Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember 2013. Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene"

Transkript

1 Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 73. årgang Nr. 3/2013 Desember 2013 FOTO: TERJE SKJERDAL Velkommen til kirke i jula Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene julaften og fra tårnet mellom gudstjenestene! Julaften kl : Julaftensgudstjeneste Julaften kl : Julaftensgudstjeneste 1. juledag kl : Høytidsgudstjeneste

2 FRÅ PRESTEGARDEN Menighetskontoret Menighetskontoret overlever. Det er freistande å seia: Fornufta har sigra. Denne bygda har eit eineståande samarbeid mellom kyrkje og bedehus. Få stader kan ein oppdriva så funk sjonelle kontorlokale som her, og til ein så låg pris. Og likevel er det nokon som meiner at dei kyrkje tilsette i Høvåg helst skulle hatt kontor i Lille sand. I debatten i haust har det vore sagt mange rare ting. Saka har vorte framstilt som om menighetskontoret i hovud sak består av ein telefon. Og sidan ingen høyrer kvar telefonoperatøren er, kan telefonen like godt flyttast til Lillesand. (Ja, så kvifor ikkje flytta alle telefonane til Oslo?) Det har vore sagt at kyrkjeleg fellesråd ikkje har noko ansvar for kyrkje lydsarbeidet eller den kristne aktiviteten, berre for administrasjon og offentleg forvaltning. For oss som står på utsida er det ikkje så lett å følgja den ne logikken heilt fram. Folk flest tenkjer nok at kyrkjekontoret er ein støtte funksjon for det kristne arbeidet. Når konfirmantar treng undervisningslokale eller ei kyrkje skal pussast opp (dette høyrer til under fellesrådet), ja, så er det vel fordi Terje Skjerdal redaktør og prestemann det til sjuande og sist skal støtta det kristne arbeidet? Høvågavisa ytrar på leiarplass at det ikkje er så farleg om kyrkjelydskontoret må flytta til Lillesand; folk flest vil ikkje merka noko. Men lat oss snu litt på det og tenkja: Kva om Høvågavisa skulle flytta til Lillesand? Tenk noko så tungvint! Kvar gong redak tøren skulle gjera eit intervju i Hø våg, måtte han køyra to mil for å koma fram. Og to mil tilbake til kontoret. Kvar gong han skulle ta ei utskrift eller gjera noko anna kontorarbeid på kveldstid, måtte han køyra den same ruta; 40 minutt tapt, pluss driv stoff. Og tenk så tungvint for soknepresten og dei andre på menighets kon toret. To mil kvar veg for å gjera ein samtale i eiga bygd. 40 minutt i bilen for å ta ei utskrift eller ha eit lite møte. Er det nokon som har rekna på kva det vil kosta i køyregodtgjersle og tapt arbeidstid? Men det er noko meir. Sosialt samkvem over ein kaffikopp; det ikkje heilt planlagde møtet i gangen; ein fysisk stad å gå til for ein samtale. Det er mykje bra med Lillesand, men byen er for langt vekke til alt dette. Det er dette som er vårt Høvåg. Det er dette som gjer at Høvåg framleis er noko meir enn ein forstad til Kristiansand. JULEANDAKT Av biskop Stein Reinertsen Betyr vi noe? Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født i en stall, er en vakker fortelling. Den tåler å gjentas gang på gang. Ingen jul uten den fortellingen. Men den er også noe mer enn en tradisjon og en god fortelling: Den er Guds svar på spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi noe for Gud?» Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var villig til å gå for å vise sin kjærlighet mot oss mennesker. Vi tror at Jesus var til før verden ble skapt. Han var fra evighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer inn i vår verden. Som det står i en gammel hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f) Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et palass, men i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt frynsete rykte som først får høre nyheten av englene. Noen dager gammel blir han flyktning og må rømme til Egypt. Han lever slik vi gjør med både gleder og sorger. I julesangen «En krybbe var vuggen» synger vi om denne veien han gikk ned til oss. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk lenger enn å stige ned fra himmelen. Han som selv er Gud, var villig til å ofre mer. Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt dør han frivillig på et kors. Korset var ikke resultatet av at Jesus ble misforstått, men det var hele tiden Hans plan. Det går en linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for deg.» Men det er en viktig side til ved denne fortellingen vi må få med oss for at vi skal forstå dybden og konsekvensene. Englene forteller til hyrdene på marken: «Se, jeg kommer med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Han er Messias, Herren.» Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare viste at han var villig til å fornedre seg, den viser oss at han gjorde det for hver minste lille skapnings skyld, det vil si også for min skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik. Slik åpnet han porten til himlen for oss. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror. Julehøytiden feirer vi til minne om Guds svar på spørsmålet: Betyr vi noe? Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid! Nyhetsblad for Høvåg kirke og Høvåg bedehus, Lillesand kommune. Tre utgaver i året. Opplag: Blir sendt til alle husstander i soknet. For å få bladet tilsendt utenbygds, ta kontakt med Karin Alfsen Redaksjon: Redaktør Terje S. Skjerdal tlf ), Karin Alfsen, Harald Avtjern, Håkon Lilleholt, Signe Lilleholt og Fredrik Nagell-Dahl. Bladet baseres på frivillige gaver. Postgiro: Høvåg menighetsblad 3/2013

3 Menighetskontoret består Et spleiselag mellom bedehuset og menighetsrådet berger menighetskontoret i Høvåg. Som menighetsbladet kunne melde tidligere i høst, så det kritisk ut for Høvåg menighetskontor når den tiårige leieavtalen med bedehuset går ut 1. januar På grunn av innstramming i budsjettet for Lillesand kirkelige fellesråd, vurderte kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen nedlegging av menig hetskontoret i Høvåg som et tiltak for å redde kirkeøkonomien i kom munen. Nå tyder imidlertid alt på at saka løser seg. Bystyret vedtok 11. desember et kommunebudsjett som innebærer kroner mer til felles rådet enn rådmannens opp rinnelige forslag. Dette er riktignok bare halvparten av behovet som kirkevergen hadde signalisert, men med lokal støtte fra Høvåg kan kontoret berges. Kontoret betyr mye Saka ble drøftet i fellesrådet 12. desember, dagen etter budsjettvedtaket i bystyret. Like etter møtet har Inge Dahl, Høvågs representant i fellesrådet, dette å si: Sannsynligvis blir det menighetskontor i Høvåg fortsatt. Fellesrådet har skjønt at det er viktig for oss å bevare dette kontoret som har betydd så mye for de tilsattes arbeidsmiljø og for samarbeidet mellom kirke og bedehus. Høvåg menighetsråd får et tilbud om at de sjøl kan gjøre avtale om lokaler. Dersom menighets rådet aksepterer dette, vil fellesrådet dekke utgifter til data og telefon, som er beregna til Får beholde kontorplass i Høvåg: Sokneprest Kathrine T. Skjerdal Ungdomsarbeider Kristin Dahl Adm.leder Anne Berit Repstad Organist Bjørn Kjellman (perm.) Bedehuset tilbyr menighetskontoret en sterkt redusert leiepris. Ungdomsarbeider Lars Iver Wennerberg Trosopplærer Gunhild Vie kroner, og dessuten gi et tilskudd på til husleia, sier Inge Dahl. Som et resultat av dette blir fellesrådets utgifter til menighetskontoret redusert med kroner. Mandag 16. desember skrev kirkevergen brev til Høvåg menighetsråd med anmodning om å ta opp forhandlinger med Høvåg bedehus om videre leie avtale. Bedehusstyret har tidligere signalisert at de er vil lige til å gå ned på husleia for å beholde kontorlokalene til Den norske kirke som en del av bedehuset. Kristen enhet Dette handler ikke pri mært om økonomi, men om enheten i det kristne arbeidet i bygda. Menighets kontoret er et symbol på det tette samarbeidet mellom kirka og bedehuset som vi aldri må gi slipp på. Og så handler det selvfølgelig om at folk lokalt kan få ha arbeidsplassene sine her, sa leder for bedehusstyret Harald Avtjern til menighetsbladet i september. FAKSIMILE: Høvåg menighetsblad sept For Høvåg menighetsråd har menighets kontoret vært en høyt prioritert sak denne høsten. Etter de siste avklaringene skulle rådet diskutere løsningene onsdag 18. desember; etter at menighetsbladet gikk i trykken. Den nye ordningen innebærer at menighetsrådet overtar som leietaker av kontorlokalene på bedehuset, og at leieforholdet opphører som fellesrådets ansvar. I dag har seks personer i ulike prosentstillinger kontor plass i lokalene: soknepres ten, organisten, tros opplære ren, to ung doms arbeidere og ad ministrasjons lederen. Håkon Lilleholt Høvåg menighetsblad 3/2013 3

4 Ordfører Arne Thomassen og fylkesmann Øystein Djupedal kom i kongens ærend på Tro og Lys-samlingen i Lillesand 10. november. Kongens medalje til Kristin Maria Kristin Maria Tingsbek Kjøstvedt (59) fra Trøe er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin store innsats i frivillighetsarbeidet i Lillesand kommune. Påskjønnelsen gjelder ikke minst innsatsen hun har gjort i menighetsarbeidet. Selve overrekkelsen av medaljen skjedde høyst uventet på en samling i Tro og Lys-gruppa på Møglestu søndag 10. november. En forskrekket forsamling var vitne til at ordfører og fylkesmann kom inn i lokalet og avbrøt bønnestunden for å proklamere noe som veldig få visste om på forhånd. Fylkesmannen kunne fortelle at Kristin Maria Kjøstvedt får Kongens fortjenstmedalje for hennes innsats for barn i kirkas trosopplæring; for utviklingshemmede og deres familier og venner; for Det Norske Misjonsselskap med årvisse basarer og julemesser; for demente og deres pårørende; og for de gamle på Høvågheimen der hun er aktivitør. I Høvåg menighet har Kristin Maria i mer enn 30 år spilt en sentral rolle i barnearbeidet. På begynnelsen av 1980-tallet startet hun søndagsskole for barna i området Vestre Vallesverd/Trøe/Stendal. Tirsdagsklubb ble på kjøkkenet, og søndagsskolen var på bedehuset. Hun har vært leder av dåpsutvalget i Høvåg menighet i en lang periode. Av mange ulike aktiviteter som kunne vært nevnt, stod hun blant annet bak julevandringene som begynte for 4-åringer i 1999; senere også for 5-åringer. Opplegget hentet hun fra IKO, og hun fikk sydd kostymene på dugnad og kjøpte inn utstyret som skulle til. Ideen var at barna gjennom deltakelse og opplevelse skulle få forståelse for innholdet i den kristne jula. Julevandringene har fortsatt, og i år ble de gjennomført for 15. gang i Høvåg menighet. Alt Kristin Maria gjør er nøye planlagt som oftest i fellesskap med andre, og alltid gjennomført med ro og verdighet. Hun er opptatt av å gi barna det beste, av å formidle den kristne tro og tradisjon til dem på en måte som taler til alle sanser, av å la dem oppleve kirka som et annerledes rom et hellig rom og av å la dem møte nærværende voksne som ser dem og har tid til dem. Vi gratulerer hjerteligst med utmerkelsen! Redaksjonen PS: Kristin Maria Kjøstvedt fyller 60 år 23. januar Høvåg menighetsblad 3/2013

5 14. februar 2014: En kveld om å være to Ta med din kjære på «date» på bedehuset på valentindagen 2014! Vi inviterer til en hyggelig kveld med fokus på parforholdet. Bordene vil være dekket fint for to og to. Lars Iver Wenner berg (utdannet kokk) disker opp med treretters middag, og countryparet Linda Vehusheia Larsen og Vidar Larsen synger og spiller. Lillian og Erik Wennerberg fra Vennesla, som har lang erfaring med pararbeid, gir oss noen smakebiter fra kurset «7 kvelder om å være 2». De vil komme inn på flere temaer, men hovedvekten vil ligge på kommunikasjon: Å forstå og bli forstått. Målet er at det enkelte par skal bli styrket og komme nærmere hverandre, og få noen konstruktive innspill inn i samlivet. I tillegg til Lillian og Eriks undervisning vil deltakerne få oppgaver som de skal jobbe med parvis. Det legges ikke Kjære venner i Høvåg menighet Fra DR Kongo kommer en stor TAKK til alle dere som kom med barneklær til Mama Jeannes barnehjem. Gleden var stor! Det bor over 180 barn på barnehjemmet som ligger i Goma, helt øst i DR Kongo. De fleste av barna er foreldreløse, men noen har kommet bort fra sine foreldre under flukt, andre er der sammen med sine mødre som er til behandling på sykehuset. Gleden over klærne var enorm blant barna, og Mama Jeanne delte dem ut så rettferdig som det var mulig å gjøre. Vennlig hilsen fra oss i JOIN opp til samtale i grupper eller i plenum. Håpet er at valentinkvelden 14. februar skal være en god totalopp levelse for alle deltakerparene! Pris annonseres senere. Vi håper å få med noen sponsorer! «7 kvelder om å være 2» er et underbruk av Alpha-kursene. Kurset bygger på kristne verdier, men forutsetter ikke kristen tro. Ifølge tilbakemeldingene fra tidligere kursdeltakere er Lillian og Erik flotte og ærlige kursledere som byr på seg selv. De har tilknytning til Høvåg gjennom datter og svigersønn, Lene og Lars Iver Wennerberg, og deres barn. Påmelding til innen 11. februar. Kathrine T. Skjerdal Nytt menighetsråd fra 1. nov september ble det valgt nytt menighetsråd i Høvåg, idet halvparten av rådet stod på valg. Representantene blir valgt for fire år, med unntak av vararepresentantene, som blir valgt for to år. Stemmetallet var forholdsvis likt mellom kandidatene, og resultatet ble: Deler av menighetsrådet presentert i gudstjenesten 17. november. Fra venstre: Hans Hodne, Stina Olsen, Hanne T. Gundersen, Stephan Kokai, Nine Justvik og Inge Dahl. Hanne T. Gundersen 272 stemmer Stephan Kokai 264 stemmer (leder) Stina Olsen 263 stemmer Eirin Engesland 228 stemmer (1. vara) Oddvar Espegren 217 stemmer (2. vara) Cato Jonassen 204 stemmer (3. vara) Fra før sitter: Inge Dahl ( ) Hans Hodne ( ) Nine Justvik ( ) Høvåg menighetsblad 3/2013 5

6 Hva venter vi på? DEL 2 Av Harald Avtjern I forrige nummer av menighetsbladet satte vi fokus på hva som er vår endestasjon som mennesker. Vi spurte om det å komme til himmelen når vi dør er det endelige. Vi konkluderte med at så ikke er tilfelle. Det kristne håp er at vi venter på en total nyskapelse av hele kosmos hele universet! Det var dette Jesus begynte å forkynne allerede før han kalte sine første disipler: «Himmelriket er kommet nær». Og dette var ikke noe Jesus bare nevnte så vidt i begynnelsen av sin tjeneste nei, denne forventningen av himmelriket og nyskapelsen av hele universet går som en rød tråd gjennom hele Det nye testamentet. Da Jesus lærte disiplene å be, lærte han dem å si: «Vår far, du som er i himmelen, komme ditt rike!» Da han sendte ut de tolv, skulle de drive ut de onde åndene, helbrede de syke og forkynne at «himmelriket er kommet nær». I liknelsene sine sammenliknet han ofte himmelriket med ting menneskene rundt ham kjente. Han snakket blant annet om sennepsfrøet, som er lite, men som blir stort slik at himmelens fugler bygger rede i treets grener. Han snakket om surdeigen som gjennomsyrer hele deigen. Altså: Himmelriket skal bli stort. Det skal gjennomsyre det hele. Og det er nær! Universet slukker Det er godt vi har dette håpet om nyskapelse. Vitenskapen forteller oss nemlig dersom alt rundt oss fortsetter å utvikle seg slik det har gjort helt 6 Det er ikke snakk om et kjedelig legemløst liv på en rosa sky med gullharpe i evigheters evighet. fra begynnelsen, vil den siste stjerna i kosmos slukke en dag. En av grunnsteinene i moderne fysikk er det vi kaller termodynamikkens 2. lov. Over satt til forståelig norsk betyr den at etter hvert vil all energi i universet løpe ut som elver i sand snart er det ikke mer igjen. Det betyr at kosmos i en fjern framtid vil ligge der som et endeløst iskaldt rom hvor alt er slukket ut. Det er derfor det ikke går an å lage evighetsmaskiner. Slik er det, fordi «det skapte ble underlagt forgjengeligheten», slik Bibelen uttrykker det (Rom. 8,20). Fri fra forgjengeligheten Men likevel er det håp. Paulus sier det slik: «For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte sam stemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.» (Rom. 8,21 23) Her leser vi at både vi og skaperverket for øvrig alt det skapte lengter etter nyskapelsen da det blir slutt på forgjengeligheten! Det er i sannhet gigantiske dimensjoner over det kristne håp. Stjerne tåker og melkeveier skal nyskapes skal fris fra dette forferdelige åket som ligger i at alt går mot død mot ødeleggelse. «Himmelriket er kommet nær,» sa Jesus. Det betyr at det riket som har sitt administrasjonssentrum og opp hav i Guds verden i Himmelen, en dag skal gjennomstrømme hele skaperverket. Åpenbaringsboka, Bibelens siste bok, sier det slik: «Og jeg så en ny himmel og en Jord, himmel og hele kosmos skal nyskapes, skriver Harald Avtjern i den ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. ( ) Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»» (Åp. 21,1; 2 4) Forening av himmel og jord Det ligger et fra-begynnelsentil-enden-perspektiv i det vi snakker om her. Om vi ser hele skaperverkets tidsforløp i et blikk, kan det sammenfattes i tre punkter: Før syndefallet levde mennesket i paradis, i samme sfære som Gud. Så falt mennesket i synd, og Guds verden og menneskets verden ble adskilt. All verdens djevelskap, død og elendighet ble etter hvert naturlige elementer i dagens orden for menneskeheten. Men så er Bibelens bud Høvåg menighetsblad 3/2013

7 ne artikkelen. skap at denne sfæredelingen denne adskillelsen mellom Guds verden og menneskets verden, mellom himmel og jord som synden førte med seg, skal fjernes, slik at det himmelske og det jordiske forenes! «Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham» (Ef. 1,10). Så det kristne framtidshåpet er ikke at vi skal stikke av fra hele greia, og la jorden seile sin skjeve gang, mens vi feirer herlighet og glede i himmelen. Det ville jo vært dårlig gjort, egentlig. Derimot vil Guds bolig være blant menneskene, Allerede her og nå kan vi oppleve pust av evighet en forsmak på det herlige riket som kommer. som vi ovenfor siterte fra Bibelens siste bok. Det nye Jerusalem kommer til oss i det herlige nyskapte univers. Himmel og jord skal sammenfattes, forenes. Når vi leser bibeltekstene som omtaler dette forstår vi at evigheten med Jesus blir kon kret og håndfast. Det er ikke snakk om et kjedelig legemløst liv på en rosa sky med gullharpe i evigheters evig het. Vi bekjenner at vi tror på «legemets oppstandelse». Det kan ikke bety annet enn at vi skal kjenne igjen folk. Det må vi nødvendigvis når Bibelen sier at vi skal være oss bevisst at vi sitter til bords med størrelser som Abraham, Det kan ikke bety noe annet enn at vi skal kjenne igjen folk. Isak og Jakob. Så selvsagt kommer vi til å kjenne igjen våre nære og kjære. Livet i Guds nyskapte univers, når den himmelske og jordiske sfære forenes, blir både virkelig og ekte. Det blir et konkret kruttsterkt liv ikke noe blekt skyggeaktig. Samtidig blir det uten synd, fristelse, sykdom, pine og aldring. Nyskapelsen har begynt Denne nyskapelsen har allerede startet. Den startet på et helt bestemt punkt i menneskehetens historie den startet påskemorgen for snart 2000 år siden, da døden ikke lenger maktet å holde på Livets Fyrste. Da Jesus, Guds veldige sønn, etter å ha beseiret død og djevel i sin død på korset, sprengte seg vei tilbake til livet da startet begynnelsen på oppfyllelsen av det kristne håp. «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn» (1. Kor. 15,20). Hva er førstegrøden? Jo, førstegrøden i landbrukssammenheng er det første som høstes inn, forsmaken på høsten et ugjendrivelig forvarsel om at en skikkelig innhøstning er forestående. Det vi leser ut av sitatet ovenfor er derfor at første grøden, som vi allerede har sett Kristus som kom tilbake til livet, varsler at høsten er under veis. Og høsten innebærer at på samme måte som Kristus stod opp fra de døde, skal alle som tror også stå opp fra de døde til evig liv i Guds nyskapte univers. Så den har allerede begynt, denne herlige framtiden da alt skal forvandles/bli nytt! Der med settes våre liv inn i en revolusjonerende sammenheng det blir virkelig himmel over våre ganske alminnelige liv her og nå! Festen er alt i gang Guds konge rike, himmelriket, er allerede at faktum! Jesus stod opp igjen han beseiret døden dette klareste tegn på at forgjengeligheten går mot slutten! Og når forgjengeligheten tar slutt, skal hele kosmos ny skapes, men allerede her og nå kan vi oppleve pust av evighet en forsmak på dette helt konkrete herlige riket som kommer. Høvåg menighetsblad 3/2013 7

8 8 Julegaver til Russland Ta gjerne med en innpakket gave i kirka julaften og legg under det store juletreet ved prekestolen. Etter jul blir gavene sendt videre til Russland gjennom stiftelsen Hjelp til Russland. Skriv eventuelt lapp om gutt/jente og ca. alder det passer for. Gavene går blant annet til barnehjemsbarn og barn på sykehus i Leningrad fylke. En meningsfylt julepresang! Ny prost Den nye prosten i Vest-Nedenes, Steinar Floberg (49), har sin første gudstjeneste i Høvåg kirke 1. juledag. Floberg overtok i oktober etter Knut A. Eikrem, som har gått av med pensjon. Oddvar Espegren, Randi og Arne Bang, Jorunn Beckmann og Ketil Lystrup. Nyttårsaftenkonsert med Balsam Det blir konsert i Høvåg kirke 31. desember kl Alle er hjertelig velkommen til en times tid med vakker jule- og nyttårsstemning. Juletrefest 1 På bedehusets juletrefest kan vi love vakker jule musikk, pepperkaker, manda riner, god mat, gang rundt juletreet, en liten andakt, og selvfølgelig får vi besøk av nissen! Sett av fredag 3. januar kl ! Juletrefest 2 Høvågheimen søndag 5. januar kl Andakt, bevertning, opplesing, sang rundt juletreet. Alle er velkommen! Arr.: Bygdekvinnelaget, Saniteten, menigheten, Høvågheimen og Vi over 60. Jule- og vinter For mer informasjon og detaljer om programmet, samt kontaktpersoner: Se www. DESEMBER Mandag 23. NB: Vi synger ved Betlehem på lille julaften utgår i år. Tirsdag 24. Høvågheimen kl : Juleevangeliet leses. K kl : Julaftensgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. K kl : Julaftensgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Saksofonist Tore Ljøkjel spiller på begge gudstjenestene og fra tårnet mellom gudstjenestene. Onsdag 25. K kl : Høymesse v/prost Steinar Floberg. Jon Gjeruldsen leser dikt. Nattverd. Tirsdag 31. K kl : Nyttårskonsert med Balsam JANUAR Onsdag 1. Fredag 3. Lørdag 4. Søndag 5. Tirsdag 7. Lørdag 11. Søndag 12. K kl : Høymesse v/sokneprest Inger-Johanne Vaags B kl : Juletrefest Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. K kl : Høymesse v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Høvågheimen kl : Juletrefest B kl : Bønn (hver tirsdag) B kl : Lovsangstime (hver tirsdag) B kl : Bønn, lovsang og bønn for syke (hver tirsdag) B kl : PUSH (annenhver lørdag; se program på Facebook) B kl : Formiddagsmøte. Tale: Harald Avtjern. Sang: Shine. Søndagsskole Mandag 13. B kl : Øvelse Knøtteklang (annenhver mandag) B kl : Øvelse Miniklang (annenhver mandag) Torsdag 16. B kl : Babysang (hver torsdag). Påmelding til sms (Gunhild Vie). Høvåg skole kl : Gutteklubben (annenhver torsdag) Søndag 19. K kl : Familiegudstjeneste v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Miniklang m.fl. deltar. Barnas misjonsdag. Mandag 20. B kl : Etter skoletid (annenhver mandag) Sisters kl (annenhver mandag) Tirsdag 21. Søndag 26. B kl : Jenteforening (annenhver tirsdag) B kl : Formiddagsmøte. Tale: Olav Dahl. Sang: Kvartetten. Søndagsskole Onsdag 29. B kl : 70+ (hver siste onsdag i måneden) B kl : Familiesamling for barn 1-3 år med familie. Middag på bedehuset, fakkeltog, og gudstjeneste i kirka. FEBRUAR Søndag 2. K kl : Høymesse v/prost Steinar Floberg. Søndagsskole. Onsdag 5. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Torsdag 6. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Fredag 7. B kl : Møte NLM (se bekreftelse i kalenderen) Søndag 9. B kl : Vitnemøte. Sang: Janne Fjellvang, Ann Kristin Wigardt og Heidi Natvik. Nattverd. Søndagsskole. Onsdag 12. B kl : Husmortreff (hver andre onsdag i måneden) Fredag 14. B kl : En kveld å være to. Ta med din kjære på innholdsrik date på bedehuset! Se omtale side 5. Høvåg menighetsblad 3/2013

9 program hovag.org og kalenderen som blir delt ut til alle husstander ved nyttårstider. Lørdag 15. Søndag 16. Fredag 21. Lørdag 22. B kl : Bo hjemme-leir for 7-9-åringer. B kl : Mukulamesse - familiegudstjeneste for alle sanser v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Bo hjemmeleir-barna deltar. B kl : Å søke Jesus Kristus. Å leve enklere. Møt fader Christoforos Schuff. Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. B kl : Seminar med Oddvar Søvik: Bønn fremfor alt. B kl : Randesund Soul Children Søndag 23. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Oddvar Søvik. Sang: Shine. Søndagsskole. K kl : Åpen kirke. Lystenning, stillhet og forbønn. MARS Søndag 2. Tirsdag 4. Lørdag 8. Søndag 9. Søndag 16. K kl : Fastelavnssøndag. Høymesse v/sokneprest Inger- Johanne Vaags. B kl : På terskelen til fastetiden. Utvidet bønn og lovsang. Harald Avtjern og Kathrine T. Skjerdal. Skriftemålsgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Lillesand kirke kl : Barnetime med Tore Thomassen. 7-9-åringene fra Høvåg er spesielt invitert. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Edle Bergan. K kl : Konfirmantenes gudstjeneste for hele menigheten v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Søndagsskole. Onsdag 19. K kl : Påskeskole for 6-åringer. Utdeling av 6-årsboka. B kl : Bedehusets årsmøte Torsdag 20. B kl : Møte Normisjon Søndag 23. B kl : Lovsang i mange former. Medvirkende: Harald Avtjern, Kathrine T. Skjerdal, Shine og Kvartetten. Søndagsskole. Onsdag 26. K kl : Påskeskole for 6-åringer, påskevandring. Søndag 30. B kl : Formiddagsmøte. Tale: Prost Steinar Floberg. Sang: Torhild Hodnemyr. Søndagsskole. B kl : Midt i livet-kveld APRIL Onsdag 2. K kl : Påskeskole for 6-åringer Søndag 6. K kl : Høymesse v/sokneprest Kathrine T. Skjerdal. Sang: Teresa Brovig. Søndagsskole. Tirsdag 8. Fasteaksjon, Kirkens Nødhjelp. Ta vel imot bøssebærerne! Onsdag 9. Høvågheimen kl : Påskeskole for 6-åringer. Søndag 13. K kl : Påskespill med Jens Olai Justvik, Kathrine T. Skjerdal og lokale aktører. For alle generasjoner. Torsdag 17. Høvågheimen kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. Nattverd. K kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. Nattverd. Mulighet for forbønn. Fredag 18. Søndag 20. K = kirka B = bedehuset M Ø T E H E L G K kl : Langfredagsgudstjeneste v/prost Steinar Floberg. K kl : Høytidsgudstjeneste v/spr. Kathrine T. Skjerdal. Nattverd. Bønn før gudstjenesten Fra nyttår blir det bønnemøter før gudstjenestene i Høvåg kirke. På bedehuset har det vært bønnesamling før møtene lenge, og nå blir det også bønn før gudstjenestene i kirka. Den som ønsker å være med, kan møte opp Barnetime med Tore Thomassen Lillesand kirke: Lørdag 4. januar Lørdag 22. februar Lørdag 8. mars Påskespillet har 5-årsjubileum Det lokale påskespillet i Høvåg kirke har blitt en aldri så liten tradisjon, og blir igjen å se palmesøndag Høvåg menighetsblad 3/2013 9

10 SERIE: Tidligere Høvåg-prester Sigurd Andreas Svendsen (1938-) Sigurd A. Svendsen er fra Haugesund og har sin utdannelse fra Menighetsfakultetet. I studietiden var han assistent ved sjømannskirken i Haifa i , og i 1961 giftet han seg med Randi Nord Iversen (1936-) fra Nordfjord. Sønnen Svend ble født i 1963, og datteren Torhild i Samme år ble Svendsen ordinert for å gjøre tjeneste som flystasjonsprest på Ørland. I 1968 ble han hjelpeprest ved sjømannskirken i Hamburg. Der kom yngstemann Kristian til verden. Året etter ble han sjømannsprest i Houston, og fra 1971 hadde han samme stilling i Rotterdam, før ferden gikk til Høvåg i januar Randi hadde fått sykepleierjobb på sykehuset i Kristiansand. Mange i bygda husker Sigurd Svendsen som en høytidelig prest og en jovial og gild privatperson. Formidling av kunnskap om den kristne tro (bibel og bekjennelse) var viktig for ham, og han hadde kveldsbibel skole bygd på Troens ABC av Bo Giertz både i Høvåg og Lillesand. Han var også lærer på Sørlandets kveldsbibelskole i Kristiansand. I tillegg trekker Svendsen selv frem Kirkens barnetime, som samlet opptil 100 barn i kirka, og ungdomsklubben Kontakten, som holdt hus først på herredshuset og siden på I forbindelse med oppussingen av kirkas store våpenhus har Kathrine T. Skjerdal samlet informasjon om de tidligere Høvåg-prestene som er avbildet på veggen. Menighetsbladet vil framover trykke noen av artiklene hun har skrevet. Interesserte kan finne mer informasjon i en perm i store våpenhus. Sigurd A. Svendsen var res. kap. i Vestre Moland skolen. Motsetningene mellom kirke og bedehus var større enn i dag, men presten ble invitert til Hæstad bedehus en gang eller to i året. Det var i Svendsens tid at den nye kirkegården ble anlagt i Randi husker hun stod og så på den første, enslige graven. Tidligere var der et villniss hvor hun pleide å plukke bringebær til sitt berømte syltetøy. Det var ikke noe skille mellom prestegårds hagen og det som nå er kirkegården. Svendsen ble den første Høvåg-presten siden 1866 som også måtte gjøre tjeneste i Lille sand. Det kunne være travelt, og han husker hvordan han på 17. mai og andre høytidsdager ikke hadde tid til å kle seg om mellom gudstjenestene i Høvåg og Just øy, og kom kjørende på E 18 med samarie (den sorte prestekjolen) og møllekrave! Også privat var Svendsen aktiv: Han var med på trim og håndball og på dugnad på Dyreparken til inntekt for Høvdingen. I januar 1989 flyttet familien Svendsen fra Høvåg, etter det de beskriver som sine 13 lykkeligste år. Nå fulgte 12 år i Tønsberg, i en av landets største menigheter med konfirmanter og bare to prester. (Nå er de fire.) Nå bor Randi og Sigurd i Kristiansand, men bilen deres er ikke sjelden å se langs veiene i Høvåg, på vei til Svend og familien, til gudstjeneste, eller til samling i bibelgruppa hvor de fortsatt er med. Kathrine T. Skjerdal Den store bedehusbasaren 2. november 2013: kroner i overskudd! På bildet ser vi Miniklang som sang. 10 Høvåg menighetsblad 3/2013

11 Døpt Haakon Kjenes Live Østensen Jakob Sebastian Njerve Lykke Berg Arian Gundersen Emil Skeie Christine Marie Seneger Ølstørn Daniel Reme Pia Jacobsen Sannæss Nils Jacobsen Sannæss Viet Agnes Elisabeth Winther og Fredrik Gauslaa Falkenberg Jordfestet Leif Holtskog Harald Johan Roger Ribe Margreta Weatherstone (Vestre Moland kirke) Borghild Nilsen Anna Olsen Personalnytt Sokneprest Kathrine T. Skjerdal (36) går ned fra 100 til 60 prosent stilling fra 1. januar Hun skal ha redusert stilling i tre år, og har fått innvilget dette av bispedømmekontoret som forlengelse av ulønnet foreldrepermisjon. Sokneprest i Lillesand, Inger-Johanne Vaags, skal vikariere for henne i 40 prosent. Kirketjener Ketil Lystrup (66) går av med pensjon i januar Han fyller 67 år 27. februar Det er ikke avklart hvem som blir hans etterfølger, og hvordan kirketjenerstillingen skal organiseres i framtida. Det kan være aktuelt med en deling av stillingen mellom Høvåg og Lillesand. Menigheten i Høvåg består av Høvåg menighet (Den norske kirke) og Høvåg bedehus (fri stiftelse). DEN NORSKE KIRKE Høvåg menighet Menighetskontoret i Høvåg Adr.: Høvåg bedehus Ekspedisjonstid: onsdag og torsdag Kirkekontoret i Lillesand Adr.: Storgata Mobil og epost Adm.leder Anne Berit Repstad Sokneprest Kathrine T. Skjerdal Kirketjener Ketil Lystrup Ungdomsleder Lars Iver Wennerberg Trosopplærer Gunhild Vie Prost Steinar Floberg Kateket Helgi Person Jacobsen Kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen Høvåg menighetsråd Leder Stephan Kokai Øvrige medlemmer: Inge Dahl, Hans Hodne, Nine Justvik, Stina Olsen, Hanne Timenes Gundersen, Eirin Engesland (1. vara), Oddvar Espegren (2. vara) og Cato Vika Jonassen (3. vara). Kontakt med presten Presten kommer hjem og holder nattverd dersom det er ønske om det. Samtale og besøk i hjemmet kan avtales. Forbønn Ønsker du forbønn, er du velkommen til å kontakte forbønngruppa v/ Beth Ribe: tlf eller , eventuelt epost: Et bønneteam kan komme hjem til syke etter nærmere avtale. Edle Bergan (tlf ) har erfaring med samtale/veiledning/forbønn. HØVÅG BEDEHUS Bedehusstyret Leder Harald Avtjern Øvrige medlemmer: Fredrik Nagell-Dahl (nestleder), Anette Lie (sekretær), Rune Ribe, Kjetil Almås, Margunn Myklebust, Monica Gislefoss, Arild Knutsen (vara) og Arne Ribe (vara). Leie av Høvåg bedehus til private arrangement Utleieansvarlig Tone Reme Giverkontoer for menigheten i Høvåg Ungdomsarbeider: Høvåg menighetsråd: Høvåg kirke: Høvåg bedehus: Høvåg menighetsblad 3/

12 B-BLAD Ev. retur til: Menighetsbladets ekspedisjon v/karin Alfsen, 4770 Høvåg Trykk: Tvedestrand Bokktrykkeri Neste nummer kommer ved påsketider. Juletoner i Høvåg kirke Søndag 15. desember ble jula sunget inn i Høvåg kirke ved hjelp av en rekke lokale aktører, blant annet deler av Høvåg Brassband. På bildet ser vi fra venstre Ola Balstad (musikalsk leder i brassbandet), Vemund Smith og Fabian Figenschou. ALLE FOTO: TØNNES CHRISTIAN DUE-TØNNESSEN

Et barn er oss født. Les mer på side 4.

Et barn er oss født. Les mer på side 4. Nyheter fra Høvåg kirke og Høvåg bedehus 74. årgang Nr. 3/2014 Desember 2014 Et barn er oss født For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom.

MENIGHETSBLADET for. I mørke e ved v. vår side står han som steg inn i våre e kår. Hver. entslys skal minne om at Jesus, J. e; kom. MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr. 4 DESEMBER 2012 59. årgang Mens frost og vintermørke e rår, begynner kirkens nye n e år, og g våre e sinn skal være e vendtv

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12 KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Nr. 3. september 2009 60. årgang Trosopplæringsplan s. 7 Babysang s. 6 Konserter i Lillesand Kirke s. 12 Den nye presten fem år etter s. 5 En åpen kirke

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer