Evalueringer fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringer 2006-2007 fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT. Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler"

Transkript

1 Evalueringer fra skolerne i Tromsö av Projekt KUTT Utviklingsarbeid i Tromsö kommune skoler Ett 3:årigt projekt: Stöttesystem till alle skolene i Tromsö. Att finne andre mulige tilltak än exluderende, för elever som skolen på barnetrinn og ungdsomskolen, ikke har verktyg att hantere. Christer Gulbrandsen Gunn-Britt Eikjok Andreasen Terje Johannessen

2 Målgruppe. Elever, personal, ledelse, førældrar Antall årsverk. 2 årsverk Antall brukere. Alle elever på barnetrinnet og ungdomsskolen c:a 9000 elever. C:a 1200 lærere, 46 rektorer, 46 inspektører, personal på PPT, personal på barnevernet samt førældrer. Tjenestebeskrivelse. Projekt Veiledningarbeid, Utrykkningsarbeid, )fra januari -07 ingår KUTT i kommunes kriseinterventerede team vid all skoler i Tromsø), Utvikklingsarbeid i kommunen i forhold till skolen som organisation og system. Tjenesteproduksjon. 1 året har vi hatt c:a 150 ærenden på individ, gruppe, organisation/system. Dels som systemstøtte till kommunens PPT, Kommuchef, Barnevern og dels som støttesystem till elev, ledelse, lærere og føreldre/foresatte. Mangler/utfordringer. Å hjelpe våres henvisende å se systemisk, dvs helheten og konsekvenser av problem. Vår intention utifra uppdrag fra uppvækstkommiten og utifra høringsdokument ær att Bekrefte, anerkjenne, kutte og rydde. Aldersinndelinger: % barnetrinnet % ungdomskolen er/inspektører.88 st henvisninger Føreldrer...15 st henvisninger PPT kollegaer..56 st henvisninger- råd, veiledning, test, observation, reflektions partner. Barnevern..14 st Polisen foreyggende..3 Sammarbeidsmøten LGA..1 Veiledning Skolehelsesøster tjensten...2 Utdanning till alle helsesøstrene i Tromsø skoler. Utekontakten. 3 i saker

3 Vi har haft en del familjesamtaler med föräldrar som vi erbjudit dem i samband med med att vi varit inne i ärenden på skolene. Desse har fallt ut i att föräldrer, skolen og vi fått en helt annen förståelse av det som skolen beskriver som deres arbeidsproblem. 1. Utdaning till pedagoger (skolepersonal i Tromsö) Vi har holdt kurs utifra casus som skolen har gitt oss. Dels utifra värdigrund, regler, skolens ansvar og skolens arbeidsproblem. Skole personal og ledelse Skole personal og ledelse Sokole personal og lärerstudenter Utdaning till Helsesöstrerne (alle helsesöstrerne i Tromsö) Undervisning på fagmøte til helsesøstergruppa KUTT kommer att ha kurs i externaliserande samtaler, i februari -08. Till: Christer Kopia: Hei til dere Høsten nærmer seg, og vi er på planleggingsstadiet for høstens samlinger av helsesøstre. Vi har en avtale om undervisning i eksternaliserende samtaler med barn. Jeg lurer på ; kan fredag 31. august være aktuell for dere, da fra morgenen av fram til ca. kl.12.45? Fint om jeg får datoen av dere bekreftet. Vi har møte også 28. september, men da med en kortere møtedag. Det ville dessuten være fint å starte med dette i og med vi har fokus på skolehelsetjenesten og skolebarn denne høsten. Hilsen Greta...

4 3 tillfællen. Utdanning till høyskolen och universitetet Tromsø. Frorebyggende av adferdsvansker/ Social samhandling i klasser/gruppedynamik og metodik med hensyn till læringsmiljø Kurs på videreutdanning i Psykososialt arbeid på Höyskolen Hei! Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Studiet startet i høst, og vi har tatt opp 20 studenter, lærere, helsesøstre, barnevernspedagoger, førskolelærere, fysioterapeut, sosionom. En aktiv og engasjert studentgruppe. Studiet er et deltidsstudie over 2 år på 60 studiepoeng. Studentene arbeider kommunalt og interkommunalt. Utdanningen har som mål både å utvikle kunnskaper og kompetanse i tråd med barn og unges behov, bedre samarbeid og koordinering av tjenester, og å styrke mestring av dagliglivet for barn og unge. De siste ukene har vi arbeidet for å få kontakt med fagfolk som arbeider både i skol og i barnehage for å snakke om utfordringer i arbeidshverdagen, hvordan utfordringer blir møtt eventuelt gjennom lek, skolearbeid, eller eventuelt annet. I forbindelse med jakten på forelesere ble vi oppmerksom på KUTT TEAMET, og ble umiddelbart begeistret. Som jeg sa da vi snakket sammen er vi interessert i å vite mer om KUTT. Vi ønsker blant annet å bli kjent med hvilke utfordringer som er i skolehverdagen, hvordan dere konkret arbeider inn i skolen for å gi best mulig hjelp og dette med å være et ko ordinerende ledd. Vi gleder oss til å bli mer kjent med KUTT-TEAMET gjennom deg og eventuelt andre som er med deg. Jeg har satt opp undervisningen til tirsdag , som vi snakket om, og håper det kan passe. Tidspunkt er kl Det regnes en time lunsjpause underveis Det legges ved brev og lønnsskjema angående undervisning ved utdanningen. Ta gjerne kontakt om det er noe å spørre om. Med beste hilsen fra utdanningsleder. Holdt 1 inlægg på forældraføreningen for ADHD, skolevegring... 1 Førelæsning till BUP/forældre. Skolemetodikk i forhold till ADHD....

5 Evaluering fra skolerne i Tromsö, av Projekt-KUTT, 2006 tom 2007 Følgende spørsmål oversendte Christer Gulbrandsen skolen pr. epost; 1. Hva har vært nyttig? 2. Hva skulle det vara mer av? 3. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? EVALUERING samarbeid med KUTT-teamet Skole har hatt to møter med KUTT januar Tilstede fra skolen:, leder i ressursgruppa og to lærere på 1.-4.klassetrinn. 3. Flott med uhildede samtalepartnere. Har hjulpet oss til å sette fokus på forhold som vi kanskje har sett oss blind på. Teamet har stilt relevante spørsmål til alle parter, lærere og rektor blant annet. Svært avgjørende at møtene har vært tette; 4.1. og Neste møte Dette spørsmålet har vi ikke noen gode svar på i denne omgang, da vi kun har hatt to møter hvorav møte nr to er avviklet i dag. 5. Lærere mener eleven har virket noe frustrert i de få timene forslagene til KUTTteamet er iverksatt. Vi tolker dette som et signal på at det er en positiv endring på gang for eleven. Skole 1, rektor-

6 Hei, her kommer evaluering fra skole 2. Hva har vært nyttig? Kutt har vært umåtelig nyttig. Vi har fått hjelp til å løse vanskelig saker.de har stilt de kloke spørsmålene som har gjort at løsningene har kommet enten fra foreldre eller skole. De er med på å skape profesjonalitet i jobben vår, fordi de kommer å opptrer som medhjelpere med sin stor kompetanse. Ansvaretsfordelingen mellom skole og heim blir tydelig i møtet med dem. Hva skulle det vara mer av? Kunne ha henta dem inn i flere og mindre saker for å forebygge. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? Eleven, foreldre og skole opplever en mye bedre skolehverdag. mvh rektor Skole 3. Hva har vært nyttig? Det var svært bra at dere kom så fort til skolen på møte. Det har vært nyttig å få inn fagpersoner som ikke er kjent på skolen og som kan belyse en sak fra flere sider. Nyttig at dere har stillet gode spm både for å avklare ansvar og for å tenke videre. Flott at dere har gått rett på sak og ikke krokveier ved de spørsmål dere har stillet. Hva skulle det vara mer av? Skolen hadde forventninger om kontrekte løsninger for eleven da vi startet. Det var også forventninger om at dere snakket med eleven. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? Dagene har vært opp og ned. Det ser ut til at eleven er blitt mer samarbeidsvillig etter han fikk vite at skolen jobber for alternativt opplegg på gård. Mor har spilt mer på lag med skolen. mvh Til

7 Kommunalsjef Leder PPT Dato: Tilbakemelding på skole 4. samarbeid med KUTT Vi har hatt samarbeid med KUTT på individ- og klassenivå. Hva har vært nyttig? Å få hurtig hjelp når situasjonen rundt elever, klasser har vært kritisk. Å få observasjon, veiledning og klargjøring i forhold til videre håndtering av saken; på ledelsesnivå, på lærernivå, på foreldrenivå og i forhold til den enkelte elev Å få noen utenfra som ser situasjonen fra en annen synsvinkel, som stiller nye spørsmål som setter i gang nye tanker og prosesser hos både foreldre, lærere og ledelse; en kritisk venn. Å få faglige veiledere som setter søkelys på barnets sosiale rolle /situsjon; hva er årsak til atferds- og innlæringsvanskene og hvordan forholder skolen seg til det. Å få ryddehjelp når situasjonen rundt eleven har vært kompleks i forhold til hjemforhold og i forhold til ulike hjelpeinstanser. Hjelp til å avgrense/ rette fokus mot skolens primæroppgave. Å få noen som kan være en nøytral part i tilfeller hvor situasjonen mellom skole og foreldre virker fastlåst; meklerrollen Å bli oppfordret til å tenke nytt og alternativt i forhold til elevens skolehverdag, men med tanke på at eleven har utgangspunkt og base i hjemskolen, og at man skal bygge videre på de gode relasjoner eleven måtte ha til lærere på hjemskolen. Å få veiledning på ledernivå i forhold til prosesser i skolekulturen som er med på å segregere atferdselever Å tenke strukturert i forhold til situasjon-mål-tiltak-evaluering- nye mål.. innenfor korte tidsrammer ikke mere vente å se. Å få veiledning og oppfølging i forhold til prosjekt Atferdsrettet tiltak på mellomtrinnet Vi er i dag i prosess hvor vi ønsker samarbeid med Kutt på systemnivå med kurs/veiledning i forhold til personalet. Dette på bakgrunn av de atferdstiltak Kutt har vært involvert i på vår skole, og at de har god kjennskap til de utfordringer vi står overfor. Vi ønsker å få større forståelse i personalgruppen for at elever med atferdsvansker er våre elever, og at vi som skole må ha en felles tanke og strategi for hvordan vi ivaretar og har felles ansvar for disse barna. Hva skulle det vært mer av?

8 Tettere oppfølging i skolens prosess med målsettinger og evalueringer. En milepælsplan/ møteplan for oppfølging Det ville sikret fokuset på tilbakeføring av elever etter perioder med ekstra voksentetthet/ spesielle tiltak. Det hadde også her vært nyttig med en kritisk venn som stilte spørsmål ved hvilken betydning tiltaket har hatt, vil ha videre for eleven/ gruppen. Hvordan har det gått med eleven etter at KUTT har vært inne i saken? I forhold til enkeltelever har noen fått et tilrettelagt opplæringstilbud hvor elev, foreldre og skole ser en positiv utvikling både sosialt og faglig. Eleven opplever mestring og sosial tilhørighet! I forhold til atferdstiltak på 6. trinn ser vi at hele gruppen har fått et bedre læringsmiljø etter at det har vært fokusert på organisatoriske og pedagogiske utviklingsmål. Her går prosessen sin gang med nye målsettinger og tiltak. I forhold til to elever har vi snudd en uheldig utvikling i forhold til skolevegring. Elevene gir uttrykk for at de føler de blir sett og tatt på alvor. I forhold til en elev har skolen måtte konkludere med at den ikke kan gi et tilbud utover det eleven har i dag. Det var her snakk om et alternativt tilbud på gård, og dette hadde ikke skolen økonomisk mulighet til å støtte innenfor de rammene vi har i dag. I forhold til en elev har Kutt satt fortgang i forhold til videre utredning gjennom andre instanser. I forhold til skole-hjem har jeg erfaring for at både skole og hjem har en større opplevelse av samarbeid om barnet. Felles mål og tett kommunikasjon har positive ringvirkninger for barnet. For meg som skoleleder har Kutt vært en utmerket samarbeidspartner i elevsaker som ofte er svært vanskelige å håndtere. Dette er noe de lærerne som har samarbeidet med Kutt sier seg helt enige i. Vi ser frem til videre samarbeid! Med hilsen Enhetsleder Kopi: Christer Gulbrandsen, Koordinator KUTT Skole 5. Hei. her kommer en liten tilbakemelding, til slutt. Må ellers bare si at ting har roet seg betraktelig her ute, og jeg tror at elevene våre har det bedre. Dokker må gjerne komme ut og se hva vi harfått til! :

9 Hva har vært nyttig? _ kurs til skolepersonalet har vært veldig nyttig. (august 2007) _ Frustrasjonsventil og veiledning. Det har vært svært nyttig å kunne diskutere enkeltsaker og problemstillinger med dere. Dere har hjulpet oss til å se problemene fra flere sider, og gitt oss ideer til hvordan vi kan arbeide systematisk med konflikter. _ At dere har deltatt i møte med foreldre i mobbesak/klassemiljøsak, og vært faglig tyngde for oss "kvinnelige lærere". _ Det har vært veldig nyttig at dere har sett på oss fra utsiden og hjulpet oss til å se oss selv og hva vi må jobbe med i personalgruppa. Arbeidsmiljøet for både elever og lærere ved Brensholmen skole er blitt mye bedre etter at lærerne forssto at de måtte være lojale til avgjørelser og vedtak som ble gjort, og at alle måtte dra i samme retning. Hva skulle det vara mer av? _ Akkurat nå har vi behov for veiledning i hvordan vi kan motivere lærerne som virker å være motløse, matte og slitne, og ikke ser alle de positive endringene som har skjedd. Inneværende skoleår har det vært gode arbeidsforhold i klassene/gruppene, litt elevkonflikter, lite klager etc. likevel virker det som at lærerne fortsatt henger fast i problemene som har vært. Savner egentlig at dere hadde satt av litt tid etter at dere hadde vært inne i en sak til å evaluere sammen med oss og lærerne, oppsummere hva utgangspunket var, hvilke tiltak vi satte inn og hva resultatet ble. Altså å parkere en sak og komme videre. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? I den klassen dere var spesielt inne i våren 2007, der det var mobbing og et forferdelig klassemiljø, hersker i dag rene idyllen i forhold. Jentene dere veiledet oss i forhold til har flyttet, og vi vet ikke hvordan det går med dem. Skole 6. Hei Christer. Her på skolen. er vår deltakelse knyttet til kursing. Dette var et kurs som omhandlet utfordrende atferd i skolen. Dette kurset ble oppfattet av de som deltok som veldig "matnyttig". Man opplevde at dere som holdt kurset var systemorientert, noe som virket klargjørende for deltakerne. Konsekvensen av dette har vært at vi ved skolen er blitt flinkere til plassere problemene der de hører hjemme. Hvertfall opplever vi det slik.vi har ellers ikke hatt kontakt med KUTT-teamet., skole

10 Skole 7. Hej Christer Hva har vært nyttig? De er flink til å finne sakens kjerne. Sortere hva som er skolens oppgave og hva som ikke er det. Til veldig god hjelp/støtte/veiledning ved møter der skilte foreldre (med sine respektive) møtes på skolen. Finne tiltak som kan/bør prøves ut. Fått foreldrene til bedre samarbeid. KUT er veldig god til å få elevene bevist på sine positive sider, som igjen gjør lærerene mer bevist. Flink til å få oss til å se sammenhengen mellom hva vi gjør på skolen og det elevene gjør på fritiden. Få skole og hjem til å se nytten i tett samarbeid. Opplevde å få gode råd til å gjennomføre foreldremøte i en klasse med mye ulur adferd, hvor viktig det er å kalle en spade for en spade. Hva skulle det vara mer av? Veiledning til lærere når foreldrene ikke var der. Samtale mellom lærere og KUTT i etterkant av møtene. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? Vi har KUTT inne i to saker. Ingen av sakene er avsluttet. Vi ser store adferdsendringer til det bedre så langt. Eleven på mellomtrinnet er det nesten ingen tull med nå. Vi ser at god struktur i klasserommet, god og tett oppfølging av eleven er en nødvendighet. MVH Skole 7. Under følger en liten tilbakemelding fra skolens erfaringer med samarbeidet med Kutt. (Svar på spørsmål i epost fra Christer Gulbrandsen) Hva har vært nyttig? -Flott at KUTT stiller opp på møter med foresatte, og i enkelte tilfeller også elever. Godt at det kommer noen utenfra som kan se situasjonen med nye øyne. - KUTT-teamet er flinke til å stille tydelige, klargjørende spørsmål som setter fokus på problemområder. Godt at skolen har noen som kommer utenfra å samarbeide med mht å tydeliggjøre alvor i saker. - Der skolen i utgangspunktet har et godt samarbeid med foresatte har vi erfaring med at KUTT s tilstedeværelse virker positivt forsterkende. Hva skulle vært mer av? -KUTT-teamet har hos oss kun deltatt på samtaleplanet. Vi trenger noen som kan stille opp/følge opp i situasjoner der elever både av hensyn til seg selv og andre ikke kan være

11 tilstede på skolen. Akuttplassering/"Pusterom". Utvisning ofte en dårlig løsning for disse elever. - Når deler av elevens problem er kommunikasjon og samarbeid mellom foresatte hadde det vært ønskelig at KUTT kunne følge opp med "familieterapi" utenfor skolen. Støtte foresatt på "foresatterollen". Hvordan har det gått med eleven etter at KUTT har vært inne i saken? Vanskelig å svare på. Komplekse saker. Kan ikke måle verdien av KUTT s innsats alene. I enkelte saker synes tiltak å hjelpe svært lite. I andre har vi sett positiv utvikling. skole Skole 8. Hej Christer. Hva har vært nyttig? Vi er svært godt fornøyd med KUTTs tilbud. Vi har hatt behov for bistand fra KUTT i tre elevsaker høsten Tidligere år har KUTT handtert flere vanskelige saker på vår skole. Vi har særlig opplevd at KUTT hjelper oss med å sortere og bryte opp problemer og utfordringer. De forholder seg til foreldre på en mer direkte og konkret måte enn det skolen føler at det er naturlig å gjøre. KUTT har psykolog og familieterapeutkompetanse, og dermed legitimitet til å gi foreldreveiledning. I de akutte vanskelige sakene er samspillet elevrollen og familiesituasjonen uløselig knyttet til hverandre. KUTT utfordrer også skolen på en direkte og noen ganger krevende måte. Det har vært nyttig at KUTT stiller direkte kritiske spørsmål til skolen også. KUTT gir oss konkret veiledning og oppfølging når vi skal utvikle opplæringstilbudet for disse elevene. Veiledningen er konkret, tydelig og inspirerende. Vi opplever at KUTT har et høyt faglig nivå i disse møteforumene. De har relevante erfaringer, legitimitet og vi opplever å ha gode relasjoner til KUTT. Hva skulle være mer av? Vi ønsker mer strategisk veiledning fra KUTT i forkant av vanskelige møter med foreldre/elever. Vi tror at vi på den måten kan jobbe mer målrettet fra skolens side. Jeg ønsker at KUTT kan veilede skolens personale på generelt grunnlag. Jeg opplever at KUTT har et veldig fornuftig forståelse for elever og foreldre som sliter. Denne forståelsen vises ved måten de viser anerkjennelse og respekt for elever/foreldre på. Det kan være nyttig å fokusere på sammenhengen mellom gode relasjoner, samspill og en positiv utvikling i en krisesituasjon. Generelt ønsker jeg at KUTT er tilgjengelig slik som i dag. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? Skolen og foreldre blir inspirert i forhold til å finne løsninger på utfordringene!

12 Vi klarer i større grad å samle alle positive krefter og interesser omkring eleven, og jobber mot et felles mål. I stor grad går det bedre med de elevene som KUTT hjelper oss med. Vi har brukt KUTT i akutte krisesituasjoner med de absolutt vanskeligste elevsakene. Likevel er det elever/familier som er i risikosonen, og jeg spør meg selv hvor vanskelig ville saken vært dersom KUTT ikke hadde bidratt. Elevsakene var i en negativ spiral før KUTT kom inn, nå er saken kommet over på et positivt spor. Jeg kan dessverre ikke "friskemelde" elevsakene. Det er inspirerende å jobbe sammen med KUTT, og jeg lærer veldig mye på møtene med dem!! Enhetsleder skole Skole 8. Vi (jeg) har hatt meget god hjelp og støtte fra KUTT i "elevsak på vår skole". Uten denne hjelpen vet jeg ikke hvordan denne saken hadde vært i dag. Høsten 07 har vi hatt kontakt med KUTT ved tre anledninger: KUTT som forelesere på personalseminaret vi hadde på Sommarøya i okt. 07. Tema: Grensesetting - hva er skolens og hva er foreldrenes oppgaver. Når kan / skal skolens personale si "nok er nok"? Personalet ga meget positiv tilbakemelding på kurset. Vi har også hatt samarbeid med KUTT rundt en elev med atferdsvansker. Dette er en sak der Barnevernet etterhvert er kommet sterkere inn. Vi fikk god hjelp vedr. elev med skolevegring. Vi innkalte til hastemøte, og KUTT stilte på meget kort varsel. I dette møtet var KUTT klar og tydelig på at å få eleven til skolen ikke var skolens, men foreldrenes ansvar. Foreldrene bor ikke sammen, og det kom tydelig fram at det var stor uenighet mellom dem om årsak til at eleven har hatt et enormt fravær. Barnevernet er koplet inn som "meklere" mellom foreldrene. (Eleven er nå på skolen.) Jeg har her nevnt saker der vi har hatt god hjelp fra KUTT. Hvis vi skulle brukt det ordinære støtteapparatet er jeg redd for at ventetida for å få hjelp ville bli svært lang. Nettopp dette er styrken til KUTT, de er der når vi trenger dem! I tillegg innehar KUTT meget høy kompetanse i det arbeidet de utfører. mvh Skole 9. Hej Christer.

13 Hva har vært nyttig? Tilførsel av et eksternt blikk og høy kompetanse til nærsynte aktører i konflikt. Hva skulle det vara mer av? Personlig veiledning av de voksne som er involvert, som oftest lærere og foresatte. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? I alle våre tilfeller har KUTT tilført positiv energi til en negativ situasjon, og om den ikke er løst, har aktørene fått nye krefter til å fortsette arbeidet. Med hilsen Skole 10. Hej Christer. Hva har vært nyttig? Refleksjon over problematisk situasjon sammen med fagpersoner med annen og relevant kompetanse. Systematisk gjennomgang av et arbeidsproblem sammen med eksterne ressurspersoner. Styrke/støtte i vanskelige samtaler med foreldre.bygging av tillit ved KUTT sin tilstedeværelse. Hjelp til struktur og sammenheng. Faglig påfyll. Støttende for lærer i tilnærmet krise. Støttende for rektor. KUTT inn på foreldremøter Hva skulle det vara mer av? Forebyggende arbeid. For eksempel mer av typen mini-kurs som KUTT hadde hos oss om hvordan møte utagerende barn på en konstruktiv måte. Lærerne var superfornøyd med kurset! Anledning til observasjon i ulike situasjoner med påfølgende veiledning for lærere og foreldre. Hvordan har det gått før eleven efter att KUTT varit inne i saken? 1 suksess 1 betydelig bedring 2 "på stedet hvil", men "gudene" må vite hvordan det hadde vært om KUTT ikke hadde vært der.

14 Vennlig hilsen Skole 11. Hei! Her er korte svar fra fra Inspektør Med vennlig hilsen 1. Vad har varit bra? Det var veldig bra at dere kunne komme så raskt. Flott å få diskutere problemstillinger og sammen finne løsninger. Bra at vi kunne avtale et møte til for å få fulgt opp avtalene. 2. Vad skulle det vara mer av? Vi ønsket konkret veiliedning/ kurs i Webster Stratton. Det ønsker vi oss fortsatt. 3. Hur har KUTT medlemarna skøtt sig? Veldig bra. De er begge kjente her på skolen. Vi har tidligere hatt svært gode erfaringer med smarbeidet med KUTT. Om dere vill kan dere beskriva kort om dagslæget i de ærenden KUTT vaært inne i, Utgangspunktet var veiledning og hjelp til å sorterere ut adferdsproblematikk på 2 trinn. Her er det flere elever med ADHD diagnose. Det er mange voksne som skal samarbeide for å få det til. Det første møtet gikk ble brukt til å ta opp en ny elev som startet i høst. Vi har avtalt nytt møte og håper da å komme inn på mer generelt om adferd på trinnet. Det er stort behov å få mer skolering i handtering av utagerende adferd Skole 12. MELLOMVEISEVALUERING KUTT. Gjeldende vår kontakt med KUTT i det/de ærend vi hadde bedt om hjelp til: Skolen hadde bedt om hjelp til å finne ut hvordan vi, sammen med mor, skulle få en gutt som har et meget høyt fravær å komme på skolen. Skolen har meldt bekymringsmelding til Barnevernet og gutten venter på samtaler med BUP. Skolen ønsket likevel å sette fokus på saken fort. 1) Hva her vært bra? -Lett å få kontakt og få til møte, ikke byråkratisk! - Godt å snakke med mennesker som virker som dyktige fagpersoner. - Dere virker flinke til å kommunisere, noe som igjen gjør at dere lett får tillitt både hos foreldre, lærere og skoleledelse. I saken hos oss, opplevde vi dere som meget tydelige, dere kalte en spade for en spade uten at noen følte seg støtt. Kanskje vi kan si det sånn at dere var en akkurat passe forstyrrelse

15 Dere var flinke til å komme til poenget fort. 2) Hva skulle det vært mer av? Vet ikke hva det skulle vært mer av, men skulle kanskje ønske at dere sendte ut info om KUTT, - hva, hvordan og hvorfor. 3) Hvordan har KUTT medlemmene skøtt seg? Meget bra, utstråler en respekt både for eleven, foreldre og skolen, gode til å kommunisere, tydelige og gode fagpersoner. skole Skole 13. hei. Som du vet hadde vi på skolen avtalt et opplegg i samarbeid med KUTT. Dette ble det ikke noe av, da det ikke var tid nok fra deres side. ( sykdom i famile e.l.) Jeg opplevde KUTT sitter på kunnskap vi har bruk for i skolen(e). Vi har for tiden en spesiell elev som sosiallærerne har vært i kontakt med dere om. De opplevde det som positivt med at de ble tatt på alvor, og fikk skissert løsninger. Men, det skjer ikke noe!!! Det som vi ofte opplever som problematisk er å få kontakt med dere, Mye ringing!! Møter utsettes. Jeg ser jo at KUTT er i oppstartfasen, og det er noen utfordringer med ressurser osv. Mvh Skole 14. Hej Christer 1. Vad har varit bra?

16 Bevisstgjøringen på temaet og bevisstgjøringen på egen handlemåte i hht atferdsaproblematikk, og fokus på at vi har ressurser selv som vi må samkjøre og derved utnytte bedre. 2. Vad skulle det vara mer av? Drøfting av atferdscase. Det er utrolig mye man lærer av å gå gjennom en konkret situasjon eller et case. 3. Hur har KUTT medlemarna skøtt sig? Veldig bra og veldig hyggelig. En lett tone i et problematisk område. Det har tatt brodden av den tunge problematikken. skole Skole 15. Hei, Her kommer ei kort tilbakemelding fra Langnes skole 1. Vad har varit bra? - dere har vært tilgjengelig på kort varsel - dere er troverdig og skaper tillitt på bakgrunn av utdanning og praksis. Dere har bekreftet dette i møte med oss. - dere er kunnskapsrike - dere kommer med konkrete forslag og ideer - dere er flinkt til å dra fram det viktige i de sakene vi holder på med og klarer å anskueliggjøre dette på en tydelig måte - dere har god kjemi med ledelse, lærere, foresatte og elever 2. Vad skulle det vara mer av? - tettere oppfølging av lærere/elever/foresatte 3. Hur har KUTT medlemarna skøtt sig? - dere skøtt dere utmerket

17 MVH skole PPT. Hei Flott at dere tar dere tid til evaluering, kjempebra. Jeg ble forespurt av KUTT om jeg kunne bli med til en skole, bakgrunnen er nok at jeg har jobbe med foreldreveiledningsprogrammet de utrolige årene. Syntes det var ei veldig god veiledning som ble gitt til skolen, har tatt dette muntlig med KUTT. Skolen har skrevet eget referat fra møtet der de også sier at det var et nyttig og verdifullt møte. Det er planlagt et oppfølgingsmøte hvor det er planlagt at vi evaluerer tiltakene. Jeg syntes at dette var både lærerikt og spennende. Det var fornuftig bruk at tiden; mange lærere er tilstede og alle får ytre seg. Det er mulig for en felles forståelse av tiltak. Tidsmessig er det en besparelse, det var 9 stk. tilstede fra sfo og skole, skulle hver enkel fått veiledning ville det i alle fall tatt 14 timer. God måte å jobbe på. Kan skoleteamene jobbe mer på denne måten? God arbeidslyst og lykke til videre for KUTT. Hilsen H. PPT Tromsö PPT 2. Hei Beklager litt treg tilbakemelding fra meg. Men det har vært litt mye av det meste det siste tiden. Svar spm. 1. Det har vært fint at dere kunne komme så raskt på banen og fint å ha dere med som refleksjonspartnere. Fin støtte. Svar spm.2 Mer tydeliggjøring i starten oppdrag/avtale/varighet. Svar spm. 3 Synes dokker har skøtt dokker bra jeg.

18 R. PPT Tromsö Skole 16. Hei! Bedre sent enn aldri! 1. Vi har fått rask og god hjelp, som har vært nyttig og relevant. 2. Jeg / vi ser at den krise(akutthjelpa) vi har fått har vært god. Problemet blir at når dere har vært raskt inne og ut igjen, hva da? Jeg har vært en del syk de siste årene. Jeg har til og med vært akutt innlagt, og møter da akuttmottaket på sykehuset. Der er jeg kun kort tid til jeg raskt er utredet og har fått nødvendig førstehjelp, så bærer det inn på sykehuset for mer grundig og ofte lengere behandling. Jeg savner sykehusets oppfølging. I dette tilfellet PPT. Avstanden i tid mellom deres innsats og PPT sine faste kontaktpersoner er viktig. Bør ikke en se på dette? 3. Dere har skikket dere bra og vært til god hjelp. Når det gjelder sakene dere har vært inne i, så arbeider vi videre med disse. rektor skole Skole 17 Hei og takk for sist! 1 Hva har vært bra? Rask respons. God dialog. Tillit fra KUTT på at vi gjør en god jobb. Evnen til å lese situasjonen fra flere sider. Tegningene det visuelle kartet over situasjonen. Presiseringen av skolens ansvars OMRÅDE. Forslag på konkrete tiltak. Klare konklusjoner etter møtene: Hvem gjør hva når. Presiseringen av mandat fra foreldrene. 2 Mer av hva? Vanskelig å si så tidlig. Det er viktig for oss å kjenne at dere ikke slipper taket før vi er trygge nok. 3: Åpne, lyttende, støttende, klare, resultatorientert, praktiske. Det har vært gode møter. Hvordan går det:

19 Tiltakene for L virker, med en og annen nedtur. Mor uttrykker glede over framgangen. Kjersti jobber godt og står på. Angående R: Referatet fra møtet på PPT var rystende lesning. Vennlig hilsen skole Skole 18. Hei. Da jeg leste mailen fra deg, var de lærerne som er involvert i andre klasser gått for dagen. Jeg kan svare litt på vegne av dem, men helst skulle de svart selv. Det jeg kan si ut fra samtaler jeg har hatt med de aktuelle lærerne, er at de synes de har fått god hjelp fra dere i alle sakene dere har vært inne i. Sakene er svært ulike, men dere har vist en stor grad av profesjonalitet i alle sakene. Dere har på en flott måte definert problemet og avgrenset det sammen med oss. Tiltakene som er startet i forhold til 9. klasse har hatt positiv effekt i følge klasselærer. Arbeidet rundt elev i 8. klasse er også kommet godt i gang, og det er vi alle glade for. Når det gjelder den saken jeg er involvert i vedr foreldre i 5. klasse, har det vært av stor betydning å få møte dere. Dere er flinke til å oppmuntre oss når vi strever, dere ser hva vi har fått til og gir oss mot til å fortsette. Dette får bli den tilbakemeldingen dere kan få i dag. Så får vi heller formulere noe fra de ulike prosjektene etter vinterferien. Men vi er kjempeglade for at dere finnes. God helg. Skolen Skole 19. Hej Christer 1. Vad har varit bra? KUTT har vært troverdig i sin rolle som eksternt kompetansmiljø og veiledningsteam. KUTT har bidratt til å kvalitetssikre de tiltakene som vi har ønsket å sette inn gjennom å stille de riktige spørsmålene som avdekker hva lærerne har tenkt - og i de tilfellene lærerne IKKE har tenkt, satt i gang denne prosessen. 2. Vad skulle det vara mer av? Etterhvert kan det hende at det vil være ønskelig med konkrete forslag fra KUTT-teamet på hvordan forskjellige problemer kan angripes. Om dere foreslår utfra det som etterhvert blir deres erfaringsbank, så vil det uansett være opptil den enkelte skole å velge hvilket tiltak de skal sette i gang med. 3. Hur har KUTT medlemarna skøtt sig? Det har vært hyggelig å møte dere, og selv der hvor dere har møtt lærere med en svært forutinntatt holdning har dere klart å bryte isen og bidratt til å

20 opprette et godt samarbeidsklima! Om dere vill kan dere beskriva kort om dagslæget i de ærenden KUTT vaært inne i, Pr i dag har vi en klasse som står midt i et opplegg utviklet etter arbeidsmåten til Prinsdalsteamet. Dette ser ut til å fungere selv om vi har kjørt dette i bare en uke til nå. Andre lærere har allerede begynt å legge merke til resultatene og hvis det går som vi håper har dere vært med på å utvikle en arbeidsmetode for å å takle klasser med svært mye bråk og uro på skolen. Mvh Skole

Tromsö Kommune. KUTT`s evaluering av projektet f.o.m aug. 2006 t.o.m okt. 2008

Tromsö Kommune. KUTT`s evaluering av projektet f.o.m aug. 2006 t.o.m okt. 2008 KUTT - koordinator-christer Gulbrandsen Datum: 20 oktober 2008 KUTT Tromsö Kommune (Kommunens utviklings-, veilednings og konsultasjonsteam, Tromsö). Innehold: 1. Forutsetninger 2. Konsultasjoner KUTT`s

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Det handler om å lykkes i å omgås andre

Det handler om å lykkes i å omgås andre Det handler om å lykkes i å omgås andre : evalueringsrapport fra et utviklingsprosjekt om atferdsvansker, pedagogisk ledelse og sosial kompetanse i barnehager og skoler i Rana, Hemnes og Nesna kommuner

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune. Utdanningsetaten Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71 Illustrasjon: Iben Sandemose Trykk: RK Design: Creuna www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.no

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE

Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region Midt-Norge» GEIR HYRVE OG MARIANNE LOHNE 1 Innhold Sammendrag... 2 Evaluering av prosjektet «3-delt opplæring av fosterforeldre i region

Detaljer