KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget

2 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 6 Avdeling for helse og rehabilitering s. 17 Avdeling for informasjon, økonomi og IKT s. 39 Avdeling for kommunaltekniske tjenester s. 48 Avdeling for kultur s. 60 Avdeling for plan og natur s. 68 Avdeling for skole og barnehage s. 75 Rådmannen s. 83 Personaltjenesten/ s. 85 Felles annen generell opplæring 2

3 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedavtalerevisjonen i 2006 ble partene enig om følgende: 7 Kompetanseutvikling Partene erkjenner den store betydning øket kompetanse har for den enkelte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både allmennutdannelse, yrkesutdannelse, voksenopplæring, etterutdannelse, kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere med eksterne eller interne tilbud. Partene er enig om at det er viktig med kontinuerlig etterutdanning i forhold til tempoet i den teknologiske utviklingen. Den enkelte kommune/fylkeskommune har et ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen utarbeides det en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Kommunen/fylkeskommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Hvor partene er enige lokalt kan det i kommunen/fylkeskommunen defineres nærmere omfang av opplæring, under henvisning til den enkelte kommune/fylkeskommunes forhold. I tillegg har KS følgende merknad: Bestemmelsen krever at kommunen/fylkeskommunen utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, etter å ha kartlagt og analysert kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det er ingen formalkrav til hvordan en slik plan skal utarbeides eller se ut. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, er følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling lagt til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 3

4 utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Hovedtariff-forhandlingene i 2008 hadde stort fokus på kompetanse og kompetanseutvikling, og det vises i den forbindelse til kapittel 3, pkt. 3.3 i Hovedtariffavtalen: Kompetanse - læring og utvikling Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Arbeidet med å gjennomføre kartlegging av den enkelte arbeidstakers kompetanse regnes påstartet i løpet av kort tid, og det vil være naturlig å se denne kartlegginga i sammenheng med oppfølging av foreliggende plan i løpet av tida som kommer. Steinkjer kommune har lang erfaring med å utarbeide kompetanseplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper som er beskrevet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. Avdelingene utarbeider egne planer, som så blir samordna i en felles plan. Denne metodikken er også videreført i arbeidet med å utforme kompetanseplanen for år Planutkastet for år 2010 er bygger på fireårsplanen for perioden som ble vedtatt i fjor. Fireårsplanen angir retningen på kompetansehevingstiltak ut fra vedtatte politiske mål, mens årsplan for 2010 beskriver konkrete tiltak som avdelingene har planlagt å gjennomføre kommende år som et ledd måloppnåelsen. En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak gitt avdelingene et økonomisk handlingsrom for all aktivitet i det kommende året. Det er den enkelte avdeling som selv har ansvaret for å gjennomføre de planlagte tiltak. I tillegg kommer de felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak som går på tvers av avdelingene. En del planlagte tiltak vil kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Dette er den enkelte avdelings og tjenesteenhets eget ansvar. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med arbeidstakerorganisasjonene, som er rådmann Torunn Austheim, personalleder Karsten Saugestad, 2 representanter for Fagforbundet; Rolf Bosnes og Brit Gulli Rones, 2 representanter for Unio; Ruth Wenche Borgan og Einar Haug, representant for YS, Mona Asp, og representant for Akademikerne, Arne Gunnar Kvaal. I tillegg deltar to avdelingsledere; avdelingsleder for bistand og omsorg Kirsten 4

5 Lange og avdelingsleder for helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet i utvalget. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en stor ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitiske dokument gir også et godt grunnlag og forankring for det arbeidet som gjøres på dette området. Her slås det fast at all slik personalplanlegging, kompetansestyring og utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier. Kompetanseplanen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, som gir sin tilslutning til planen, og vedtas politisk i Administrasjonsutvalget. Personaltjenesten, jan

6 6

7 AVDELING FOR BISTAND OG OMSORG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5100 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avdelingsleder Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Videreutvikle samhandlingskompetansen i avdelingen og på tvers av avdelinger Brukermedvirkning Bruk av IP (Individuell plan) Kvalitetssikre dokumentasjon Lederutvikling Hovedmål for avdelingen i 2010: Utvikle en robust samhandlingskompetanse i avdelingen Videreutvikle økt brukermedvirkning på alle nivå i organisasjonen Offensiv handling for bruk av Individuell Plan (IP) til brukere som har behov for det 7

8 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING BISTAND OG OMSORG I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Saksbehandling Tildelingsteam Ledere nivå 3 og 4 I/E Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Leder for Tildelingsteamet Fylkesmannen 2. Videreutdanning i Jus Vernepleier Tildelingsteam E Videreutdanning 2010 Kr ,- Avdelingsleder Leder for teamet HiST 3. Prosjektledelse Konsulent i stab E Videreutdanning 2009/2010 Kr ,- Avdelingsleder HiNT 4. Oppdatering på aktuelle lover/forskrifter Forvaltningsloven Offentlighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Sosialtjenesteloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Kvalitetsforskriften 5. Samhandlingskompetanse Videreutvikle tvarrfaglig samarbeid med fokus på ansvarsgrupper og IP Tildelingsteam Ledere Tildelingsteam Ledere nivå 3 og 4 Andre ansatte I/E Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Fylkesmannen Leder for Tildelingsteamet I Kurs 2010 Kr ,- Avdelingsleder Ledere nivå 3 og 4 Ressurspersoner 8

9 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE NORD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5110 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Fagområdene rus og psykiatri Dataverktøyene Profil og PDA Fagområdene kunnskap, læring og veiledning Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Økte kunnskaper om rus og psykiatri blant personalet Kunnskaper om og aktiv bruk av Profil inkl. PDA der disse er tilgjengelig Introdusere, utprøve og evaluere bruk av veiledningsgrupper blant personalet Fokus på læring og kunnskapsdeling i enheten 9

10 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE NORD I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1. Kartlegge og beskrive betydningen av de ulike arenaer for læring og kunnskapsdeling i enheten; rapport, møter, kurs og hospitering Seksjonslederne I Seksjonsledermøter Februar Ingen kostnader Tjenesteenhetsleder 2. Benytte egne ressurspersoner aktivt i læringssammenheng, inklusive Friskgården Alle aktuelle ansatte I Møter, fagdager og evt. kurs Hele året Kr Tjenesteenhetsleder og seksjonslederne 3. Planlegge og opprette fagteam for rus/psykiatri i enheten, samt beskrive arbeidsmetodikken Alle aktuelle ansatte I Planleggingsmøter og samarbeidsmøter for de involverte Oppstart 1.kvartal Kr Seksjonslederne 4. Oppstart av en veiledningsgruppe i hver seksjon Alle i hjemmesykepleien I/E Gruppesamling hver. 14.dag Oppstart 2.kvartal Kr Tjenesteenhetsleder 5. Videreutvikle bruken av Profil inkl. PDA Alle i hjemmesykepleien I/E Teoretisk og praktisk opplæring, individuelt og i grupper 1.kvartal Ingen kostnader, bruk av kommunens egne ressurser Seksjonslederne 10

11 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTE SØR KOMPETANSEPLAN FOR PERIODEN 2010 ANSVAR: 5120 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Kompetanseheving i aldring og eldreomsorg Fremme brukermedvirkning gjennom bruk av ansvarsgrupper og IP Være en attraktiv opplæringsbedrift Videreutvikle bruk av Profil med PDA Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Hjemmetjenesten sør vil styrke fagkompetansen innenfor aldring, eldreomsorg, rus og psykiatri, slik at brukerne vil motta kvalitative gode tjenester Hjemmetjenesten sør vil være en attraktiv opplæringsbedrift Hjemmetjenesten sør vil ha fokus på god kunnskap om bruken av våre dataverktøy og betydningen av godt systemarbeid 11

12 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR HJEMMETJENESTEN SØR I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Videreutdanning i psykiatri Fagarbeidere 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 2 Kompetanseheving i rusomsorg og psykatri Alle som jobber med brukere med denne problematikken I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 3 Videreutdanning i aldring og eldreomsorg Sykepleiere / vernepleiere 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Perm u/lønn Tilrettelegging i enheten. Tjenesteenhetsleder Stipend med kr.3 000,- pr. studieår etter bestått eksamen 4 IP og ansvarsgrupper Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 5 Videreutvikle bruken av Profil og PDA Alle I Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 12

13 Systemansvarlig 6 Attraktiv opplæringsbedrift Ansatte med H/S-faglig kompetanse I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 7 Videreutdanning i veiledning Sykepleier/vernepleier 2 fra tjenesteenheten E Deltid 2010 Tilrettelegging i enheten Stipend med kr.1500,- pr. semester etter bestått eksamen Tjenesteenhetsleder 8 Fagkurs: Hjerte- og kar sykdommer Diabetes Etiske dilemma Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Seksjonsledere 13

14 TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5130 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Utvikle rus og psykiatri kompetansen Veiledningskompetanse Miljøarbeid Utvikle myndiggjorte medarbeidere Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Styrke kompetansen innenfor rus, psykiatri og miljøarbeid Styrke veiledningskompetanse Gjennom myndiggjøring av ansatte utvikle et inkluderende og positivt arbeidsmiljø 14

15 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering 1. Veiledning Ansatte med høyskoleutdanning I/E Kurs eller videreutdanning 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 2. Kurs/opplæring ift: Alle I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Atferdsproblematikk, rus, psykiatri 3. Kurs innen miljøarbeid Ansatte med høyskoleutdanning og fagarbeidere I/E Kurs, i samarbeid med flere avd 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 4 Diskusjonsforum for kjøreregler/etikk/grenser på den enkelte seksjon Alle I 6 halvdager 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder/seksjonsleder/verneombud/ tillitsvalgt 5 Refleksjonsgrupper Alle I 12 samlinger 2010 Kr ,- Miljøterapeuter 6 Prosjektgruppe vedrørende beboere med rus/psykatri Gruppe på ca 10 ansatte I/E Oppstart oktober Kr ,- Tjenesteenhetsleder/seksjonsleder/miljøterapeuter 15

16 TJENESTEENHET SYKEHJEM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 5140 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Utvikle sykehjemmene til å bli attraktive arbeidsplasser Øke kompetansen blant ansatte spesielt i forhold til smittevern og demens Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Utvikle kunnskapen om smittevern Utvikle handlingskompetanse i bruk av Pasientrettighetsloven Kap. 4 A Videreutvikle bruk av IP i sykehjem Være gode på kommunikasjon og samarbeid med pårørende Øke kunnskap om ernæring og måltid for eldre i sykehjem Gi ansatte opplæring i dokumentasjon i Profil 16

17 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET SYKEHJEM I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Smittevern Ressurspersoner på hver seksjon I/E Kurs/Fagdag Vår 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder i samarbeid med HNT 2. Pasientrettighetsloven Ledere I Fagdag/temamøter 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Sykepleiere 3. Bruk av IT-verktøy 4. Ulike fagkurs Profil (dokumentasjon) Mail/intranett Uro/demens Ernæring Smertebehandling Intravenøs behandling Blodprøvetaking Sykepleiere og fagarbeidere Sykepleiere og fagarbeidere I Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Ressurspersoner Fagkonsulenter I/E Kurs 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder 5. Årlige/pålagte kurs Alle I Kurs Vår og høst Kr ,- Tjenesteenhetsleder Medikamenthåndtering Brannvern 6. Brukermedvirkning/pårørendesamarbeid Seksjonsledere I Fagdag/temamøter 2010 Kr ,- Tjenesteenhetsleder Kommunikasjon Bruk av IP Sykepleiere 17

18 AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 33* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Ingeborg Laugsand Avdelingens strategiske satsningsområder i 2010: Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering og kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse for perioden er sendt til høring, og vil bli vedtatt før årsskiftet. Hovedutfordringene som er definert i kommunedelplanene vil være førende for prioritering av kompetanseoppbygging det kommende året Kultur og helse og folkehelsearbeid Samfunnsbildet er preget av økt kompleksitet og økte kompetansekrav. Dette innebærer økte krav til samhandling og bruk av tid Familieperspektiv Økt tverrfaglig satsing i helsestasjon, barnehager og skoler - forebygging Frafall i ungdomsskole og videregående skole Brukermedvirkning på individ-/ og systemnivå Klasseskiller som følge av relativ fattigdom og flyktninger Økning i gruppen eldre mellom år Desentralisert spesialisthelsetjeneste og oppbygging av DMS Kommuneoverlegefunksjonen og INVEST-samarbeid Hovedmål for avdelingen i 2010: Avdelingen skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg. 18

19 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Dataopplæring i nye program Ledere og ansatte I Dagskurs Hele året Økonomi/personal Avdelingsleder/IKT 2 Avvikshåndtering Ledere E Dagskurs 2010 Fylkesmannen HR + BO 3 Helse- og rehabiliteringskonferanser Ledere/ansatte E Dagskurs 2010 Eksterne opplæringsmidler Avdelingsleder og enhetsledere 4 Hospitering og ekskursjoner Ledere og ansatte E 3-4 dager 2010 Eksterne utviklingsmidler Avdelingsleder og enhetsledere 5 Temadager fysisk aktivitet, psykisk helse og re-/habilitering Tverrfaglig koordinatorforum I Dagseminar 2010 Interne/eksterne midler Avdelingsforum og koordinatorforum 6 Telemedisin, og helsenett, sampro m.m 7 Samhandling på tvers og koordinerende enhet Ansatte E/I Dagseminar 2010 Interne og eksterne midler Ledere og ansatte E/I Dagseminar 2010 Interne og eksterne midler Avdelingsleder, enhetledere og Info IKT Avdelingsledere i kommunen 8 Leder/strategisamlinger Ledere E/I Samlinger 2010 Interne midler Avdelingsleder 9 Brukerundersøkelser og serviceerklæringer Ledere E Samlinger HINT/ avdelingsleder 10 Tverrfaglig samarbeid, risikofamilier med barn, eks rus og psyk. BVT, B&F, barnehager og skoler I/E Interne, eksterne kurs/samlinger 2010 Egne midler/ statstilskudd MK Tjenesteenhetsleder og avdelingsleder, Eksterne, R-bup 11 Inn-Trøndelag DMS Aktuelle fagtjenester på tvers av avdelinger 19

20 og sektorer 12 Samfunnsmedisin og folkehelse Aktuelle fagtjenester I/E Halvagskurs/møte 2010 Egne midler/tilskudd Avdleder og kommuneoverlege 20

21 TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3310 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: MARIANNE VOLLEN WESTERHUS Tjenestens strategiske satsningsområder i 2010: God kvalitet på tjenestene til våre brukere. God kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling internt i enheten, med interne og eksterne samarbeisapartnere Arbeide for å få fagsystemene våre ( PI, Hspro og Profil) er godt innarbeidet. Få til system/ tiltak for brukertilbakemeldinger. Videreutvikle individ rettet arbeid. Høy kompetanse og gode utredningsverktøy. Videreutvikle systemretta arbeid i skolene. Skolemiljøutvikling/ LP modellen. Delta i Modelkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusproblemer 0-6 år. Areide for sømløste tilbud til barn og deres familier. Satse på helsestasjonen som ressurssenter spesielt mot de minste barna. Utvikle skolehelsetjenesten med vektlegging på barneskoletrinnet. Utvikle Familiens Hus som en samhandlingsarena for alle hjelpe og støtte tjenester til barn og deres familier. Prosjekt i samarbeid med Rbup. Videreutvikle Familiesenteret med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Videreutvikle Steinkjer Habiliteringssenter med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing i habilitering Videreutvikle ansvarsgrupper og Individuellplan som tilbud til brukerne og som et arbeidsredskap for oss som fagutøvere. Videreutvikle jordmorsamarbeid med Helseforetaket Hovedmål for avdelingen/tjenesten i 2010: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning 21

22 Svangerskapsomsorgen Alle gravide skal ha tilbud om en god svangerskapsomsorg, ut fra sin situasjon og behov. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Familiesenteret Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal fremme god helse blant barn og unge. Støtte og styrke foreldrene /omsorgspersonene i deres omsorg og oppdragerrolle. Bidra til tidlig oppdagng av avvik og tidlig intervenering. Tverrfaglig innsats tidlig. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge: Tjenesten skal bidra til at barn med behov kommer tidlig i habilitering. Tjenesten skal fremme god sansemotorisk utvikling, bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere psykososial læring og trygghet Pedagogisk psykologisk tjeneste Åpen barnehage Homestart PPT skal utrede og. utarbeide sakkyndige vurderinger for barn, unge og voksne der loven krever det. PPT skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. Skal bidra til å stimmulere barn i samspill med sine omsorgspersoner og andre barn, nettverkbygging rundt småbarn og deres familier Bidra til økt aktivitet med naturen som tomleplass, Barnas turlag. Hjelpe familier med små barn som har det vanskelig, gjennom frivillig innsats i familien. 22

23 23

24 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspu nkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Samspill barn og foreldre, samspillsobservasjoner, tilknytning 2 IKT generelt og eget fagprogram PPI, Hspro, Profil. Telemedisin SØK-FINN-LÆR i fht pålitelige medisinske artikler/ rapporter. (eget dataprogram?) Powerpoint/ presentasjonsteknikk Alle i enheten, førskolelærere, jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger Alle ansatte i enheten Spesielt superbriukerne av fagprogrammene I Fagdag 2010 Modellkommune prosjekt midler I Eksterne/inter ne kurs Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup Enhetsleder/ fagkoordinatorene 3 Tverrfaglig samarbeid. Arbeidsmiljø, Habilitering, IP ansvarsgrupper, psykisk helsearbeid, Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere E/I Eksterne/inter ne kurs Habiliteringsgr ppa Enhetsleder/ fagkoordinatorene, drar inn andre enhetsledere der det er naturlig 4 Møteledelse Presentasjonsteknikk 5 Psykisk helse: Barne av psykisk syke og foeldre med rus. Barn/ unges psyk. Helse Medarbeidere i egen enhet/avdeling, samt naturlige samarbeidspartnere Ansatte som arbeider med barn og unge og deres familier. I Interne kurs Enhetsleder/ fagkoordinatorene I /E BAP, samarb. med barnevern/ PPT 2010 Eget budsjett, Søkes eksterne midlermidler til I Modellkommune prosjektet Enhetsleder i samarbeid med enhetsledere for barnevern, 24

25 Div. fagkurs Modellkommun eprosjektet avd.barnehage/skole, Fylkesmannen, BUP, R- Bup 6 Kommunikasjon Veiledningsmetodikk/kollegaveiledning. Alle medarbeidere i enheten I/E Eksterne/inter ne kurs 2010 Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator Foreldreveiledning/ foreldresamtaler/ familiefokus Metodikk anvendbar på klassemiljø/skolemiljø/barnehagemiljø. 7 PMTO 3 medarbeidere i enheten E Samarbeid med Bufetat Modellkomuneførskmidl er Enhetsleder i samarbeid med Bufetat 8 Familieterapi En medarbeider i enheten E Eksterne opplæring/ HINT/HIST / midler fra Fylkesmannen Enhetsleder, utdanningsinstitusjone ne 9 Verktøy til bruk i de ulike tjenestene Alle i de ulike tjenestene E Rbup midler fra modellkommuneforsøk et Enhetsleder i samareid med Modellkommuneforsøk et 10 Etter- og videreutdanning Spesialisering/faglig løft Alle faggrupper E Eksterne kurs NTNU, Tjenesteenhetsleder, NTNU; HISR; HINT 1 Kvalitetsutvikling av PPT Gjeldende lover, læreplaner og forskrifter. *Kunnskapsløftet Alle ansatte i PPT E Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 2 Kvalitet i saksbehandlingen og forvaltningsprosedyrer i spesislundervisningen Alle ansatte i PPT E Oppfølging av start nov Im.*** Enhetsleder/ fagkoordinator 3 Kompetanseheving innen psykososiale Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter 2010 Im.*** Enhetsleder/ 25

26 vansker, sammensatte og spesifikke lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, prematurproblematikk, hørselsproblematikk og språkvansker. Helhetlig tenkning ift. familier. 4 Heve kompetansen på kartlegging/utviklingsscreening v/dat- KON,, WISC-III, LOGOS, Dyskalkuli ne kurs Medarbeidere i PPT I/E Eksterne/inter ne kurs Midler fra Avd. for skole fagkoordinator , Tjenesteenhetsleder, samarbeid med ledere i andre kommuner 5 LP-Modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Leksolog/ ped.psyk.rådgiver I/E Eksterne/inter ne kurs 2010 Interne midler Midler fra avd. for skole Enhetsleder/ fagkoordinator 6 Kompetanse ift. hjelpetiltak til flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle. Minoritetspråklige, Psykisk helse/ traumer, kjønnslemlestelse Medarbeidere i PPT Helsesøster, Familiesenteret I/E Eksterne/inter ne kurs , Tjenesteenhetsleder samarbeid Flyktningetjenesten 7 Etter- og videreutdanning Hørselstap -utvikling og rehabilitering av talespråk Logoped/ spesialpedagog E Eksterne kurs Tjenesteenhetsleder og kursdeltaker 1 ICF Fysio/ ergo I Intern fagdag Enhetsleder og Gruppekoordinator 2 Barne-ergoterapi Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Finmotorikk /skrivedans 3 Barnefysioterapi- Nevrologi, Ortopedi, Psykiatri Ergo E Fagkurs NETF Fysio E Fagkurs NFF 26

27 Treningslære 4 Hjelpemiddelformidling mht bolig og bil. (Lovverk og rutiner) 1 EPDS - opplæring Helsesøstre / jordmødre/ leger på helsestasjonen/ fastleger 2 Nyfødt medisin, opfølging av premature 3 Ungdom : seksualitet, samliv, kropp, mestring, kommunikasjon, gruppedynamikk Fys/ergo E Fagkurs Enhetsleder/ fagkoordinator/ hjelpemidelsentralen Helsesøstre/ jordmor /fysio/ergo/ PPT Helsesøstre / Ped.psyk.rådgiver/ sosialpedagog 4 Utenlandsvaksinering Helsesøstre på vaksinasjonskontoret I Fagdag 2010 Modellkommune prosjekt midler Sykehuset Levanger, prosjekt Enhetsleder, Koordinator for Modellkommune prosjektet, R-Bup E Fagkurs 2010 Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger Kurs arr av R-Bup E Div. fagkurs Fagkoordinaror og Enhetsleder E Fagkurs Syn og hørsel Helsesøstre og leger i Interndag Enhetsleder i samarbeid med Sykehuset Levanger og Namsos 6 Fagteam relatert til helsestasjon/ skole-helsetjenesten, Smittevern Helsesøstre E Hospisering/ fagkurs 2010 Eget budsjett / ekstern dekning Enhetsleder, ulike kursaktører, Helse foretaket, 1 Homestart - videreutvikling Homestart koordinator E Eksterne dager Enhetsleder og Homestart koordinator 27

28 TJENESTEENHET AVLASTNING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3320 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Marte Haugland Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Få gjennomført utbygging av Avlastingsboligen Bevare et godt arbeidsmiljø og holde sykefravær under 6,5% Kompetanseheving innen kommunikasjon knyttet opp mot brukerne Kompetanseheving innen helse og ernæring Kompetanseheving i forhold til den enkelte brukers behov Få fagsystemene våre godt innarbeidet Bedre samhandlingen mellom enhetene for å sikre best og riktige tjenester Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Tjenesten skal gi avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal gi mulighet for å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Dette må organiseres slik at vedkommende fortsatt kan gi tilfredsstillende omsorg Tjenesten skal gi trygghet og kontinuitet. Det er viktig at avlastningstiltaket er tilpasset den enkelte klients behov og blir vellykket, slik at den daglige omsorgsyters problemer ikke blir forsterket. 28

29 Avlastningstiltak skal være preget av høy faglig kvalitet, der brukermedvirkning og helhetstenkning skal stå sentralt. PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET AVLASTNING BARN OG UNGE I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt BudsjettFinansiering Ansvarlig 1 Lederutvikling Enhetsleder I Lederskolen 2010 Ingen kostnad Rådmann 2 Profil, Alle ansatte I/E Eksterne/interne kurs 2010 Eget budsjett Fagansvarlig/enhetsleder 3 Eporte, Agresso, Capitech Enhetsleder/koordinator E Eksterne kurs 2010 Eget budsjett Fagansvarlig 4 Helse og ernæring Alle ansatte I/E Interne/eksterne kurs 2010 Eget budsjett Fagkoordinatorer/enhetsleder 5 Kompetanseheving i bruk av ulike Kommunikasjonsverktøy hos brukerne Alle ansatte I/E Ingerne /eksterne kurs Samarbeidsmøter 2010 Eget budsjett Fagkoordinatorer/enhetsleder 6 Seksualitet og pubertet 3-4 ansatte E Veiledning gjennom året 2010 Eget budsjett Ekstern veileder/fagkoordinator 7 IP, ansvarsgrupper Fagkoordinatorer E Temadag 2010 Eget budsjett Enhetsleder 8 Medisinkurs Alle ansatte I Plandag Mai 2010 Eget budsjett sykepleiere 9 Føstehjelpskurs Alle ansatte I Plandag Mai 2010 Eget budsjett Ambulansepersonell 10 Brannøvelse Alle ansatte I Plandag/persmøte Vår 2010 Eget budsjett Inn-Trl brannvesen 11 Veiledning/kompetanseheving i forhold til den enkelt bruker Alle ansatte I Team-møter plandager Gjennom hele året Eget budsjett Fagkoordinatorer 29

30 12 KommunikasjonKollegaveiledning Alle ansatte I/E Eksterne/interne kurs 2010 Eget budsjett Enhetsleder/fagkoordinatorer TJENESTEENHET DAG- OG DØGNREHABILITERINGSENHETEN ANSVAR: 3330 og 3340 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Marit Strugstad Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 Dag- og døgnrehabiliteringsenheten skal utvikle tjenesten og tjenestetilbudene i samsvar med brukernes behov, så flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, med minst mulig hjelp. Enheten skal være en koordinerende enhet, som er god på tverrfaglig samarbeid og initiativtaker til å få i stand IP til brukere med sammensatte behov. Enheten skal møte nye faglige utfordringer samt ha god ressursstyring. Enheten skal ha fokus på forebyggende arbeid og råd/veiledninge ved livsstilsendring Oppfølging i overgangsfasen mellom innleggelse og heimetilværelse skal prioriteres, god flyt i rehabiliteringsfasen. Enheten skal bli en aktiv samarbeidspartener med Helseforetaket, intermediæravdeling og interkommunalt. Det skal arbeides for å øke grunnbemanningen ved rehabilitering sengeposten, så tjenestekvaliteten blir bedre på kveld og helg. Rehabiliterings sengeposten skal skjermes i forhold til langtidspleie og bli en aktiv og attraktiv rehabiliteringsenhet for alle alderstrinn. Samarbeidet mellom dag- og døgnposten bedres gjennom ny organisering av arbeidsoppgaver og bedre samlokalisering. Kvalitetsheving på rehabiliteringstilbudet gjennom bedre samhandling internt, eksternt og kompetanseheving Omorganisering av arbeidsoppgaver skal sette større fokus på brukeraktiviteter og innhold i dagen for inneliggende brukere. Gruppetilbud i sengeposten for brukere med lignende funksjonsproblemer Brukermedvirkning og brukerdialog skal vektlegges gjennom faste møter og brukerundersøkelse Lavt sykefravær, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø 30

31 Hovedmål for tjenesteenheten i 2010:Bidra til at personer med funksjonsproblemer i Steinkjer kommune skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagel PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET DAG OG DØGNREHABILITERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/ Ansvarlig Finansiering Rehabilitering / habilitering for voksne Dag- og døgnrehab. E Fagkurs,konferanse, hospitering Eget budsjett Helseforetaket, HiNT,HiST Geriatri Dag- og døgnrehab E Kurs, hospitering 2010 Eget budsjett Kliniske fagkurs: Undersøkelse, behandling av div. sykdommer Dag- og døgnrehab E / I Kurs, hospitering, internkurs Eget budsjett Helseforetaket, fagorg, int.org. Relevant fagurvikling: Diabetes, lungesykdom, sårbehandling, ernæring, onkologi, nevrologi, psykiatri, rus, livsstilsendring Dag- og døgnrehab E / I Fagkurs,temadag, videreutd. hospitering 2010 Eget budsjett, sanitetsforening Helseforetaket, fagorg. HiNT,HiST Medikamenthåndtering, labriatoriearbeid Sykepleiere E Fagkurs 2010 Eget budsjett Sykehusapotekene i M-N, helse M-N IP, ansvarsgruppe, samhandling Dag- og døgnrehab I Temadag 2010 Eget budsjett, fylkesmannen Arbeidsgruppe IT: Profil, Iplos, Ephorte, Power point, Agresso, Helsenett, Capitech Dag- og døgnrehab I Internkurs 2010 Eget budsjett IT, fagansvarlig 31

32 Hjelpemidler Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett HMS, Hj.middel firma, Lærings- og mestringssenteret Universiell utforming Ergoterapeuter E Kurs 2010 Eget budsjett Veiledning Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett HiST, HiNT Lederutvikling Enhetsleder I Lederkurs 2010 Eget budsjett Arb.gruppe Helsefremmende og forebyggende tiltak Dag- og døgnrehab E Kurs, erfaringskonferanse 2010 Eget budsjett Høgskole, kommuner, Kognitiv terapi Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett Aòne, kartleggingsverktøy Dag- og døgnrehab. E Kurs 2010 Eget budsjett Opplæring i forhold til lover/forskr. Dag- og døgnrehab E / I Kurs 2010 Eget budsjett FM, internt Teambuilding / arbeidsmiljø Dag- og døgnrehab. I / E Internt arb./ kurs / veiledning 2010 Fond, eget budsj. arb.miljøtiltak Konsulent, enhetsleder,alle 32

33 TJENESTEENHET ARBEIDSSENTRALEN, ARBEID OG AKTIVISERING ANSVAR: 3350 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Einar Aasen Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Få gjenomført bygging og flytting av dagtilbud ved O2 huset til Arbeidssentralen. Utnytte ansatteresurser ved flytting av dagtilbud ved O2 huset. Ha stort fokus på kompetanse ved nyansettelser. Få høy tilstedeværelse i perioden (5 %). Koordinere tiltakskjeden i den enkeltes rehabiliteringsprosess, bruk av Ansvarsgrupper og Individuell plan Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Kompetanseheving og skape et godt arbeidsmiljø blant ansatte. Rekruttere personer fra målgruppen som har et reelt rehabiliteringspotensiale. Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Vidreføre prosjekt Tettere individuell oppfølging av skoleelever. Etablere INREGRERINGSTILTAKET inn i LIA KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Enheten har som formål å sysselsette - aktivisere målgruppen utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser og tilby rehabiliteringsopplegg for personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp, samt bidra til en bedre og en 33

34 mer innholdsrik hverdag for disse gruppene. Enheten skal sikre best mulig utnyttelse av ressursene, menneskelige så vel som materielle. Oppgradere og legge til rette slik at assistenter kan ta fagbrev i omsorgarbeid. Dette for å kunne oppnå høy kvalitet av tjenestene. PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET ARBEIDSSENTRALEN, ARBEID OG AKTIVISERING I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Kurs som omhandler samhandlingsreformen Alle ansatte i enheten I/E Etter behov 2010 Egen Enhetsleder 2 Kurs i rusfaget Ansatte i LIA E Etter behov 2010 Egen/Fylkesmann LIA ansatte 3 Lederskole Enhetsleder I Sammlinger 2010 Egen Enhetsleder 4 Profilopplæring Ansatte I Kurs 2010 Egen Enhetsleder/ansatte 5 Tynnklienter kurs Enhetsleder I Kurs 2010 Egen Enhetsleder 6 Veiledningsped. 2 Ansatt ved TIO E Sammlinger 2010 Prosjektmidler Line A. Solheim 34

35 TJENESTEENHET LEGEVAKT- OG LEGETJENESTER KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3360 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Laila Steinmo Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Tilsette ny lege til nyopprettet legehjemmel ved Sjøsia legekontor Styrke legers kompetanse innen legevaktsmedisin og akuttmedisin. Bevare et godt og helsefremmende arbeidsmiljø og holde sykefraværet under 8 %. Behov for utvidelse av kreftsykepleierstilling med 50 %. Styrke samhandlingen med ambulanse, politi, brann og andre legevakter. Være en pådriver for utvikling av legevaktsmedisin til leger og sykepleiere i regionen. Satse på sikkerhet for ansatte. Bidra til at allmennlegene tar sine legevakter selv Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Være kommunens akuttmedisinske tilbud til inbyggerne i Steinkjer, og i perioder av døgnet også til innbyggerne i Snåsa og Verran.Være en lærende organisasjon og omstille prosedyrer og kompetanse etter sykdoms- og skadeutviklingen i samfunnet, til nytte for pasientene. 35

36 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET LEGEVAKT OG LEGETJENESTER ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1. Tverrfaglig akuttsamhandlingskurs TASS 3 Leger, sykepleiere, turnusleger, politi, brann, ambulanse I/E 2 dager 23. og 24. februar Medisinsk faglig Enhetsleder 2. TNCC sertifisering 2 sykepleiere E 3 dager i Trondheim Vår Konto Enhetsleder 3. POSOM -opplæring 2 medlemmer av teamet E 5 dager i Trondheim Vår/høst Prosjekt 3105 Enhetsleder 4. Redningsøvelse Leger, turnusleger, sykepleiere, brann, politi, ambulanse I Kveld Høst Konto Medisinsk faglig Enhetsleder 5. Samhandlingskurs/møter mellom 1. og 2. linjetjenesten Leger og sykepleiere I/E Kveld/dag Høst og vår Søker eksterne midler Enhetsleder Medisinsk faglig 6. Aktuelle fagkurs, også rus og psykiatri Leger, sykepleiere, turnusleger E Etter tilbud Når aktuelle kurs tilbys Konto Enhetsleder 7. Infeksjonsproblematikk/smittevern Leger og sykepleiere I Kveld Høst 2010 Konto Medisinsk faglig 8. Opplæring nye vikarer Sykepleiere I 8 dager, 5 dager teori og 3 praksis Vår Konto Enhetsleder og ansatte 9. Kreftbehandlingskurs Kreftsykepleier E Hele året 36

37 10. Akuttopplæring/legevaktsmedisin AHLR, prosedyrer, heartstart Leger og sykepleiere, ambulansepersonell I Kveld Høst Konto Medisinsk faglig Enhetsleder 11. Temakvelder Sykepleiere I Kveld, på omgang hjemme Hele året 5 ganger 0 Enhetsleder og aktuell sykepleier 12 Legevaktskonferansen 2010 Sykepleiere E 3 dager i Tønsberg September Konto Enhetsleder 13. Samhandlingskurs med AMK og ambulansen Sykepleiere E Vår og høst Konto Enhetsleder 14. Videreutdanning i LVsykepleie Sykepleiere I/E 2 år deltidsstudie Høst Eksterne midler Bergen Enhetsleder 15. Opplæring turnusleger 4 stk I 4 t dag Høst/vår Medisinsk faglig 16. Prosedyregjennomgang Sykepleier I Hyttetur Vår Enhetsleder 17. Opplæring via videokonferanse og telemedisin fra spesialisthelsetjenesten Leger, turnusleger og sykepleiere I/E Dagtid Når kursene tilbys Medisinsk faglig Enhetsleder 37

38 TJENESTEENHET BARNEVERN KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 3380 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Gunlaug Rønsberg Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Fokus på forebygging og tidlig intervenering Barneverntjenesten skal ut i direkte samhandling med barnehager, skoler, andre fagtjenester, barn og foreldre Videreutvikle tiltak for å styrke foreldrefunksjonene slik at omsorgsovertakelse i størst mulig grad unngås Tverrfaglig og tverretatlig familiearbeid og systemisk arbeid i fht. psykiske vansker, rus, vold. Tverrfaglig samhandling om flyktningebarn Brukermedvirkning, med spesielt fokus på å sikre at barn blir involvert i alle fasene i hjelpearbeidet Tverrfaglig samhandling om barn som involveres i alvorlige foreldrekonflikter Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Tidlig og riktig hjelp til barn og unge der de er, i heim, barnehage, skole og fritidmiljø En kompetent og robust barneverntjeneste med stabilitet i personellgruppa, med faglig trygghet både i fht. formelt barnevernarbeid, forebyggende arbeid og samhandling med andre fagtjenester. 38

39 39

40 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET BARNEVERN I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 2 medarbeidere i barnevernjt. E HIST Egne midler/ statstilskudd Deltakerne og tjenestenhetsleder 2 Videreutdanning i familieterapi 1 medarbeider E Diakonhjemmet, Oslo Egne midler statstilskudd Deltakerne og tjenestenhetsleder 3 Håndtering av foreldrekonflikter Alle i barneverntjenesten I Internkurs medarb. med videreutdanning 2010 Egne midler Deltakerne og fagkonsulent 4 Utdannning som PMTOterapeut 1 medarbeider E Bufetat Egne midler/ statstilskudd Deltaker og tjenestenhetsleder 5 Foreldreveiledning PMTO, lære bruk av div. verktøy Alle i barneverntjenesten I PMTO-terapeuter i tjenesten 2010 Egne midler Deltakerne og PMTO-terapeuter 6 SNAP sinnemestring/regulering av følelser barn og voksne Medarbeidere i barneverntjenesten I PMTO-terapeut i barneverntj Egne midler Deltakerne og fagkonsulent 7 Veiledning i personlig fungering i arbeidet 8 Tverrfaglig teamarbeid i barnehager og skoler Alle i barneverntjenesten Medarbeidere i bvt og andre fagtjenester I/E Ekstern konsulent 2010 Egne midler Medarbeidere og tjenestenhetsleder I Ekstern konsulent 2010 Egne midler Aktuelle avd. ledere 9 Barnevern i minoritetsperspektiv Alle i barneverntjenesten I Internkurs med 2 medarb. Videreutd Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 40

41 10 Tiltaksutvikling, flyktningebarn/ familier Medarbeidere i barneverntjenesten I Bistand fra Levanger kommune 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 11 Snakke med barn Medarbeidere i barneverntjenesten I Fagkonsulent i tjenesten 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 12 Videreutvilking av undersøkelsesmøtene Undersøkelsesteamet E Hospitering i andre barneverntjenester 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 13 Vold og overgrep Alle i barneverntjen og ev andre fagtjenester I/E Samarb med politiet Barnehuset i Tr.heim 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 14 Saker i fylkesnemnda og retten Alle i barneverntjenesten I Internt, samarb. m/ komm.advokater 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 15 Oppdatering aktuelt lovverk Alle i barneverntj. INVEST? I Samarb. komm. advokater 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 16 Oppdatering av kunnskap om samarbeidsinstanser Alle i barneverntj. I/E Invitere samarb. instanser 2010 Egne midler Deltakerne og tjenestenhetsleder 17 Internkontroll, systemutvikl. Alle i barneverntj. I Intern gj. gang Egne midler Tjenestenhetsleder 41

42 AVDELING FOR INFORMASJON, ØKONOMI OG IKT KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 14 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Øystein Larsen, avdelingsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Avdelingen skal yte god service til kommunens folkevalgte, innbyggere, ansatte og media. Det oppnås i samspill mellom ansatte som yter sitt beste i et utviklende og godt arbeidsmiljø. 42

43 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR AVDELING INFORMASJON, ØKONOMI OG IKT I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Sak-arkiv Ephorte i SharePoint Alle saksbehandlere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 2 Offentlighetsloven Saksbehandlere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 3 Bildebehandling i docx og på nett Saksbehandlere I 2 t 2010 Eget Avd ledergruppe 4 Excel Ledere saksbehandlere 5 Power Point kurs Ledere saksbehandlere 6 Word kurs Ledere saksbehandlere 7 Bruk av Internett søk info Ledere saksbehandlere I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe I 2x3 timer 2010 Eget Avd ledergruppe 8 Innkjøpsregler og prosedyrer Innkjøpere, ledere I 1 d 2010 Eget Avd ledergruppe 9 Brukerundersøkelser på nett Ledere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe 10 Nettløsning for påmelding av kurs m.m 11 Kontrakter, kontraktsoppfølging og forhandlinger Ledere I 3 t 2010 Eget Avd ledergruppe Innkjøpsleder E 2010 Eget Avdelingsleder 12 Evalueringsmodeller innkjøp Innkjøpsleder E 2010 Eget Avdelingsleder 43

44 TJENESTEENHET INFORMASJON KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1410 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Lillian Høisæther, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Enheten skal være preget av god service og forutsigbarhet i folks kontakt med kommunen. Løpende nyttig informasjon til innbyggerne, folkevalgte, ansatte og media skal produseres. Kompetansen skal heves for å kunne utøve god veiledning og service samt utføre effektive fellestjenester for avdelingene i deres tjenesteproduksjon. Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Målet er at flest mulig av våre innbyggere skal få hjelp i servicetorget når de oppsøker rådhuset og ellers bli gode på å henvise videre til rette avdeling/enhet. Vi skal i tillegg fortsatt utvikle og oppdatere innholdet på vår hjemmeside til det beste for innbyggerne. 44

45 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET INFORMASJON I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Servicekontorkonferanse (landsbasis) 2 Nettverkskonferanse for servicekontor Leder + evt. servicemedarb. Leder + servicemedarb. E 1 2 dager 2010 Eget Forum for off. service E 1 dag 2010 Eget Forum for off. service 3 Intra-/internettkurs Alle i enheten/avd. I 2 x ½ dag 2010 Eget Enhetsleder 4 Opplæring i andre avdelinger Servicemedarbeiderne I Fortløpende 2010 Eget Enhetsleder 45

46 TJENESTEENHET IKT KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1430 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Viggo Billdal, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Arkivet skal være kommunens fagorgan som har ansvaret for en effektiv dokumentbehandling og lagring i kommunen. Dette skjer gjennom samordning og en fastlagt ansvarsfordeling med avdelinger og tjenesteenheter som har lokale arkiv. Arkivenheten er under utvikling med utbredelse av nye brukere og samarbeid på fagnivå / systemnivå i INVEST. Enheten vil ha behov for å styrke egen kompetanse og å forestå opplæring av andre brukere / systemansvarlige. IKT skal gjennom planlegging, forvaltning og drift av kommunikasjonssystemer, databaser og verktøy gi folkevalgte, innbyggerne og ansatte stabile gode hjelpemidler. Enheten skal iverksette nye installasjoner av fagprogrammer også i samarbeidet INVEST. Oppdatering og utvikling av faglig kompetanse må gjennomføres. 46

47 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET IKT I 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 IKT utvikling samlinger IKT I 2 dagers 2010 Eget Eksternt 2 Arkivsamlinger Arkiv I/E 3x 1 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 3 IKT fagkurs SharePoint IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 4 IKT fagkurs Agresso IKT drift utvikling I/E 2 dagers Eget Internt/Eksternt 5 IKT fagkurs Ephorte IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 6 IKT fagkurs serverdrift IKT drift utvikling I/E 2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 7 Fagsamlinger og brukermøter IKT drift utvikling I/E 5x1-2 dagers 2010 Eget Internt/Eksternt 8 Prosjekt tynne klienter IKT drift utvikling I/E 10 dager 2010 Eget Internt/Eksternt 9 Prosjekt Difi IKT drift utvikling I/E 10 dager 2010 Eget Internt/Eksternt 10 Brukerundersøkelser utvikling på nett IKT drift utvikling I/E 1 dag 2010 Eget Internt/Eksternt 47

48 TJENESTEENHET ØKONOMI KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2010 ANSVAR: 1440 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Øystein Larsen, tjenesteenhetsleder Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2010: Personalplanlegging og kompetanseutvikling skal være systematisk og strategisk. Enheten skal bidra til at det drives systematisk og målrettet opplæring i organisasjonen innenfor bla.a økonomiområdet. Utvikle gode økonomistyringssystem, og opparbeide kunnskap for å kunne avlegge regnskap i tråde med til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter, samt opparbeide kunnskap for å kunne bistå organisasjonen på alle nivå med økonomistøtte. Opparbeide kunnskap for fortsatt å kunne være en aktør i forhold til salg av tjenester innenfor økonomiområdet til andre som et tillegg til tjenester for kommunen selv- Opparbeide bred kompetanse ved enheten som bidrar at alle tre kommunene i INVEST gis gode tjenester med hensyn til kvalitet, samt redusere ev sårbarhet innenfor økonomiområdet som tidligere har vært til stede før etableringen av en felles tjeneste. Hovedmål for tjenesteenheten i 2010: Levere ajour og korrekt regnskap til enhver tid og innenfor frister i regelverk til alle kommuner og selskap en leverer regnskaps- /økonomitjenester til. Bidra til at ansatte er oppdatert på regelverk til enhver tid. 48

49 PLANLAGTE KOMPETANSEHEVINGSTILTAK FOR TJENESTEENHET ØKONOMI I ÅR 2010 Nr. Planlagt tiltak Målgruppe I/E Gjennomføring Tidspunkt Budsjett/Finansiering Ansvarlig 1 Agresso browzer/excelerator Økonomikons E Eksternt kurs Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder 2 Årsoppgjørskurs Akt v/enheten E Eksternt kurs Vinter 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 3 Agresso generell brukerkompetanse Brukere v/enheten I Fortløpende Hele året Ingen kostnad Alle 4 Parkering oppdatering regelverk Medarbeider for Innfordr parkering E Eksternt kurs 2010 Eget budsjett Enhetsleder/Andre 5 Excel grunnkurs/videregående Akt v/enheten I Interne kurs 1/2dag Vår 2010 Ingen kostnad Enhetsleder/enhet IKT 6 Agresso systemkurs Ny systemansvarlig E Eksterne kurs Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder/Ergogroup 7 Erfaringsutveksling andre kommuner 8 Mva og momskomp oppdatering regelverk Akt ved enheten E Studiebesøk/hospitering Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder Regnskapsmedarbeidere E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 9 Budsjett for kommuner Øk.konsulenter E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 10 Brukermøter Agresso, Profil Alle E Brukermøter Vår 2010 Eget budsjett Enhetsleder 11 Kommunal lønn Akt ved enheten E Eksternt kurs Høst 2010 Eget budsjett Enhetsleder/NKKF 12 Agresso 553 Alle I Kjøp Interne kurs/oppl 2010 Eget innføringsbudsjett Enhetslede/Ergogroup 49

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011

KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011. Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 10.feb. 2011 INNHOLD Forord s. 3 Avdeling for bistand og omsorg s. 5 Avdeling for helse og rehabilitering s. 18 Avdeling for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE

INNHOLD VEDLEGG 1. TILTAKSPLAN 2. OVERSIKT OVER FASTE RULLERENDE KURS INNEN HELSE OG OMSORG I PORSGRUNN KOMMUNE 1 INNLEDNING Porsgrunn kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område. Målrettet kompetanseutvikling bør skje med kortsiktige og langsiktige planer og mål for kommunen. Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9

INNLEDNING...4 2 HVA ER KOMPETANSE?...8 2.1 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS...9 Strategidokument kompetanseplanlegging helse og omsorgsområdene 2013-2017 INNLEDNING...4 1 MÅLSETTING FOR STRATEGIDOKUMENT REGIONAL KOMPETANSEPLANLEGGING HO.5 1.1 FORANKRING...6 1.2 AVGRENSNING...6 1.3

Detaljer

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG

Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG Ringerike kommune KOMPETANSEUTVIKLING HELSE OG OMSORG KVALITETSUTVALGET HELSE OG OMSORG 2013-2016 Innholdsfortegnelse DEL I 2 DEFINISJON KOMPETANSEUTVIKLING 2 MÅLET MED PLANEN ER AT DEN SKAL: 2 ANSVAR

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 2 1.0 INNLEDNING. I FORBINDELSE MED

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer