Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innkalling til medlemsmøte Side 4, 5. Referat frå styremøte Side 6,7. Referat frå medlemsmøte Side 8. Oppsummering av Røde Fjær Side 9. Resultat frå Røde Fjær Side 10. Gratulera til Røde Fjærkomiteen Side 11. Takkeannonse i Bladet Shl. Side 12. I klatreveggen Kommande møte: 3. mars vert hjå Fylkesnes Bil. Sjå innkalling I mellom visna lauv og nakne greiner ei snøklokke eg fann. Ho stod der kvit og lyste mot bleikblå himmelrand. Eg måtte storleg undrast, ho var `kje der i går. Ho varmde mildt mitt hjarta der ho fullkommen står. Du vesle blom, du kjære, du gav meg glede stor. Du trossa snø og kulde og gav meg von om ein vår som gror. Birger Søreide SNØKLOKKA Side 13, 14. Utleige, Tråastølen Side 15. Grasrotandel Vakkert dikt som stod på trykk i Bladet Sunnhordland for nokre år sidan. Siste side I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener RØDE FJÆR 2015 Flott gjennomført og med eit imponerande resultat for klubben. Klubben har no lagt bak seg RF aksjonen og resultatet NOK tilsvarande NOK 3450 pr. medlem, er noko me kan vera stolt av. Hadde alle LIONS medlemmer i Norge bidradd tilsvarande, ville resultatet blitt 39 millionar og ikkje som pr. i dag 23 millionar. Takk til RF komiteen som systematisk har jobba over fleire månader, og alle andre medlemmer som har bidratt til eit resultatet som viser igjen i LIONS Norge. To travle månader står no framfor oss i klubben: Fredag 14. April skal Løvinna for ein kveld avviklast: Komiteen er godt i gang med planlegging, innhenting av sponsorar etc. Marknadsføringa viser alt igjen med eit flott innslag i TV Haugaland sist helg, og brei omtale i Sunnhordland denne veka. Annonseavisa og tulipanaksjon i slutten av august er også vel i gang, tulipanar er bestilt og sal av annonsar godt i gong. Vel møtt til medlemsmøte 3. mars, der opning av vårt siste avslutta brønnprosjekt «Kjell Lønnings minnebrønn» vil bli presentert. Aktivitetsleiar vil orientera om pågåande prosjekt og mulige nye aktivitetar i klubben. Nominasjonskomiteens framlegg til nytt styre vil også bli lagt fram, og medlemmane får siste ordet før nytt opptrykk av klubbvimpelen blir bestilt. Lionshelsing frå President Terje

3 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 3 Mars 2015 Møtestad og tid: Fylkesnes Bil, kl Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 026/14-15 Sak 027/14-15 Sak 028/14-15 Sak 029/14-15 Sak 030/14-15 Sak 031/14-15 Sak 032/14-15 Sak 033/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige medlemsmøte Brønnopning Zambia «Kjell Lønnings minnebrønn» v/ Tone Lønning Opptak nye medlemmer v/ Kjell Aktivitetsleiar orienterar Røde Fjær 2015 oppsummering v/ Anne Grete Løvinna for ein kveld v/ Vibecke Nominasjon fiskalåret v/ Helge Klubb vimpel v/ Ole Arthur Eventuelt TETOR:

4 Referat frå styremøte LC Stord Fitjar Mandag 16 Februar 2015 Desse møtte: Terje Torget, Helge Sagvåg, Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Marit Sævik Stockmann, Margit Tveito, Anne-Grete Sandtorv, Ole Artur Vaage, Gyri Nysæter og Håkon Frode Særstein LIONs etiske norm. Sak 041/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå siste styremøte. Godkjend utan merknader. Sak 042/14-15 Clubmaster / Sosialkomite: planar framover og evaluering av siste medlemsmøte Kjekt møte sist med 30 frammøte. Medlemmane er flinke å melda frå om dei kjem eller ikkje. Mars møte: Nominasjonsmøte på Fylkesnes bil. Ekstra «sosial» møte Fredag den 13.mars, invitasjon kjem. Aprilmøtet vert 7.april Saknar opprop for å bli kjend på medlemsmøta. Sak 043/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, kasserar, medlemsansvarleg, og andre; Aktivitetsleiar : Annonseavisa er godt i gang. Løvinne kvelden og tulipanaksjonen er i kjømda. Håkon Frode : Orienterte om kvinneprosjektet i Comalapa. Summen han ber om er kr. Styret ber IRC om å ha eit forprosjekt på dette med ei ramme på kr. Helge kallar inn til første møtet. Røde fjær innsamlinga gjekk flott, godt leia av Anne-Grete Sandtorv. Pål orienterte om den økonomiske stoda. Styret får god orientering om økonomien. Rekruttering: Fire potensielle nye medlemmar. Me skal ta opp ein ny medlem neste møte, og ha fleire på observasjon etter kvart. Helge orienterte om arbeidet i valkomiteen. Sak 044/14-15 Klubbvimpel v/ Ole Artur Vaage Han har fått i oppdrag av styret om å koma med framlegg til ny vimpel, eller endringar med rot i den gamle vimpelen. Seniorane ønskjer ikkje noko endring på vimpelen. Presentasjon av vimpelen på neste medlemsmøte. Ønskjer tilråding frå medlemane. Styret har to framlegg. Ny logo må vera på den nye vimpelen og vera på kvit eller blå bakgrunn. Sak 045/14-15 EMAUS PC prosjekt v/ Gyri Borna på barneheimen treng grunnleggjande datakunnskapar når dei skal ut i skule- / yrkeslivet. 5-6 pc-ar i starten. Lokal klubb involverer seg. Styret er orientert om at kr av budsjetterte EMAUS midlar vert brukt til pc-ar. Omdisponering av pengane som allereie er i prosjektet.

5 Sak 046/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; LIONS tulipanpris - eldsjel, førebels ingen kandidat, president føl opp frist 1 mars Ungdomsutveksling (Litauen / Ane) Søknad om dekking av reise v / Reidun i ungdomsgruppa. Løyvt 3000 kr. Sak 047/14-15 RF aksjon oppsummering v/ Anne-Grete Takkar alle for god hjelp. Har vore mykje arbeid. Utfordringane var å få bøssebærarar kr kom inn. Totalt hadde me 250 bøsser i sving. Avisa Sunnhordland dekkjer ikkje Bømlo, me må ha takkeannonse i Bømlonytt. Godt styrt frå sentralt hald. Flott resultat frå lokalt hald. Styret løyver kr til lag og organisasjonar for dugnad med bøssebæring. Sak 048/14-15 Eventuelt Endringar i Lions Norge, Hovde valde trekkja seg Kai Arne Sørensen har overteke. Bladet Sunnhordland RF annonse rekning på kr, godkjent. Stine Sofies stiftelse Me løyver 200 kr Helsesport Sonjas kvile, treng nytt tak. Kommunen må stilla med materialar. Kan det vera dugnadsvilje i klubben? Sak for neste medlemsmøte. Sonemøte i morgon. President og sekretær reiser. Sak til sonemøte: Ny sonebrønn?, ønskje om at fleire klubbar tek del. 25 års jubileum for Løvo og annonseavisa. Fest til hausten. Tore på Frivillighetssentralen. Har eit arrangement om måndagar i Sævarhagen og Buneset. Dei treng sjåførar til transport til og frå arrqngementet. Julekaravanen. Bente var med, men no har Helge vore med. Helge inviterer med Hanne Almås til dette arbeidet. Kvote for Distriktsmøte- påmelding innan 15.mars. Me har 9 stemmer. Søknad om økonomisk støtte frå Helsesøstrene om pengar til helsesøster konferanse. Søknaden er avslått MJ

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 03. Februar 2015 Lions etiske norm Frammøte: 68% Sak 022/14-15 Godkjenning av innkalling og referat frå forrig medlemsmøte Ingen merknader Sak 023/14-15 Sak 024/14-1 Røde Fjær aksjon v/ Anne Grete Aksjonsveka februar, er i gang. Alt materiale er kome på plass. Informasjon om materiellet. Treng fleirebøssebærarar. Det kjem ulik informasjon i massemedia. Aktivitetsleiar orienterar v/ Svein Nye medlemmar har fått spørsmål om kva aktivvitetar dei vil delta i. Astrid Kjellevold Steinsland er første Ungdomsgruppa v / Reidun: Søknad frå Ane om dekking kvinne som leiar eit medlemsmøte i LC av reise i samband med Julekaravanen. Stord Fitjar Søknad frå Linda Nonås Fylkesnes, om støtte til arbeid mot mottakssenteret med born / ungdomar som har ulike traume frå krigsopplevingar. Born av psykisk sjuke, har hatt sitt første vellukka møte. Løvinnekvelden v/ Vibeke: Store planar for arrangementet. Satsar på 20 utstillarar. Ønskjer ein på ein hovudsponsor, andre sponsorar og fleire bidragsytarar. 17.april er dagen. Ønskjer at 20 mann frå klubben stiller opp til alle arbeidsoppgåvene. Ordføraren kjem. Inntektene ønskjer gruppa skal gå til Onkologisk avdeling ved Stord sjukehus, Emaus og born av psykisk sjuke foreldre. Styret har handsama desse tankane om kvar pengane skal gå. Vedteke ved akklamasjon. Tulipanane v/ Øyvind : Bestilt 1 kasse meir enn før. Ny stand ved Spar Haga. Tulipanaksjonen er 25.april. I samband med dette gjev me og ut annonseavisa.. Sak 025/14-15 Comalapa Guatemala: Kvinneprosjekt v/ Håkon Frode Informerte medlemsmøte om prosjektet. Comalapa har hatt samarbeid med Stord kommune. Han fortalde frå det politiske systemet. Mange av kvinnene er framleis ikkje registrert. Det kostar pengar. Dei må altså ha identitetspapir for å kunna stemma. Ei registrering kostar ca 80 kroner. I nærleiken finst det ein lokal Lions klubb. Møte stilte mange spørsmål som Håkon Frode svarte godt på. Eventuelt v/torkjell Stana: Vimpel. Kvifor vil me ha ny vimpel? Han fortel om at det var vanskeleg å få godkjenning og litt historie om då dei fekk laga denne vimpelen. I 1998 fekk Kjell Lønning med seg til møte i USA. Han fekk der mykje skryt for han. Han ønskjer at me må tenkja oss om dersom me vil endra han. Løvo er 25 år i år. Alle Løve avisene er samla på Hagerupshuset. I starten ver det eit ark. Ønskjer at nye medlemmar skal få sjå desse. Kvar første måndag i månaden er det aktivitet der, eller avisene kan verta tekne med til eit medlemsmøte MT

7 Lions Røde Fjær 2015 Sida 1966 har Lions Norge kvart femte år gjennomført innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær, og i år var formålet for innsamlingsaksjonen stiftinga Det er Mitt Valg. Målet for Lions Norge var å sama inn 30 millionar kroner, auka kunnskapen om Mitt Valg, og rekruttera nye medlemmer til Lions. Mitt Val er et undervisningsopplegg til bruk i skular og barnehagar over heile landet for å hindra problemåtferd som mobbing og rusmisbruk. Mitt Val lærer barn og unge sosiale ferdigheter og styrkar sjølvkjensle og mestringsfølelse. Skular i kommunane i Bømlo, Stord og Fitjar har alle brukt Mitt Val med gode resultat. Lions Røde Fjær aksjonen 2015 starta derfor tidleg med å setja fokus på mobbing og korleis dette er et stort problem for unge i dag. Sterke historiar i media utløyste fakkeltog over heile landet. På Stord var LC Stord Fitjar med og sponsa faklar og refleksar, og me var mange frå klubben i fakkeltoget den 19.november. Anne-Grete Sandtorv, ein suveren prosjektleiar for Røde Fjær-aksjonen Lions Røde Fjær 2015 har hatt god drahjelp av lokale medier i Bømlo, Stord og Fitjar. Gode reportasjar frå rektorar som brukar Mitt Val i kvardagen satt fokus på bodskapet: Det er betre å byggja barn enn å reparere vaksne! Lions Røde Fjær er i hovudsak ein bøsseberaraksjon, så også i vår lokale klubb kor 260 bøsser var i aksjon frå dør til dør i Bømlo og Fitjar sundag 8.februar. Det var utfordrande å få nok bøsseberarar sjølv om me freista med dugnadspengar. Etter mange rundar datt dei fleste brikkene på plass og det er all grunn til å hylla dei som gjekk med bøssene. På Fitjar var me til stades på Spar Fitjar og me traff Fitjarbuen på laurdagshandel. I tillegg var me på Sandvikvåg sundag ettermiddag. Bøsser var også i sving på torsdagsquizen på Bakeriet Frugård og på Amfi Stord senter og Heiane Storsenter laurdag. Spinae Company hadde ei flott danseoppvisning med smakebitar frå «My bad» og dansarane tok runden med bøsser i etterkant på Amfisenteret. Totalt fekk LC Stord Fitjar inn kr: ,- i bøssene, og bedriftskampanjen gav kr: ,- til Lions Røde Fjær. Med et samla resultat på kr: ,- er me i mål, og har fått eit resultat som me har all grunn til å vera stolte over. Som Lions Røde Fjær Kontakt vil eg retta ei stor takk til medhjelparane i prosjektgruppa; Kjerstin, Paul, Erik og Reidar. Takk til Ole Johnny, Rappi og Bente for drahjelp med bøsseberarane i Sagvåg og Fitjar, og til Pål og Terje Aase for regnskapsteknisk kompetanse. Ei stor takk også til dei andre medlemmene i klubben som bidrog med gode idear, dugnad med bøsseblombering, pakkedugnad på Sunnhordland, publisering, bøssebering og sponsing. Og ikkje minst ei stor takk til president Terje for fantastisk god støtte for meg, og mykje praktisk hjelp. Vel blåst Lions Røde Fjær 2015! Med takknemleg helsing Anne-Grete LRF Kontakt Ein glad og nøgd oppteljingsgjeng. F.v. Anne-Grete Sandtorv, Pål Helland, Eirik Lied, Reidar Steeslid, Paul Engeseth og Kjersti Onarheim Håvardsholm.

8 RESULTAT Lions Røde Fjær Side :46:00 Administrator Periode SALGSINNTEKT Bøsseinnsamling Gaver/internt salg Produktsalg Søknader/støtte Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER ANNEN DRIFTSKOSTNAD Eksterne tenester/teljegebyr Opplæring/Dette er mit val - bosjyre Innsamlingskostnader/servering Markedsføring LRF-produkter innkjøp Aktivitet/LRF-brosjyrar Diverse Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT

9 Ein imponerande organiseringsjobb av Røde Fjær-komiteen med Anne-Grete Sandtorv i spissen. Det er ikkje få timar som ligg bak denne organiseringa. Heilt frå du tok på deg jobben, har du hatt fokus på kampanjen og fora oss medlemmane med informasjon på ein engasjerande måte. Dette har vore viktig, for det er ikkje like lett å få ein så passa stor organisasjon som LC Stord Fitjar til å komma på rette sporet. Du, Anne-Grete greidde det saman med dine medspelarar i komiteen. Gratulera med ein svært vellukka aksjon. Veret den dagen, som elles, kan ingen styra med, men likevel vart resultatet framifrå godt. Her er frå aksjonen på Heiane, laurdag, den 7. februar. Det var det dans og show og innsamling Ein sprudlande dugnadsgjeng samla i distribusjonshallen til Bladet Sunnhordland for å leggja inn brosjyrar om Lions Røde Fjær.

10 Takkannonse etter Lions Røde Fjær 2015 Lions Røde Fjær 2015 har samla inn pengar for å styrkja prosjektet MITT VAL og gje barn og unge over heile Norge moglegheiten til å delta i programmet. Skular i kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har alle brukt programmet MITT VAL med gode resultat. Den lokale Lionsklubben har i perioden februar hatt ulike Lions Røde Fjær aktivitetar. Bøsseberaraksjonen 8. februar vart det store løftet og me vil retta ei stor takk til alle som støtta oss med pengar i bøssene til inntekt for Lions førebyggjande arbeid for born og unge. Me vil også retta ei stor takk til bedrifter, frivillige organisasjonar og enkeltpersonar som har bidrege på ulikt vis anten med pengar, som støttespelar eller som bøsseberar. Denne støtta var avgjerande for at me rakk det flotte resultatet på kr: ,- Me rettar ei stor takk til; Bakeriet Frugård og torsdags-quizen, Mediehuset Sunnhordland, Bømlo-nytt, Fitjarposten, Sagvåg skule ved rektor, Folderøy skule ved rektor, Frivilligsentralen Stord, Bydelsbloggarane, Stord Røde Kors, Bømlo Røde Kors, Stord IL Svømmegruppa, Stord Handball J16, 8. kl. Nordbygdo ungdomsskule, Bedehusgjengen, Russen på Stord, Spinae Company og Magdalena From Delis, Stord Pensjonistforening, Stord Mannskor, Frivilligsentralen Bømlo FAU Meling skule, FAU Finnås skule, 8. kl. Hillestveit skule, FAU Gilje skule, FAU Espevær skule, FAU Folderøy skule, Elevene v. Bømlo Folkehøgskule, FAU Rubbestadneset skule Det er betre å byggja barn enn å reparera vaksne! Helsing Lions Club Stord Fitjar på vegner av Lions Norge

11 Ny flott aktivitetskveld i ungdomsgruppa. Denne kvelden var sett av til fysisk aktivitet i klatreveggen i Stord Sportssenter. Her fekk dei utfordringa der alle sprengde nye grenser, og fekk noko betre sjølvkjensle kva ein kan utretta. Instruktøren festar tryggleikmsselen og sikrar at alt er klart til klatring, og det er alltid trygt å ha god sikring Veggen skal forserast med god styrke i både armar og bein. Dette var nok eit vellukka prosjekt, vel organisert av ungdomsgruppa i klubben. Vel blåst denne gongen og. Ved sida av klatring, var det litt kappspringing i løpebanen. Også her fekk dei ta seg skikkeleg ut. Det er tydeleg at Johanna, som har vore med å fanga opp desse ungdomane, har truffe godt i høve til behov og trong for samhanmdling og sosialisering, og ikkje minst at dei får bryna seg på ulike utfordringar. Her må me medlemar berre trø til når gruppa treng assistanse ved neste korsveg.

12 Til alle Lions-klubber i distrikt 104D Reservasjon av plass på Tråastølen i 2015! Klubber i distriktet som ønsker å benytte Tråa stølen i 2015, må sende en påmelding til undertegnede innan Påmeldingen må inneholde tidspunkt og lengde på leieperioden og sendes på . Viser til vedlagt utleiekalender. På bakgrunn av disse søknadene utarbeides det en utleieplan, som legges ut på distriktets hjemmeside. Dersom det kommer flere søknader på same tidspunkt vil aktiviteter knyttet til barn og unge ha fortrinnsrett. Søknader som kommer etter , vil fortløpende bli påført utleiekalenderen. Til orientering er det mange sengeplasser på stølen, slik at fleire klubber kan være der samtidig Hyttestyret vil som vanlig gjøre stølen i god stand for sesongen Vi oppfordrer klubbene i distriktet til å bruke tilbudet om å leie Tråastølen Per Gunnar Nyheim daglig leder Mobil NB! Datoane i brevet er ikkje heilt oppdaterte. Dette vil presidenten opplysa om på kommande møte.

13 Tråastølen, Utleige for 2015, Kalender for reservering Veke Dato Aktivitet Ansvarleg Kontaktpersonar 13/14 28/3-06/4 Påske 20 11/5-17/5 Kr.himmelf./17.mai 21 18/5-22/5 22/5-24/5 Opning av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 22 25/5-29/5 30/5-31/ /6-05/6 05/6-07/6 HVPU LC Sotra Terje Pedersen 24 08/6-12/6 Spesialklasse AVS LC Askøy Per Gunnar Nyheim 12/6-14/6 Klubbsamling LC Lyshovden Alf Gunnar Pettersen 25 15/6-19/6 HVPU (15-19 juni) LC Ullensvang Frank O Olsen 19/6-21/ /6-26/6 Mola (22-26 juni) LC Bergen Vest Arne Buanes 26/6-28/ /6-03/7 Leir for barn LC Sotra Terje Pedersen 03/7-05/7 Leir for barn LC Sotra Terje Pedersen 28 06/7-10/7 10/7-12/ /7-17/7 17/7-19/ /7-24/7 24/7-26/7 Klubbsamling LC Voss Ivar Norekvål 31 27/7-31/7 31/7-02/8 Dugnad Hyttestyret Johan G. Vestbø 32 03/8-07/8 Dugnad 07/8-09/8 Leir, ungdom Litauen 104D Agnar Høysether 33 10/8-14/8 Albatrossen LC Bergen Vest Ola Martin Rongved 14/8-16/8 Klubbsamling LC Etne Rolf Eikemo 34 17/8-21/8 Klubbsamling LC Vindafjord Johan Georg Vestbø 21/8-23/8 Klubbsamling LC Skånevik Paul Tungesvik 35 24/8-28/8 28/8-30/8 Klubbsamling LC Ulrikken Tore Smith Jørgensen 36 31/8-04/9 04/9-06/9 Klubbsamling LC Åsane Nord Kjell Aase 37 07/9-11/9 11/9-13/9 Klubbsamling LC Sotra Terje Pedersen 38 14/9-18/9 18/9-20/ /9-25/9 25/9-27/ /09-02/10 02/10-04/ /10-09/10 Stenging av anlegget Hyttestyret Johan G. Vestbø 09/10-11/10 Når det gjelder tidspunktet for åpning av anlegget, vil snø og føreforhold for ein stor del avgjøre dette, men vi regner med ultimo mai og stenging primo oktober. Husk at en også kan ha leiesamarbeid på tvers av klubb/sone. Kontakttelefonar: Utleige: Per Gunnar Nyheim Hyttestyret: Johan Georg Vestbø Terje Pedersen

14 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer Jonas Eldøy Magne Jostein Mikkelson Jarle Neset Kjerstin Onarheim Håvardsholm Nils Johan Erdal Johanne T. Malme Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Årmålslista er ikkje oppdatert etter at fleire nye medlemmer er komne inn I klubben. Dette må me ordna opp i. Orsakar så mykje for det. Frå redaktøren! Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Eit svært vellukka og godt organisert opplegg med Røde Fjær er gjennomført. Gratulera til komiteen med Anne- Grete i spissen. Nye prosjekt skal i nær framtid gjennomførast. Eg fekk vera med ei stutt tid å sjå på ungdomsgruppa som hadde klatring på programmet i klatreveggen i Stord Sportssenter. Utruleg flott opplegg der ungdomane fekk prøva seg på noko heilt nytt, og fysisk aktivitet såg det ut til at dei hadde behov for også. Her har klubben si ungdomsgruppe gjort, etter mitt syn, ein genistrek med å få tak i desse ungdomane som i høgste grad treng hjelp, omsorg og støtte på vegen vidare i livet. Dette arbeidet på me berre støtta opp om både økonomisk og når gruppa ber om hjelp frå medlemmane i klubben. Lukke til med eit eineståande flott arbeid. Lars Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 4 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

- 1- ÅnsernETNrNG for 2013. Rongved LC Bergen/Vest styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem. Stiftelsen Lions TråastØlen. Virksomhetens art:

- 1- ÅnsernETNrNG for 2013. Rongved LC Bergen/Vest styremedlem, Terje Pedersen LC Sotra styremedlem. Stiftelsen Lions TråastØlen. Virksomhetens art: - 1- Stiftelsen Lions TråastØlen org.nr. 98A 592747 ÅnsernETNrNG for 2013 Virksomhetens art: Stiftelsen Lions TråastØlen er eid av Lions Norge distrikt 104D leier og driver anlegg og fjellområde tilhørende

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3

kr 268 000,- Til topps 2 Feriefryd 2 Barnepanel 2 Sparebankstiftinga 3 Holst Legat 3 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 3 - juni 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014

Innkalling, program og sakspapirer for. Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 Innkalling, program og sakspapirer for Regionårsmøte Balestrand 25.-27. april 2014 1 NLM Region Vest Regionårsmøte 25.-27.april 2014 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering a) Val av

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Fylkesaktuelt. Demensaksjonen 2015 SEPT 2015. Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august

Fylkesaktuelt. Demensaksjonen 2015 SEPT 2015. Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august Fylkesaktuelt 03 SEPT 2015 NYTT FRÅ FYLKESKONTORET FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august Demensaksjonen 2015 Maria og Martine sykla Norge

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 16. desember 2012 Nr. 4 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Korpsets mor fekk kulturprisen Side 6 og 7 side 4-5 Side 8 Slutt for Gunnar Ei lang

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer