Fra gotikken til nåtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra gotikken til nåtiden"

Transkript

1 Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt hadde beholdt navnet eldreråd. Vi er de eldre og det er vi stolte av. De fleste rådsmedlemmene er nye, mandatet er skjerpet og vi har fått et nytt ankerfeste i Helse- og Omsorgsdepartementet. Siden dette departementet har ansvar for folkehelsearbeid på tvers av alle sektorer, mener regjeringen at det å knytte rådet opp mot dette arbeidet, vil styrke forståelsen for seniorbefolkningen som en naturlig del av alle samfunnsområder. Og seniorer er ifølge regjeringen alle over 60. For min del så jeg helst at vi ikke ble skilt ut som egen gruppe i hele tatt, men det kommer jeg tilbake til. På ett punkt er alt som før heldigvis vi er et selvstedig råd, uavhengig av forvaltningen. Vi vil hegne om vår selvstendighet ved å være tydelige i hva vi mener, pågående i hva vil oppnå og alltid ha et blikk for det som binder unge og gamle sammen i levende fellesskap. Det nye mandatet har fokus på sunn og aktiv aldring. Det peker på at eldre må kunne stå lenger i arbeid, delta aktivt i samfunnslivet forøvrig og at vi som råd skal bidra til å hindre diskriminering på grunn av alder. Disse teamene blir viktigere og viktigere. Debatten om de eldres rolle, bidrag og innflytelse i arbeids- og samfunnsliv vil tilta i styrke og omfang. Det nye rådet må derfor bli en sterkere stemme i denne debatten. Det er vi også pålagt gjennom mandatet. Vi kan ikke nøye oss med å sende uttalelser til myndighetene, selv om det er viktig nok. Jeg har oppfordret alle rådsmedlemmene til å delta i den offentlige meningsutveksling om de eldres kår og om deres kreative muligheter, slik jeg selv vil delta. Jeg begynner i dag og målbærer noen av mine tanker og synspunkter på enkelte utvikingstrekk i et samfunn som får stadig flere eldre. Jeg ønsker å se eldrepolitikk i en videre sammenheng, men jeg begynner med utgangspunktet et sted i hovedstaden. 1

2 1. Den grånende befolkningen Midt i bydelen Frogner i Oslo ligger et sykehjem. Det ser moderne ut, har kafé i kjelleren og balkonger som vender mot sørøst. Vi kan tro at beboerne har det bra. På hjørnet av tomten står navnet på et stort skilt: Uranienborghjemmet. Et naturlig navn i det strøket. Ikke noe spesielt med det. Bortsett fra dette: Navnet er skrevet med gotiske bokstaver. Det forteller oss med all tydelighet at her bor det noen som ikke tilhører vår tid. De er en slags tidsreisende. Fra en annen tid, for lenge siden. De er gamle. På slutten av livet, bortenfor tid og rom. I gotikken, i enhver forstand. Det er ikke sant, men det er ikke uvanlig at vi sier det slik. Direkte, men mest indirekte. Ofte plasserer vi de gamle der: I en annen tid, i en annen virkelighet enn vår egen. Men det stemmer ikke, de gamle, også de på Uranienborghjemmet, har smarttelefoner og nettbrett. De har de samme gleder og sorger som oss. Selv de eldste av dem har knapt sett en gotisk bokstav i sitt liv. Skiltet forteller oss altså ikke noe om virkeligheten. Det forteller oss derimot om vår evne til å omskrive virkeligheten, på gotisk eller annen måte, altså om våre holdninger, og kanskje mest om våre fordommer. Om våre fordommer overfor det å være og å bli gammel. Og det hindrer oss ikke bare i å forstå aldring og leve naturlig med og som gammel, men det hindrer oss i å ta inn over oss de endringene som finner sted i samfunnet rundt oss. I Norge, og i store deler av verden. Som angår oss alle, unge som gamle. Og hvor aldring er det sentrale. 2. Virkeligheten har kalt oss til orden Virkeligheten har kalt oss til orden. Den krever oss på plass i vår egen tid. Den sier at vi må være i arbeid lenger. Vi må slutte å forholde oss til tilfeldige aldersgrenser som hindrer oss i å være produktive. Hva vi tidligere har ment om alder, aldring og de gamle, holder ikke. Vi må ikke bare kvitte oss med foreldede holdninger og fastlåste forestillinger. Vi må tenke nytt. Om samfunnet. Om de gamle. Om oss. Vi utfordres fordi det skjer store demografiske omveltninger som vil forandre alderssammensetningen i befolkningen, blant annet i Norge. 2

3 Jeg forteller dere ikke noe nytt, men det er verd å gjenta, for det betyr så mye for oss. Noen hevder at over halvparten av de som noen gang har levd og som er blitt over 65, lever i dag. Allikevel er deres andel av den totale befolkningen, bare ca 8 %, det samme som den var for noen tiår siden. Men befolkningen har vokst, og antall gamle har steget. Nå ble folk ganske gamle før og. Men det var så skrekkelig mange som ikke levde opp. Derfor har denne andelen av 65-åringer og eldre på 8%, holdt seg stabil over lang tid. Vel å merke, når vi ser hele verden under ett. Hos oss er tallene ganske annerledes. Det økende antall eldre tvinger oss til å tenke nytt om aldring og arbeid. Om pensjoner og pensjonister. Det vil si, vi behøver ikke tenke så mye, det viktigste er å åpne øyene og se oss rundt. Se hvem vi faktisk er - vi gamle - hva vi faktisk gjør, hva vi kan og hva som betyr noe for oss. Når det demografiske tyngdepunktet forskyver seg mot de eldre, vil de nasjonale økonomiene, og derfor verdensøkonomien, utfordres. Det er stor frykt blant politikere og økonomer for at en aldrende befolkning gir reduserte vekstmuligheter. Med redusert velferd som resultat. Men dette er ikke sannheter skrevet på steintavler. Bildet blir lysere dersom gamles bidrag øker. De gamle må få gjøre det svært mange av dem ønsker å arbeide lenger. Noe av det vi ser på, og regner på, er forholdet mellom den delen av befolkningen som er over 65 år og den delen av befolkningen som er mellom 20 og 64. Det skal gi et bilde av forholdet mellom de som er pensjonister og de yrkesaktive. Et tall med avtagende viktighet, slik jeg ser det, men det gir en tallstørrelse for aldersammensetningen i samfunnet. 3. Vi er mange og vil bli flere Antall personer over 65 år i verden vil fordobles i løpet av de neste 25 år. I Norge antar vi at andelen av befolkningen som er over 65 vil stige fra 30 % i dag til over 60 % i løpet av de neste 25 årene. På dette punktet ligner Norge på de øvrige land i Europa. Vi har en noe høyere fødselsrate som gir oss et litt bedre utgangspunkt. Japan vil ha 69 gamle for hver 100 som er i arbeid, Tyskland 66. I Norge altså 60 - om noen år. 3

4 Det store unntaket er Asia og Afrika, hvor fruktbarheten fremdeles er høy. Unge arbeidsføre herfra kan bidra til økonomisk vekst og velferd, også i vår del av verden, når bidraget fra en grånende befolkning, i det som treffende er blitt kalte aftenlandene, avtar. Men de kan ikke forandre på det vesentlige, bare redusere takten i nedgangen. 4. Et komplisert bilde Tidsskriftet The Economist hadde nylig en analyse nettopp av alle de forhold vi må forstå og ta hensyn til når vi skal komme i inngrep med utfordringene knyttet til en aldrende befolkning. Analysen hadde for øvrig den morsomme, mykpornografiske tittelen A billion shades of grey. Poenget er at utforming av politikken må knyttes til mange forhold, fordi de demografiske endringer, virker sammen med andre økonomiske og teknologiske faktorer. La oss se på et par eksempler: En redusert arbeidsstyrke vil i seg selv ikke dempe veksten. Det avhenger av hvor produktive vi er. Tall fra Japan viser at produktiviteten i samfunnet har sunket samtidig som alderen i arbeidsstyrken har økt. Det samme ser vi i Tyskland. Men dette forteller ikke hele historien. For i begge landene viser undersøkelser at den reduserte produktiviteten kan ha andre, underliggende politiske og økonomiske årsaker. En forfeilet økonomisk politikk førte Japan inn i det som kalles «det tapte tiåret» og i Tyskland ble det ved inngangen til tallet slutt på reformpolitikken som hadde lagt grunnlaget for økonomisk vekst. Det er med andre ord flere ulike forhold som her faller sammen i tid. Land som scorer høyt på teknologiutvikling og innovasjon kan dessuten gi vekst i produktivitet uavhengig av alder i arbeidsstyrken. Produktiviteten henger sammen med samfunnets sparing og investeringer. Sparing, forbruk og investering hos den aldrende befolkningen spiller en stor og økende rolle. Denne utviklingen skjer mot et bakteppe av internasjonal økonomien og varebytte, og, ikke minst, hvordan teknologi og forbruk utvikler seg generelt. Det er altså en komplisert virkelighet vi eldes i. Et uttrykk for denne kompliserte virkeligheten merker vi når vi studere virkningen av de internasjonalt lave rentene som har fulgt finanskrisen. De lave rentene påvirker forsikringsselskapene evne til å leve med sine pensjonsforpliktelser. Forsiktig sparing, som pensjonistene er gode til, 4

5 trygger ikke veksten i fremtiden, det gjør derimot entreprenørskap og satsing på innovasjon, selv om den er forbundet med finansiell risiko. I dette mangefasetterte bildet, hvor aldring og aldersproblematikken er et viktig element, skal hvert lands nasjonale politikk utvikle seg og finne løsninger. Politikken vil altså strekke seg langt ut over eldrepolitikken. Hele vårt politiske repertoar vil bli tatt i bruk fra økonomisk politikk til utdanningspolitikk og velferdspolitikk. Som alltid vi vil finne finansdepartementet sentralt plassert i politikkutformingen. Dette angår oss gamle. Vi må delta. Noe vil angå oss direkte pensjoner og aldersgrenser, omsorg i livets siste år. Vi står ikke overfor enkle valg. Vi kommer ikke utenom dilemmaer. Vi kommer ikke utenom revurderinger, og omstillinger i tankesett og praksis. Ikke fordi vi er gamle, men fordi slike revurderinger og omstillinger vil gjelde alle, hele samfunnet, unge og eldre. Store omstillinger vil ikke finne sted uten at vi gir slipp på noe for å få noe annet. Utfordringene vi ser i landene med hvor den aldrende befolkningen øker, er todelt. Vi trenger for det første flere hender i arbeid. Det utfordrer våre aldersgrenser konkret, men mer prinsipielt hvordan vi ser på den delen av voksenlivet som faller etter 65. Jeg kommer tilbake til det. 5. Pensjonene en fordring på fremtiden Men først en annen utfordringen som er knyttet til våre pensjoner. Spørsmålet om hvordan vi skal bruke de eldres produktive evner, er også knyttet til pensjonene - både til pensjonsrettighetene til hver enkelt, til hvordan de er finansiert og til hvordan vi tenker om dem. Alt tyder på at vi i vår generasjon må innstille oss på å tenke anderledes enn før. Tanken i dag er at når vi slutter i arbeidslivet skal vi oprettholde en del av en ganske stor del - vår inntekt livet ut. Det kan vi i fremtiden også, men virkeligheten har vist oss at vi må innrette oss annerledes for å få det til. Mange av oss har som jeg kanskje et nokså ureflektert og overflatisk forhold til egen pensjon. Den kommer inn på konto en 5

6 gang i måneden, fra NAV, Statens pensjonskasse, KLP eller et forsikringsselskap. Den justeres en gang i året, i stigende grad mindre enn vi skulle ønske. Den beskattes, i stigende grad mer enn vi skulle ønske. Omtrent der er jeg, og jeg vil tro mange med meg. Men diskusjonene om hvorvidt vi har et pensjonssystem som er trygt, økonomiske forsvarlig over lang tid, har foregått en stund, og vil etter finanskrisen bli ytterligere stimulert. Det gjelder Norge i like høy grad som de øvrige land i vesten. Grunnen til det er delvis den stigende andelen av eldre i befolkningen, og delvis at de gamle lever lenger og lenger. Vi blir både flere pensjonister og vi skal ha ubetalt pensjonene våre lenger. Men først og fremst er grunnen at vi er blitt lovet for mye noen, spesielt de unge, vi si at vi har bevilget oss for mye - og at samfunnsøkonomien i fremtiden ikke kan innfri forventningene. Pensjonssystemet vårt er en fordring på fremtiden. Det er generasjonen som kommer etter som betaler en stor del av kostnadene for de som går like foran. Dere vil innvende at dere har betalt pensjonsinnskudd i alle år. Ikke minst over skatteseddelen. Men de offentlige innbetalingene har ikke vært øremerket til din pensjon. Det du har betalt har også gått med til å dekke forpliktelser og forbedringer i pensjonene for de som ble pensjonister før oss. Vårt system kalles pay-as-you-go. Det er et treffende navn Det vi er blitt lovet og mener vi har krav på, blir for en stor del betalt av de som kommer etter. Derfor har det vært så mye oppmerksomhet knyttet til forholdet mellom de som er over 65 og de som er mellom 20 og 64 i befolkningen. I vårt system er det de siste som betaler for de første. Her ligger i dag kimen til et begynnende ungdomsopprør her. Mange unge sier de vil ikke betale når deres tid kommer. De synes hverken vi har krav på det eller fortjent det. De selv sliter med utdanning, bolig og arbeidsliv, mens vi i deres øyne - nyter ferien med god betaling. Ytelsesbasert pensjonssystemer - hvor du blir stilt i utsikt å motta eksempel to tredjedeler av inntekten i dine beste år i hele pensjonisttilværelsen - vil bli faset ut. Det vil ha mange fordeler. Det vil nødvendigvis løse opp på forestillingene om en fast pensjonsalder. Det vil gi oss eldre flere muligheter for å fortsette i arbeidslivet. 6

7 Viktigst er det at pensjonene blir forutsigbare, oversiktlige for den enkelte, og trygge over generasjoner for alle. Som de må være. De generøse ytelsesbaserte pensjonene har vist seg å være sårbare. Når pensjonene skjæres ned, og pensjonsalderen med et slag forlenges, som i Hellas, Portugal og Spania, får pensjonistene der føle denne sårbarheten på kroppen. Antagelsen om gode pensjoner og lav pensjonsalder sto seg ikke over tid., Pensjonsplanlegging har et sjeldent langt tidsperspektiv. I Norge slipper vi unna de store og plutselige overgangene på grunn av oljefondet. Det skal vi være glad for. Vi skal også være glad for at vi har fått en nyttig påminnelse hvor lett våre forventninger kan bli knust. Våre pensjonssystemer synes i sin grunn å være basert på at pensjonisten skal ha økonomisk trygghet og kunne nyte en velsignet fritid. Pensjon er noe vi får, er berettiget til, etter trofast innsats for en arbeidsgiver i mange år. Arbeidslivet er over. Resten er betalt fritid. Hvorfor er det blitt slik? I hovedsak fordi man trodde at god økonomisk vekst, passe inflasjon og produktivitetsutvikling ikke bare ville løse problemet, men løse det på en samfunnsmessig effektiv måte. Pensjonsrettigheten ble forankret i troen på fremtidens betalingsevne. Nå ser vi at trosfundamentet var skrøpelig, og at pensjonshuset i mange land, var bygget på sand. Noen har sagt at dagens pensjonssystem er et kjempestort pyramidespill. Vi kan si, som sant er, at pensjonsutbetalingene forutsetter en forsakelse, av noen, for at vi skal kunne få nyte en pensjon i fremtiden. Inntil nå har tanken vært at forsakelsen for en stor del ligger hos generasjonen som kommer etter. Det naturlige er at denne forsakelsen skal ligge hos den som arbeider. Pensjonen, slik sett, er en forsinket lønnsutbetaling. Pensjonisten kunne fått mer i lønn mens hun eller han var i arbeid, men har forsaket noe av lønnen for å få pensjon. Først når vi ser det slik, får vi balanse mellom generasjonene. Denne tenkningen ligger da også til grunn for alle de forskjellige pensjonsreformer vi har fått i de siste årene. Men reformene har ikke alltid vært lette å forstå. Resultatet er at justeringer og tilpasninger til endrede økonomiske og demografiske forutsetninger lett er blitt oppfattet som løftebrudd og tap av rettigheter. 7

8 Dette fører oss over i en situasjon hvor pensjonen ikke garanterer en fast ytelse. Svenskene startet sin pensjonsreform før oss. Der får alle en konto som viser hvor mye som er innebetalt til enhver tid. Det er viktig, for hvor mye vi får utbetalt avhenger av hvor mye vi sammen med arbeidsgiver og staten skyter inn i løpet av arbeidslivet. Det avhenger også av den økonomiske utviklingen, og hvor lenge vi faktisk lever. Det er mange usikkerhetsmomenter her. Men det vi gir opp er en trygghet vi faktisk aldri hadde fordi den baserte seg på økonomisk vekst og neste generasjons betalingsvilje. Derfor er vi alt i alt bedre sikret, og derfor tryggere når lønn og pensjon ses under ett og settes inn på vår konto. Både vi og generasjonen etter oss. Pensjonisten må gjennom sparing få eiendomsretten til sin pensjon. Da må innbetalingene til pensjon reelt sett bli en del av lønnsdannelsen. De som virkelig har skjønt det er topplederne i vår store statlige, halvstatlige og private bedrifter. De ser lønn og pensjon i sammenheng. Store tall blir det uansett. Forandringer er på vei, og vi gamle måbidra til at de kommer raskere, vinner fotfeste, blir besluttet og gjennomført. 6. Vi er ikke bare gamle vi er friske også Vi kommer ikke ut av denne økonomiske klemmen hvis vi ikke revurderer hvordan vi som samfunn skal forholde oss til alder og aldring. Vi står overfor et paradoks: Vi lever lenger og de fleste av våre gjenværende år etter at vi er fylt 65, kommer vi til å være friske. Men etter hvert som levealderen har økt har pensjoneringsalderen knapt flyttet på seg. Økende levealder er blitt omsatt til flere år som pensjonister i stedet for flere år i arbeidslivet. Denne trenden har snudd i mange land. Halvparten av alle tyskere over 60 år er i arbeid idag, mot bare en fjerdepart for ti år siden. Det skyldes ikke bare økonomiske forhold. Arbeidet i seg selv har forandret seg. Det betyr ikke først og fremst at arbeidet er blitt enklere å utføre og mindre slitsomt for de aller fleste. Arbeidet har skiftet menig for oss. Det er på arbeidsplassen vi finner noen av våre viktigste sosiale felleskap. Her finner vi viktige arenaer for mestring. 8

9 Vi finner partnere og venner. Å gå ut av arbeidslivet er ikke bare å slutte å arbeide, det er å bryte viktige emosjonelle bånd. Vi er ikke bare friske nok til å fortsette, vi blir antagelig friskere av det. Mange av de problemstillingene som møter oss bunner direkte og indirekte i bevisste, konkrete politiske valg. Valg gjort i beste mening, som så ofte. Valg som er forankeret i et syn på arbeidsliv og fritid, på gamles ønsker og behov og, sist men ikke minst, på hvordan velferdsstaten oversetter våre oppfatninger til vedtak og tiltak. Valg som i sin tur sementerer vår oppfatning av hva som er riktig, og gjør det vanskelig å skifte mening og spor. De sosiale konstruksjonene vi har laget, murer oss inne. Vi kan komme til å lappe på konstruksjonene, på våre ordninger, våre aldersgrenser og våre rettigheter, og ende opp med et system som er et lappverk, preget av fortidens løsninger, som ikke er tilfredsstillende for dagens gamle i dag og som ikke legger et godt fundament for fremtidig utvikling og vekst. Viktigst av alt blir det å skape en bedre balanse i samfunnet ved å oppheve forestillingen om at det skal finnes faste aldersgrenser for når vi går ut av arbeidslivet. Det fratar oss som samfunn muligheten for å utnytte våre produktive ressurser. Det fratar den enkelte, mening, mestring og sosial tilhørighet. Tidspunktet da vi skal tre ut av arbeidslivet er langt på vei blitt bestemt av pensjonssystemene. Vi har fått noen tydelige, og langt på vei ubevegelige, grenser for når arbeidslivet skal avsluttes. Med endringer i hvordan vi tenker om pensjoner, kan ikke disse grensene bli stående. Det er en velsignelse, men de må falle uansett. En grunnpilar i den økonomiske veksten er vårt produktive arbeid. Hvem som arbeider og hva de gjør. Eller ikke gjør. Og en grånende befolkning må ha flere grå hoder i produktivt arbeid. Her i Norge har vi tatt noen bitte små skritt i denne retningen, men det monner lite. Både skrittlengde og tempo må opp, skal endringene få betydning. 9

10 Noen av dere vil innvende at mange er såre fornøyd med dagens pensjonsalder. De vil gjerne slutte å arbeide, enten det er ved 62, eller 67. Det er sant og det er en viktig grunn til at pensjonsalderen skal være fleksibel. For mange er arbeidslivet slitsomt. Enda viktigere er at mange faller helt utenfor arbeidslivet, på grunn av omstillinger, nedbemanninger eller sykdom. De skal hjelpes tilbake om det er mulig, og uansett sikres et økonomisk grunnlag for et godt liv. Men det forutsetter at samfunnet oppretteholder sin produktivitet, at pensjonssystemene er bærekraftige over generasjoner. Det er derfor ingen motsetning, men en sterk sammenheng, mellom økt innsats fra friske og villige eldre, og vår felles velferd. Men det store bildet: Å øke den produktive alderen for de eldre, skjuler andre, og viktige problemstillinger. Som ikke må være skjult, men må opp i dagen, de også. Vi må øke investeringene i utdannelse, ikke bare for de unge, men for alle alderstrinn, også for de over 60, slik at mange flere, unge og gamle, kan finne arbeid i et moderne arbeidsmarked i rask forandring. Allerede en slik begynnelse vil være vanskelig. Den støter an mot forestillinger vi har bygget opp over årtier. Utdanning for eldre er bortkastede penger i manges øyne. Det har vi ingen grunn til å tro. Det være seg utdanning for fortsatt yrkesliv eller for aktiv deltagelse på nye samfunnsarenaer. Eldre arbeidstagere vil ta jobben fra de unge, hvis de ikke kommer seg ut av arbeidsmarkedet i tide, hører vi. Men forskning viser at denne antagelsen er feil - de eldre støter ikke ut de unge. Arbeidsmarkedet er ikke et nullsumspill. Den utfordringen vi står overfor økonomisk stagnasjon eller tilbakegang vil kunne føre til økende ulikheter. Det er ikke sikkert at de gamle kommer dårligst ut. Sysselsettingen blant unge med liten utdanning synker, mens gamle med god utdanning kan fortsette i arbeidslivet. Oppfatningen av et skarpt skille mellom unge folk i arbeid og gamle folk i lediggang, skjuler en annen utvikling, nemlig det økende gapet mellom de som er godt utdannet, uansett alder - profesjonelt og faglig og de uten eller med svak utdanning. Vi ser det kanskje tydeligst i USA hvor den store, godt utdannede ettekrigsgenerasjonen arbeider lenger, mens dagens unge med mindre utdanning faller ut av arbeidsstyrken. 10

11 Som gruppe har vi eldre økende makt gjennom stemmeseddelen. Nettopp fordi vi er mange, og raskt blir fler. Selv om det kan være fristende, må vi ikke bare stemme for å gjøre vårt stort sett behagelige liv enda bedre, i økende grad må vi stemme for mer nyttige, produktive liv.. 7. Eldrebølgen og andre misvisende de ord Det er sagt at vi står overfor overraskende store forandringer i de aldrende befolkningene i vesten. Allikevel, hvis vi tenker etter, kanskje ikke så overraskende likevel. At samfunnet får flere eldre, kalles ofte eldrebølgen, se det er et ord man kan forundres over. Det er som om de eldre skyller over oss, en plutselig oversvømmelse, en tsunami, forårsaket et undersjøisk, geriatrisk jordskjelv. Men det er det ikke. Den demografiske meteorologien gir god langtidsvarsler. Pålitelige på generasjonsnivå. Vi har visst det lenge. Det er så visst ingen tsunami. For når det skjer demografiske endringer, vet vi det lang tid i forveien. I dag vet vi hvor mange elevplasser vi trenger i første klasse om seks år. Og rett etter andre verdenskrigen visste vi omtent hvor mange 75- åriinger det ville være i Omtrent. Men vi synes ikke å planlegge for det. Det viser problemene som er oppstått med de ytelsesbaserte pensjonene etter hvert som levealderen har økt og de økonomiske utsiktene har endret seg. Selve ordet eldrebølgen, speiler ikke bare vår mangel på fremsyn, men våre foreldede forestillinger om det å være gammel. Våre tanker om eldre og gamle synes mer å ta utgangspunkt i hva som var relevant og omsorgsfullt et par generasjoner tidligere. Vi er kommet inn i en uvane som snakker bort de gamle, og dermed deres bidrag. Vi fornekter alderdommen. Vi sier at femti er de nye førti, og seksti de nye femti, om menneskets fire aldre, om seniorene. I en rapport fra OECD om aldring og arbeidsmarkedspolitikk, som kom ganske nylig, setter forfatteren ordet seniorer i anførselstegn. I en parentes sier han at seniorer er det vanlige utrykket for eldre arbeidstakere i Norge.» Man trenger ikke være litteraturforsker for å skjønne at forfatteren synes det er litt søtt og ganske håpløst. 11

12 I mange viktige sammenhenger har vi bare to ord for stadiene i livet: barn og voksen. Det er nok for å definere vår rettslige status og våre borgerrettigheter. Vi trenger knapt flere. Vi er kommet for langt når vi må sminke virkeligheten, med mer velklingende ord for å si noe om vår alder. I sin ytterste konsekvens kan bare vår behandling av og tenkning om de gamle, om deres behov og deres muligheter gis mening hvis vi ser på dem som en del av en felles virkelighet. Og ikke stadig plasserer dem i gotikken. Den økonomiske virkeligheten krever at vi bruker deres potensiale, deres kunnskap, deres arbeidsevne og innsats, som i høy grad er lik alle andres. 8. Menneskenes hjerter Vi snakker oss fort bort fra kjerne i oss selv og menneskets ugjenkallelige kår. Sigrid Undset skriver: Ti sed og skikk forandres meget, alt som tiden lider, og menneskenes tro forandres, og de tenker anderledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. Fornekter vi alderdommen, fornekter vi neste omgang døden, svakheten og sykdommen. Vi skal alle ende der. Sammen med tenkningen om hvordan vi endrer vårt syn på de produktive mulighetene i alderdommen, må vi reflektere over hvordan vi behandler våre aller eldste. Vi har hatt en tendens til å se det som et kvantitativt problem. Det offentlige er mest komfortabel med å løse kvantitative problemer. For det offentlige handler det ofte om plasser og pleiere. Men da har vi ikke løst det kvalitative problemet, som saken egentlig dreier seg om. Vi kan spørre hvorfor er vi der: Hvorfor reduseres så ofte problemet med de eldste eldre til et spørsmål om sykehjemsplasser? Kan det tenkes at det henger sammen med våre tanker om de gamle i sin alminnelighet. Det er ikke umulig Det kan hende det henger sammen med at vi har sett på de gamle som uproduktive eller på ferie. Og ikke som det de er, innenfor i et sømløst fellesskap med alle andre. Vi har plassert dem i gotikken, i stedet for vår felles hverdag. Vi synes på de ene siden å glemme at de gamle stort sett greier seg selv og på den andre side at vår forpliktelse for de eldste eldre ikke er 12

13 oppbevaring, men deltagelse i vårt felles liv. Kan vi få det til det når så meget av vår tenkning har dreid seg om å skape skiller mellom de gamle og de andre. Dersom bare en av skrekkhistoriene vi hører om omsorgssvikt er sann, skulle skammen ikke være til å bære. Den bæres bare fordi de det gjelder ikke fullt ut er innenfor vårt fellesskap. Uansett alder, Sigrid Undsets ord gjelder : Menneskenes hjerter forandrer seg ikke. Avslutning Vårt syn på aldring og alder og våre valg i fortid må justeres nå og i årene som kommer. Det er aldri lett. Vanskeligst av alt er det kanskje å revurdere vår menneskesyn: hvem vi gamle er, hva vi kan og hva vi finner mening i. Tilfeldige avgrensninger og irrelevante begrensninger fører alltid og uvegerlig til diskriminering. Å la hudfarge, etnisitet, kjønn eller alder bli viktige kjennetegn for vårt verd, er all mobbings mor. Her ligger vår største utfordring. Veien videre går gjennom enkle og rasjonelle pensjoner basert på sparing og innskudd, konkret knyttet til hver enkelt av oss. Veien videre går gjennom en opphevning av alle grenser for avslutningen i arbeidslivet basert på alder alene. Veien videre går gjennom nulltoleranse for diskriminering av eldre i arbeidslivet, som i samfunnet ellers. Veien videre går gjennom vår felles menneskelighet. Takk for oppmerksomheten. 13

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 17. september Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Helsedirektoratet Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun (fra

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland NAV Nordland Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland Hva er bra med eldre i arbeid? Hvilke ressurser har de eldre i arbeid? Erfaring, modenhet, livsvisdom

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Folkehelsemelding 2015

Folkehelsemelding 2015 Folkehelsemelding 2015 Aktive eldre en moderne eldrepolitikk Konferanse for kommunale eldreråd, Oppland fylkeskommune, Biri, 9.oktober Aina Strand, HOD Hvorfor ny folkehelsemelding nå? Presentere regjeringens

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Pensjonsreformen i mål?

Pensjonsreformen i mål? Pensjonskassekonferansen, 15. april 2015 Pensjonsreformen i mål? Yngvar Åsholt Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda De siste utviklingstrekkene på pensjonsområdet Har pensjonsreformen nådd sine mål?

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Seminar i anledning folketrygdens 40-årsjubileum Oslo, 29.11.2007 Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Hilde Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Antall eldre øker mer enn antall i yrkesaktiv

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Statens seniorråd ønsker en stortingsmelding om regjeringens seniorpolitikk

Statens seniorråd ønsker en stortingsmelding om regjeringens seniorpolitikk Statsråd Hanne Bjurstrøm Arbeidsdepartementet 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Eyvind Frilseth Dato 08.06.12 Statens seniorråd ønsker en stortingsmelding om regjeringens seniorpolitikk Sammendrag Statens

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Forventet pensjoneringsalder :

Forventet pensjoneringsalder : Forventet pensjoneringsalder : Unge uførepensjonister trekker pensjonsalderen ned AV ODDBJØRN HAGA SAMMENDRAG Vi har i denne artikkelen sett på forventet pensjoneringsalder i perioden. Etter en moderat

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Eldrebølgen eller er det en bølge?

Eldrebølgen eller er det en bølge? 1 Eldrebølgen eller er det en bølge? Ipsos MMI Fagdag Oslo 30. august 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen Statstisk sentralbyrå Hva preger befolkningsutviklingen i

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Demografisk utvikling generelt

Demografisk utvikling generelt Demografisk utvikling generelt Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. Østby: Den norske eldrebølgen 2. Our aging world (OAW) Østby gir norsk empiri OAW internasjonalt perspektiv

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014

Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Aktuelle saker FSFING 5.Februar 2014 Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS) Geir Anda Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 FSF vil påvirke FSF vil være

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

«AKTIVITET SOM OVERGREP» Fylkesmannen i Hordaland 2015 Runar Bakken Dosent

«AKTIVITET SOM OVERGREP» Fylkesmannen i Hordaland 2015 Runar Bakken Dosent «AKTIVITET SOM OVERGREP» Fylkesmannen i Hordaland 2015 Runar Bakken Dosent PREMISS: ALDERDOM ER IKKE DET SAMME SOM SYKDOM HVILKET BETYR: Sykdom kan kureres med rett «medisin» Alderdom kan IKKE kureres

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn 1 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Seminar, Pandagruppen Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Lørenskog 27. januar 2011 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes AV MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG 4 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for finansieringen

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Pensjon og arbeidsinsentiver

Pensjon og arbeidsinsentiver Pensjon og arbeidsinsentiver Seminar, Perspektivmeldingen Espen R. Moen Handelshøyskolen BI 31/3 2016 Disposisjon 1. Innledning. 2. Kort om observerte effekter av pensjonsreformen. 3. Litt om mulige dynamiske

Detaljer

Et blikk på Kompetanse

Et blikk på Kompetanse «Vi gir mennesker muligheter» Et blikk på Kompetanse - utviklingsprogram for inkludering av innvandrere KS/BTV, 180118 // Terje Tønnessen, direktør Nav Telemark «NAV skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked,

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet 2 Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Viderefører

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer