaven din? - Det er å hjelpe til at prestene blir gode prester som har gode rammevilkår slik at de kan arbeide til menighetenes beste. Det blir mannlig prost neste gang Kirsten Almås slutter som prost 15. mai. Vi prestene er svært tilfredse med måten hun har ledet oss på. Det siste hun gjør, er å ta oss med på studietur til Island mai. Det ser vi fram til, for Kristen er ei dame med mange interessante kontakter i det kirkelige miljøet der. Utover sommeren er det sokneprest John Olav Hodne som vil fungere som prost. 5 Men ut på høsten håper vi at den nye prosten kommer på plass, og det blir en av følgende tre søkere: Arne Aspeland, sokneprest i Oppdal, født i Øystein Flø, sokneprest i Byåsen, født i Dagfinn Thomassen, sokneprest i Byneset og Leinstrand, født i 1961.

6 Konfirmant-KRIK..trenger ny leder. Av Sonja Bruholt I to år nå har konfirmantene i Melhus kunnet velge KRIK (Kristen IdrettsKontakt) som sitt konfirmantopplegg. Disse konfirmantene har møttes jevnlig for å trene og spille ballspill med Nattcup på Tiller i mars som mål. På samlingene har de også undervisning om de samme temaene som de andre konfirmantene. Dette har vært mulig fordi Trine Beate Øyum var villig til å ta på seg hovedansvaret for dette opplegget. Det er nemlig ikke alle i den kirkelige staben som er så fryktelig idrettslig anlagt. Trine er 19 år og er inngrodd og oppvokst på Melhus, sier hun. Hun var konfirmant i Jeg lærte mye om meg selv, sier Trine. Det er mye som skjer i hodet når man er år, og jeg fikk hjelp til å finne ut av ting gjennom konfirmanttida. På leiren fant jeg ut at jeg hadde lyst til å bli kristen. Høsten etterpå, ble jeg med som leder for ei KRIKgruppe med konfirmanter sammen med en voksen i menigheten. Der skjønte jeg at jeg kunne fortsette å være meg selv, også etter at jeg begynte å tro på Gud, forteller hun. Trine ble med som leder på konfirmantleir allerede da hun gikk i 10. Hvorfor det? - Det var jo så kult på leir, og jeg hadde lyst til å bli med til Mjuklia igjen for å se om den gode leirfølelsen gjentok seg. Det gjorde den, og jeg forelsket meg ordentlig i kors-samlingene. Siden det har jeg meldt meg frivillig til å gjennomføre korssamlinger på leir. For to år siden ble altså Trine spurt om å lede et helårsopplegg med KRIK-konfirmanter, og sammen med Petter Fløttum det første året, og delvis Bjarte Hovdal det andre, har hun altså trent konfirmanter annenhver uke. - Jeg går på idrettslinja og det er fint å få teste ut det jeg lærer etter hvert. Dessuten vil jeg gjerne være med og gi andre den samme gode opplevelsen som jeg selv hadde. Det er også fint å få bidra til et godt ungdomsmiljø i menigheten. Jeg har lært mye om meg selv i løpet av disse to årene, sier Trine. Trine forlater Melhus for ei lita stund i alle fall, og hvis KRIK-gruppa skal fortsette, må vi finne noen som kan ta over. Den som skal lede ei slik gruppe, må være glad i ungdom og litt idrettsinteressert. KRIK skal representere bredde og mangfold i idretten. Målet er at gruppa skal delta på nattcup på Tiller i mars. Dersom du kan tenke deg å bruke en kveld ca annenhver uke på konfirmanter og idrett, kan du kontakte kateketen på Kirkekontoret helst før utgangen av mai. 6 HELG I BYGDA Yngres på Hølonda Hølonda menighet har i vår startet opp med Yngres, som er en klubb for barn i barneskolealder, etter at det har ligget nede noen år. Det har vært 2 kvelder nå, og det har vært godt oppmøte på begge kveldene. Første kvelden møtte 29 barn, og noen færre andre kvelden. Både medlemmer i menighetsrådet og foreldre bidrar på kveldene. Aktivitetene varierer, med f.eks formingsaktiviteter, spill og konkurranser. Hver kveld er det servering og en Ord for dagen- stund med bibelfortelling og sang. Det er en svært munter og livlig gjeng som er samlet, og alle barn i bygda er velkommen på de to kveldene som er igjen i vår,- mandager 4. og 18.mai kl Menighetsbladet koster... I dette bladet ligger det vedlagt en giro. En slik giro legges ved Helg i bygda en gang i året. Jeg håper at dere har mulighet til å gi en gave til Helg i bygda. Gavene fra dere utgjør ca. 3/4 av våre inntekter. Resten får vi fra våre annonsører. På forhånd takk for gaven. Jeg vil også rette en takk til våre annonsører, både til dere som har vært med oss i mange år og til dere som er ny av året, hjertelig takk til alle sammen. Med hilsen Arvid Sandøy, leder i styret for Helg i bygda. Trine Beate Øyum har høstet mye erfaring gjennom å være leder for KRIK-konfi rmantene i to år.

7 HELG I BYGDA Kirka ved E6 En ny sesong med vegkirke i Horg står for døra. Det var Ola Storhaugen som i sin tid kom opp med idèen om ei kirke for vegfarende, og i år blir det vegkirke for 16. året på rad. Lars Høyset har i mange år hatt jobben med å skaffe kirkeverter. Når vi møter noen av de trofaste medhjelperne blir det gjerne mimring om hendelser og spesielle besøk i vegkirka. Kirka er åpen hele juli måned, hver dag kl til 18.00, og har hittil tatt imot ca. 600 besøkende fra inn og utland pr.år. Orgelsak i Melhus kirke Kirkeverter. Fra venstre: Gerd Lund. Lars Høyseth, Brit Aune, Kjell Lund, Gerd Gjersvold og Bjarne Gjersvold På bakgrunn av en faglig utredning, vedtok Melhus kirkelige fellesråd den 12. juni 2008 å opprette orgelsak i Melhus kirke. Melhus menighetsråd og kantoren i Melhus ble bedt om å foreslå kandidater til orgelkomité. Menighetsrådet har på oppdrag fra Fellesrådet forespurt flere personer om å sitte i orgelkomité og 27. nov oppnevnte Fellesrådet de seks personene som nå utgjør komiteen. Komiteen fikk følgende mandat: Orgelkomiteen for Melhus kirke arbeider med å fremskaffe forslag til et formålstjenlig instrument, og skal innen utgangen av 2010 legge frem et forslag som inneholder følgende punkter - Instrumentets plassering i kirkerommet. - Disposisjon og tekniske løsninger. - Fasade og kunstnerisk utforming. - Kostnadsramme og orgelbygger. Komiteen har i skrivende stund hatt to møter. Vi er nå inne i en utredningsfase, og har i den forbindelse innhentet fagrapporter om akustiske og orgelfaglige spørsmål. Orgelkomiteen ser frem til å bedre orgelsituasjonen i Melhus kirke til glede for bygda. Orgelkomiteen for Melhus kirke: Foran fra v.: Harald Danielsen og Aud Lunde Solem. Bakerst fra v.: Eirik Tofte, sognepreste John Olav Hodne, Espen Selbæk, og kantor Bjørn Vevang. Bussturer høsten 2009 arrangert av diakoniutvalgene Horg menighet til Hegra torsdag 6. august kl 9.30: Start fra Vollagjerdet kl.9.40 Hovin S lag kl Lundamo Vegkro og Bruatunet kl Formiddagsmat. Videre til Hegra festning Omvisning og andakt i Hegra kirke Besøk på Den gamle skole og hos Heidrun Kringen Kl Middag på Hegramo kafé Pris: kr 350 for hele turen Påmelding innen 31. juli til Åshild Buklev, Magnhild Sognli Tordis Eggen eller Ingeborg Børseth Hølonda og Melhus menigheter til Ørlandet tirsdag 11. august kl 9.00: Hølonda helsehus kl 9.30: Melhus skysstasjon kl 11.00: Formiddagsmat på Kystens arv. Omvisning og andakt i Rein kirke, videre til Ørlandet og Austrått Middag på Lensvik kro Pris: kr 300 for hele turen Påmelding innen 4. august til Melhus kirkekontor eller Hølonda helsehus Flå menighet til Hegra torsdag 13.august kl 9.30: Start fra Flå eldresenter kl Formiddagsmat. Videre til Hegra Festning Omvisning og andakt i Hegra kirke Besøk på Den gamle skole og hos Heidrun Kringen Kl Middag på Hegramo kafé Pris: kr 300 for hele turen Påmelding innen 6. august til Hans Ler tlf eller Jorunn Kjøsen tlf

8 Utegudstjenester HELG I BYGDA Nyplassen 21. juni Det blir utegudstjeneste med dåp også i år på Nyplassen i Meldal, søndag 21. Juni kl Som vanlig blir det kirkekaffe etterpå med salg av kaker og kaffe. Ta med sitteunderlag. Det blir antakelig også et lite historisk kåseri helt til slutt. Dette pleier å være trivelig! Som i fjor kan man bli med på pilegrimsvandring fra Hølonda under ledelse av Ola Næve. Møt fram på Næve kl 9 så trenger man ikke gå altfor fort. Det er ca 4 km å gå hver vei, og man må ha fottøy som tåler litt myr. St. Olavs-knippen 23. Juni I år arrangeres utegudstjenesten på St. Olavs-knippen på selveste St.Hans kvelden. Vi går samlet fra P-plassen fra Håen kl 18, og bruker en time opp langs tydelig sti. Der blir det gudstjeneste, kirkekaffe med servering av kaffe fra svart-kjel, og antakelig også et lite historisk kåseri. Salg av den nye turboka med god rabatt. Ta med myggstift, sitteunderlag og noe å bite i. (NB: Ved vegbommen må man betale med bankkort eller med et kort som man kjøper på Statoil på Lundamo!) Korset ved den Hellige kilden på St. Olavs-knippen. Ny turbok for Flå, Horg og Støren Kjell Arne Morland har nå skrevet den tredje og siste turboka si, og den utgis på Snøfugl forlag i løpet av mai. De to første har dekket turområder i Melhus og på Hølonda, nå er det fine turmuligheter i resten av kommunen og Støren som blir omtalt. Denne boka er litt annerledes enn de to første: Den er skrevet til inspirasjon i den viktige klimakampen. Det finnes nemlig mange fine turmål som kan inspirere oss på ulikt vis til å ville ta godt vare på naturen. Hver av turene har derfor en eller flere tekster til ettertanke som setter fokus på det. Mange har nok allerede vært på de stedene eller kjenner dem av omtale. Derfor kan boka bli til inspirasjon selv om man ikke går alle turene. Boka vil bli nærmere omtalt i neste nummer. TAKK Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Alma Presthus og Kolbjørn Wærum sin bortgang og begravelse. Hølonda helse og omsorg takker for pengegaven til ansatte i forbindelse med begravelsen til Sverre Langørgen. Omtrent 40 personer deltok med river og annet hageredskap for å gjøre det vakkert og ryddig ved Horg kikre en ettermiddag i begynnelsen av mai. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Jarlsbu/Gimsebu, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Helga Konstad`s begravelse. 8

9 Flå kirke 24. mai kl 1100: Mari Aune Lisa Busklein Brodal Sindre Langås Forsetløkken Laila Johansen Halden Hanne Hugdal Vegard Høiseth Ragnhild Øiahals Krogstad Benjamin Ljøkjell Ole Grimsen Losen Horg kirke 31. mai kl 10.30: Aksel Garmager Kristiansen Elin Olsen Erica Rognhaug Sunnset Espen Krogstad Skjærvold Halvor Andreassen Saugen Hanne Røsbjørgen Ingeborg Ofstad Jakobsen Inger Hovin Santokhie Jim Andrè Rønning John-Oskar Ulstein Krogstad Ken-Tore Kaasbøll Halland Kine Sundet Kjetil Flå Gjersvold Lillian Myklebost Mali Rimol Maria Weronica Økdal Marianne Jacobsen Monica Gjersvold Rune Hage Olsen Tone Kristin Wollan Eggen Tonje Gyløien Storli Torleif Syrstad Horg kirke 31. mai kl 12.30: Andrea Byfuglien Anniken Haugen Bente Wekre Elisabeth Stølan Espen Edvardsen Næss Ida Henriksen Ida Haltbrekken Granheim Ingrid Tilseth Krogstad Kari Grinde Kristian Stellander Lena Reitan Refseth Mona Iren Gåsbakk Morten Svegård Oskar Meisingset Ramberg Rasmus Løberg Sindre Fjeldal Stian Helmersen Synne Svegård Nikolaisen Tom-Robert Ibbeland Tonje Enger Haugen Willy Andreas Alstad Øyvind Krogstad HELG I BYGDA Konfirmanter 2009 Hølonda kirke 7. juni: Ådne Krogstad Berg, Ann Karita Bjerkenås, Berit Blokkum, Eirin Buklev, Gard Eid, Ingebrigt Eid, Ronja Eid, Juliane Estenstad, Anja Fagerbekk, Lise Grande Fuglås, Stein Erik Gorsetbakk, Solveig Dunia Grøtan, Kjetil Hage, Nina Hoel, Marte Maria Doeven Jermstad, Alexander Skogrand Johansen, Stine Cathrin Karlsson, Geir Inge Keiserås, Joakim Konstad, Steffen Hammerås Krogstad, Steffen Restad Næve, Erlend Landrø Olsson, Tonje Marie Kottum Sletvold, Melhus kirke 24. mai kl Alexander Sæther Anders Haugen Anna Hovin Christian Bones Gravseth Eirik Losen Joakim Keiserås Jonas Grøtte Rønning Jonathan Åmot Olsen Juni Marie Tonning Karen Mathisen Hasselø Karl Petter Monsen Kristian Åsrønning Lone Sunde Johansen Madeléne Wanvik Holum Mari Fremo Marius Svorkås Ola Reitan Skogstad Runi Elise Ertsås Nilsen Sigurd Tryggvason Lindquist Steffen Sleppen Bye Tina Riise Vebjørn Larsen Øyvind Daling Melhus kirke 24. mai kl Alexander Grøtan Andrea Grøtan Andrea Øye Grendal Andreas Williksen Nordbotn Benjamin Kjørsvik Camilla Bendiksen Rakbjørg Gudmund Haugberg Lille-Mæhlum 9 Hege Storflor Mjøen Ida Fjelle Burø Ingrid Buseth Joachim Brattset Lorentzen Kristian Løvseth Hovin Lars Helsø Gjerde Maja Liaøy Heyerdahl Mari Rofstad Maria Nyland Graabak Marius Krogstad Aune Marte Aae Mats Overbye Mia Berdal Wold Oda Emilie Grytten Simen Røhjell Haugan Siri Jensen Stefan Sundset Jacobsen Thomas Duesten Blokkum Thomas Haugen Nordskag Melhus kirke 31. mai kl 1030 Amund Losen Moholdt Eilin Nyutstumo Ingvild Sæther Ingvill Remmereit Jim Richard Johnsen Jørgen Aleksander Snekvik Kenneth Svorkås Pedersen Lina Marie Torvik Myklebust Mari Skjerdal Lindgård Robert Sæther Øyås Signe Brønstad Stian Gran Olsen Sunniva Høybakken Thomas Fossmo Tine Madeleine Forseth Øyvind Mathisen Melhus kirke 31. mai kl 1230 Camilla Lund Espen Lervold Geir Ove Rødde Melland Harald Frengen Håkon Lund Håvard Løvseth Seehuus Jørgen Brandsæter Jørgen Nygård Kristian Rofstad Døhl Kristin Digre Laura Daaland Malin Bendiksen Bromstad Malin Rofstad Berg Maria Moen Martin Nilsen Odd Are Rødsjø Karlsson Petter Ingebrigt Rudolfsen Ingdahl Ragnhild Ryther Grimm Torstensen

10 Slekters gang Melhus kirke - Døpte: Knut Olav Engelsåstrø døpt i Stadsbygd kirke Sigrid Almås døpt i Ålen kirke Adrian Grønset Næss Henrik Nordløkken Lyngstad Hanna Sommerschild Marte Lium Grønn Hagen Savannah Lie Bredesen Chaney Søreng Kobdock Elvira Hammervold Hinsværk Fride Midtlyng Kvernrød Ida Haarberg Marthe Haarberg Sofie Kjenstad (Leira kapell) Eline Solem døpt i Mjøndalen kirke Kristine Wold-Bergsmyr døpt i Havstein kirke Leah Trøan Finserås Martine Rosa Magnussen Thea Buøy Antonsen Iver Horghagen Emily Irene Søderlind Borgund Døde: Gerhard Josef Jordan f Karin Nordvik f Einar Bernhard Hegbom f Aud Synnøve Wraalsen f Åge Reidar Todal f gravlagt Moholt kirkegård Jan Sandø f Lasse Arve Viem f Horg kirke - Døpte: Even Horg-Bordal (Oppdal krk.) Dina Aurora Gylland Amalie Wik Stamnes Ingeborg Lillevik Næss Dag Kenneth Bøhle Mikkel Haanæs Høiseth Døde: Alma Synnøve Presthus f Harald Ler f Flå kirke - Døpte: Ariel Eriksen Døde: Georg Aarlie f Per Helge Johnsen f Hølonda kirke -Døpte: Guro Eid Kjerstad Døde: Mathilde Estenstad f bisatt i Melhus kirke Olav Hallstein Sunnset f Margrethe Lufall f HELG I BYGDA Gudstjenester vår mai- Grunnlovsdag Luk 1, Flå kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/hodne Ofring: Misjonsprosjektet Horg kirke kl Festgudstjeneste v/hodne Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Festgudstjeneste v/morland Hølonda songlag og Hølonda Hornmusikklag deltar Ofring: Musikkorpset/Helg i bygda Melhus kirke kl 1000 Festgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Søndagsskolene 20. mai Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste v/morland 24. mai 6. søndag etter påske Joh 15, Flå kirke kl 1100 Konfirmasjonsgudstj. v/ljøkjell Sang v/tone Birgitte Bjørseth Ofring: Konfirmantarbeidet Horg kirke kl 1800 Melhus kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. v/bruholt og Hodne Sang ved Trine Øyum Melhus kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste v/bruholt og Hodne Sang ved Trine Øyum 31. mai - Pinsedag Joh 14, Horg kirke kl 1030 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ljøkjell Ofring: Konfirmantarbeidet 10 Horg kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ljøkjell Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Sang ved Trine Øyum Ofring: KRIK lokalt Melhus kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Sang ved Trine Øyum Ofring: Skoleungdomslaget 1. juni - Andre pinsedag Joh 3, Flå kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/ljøkjell Kirkeskyss: Idar Eid, tlf / juni - Treenighetssøndag Joh 3, 1-15 Hølonda kirke kl 1100 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet 10. juni (onsdag) Melhus kirke kl 1130 Formiddagstreff v/ljøkjell og Øie Samarbeid m/buen og Kroa Melhus pensjonistkor deltar 14. juni 2. søndag etter pinse Luk 16, Flå kirke kl 1100 Ofring: Diakoniarbeidet Melhus kirke kl årskonfirmanter Dåp Enkel kirkekaffe

11 18. juni (torsdag) Hølonda kirke kl 1130 Eldres kirkedag v/en av prestene og diakonen Samarbeid m/hølonda helsehus 21. juni 3. søndag etter pinse Nyplassen kl 1100 Gudstjeneste i samarbeid med Meldal v/morland og Aas 23. juni (St.Hans-aften) St.Olavskneppet v/morland 28. juni 4. søndag etter pinse Luk 15, 1-10 Kolbrandstad stavkyrkje kl 1800 Gudstjeneste v/morland Ofring: Stavkyrkjelaget Kirkeskyss: Kjellrun S. Kolås, tlf / Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland - Ofring: Normisjon Enkel kirkekaffe 5. juli 5. søndag etter pinse Jak 4, Flå kirke kl Ofring: NLM Horg kirke kl årskonfirmanter - Ofring: Helg i bygda 12. juli 6. søndag etter pinse Luk 5, 1-11 Melhus kirke kl 1100 Dåp - Ofring: Kirkens SOS Enkel kirkekaffe HELG I BYGDA Gudstjenester vår juli 7. søndag etter pinse Matt 5, Horg kirke kl Hølonda kirke kl 1100 Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad, tlf / juli 8. søndag etter pinse Mark 8, 1-9 Flå kirke kl 1100 Melhus kirke kl 1800 Enkel kirkekaffe 2. august 9. søndag etter pinse Matt 7, Hølonda kirke kl 1100 Ofring: Fredly Kirkeskyss: Mildrid Pedersen, tlf august 10. søndag etter pinse Sal 8, 4-10 Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland Dåp Ofring: Norsk kirke i utlandet Enkel kirkekaffe 16. august 11. søndag etter pinse Luk 19, Flå kirke kl 1100 Diakoniens dag Gudstjeneste v/morland og Øie 50-årskonfirmanter Sang v/grete Sortland Ofring: Diakoniarbeidet Horg kirke kl 1800 Gudstjeneste v/morland Ofring: Konfirmantarbeidet 23. august 12. søndag etter pinse Luk 18, 9-14 Kolbrandstad stavkyrkje kl 1800 Ofring: Changemaker Melhus kirke kl 1100 Ofring: Redd Barna Enkel kirkekaffe 30. august 13. søndag etter pinse Mark 7, Flå kirke kl 1800 Ofring: Flå kirkestue Horg kirke kl 1100 Ofring: Misjonsprosjektet BARA 6. september 14. søndag etter pinse Luk 10, Hølonda kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland 50-årskonfirmanter Ofring: Diakoniutvalget Melhus kirke kl 1100 Diakoniens ns dag Gudstjeneste este v/hodne og Øie Grunnet prestemangel i prostiet kan det forekomme messefall. 11

12 Full distribusjon Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: Åpent::ma-fre 10-17, to: 10-18, lø: Shell/7-eleven Kvål Kvål, tlf Åpent 8-23 (9-21) 7224 Melhus, tlf /

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Ramsjørennet skiskyting

Ramsjørennet skiskyting Ramsjøen Arena 05.02.207 G-2 Nybeg +0,3+ km Alexander Tjønna Trondhjems Skiskyttere 203 09:28 2 Eivind Næve Leik, IL 202 09:54 00:26 3 Karl Petter Antonsen Skaun IL 204 0:00 00:32 4 Sondre Aune Trondhjems

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 09.02.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 9.2.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Forfall:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011 G8 60m Halvor Sæther Byåsen IL 12,6 Johannes Fosshaug Antonsen IL Yrjar 11,8 Håkon Rønne Leksvik IL 12,4 Oskar Fenstad Kvithyll Stadsbygd IL 12,0 Simon Hermstad Simonsen Stadsbygd IL 13,8 Erik Dybvik Stadsbygd

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting Ramsjøen Arena 06.02.206 G-2 Nybeg Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 02 :2 Fullførte: Påmeldte: Startende: G0 Nybeg og yngre Christoffer F Johansen Skaun IL 07 5:38 Felix Stormyr Jonassen Skaun

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015

Byåsen IL klubbmesterskap. Resultatliste 15. sep 2015 G-02-05 60 m (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 33,0 G-02-05 Lengde (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 0,86 0,43 0,50 0,86 G-02-05 Liten Ball (0) 19 Sverre Nordgård Leiren Byåsen IL 1,90 G-06

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Midt-Norsk rulleskicup

Midt-Norsk rulleskicup G 12 år 1 km 1 Sondre Weiseth Tiller IL 5 02:04,5 00:00,0 2 Morten Skaanes Strindheim IL 4 02:15,9 00:11,4 3 Thomas Venn Fagerli 3 02:22,1 00:17,6 4 Ørjan Nergaard 6 02:35,1 00:30,6 G 11 år 1 km 1 Ole

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN.0.0 B-FINALE 7 Karin Haukli Sokna år eller under, Åshild E. Mikalsen Trondhjems år eller under, Mari Lovise Marum Trondhjems år eller under,9 Heidi Grytdal Sokna år

Detaljer

Knykenlekene 2015 Sprint

Knykenlekene 2015 Sprint Gutter 12 år 1 Andreas Skuterud Skaun IL 3 10:00 00:00 3 (2-1) 2 Martin Løvaas Søvik Trondhjems Skiskyttere 5 10:24 * 00:24 4 (1-3) 3 Olve Tungen 4 10:41 00:41 6 (3-3) Startnr: 5 5.4a Manglende strafferunde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Bulrennet Offisiell resultatliste

Bulrennet Offisiell resultatliste K 13-14 år 1 Marit Klevstad Jakobsen Alta IF 13 31:33 00:00 2 Kirsten Helsvig Nilsen Alta IF 10 32:44 01:11 3 Synnøve Opgård Tverrelvdalen IL 12 33:02 01:29 4 Astrid Fiksen Bossekop UL 17 35:18 03:45 5

Detaljer

Terrengkarusell 2016 nr 3

Terrengkarusell 2016 nr 3 Gutter født 2014 liten runde Vekve, Ola IL Snøhetta 1 Jenter født 2013 liten runde Heggvold Skotte, Agnes Drivdalen IL 2 Gutter født 2013 liten runde Dale, Even NOTEAM 19 Dale, Sander IL Snøhetta 5 Viken,

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 22.00 STED: ÅPNING: Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! Refleksjonsspørsmål:

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM Bjørn Myrset V55 0,-kr 50 46 50 146 99 245 1820 13 40086 0 00 Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM 0 00 1820 13 40086 Fåberg Skytterlag

Detaljer