KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget

2 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for informasjon, økonomi og IKT s. 39 Avdeling for kommunaltekniske tjenester s. 48 Avdeling for kultur s. 60 Avdeling for plan og natur s. 68 Avdeling for skole og barnehage s. 75 Rådmannen s. 83 Personaltjenesten/ s. 85 Felles annen generell opplæring 2

3 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedavtalerevisjonen i 2006 ble partene enig om følgende: 7 Kompetanseutvikling Partene erkjenner den store betydning øket kompetanse har for den enkelte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. Partene er enig om at det er viktig med kontinuerlig etterutdanning i forhold til tempoet i den teknologiske utviklingen. Den enkelte kommune/fylkeskommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen/fylkeskommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Hvor partene er enige lokalt kan det i kommunen/fylkeskommunen defineres nærmere omfang av opplæring, under henvisning til den enkelte kommune/fylkeskommunes forhold. I tillegg har KS følgende merknad: Bestemmelsen krever at kommunen/fylkeskommunen utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, etter å ha kartlagt og analysert kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det er ingen formalkrav til hvordan en slik plan skal utarbeides eller se ut. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, er følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling lagt til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 3

4 utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Hovedtariff-forhandlingene i 2008 hadde stort fokus på kompetanse og kompetanseutvikling, og det vises i den forbindelse til kapittel 3, pkt. 3.3 i Hovedtariffavtalen: Kompetanse - læring og utvikling Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Arbeidet med å gjennomføre kartlegging av den enkelte arbeidstakers kompetanse regnes påstartet i løpet av kort tid, og det vil være naturlig å se denne kartlegginga i sammenheng med oppfølging av foreliggende plan i løpet av tida som kommer. Steinkjer kommune har lang erfaring med å utarbeide kompetanseplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper som er beskrevet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. Avdelingene utarbeider egne planer, som så blir samordna i en felles plan. Denne metodikken er også videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Planutkastet for år 2010 er bygger på fireårsplanen for perioden som ble vedtatt i fjor. Fireårsplanen angir retningen på kompetansehevingstiltak ut fra vedtatte politiske mål, mens årsplan for 2010 beskriver konkrete tiltak som avdelingene har planlagt å gjennomføre kommende år som et ledd måloppnåelsen. En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak gitt avdelingene et økonomisk handlingsrom for all aktivitet i det kommende året. Det er den enkelte avdeling som selv har ansvaret for å gjennomføre de planlagte tiltak. I tillegg kommer de felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak som går på tvers av avdelingene. En del planlagte tiltak vil kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Dette er den enkelte avdelings og tjenesteenhets eget ansvar. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med arbeidstakerorganisasjonene, som er rådmann Torunn Austheim, personalleder Karsten Saugestad, 2 representanter for Fagforbundet; Rolf Bosnes og Brit Gulli Rones, 2 representanter for Unio; Ruth Wenche Borgan og Einar Haug, representant for YS, Mona Asp, og representant for Akademikerne, Arne Gunnar Kvaal. I tillegg deltar to avdelingsledere; avdelingsleder for bistand og omsorg Kirsten 4

5 Lange og avdelingsleder for helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet i utvalget. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en stor ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument gir også et godt grunnlag og forankring for det arbeidet som gjøres på dette området. Her slås det fast at all slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Kompetanseplanen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, som gir sin tilslutning til planen, og vedtas politisk i Administrasjonsutvalget. Personaltjenesten, jan

6 6

7 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5100 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Videreutvikle samhandlingskompetansen i avdelingen og på tvers av avdelinger Brukermedvirkning Bruk av IP (Individuell plan) Kvalitetssikre dokumentasjon Lederutvikling Hovedmål for avdelingen i 2010: Utvikle en robust samhandlingskompetanse i avdelingen Videreutvikle økt brukermedvirkning på alle nivå i organisasjonen Offensiv handling for bruk av Individuell Plan (IP) til brukere som har behov for det 7

8 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Saksbehandling Tildelingsteam Ledere nivå 3 og 4 I/E Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Leder for Tildelingsteamet Fylkesmannen 2. Videreutdanning i Jus Vernepleier Tildelingsteam E Videreutdanning 2010 Kr ,- Avdelingsleder Leder for teamet HiST 3. Prosjektledelse Konsulent i stab E Videreutdanning 2009/2010 Kr ,- Avdelingsleder HiNT 4. Oppdatering på aktuelle lover/forskrifter Forvaltningsloven Offentlighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Kvalitetsforskriften 5. Samhandlingskompetanse Videreutvikle tvarrfaglig samarbeid med fokus på ansvarsgrupper og IP Tildelingsteam Ledere Tildelingsteam Ledere nivå 3 og 4 Andre ansatte I/E Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Fylkesmannen Leder for Tildelingsteamet I Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Ledere nivå 3 og 4 Ressurspersoner 8

9 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE NORD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5110 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Fagområdene rus og psykiatri Dataverktøyene Profil og PDA Fagområdene kunnskap, læring og veiledning Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Økte kunnskaper om rus og psykiatri blant personalet Kunnskaper om og aktiv bruk av Profil inkl. PDA der disse er tilgjengelig Introdusere, utprøve og evaluere bruk av veiledningsgrupper blant personalet Fokus på læring og kunnskapsdeling i enheten 9

10 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE NORD I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1. Kartlegge og beskrive betydningen av de ulike arenaer for læring og kunnskapsdeling i enheten; rapport, møter, kurs og hospitering Seksjonslederne I Seksjonsledermøter Februar Ingen kostnader Tjenesteenhetsleder 2. Benytte egne ressurspersoner aktivt i læringssammenheng, inklusive Friskgården Alle aktuelle ansatte I Møter, fagdager og evt. kurs Hele året Kr Tjenesteenhetsleder og seksjonslederne 3. Planlegge og opprette fagteam for rus/psykiatri i enheten, samt beskrive arbeidsmetodikken Alle aktuelle ansatte I Planleggingsmøter og samarbeidsmøter for de involverte Oppstart 1.kvartal Kr Seksjonslederne 4. Oppstart av en veiledningsgruppe i hver seksjon Alle i hjemmesykepleien I/E Gruppesamling hver. 14.dag Oppstart 2.kvartal Kr Tjenesteenhetsleder 5. Videreutvikle bruken av Profil inkl. PDA Alle i hjemmesykepleien I/E Teoretisk og praktisk opplæring, individuelt og i grupper 1.kvartal Ingen kostnader, bruk av kommunens egne ressurser Seksjonslederne 10

11 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE SØR KOMPETANSEPLAN FOR PERIODEN 2010 ANSVAR: 5120 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Kompetanseheving i aldring og eldreomsorg Fremme brukermedvirkning gjennom bruk av ansvarsgrupper og IP Være en attraktiv opplæringsbedrift Videreutvikle bruk av Profil med PDA Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Hjemmetjenesten sør vil styrke fagkompetansen innenfor aldring, eldreomsorg, rus og psykiatri, slik at brukerne vil motta kvalitative gode tjenester Hjemmetjenesten sør vil være en attraktiv opplæringsbedrift Hjemmetjenesten sør vil ha fokus på god kunnskap om bruken av våre dataverktøy og betydningen av godt systemarbeid 11

12 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR HJEMMETJENESTEN SØR I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Videreutdanning i psykiatri Fagarbeidere 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 2 Kompetanseheving i rusomsorg og psykatri Alle som jobber med brukere med denne problematikken I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3 Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Sykepleiere / vernepleiere 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Tjenesteenhetsleder Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen 4 IP og ansvarsgrupper Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 5 Videreutvikle bruken av Profil og PDA Alle I Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 12

13 Systemansvarlig 6 Attraktiv opplæringsbedrift Ansatte med H/S-faglig kompetanse I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 7 Videreutdanning i veiledning Sykepleier/vernepleier 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Tilrettelegging i enheten Stipend med kr.1500,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 8 Fagkurs: Hjerte- og kar sykdommer Diabetes Etiske dilemma Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 13

14 TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5130 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Utvikle rus og psykiatri kompetansen Veiledningskompetanse Miljøarbeid Utvikle myndiggjorte medarbeidere Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Styrke kompetansen innenfor rus, psykiatri og miljøarbeid Styrke veiledningskompetanse Gjennom myndiggjøring av ansatte utvikle et inkluderende og positivt arbeidsmiljø 14

15 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1. Veiledning Ansatte med høyskoleutdanning I/E Kurs eller videreutdanning 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 2. Kurs/opplæring ift: Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Atferdsproblematikk, rus, psykiatri 3. Kurs innen miljøarbeid Ansatte med høyskoleutdanning og fagarbeidere I/E Kurs, i samarbeid med flere avd 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4 Diskusjonsforum for kjøreregler/etikk/grenser på den enkelte seksjon Alle I 6 halvdager 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder/seksjonsleder/verneombud/ tillitsvalgt 5 Refleksjonsgrupper Alle I 12 samlinger 2010 Kr ,- Miljøterapeuter 6 Prosjektgruppe vedrørende beboere med rus/psykatri Gruppe på ca 10 ansatte I/E Oppstart oktober Kr ,- Tjenesteenhetsleder/seksjonsleder/miljøterapeuter 15

16 TJENESTEENHET SYKEHJEM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5140 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Utvikle sykehjemmene til å bli attraktive arbeidsplasser Øke kompetansen blant ansatte spesielt i forhold til smittevern og demens Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Utvikle kunnskapen om smittevern Utvikle handlingskompetanse i bruk av Pasientrettighetsloven Kap. 4 A Videreutvikle bruk av IP i sykehjem Være gode på kommunikasjon og samarbeid med pårørende Øke kunnskap om ernæring og måltid for eldre i sykehjem Gi ansatte opplæring i dokumentasjon i Profil 16

17 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET SYKEHJEM I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Smittevern Ressurspersoner på hver seksjon I/E Kurs/Fagdag Vår 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder i samarbeid med HNT 2. Pasientrettighetsloven Ledere I Fagdag/temamøter 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Sykepleiere 3. Bruk av IT-verktøy 4. Ulike fagkurs Profil (dokumentasjon) Mail/intranett Uro/demens Ernæring Smertebehandling Intravenøs behandling Blodprøvetaking Sykepleiere og fagarbeidere Sykepleiere og fagarbeidere I Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Ressurspersoner Fagkonsulenter I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 5. Årlige/pålagte kurs Alle I Kurs Vår og høst Kr ,- Tjenesteenhetsleder Medikamenthåndtering Brannvern 6. Brukermedvirkning/pårørendesamarbeid Seksjonsledere I Fagdag/temamøter 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Kommunikasjon Bruk av IP Sykepleiere 17

18 AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 33* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ingeborg Laugsand Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering og kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse for perioden er sendt til høring, og vil bli vedtatt før årsskiftet. Hovedutfordringene som er definert i kommunedelplanene vil være førende for prioritering av kompetanseoppbygging det kommende året Kultur og helse og folkehelsearbeid Samfunnsbildet er preget av økt kompleksitet og økte kompetansekrav. Dette innebærer økte krav til samhandling og bruk av tid Familieperspektiv Økt tverrfaglig satsing i helsestasjon, barnehager og skoler - forebygging Frafall i ungdomsskole og videregående skole Brukermedvirkning på individ-/ og systemnivå Klasseskiller som følge av relativ fattigdom og flyktninger Økning i gruppen eldre mellom år Desentralisert spesialisthelsetjeneste og oppbygging av DMS Kommuneoverlegefunksjonen og INVEST-samarbeid Hovedmål for avdelingen i 2010: Avdelingen skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg. 18

19 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Dataopplæring i nye program Ledere og ansatte I Dagskurs Hele året Økonomi/personal Avdelingsleder/IKT 2 Avvikshåndtering Ledere E Dagskurs 2010 Fylkesmannen HR + BO 3 Helse- og rehabiliteringskonferanser Ledere/ansatte E Dagskurs 2010 Eksterne opplæringsmidler Avdelingsleder og enhetsledere 4 Hospitering og ekskursjoner Ledere og ansatte E 3-4 dager 2010 Eksterne utviklingsmidler Avdelingsleder og enhetsledere 5 Temadager fysisk aktivitet, psykisk helse og re-/habilitering Tverrfaglig koordinatorforum I Dagseminar 2010 Interne/eksterne midler Avdelingsforum og koordinatorforum 6 Telemedisin, og helsenett, sampro m.m 7 Samhandling på tvers og koordinerende enhet Ansatte E/I Dagseminar 2010 Interne og eksterne midler Ledere og ansatte E/I Dagseminar 2010 Interne og eksterne midler Avdelingsleder, enhetledere og Info IKT Avdelingsledere i kommunen 8 Leder/strategisamlinger Ledere E/I Samlinger 2010 Interne midler Avdelingsleder 9 Brukerundersøkelser og serviceerklæringer Ledere E Samlinger HINT/ avdelingsleder 10 Tverrfaglig samarbeid, risikofamilier med barn, eks rus og psyk. BVT, B&F, barnehager og skoler I/E Interne, eksterne kurs/samlinger 2010 Egne midler/ statstilskudd MK Tjenesteenhetsleder og avdelingsleder, Eksterne, R-bup 11 Inn-Trøndelag DMS Aktuelle fagtjenester på tvers av avdelinger 19

20 og sektorer 12 Samfunnsmedisin og folkehelse Aktuelle fagtjenester I/E Halvagskurs/møte 2010 Egne midler/tilskudd Avdleder og kommuneoverlege 20

21 TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3310 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: MARIANNE VOLLEN WESTERHUS Tjenestens strategiske satsningsområder i 2010: God kvalitet på tjenestene til våre brukere. God kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling internt i enheten, med interne og eksterne samarbeisapartnere Arbeide for å få fagsystemene våre ( PI, Hspro og Profil) er godt innarbeidet. Få til system/ tiltak for brukertilbakemeldinger. Videreutvikle individ rettet arbeid. Høy kompetanse og gode utredningsverktøy. Videreutvikle systemretta arbeid i skolene. Skolemiljøutvikling/ LP modellen. Delta i Modelkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusproblemer 0-6 år. Areide for sømløste tilbud til barn og deres familier. Satse på helsestasjonen som ressurssenter spesielt mot de minste barna. Utvikle skolehelsetjenesten med vektlegging på barneskoletrinnet. Utvikle Familiens Hus som en samhandlingsarena for alle hjelpe og støtte tjenester til barn og deres familier. Prosjekt i samarbeid med Rbup. Videreutvikle Familiesenteret med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle Steinkjer Habiliteringssenter med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing i habilitering Videreutvikle ansvarsgrupper og Individuellplan som tilbud til brukerne og som et arbeidsredskap for oss som fagutøvere. Videreutvikle jordmorsamarbeid med Helseforetaket Hovedmål for avdelingen/tjenesten i 2010: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning 21

22 Svangerskapsomsorgen Alle gravide skal ha tilbud om en god svangerskapsomsorg, ut fra sin situasjon og behov. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Familiesenteret Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal fremme god helse blant barn og unge. Støtte og styrke foreldrene /omsorgspersonene i deres omsorg og oppdragerrolle. Bidra til tidlig oppdagng av avvik og tidlig intervenering. Tverrfaglig innsats tidlig. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge: Tjenesten skal bidra til at barn med behov kommer tidlig i habilitering. Tjenesten skal fremme god sansemotorisk utvikling, bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere psykososial læring og trygghet Pedagogisk psykologisk tjeneste Åpen barnehage Homestart PPT skal utrede og. utarbeide sakkyndige vurderinger for barn, unge og voksne der loven krever det. PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. Skal bidra til å stimmulere barn i samspill med sine omsorgspersoner og andre barn, nettverkbygging rundt småbarn og deres familier Bidra til økt aktivitet med naturen som tomleplass, Barnas turlag. Hjelpe familier med små barn som har det vanskelig, gjennom frivillig innsats i familien. 22

23 23

24 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspu nkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Samspill barn og foreldre, samspillsobservasjoner, tilknytning 2 IKT generelt og eget fagprogram PPI, Hspro, Profil. Telemedisin SØK-FINN-LÆR i fht pålitelige medisinske artikler/ rapporter. (eget dataprogram?) Powerpoint/ presentasjonsteknikk Alle i enheten, førskolelærere, jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger Alle ansatte i enheten Spesielt superbriukerne av fagprogrammene I Fagdag 2010 Modellkommune prosjekt midler I Eksterne/inter ne kurs Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup Enhetsleder/ fagkoordinatorene 3 Tverrfaglig samarbeid. Arbeidsmiljø, Habilitering, IP ansvarsgrupper, psykisk helsearbeid, Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere E/I Eksterne/inter ne kurs Habiliteringsgr ppa Enhetsleder/ fagkoordinatorene, drar inn andre enhetsledere der det er naturlig 4 Møteledelse Presentasjonsteknikk 5 Psykisk helse: Barne av psykisk syke og foeldre med rus. Barn/ unges psyk. Helse Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere Ansatte som arbeider med barn og unge og deres familier. I Interne kurs Enhetsleder/ fagkoordinatorene I /E BAP, samarb. med barnevern/ PPT 2010 Eget budsjett, Søkes eksterne midlermidler til I Modellkommune prosjektet Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern, 24

25 Div. fagkurs Modellkommun eprosjektet avd.barnehage/skole, Fylkesmannen, BUP, R- Bup 6 Kommunikasjon Veiledningsmetodikk/kollegaveiledning. Alle medarbeidere i enheten I/E Eksterne/inter ne kurs 2010 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator Foreldreveiledning/ foreldresamtaler/ familiefokus Metodikk anvendbar på klassemiljø/skolemiljø/barnehagemiljø. 7 PMTO 3 medarbeidere i enheten E Samarbeid med Bufetat Modellkomuneførskmidl er Enhetsleder i samarbeid med Bufetat 8 Familieterapi En medarbeider i enheten E Eksterne opplæring/ HINT/HIST / midler fra Fylkesmannen Enhetsleder, utdanningsinstitusjone ne 9 Verktøy til bruk i de ulike tjenestene Alle i de ulike tjenestene E Rbup midler fra modellkommuneforsøk et Enhetsleder i samareid med Modellkommuneforsøk et 10 Etter- og videreutdanning Spesialisering/faglig løft Alle faggrupper E Eksterne kurs NTNU, Tjenesteenhetsleder, NTNU; HISR; HINT 1 Kvalitetsutvikling av PPT Gjeldende lover, læreplaner og forskrifter. *Kunnskapsløftet Alle ansatte i PPT E Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 2 Kvalitet i saksbehandlingen og forvaltningsprosedyrer i spesislundervisningen Alle ansatte i PPT E Oppfølging av start nov Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 3 Kompetanseheving innen psykososiale Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter 2010 Im.*** Enhetsleder/ 25

26 vansker, sammensatte og spesifikke lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, prematurproblematikk, hørselsproblematikk og språkvansker. Helhetlig tenkning ift. familier. 4 Heve kompetansen på kartlegging/utviklingsscreening v/dat- KON,, WISC-III, LOGOS, Dyskalkuli ne kurs Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs Midler fra Avd. for skole fagkoordinator , Tjenesteenhetsleder, samarbeid med ledere i andre kommuner 5 LP-Modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Leksolog/ ped.psyk.rådgiver I/E Eksterne/inter ne kurs 2010 Interne midler Midler fra avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator 6 Kompetanse ift. hjelpetiltak til flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle. Minoritetspråklige, Psykisk helse/ traumer, kjønnslemlestelse Medarbeidere i PPT Helsesøster, Familiesenteret I/E Eksterne/inter ne kurs , Tjenesteenhetsleder samarbeid Flyktningetjenesten 7 Etter- og videreutdanning Hørselstap -utvikling og rehabilitering av talespråk Logoped/ spesialpedagog E Eksterne kurs Tjenesteenhetsleder og kursdeltaker 1 ICF Fysio/ ergo I Intern fagdag Enhetsleder og Gruppekoordinator 2 Barne-ergoterapi Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Finmotorikk /skrivedans 3 Barnefysioterapi- Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Ergo E Fagkurs NETF Fysio E Fagkurs NFF 26

27 Treningslære 4 Hjelpemiddelformidling mht bolig og bil. (Lovverk og rutiner) 1 EPDS - opplæring Helsesøstre / jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger 2 Nyfødt medisin, opfølging av premature 3 Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring, kommunikasjon, gruppedynamikk Fys/ergo E Fagkurs Enhetsleder/ fagkoordinator/ hjelpemidelsentralen Helsesøstre/ jordmor /fysio/ergo/ PPT Helsesøstre / Ped.psyk.rådgiver/ sosialpedagog 4 Utenlandsvaksinering Helsesøstre på vaksinasjonskontoret I Fagdag 2010 Modellkommune prosjekt midler Sykehuset Levanger, prosjekt Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup E Fagkurs 2010 Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger Kurs arr av R-Bup E Div. fagkurs Fagkoordinaror og Enhetsleder E Fagkurs Syn og hørsel Helsesøstre og leger i Interndag Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger og Namsos 6 Fagteam relatert til helsestasjon/ skole-helsetjenesten, Smittevern Helsesøstre E Hospisering/ fagkurs 2010 Eget budsjett / ekstern dekning Enhetsleder, ulike kursaktører, Helse foretaket, 1 Homestart - videreutvikling Homestart koordinator E Eksterne dager Enhetsleder og Homestart koordinator 27

28 TJENESTEENHET AVLASTNING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3320 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Marte Haugland Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Få gjennomført utbygging av Avlastingsboligen Bevare et godt arbeidsmiljø og holde sykefravær under 6,5% Kompetanseheving innen kommunikasjon knyttet opp mot brukerne Kompetanseheving innen helse og ernæring Kompetanseheving i forhold til den enkelte brukers behov Få fagsystemene våre godt innarbeidet Bedre samhandlingen mellom enhetene for å sikre best og riktige tjenester Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Tjenesten skal gi avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal gi mulighet for å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Dette må organiseres slik at vedkommende fortsatt kan gi tilfredsstillende omsorg Tjenesten skal gi trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. 28

29 Avlastningstiltak skal være preget av høy faglig kvalitet, der brukermedvirkning og helhetstenkning skal stå sentralt. PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET AVLASTNING BARN OG UNGE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt BudsjettFinansiering Ansvarlig 1 Lederutvikling Enhetsleder I Lederskolen 2010 Ingen kostnad Rådmann 2 Profil, Alle ansatte I/E Eksterne/interne kurs 2010 Eget budsjett Fagansvarlig/enhetsleder 3 Eporte, Agresso, Capitech Enhetsleder/koordinator E Eksterne kurs 2010 Eget budsjett Fagansvarlig 4 Helse og ernæring Alle ansatte I/E Interne/eksterne kurs 2010 Eget budsjett Fagkoordinatorer/enhetsleder 5 Kompetanseheving i bruk av ulike Kommunikasjonsverktøy hos brukerne Alle ansatte I/E Ingerne /eksterne kurs Samarbeidsmøter 2010 Eget budsjett Fagkoordinatorer/enhetsleder 6 Seksualitet og pubertet 3-4 ansatte E Veiledning gjennom året 2010 Eget budsjett Ekstern veileder/fagkoordinator 7 IP, ansvarsgrupper Fagkoordinatorer E Temadag 2010 Eget budsjett Enhetsleder 8 Medisinkurs Alle ansatte I Plandag Mai 2010 Eget budsjett sykepleiere 9 Føstehjelpskurs Alle ansatte I Plandag Mai 2010 Eget budsjett Ambulansepersonell 10 Brannøvelse Alle ansatte I Plandag/persmøte Vår 2010 Eget budsjett Inn-Trl brannvesen 11 Veiledning/kompetanseheving i forhold til den enkelt bruker Alle ansatte I Team-møter plandager Gjennom hele året Eget budsjett Fagkoordinatorer 29

30 12 KommunikasjonKollegaveiledning Alle ansatte I/E Eksterne/interne kurs 2010 Eget budsjett Enhetsleder/fagkoordinatorer TJENESTEENHET DAG- OG DØGNREHABILITERINGSENHETEN ANSVAR: 3330 og 3340 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Marit Strugstad Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 Dag- og døgnrehabiliteringsenheten skal utvikle tjenesten og tjenestetilbudene i samsvar med brukernes behov, så flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, med minst mulig hjelp. Enheten skal være en koordinerende enhet, som er god på tverrfaglig samarbeid og initiativtaker til å få i stand IP til brukere med sammensatte behov. Enheten skal møte nye faglige utfordringer samt ha god ressursstyring. Enheten skal ha fokus på forebyggende arbeid og råd/veiledninge ved livsstilsendring Oppfølging i overgangsfasen mellom innleggelse og heimetilværelse skal prioriteres, god flyt i rehabiliteringsfasen. Enheten skal bli en aktiv samarbeidspartener med Helseforetaket, intermediæravdeling og interkommunalt. Det skal arbeides for å øke grunnbemanningen ved rehabilitering sengeposten, så tjenestekvaliteten blir bedre på kveld og helg. Rehabiliterings sengeposten skal skjermes i forhold til langtidspleie og bli en aktiv og attraktiv rehabiliteringsenhet for alle alderstrinn. Samarbeidet mellom dag- og døgnposten bedres gjennom ny organisering av arbeidsoppgaver og bedre samlokalisering. Kvalitetsheving på rehabiliteringstilbudet gjennom bedre samhandling internt, eksternt og kompetanseheving Omorganisering av arbeidsoppgaver skal sette større fokus på brukeraktiviteter og innhold i dagen for inneliggende brukere. Gruppetilbud i sengeposten for brukere med lignende funksjonsproblemer Brukermedvirkning og brukerdialog skal vektlegges gjennom faste møter og brukerundersøkelse Lavt sykefravær, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø 30

31 Hovedmål for tjenesteenheten i 2010:Bidra til at personer med funksjonsproblemer i Steinkjer kommune skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagel PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET DAG OG DØGNREHABILITERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering Rehabilitering / habilitering for voksne Dag- og døgnrehab. E Fagkurs,konferanse, hospitering Eget budsjett Helseforetaket, HiNT,HiST Geriatri Dag- og døgnrehab E Kurs, hospitering 2010 Eget budsjett Kliniske fagkurs: Undersøkelse, behandling av div. sykdommer Dag- og døgnrehab E / I Kurs, hospitering, internkurs Eget budsjett Helseforetaket, fagorg, int.org. Relevant fagurvikling: Diabetes, lungesykdom, sårbehandling, ernæring, onkologi, nevrologi, psykiatri, rus, livsstilsendring Dag- og døgnrehab E / I Fagkurs,temadag, videreutd. hospitering 2010 Eget budsjett, sanitetsforening Helseforetaket, fagorg. HiNT,HiST Medikamenthåndtering, labriatoriearbeid Sykepleiere E Fagkurs 2010 Eget budsjett Sykehusapotekene i M-N, helse M-N IP, ansvarsgruppe, samhandling Dag- og døgnrehab I Temadag 2010 Eget budsjett, fylkesmannen Arbeidsgruppe IT: Profil, Iplos, Ephorte, Power point, Agresso, Helsenett, Capitech Dag- og døgnrehab I Internkurs 2010 Eget budsjett IT, fagansvarlig 31

32 Hjelpemidler Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett HMS, Hj.middel firma, Lærings- og mestringssenteret Universiell utforming Ergoterapeuter E Kurs 2010 Eget budsjett Veiledning Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett HiST, HiNT Lederutvikling Enhetsleder I Lederkurs 2010 Eget budsjett Arb.gruppe Helsefremmende og forebyggende tiltak Dag- og døgnrehab E Kurs, erfaringskonferanse 2010 Eget budsjett Høgskole, kommuner, Kognitiv terapi Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett Aòne, kartleggingsverktøy Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett Opplæring i forhold til lover/forskr. Dag- og døgnrehab E / I Kurs 2010 Eget budsjett FM, internt Teambuilding / arbeidsmiljø Dag- og døgnrehab. I / E Internt arb./ kurs / veiledning 2010 Fond, eget budsj. arb.miljøtiltak Konsulent, enhetsleder,alle 32

33 TJENESTEENHET ARBEIDSSENTRALEN, ARBEID OG AKTIVISERING ANSVAR: 3350 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Einar Aasen Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Få gjenomført bygging og flytting av dagtilbud ved O2 huset til Arbeidssentralen. Utnytte ansatteresurser ved flytting av dagtilbud ved O2 huset. Ha stort fokus på kompetanse ved nyansettelser. Få høy tilstedeværelse i perioden (5 %). Koordinere tiltakskjeden i den enkeltes rehabiliteringsprosess, bruk av Ansvarsgrupper og Individuell plan Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Kompetanseheving og skape et godt arbeidsmiljø blant ansatte. Rekruttere personer fra målgruppen som har et reelt rehabiliteringspotensiale. Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Vidreføre prosjekt Tettere individuell oppfølging av skoleelever. Etablere INREGRERINGSTILTAKET inn i LIA KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Enheten har som formål å sysselsette - aktivisere målgruppen utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser og tilby rehabiliteringsopplegg for personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, samt bidra til en bedre og en 33

34 mer innholdsrik hverdag for disse gruppene. Enheten skal sikre best mulig utnyttelse av ressursene, menneskelige så vel som materielle. Oppgradere og legge til rette slik at assistenter kan ta fagbrev i omsorgarbeid. Dette for å kunne oppnå høy kvalitet av tjenestene. PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET ARBEIDSSENTRALEN, ARBEID OG AKTIVISERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Kurs som omhandler samhandlingsreformen Alle ansatte i enheten I/E Etter behov 2010 Egen Enhetsleder 2 Kurs i rusfaget Ansatte i LIA E Etter behov 2010 Egen/Fylkesmann LIA ansatte 3 Lederskole Enhetsleder I Sammlinger 2010 Egen Enhetsleder 4 Profilopplæring Ansatte I Kurs 2010 Egen Enhetsleder/ansatte 5 Tynnklienter kurs Enhetsleder I Kurs 2010 Egen Enhetsleder 6 Veiledningsped. 2 Ansatt ved TIO E Sammlinger 2010 Prosjektmidler Line A. Solheim 34

35 TJENESTEENHET LEGEVAKT- OG LEGETJENESTER KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3360 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Laila Steinmo Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Tilsette ny lege til nyopprettet legehjemmel ved Sjøsia legekontor Styrke legers kompetanse innen legevaktsmedisin og akuttmedisin. Bevare et godt og helsefremmende arbeidsmiljø og holde sykefraværet under 8 %. Behov for utvidelse av kreftsykepleierstilling med 50 %. Styrke samhandlingen med ambulanse, politi, brann og andre legevakter. Være en pådriver for utvikling av legevaktsmedisin til leger og sykepleiere i regionen. Satse på sikkerhet for ansatte. Bidra til at allmennlegene tar sine legevakter selv Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Være kommunens akuttmedisinske tilbud til inbyggerne i Steinkjer, og i perioder av døgnet også til innbyggerne i Snåsa og Verran.Være en lærende organisasjon og omstille prosedyrer og kompetanse etter sykdoms- og skadeutviklingen i samfunnet, til nytte for pasientene. 35

36 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET LEGEVAKT OG LEGETJENESTER ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Tverrfaglig akuttsamhandlingskurs TASS 3 Leger, sykepleiere, turnusleger, politi, brann, ambulanse I/E 2 dager 23. og 24. februar Medisinsk faglig Enhetsleder 2. TNCC sertifisering 2 sykepleiere E 3 dager i Trondheim Vår Konto Enhetsleder 3. POSOM -opplæring 2 medlemmer av teamet E 5 dager i Trondheim Vår/høst Prosjekt 3105 Enhetsleder 4. Redningsøvelse Leger, turnusleger, sykepleiere, brann, politi, ambulanse I Kveld Høst Konto Medisinsk faglig Enhetsleder 5. Samhandlingskurs/møter mellom 1. og 2. linjetjenesten Leger og sykepleiere I/E Kveld/dag Høst og vår Søker eksterne midler Enhetsleder Medisinsk faglig 6. Aktuelle fagkurs, også rus og psykiatri Leger, sykepleiere, turnusleger E Etter tilbud Når aktuelle kurs tilbys Konto Enhetsleder 7. Infeksjonsproblematikk/smittevern Leger og sykepleiere I Kveld Høst 2010 Konto Medisinsk faglig 8. Opplæring nye vikarer Sykepleiere I 8 dager, 5 dager teori og 3 praksis Vår Konto Enhetsleder og ansatte 9. Kreftbehandlingskurs Kreftsykepleier E Hele året 36

37 10. Akuttopplæring/legevaktsmedisin AHLR, prosedyrer, heartstart Leger og sykepleiere, ambulansepersonell I Kveld Høst Konto Medisinsk faglig Enhetsleder 11. Temakvelder Sykepleiere I Kveld, på omgang hjemme Hele året 5 ganger 0 Enhetsleder og aktuell sykepleier 12 Legevaktskonferansen 2010 Sykepleiere E 3 dager i Tønsberg September Konto Enhetsleder 13. Samhandlingskurs med AMK og ambulansen Sykepleiere E Vår og høst Konto Enhetsleder 14. Videreutdanning i LVsykepleie Sykepleiere I/E 2 år deltidsstudie Høst Eksterne midler Bergen Enhetsleder 15. Opplæring turnusleger 4 stk I 4 t dag Høst/vår Medisinsk faglig 16. Prosedyregjennomgang Sykepleier I Hyttetur Vår Enhetsleder 17. Opplæring via videokonferanse og telemedisin fra spesialisthelsetjenesten Leger, turnusleger og sykepleiere I/E Dagtid Når kursene tilbys Medisinsk faglig Enhetsleder 37

38 TJENESTEENHET BARNEVERN KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3380 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Gunlaug Rønsberg Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Fokus på forebygging og tidlig intervenering Barneverntjenesten skal ut i direkte samhandling med barnehager, skoler, andre fagtjenester, barn og foreldre Videreutvikle tiltak for å styrke foreldrefunksjonene slik at omsorgsovertakelse i størst mulig grad unngås Tverrfaglig og tverretatlig familiearbeid og systemisk arbeid i fht. psykiske vansker, rus, vold. Tverrfaglig samhandling om flyktningebarn Brukermedvirkning, med spesielt fokus på å sikre at barn blir involvert i alle fasene i hjelpearbeidet Tverrfaglig samhandling om barn som involveres i alvorlige foreldrekonflikter Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Tidlig og riktig hjelp til barn og unge der de er, i heim, barnehage, skole og fritidmiljø En kompetent og robust barneverntjeneste med stabilitet i personellgruppa, med faglig trygghet både i fht. formelt barnevernarbeid, forebyggende arbeid og samhandling med andre fagtjenester. 38

39 39

40 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARNEVERN I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2 medarbeidere i barnevernjt. E HIST Egne midler/ statstilskudd Deltakerne og tjenestenhetsleder 2 Videreutdanning i familieterapi 1 medarbeider E Diakonhjemmet, Oslo Egne midler statstilskudd Deltakerne og tjenestenhetsleder 3 Håndtering av foreldrekonflikter Alle i barneverntjenesten I Internkurs medarb. med videreutdanning 2010 Egne midler Deltakerne og fagkonsulent 4 Utdannning som PMTOterapeut 1 medarbeider E Bufetat Egne midler/ statstilskudd Deltaker og tjenestenhetsleder 5 Foreldreveiledning PMTO, lære bruk av div. verktøy Alle i barneverntjenesten I PMTO-terapeuter i tjenesten 2010 Egne midler Deltakerne og PMTO-terapeuter 6 SNAP sinnemestring/regulering av følelser barn og voksne Medarbeidere i barneverntjenesten I PMTO-terapeut i barneverntj Egne midler Deltakerne og fagkonsulent 7 Veiledning i personlig fungering i arbeidet 8 Tverrfaglig teamarbeid i barnehager og skoler Alle i barneverntjenesten Medarbeidere i bvt og andre fagtjenester I/E Ekstern konsulent 2010 Egne midler Medarbeidere og tjenestenhetsleder I Ekstern konsulent 2010 Egne midler Aktuelle avd. ledere 9 Barnevern i minoritetsperspektiv Alle i barneverntjenesten I Internkurs med 2 medarb. Videreutd Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 40

41 10 Tiltaksutvikling, flyktningebarn/ familier Medarbeidere i barneverntjenesten I Bistand fra Levanger kommune 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 11 Snakke med barn Medarbeidere i barneverntjenesten I Fagkonsulent i tjenesten 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 12 Videreutvilking av undersøkelsesmøtene Undersøkelsesteamet E Hospitering i andre barneverntjenester 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 13 Vold og overgrep Alle i barneverntjen og ev andre fagtjenester I/E Samarb med politiet Barnehuset i Tr.heim 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 14 Saker i fylkesnemnda og retten Alle i barneverntjenesten I Internt, samarb. m/ komm.advokater 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 15 Oppdatering aktuelt lovverk Alle i barneverntj. INVEST? I Samarb. komm. advokater 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 16 Oppdatering av kunnskap om samarbeidsinstanser Alle i barneverntj. I/E Invitere samarb. instanser 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 17 Internkontroll, systemutvikl. Alle i barneverntj. I Intern gj. gang Egne midler Tjenestenhetsleder 41

42 AVDELING FOR INFORMASJON, ØKONOMI OG IKT KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 14 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Øystein Larsen, avdelingsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Avdelingen skal yte god service til kommunens folkevalgte, innbyggere, ansatte og media. Det oppnås i samspill mellom ansatte som yter sitt beste i et utviklende og godt arbeidsmiljø. 42

43 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING INFORMASJON, ØKONOMI OG IKT I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Sak-arkiv Ephorte i SharePoint Alle saksbehandlere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 2 Offentlighetsloven Saksbehandlere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 3 Bildebehandling i docx og på nett Saksbehandlere I 2 t 2010 Eget Avd ledergruppe 4 Excel Ledere saksbehandlere 5 Power Point kurs Ledere saksbehandlere 6 Word kurs Ledere saksbehandlere 7 Bruk av Internett søk info Ledere saksbehandlere I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe 8 Innkjøpsregler og prosedyrer Innkjøpere, ledere I 1 d 2010 Eget Avd ledergruppe 9 Brukerundersøkelser på nett Ledere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 10 Nettløsning for påmelding av kurs m.m 11 Kontrakter, kontraktsoppfølging og forhandlinger Ledere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe Innkjøpsleder E 2010 Eget Avdelingsleder 12 Evalueringsmodeller innkjøp Innkjøpsleder E 2010 Eget Avdelingsleder 43

44 TJENESTEENHET INFORMASJON KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1410 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Lillian Høisæther, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Enheten skal være preget av god service og forutsigbarhet i folks kontakt med kommunen. Løpende nyttig informasjon til innbyggerne, folkevalgte, ansatte og media skal produseres. Kompetansen skal heves for å kunne utøve god veiledning og service samt utføre effektive fellestjenester for avdelingene i deres tjenesteproduksjon. Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Målet er at flest mulig av våre innbyggere skal få hjelp i servicetorget når de oppsøker rådhuset og ellers bli gode på å henvise videre til rette avdeling/enhet. Vi skal i tillegg fortsatt utvikle og oppdatere innholdet på vår hjemmeside til det beste for innbyggerne. 44

45 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET INFORMASJON I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Servicekontorkonferanse (landsbasis) 2 Nettverkskonferanse for servicekontor Leder + evt. servicemedarb. Leder + servicemedarb. E 1 2 dager 2010 Eget Forum for off. service E 1 dag 2010 Eget Forum for off. service 3 Intra-/internettkurs Alle i enheten/avd. I 2 x ½ dag 2010 Eget Enhetsleder 4 Opplæring i andre avdelinger Servicemedarbeiderne I Fortløpende 2010 Eget Enhetsleder 45

46 TJENESTEENHET IKT KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1430 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Viggo Billdal, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Arkivet skal være kommunens fagorgan som har ansvaret for en effektiv dokumentbehandling og lagring i kommunen. Dette skjer gjennom samordning og en fastlagt ansvarsfordeling med avdelinger og tjenesteenheter som har lokale arkiv. Arkivenheten er under utvikling med utbredelse av nye brukere og samarbeid på fagnivå / systemnivå i INVEST. Enheten vil ha behov for å styrke egen kompetanse og å forestå opplæring av andre brukere / systemansvarlige. IKT skal gjennom planlegging, forvaltning og drift av kommunikasjonssystemer, databaser og verktøy gi folkevalgte, innbyggerne og ansatte stabile gode hjelpemidler. Enheten skal iverksette nye installasjoner av fagprogrammer også i samarbeidet INVEST. Oppdatering og utvikling av faglig kompetanse må gjennomføres. 46

47 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET IKT I 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 IKT utvikling samlinger IKT I 2 dagers 2010 Eget Eksternt 2 Arkivsamlinger Arkiv I/E 3x 1 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 3 IKT fagkurs SharePoint IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 4 IKT fagkurs Agresso IKT drift utvikling I/E 2 dagers Eget Internt/Eksternt 5 IKT fagkurs Ephorte IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 6 IKT fagkurs serverdrift IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 7 Fagsamlinger og brukermøter IKT drift utvikling I/E 5x1-2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 8 Prosjekt tynne klienter IKT drift utvikling I/E 10 dager 2010 Eget Internt/Eksternt 9 Prosjekt Difi IKT drift utvikling I/E 10 dager 2010 Eget Internt/Eksternt 10 Brukerundersøkelser utvikling på nett IKT drift utvikling I/E 1 dag 2010 Eget Internt/Eksternt 47

48 TJENESTEENHET ØKONOMI KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1440 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Øystein Larsen, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Personalplanlegging og kompetanseutvikling skal være systematisk og strategisk. Enheten skal bidra til at det drives systematisk og målrettet opplæring i organisasjonen innenfor bla.a økonomiområdet. Utvikle gode økonomistyringssystem, og opparbeide kunnskap for å kunne avlegge regnskap i tråde med til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter, samt opparbeide kunnskap for å kunne bistå organisasjonen på alle nivå med økonomistøtte. Opparbeide kunnskap for fortsatt å kunne være en aktør i forhold til salg av tjenester innenfor økonomiområdet til andre som et tillegg til tjenester for kommunen selv- Opparbeide bred kompetanse ved enheten som bidrar at alle tre kommunene i INVEST gis gode tjenester med hensyn til kvalitet, samt redusere ev sårbarhet innenfor økonomiområdet som tidligere har vært til stede før etableringen av en felles tjeneste. Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Levere ajour og korrekt regnskap til enhver tid og innenfor frister i regelverk til alle kommuner og selskap en leverer regnskaps- /økonomitjenester til. Bidra til at ansatte er oppdatert på regelverk til enhver tid. 48

49 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET ØKONOMI I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Agresso browzer/excelerator Økonomikons E Eksternt kurs Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder 2 Årsoppgjørskurs Akt v/enheten E Eksternt kurs Vinter 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 3 Agresso generell brukerkompetanse Brukere v/enheten I Fortløpende Hele året Ingen kostnad Alle 4 Parkering oppdatering regelverk Medarbeider for Innfordr parkering E Eksternt kurs 2010 Eget budsjett Enhetsleder/Andre 5 Excel grunnkurs/videregående Akt v/enheten I Interne kurs 1/2dag Vår 2010 Ingen kostnad Enhetsleder/enhet IKT 6 Agresso systemkurs Ny systemansvarlig E Eksterne kurs Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder/Ergogroup 7 Erfaringsutveksling andre kommuner 8 Mva og momskomp oppdatering regelverk Akt ved enheten E Studiebesøk/hospitering Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder Regnskapsmedarbeidere E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 9 Budsjett for kommuner Øk.konsulenter E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 10 Brukermøter Agresso, Profil Alle E Brukermøter Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder 11 Kommunal lønn Akt ved enheten E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 12 Agresso 553 Alle I Kjøp Interne kurs/oppl 2010 Eget innføringsbudsjett Enhetslede/Ergogroup 49

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.des.2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2009 INNHOLD Forord s. 3 Steinkjer kommunes økonomiplan

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn

I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Habilitering barn VERDAL KOMMUNE I 2010 har Koordinerende enhet bestått av kontaktpersoner fra de områder som figuren illustrerer. Systemansvaret er tillagt Ressurssenter helse, omsorg og velferd. Habilitering barn Brukermedvirkning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008

Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 Vedtatt i administrasjonsutvalget jan. 2008 Personaltjenesten Side 1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune år 2008 INNHOLD Forord s. 3 Overordnet mål for kommunens

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ros - analyse Forvaltningskontor.

Ros - analyse Forvaltningskontor. Ros - analyse Forvaltningskontor. Bakgrunn: Vedtak i Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016: "Rådmannen vil få utredet en eventuell etablering av et eget forvaltningskontor i kommunen som tillegges

Detaljer

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL

AVLASTNINGSHJEMMET IKS VIRKSOMHETSPLAN KJERNEVIRKSOMHET / FORMÅL 1. STRATEGISKE MÅL Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). Selskapet er et selvstendig rettssubjekt

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2018 Omfatter generelle behov på tvers av avdelinger og sentraladministrasjonen spesielt i Hattfjelldal Avdelingens formål: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune.

Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Tverrfaglig rehabiliteringsteam erfaringer så langt fra Bærum kommune. Ingrid Holden avd.leder Rehabilitering - Tverrfaglige rehabiliteringsteam kontra Hverdagsrehabilitering. Ulike type tilbud Skissert

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

2006 KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE

2006 KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE KOMPETANSEPLAN 2006 FOR STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 06.04.06 Avdeling for økonomi og personal Side 1 INNHOLD Forord s. 3 Overordnet mål for kommunens virksomhet s. 5 Avdeling for

Detaljer

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator

Askøy kommune. Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Askøy kommune Meldingsrutiner til Koordinerende enhet ved behov for, eller ved mulig behov for, habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hvorfor? Hvordan? Marit Helen Leirheim ystemkoordinator

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Individuell plan (IP)

Individuell plan (IP) Individuell plan (IP) Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinator Angelmans syndrom Lise Beate Hoxmark Rådgiver/sosionom Frambu, 7. april 2014 Individuell plan Mål med IP Pasient

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer