Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2009, 69. årgang

2 HELG I BYGDA Helg i bygda - Nr 2/2009 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Per Estenstad, Marit N. Holte, Ola Slåen, Kjell Arne Morland, Arvid Sandøy og Magnhild Nordbø Postgiro: Bankgiro: KIRKEKONTORET Ekspedisjon: kl Melhus rådhus, 7224 Melhus Tlf / Faks PRESTEKONTORET: Skysstasjonen, 7224 Melhus Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Prostesekretær Sokneprest Flå og Horg Sokneprest Hølonda Sokneprest Melhus KIRKER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke servicebygg BOLIGTELEFONER: Sokneprester: John Olav Hodne Kjell Arne Morland Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Kurt Rylandsholm Kantor Bjørn Vevang Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik LOKALE KIRKEVERGER: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda:Harold Pedersen PRESTEVAKT: I Melhus skal det alltid være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i Bygda kommer ut 4. september Frist for innlevering av stoff 17. august. Layout: Magnhild Nordbø Trykk: Rosenborg Reklame FORSIDEBILDE: 17 mai ved rådhuset. Foto: Harald Danielsen Det er pinse igjen, og igjen og igjen... Av Sokneprest John Olav Hodne Han var vel kanskje ikke teologisk helt på høyden - gutten som avleverte følgende hjertesukk: Nå har vi hatt jul, påske og pinse - nå er det bare sommerferien igjen. Kanskje en slektning av han som i kristendomstimen erklærte at man feiret 17.mai til minne om den gang Jesus var russ. Til gjengjeld er han kanskje såkalt representativ. De kirkelige høytidene mister mer og mer av sitt særpreg. Særlig pinsen blir for mange ikke noe annet enn en forsmak på sommerferien. Nå er for så vidt ikke det så galt sånn teologisk. For pinsen bringer varme og vekst. Fra pinse skal temperaturen stige, og verden være frisk og voksende. Søndagene etter pinse er den grønne tiden i kirkeåret - veksttid. Likevel - pinse er mer. Pinse er fest. Den Hellige Ånds fest. Og dermed også kirkens fest. Kirkens julegudstjeneste er en fest til minne om det som skjedde en gang. Jesus lot seg føde som vår Frelser. Det skjedde i de dager... Men det skjedde bare den ene gangen, og vil aldri komme til å skje mer. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. En menneskealder gjestet han vår jord. Kirkens påskegudstjenester er en fest til minne om at Jesu frelsesverk ble fullført. Gjennom sitt stedfortredende liv, sin lidelse, død og oppstandelse brakte han forsoningen. Døren inn til Guds lys ble åpnet. Det skjedde en gang. Og det skjer ikke mer. Med pinsen er det annerledes. Riktignok feirer vi pinsen til minne om Den Hellige Ånds komme. Vi feirer den som kirkens fødselsdag. Men det som skjedde pinsedagen, det skjer stadig på ny. Det er ikke sånn at det var pinse en gang - den gang - og så aldri mer. Det nye testamente sier, og kirkens lange erfaring forteller at pinse-underet gjentar seg uavlatelig. Vi eier et vedvarende løfte og et levende håp om at det skal bli pinse. Så lenge vi lever. Den Hellige Ånd er ikke noe annet enn Jesus hos oss i dag. Det som begynte påskedag, at Jesus kom til sine venner, fortsetter i kirken, like til verdens ende. Som vi synger det i salmen: Du ennå hint det under gjør og kommer inn ad lukket dør - til alle dine kjære. Pinse er påske i hvert enkelt menneskeliv! 2

3 HELG I BYGDA Hilsen og takk fra prost Kirsten Almås Den 14 mai i år har jeg min siste dag i tjeneste som prost og forvalter av prosteembetet i Gauldal prosti. Da har jeg vært her i nøyaktig 6 år. Det var vært givende, utfordrende, innholdsrike år. Nå vil jeg takke for alle gode møter, takke alle jeg har fått være en del av livene til: i vanskelige og tunge stunder og i glade dager, takke for møter ved døpefonten, for bordfellesskap enten ved nattverd eller i alle våre samlinger. Jeg vil takke for gode arbeidsfellesskap og for gode medarbeidere som alltid har tatt godt imot og lagt vel tilrette for prostens tjenester. Jeg har hatt mitt virke i 21 menigheter i et stort og geografisk utfordrende prosti, men uansett hvor lang veien har vært, har det som regel vært en god vei fordi det har vært godt å komme frem og bli godt møtt. Mine to viktigste oppgaver har vært å lede prestetjenesten og sørge for at det har vært prester til alle kirkelige handlinger samt å samordne og prøve å vekke forståelsen for samarbeid og samvikre i prostiet. Dette er reformenes tid i kirken og prostiene blir utfordret med forventninger fra kirkelige myndigheter om å være en samarbeidende enhet samtidig som at hver menighet skal ta vare på sin egenart: Nye tjenesteordninger for prestene er gjenomført, nå kommer gudstjenestereform, nye salmebøker, nye diakoniplaner, trosopplæringsplaner, og ny bibeloversettelse. Med godt samarbied vil også Gauldal prosti få stor glede av nye muligheter og reformer. Dere er alle glade i kirka der dere hører til. Dere er alle med på å ta vare på kirkene og kirkegårdene. Jeg er også glad i kirkene våre, i kirkerommene og kirkegårdene. De er samlingspunkt for alle som lever i bygda og sogner til kirkene. Kirkehusene er velsignede steder og ligger midt i blandt oss og minner om den velsignelsen vi får der: de ligger som velsignende hus og velsigner alle i øst, vest, syd og nord gjennom hverdager og høytidsdager. Kirkeklokkene ringer inn til høytider, til gudstjenster med barnedåp, ringer til bryllupsfest og er med når vi skal begrave de vi er glade i. Når kirkeklokkene ringer, da ringes evangeliets budskap ut til oss alle. I kirkerommet er det plass til alt, der rommes hele livet. Ikke noe annet hus eller rom som vi har, står så trygt og har den funkjsonene at det kan ta imot alt og romme alt, tåle alt, som kirkene våre. Når vi kommer til kirken blir vi minnet om at våre alminnelige liv er hellige liv. Når vi tar med en sang som vi kjenner fra livet vårt inn i kirken og synger den der i en gudstjeneste, da blir det til en salme. På den måten bindes livets mangfoldige innhold sammen og vi vet at Gud er vår skaper, frelser og livgiver 3 som vi hører til hos. Jeg vil hilse dere med en sang som nå er kommet inn i det nye salmebokforslaget. En sang vi kjenner fra Astrid Lindgrens verden: Idas sommersang. Svenske barn synger den i skolen, vi kjenner den fra filmen om Emil. Det er en flott vårsang. En sang som forteller om skaperen og menneskenes tilhørighet. Når jeg skriver dette har bjørka nettopp blitt grønn og våren har fått fart på seg. Derfor hører denne salmen med nå: Du ska inte tro det blir sommar Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nå n sätter fart på sommarn och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken så där så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker om kvällen för jag gör den alldeles skär. Och smultron det gör jag åt barna för det tycker jag dom ska få och andra små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring, då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring

4 HELG I BYGDA Daglig leder: Knut Rylandsholm Festeavgift Med hjemmel i lovverket har fellesrådet vedtatt å ta festeavgift for graver i Melhus kommune. Hvert gravsted skal ha en fester, og det er denne personen som får tilsendt kravet. I dag trer festeavgiften i kraft i følgende tilfeller: - Når en person som iht. folkeregisteret bodde i en annen kommune blir gravlagt på en av kirkegårdene i Melhus, gjelder avgiften fra første dag. - Personer som iht. folkeregisteret bodde i kommunen har i utgangspunktet rett på fri grav i 20 år på en av kirkegårdene i Melhus. Dette blir også kalt frigravperioden. Unntaket er beskrevet i neste avsnitt. Ønsker man å feste (setter av) en eller flere graver ved siden av avdøde, må man betale festeavgift pr. grav fra første dag. - Dersom man ønsker å bevare en grav ut over frigravperioden på 20 år etter gravlegging, kan man feste graven i perioder på 5 år. Festeavgiften trer da inn f.o.m. det 21. året etter gravlegging. Iht. gjeldende regelverk vil en grav som utløser festeavgift forbli avgiftspliktig. Dette betyr at en person som skal gravlegges i en festet grav må betale festeavgift selv om avdøde bodde i kommunen. Altså, dersom en enkemann skal begraves i en grav som er festet ved siden av sin avdøde kone, så må en fortsette å betale avgift for denne graven. 21 år etter første gravlegging (konen sin grav i dette tilfellet) må man betale festeavgift for 2 graver dersom man ønsker å ivareta dem. Festeavgiften er p.t. kr. 150 pr. grav pr. år. For de av dere som er festere på en eller flere tomme graver som er knyttet til en grav som allerede er tatt i brukt, og det tidligere ikke er betalt festeavgift for de aktuelle gravene, vil det i løpet av dette året bli utsendt et krav. Festeren kan selv bestemme om en ønsker å feste et gravsted. Festeavgiften frafaller sammen med retten til å disponere en grav. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål vedrørende dette temaet. Nye lydanlegg i Flå og Melhus kirke Fellesrådet har vedtatt å sette av midler til nye lydanlegg i Flå og Melhus kirke, og en tar sikte på å få disse installert før sommeren d.å. Anleggene skal formidle tale, sang og musikk, både live og digitalt, på en god kvalitativ måte. Det er tatt høyde for at anlegget skal dekker de fleste behovene i kirken. Fellesrådet har i skrivende stund ikke bestemt seg for leverandør av utstyret. Dugnad på kirkegårdene Melhus kirkelige fellesråd vil rette en stor takk til alle som har vært med å bidra i forbindelse med dugnadene på kirkegårdene i Melhus kommune. Dugnadsarbeid er en god tradisjon der folk på en sosial og meningsfull måte kan komme sammen å gi et bidrag til glede for fellesskapet. Tusen takk. 4 Over Melhuskroner til fattige klimaofre! Av Kjell Arne Morland Tirsdag 31. mars fikk de fleste hjem i Melhus kommune besøk av konfirmanter eller andre fra menighetene. De samlet inn penger til å forebygge nød som klimaendringer skaper i fattige land. Vi takker for at de ble godt tatt i mot, og for at vi for tredje året på rad klarte å samle inn i overkant av kroner i fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp! Fra hele landet ble det samlet inn ca 30 millioner! Det er en viktig håndsrekning fra oss rike som har hovedansvaret for CO2- utslippene som skaper problemene! I Horg satte man ny rekord, mens de tre andre menighetene lå litt under fjorårsresultatet: Fra Melhus kom det inn kr , fra Horg , fra Hølonda , og fra Flå Prosjektkor 2009: GOSPEL! Audition til solistrollene! Med fjorårets suksess friskt i minnet, er det nå tid for å planlegge en ny runde med prosjektkor: Prosjektkor Denne gang satser vi på en helt annen stil enn i fjor: gospelmusikk for solister, kor og band. Vi fremfører Gloriamessa til Tore W. Aas fra Oslo Gospel Choir. Dessuten vil vi hente noe stoff kjent fra Sister Act 2. Vi tar sikte på øvelser hver torsdag i Melhus kirke fra månedsskiftet september/oktober frem til konsert 1. søndag i advent 29. november. Det kan bli aktuelt med et par ekstra konserter i regionen. Ved prosjektstart vil det dessuten arrangeres audition til solistrollene i Gloria-messa. Interesserte til koret og solistrollene bes ta kontakt med kantor Bjørn Vevang, e-post: bjorn. eller tlf

5 Hva slags prest er prosten? HELG I BYGDA Av Kjell Arne Morland For tretti år siden var det bare to prester i Melhus. Så kom den tredje presten til Lundamo, og det hjalp godt, for det er mye prestearbeid i kommunen vår. For tre år siden fl yttet også prosten hit. Men det betyr ikke at vi har fått fi re prester i Melhus, for prosten er prest på en svært spesiell måte, og har ansvar for hele distriktet opp mot Røros og Oppdal! Før hadde prosten så få spesialoppgaver at man kunne bruke mye tid på å være prest på det stedet man bodde. Men i dag er dette helt annerledes. Vi har bedt Kirsten Almås om å forklare oss hva slags prest prosten egentlig er. Prost Kirsten Almås og hennes uvurderlige sekretær Anne Gundersen med den viktige dagboka på kontoret. - Prosten har nå ansvar for å lede prestetjenesten i hele prostiet. Det vil si at området mitt er alle kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal med hele 21 ulike menigheter og 11 prester. Det er mitt ansvar at det er prester på plass til alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har aldri opplevd at alle prester har vært i funksjon samtidig. Det er vanskelig å skaffe vikarer, så det tar mye tid. Men jeg må også ofte være vikar selv. Det blir litt her og der overalt, og det legges kanskje ikke så mye merke til på hvert sted. Jeg har for eksempel vært 5 år i Haltdalen fellesråd og 6 år i Singsås menighetsråd. Det er vel ikke bare prestene du har ansvar for? - Det kommer til å bli viktigere framover at de ulike råd og utvalg i prostiet tenker sammen om arbeidet. Prosten skal hjelpe til med samordning slik at det blir mer samhandling. Vi er vant til at de 21 menighetsrådene arbeider hver for seg, men nå må man gå sammen over større områder for felles innsats. Det gjelder særlig dåpsopplæringen der det kommer flere stillinger i løpet av få år. Prosten skal være med å inspirere til å tenke på nye måter. Har dere nok skolering til dette? - Det har tatt mye tid de siste årene å bli kurset og skolert til disse nye oppgavene. Både departement og bispedømme har innkalt til ulike kurs. Nå er vi blitt satt i stand til å være mye mer profesjonelle arbeidsgivere enn før. Jeg får også oppdrag fra biskopen om å representere ham, som for eksempel i Falkberget-jubileet i Røros og Trondheim i år, og i styret for Dronning Maud i Trondheim. Jeg vet at du også har oppgaver utenfor prostiet? - Ja, vi blir tildelt ulike oppgaver. For min del er jeg for eksempel oppnevnt av Mellomkirkelig råd til noe som heter Norsk økumenisk kontaktforum for kvinner. Vi har ansvaret blant annet for Kvinnenes internasjonale bønnedag. Jeg er også leder for Nordisk økumenisk kvinnekomité. Hva vil du si er den viktigste oppgaven din? - Det er å hjelpe til at prestene blir gode prester som har gode rammevilkår slik at de kan arbeide til menighetenes beste. Det blir mannlig prost neste gang Kirsten Almås slutter som prost 15. mai. Vi prestene er svært tilfredse med måten hun har ledet oss på. Det siste hun gjør, er å ta oss med på studietur til Island mai. Det ser vi fram til, for Kristen er ei dame med mange interessante kontakter i det kirkelige miljøet der. Utover sommeren er det sokneprest John Olav Hodne som vil fungere som prost. 5 Men ut på høsten håper vi at den nye prosten kommer på plass, og det blir en av følgende tre søkere: Arne Aspeland, sokneprest i Oppdal, født i Øystein Flø, sokneprest i Byåsen, født i Dagfinn Thomassen, sokneprest i Byneset og Leinstrand, født i 1961.

6 Konfirmant-KRIK..trenger ny leder. Av Sonja Bruholt I to år nå har konfirmantene i Melhus kunnet velge KRIK (Kristen IdrettsKontakt) som sitt konfirmantopplegg. Disse konfirmantene har møttes jevnlig for å trene og spille ballspill med Nattcup på Tiller i mars som mål. På samlingene har de også undervisning om de samme temaene som de andre konfirmantene. Dette har vært mulig fordi Trine Beate Øyum var villig til å ta på seg hovedansvaret for dette opplegget. Det er nemlig ikke alle i den kirkelige staben som er så fryktelig idrettslig anlagt. Trine er 19 år og er inngrodd og oppvokst på Melhus, sier hun. Hun var konfirmant i Jeg lærte mye om meg selv, sier Trine. Det er mye som skjer i hodet når man er år, og jeg fikk hjelp til å finne ut av ting gjennom konfirmanttida. På leiren fant jeg ut at jeg hadde lyst til å bli kristen. Høsten etterpå, ble jeg med som leder for ei KRIKgruppe med konfirmanter sammen med en voksen i menigheten. Der skjønte jeg at jeg kunne fortsette å være meg selv, også etter at jeg begynte å tro på Gud, forteller hun. Trine ble med som leder på konfirmantleir allerede da hun gikk i 10. Hvorfor det? - Det var jo så kult på leir, og jeg hadde lyst til å bli med til Mjuklia igjen for å se om den gode leirfølelsen gjentok seg. Det gjorde den, og jeg forelsket meg ordentlig i kors-samlingene. Siden det har jeg meldt meg frivillig til å gjennomføre korssamlinger på leir. For to år siden ble altså Trine spurt om å lede et helårsopplegg med KRIK-konfirmanter, og sammen med Petter Fløttum det første året, og delvis Bjarte Hovdal det andre, har hun altså trent konfirmanter annenhver uke. - Jeg går på idrettslinja og det er fint å få teste ut det jeg lærer etter hvert. Dessuten vil jeg gjerne være med og gi andre den samme gode opplevelsen som jeg selv hadde. Det er også fint å få bidra til et godt ungdomsmiljø i menigheten. Jeg har lært mye om meg selv i løpet av disse to årene, sier Trine. Trine forlater Melhus for ei lita stund i alle fall, og hvis KRIK-gruppa skal fortsette, må vi finne noen som kan ta over. Den som skal lede ei slik gruppe, må være glad i ungdom og litt idrettsinteressert. KRIK skal representere bredde og mangfold i idretten. Målet er at gruppa skal delta på nattcup på Tiller i mars. Dersom du kan tenke deg å bruke en kveld ca annenhver uke på konfirmanter og idrett, kan du kontakte kateketen på Kirkekontoret helst før utgangen av mai. 6 HELG I BYGDA Yngres på Hølonda Hølonda menighet har i vår startet opp med Yngres, som er en klubb for barn i barneskolealder, etter at det har ligget nede noen år. Det har vært 2 kvelder nå, og det har vært godt oppmøte på begge kveldene. Første kvelden møtte 29 barn, og noen færre andre kvelden. Både medlemmer i menighetsrådet og foreldre bidrar på kveldene. Aktivitetene varierer, med f.eks formingsaktiviteter, spill og konkurranser. Hver kveld er det servering og en Ord for dagen- stund med bibelfortelling og sang. Det er en svært munter og livlig gjeng som er samlet, og alle barn i bygda er velkommen på de to kveldene som er igjen i vår,- mandager 4. og 18.mai kl Menighetsbladet koster... I dette bladet ligger det vedlagt en giro. En slik giro legges ved Helg i bygda en gang i året. Jeg håper at dere har mulighet til å gi en gave til Helg i bygda. Gavene fra dere utgjør ca. 3/4 av våre inntekter. Resten får vi fra våre annonsører. På forhånd takk for gaven. Jeg vil også rette en takk til våre annonsører, både til dere som har vært med oss i mange år og til dere som er ny av året, hjertelig takk til alle sammen. Med hilsen Arvid Sandøy, leder i styret for Helg i bygda. Trine Beate Øyum har høstet mye erfaring gjennom å være leder for KRIK-konfi rmantene i to år.

7 HELG I BYGDA Kirka ved E6 En ny sesong med vegkirke i Horg står for døra. Det var Ola Storhaugen som i sin tid kom opp med idèen om ei kirke for vegfarende, og i år blir det vegkirke for 16. året på rad. Lars Høyset har i mange år hatt jobben med å skaffe kirkeverter. Når vi møter noen av de trofaste medhjelperne blir det gjerne mimring om hendelser og spesielle besøk i vegkirka. Kirka er åpen hele juli måned, hver dag kl til 18.00, og har hittil tatt imot ca. 600 besøkende fra inn og utland pr.år. Orgelsak i Melhus kirke Kirkeverter. Fra venstre: Gerd Lund. Lars Høyseth, Brit Aune, Kjell Lund, Gerd Gjersvold og Bjarne Gjersvold På bakgrunn av en faglig utredning, vedtok Melhus kirkelige fellesråd den 12. juni 2008 å opprette orgelsak i Melhus kirke. Melhus menighetsråd og kantoren i Melhus ble bedt om å foreslå kandidater til orgelkomité. Menighetsrådet har på oppdrag fra Fellesrådet forespurt flere personer om å sitte i orgelkomité og 27. nov oppnevnte Fellesrådet de seks personene som nå utgjør komiteen. Komiteen fikk følgende mandat: Orgelkomiteen for Melhus kirke arbeider med å fremskaffe forslag til et formålstjenlig instrument, og skal innen utgangen av 2010 legge frem et forslag som inneholder følgende punkter - Instrumentets plassering i kirkerommet. - Disposisjon og tekniske løsninger. - Fasade og kunstnerisk utforming. - Kostnadsramme og orgelbygger. Komiteen har i skrivende stund hatt to møter. Vi er nå inne i en utredningsfase, og har i den forbindelse innhentet fagrapporter om akustiske og orgelfaglige spørsmål. Orgelkomiteen ser frem til å bedre orgelsituasjonen i Melhus kirke til glede for bygda. Orgelkomiteen for Melhus kirke: Foran fra v.: Harald Danielsen og Aud Lunde Solem. Bakerst fra v.: Eirik Tofte, sognepreste John Olav Hodne, Espen Selbæk, og kantor Bjørn Vevang. Bussturer høsten 2009 arrangert av diakoniutvalgene Horg menighet til Hegra torsdag 6. august kl 9.30: Start fra Vollagjerdet kl.9.40 Hovin S lag kl Lundamo Vegkro og Bruatunet kl Formiddagsmat. Videre til Hegra festning Omvisning og andakt i Hegra kirke Besøk på Den gamle skole og hos Heidrun Kringen Kl Middag på Hegramo kafé Pris: kr 350 for hele turen Påmelding innen 31. juli til Åshild Buklev, Magnhild Sognli Tordis Eggen eller Ingeborg Børseth Hølonda og Melhus menigheter til Ørlandet tirsdag 11. august kl 9.00: Hølonda helsehus kl 9.30: Melhus skysstasjon kl 11.00: Formiddagsmat på Kystens arv. Omvisning og andakt i Rein kirke, videre til Ørlandet og Austrått Middag på Lensvik kro Pris: kr 300 for hele turen Påmelding innen 4. august til Melhus kirkekontor eller Hølonda helsehus Flå menighet til Hegra torsdag 13.august kl 9.30: Start fra Flå eldresenter kl Formiddagsmat. Videre til Hegra Festning Omvisning og andakt i Hegra kirke Besøk på Den gamle skole og hos Heidrun Kringen Kl Middag på Hegramo kafé Pris: kr 300 for hele turen Påmelding innen 6. august til Hans Ler tlf eller Jorunn Kjøsen tlf

8 Utegudstjenester HELG I BYGDA Nyplassen 21. juni Det blir utegudstjeneste med dåp også i år på Nyplassen i Meldal, søndag 21. Juni kl Som vanlig blir det kirkekaffe etterpå med salg av kaker og kaffe. Ta med sitteunderlag. Det blir antakelig også et lite historisk kåseri helt til slutt. Dette pleier å være trivelig! Som i fjor kan man bli med på pilegrimsvandring fra Hølonda under ledelse av Ola Næve. Møt fram på Næve kl 9 så trenger man ikke gå altfor fort. Det er ca 4 km å gå hver vei, og man må ha fottøy som tåler litt myr. St. Olavs-knippen 23. Juni I år arrangeres utegudstjenesten på St. Olavs-knippen på selveste St.Hans kvelden. Vi går samlet fra P-plassen fra Håen kl 18, og bruker en time opp langs tydelig sti. Der blir det gudstjeneste, kirkekaffe med servering av kaffe fra svart-kjel, og antakelig også et lite historisk kåseri. Salg av den nye turboka med god rabatt. Ta med myggstift, sitteunderlag og noe å bite i. (NB: Ved vegbommen må man betale med bankkort eller med et kort som man kjøper på Statoil på Lundamo!) Korset ved den Hellige kilden på St. Olavs-knippen. Ny turbok for Flå, Horg og Støren Kjell Arne Morland har nå skrevet den tredje og siste turboka si, og den utgis på Snøfugl forlag i løpet av mai. De to første har dekket turområder i Melhus og på Hølonda, nå er det fine turmuligheter i resten av kommunen og Støren som blir omtalt. Denne boka er litt annerledes enn de to første: Den er skrevet til inspirasjon i den viktige klimakampen. Det finnes nemlig mange fine turmål som kan inspirere oss på ulikt vis til å ville ta godt vare på naturen. Hver av turene har derfor en eller flere tekster til ettertanke som setter fokus på det. Mange har nok allerede vært på de stedene eller kjenner dem av omtale. Derfor kan boka bli til inspirasjon selv om man ikke går alle turene. Boka vil bli nærmere omtalt i neste nummer. TAKK Horg/Flå helse og omsorg takker hjertelig for mottatt pengegave i forbindelse med Alma Presthus og Kolbjørn Wærum sin bortgang og begravelse. Hølonda helse og omsorg takker for pengegaven til ansatte i forbindelse med begravelsen til Sverre Langørgen. Omtrent 40 personer deltok med river og annet hageredskap for å gjøre det vakkert og ryddig ved Horg kikre en ettermiddag i begynnelsen av mai. Nedre Melhus helse og omsorg, avdeling Jarlsbu/Gimsebu, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med Helga Konstad`s begravelse. 8

9 Flå kirke 24. mai kl 1100: Mari Aune Lisa Busklein Brodal Sindre Langås Forsetløkken Laila Johansen Halden Hanne Hugdal Vegard Høiseth Ragnhild Øiahals Krogstad Benjamin Ljøkjell Ole Grimsen Losen Horg kirke 31. mai kl 10.30: Aksel Garmager Kristiansen Elin Olsen Erica Rognhaug Sunnset Espen Krogstad Skjærvold Halvor Andreassen Saugen Hanne Røsbjørgen Ingeborg Ofstad Jakobsen Inger Hovin Santokhie Jim Andrè Rønning John-Oskar Ulstein Krogstad Ken-Tore Kaasbøll Halland Kine Sundet Kjetil Flå Gjersvold Lillian Myklebost Mali Rimol Maria Weronica Økdal Marianne Jacobsen Monica Gjersvold Rune Hage Olsen Tone Kristin Wollan Eggen Tonje Gyløien Storli Torleif Syrstad Horg kirke 31. mai kl 12.30: Andrea Byfuglien Anniken Haugen Bente Wekre Elisabeth Stølan Espen Edvardsen Næss Ida Henriksen Ida Haltbrekken Granheim Ingrid Tilseth Krogstad Kari Grinde Kristian Stellander Lena Reitan Refseth Mona Iren Gåsbakk Morten Svegård Oskar Meisingset Ramberg Rasmus Løberg Sindre Fjeldal Stian Helmersen Synne Svegård Nikolaisen Tom-Robert Ibbeland Tonje Enger Haugen Willy Andreas Alstad Øyvind Krogstad HELG I BYGDA Konfirmanter 2009 Hølonda kirke 7. juni: Ådne Krogstad Berg, Ann Karita Bjerkenås, Berit Blokkum, Eirin Buklev, Gard Eid, Ingebrigt Eid, Ronja Eid, Juliane Estenstad, Anja Fagerbekk, Lise Grande Fuglås, Stein Erik Gorsetbakk, Solveig Dunia Grøtan, Kjetil Hage, Nina Hoel, Marte Maria Doeven Jermstad, Alexander Skogrand Johansen, Stine Cathrin Karlsson, Geir Inge Keiserås, Joakim Konstad, Steffen Hammerås Krogstad, Steffen Restad Næve, Erlend Landrø Olsson, Tonje Marie Kottum Sletvold, Melhus kirke 24. mai kl Alexander Sæther Anders Haugen Anna Hovin Christian Bones Gravseth Eirik Losen Joakim Keiserås Jonas Grøtte Rønning Jonathan Åmot Olsen Juni Marie Tonning Karen Mathisen Hasselø Karl Petter Monsen Kristian Åsrønning Lone Sunde Johansen Madeléne Wanvik Holum Mari Fremo Marius Svorkås Ola Reitan Skogstad Runi Elise Ertsås Nilsen Sigurd Tryggvason Lindquist Steffen Sleppen Bye Tina Riise Vebjørn Larsen Øyvind Daling Melhus kirke 24. mai kl Alexander Grøtan Andrea Grøtan Andrea Øye Grendal Andreas Williksen Nordbotn Benjamin Kjørsvik Camilla Bendiksen Rakbjørg Gudmund Haugberg Lille-Mæhlum 9 Hege Storflor Mjøen Ida Fjelle Burø Ingrid Buseth Joachim Brattset Lorentzen Kristian Løvseth Hovin Lars Helsø Gjerde Maja Liaøy Heyerdahl Mari Rofstad Maria Nyland Graabak Marius Krogstad Aune Marte Aae Mats Overbye Mia Berdal Wold Oda Emilie Grytten Simen Røhjell Haugan Siri Jensen Stefan Sundset Jacobsen Thomas Duesten Blokkum Thomas Haugen Nordskag Melhus kirke 31. mai kl 1030 Amund Losen Moholdt Eilin Nyutstumo Ingvild Sæther Ingvill Remmereit Jim Richard Johnsen Jørgen Aleksander Snekvik Kenneth Svorkås Pedersen Lina Marie Torvik Myklebust Mari Skjerdal Lindgård Robert Sæther Øyås Signe Brønstad Stian Gran Olsen Sunniva Høybakken Thomas Fossmo Tine Madeleine Forseth Øyvind Mathisen Melhus kirke 31. mai kl 1230 Camilla Lund Espen Lervold Geir Ove Rødde Melland Harald Frengen Håkon Lund Håvard Løvseth Seehuus Jørgen Brandsæter Jørgen Nygård Kristian Rofstad Døhl Kristin Digre Laura Daaland Malin Bendiksen Bromstad Malin Rofstad Berg Maria Moen Martin Nilsen Odd Are Rødsjø Karlsson Petter Ingebrigt Rudolfsen Ingdahl Ragnhild Ryther Grimm Torstensen

10 Slekters gang Melhus kirke - Døpte: Knut Olav Engelsåstrø døpt i Stadsbygd kirke Sigrid Almås døpt i Ålen kirke Adrian Grønset Næss Henrik Nordløkken Lyngstad Hanna Sommerschild Marte Lium Grønn Hagen Savannah Lie Bredesen Chaney Søreng Kobdock Elvira Hammervold Hinsværk Fride Midtlyng Kvernrød Ida Haarberg Marthe Haarberg Sofie Kjenstad (Leira kapell) Eline Solem døpt i Mjøndalen kirke Kristine Wold-Bergsmyr døpt i Havstein kirke Leah Trøan Finserås Martine Rosa Magnussen Thea Buøy Antonsen Iver Horghagen Emily Irene Søderlind Borgund Døde: Gerhard Josef Jordan f Karin Nordvik f Einar Bernhard Hegbom f Aud Synnøve Wraalsen f Åge Reidar Todal f gravlagt Moholt kirkegård Jan Sandø f Lasse Arve Viem f Horg kirke - Døpte: Even Horg-Bordal (Oppdal krk.) Dina Aurora Gylland Amalie Wik Stamnes Ingeborg Lillevik Næss Dag Kenneth Bøhle Mikkel Haanæs Høiseth Døde: Alma Synnøve Presthus f Harald Ler f Flå kirke - Døpte: Ariel Eriksen Døde: Georg Aarlie f Per Helge Johnsen f Hølonda kirke -Døpte: Guro Eid Kjerstad Døde: Mathilde Estenstad f bisatt i Melhus kirke Olav Hallstein Sunnset f Margrethe Lufall f HELG I BYGDA Gudstjenester vår mai- Grunnlovsdag Luk 1, Flå kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/hodne Ofring: Misjonsprosjektet Horg kirke kl Festgudstjeneste v/hodne Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Festgudstjeneste v/morland Hølonda songlag og Hølonda Hornmusikklag deltar Ofring: Musikkorpset/Helg i bygda Melhus kirke kl 1000 Festgudstjeneste v/ljøkjell Ofring: Søndagsskolene 20. mai Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste v/morland 24. mai 6. søndag etter påske Joh 15, Flå kirke kl 1100 Konfirmasjonsgudstj. v/ljøkjell Sang v/tone Birgitte Bjørseth Ofring: Konfirmantarbeidet Horg kirke kl 1800 Melhus kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. v/bruholt og Hodne Sang ved Trine Øyum Melhus kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste v/bruholt og Hodne Sang ved Trine Øyum 31. mai - Pinsedag Joh 14, Horg kirke kl 1030 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ljøkjell Ofring: Konfirmantarbeidet 10 Horg kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Ljøkjell Ofring: Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Sang ved Trine Øyum Ofring: KRIK lokalt Melhus kirke kl 1230 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Sang ved Trine Øyum Ofring: Skoleungdomslaget 1. juni - Andre pinsedag Joh 3, Flå kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet Hølonda kirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste v/ljøkjell Kirkeskyss: Idar Eid, tlf / juni - Treenighetssøndag Joh 3, 1-15 Hølonda kirke kl 1100 Konfirmasjonsgudstj. v/morland Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet 10. juni (onsdag) Melhus kirke kl 1130 Formiddagstreff v/ljøkjell og Øie Samarbeid m/buen og Kroa Melhus pensjonistkor deltar 14. juni 2. søndag etter pinse Luk 16, Flå kirke kl 1100 Ofring: Diakoniarbeidet Melhus kirke kl årskonfirmanter Dåp Enkel kirkekaffe

11 18. juni (torsdag) Hølonda kirke kl 1130 Eldres kirkedag v/en av prestene og diakonen Samarbeid m/hølonda helsehus 21. juni 3. søndag etter pinse Nyplassen kl 1100 Gudstjeneste i samarbeid med Meldal v/morland og Aas 23. juni (St.Hans-aften) St.Olavskneppet v/morland 28. juni 4. søndag etter pinse Luk 15, 1-10 Kolbrandstad stavkyrkje kl 1800 Gudstjeneste v/morland Ofring: Stavkyrkjelaget Kirkeskyss: Kjellrun S. Kolås, tlf / Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland - Ofring: Normisjon Enkel kirkekaffe 5. juli 5. søndag etter pinse Jak 4, Flå kirke kl Ofring: NLM Horg kirke kl årskonfirmanter - Ofring: Helg i bygda 12. juli 6. søndag etter pinse Luk 5, 1-11 Melhus kirke kl 1100 Dåp - Ofring: Kirkens SOS Enkel kirkekaffe HELG I BYGDA Gudstjenester vår juli 7. søndag etter pinse Matt 5, Horg kirke kl Hølonda kirke kl 1100 Kirkeskyss: Marie Kulbrandstad, tlf / juli 8. søndag etter pinse Mark 8, 1-9 Flå kirke kl 1100 Melhus kirke kl 1800 Enkel kirkekaffe 2. august 9. søndag etter pinse Matt 7, Hølonda kirke kl 1100 Ofring: Fredly Kirkeskyss: Mildrid Pedersen, tlf august 10. søndag etter pinse Sal 8, 4-10 Melhus kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland Dåp Ofring: Norsk kirke i utlandet Enkel kirkekaffe 16. august 11. søndag etter pinse Luk 19, Flå kirke kl 1100 Diakoniens dag Gudstjeneste v/morland og Øie 50-årskonfirmanter Sang v/grete Sortland Ofring: Diakoniarbeidet Horg kirke kl 1800 Gudstjeneste v/morland Ofring: Konfirmantarbeidet 23. august 12. søndag etter pinse Luk 18, 9-14 Kolbrandstad stavkyrkje kl 1800 Ofring: Changemaker Melhus kirke kl 1100 Ofring: Redd Barna Enkel kirkekaffe 30. august 13. søndag etter pinse Mark 7, Flå kirke kl 1800 Ofring: Flå kirkestue Horg kirke kl 1100 Ofring: Misjonsprosjektet BARA 6. september 14. søndag etter pinse Luk 10, Hølonda kirke kl 1100 Gudstjeneste v/morland 50-årskonfirmanter Ofring: Diakoniutvalget Melhus kirke kl 1100 Diakoniens ns dag Gudstjeneste este v/hodne og Øie Grunnet prestemangel i prostiet kan det forekomme messefall. 11

12 Full distribusjon Åpent: man-fre: Lør: Tlf Fax: Åpent::ma-fre 10-17, to: 10-18, lø: Shell/7-eleven Kvål Kvål, tlf Åpent 8-23 (9-21) 7224 Melhus, tlf /

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2007 67. årgang Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai 2007 67. årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2010, 70.årgang Helg i bygda - Nr 1/20010 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres alle husstander i Melhus REDAKSJON: Åse Fjelldal,

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2007 67. årgang Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Jesaia 9.2 Flå Horg

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang. Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2015, 75. årgang Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Helg i bygda - Nr 1/2015 Utgitt av menighetsrådene i Melhus prestegjeld Distribueres

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/2011, 71.årgang Helg i bygda nighetsblad for prestegjeld 2/2011, 71.årgang Horg e Flå e a e e l Fl Fl Fl Fl Fl Flå k e Ho Ho Ho Horg rg rg rg r ie l n a e r ie k Helg i bygda - Nr 2/2011 Utgitt av menighetsrådene i prestegjeld

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

Ill: Jorunn Stokke. Nr. 2 2003 57. Årgang

Ill: Jorunn Stokke. Nr. 2 2003 57. Årgang Ill: Jorunn Stokke Nr. 2 2003 57. Årgang Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Redaksjon: Kirsten Gustavsen (red.), Egil Gustavsen (layout), Arne Eriksen, Jørgen Christensen. Redaksjonens

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 26-32 Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side 12-15 Gudstjenester Torsken menighet side 18-21

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 26-32 Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side 12-15 Gudstjenester Torsken menighet side 18-21 3. årgang nr. 1-2011 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 26-32 Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer