lovbrudd forebygge oppdrag: Politi nr.4 // november 2007 Norsk en utfordring Brukes aktivt i politiarbeid Nå kommer Norsk politi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lovbrudd forebygge oppdrag: Politi nr.4 // november 2007 Norsk en utfordring Brukes aktivt i politiarbeid Nå kommer Norsk politi"

Transkript

1 Norsk Politi nr.4 // november 2007 nettsamfunn en utfordring Brukes aktivt i politiarbeid Nå kommer DNA-satsingen Stiller krav til storstilt kompetanseheving Norsk politi i krigssonen Opplæring av afghansk politi oppdrag: forebygge Politiet må fortsette å levere kvalitet. Aller viktigst er politiets møte med publikum. Olav Sønderland, avtroppende politimester lovbrudd Bak forebygging av kriminalitet skjuler det seg mange ansikter. Noen har til oppgave å beskytte samfunnet mot terrorisme, andre retter innsatsen inn mot å hindre ungdom i å bli hverdagskriminelle. Metoden politiet bruker, er uansett den samme.

2 Norsk Politi Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb Dep., 0031 Oslo Intern e-post: Postmottak POD Ekstern e-post: Fagblad for politi- og lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på Ansvarlig utgiver: Politidirektør Ingelin Killengreen Redaktør: Runar Kvernen Desk: Liv Merete Wiker og Marianne Østensen Medarbeidere i denne utgave: Runar Kvernen, Karoline Johnsrud, Harald Fjeldstad, Stig Kåre Brusegard, Wemunn Strand Aabø, Politidirektoratet. Ann Camilla Bostad, Sunnmøre politidistrikt, Dag Gjærum, Utrykningspolitiet, Torill Gulbrandsen, Politihøgskolen. Jan P. Solberg, frilansjournalist.truls Brekke, frilansjournalist/foto. Hans Fredrik Asbjørnsen, foto. Øvrige bidragsytere: Berit Berg, forskningsleder NTNU samfunnsforskning. Liv Merete Wiker, Torbjørn Sande, Anne-Karin Hannevold, Politidirektoratet. Terje Abel Hansen, Midtre Hålogaland politidistrikt. Førstesidefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen Design/produksjon/rådgivning: Teft Design Trykk og distribusjon: Stens Trykkeri Opplag: Neste utgave: februar 2008 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. ISSN Det hender at publikum sliter med å forstå politiets begrunnelser, for eksempel når saker henlegges med kjent gjerningsmann. Publikums reaksjon i slike saker er forståelig, og bra. Publikum forstår ikke P olitiet har en vanskelig jobb, vi har for mange oppgaver i forhold til muligheter og forventninger. Det må prioriteres. Liv og helse kommer først, de tunge draps- og voldssakene deretter. Organisert kriminalitet, utnyttelse av mennesker, nettverk, trusler, sikkerhetsarbeid og stadig flere komplekse saker tar tid og ressurser. Det stilles krav til forsterket innsats på en rekke områder, ikke minst når svake grupper rammes. Økt innsats mot vold i nære relasjoner og overgrep, spesielt mot barn, er viktig og riktig. Det er skattesnusk og økonomisk fiffel i mange bransjer, og helgefylla krever mye av politiet. For ikke å snakke om forebygging. Politiet må og skal bli bedre på utallige områder, og den vanlige innbygger skal ha den imøtekommenhet, tilstedeværelse og hjelp de har krav på. Ikke minst ofrene. Det er derfor forståelig at politi og påtalemyndighet har et behov for å forklare hvorfor man ikke rekker over alt og at ressursene ikke strekker til. Noen saker må legges bort, uten at alle muligheter i saken blir sjekket ut og nøstet opp. Frustrerende for mange, også i politiet. Men vi har et forklaringsproblem. Det hender at publikum sliter med å forstå politiets begrunnelser, for eksempel når saker Leder Runar kvernen Redaktør henlegges med kjent gjerningsmann. Publikums reaksjoner i slike saker er bra. Det betyr at dette strider mot den alminnelige rettsfølelsen. Skurken slipper unna, selv om vi vet hvem han er. Publikum vil verken forstå eller akseptere slikt, selv om det mangler en stilling eller noen overtidskroner internt. Politiet sliter også med å få aksept for at vi ikke kommer, eller kommer for sent. Dette bildet er mer komplisert fordi den løpende politioperative vurderingen avgjør. Men det kreves en forklaring, og at publikum blir overbevist om at man har forsøkt så godt det lar seg gjøre. Når publikum leverer inn en anmeldelse er det nok en alminnelig forståelse for at ikke alle saker blir prioritert. Men det publikum ikke forstår er når de sitter igjen med et inntrykk av at politiet nærmest ikke vil ta imot anmeldelsen, og i hvert fall ikke der og da. Verden er ikke i svart/hvitt, den er i farger. Men vi må likevel huske på at publikums opplevde inntrykk av politiet er etatens kanskje viktigste kapital. Når publikum ikke forstår eller aksepterer politiets håndtering av noen typer saker, må vi være åpen for at publikum kan ha rett. Innhold Tema FOREBYGGING I 1927 ble forebygging nevnt i politiinstruksen for første gang. I 30 år har politiinspektør Erling Børstad kjempet for at forebygging skal ha en sentral plass i politiet. Ideene hans begynner å få fotfeste, men han er ennå ikke helt fornøyd. side HVA ER RASISME? Rasisme handler blant annet om å skape bevissthet om hva som bidrar til forskjellsbehandling, og det handler om å forstå at handlinger som ikke var ment å diskriminere, likevel kan oppleves slik av dem det rammer, skriver Berit Berg ved NTNU. POrtrettet: OLAV SØNDERLAND Nå ønsker Olav Sønderland roligere dager. Etter å ha vært politimester i nær 30 år ønsker han å bli herre over sitt eget liv. Han ser frem til å kunne gå på jobb klokken åtte, og gå hjem igjen klokken fire. NÅ KOMMER DNA-SATSINGEN I forslag til statsbudsjett gir regjeringen 64 millioner kroner til utvidelse av politiets DNA-register. For å gjennomføre regjeringens foreslåtte utvidelse av DNA-registreringen trengs både kompetanseheving, personell, nytt effektivt IT-system og nytt materiell. på oppdrag i afghanistan For to år siden dro politioverbetjent Anne-Karin Hannevold på en 13 måneder lang tjenestereise til Afghanistan. Oppdraget bestod i å bidra med lederopplæring og involvering av kvinner i den afghanske politistyrken. Nå har hun vært der igjen. 2 NORSK POLITI NORSK POLITI

3 sett utenfra berit berg Forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning Her ligger det med andre ord store utfordringer ikke bare innad i politiet, men i forholdet mellom politi og publikum generelt, og i forholdet mellom politi og innvandrerbefolkning spesielt. Dette har vært utgangspunkt for etikk- og mangfoldsundersøkelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2007 og presentert i rapporten «Tillit på prøve». Et sentralt tema i undersøkelsen er politiets holdninger til innvandrere. Spørsmålene omfatter alt fra bruk av kallenavn og «etniske» merkelapper, til spørsmål om holdninger til rasisme og diskriminering. Flertallet av de spurte mener at det verken eksisterer negative holdninger eller rasisme internt i politidistriktet (11 15 prosent). Samtidig er hele 31 prosent usikre på om det eksisterer slike holdninger. Det er også stor usikkerhet knyttet til begrepsbruk. Er det f.eks. greit å bruke betegnelsen «neger»? Selv om de aller fleste tar klart avstand fra bruk av betegnelser som «pakkis» og «svarting», viser undersøkelsen at mange har en lite gjennomtenkt holdning til disse spørsmålene. Ikke meningen? Hvordan vi skal forstå rasismebegrepet, har endret seg over tid. Rasisme er et begrep ingen stiller seg likegyldig til. Mens det tidligere var knyttet til ideen om visse etniske gruppers («rasers») biologiske overlegenhet, bygger regjeringens handlingsplan på en forståelse av rasisme der man vektlegger handlingens konsekvenser ikke intensjoner. Fokus på rasisme og diskriminering handler imidlertid om mye mer enn å avdekke negative holdninger og å slå ned på forskjellsbehandling. Det handler også om å skape bevissthet om hva som bidrar til forskjellsbehandling, og det handler om å forstå at handlinger som ikke var ment å diskriminere, likevel kan oppleves slik av dem det rammer. Tillit på prøve Undersøkelser viser at de fleste, også innvandrere, har tillit til politiet. Likevel opplever mange med minoritetsbakgrunn møtet med politiet som problematisk. De føler at de mistenkeliggjøres på grunn av sitt utseende. Politiet på sin side opplever at mange innvandrere fortolker konfliktsituasjoner som rasistisk motivert uansett hva de handler om. I regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering er det en målsetning at ansatte i statlige virksomheter skal gjenspeile befolkningssammensetningen. I Sør-Trøndelag politidistrikt er andelen ansatte med innvandrerbakgrunn under én prosent. Her er det med andre ord et gap mellom målsetninger og realiteter. Et stort flertall (75 prosent) ønsker flere innvandrere velkommen i politiet. Noen få er uenig i at det bør ansettes flere personer med innvandrerbakgrunn i politiet (6 prosent), og noen ganske få (2 prosent) ville synes det var vanskelig dersom de fikk en arbeidskollega med innvandrerbakgrunn. Hvis vi sammenligner svarene med holdninger som framkommer på andre arbeidsplasser, er svarene nokså like. Flere av spørsmålene som er benyttet i etikk- og mangfoldsundersøkelsen, er brukt i andre holdningsundersøkelser. Svarene representerer i store trekk det meningsmangfoldet vi finner i befolkningen som helhet. Politiet er med andre ord verken «verre eller bedre» enn de fleste. Spørsmålet er imidlertid om det er godt nok. Når tre statsråder står fram i mediene og understreket at det innenfor alle statlige virksomheter skal være nulltoleranse i forhold til rasisme og diskriminering, har man lagt lista høyere. Selv om det fins rasisme og diskriminering i det norske samfunnet, er det ikke godt nok å være som gjennomsnittet på dette feltet. Her må politiet ha en krystallklar holdning og være et forbilde for befolkningen som helhet. Politiet som etat omtales ofte som en organisasjon med en sterk internkultur. Mange vil sikkert si at politiet er helt avhengig av en slik lojalitet for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Men hvis lojaliteten blir «blind», har vi skapt en lukket organisasjon uten rom for meningsutveksling og kritikk. Vår undersøkelse viser at én av tre ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt synes det er vanskelig å ta opp negative forhold internt. Og bare halvparten av de spurte sier de vil ta det opp med vedkommende hvis en kollega snakket nedsettende om en innvandrer. Enten det skyldes frykt, feighet eller en misforstått intern lojalitet, er dette en type korpsånd som politiet er lite tjent med. Å kunne ta opp negative forhold, handler ikke om å falle etaten i ryggen, men er tvert imot et sunnhetstegn for en organisasjon. Stormen i mediene har gitt politiet mye negativ oppmerksomhet. Samtidig er det liten tvil om at debatten som har fulgt i kjølvannet av Obiora-saken, karikatursaken og ambulansesaken i Oslo, har bidratt til en større bevisstgjøring omkring etikk og mangfold generelt og diskriminering og rasisme spesielt. Selv om det akkurat nå kan virke som frontene er blitt skarpere, bør det være mulig å bruke denne situasjonen til noe konstruktivt. Det forutsetter imidlertid at man er villig til å ta kritikken mot etaten på alvor og trekke lærdom av det. Det betyr ikke at man skal stå passivt og ta imot, men at man går i dialog med enkeltpersoner og grupper som mener de er utsatt for negativ forskjellsbehandling. Det er positivt at et flertall av politiets ansatte erkjenner at de har behov for mer kunnskap om politiarbeid i et mer mangfoldig samfunn. Når det gjelder kompetansebehov, nevnes det bl.a. mer kunnskap om innvandrernes bakgrunn og mer kunnskap om lov- og regelverk som gjelder denne gruppa. Det som imidlertid virker som det mest sentrale, er kunnskap som gjør politiet flinkere til «å lese» situasjoner der innvandrere er involvert. Dette vil gjøre det lettere å unngå misforståelser, unngå tabuer, vise respekt og skape dialog. Godt politiarbeid handler både om konkrete ferdigheter, om å utvikle bevissthet omkring egne holdninger og om å greie å omsette disse holdningene i konkret politiarbeid. Kompetanse går ut på dato hvis den ikke vedlikeholdes og videreutvikles. Når samfunnet endrer seg, stiller dette nye krav til alle som skal utføre oppgaver på vegne av samfunnet. Undersøkelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt viser områder der det er et klart forbedringspotensial i etaten. Politiet har vist åpenhet ved å slippe til forskere og dele kunnskapen med både egne ansatte og folk flest. Politidistriktet viste også at de tar disse spørsmålene på alvor da de i juni arrangerte konferansen «Politiarbeid i et multietnisk samfunn», der britiske politifolk med minoritetsbakgrunn var innledere. En av innlederne omtalte Trondheims-politiets initiativ slik: Det er modig og det skaper forventninger. Det handler ikke bare om å lytte. Det handler også om å levere. Sør- Trøndelag politidistrikt har nå kommet til punktet hvor det skal «leveres». Det er positivt at et flertall av politiets ansatte erkjenner at de har behov for mer kunnskap om politiarbeid i et mer mangfoldig samfunn. faglig sett Liv Merete Wiker, avdelingsdirektør informasjon og samfunnskontakt, Politidirekoratet omdømme: summen av alt høy tillit: Politiet har de siste årene ligget helt i toppen på profilundersøkelser og tillitsbarometre. Norsk politi har høy tillit i befolkningen, og det er bra. For uten tillit hos publikum kan vi ikke gjøre jobben godt nok, vet vi alle. I årets store profilundersøkelse går politiets omdømme likevel noe ned, ifølge MMI Synnovate. Det kan det være mange årsaker til. Vi har det siste året hatt Obiora-saken, Fritz Moen-sakene, rasismedebatt og ressurs debatt. Politiets tillit i befolkningen er premiss for den legitimitet som ligger til grunn for politiets samfunnsoppgave som maktapparat. På det kommunikative fagspråket heter dette omdømme, og er gjenstand for både forskning og debatt. Omdømme vi kan definere det som omverdenens dom over hva vi gjør og hvem vi er. Hvordan forstår verden oss, og hva tenker den om det vi gjør? Et godt omdømme er verken oppnådd i løpet av en uke, eller som et resultat av flaks. Omdømme skal være planlagt, vedlikeholdt og forvaltet som den livsviktige ressurs det er. Oppfatningen dannes på grunnlag av flere forhold. Både kvaliteten på jobben som utføres, fornøyde og stolte ansatte, god ledelse og det at innsats og resultater blir gjort kjent, alt dette er med på å skape det totale bildet. Men vi eier ikke selv vårt eget omdømme. Politiet eier sin identitet, sin logo, sitt uttrykk og sin måte å kommunisere på. Men det er de politiet er til for, og som kommer i kontakt med etaten, som bestemmer og eier omdømmet vi er så avhengige av. Å oppnå et godt omdømme betyr altså at det ikke er nok å gjøre en god jobb. Publikum må mene at vi gjør en god jobb for at omdømmet skal være bra. Vi må derfor kanskje bli enda flinkere til å lytte til hva publikum sier om den jobben som gjøres. Hvilket inntrykk de får av politiet, enten ved egne møter, gjennom historier eller via media, er avgjørende for å beholde vårt gode omdømme. En utfordring ligger også i at der det er et gap mellom hva politiet gjør og hvordan verden forstår etaten, er det også muligheter for å styre og styrke omdømmet. Det er de siste årene gjort flere publikumsundersøkelser. Om omdømmet skal styrkes på sikt, bør trolig de ønsker publikum har for et bedre politi lyttes til. Samtidig er det jo ikke så enkelt at prioriteringer kan foretas på grunnlag av ønsket om å bli likt. Selvfølgelig ikke. Men kunnskap om hva som er av betydning for våre brukere, blir stadig viktigere. I løpet av fjoråret registrerte vi mer enn elektroniske klipp om norsk politi. I tillegg kommer radio, TV-innslag, debattinnlegg og blogger. Under én prosent av disse ble publisert av politiet selv på politi.no. Når vi vet hvor viktig offentlig informasjon om jobben som gjøres er for det inntrykket som skapes av politiet, er det synd at politiet selv ikke bidrar mer til offentlig kunnskap om all den profesjonelle og gode jobben som gjøres. Hvorfor ikke skrive vår egen historie på egne premisser? På politi.no er det uendelig med plass. Det er bare å vise frem alt vi oppnår! Også medarbeidertilfredshet er viktig for et godt omdømme. Tilfredse og stolte ansatte er gode ambassadører i alle sammenhenger de ferdes i, mens misfornøyde medarbeidere betyr negative samtaler rundt middagsbord og blant venner. Et godt omdømme er viktig for å rekruttere de ansatte vi trenger de kommende år. Folk skal med stolthet si de jobber i norsk politi. Et annet aspekt er at i en mulig krisesituasjon er det viktig at publikum stoler på politiet for å løse krisen. Et samfunn der politiet er uten tillit hos befolkningen, er et samfunn uten grunnleggende demokratisk pilar. Slike land finnes. Jeg bodde i ett av dem i tre år. Og jeg lover dere: Vi vil ikke bli som Guatemala på dette området. Tillit kan rives ned på ti minutter, og kan ta år å bygge opp igjen. Derfor er det viktig at vi fortsetter den gode jobben. Hver og en av oss. Hver dag. Hver gang. Så enkelt og så vanskelig er det. Publikum må mene at vi gjør en god jobb for at omdømmet skal være bra. Vi må derfor kanskje bli enda flinkere til å lytte til hva publikum sier om den jobben som gjøres. 4 NORSK POLITI NORSK POLITI

4 Tema forebygging T vi var der, så det ikke skjedde Politibetjent Hilde Grøtterud ved Sentrum politistasjon i Oslo har mange roller. Ordinær polititjeneste kombineres med skarpere oppdrag. Det viktigste er å forhindre kriminalitet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen 6 NORSK POLITI NORSK POLITI

5 T forebygging // pst Forebygger for nasjonens sikkerhet Den som tenker på forebyggende politiarbeid som noe mykt og kosete, bør merke seg hvordan Politiets sikkerhetstjeneste jobber. Mer enn 90 prosent av jobben deres er forebygging, og det er blodig alvor. De forbrytelsene vi prøver å avverge er så alvorlige at de rett og slett ikke må få skje, sier PSTs operative leder Tore Risberget. oslo: Godt forebyggende politi- og sikkerhetsarbeid er ikke lett å måle. Det vet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mye om. For hvordan forteller man verden om selvmordsbomber som aldri ble laget, statsråder som aldri ble truet, T-banevogner og busser som aldri ble forsøkt sprengt? Når man jobber i det forebyggende spor, er det vanskelig å vise suksessen utad, sier PSTs operative leder Tore Risberget. PST er en særskilt del av politiet, og er direkte underlagt Justisdepartementet. Oppgaven er å forebygge og etterforske lovbrudd mot nasjonens sikkerhet og selvstendighet. Risberget anslår at mer enn 90 prosent av PSTs virksomhet er forebyggende arbeid. De forbrytelsene vi prøver å avverge er så alvorlige at de rett og slett ikke må få skje, sier han. PST som forbilde Risberget er politiutdannet og har lang erfaring innen forebyggende arbeid. Som leder av PSTs operative avdeling sier han at informasjonsflyt er selve nøkkelen for å lykkes med forebygging. For eksempel har PST et felles arbeidsregister for alle ansatte. Med unntak av noen sensitive saker er all informasjon i databasen tilgjengelig for PSTs 450 ansatte. Med dagens trusselbilde jobber vi ikke etter prinsippet «need to know», men heller «need to share», sier Risberget, som tror politiets nye IKT-system vil innebære en enorm forbedring i informasjonsflyten i den øvrige etaten. Tror du politiet utvikler seg til å bli en informasjonsetat? Jeg tror utviklingen går den veien. Man må dele informasjon for å lykkes med forebyggende arbeid. Nesten like viktig som god flyt av informasjon er kvalitetssikring av informasjonen. Alle opplysninger som legges i PSTs database, kvalitetssikres i flere ledd. Noen innhenter informasjonen, mens andre bearbeider og analyserer funnene. Når flere øyne er involvert, blir informasjonen bedre vurdert mot det behovet vi har. Mye informasjon blir betegnet som irrelevant, og får ikke plass i arbeidsregisteret. Det kan for eksempel være opplysninger om en smuglerrute for narkotika. Slik informasjon defineres som støy, og lagres ikke, forklarer Risberget. I stedet tipses politiet om ruten. God informasjonsflyt mellom PST og politiet er viktig, men med dagens trusselbilde trenger sikkerhetstjenesten en rekke gode samarbeidspartnerne. Som eksempler trekker Risberget frem utlendingsmyndighetene, tollvesenet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. PST har dessuten løpende informasjonsutveksling med sikkerhets- og etterretningstjenestene i andre europeiske land. Med åpne grenser er det helt nødvendig med et godt internasjonalt samarbeid. Det tette samarbeidet gjør at vi føler vi har et relativt godt bilde av det som skjer i alle voldelige miljøer i Europa. Spaning må til Å ha nok ressurser til å drive spaning og kildekontakt er også helt avgjørende for en sikkerhetstjeneste, ifølge Risberget. Selv om vi i enkelte tilfeller kan benytte metoder som telefonkontroll og romavlytting, gir dette ofte bare bruddstykker. Spaningsobservasjoner og kildeinformasjon må til for å få de gode helhetsbildene. For å få kvalitetsinformasjon må vi ut og snakke med folk. Vi er helt avhengig av at folk i nærmiljøet fanger opp signaler og formidler dem videre til oss eller politiet. For at det skal skje, må vi være en synlig aktør ute i feltet, gjerne i samarbeid med nærpolitiet, og vi må ha folks tillit. Det vil alltid være noen grupper vi ikke når frem til, men vi kommer langt med god dialog med lederne, for eksempel imamer og religiøse forstandere. Lederne ønsker heller ikke at voldelige elementer skal få utvikle seg, og sammen vil vi kunne utkrystallisere de miljøene som ikke er interessert i dialog. Samarbeid med andre aktører er en nøkkel for å lykkes. Hvem PST samarbeider med, avhenger av tema og sak. Gjelder det datasikkerhet, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet mye ekspertise. Handler det om masseødeleggelsesvåpen, er Forsvarets forskningsinstitutt bra å ha med på laget. Gjelder det farlige miljøer under oppbygging, er UDI en sentral partner. UDI kan både informere og påskynde utsendelsesprosessen, dersom det gjelder folk som urettmessig oppholder seg i Norge. Da sikkerhetspolitiet for fire fem år siden kartla en oppblomstring av unge høyreekstreme miljøer flere steder i Norge, var det i første omgang naturlig å samarbeide med politidistriktene for å få situasjonen tilstrekkelig belyst. Etter at vi hadde kartlagt miljøene, innledet vi et samarbeid med skoler, barnevern og andre offentlige institusjoner for å ha bekymringssamtaler med ungdommer og foreldre. En felles nasjonal innsats gjorde at miljøene ble kraftig redusert på kort tid. Metoden som ble brukt, var en kombinasjon av politiets lokalkunnskap og vår forebyggende kompetanse med oppfølging fra skole og barnevern. Dette arbeidet vakte internasjonal oppmerksomhet, og flere internasjonale nyhetsmedier dekket saken. Mangfold styrker staben For ti år siden begynte PST å satse på mangfold i sin rekruttering, og Risberget sier at den linjen har styrket staben. I PST finnes det i dag 20 ulike profesjoner, blant annet religionshistorikere, statsvitere, sosialantropologer, sivilingeniører og økonomer. I staben som er direkte underlagt operativ leder, er det ulike mastergrader. Å ha ansatte med ulike perspektiver er svært nyttig, for eksempel i informasjonssilingen. Mangfoldet av profesjoner hjelper oss også å «spisse» vår tilnærming. Spissing er god medisin mot generalisering, som kan stigmatisere grupper med mennesker. PST gjennomfører også bedriftsbesøk i sin forebyggende virksomhet. Et viktig formål er å hindre spredning av teknologi som kan brukes til å lage masseødeleggelsesvåpen. De siste fem seks årene har PST besøkt mer enn 600 teknologibedrifter. Formålet er å bevisstgjøre næringslivet og avverge at teknologi fra norske bedrifter kommer på avveie. Hva tror du er grunnen til at politiet ikke driver forebygging like effektivt som PST? For det første drives det mye godt forebyggende arbeid i politiet, sier Risberget. Men vi er en liten organisasjon, og dermed mer fleksibel. Vi har også færre oppgaver, og det er vår lovpålagte hovedoppgave å forebygge. Samtidig har vi en svært god informasjonsflyt, og vi er svært fokuserte på samarbeid med andre. Alene har vi ikke mulighet til å klare de alvorlige oppgavene vi er satt til. Hva gjør PST for å samstemme sine ansatte så alle tenker likt? Jeg vil ikke påstå at vi tenker likt, men at vi bruker mangfoldet av profesjoner i rekkene til å jobbe mot felles mål. Igjen vil jeg trekke frem informasjonsflyt og samarbeid som nøkkelord. Vi har årlige landskonferanser, jevnlige temamøter, spesialistmøter. Det viktigste verktøyet er likevel et felles arbeidsregister med kvalitetssikret informasjon. Tekst: Jan P. Solberg Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen 8 NORSK POLITI NORSK POLITI

6 T forebygging // erling børstad Ønsker å gjøre politiet til en kunnskapsbedrift I 30 år har politiinspektør Erling Børstad kjempet for at forebygging skal ha en sentral plass i politiet. Ideene hans begynner nå å få fotfeste, men Børstad er ennå ikke fornøyd. Oslo: Vi vet ganske mye om hvordan vi skal redusere mengden hverdagskriminalitet. Likevel gjør vi det ikke i tilstrekkelig grad. Og så lenge det er situasjonen, kan jeg ikke være fornøyd. Jeg mener vi bør lære mer av våre suksesser enn av våre feil. Børstad er kanskje den polititjenestemannen i landet som har mest erfaring med forebygging, eller problemorientert politiarbeid, som det kalles. Selv liker han best å si kunnskapsstyrt politiarbeid. Børstad kom med i «bevegelsen» mens forebygging ennå ble sett på som noe mykt og sosionomaktig. På 70- og 80-tallet var forebyggere en liten gruppe politifolk som jobbet i sterk motvind. Noen få politimestere så verdien av forebygging, for eksempel politimesteren i Trondheim, men som regel var politimesterne imot forebyggingstanken. Forebygging ble ikke sett på som ordentlig politiarbeid. Innen politiet har det alltid vært klokkertro på straffens virkning, at straff skal hindre og avskrekke folk fra å begå kriminalitet. Og så kom vi og hadde som mål at straff skulle unngås! Det er klart vi møtte motvilje. Ifølge Børstad er det i politiet fremdeles en sterkere tro på effekten av straff enn på effekten av å forhindre kriminalitet gjennom systematisk forebyggende arbeid. Det kan ha noe med saken å gjøre at den juridiske strategien har lange og sterke tradisjoner, mens den mer politifaglige strategi er relativt ny. Enkel oppskrift Børstad har blant annet vært med og bygd opp bydelspolitiet i Oslo. Nå er han ansatt ved Politidirektoratets seksjon for analyse og forebygging. Han er en anerkjent foreleser i faget, både i inn- og utland. Budskapet hans er at det gjøres altfor lite for å forebygge kriminalitet, og at det ofte er enkle grep som skal til for å hindre at ulovlighetene skjer. Ofte vet politiet mye om kriminalitetens Fakta kunnskapsstyrt politiarbeid avhenger av: Kunnskap om kriminalitet Strategisk ledelse Tverrfaglig samarbeid Kunnskap om samarbeidsprosessen omfang og årsak. Så hvorfor gjør ikke politiet mer for å forebygge? Jeg tror ikke man helt har tatt inn over seg at man får resultater av godt og systematisk forebyggende arbeid for å hindre hverdagskriminalitet. Ifølge Børstad er oppskriften på forebygging den samme uansett type kriminalitet eller målgruppe. Det handler om å sanke relevant informasjon, bearbeide og analysere opplysningene, og så sette i verk tiltak basert på analysene. Nøkkelen til suksess er kunnskap om kriminalitet, og årsakene bak. Om man finner ut at svært mye vold skjer når byens to puber stenger i helgene, setter man inn politipersonell på det tidspunktet. Samarbeid med andre aktører er dessuten nødvendig, for eksempel med kommune og restauranteiere. I Oslo har politiet gode erfaringer med å stenge belastede gater i helgene, sørge for skolerte dørvakter, jobbe for differensiert stengningstid, så ikke alle utesteder stenger samtidig og gatene fylles av berusede folk som alle skal ha taxi og pølse på én gang. Ifølge Børstad forebygges terrorisme etter samme oppskrift som man bruker for å hindre nasking og gatevold. Suksess med anti-terror Dessverre er ikke arbeidet kunnskapsstyrt på alle nivåer i politiet ennå, sier Børstad. Han viser til terroreksperter som sier det er forhindret ca. 40 terroranslag mot mål i Europa de siste årene. Altså er forebygging effektivt, og Børstad spør seg hvorfor man ikke jobber like systematisk med å forebygge kriminalitet som rammer folk flest? Jeg tror det skyldes at politiet ikke har like store krav mot seg om å lykkes i kampen mot hverdagskriminalitet som mot for eksempel terrorisme eller organisert kriminalitet. Det finnes ingen sterk opinion som krever at politiet skal stoppe innbrudd og vold. Dessuten måles politiet stort sett på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, og i mindre grad på hvorvidt vi lykkes med å hindre kriminalitet. Dette bidrar til at forebygging ikke er gitt særlig status. Helene Oppen Gundhus, førsteamanuensis ved Politihøgskolen i Oslo, undersøkte i sin doktoravhandling blant annet praktisering av forebyggende politiarbeid. I 2001 og 2004 intervjuet hun ansatte ved Oslo-politiet, og fant betydelig motstand mot denne type politiarbeid i deler av yrkeskulturen. Motstanden tror jeg hovedsakelig skyldes organisering, struktur og incentiver for denne type politiarbeid. I Oslo-politiet er det mange som har gode intensjoner om forebygging, men politiet har samtidig mange andre krav rettet mot seg, blant annet fra Riksadvokaten om å øke oppklaringsprosenten. Det forebyggende politiarbeidet blir gjerne en salderingspost fordi det tilsynelatende er vanskeligere å måle. Oppen Gundhus understreker at det er grunn til å tro at motstanden er mindre nå. Forebygging er et felt som er i sterk endring og statusen øker stadig. Fremdeles motstand Norge er ingen sinke når det gjelder kunnskapsstyrt politiarbeid, men vi er heller ikke best i klassen, ifølge Børstad. Det gjøres mye godt forebyggende politiarbeid i politidistriktene, og mange kan vise til gode resultater av enkeltprosjekter. Men han sier det gjenstår mye før vi kan si at hele politiorganisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsstyrt etter de retningslinjer som er trukket opp i nasjonale strategier. Børstad nevner Canada og England som land i tet innen forebygging. Ifølge politiinspektør Erling Børstad er oppskriften på forebygging den samme uansett type kriminalitet eller målgruppe. Det handler om å sanke relevant informasjon, bearbeide og analysere opplysningene, og så sette i verk tiltak basert på analysene. Jeg tror ikke man helt har tatt inn over seg at man får resultater av godt og systematisk forebyggende arbeid for å hindre hverdagskriminalitet. Ifølge Børstad behøver ikke kunnskapsstyrt politiarbeid å koste mer. Nei, det handler mest om strategi, kunnskap og systematikk. Tenk hva samfunnet sparer om voldskriminaliteten reduseres med prosent, slik Kristiansund har klart! Tenk om bilinnbruddene over hele Norge ble redusert til halvparten, slik man har klart i Alta og andre steder. Jeg har gjort et enkelt regnestykke som viser at vi ville ha spart ca. 100 millioner årlig i forsikringsutbetalinger om bilinnbruddene i Norge ble redusert med 50 prosent. Føler du motstand i politiet mot forebygging fremdeles? Ja! Og det er det nok flere grunner til. Blant annet strider helhetstenkning og forebygging mot måten politiet er organisert på. For å lykkes trenger vi å gå fra en stab med linjer til en stab som utnytter kompetansen som hver enkelt politibetjent besitter. Målet må være å snu politiet fra å være en kommandoorganisasjon til å bli en kunnskapsbedrift. Tekst: Jan P. Solberg Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen 10 NORSK POLITI NORSK POLITI

7 T forebygging // barn og ungdom Hittil i år har Eli Bente Skarbøvik og kollegene på Forebyggende avsnitt i Ålesund holdt over 75 bekymringssamtaler med ungdom. Politi og grensesetter Forebyggende avsnitt ved Ålesund politistasjon bruker mye tid i direkte kontakt med ungdommene i byen. Vi må være synlige der ungdommene er for å forebygge og redusere kriminalitet, sier politiførstebetjent Eli Bente Skarbøvik. ålesund: Ved Ålesund politistasjon er Eli Bente Skarbøvik og politibetjent Arild Helland medarbeiderne på forebyggende avsnitt. I høst har de i tillegg hatt politibetjent Linda Beate Hansen med på laget, i forbindelse med at hun har gjennomført planmessig tjenestegjøring i forebyggende arbeid. De skulle gjerne vært flere tiden går raskt når de skal etterforske saker, holde bekymringssamtaler, samarbeide med skoler, foreldre og andre etater. I evalueringen av politireformen kom det frem at både medarbeidere og publikum ønsker mer ressurser til forebyggende aktiviteter. Møter ungdommen på deres arena Vi må møte ungdommen på deres arena, sier Skarbøvik. For å holde kontakten med ungdommene og ha god kjennskap til utviklingen av de lokale forholdene er vi ukentlig på fritidsklubber, kjøpesentre og andre steder hvor ungdom tilbringer fritiden. Jeg opplever ofte at vi på forebyggende har en annen kunnskap og kjennskap til ungdommene. Fordi vi møter dem på flere arenaer på skolen, i fritiden, i helgene, på kjøpesentra. På denne måten lærer vi dem å kjenne. De blir jo nesten som ungene våre, sier Eli Bente med et smil. Vi kommer ofte nær inn på ungene fordi vi møter dem flere steder enn andre etater. Men vi er ikke psykologer, påpeker hun. Vi ser mye frustrasjon og sinne, kanskje spesielt blant unge gutter. Skarbøvik forteller videre at når hun ser at det nytter, gir det henne engasjement og drivkraft til å fortsette. Men det er ikke noe «bamsepoliti» og koseprat. Jeg pleier å si at jeg er politi og grensesetter. Det respekterer ungdommene. E no pol ti og nokså direkte, sier hun og ler. Kjent blant tøffe tenåringer Etter ti år med forebyggende arbeid er Eli Bente en kjent person blant byens ungdom. Sent en onsdag besøkte vi et allaktivitetshus i Ålesund. Før vi hadde fått parkert bilen, var hun gjenkjent av ungdommene. De vinket og ropte til henne da hun gikk ut av bilen. «Hei, Eli Bente, kjem du og ser etter oss?» «Ho Eli Bente, ho vet alt om oss», sa en gutt før han tok skatebordet under armen og gikk inn. Tekstog foto: Ann Camilla Bostad Fakta Politiråd i ålesund I Ålesund er det inngått formalisert samarbeid mellom politiet og kommunen i form av politiråd. Forebyggende arbeid blant barn og unge er en av de avtalte målsetningene med samarbeidet. Oppdatert på nettet Ålesund: Utviklingen på nettsteder går raskere enn de fleste politifolk greier å holde seg oppdatert. På forebyggende avsnitt er det det siste året etterforsket flere saker som har dreid seg om mobbing og sjikane via nettet. Derfor er politibetjent Arild Helland (bildet) godt oppdatert på nettsteder som Facebook, Nettby og Youtube. Vi har mange henvendelser angående saker som går på mobbing via nettet, sier politibetjent Arild Helland. For å gi bedre kunnskap om problemstillingene knyttet til mobbing og sjikane via nettet er han ukentlig i kontakt med lærere og foreldre for å holde foredrag om nettvett. Mentor for ungdom Ålesund: Politibetjent Linda Beate Hansen (bildet) har i samarbeid med Skarbøvik og Helland hatt et prosjekt der de har lagt strategien for nye måter å veilede ungdom på. Prosjektet går ut på at flere politibetjenter på fritiden skal være mentor for ungdom. Ungdommer i alderen år får individuell oppfølging i samarbeid med foreldre, skoler, fritidskklubb og utekontakten. Å være politimentor innebærer blant annet at våre kolleger skal tilbringer tid sammen med ungdommen og gjøre forskjellige aktiviteter som for eksempel å trene sammen, skate og spille basketball, sier Hansen. Prosjektet er resultatet av et tverretatlig samarbeid og skal iverksette tiltak for å hindre kriminalitet. Prosjektet er i samarbeid med Ålesund kommune og kulturavdelingen, som har gitt «Storbymidler» til å dekke kostnadene. Tekst og foto: Ann Camilla Bostad gode resultater har gitt status, og nå er det pågang av folk som ønsker å jobbe med ungdom. Vårt hovedfokus er barn og unge fredrikstad: Politiet i Fredrikstad har en egen gruppe som følger opp ungdom, og som samarbeidet tett med alle berørte etater. Gruppeleder Ragnar Foss er ikke i tvil om at arbeidet har effekt. U18 heter gruppa, som består av førstebetjent Ragnar Foss (bildet) og fire andre tjenestemenn. Gruppa, som har eksistert i ti år, hadde i starten vanskeligheter med å rekruttere folk. Men gode resultater har gitt status, og nå er det pågang av folk som ønsker å jobbe med ungdom. Vi har et totalansvar for alle under 18 år som kommer på kant med loven, og vi følger dem opp til de er voksne, forteller Foss. Vi kan ikke slå i bordet med tung statistikk, men alle med normalt gangsyn kan se at vår måte å jobbe på har effekt. Ungdomskriminaliteten i byen har ikke økt på samme måte som andre typer kriminalitet. Opprettelsen av en egen gruppe skaper et fagmiljø, og ifølge Foss øker det bevisstheten til de ansatte. For eksempel er vi flinkere til å tenke oslo: Mangelerud politistasjon i Oslo har høstet mye ros for sin oppfølging av barn og unge, og stasjonssjef Gro Smedsrud (bildet) innrømmer at hun er ganske stolt som sjef. Manglerud politistasjon har alltid prioritert å ha fokus på barn og unge, og jeg har fortsatt den linjen som mine forgjengere har trukket opp. Alle ved stasjonen skal prioritere dette arbeidet, sier Smedsrud, og fortsetter: Polititjenestemennene ved Manglerud skal være synlige i de miljøene hvor ungdom oppholder seg. Det er viktig at politiet får god dialog med ungdommen. Om vi er spesielt bekymret for noen, bruker vi bekymringssamtaler. Metoden er for øvrig utviklet ved vår politistasjon. Foreldrene og sønnen/datteren inviteres til en samtale på stasjonen. Det er viktig at vi kommer tidlig inn og oppretter dialog. Ifølge Smedsrud har metoden vist seg svært virkingsfull. Familien blir møtt av en politibetjent i uniform, og situasjonen har et visst alvor. Samtalen handler mye om fremtidsutsiktene til den unge om han/hun fortsetter med kriminalitet. Ofte blir det en god dialog. Både foreldre og barn får seg en oppvåkning. Smedsrud er også glad for det tverrfaglige samarbeidet med Oslo kommune. I det kriminalitetsforebyggende er politiet avhengig av samarbeid, for eksempel med barnevern og skoler. Tekst: Jan P. Solberg Egen gruppe som passer på tenåringene helhet. Straks vi kommer i kontakt med barn og ungdom med problemer, kontakter vi umiddelbart de etatene som er nødvendig å ha på banen. U18-gruppa er mye ute i gatene og patruljerer, både med bil og til fots. De fem polititjenestemennene blir godt kjent med byens unge. Alle niendeklasser får dessuten besøk av U18 på skolen, og da er rus tema. U18 er blitt et kompetansesentrum som blant annet kurser byens lærere i russpørsmål. En av de viktigste oppgavene til gruppa er å være bindeledd mellom de andre offentlige etatene som trengs for å hindre at unge med problemer havner på skråplanet. En gang i måneden arrangerer U18 møte med 24 ulike institusjoner som alle jobber med barn og unge, blant annet skoler. Saksbehandlingstiden for ungdomskriminalitet er gått ned betydelig etter at U18 kom på banen. Det mener Foss også er med og forebygger. Hurtig etterforskning og rettslig reaksjon må til for at de unge skal skjønne sammenhengen mellom handling og reaksjon, sier gruppelederen. Tekst: Jan P. Solberg 12 NORSK POLITI NORSK POLITI

8 T forebygging // resultater Kvitter seg med verstingstempel For ett år siden var vold, fyll og slåssing en del av Kristiansunds bybilde i helgenettene. Byen hadde et verstingstempel. Men så mobiliserte politiet til kamp. kristiansund: På ett år, fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007, ble antall anmeldte voldshandlinger i Kristiansund redusert med 30 prosent. Sjef for ordenspolitiet Michael Frey sier resultatene inspirerer til videre innsats. Jeg må få legge til at æren må deles av flere. Politiet har blant annet samarbeidet tett med kommunen og med restaurant- og taxinæringene. Dessuten har vi fått assistanse fra to lensmannskontorer til patruljering i helgene. Måten politiet i Kristiansund har fått ned voldsstatistikken på, er et godt eksempel på problemorientert politiarbeid i praksis. En analyse viste at svært mange voldsepisoder skjedde i sentrumsgatene i helgenettene. Et spisested ved en bensinstasjon var særlig belastet, festfolk pleide å samles der etter at skjenkestedene stengte klokken tre. Ikke sjelden ble det bråk. Ifølge Frey kunne det starte med nokså uskyldig knuffing i køen, men resulterte i alt fra ørefiker og slag til kjever sparket ut av ledd. Som oftest var både de som slo, og de som ble slått, beruset. Politiet hadde i 2003 et POD-prosjekt for å redusere vold og fyllebråk i Kristiansund, og opplevde nedgang i voldssakene. Da politiet lettet på trykket, blomstret problemet opp igjen, ifølge politimester Arnstein Nilssen. For å endre en slik ukultur må man sette klare grenser, og holde grensene over tid, sier politimesteren. I fjor tok politiet i Kristiansund initiativ til en storstilet offensiv for å bli kvitt fyllebråk, slåssing og vold i byen. Blant annet ønsket politiet å være synligere om helgenettene, både i gatene og på skjenkestedene. Politiet ønsket også bedre opplæring av byens dørvakter, samt strengere skjenkekontroll for å hindre at mindreårige og berusede fikk kjøpe alkohol. Våre samarbeidspartnere har hele tiden vært positive, sier Michael Frey, sjef for ordenspolitiet. Alle var innstilt på å kvitte seg med verstingstemplet og gjøre byen til et tryggere sted i helgene. Aksjonen ble kalt en dugnad, og innsatsen har vært stor. Restaurantnæringen fikk laget buttons med budskapet «Stopp volden i byen vår», og både politifolk og dørvakter har gått med merkene. Dugnaden mot vold ble kjørt i gang før jul i fjor, med topp bemanning i helgene. Politifolk var synlige i gatene, både i bil og til fots. Uansett hvor folk snudde seg i sentrumsgatene, var det politi å se, sier Frey. I en periode på fem uker hadde vi fullt trøkk. Vi kjørte nulltoleranse og slo ned på alle ulovlige handlinger, alt fra urinering til slåssing. For å klare det var det nødvendig med mange folk ute. Nulltoleranse kan ikke bare vedtas, det må også følges opp. Heldigvis fikk vi hjelp fra de to lensmannskontorene i driftsenheten. Påtalesjefen hevet bøtene for ordensforstyrrelse kraftig i hele politidistriktet. I tillegg ble det satt fokus på rask etterforskning og saksavgjørelse. Folk som var innbrakt og anmeldt, fikk meddelt forelegg før løslatelse. Også i tiden etterpå har politiet holdt høy bemanning i helgene, særlig natt til søndag, og fremdeles med assistanse fra de to lensmannskontorene. Det er gøy å se at innsats gir resultater, sier Frey. Men helt fornøyde er vi ennå ikke. Vi forsøker å holde bemanningen, selv om det er ressurskrevende. Hvor viktig er det å samarbeide med andre etater og bransjer? Det er helt nødvendig. Samarbeid gir en mye bredere forståelse av situasjonen. Anton Monge, som nylig gikk av som rådmann i Kristiansund etter 28 år i jobben, sier at kommunen har stilt seg bak dugnaden hele veien. Det er flott å se at det nytter å gjøre noe, sier Monge. Bråk og voldsepisoder har vært et stort problem i mange år. Det har vært mange stygge avisoppslag om tilstandene i byen. Grunnen til at Kristiansund har skåret dårlig på den nasjonale levekårsstatistikken er nettopp de mange stygge voldstilfellene. Det var ingen god image for kommunen vår. Politistasjonen har holdt trykket gjennom 2007, og tallene viser tydelig at aksjonen virker. Sammenliker man tredje kvartal i fjor med tredje kvartal i år, er det 44 prosent nedgang i anmeldte saker som gjelder liv, legeme og helbred, ifølge politimester Nilssen. Vi kommer til å utvide det tverrfaglige samarbeidet, og håper å få en ytterligere nedgang i voldstallene, sier avdelingsleder Michael Frey. Tekst: Jan P. Solberg Foto: Bjørn Hansen, Tidens Krav Politiet i Kristiansund ved politimester Arnstein Nilssen t.v. og sjef for ordenspolitiet Michael Frey tok i fjor initiativ til en storstilet offensiv for å bli kvitt fyllebråk, slåssing og vold i byen. 14 NORSK POLITI NORSK POLITI

9 T forebygging // resultater man vil aldri komme i den situasjonen at det gjøres nok, verken av forebygging eller etterforskning Tyverier fra bil redusert til halvparten Tyveri fra bil var et stort problem i Alta. Men etter et år med satsing på problemorientert politiarbeid var antall anmeldte tyverier halvert. alta: Politibetjent Grete Rugland sier de fryktet at problemet skulle forflytte seg til andre typer vinningskriminalitet, men det har ikke skjedd. Faktisk har vi hatt en nedgang i alle typer vinningskriminalitet. Satsingen for å bekjempe hverdagskriminalitet, med særlig fokus på tyveri fra motorvogn, startet som et samarbeidsprosjekt med Politidirektoratet for å implementere problemorientert politiarbeid som arbeidsmetode. Tyverier fra bil var et stort problem i Alta. I 2002 var det 108 grove og 24 simple tyverier fra motorvogn. Samarbeid halverte kriminaliteten I Årdal samarbeider lensmannen med kommunen, Norsk Hydro, LO og Norsk Folkehjelp for å forebygge kriminalitet, ulykker og dårlig helse. Resultatene er oppsiktsvekkende. Lensmann Kristen Olav Grøttebø årdal: Det hele begynte med en tverrfaglig kampanje for å redusere ulykker i Norsk Hydro, hjørnesteinsbedriften i vestlandskommunen, tok initiativet. Resultatet var strålende. I løpet at en tiårsperiode gikk antall legebehandlede ulykker ned fra 600 til 200. Så hvorfor ikke samarbeide for å få ned kriminaliteten også? Lensmann Kristen Olav Grøttebø forteller at forebygging av ulykker og kriminalitet Vi satte oss som målsetning å få ned omfanget betydelig, sier Rugland. Rugland og hennes kolleger foretok en teoretisk analyse og klartla blant annet utsatte områder. De fant ut at mange tyverier fra bil skjedde rundt høgskolen og på parkeringsplasser på fjellet i helgene. På utsatte steder satte de opp plakater som advarte bilistene mot innbrudd. Politiet var også raskt ute med å etablere god kontakt med samarbeidspartnere: Alta kommune, Alta Næringsforening og tre forsikringsselskaper. Sammen laget de folderen «Bli med og bekjemp hverdagskriminaliteten», som ble delt ut til alle husstander. Vi startet målrett patruljering, drev økt etterretning og fulgte særlig med på gjengangernes bevegelser. Vi jobbet dessuten for å bedre kvaliteten på våre åstedsundersøkelser, samt gjøre saksgangen raskere fra pågripelse til dom. Tallene forteller tydelig at aksjonen var en har vært ledet av en styrende komité bestående av ordfører, rådmann, Norsk Hydro, Norsk Folkehjelp, LO og ham selv. Komiteen møtes fire ganger i året, og problemer diskuteres. Etter at vi begynte samarbeidet, føler jeg at kriminalitet ikke lenger bare er politiets anliggende. Vi eier problemene sammen. Faktisk sover jeg bedre om natten. Under styringsgruppa er det et arbeidsutvalg som klekker ut gode prosjekter, og to koordinatorer som hjelper til med å sette prosjektene ut i livet. Årdal har 5800 innbyggere. I løpet av ti år er kriminaliteten i kommunen bortimot halvert, fra 380 saker i 1996 til 200 saker i Årsak: God samordning av det forebyggende arbeidet, ifølge Grøttebø. For eksempel var det en del tagging og hærverk. Vi allierte oss med ungdommen og fikk ressurser til å lage en video. I videoen forteller ungdommene hva hærverk koster, suksess. På ett år, fra 1. mai 2002 til 1.mai 2003, ble antall tyverier fra bil halvert, og oppklaringsprosenten gikk også opp. Den positive utviklingen har fortsatt i årene etter at pilotprosjektet var ferdig. Det siste året er grove tyverier fra bil redusert med 74 prosent, mens grove tyverier sett under ett har hatt en nedgang på 46 prosent. Hva mener du må til for å lykkes med problemorientert politiarbeid? Kompetanse på analyse er viktig, og på det området følte vi oss ganske usikre i starten. God forankring i ledelsen er helt nødvendig. Dessuten er det viktig med gode samarbeidspartnere. Vi samarbeidet blant annet med lokalavisen som informerte publikum om hvor man måtte passe ekstra godt på bilen sin. Tekst: Jan P. Solberg og hvor mye man kunne fått til av gode tiltak for de pengene, for eksempel bygge en skatebordrampe. Tilnærmingen virket, og vi har nå lite hærverk og lignende ungdomsproblemer. Vi har hatt liknende kampanjer mot rasisme og rus. Klart det koster, sier Grøttebø. God forebygging kommer ikke av seg selv. Å forebygge koster likevel bare en brøkdel av hva hærverk og andre forbrytelser ville ha kostet. Grøttebø understreker at suksess avhenger av at man har tro på at forebygging hjelper. Det handler også om å ha et lengre perspektiv og å stå løpet ut,holde på i år etter år. I Årdal er 5800 innbyggere blitt medeiere i prosjektene, og har tro på forebygging som metode. De siste årene har også helse kommet med under forebyggingsparaplyen. Dette fordi helseproblemer ofte er relatert til rus og kriminalitet, sier Grøttebø. Tekst: Jan P. Solberg Riksadvokat Tor-Aksel Busch har selv vært initiativtaker til et forebyggende prosjekt på hjemstedet sitt Askim. Frivillige organisasjoner tok ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og fikk betydelig med penger fra Justisdepartementet. Visst må politiet forebygge Riksadvokat Tor-Aksel Busch er blitt fremholdt som en mann med sterk tro på straff, og mindre tro på forebyggende arbeid. Den fremstillingen mener han er feilaktig. oslo: Er det politiets rolle å drive forebygging? Så absolutt! Jeg mener det er en viktig og naturlig del av politiets jobb å forebygge. Jeg ser det slik at politiet har to ulike strategier, en reaktiv og en proaktiv. Det er ikke noe statisk forhold mellom strategiene, og jeg mener det er det lokale politiet som må bestemme vektingen. Det er de som kjenner forholdene, og som sitter med analysene. Jeg synes for øvrig at politiet er blitt mye flinkere til å jobbe mer målrettet med forebygging de senere årene. Busch understreker at begge strategiene må være på plass. Dessuten må man ikke glemme at også den reaktive strategien, altså oppklaring og straff, har forebyggende effekt. Å gi enkeltindivider straff virker preventivt på andre. Særlig tror jeg det har preventiv effekt på dem som står på terskelen til å gjøre noe straffbart selv. Synes du politiet gjør nok forebyggende arbeid? Nei. Jeg synes ikke det forebygges nok. Men man vil aldri komme i den situasjonen at det gjøres nok, verken av forebygging eller etterforskning. Det vil alltid være knapphet på ressurser. Men uansett ressurstilgang er det ikke riktig å sette de to strategiene opp mot hverandre. Både etterforskning og forebygging må gjøres. Det er ikke enten eller, men både og. Med knappe ressurser blir det desto viktigere å planlegge godt, så man får gjort mest mulig for de pengene man har. Busch legger til at man aldri vil klare å forebygge all kriminalitet, uansett størrelsen på ressursene. Kan du nevne forebyggende tiltak du selv har særlig tro på? Jeg har selv vært initiativtaker til et forebyggende prosjekt på hjemstedet mitt, Askim. Frivillige organisasjoner tok ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og fikk betydelig med penger fra Justisdepartementet. Målet var å hindre at barn og ungdom begynte med kriminalitet. Erfaringene viste viktigheten av nettverksbygging og samarbeid. Det måtte gjøres en betydelig jobb for å få samarbeidet på plass, men det var nødvendig for god effekt. Tekst: Jan P. Solberg Foto: Scanpix 16 NORSK POLITI NORSK POLITI

Politi nr. 1 // oktober 2006

Politi nr. 1 // oktober 2006 Norsk Politi nr. 1 // oktober 2006 gjengkriminalitet lover langvarig kamp Politidirektør Ingelin Killengreen har satt i gang en felles innsats mot de kriminelle gjengene. Operasjon Gjengbekjempelse skal

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK TEMA: 18 SIDER Politikultur NORSK POLITI NR.3 // OKTOBER 2014 DEN NYE DELTA-SJEFEN Beredskapstroppens nye sjef Helge Mehus mener selv han har drømmejobben i politiet. Samtidig kjenner han på ansvaret,

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Fylla. Politi nr.1 // mars 2009. har skylda. Norsk

Fylla. Politi nr.1 // mars 2009. har skylda. Norsk Norsk Politi nr.1 // mars 2009 Klokken 03.13 natt til søndag siste helgen i januar går en mann i bakken etter en krangel utenfor et av Oslos utesteder. Hendelsen er typisk. 70 80 prosent av all registrert

Detaljer

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra Norsk Politi nr.2 // mai/juni 2008 ålesund Derfor gikk redningsaksjonen så bra Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. john kåre flo konstituert stabssjef ved Sunnmøre politidistrikt DANMARK i flammer

Detaljer

Norsk. Politi nr. 3 // sept. 2007

Norsk. Politi nr. 3 // sept. 2007 Norsk Politi nr. 3 // sept. 2007 når politiet selv blir etterforsket rasisme I POLITIET? portrettet: beate gangås barentsregionen Norsk Politi Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk

Stryker TEMA. Politi nr.1 // MARS 2010. i arrestasjon. Norsk Norsk Politi nr.1 // MARS 2010 En rapport som Politihøgskolen har utført på oppdrag fra Politidirektoratet er kritisk til kvaliteten på arrestasjonsteknikk i politiet: 6 av 10 ville strøket i forhold til

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE

DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE NORSK POLITI MENNESKEHANDEL UNGDOM OG NETTMEDIER ID-LØSE ASYLSØKERE NORSK POLITI NR.2 // DESEMBER 2006 DNA SKAL FELLE FLERE KRIMINELLE I løpet av de siste 20 årene har DNA bidratt til å løse mange kriminalsaker. Men det er en forsiktig begynnelse vi har sett. Nå skal bruken

Detaljer

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde

av lensmann n Tema: Trafficking n Sverige raskere enn Norge n Yrkesskade-seier, men... Lensmannen kledde 18.08.2006 løssalg kr 45,- Nr 8 scooterbrøler av lensmann Lensmannen kledde opp kameraten i politiuniform og kjørte politisnøscooter på fritiden utenfor løypene. I tillegg sendte han regningen for privat

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Norsk. Politi nr.3 // september 2010

Norsk. Politi nr.3 // september 2010 Norsk Politi nr.3 // september 2010 Lovbrudd tar liv i arbeidslivet 31 mennesker har mistet livet i arbeidsulykker i Norge så langt i år. Bak dødsulykkene ligger enorme skadetall, kanskje så mange som

Detaljer

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot.

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot. Temanummer: Trafikksikkerhet Norsk Politi nr.1 //mars 2012 Mer synlighet Politibiler i ny uniform skal gi økt sikkerhet og mer synlighet i trafikken. 22 23 UP i tjeneste Bli med Utrykningspolitiets patrulje

Detaljer

NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING

NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING NUMMER 4 2014 17. ÅRGANG TEMA: FOREBYGGE RADIKALISERING «Alle i politiet skal arbeide kriminalitetsforebyggende» 1 innhold FAGBLAD FOR POLITIETS KRIMINALITETS FOREBYGGENDE FORUM REDAKTØR HANS MARTIN SKOVLY

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

18.06.2004 LØSSALG KR 35,- NR 6/7 BEST

18.06.2004 LØSSALG KR 35,- NR 6/7 BEST 18.06.2004 LØSSALG KR 35,- NR 6/7 BEST i Europa Politiforum presenterer politiets nye Eurocopter 135c trolig det best utstyrte politihelikopteret i Europa. SIDE 21 og midten BBDO Oslo NetComs nett dekker

Detaljer

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012

Norsk. Politi. nr.2 //juni 2012 Norsk Politi nr.2 //juni 2012 De kriminelle énprosent-klubbene er blant nettverkene som representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i dagens Norge. Vi ser nærmere på MC-miljøene,

Detaljer

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115

POLITILEDEREN. Tilbake etter 15 år NR.1 2012 ÅRGANG 115 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2012 ÅRGANG 115 Tilbake etter 15 år AV INNHOLDET Mobil kriminalitet s. 4 Nærpolitiet utgått på dato? s. 12 UP en viktig forskjell s. 14 Ny dansk strategi s. 24 REDAKTØRENS

Detaljer

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s.

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113 God Jul! AV INNHOLDET Stopp en halv! s. 6 Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. 23 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Medlemsutvikling

Detaljer