Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember 2013. Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene"

Transkript

1 Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember 2013 FOTO: TERJE SKJERDAL Velkommen til kirke i jula Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene julaften og fra tårnet mellom gudstjenestene! Julaften kl : Julaftensgudstjeneste Julaften kl : Julaftensgudstjeneste 1. juledag kl : Høytidsgudstjeneste

2 FRÅ PRESTEGARDEN Menighetskontoret Menighetskontoret overlever. Det er freistande å seia: Fornufta har sigra. Denne bygda har eit eineståande samarbeid mellom kyrkje og bedehus. Få stader kan ein oppdriva så funk sjonelle kontorlokale som her, og til ein så låg pris. Og likevel er det nokon som meiner at dei kyrkje tilsette i Høvåg helst skulle hatt kontor i Lille sand. I debatten i haust har det vore sagt mange rare ting. Saka har vorte framstilt som om menighetskontoret i hovud sak består av ein telefon. Og sidan ingen høyrer kvar telefonoperatøren er, kan telefonen like godt flyttast til Lillesand. (Ja, så kvifor ikkje flytta alle telefonane til Oslo?) Det har vore sagt at kyrkjeleg fellesråd ikkje har noko ansvar for kyrkje lydsarbeidet eller den kristne aktiviteten, berre for administrasjon og offentleg forvaltning. For oss som står på utsida er det ikkje så lett å følgja den ne logikken heilt fram. Folk flest tenkjer nok at kyrkjekontoret er ein støtte funksjon for det kristne arbeidet. Når konfirmantar treng undervisningslokale eller ei kyrkje skal pussast opp (dette høyrer til under fellesrådet), ja, så er det vel fordi Terje Skjerdal redaktør og prestemann det til sjuande og sist skal støtta det kristne arbeidet? Høvågavisa ytrar på leiarplass at det ikkje er så farleg om kyrkjelydskontoret må flytta til Lillesand; folk flest vil ikkje merka noko. Men lat oss snu litt på det og tenkja: Kva om Høvågavisa skulle flytta til Lillesand? Tenk noko så tungvint! Kvar gong redak tøren skulle gjera eit intervju i Hø våg, måtte han køyra to mil for å koma fram. Og to mil tilbake til kontoret. Kvar gong han skulle ta ei utskrift eller gjera noko anna kontorarbeid på kveldstid, måtte han køyra den same ruta; 40 minutt tapt, pluss driv stoff. Og tenk så tungvint for soknepresten og dei andre på menighets kon toret. To mil kvar veg for å gjera ein samtale i eiga bygd. 40 minutt i bilen for å ta ei utskrift eller ha eit lite møte. Er det nokon som har rekna på kva det vil kosta i køyregodtgjersle og tapt arbeidstid? Men det er noko meir. Sosialt samkvem over ein kaffikopp; det ikkje heilt planlagde møtet i gangen; ein fysisk stad å gå til for ein samtale. Det er mykje bra med Lillesand, men byen er for langt vekke til alt dette. Det er dette som er vårt Høvåg. Det er dette som gjer at Høvåg framleis er noko meir enn ein forstad til Kristiansand. JULEANDAKT Av biskop Stein Reinertsen Betyr vi noe? Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født i en stall, er en vakker fortelling. Den tåler å gjentas gang på gang. Ingen jul uten den fortellingen. Men den er også noe mer enn en tradisjon og en god fortelling: Den er Guds svar på spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi noe for Gud?» Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var villig til å gå for å vise sin kjærlighet mot oss mennesker. Vi tror at Jesus var til før verden ble skapt. Han var fra evighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer inn i vår verden. Som det står i en gammel hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f) Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et palass, men i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt frynsete rykte som først får høre nyheten av englene. Noen dager gammel blir han flyktning og må rømme til Egypt. Han lever slik vi gjør med både gleder og sorger. I julesangen «En krybbe var vuggen» synger vi om denne veien han gikk ned til oss. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk lenger enn å stige ned fra himmelen. Han som selv er Gud, var villig til å ofre mer. Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt dør han frivillig på et kors. Korset var ikke resultatet av at Jesus ble misforstått, men det var hele tiden Hans plan. Det går en linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for deg.» Men det er en viktig side til ved denne fortellingen vi må få med oss for at vi skal forstå dybden og konsekvensene. Englene forteller til hyrdene på marken: «Se, jeg kommer med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Han er Messias, Herren.» Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare viste at han var villig til å fornedre seg, den viser oss at han gjorde det for hver minste lille skapnings skyld, det vil si også for min skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik. Slik åpnet han porten til himlen for oss. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror. Julehøytiden feirer vi til minne om Guds svar på spørsmålet: Betyr vi noe? Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid! Nyhetsblad for Høvåg kirke og Høvåg bedehus, Lillesand kommune. Tre utgaver i året. Opplag: Blir sendt til alle husstander i soknet. For å få bladet tilsendt utenbygds, ta kontakt med Karin Alfsen Redaksjon: Redaktør Terje S. Skjerdal tlf ), Karin Alfsen, Harald Avtjern, Håkon Lilleholt, Signe Lilleholt og Fredrik Nagell-Dahl. Bladet baseres på frivillige gaver. Postgiro: Høvåg menighetsblad 3/2013

3 Menighetskontoret består Et spleiselag mellom bedehuset og menighetsrådet berger menighetskontoret i Høvåg. Som menighetsbladet kunne melde tidligere i høst, så det kritisk ut for Høvåg menighetskontor når den tiårige leieavtalen med bedehuset går ut 1. januar På grunn av innstramming i budsjettet for Lillesand kirkelige fellesråd, vurderte kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen nedlegging av menig hetskontoret i Høvåg som et tiltak for å redde kirkeøkonomien i kom munen. Nå tyder imidlertid alt på at saka løser seg. Bystyret vedtok 11. desember et kommunebudsjett som innebærer kroner mer til felles rådet enn rådmannens opp rinnelige forslag. Dette er riktignok bare halvparten av behovet som kirkevergen hadde signalisert, men med lokal støtte fra Høvåg kan kontoret berges. Kontoret betyr mye Saka ble drøftet i fellesrådet 12. desember, dagen etter budsjettvedtaket i bystyret. Like etter møtet har Inge Dahl, Høvågs representant i fellesrådet, dette å si: Sannsynligvis blir det menighetskontor i Høvåg fortsatt. Fellesrådet har skjønt at det er viktig for oss å bevare dette kontoret som har betydd så mye for de tilsattes arbeidsmiljø og for samarbeidet mellom kirke og bedehus. Høvåg menighetsråd får et tilbud om at de sjøl kan gjøre avtale om lokaler. Dersom menighets rådet aksepterer dette, vil fellesrådet dekke utgifter til data og telefon, som er beregna til Får beholde kontorplass i Høvåg: Sokneprest Kathrine T. Skjerdal Ungdomsarbeider Kristin Dahl Adm.leder Anne Berit Repstad Organist Bjørn Kjellman (perm.) Bedehuset tilbyr menighetskontoret en sterkt redusert leiepris. Ungdomsarbeider Lars Iver Wennerberg Trosopplærer Gunhild Vie kroner, og dessuten gi et tilskudd på til husleia, sier Inge Dahl. Som et resultat av dette blir fellesrådets utgifter til menighetskontoret redusert med kroner. Mandag 16. desember skrev kirkevergen brev til Høvåg menighetsråd med anmodning om å ta opp forhandlinger med Høvåg bedehus om videre leie avtale. Bedehusstyret har tidligere signalisert at de er vil lige til å gå ned på husleia for å beholde kontorlokalene til Den norske kirke som en del av bedehuset. Kristen enhet Dette handler ikke pri mært om økonomi, men om enheten i det kristne arbeidet i bygda. Menighets kontoret er et symbol på det tette samarbeidet mellom kirka og bedehuset som vi aldri må gi slipp på. Og så handler det selvfølgelig om at folk lokalt kan få ha arbeidsplassene sine her, sa leder for bedehusstyret Harald Avtjern til menighetsbladet i september. FAKSIMILE: Høvåg menighetsblad sept For Høvåg menighetsråd har menighets kontoret vært en høyt prioritert sak denne høsten. Etter de siste avklaringene skulle rådet diskutere løsningene onsdag 18. desember; etter at menighetsbladet gikk i trykken. Den nye ordningen innebærer at menighetsrådet overtar som leietaker av kontorlokalene på bedehuset, og at leieforholdet opphører som fellesrådets ansvar. I dag har seks personer i ulike prosentstillinger kontor plass i lokalene: soknepres ten, organisten, tros opplære ren, to ung doms arbeidere og ad ministrasjons lederen. Håkon Lilleholt Høvåg menighetsblad 3/2013 3

4 Ordfører Arne Thomassen og fylkesmann Øystein Djupedal kom i kongens ærend på Tro og Lys-samlingen i Lillesand 10. november. Kongens medalje til Kristin Maria Kristin Maria Tingsbek Kjøstvedt (59) fra Trøe er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin store innsats i frivillighetsarbeidet i Lillesand kommune. Påskjønnelsen gjelder ikke minst innsatsen hun har gjort i menighetsarbeidet. Selve overrekkelsen av medaljen skjedde høyst uventet på en samling i Tro og Lys-gruppa på Møglestu søndag 10. november. En forskrekket forsamling var vitne til at ordfører og fylkesmann kom inn i lokalet og avbrøt bønnestunden for å proklamere noe som veldig få visste om på forhånd. Fylkesmannen kunne fortelle at Kristin Maria Kjøstvedt får Kongens fortjenstmedalje for hennes innsats for barn i kirkas trosopplæring; for utviklingshemmede og deres familier og venner; for Det Norske Misjonsselskap med årvisse basarer og julemesser; for demente og deres pårørende; og for de gamle på Høvågheimen der hun er aktivitør. I Høvåg menighet har Kristin Maria i mer enn 30 år spilt en sentral rolle i barnearbeidet. På begynnelsen av 1980-tallet startet hun søndagsskole for barna i området Vestre Vallesverd/Trøe/Stendal. Tirsdagsklubb ble på kjøkkenet, og søndagsskolen var på bedehuset. Hun har vært leder av dåpsutvalget i Høvåg menighet i en lang periode. Av mange ulike aktiviteter som kunne vært nevnt, stod hun blant annet bak julevandringene som begynte for 4-åringer i 1999; senere også for 5-åringer. Opplegget hentet hun fra IKO, og hun fikk sydd kostymene på dugnad og kjøpte inn utstyret som skulle til. Ideen var at barna gjennom deltakelse og opplevelse skulle få forståelse for innholdet i den kristne jula. Julevandringene har fortsatt, og i år ble de gjennomført for 15. gang i Høvåg menighet. Alt Kristin Maria gjør er nøye planlagt som oftest i fellesskap med andre, og alltid gjennomført med ro og verdighet. Hun er opptatt av å gi barna det beste, av å formidle den kristne tro og tradisjon til dem på en måte som taler til alle sanser, av å la dem oppleve kirka som et annerledes rom et hellig rom og av å la dem møte nærværende voksne som ser dem og har tid til dem. Vi gratulerer hjerteligst med utmerkelsen! Redaksjonen PS: Kristin Maria Kjøstvedt fyller 60 år 23. januar Høvåg menighetsblad 3/2013

5 14. februar 2014: En kveld om å være to Ta med din kjære på «date» på bedehuset på valentindagen 2014! Vi inviterer til en hyggelig kveld med fokus på parforholdet. Bordene vil være dekket fint for to og to. Lars Iver Wenner berg (utdannet kokk) disker opp med treretters middag, og countryparet Linda Vehusheia Larsen og Vidar Larsen synger og spiller. Lillian og Erik Wennerberg fra Vennesla, som har lang erfaring med pararbeid, gir oss noen smakebiter fra kurset «7 kvelder om å være 2». De vil komme inn på flere temaer, men hovedvekten vil ligge på kommunikasjon: Å forstå og bli forstått. Målet er at det enkelte par skal bli styrket og komme nærmere hverandre, og få noen konstruktive innspill inn i samlivet. I tillegg til Lillian og Eriks undervisning vil deltakerne få oppgaver som de skal jobbe med parvis. Det legges ikke Kjære venner i Høvåg menighet Fra DR Kongo kommer en stor TAKK til alle dere som kom med barneklær til Mama Jeannes barnehjem. Gleden var stor! Det bor over 180 barn på barnehjemmet som ligger i Goma, helt øst i DR Kongo. De fleste av barna er foreldreløse, men noen har kommet bort fra sine foreldre under flukt, andre er der sammen med sine mødre som er til behandling på sykehuset. Gleden over klærne var enorm blant barna, og Mama Jeanne delte dem ut så rettferdig som det var mulig å gjøre. Vennlig hilsen fra oss i JOIN opp til samtale i grupper eller i plenum. Håpet er at valentinkvelden 14. februar skal være en god totalopp levelse for alle deltakerparene! Pris annonseres senere. Vi håper å få med noen sponsorer! «7 kvelder om å være 2» er et underbruk av Alpha-kursene. Kurset bygger på kristne verdier, men forutsetter ikke kristen tro. Ifølge tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er Lillian og Erik flotte og ærlige kursledere som byr på seg selv. De har tilknytning til Høvåg gjennom datter og svigersønn, Lene og Lars Iver Wennerberg, og deres barn. Påmelding til innen 11. februar. Kathrine T. Skjerdal Nytt menighetsråd fra 1. nov september ble det valgt nytt menighetsråd i Høvåg, idet halvparten av rådet stod på valg. Representantene blir valgt for fire år, med unntak av vararepresentantene, som blir valgt for to år. Stemmetallet var forholdsvis likt mellom kandidatene, og resultatet ble: Deler av menighetsrådet presentert i gudstjenesten 17. november. Fra venstre: Hans Hodne, Stina Olsen, Hanne T. Gundersen, Stephan Kokai, Nine Justvik og Inge Dahl. Hanne T. Gundersen 272 stemmer Stephan Kokai 264 stemmer (leder) Stina Olsen 263 stemmer Eirin Engesland 228 stemmer (1. vara) Oddvar Espegren 217 stemmer (2. vara) Cato Jonassen 204 stemmer (3. vara) Fra før sitter: Inge Dahl ( ) Hans Hodne ( ) Nine Justvik ( ) Høvåg menighetsblad 3/2013 5

6 Hva venter vi på? DEL 2 Av Harald Avtjern I forrige nummer av menighetsbladet satte vi fokus på hva som er vår endestasjon som mennesker. Vi spurte om det å komme til himmelen når vi dør er det endelige. Vi konkluderte med at så ikke er tilfelle. Det kristne håp er at vi venter på en total nyskapelse av hele kosmos hele universet! Det var dette Jesus begynte å forkynne allerede før han kalte sine første disipler: «Himmelriket er kommet nær». Og dette var ikke noe Jesus bare nevnte så vidt i begynnelsen av sin tjeneste nei, denne forventningen av himmelriket og nyskapelsen av hele universet går som en rød tråd gjennom hele Det nye testamentet. Da Jesus lærte disiplene å be, lærte han dem å si: «Vår far, du som er i himmelen, komme ditt rike!» Da han sendte ut de tolv, skulle de drive ut de onde åndene, helbrede de syke og forkynne at «himmelriket er kommet nær». I liknelsene sine sammenliknet han ofte himmelriket med ting menneskene rundt ham kjente. Han snakket blant annet om sennepsfrøet, som er lite, men som blir stort slik at himmelens fugler bygger rede i treets grener. Han snakket om surdeigen som gjennomsyrer hele deigen. Altså: Himmelriket skal bli stort. Det skal gjennomsyre det hele. Og det er nær! Universet slukker Det er godt vi har dette håpet om nyskapelse. Vitenskapen forteller oss nemlig dersom alt rundt oss fortsetter å utvikle seg slik det har gjort helt 6 Det er ikke snakk om et kjedelig legemløst liv på en rosa sky med gullharpe i evigheters evighet. fra begynnelsen, vil den siste stjerna i kosmos slukke en dag. En av grunnsteinene i moderne fysikk er det vi kaller termodynamikkens 2. lov. Over satt til forståelig norsk betyr den at etter hvert vil all energi i universet løpe ut som elver i sand snart er det ikke mer igjen. Det betyr at kosmos i en fjern framtid vil ligge der som et endeløst iskaldt rom hvor alt er slukket ut. Det er derfor det ikke går an å lage evighetsmaskiner. Slik er det, fordi «det skapte ble underlagt forgjengeligheten», slik Bibelen uttrykker det (Rom. 8,20). Fri fra forgjengeligheten Men likevel er det håp. Paulus sier det slik: «For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte sam stemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.» (Rom. 8,21 23) Her leser vi at både vi og skaperverket for øvrig alt det skapte lengter etter nyskapelsen da det blir slutt på forgjengeligheten! Det er i sannhet gigantiske dimensjoner over det kristne håp. Stjerne tåker og melkeveier skal nyskapes skal fris fra dette forferdelige åket som ligger i at alt går mot død mot ødeleggelse. «Himmelriket er kommet nær,» sa Jesus. Det betyr at det riket som har sitt administrasjonssentrum og opp hav i Guds verden i Himmelen, en dag skal gjennomstrømme hele skaperverket. Åpenbaringsboka, Bibelens siste bok, sier det slik: «Og jeg så en ny himmel og en Jord, himmel og hele kosmos skal nyskapes, skriver Harald Avtjern i den ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. ( ) Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»» (Åp. 21,1; 2 4) Forening av himmel og jord Det ligger et fra-begynnelsentil-enden-perspektiv i det vi snakker om her. Om vi ser hele skaperverkets tidsforløp i et blikk, kan det sammenfattes i tre punkter: Før syndefallet levde mennesket i paradis, i samme sfære som Gud. Så falt mennesket i synd, og Guds verden og menneskets verden ble adskilt. All verdens djevelskap, død og elendighet ble etter hvert naturlige elementer i dagens orden for menneskeheten. Men så er Bibelens bud Høvåg menighetsblad 3/2013

7 ne artikkelen. skap at denne sfæredelingen denne adskillelsen mellom Guds verden og menneskets verden, mellom himmel og jord som synden førte med seg, skal fjernes, slik at det himmelske og det jordiske forenes! «Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham» (Ef. 1,10). Så det kristne framtidshåpet er ikke at vi skal stikke av fra hele greia, og la jorden seile sin skjeve gang, mens vi feirer herlighet og glede i himmelen. Det ville jo vært dårlig gjort, egentlig. Derimot vil Guds bolig være blant menneskene, Allerede her og nå kan vi oppleve pust av evighet en forsmak på det herlige riket som kommer. som vi ovenfor siterte fra Bibelens siste bok. Det nye Jerusalem kommer til oss i det herlige nyskapte univers. Himmel og jord skal sammenfattes, forenes. Når vi leser bibeltekstene som omtaler dette forstår vi at evigheten med Jesus blir kon kret og håndfast. Det er ikke snakk om et kjedelig legemløst liv på en rosa sky med gullharpe i evigheters evig het. Vi bekjenner at vi tror på «legemets oppstandelse». Det kan ikke bety annet enn at vi skal kjenne igjen folk. Det må vi nødvendigvis når Bibelen sier at vi skal være oss bevisst at vi sitter til bords med størrelser som Abraham, Det kan ikke bety noe annet enn at vi skal kjenne igjen folk. Isak og Jakob. Så selvsagt kommer vi til å kjenne igjen våre nære og kjære. Livet i Guds nyskapte univers, når den himmelske og jordiske sfære forenes, blir både virkelig og ekte. Det blir et konkret kruttsterkt liv ikke noe blekt skyggeaktig. Samtidig blir det uten synd, fristelse, sykdom, pine og aldring. Nyskapelsen har begynt Denne nyskapelsen har allerede startet. Den startet på et helt bestemt punkt i menneskehetens historie den startet påskemorgen for snart 2000 år siden, da døden ikke lenger maktet å holde på Livets Fyrste. Da Jesus, Guds veldige sønn, etter å ha beseiret død og djevel i sin død på korset, sprengte seg vei tilbake til livet da startet begynnelsen på oppfyllelsen av det kristne håp. «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1. Kor. 15,20). Hva er førstegrøden? Jo, førstegrøden i landbrukssammenheng er det første som høstes inn, forsmaken på høsten et ugjendrivelig forvarsel om at en skikkelig innhøstning er forestående. Det vi leser ut av sitatet ovenfor er derfor at første grøden, som vi allerede har sett Kristus som kom tilbake til livet, varsler at høsten er under veis. Og høsten innebærer at på samme måte som Kristus stod opp fra de døde, skal alle som tror også stå opp fra de døde til evig liv i Guds nyskapte univers. Så den har allerede begynt, denne herlige framtiden da alt skal forvandles/bli nytt! Der med settes våre liv inn i en revolusjonerende sammenheng det blir virkelig himmel over våre ganske alminnelige liv her og nå! Festen er alt i gang Guds konge rike, himmelriket, er allerede at faktum! Jesus stod opp igjen han beseiret døden dette klareste tegn på at forgjengeligheten går mot slutten! Og når forgjengeligheten tar slutt, skal hele kosmos ny skapes, men allerede her og nå kan vi oppleve pust av evighet en forsmak på dette helt konkrete herlige riket som kommer. Høvåg menighetsblad 3/2013 7

8 8 Julegaver til Russland Ta gjerne med en innpakket gave i kirka julaften og legg under det store juletreet ved prekestolen. Etter jul blir gavene sendt videre til Russland gjennom stiftelsen Hjelp til Russland. Skriv eventuelt lapp om gutt/jente og ca. alder det passer for. Gavene går blant annet til barnehjemsbarn og barn på sykehus i Leningrad fylke. En meningsfylt julepresang! Ny prost Den nye prosten i Vest-Nedenes, Steinar Floberg (49), har sin første gudstjeneste i Høvåg kirke 1. juledag. Floberg overtok i oktober etter Knut A. Eikrem, som har gått av med pensjon. Oddvar Espegren, Randi og Arne Bang, Jorunn Beckmann og Ketil Lystrup. Nyttårsaftenkonsert med Balsam Det blir konsert i Høvåg kirke 31. desember kl Alle er hjertelig velkommen til en times tid med vakker jule- og nyttårsstemning. Juletrefest 1 På bedehusets juletrefest kan vi love vakker jule musikk, pepperkaker, manda riner, god mat, gang rundt juletreet, en liten andakt, og selvfølgelig får vi besøk av nissen! Sett av fredag 3. januar kl ! Juletrefest 2 Høvågheimen søndag 5. januar kl Andakt, bevertning, opplesing, sang rundt juletreet. Alle er velkommen! Arr.: Bygdekvinnelaget, Saniteten, menigheten, Høvågheimen og Vi over 60. Jule- og vinter For mer informasjon og detaljer om programmet, samt kontaktpersoner: Se www. DESEMBER Mandag 23. NB: Vi synger ved Betlehem på lille julaften utgår i år. Tirsdag 24. Høvågheimen kl : Juleevangeliet leses. K kl : Julaftensgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. K kl : Julaftensgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene og fra tårnet mellom gudstjenestene. Onsdag 25. K kl : Høymesse v/prost Steinar Floberg. Jon Gjeruldsen leser dikt. Nattverd. Tirsdag 31. K kl : Nyttårskonsert med Balsam JANUAR Onsdag 1. Fredag 3. Lørdag 4. Søndag 5. Tirsdag 7. Lørdag 11. Søndag 12. K kl : Høymesse v/sokneprest Inger-Johanne Vaags B kl : Juletrefest Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. K kl : Høymesse v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Høvågheimen kl : Juletrefest B kl : Bønn (hver tirsdag) B kl : Lovsangstime (hver tirsdag) B kl : Bønn, lovsang og bønn for syke (hver tirsdag) B kl : PUSH (annenhver lørdag; se program på Facebook) B kl : Formiddagsmøte. Tale: Harald Avtjern. Sang: Shine. Søndagsskole Mandag 13. B kl : Øvelse Knøtteklang (annenhver mandag) B kl : Øvelse Miniklang (annenhver mandag) Torsdag 16. B kl : Babysang (hver torsdag). Påmelding til sms (Gunhild Vie). Høvåg skole kl : Gutteklubben (annenhver torsdag) Søndag 19. K kl : Familiegudstjeneste v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Miniklang m.fl. deltar. Barnas misjonsdag. Mandag 20. B kl : Etter skoletid (annenhver mandag) Sisters kl (annenhver mandag) Tirsdag 21. Søndag 26. B kl : Jenteforening (annenhver tirsdag) B kl : Formiddagsmøte. Tale: Olav Dahl. Sang: Kvartetten. Søndagsskole Onsdag 29. B kl : 70+ (hver siste onsdag i måneden) B kl : Familiesamling for barn 1-3 år med familie. Middag på bedehuset, fakkeltog, og gudstjeneste i kirka. FEBRUAR Søndag 2. K kl : Høymesse v/prost Steinar Floberg. Søndagsskole. Onsdag 5. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Torsdag 6. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Fredag 7. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Søndag 9. B kl : Vitnemøte. Sang: Janne Fjellvang, Ann Kristin Wigardt og Heidi Natvik. Nattverd. Søndagsskole. Onsdag 12. B kl : Husmortreff (hver andre onsdag i måneden) Fredag 14. B kl : En kveld å være to. Ta med din kjære på innholdsrik date på bedehuset! Se omtale side 5. Høvåg menighetsblad 3/2013

9 program hovag.org og kalenderen som blir delt ut til alle husstander ved nyttårstider. Lørdag 15. Søndag 16. Fredag 21. Lørdag 22. B kl : Bo hjemme-leir for 7-9-åringer. B kl : Mukulamesse - familiegudstjeneste for alle sanser v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Bo hjemmeleir-barna deltar. B kl : Å søke Jesus Kristus. Å leve enklere. Møt fader Christoforos Schuff. Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. B kl : Seminar med Oddvar Søvik: Bønn fremfor alt. B kl : Randesund Soul Children Søndag 23. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Oddvar Søvik. Sang: Shine. Søndagsskole. K kl : Åpen kirke. Lystenning, stillhet og forbønn. MARS Søndag 2. Tirsdag 4. Lørdag 8. Søndag 9. Søndag 16. K kl : Fastelavnssøndag. Høymesse v/sokneprest Inger- Johanne Vaags. B kl : På terskelen til fastetiden. Utvidet bønn og lovsang. Harald Avtjern og Kathrine T. Skjerdal. Skriftemålsgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Edle Bergan. K kl : Konfirmantenes gudstjeneste for hele menigheten v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Søndagsskole. Onsdag 19. K kl : Påskeskole for 6-åringer. Utdeling av 6-årsboka. B kl : Bedehusets årsmøte Torsdag 20. B kl : Møte Normisjon Søndag 23. B kl : Lovsang i mange former. Medvirkende: Harald Avtjern, Kathrine T. Skjerdal, Shine og Kvartetten. Søndagsskole. Onsdag 26. K kl : Påskeskole for 6-åringer, påskevandring. Søndag 30. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Prost Steinar Floberg. Sang: Torhild Hodnemyr. Søndagsskole. B kl : Midt i livet-kveld APRIL Onsdag 2. K kl : Påskeskole for 6-åringer Søndag 6. K kl : Høymesse v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Sang: Teresa Brovig. Søndagsskole. Tirsdag 8. Fasteaksjon, Kirkens Nødhjelp. Ta vel imot bøssebærerne! Onsdag 9. Høvågheimen kl : Påskeskole for 6-åringer. Søndag 13. K kl : Påskespill med Jens Olai Justvik, Kathrine T. Skjerdal og lokale aktører. For alle generasjoner. Torsdag 17. Høvågheimen kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. Nattverd. K kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. Nattverd. Mulighet for forbønn. Fredag 18. Søndag 20. K = kirka B = bedehuset M Ø T E H E L G K kl : Langfredagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. K kl : Høytidsgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Nattverd. Bønn før gudstjenesten Fra nyttår blir det bønnemøter før gudstjenestene i Høvåg kirke. På bedehuset har det vært bønnesamling før møtene lenge, og nå blir det også bønn før gudstjenestene i kirka. Den som ønsker å være med, kan møte opp Barnetime med Tore Thomassen Lillesand kirke: Lørdag 4. januar Lørdag 22. februar Lørdag 8. mars Påskespillet har 5-årsjubileum Det lokale påskespillet i Høvåg kirke har blitt en aldri så liten tradisjon, og blir igjen å se palmesøndag Høvåg menighetsblad 3/2013 9

10 SERIE: Tidligere Høvåg-prester Sigurd Andreas Svendsen (1938-) Sigurd A. Svendsen er fra Haugesund og har sin utdannelse fra Menighetsfakultetet. I studietiden var han assistent ved sjømannskirken i Haifa i , og i 1961 giftet han seg med Randi Nord Iversen (1936-) fra Nordfjord. Sønnen Svend ble født i 1963, og datteren Torhild i Samme år ble Svendsen ordinert for å gjøre tjeneste som flystasjonsprest på Ørland. I 1968 ble han hjelpeprest ved sjømannskirken i Hamburg. Der kom yngstemann Kristian til verden. Året etter ble han sjømannsprest i Houston, og fra 1971 hadde han samme stilling i Rotterdam, før ferden gikk til Høvåg i januar Randi hadde fått sykepleierjobb på sykehuset i Kristiansand. Mange i bygda husker Sigurd Svendsen som en høytidelig prest og en jovial og gild privatperson. Formidling av kunnskap om den kristne tro (bibel og bekjennelse) var viktig for ham, og han hadde kveldsbibel skole bygd på Troens ABC av Bo Giertz både i Høvåg og Lillesand. Han var også lærer på Sørlandets kveldsbibelskole i Kristiansand. I tillegg trekker Svendsen selv frem Kirkens barnetime, som samlet opptil 100 barn i kirka, og ungdomsklubben Kontakten, som holdt hus først på herredshuset og siden på I forbindelse med oppussingen av kirkas store våpenhus har Kathrine T. Skjerdal samlet informasjon om de tidligere Høvåg-prestene som er avbildet på veggen. Menighetsbladet vil framover trykke noen av artiklene hun har skrevet. Interesserte kan finne mer informasjon i en perm i store våpenhus. Sigurd A. Svendsen var res. kap. i Vestre Moland skolen. Motsetningene mellom kirke og bedehus var større enn i dag, men presten ble invitert til Hæstad bedehus en gang eller to i året. Det var i Svendsens tid at den nye kirkegården ble anlagt i Randi husker hun stod og så på den første, enslige graven. Tidligere var der et villniss hvor hun pleide å plukke bringebær til sitt berømte syltetøy. Det var ikke noe skille mellom prestegårds hagen og det som nå er kirkegården. Svendsen ble den første Høvåg-presten siden 1866 som også måtte gjøre tjeneste i Lille sand. Det kunne være travelt, og han husker hvordan han på 17. mai og andre høytidsdager ikke hadde tid til å kle seg om mellom gudstjenestene i Høvåg og Just øy, og kom kjørende på E 18 med samarie (den sorte prestekjolen) og møllekrave! Også privat var Svendsen aktiv: Han var med på trim og håndball og på dugnad på Dyreparken til inntekt for Høvdingen. I januar 1989 flyttet familien Svendsen fra Høvåg, etter det de beskriver som sine 13 lykkeligste år. Nå fulgte 12 år i Tønsberg, i en av landets største menigheter med konfirmanter og bare to prester. (Nå er de fire.) Nå bor Randi og Sigurd i Kristiansand, men bilen deres er ikke sjelden å se langs veiene i Høvåg, på vei til Svend og familien, til gudstjeneste, eller til samling i bibelgruppa hvor de fortsatt er med. Kathrine T. Skjerdal Den store bedehusbasaren 2. november 2013: kroner i overskudd! På bildet ser vi Miniklang som sang. 10 Høvåg menighetsblad 3/2013

11 Døpt Haakon Kjenes Live Østensen Jakob Sebastian Njerve Lykke Berg Arian Gundersen Emil Skeie Christine Marie Seneger Ølstørn Daniel Reme Pia Jacobsen Sannæss Nils Jacobsen Sannæss Viet Agnes Elisabeth Winther og Fredrik Gauslaa Falkenberg Jordfestet Leif Holtskog Harald Johan Roger Ribe Margreta Weatherstone (Vestre Moland kirke) Borghild Nilsen Anna Olsen Personalnytt Sokneprest Kathrine T. Skjerdal (36) går ned fra 100 til 60 prosent stilling fra 1. januar Hun skal ha redusert stilling i tre år, og har fått innvilget dette av bispedømmekontoret som forlengelse av ulønnet foreldrepermisjon. Sokneprest i Lillesand, Inger-Johanne Vaags, skal vikariere for henne i 40 prosent. Kirketjener Ketil Lystrup (66) går av med pensjon i januar Han fyller 67 år 27. februar Det er ikke avklart hvem som blir hans etterfølger, og hvordan kirketjenerstillingen skal organiseres i framtida. Det kan være aktuelt med en deling av stillingen mellom Høvåg og Lillesand. Menigheten i Høvåg består av Høvåg menighet (Den norske kirke) og Høvåg bedehus (fri stiftelse). DEN NORSKE KIRKE Høvåg menighet Menighetskontoret i Høvåg Adr.: Høvåg bedehus Ekspedisjonstid: onsdag og torsdag Kirkekontoret i Lillesand Adr.: Storgata Mobil og epost Adm.leder Anne Berit Repstad Sokneprest Kathrine T. Skjerdal Kirketjener Ketil Lystrup Ungdomsleder Lars Iver Wennerberg Trosopplærer Gunhild Vie Prost Steinar Floberg Kateket Helgi Person Jacobsen Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen Høvåg menighetsråd Leder Stephan Kokai Øvrige medlemmer: Inge Dahl, Hans Hodne, Nine Justvik, Stina Olsen, Hanne Timenes Gundersen, Eirin Engesland (1. vara), Oddvar Espegren (2. vara) og Cato Vika Jonassen (3. vara). Kontakt med presten Presten kommer hjem og holder nattverd dersom det er ønske om det. Samtale og besøk i hjemmet kan avtales. Forbønn Ønsker du forbønn, er du velkommen til å kontakte forbønngruppa v/ Beth Ribe: tlf eller , eventuelt epost: Et bønneteam kan komme hjem til syke etter nærmere avtale. Edle Bergan (tlf ) har erfaring med samtale/veiledning/forbønn. HØVÅG BEDEHUS Bedehusstyret Leder Harald Avtjern Øvrige medlemmer: Fredrik Nagell-Dahl (nestleder), Anette Lie (sekretær), Rune Ribe, Kjetil Almås, Margunn Myklebust, Monica Gislefoss, Arild Knutsen (vara) og Arne Ribe (vara). Leie av Høvåg bedehus til private arrangement Utleieansvarlig Tone Reme Giverkontoer for menigheten i Høvåg Ungdomsarbeider: Høvåg menighetsråd: Høvåg kirke: Høvåg bedehus: Høvåg menighetsblad 3/

12 B-BLAD Ev. retur til: Menighetsbladets ekspedisjon v/karin Alfsen, 4770 Høvåg Trykk: Tvedestrand Bokktrykkeri Neste nummer kommer ved påsketider. Juletoner i Høvåg kirke Søndag 15. desember ble jula sunget inn i Høvåg kirke ved hjelp av en rekke lokale aktører, blant annet deler av Høvåg Brassband. På bildet ser vi fra venstre Ola Balstad (musikalsk leder i brassbandet), Vemund Smith og Fabian Figenschou. ALLE FOTO: TØNNES CHRISTIAN DUE-TØNNESSEN

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Våren 2015. www.hovag.org

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Våren 2015. www.hovag.org Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke Våren 2015 Navn og nummer Aktuelle adresser og telefonnummer til styremedlemmer, rådsmedlemmer, ansatte og kontaktpersoner Høvåg menighetskontor Tlf. 37 26 81 92, e-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2015. www.hovag.org

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2015. www.hovag.org Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke Høsten 2015 Navn og nummer Aktuelle adresser og telefonnummer til styremedlemmer, rådsmedlemmer, ansatte og kontaktpersoner Høvåg menighetskontor Tlf. 37 26 81 92, e-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2014. www.hovag.org

Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke. Høsten 2014. www.hovag.org Høvåg Bedehus & Høvåg Kirke Høsten 2014 Navn og nummer Aktuelle adresser og telefonnummer til styremedlemmer, rådsmedlemmer, ansatte og kontaktpersoner Høvåg menighetskontor Tlf. 37 26 81 92, e-post: hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer