FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse"

Transkript

1 PLAN FOR PSYKISK HELSE

2 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. Dette omfatter utvikling av både følelser, tanker, atferd og sosiale evner, samt evne til selvstendighet, tilknytning, fleksibilitet og vitalitet. Psykisk helse er avgjørende for livskvalitet, mellommenneskelige forhold og produktivitet og langt mer enn fravær av sykdom. Kommunehelsetjenesteloven 1-1 og Sosialtjenesteloven 1-1 angir kommunens ansvar på henholdsvis helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Kommunen skal sikre innbyggerne nødvendige og forsvarlige tjenester, være pådriver for samhandling med andre sektorer og tjenestenivåer og medvirke til helsefremmende og forebyggende arbeid. Videre skal kommunen fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. Et overordnet mål for kommunen er å iverksette tiltak som kan bidra til en bedre målretting av velferdsordningene. Songdalen kommune scorer lavt på levekårstatistikken. Årsakene til dette kan være mange og sammensatte, og vil derfor kreve et sett av sammensatte virkemidler. Å jobbe for å forebygge psykiske plager/lidelser og forbedre psykisk helse vurderes som et viktig virkemiddel. I gjeldende plan har vi valgt å ha sterkt fokus på det forebyggende perspektivet, noe som involverer alle aktørene i et lokalsamfunn. Lokaldemokrati, nærhet og lokalkunnskap gir de beste mulighetene for å få et individuelt tilpasset tjenestetilbud og sterk brukerinnflytelse. Lokal forankring legger også et bedre grunnlag for både forebyggende tiltak, rehabilitering og et tett samspill med familie og pårørende, der tjenestetilbudet ses i nær sammenheng med utviklingen av et levende lokalsamfunn. Det er viktig å sikre en helhetlig integrering av planen i kommunen. Helse- og sosiallovgivningen er innrettet slik at innbyggerne har lik rett til tjenestetilbud uavhengig av alder og type problem. Problemer knyttet til psykisk helse forutsetter tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å kunne bli løst. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse 2

3 1. INNLEDNING Bakgrunn Lovgiving Sentrale krav og føringer Samhandlingsreformen Innhold og struktur i planen Kommunens arbeid med planen Teori og forskning Psykisk helse Helsefremmende og forebyggende perspektiv Kultur og helse Folkehelseperspektivet Brukermedvirkning Kartlegging PSYKISK HELSEARBEID MÅL OG STRATEGIER Nasjonale mål og strategier Songdalen kommunes overordnede mål og strategier for psykisk helsearbeid TILTAK FOR Å NÅ DE KOMMUNALE MÅL Tverrfaglig samhandling Kultur og helse Folkehelseperspektivet Brukermedvirkning Barn og ungdom 0-18 (23) Helsesøstertjenesten/Helsestasjonen Fastlegene Tannhelsetjenesten Psykologtjeneste Barneverntjenesten Psykisk helsetjeneste Barnehagene Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Skolene Nav Kultur og fritid SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) Overgang 18 år Voksne Helse Bolig Økonomi Arbeid, utdanning og aktivitet Sosialt fellesskap

4 3.8 Rus/psykiatri Oppfølging pårørende Spesialisthelsetjenesten Samarbeid frivillige lag og organisasjoner Tiltakstabell OPPSUMMERING EVALUERING OG RULLERING AV PLANEN VEDLEGG 1 EKSISTERENDE TILTAK BARN OG UNGE VEDLEGG 2 - EKSISTERENDE TILTAK VOKSNE

5 1. INNLEDNING Det skal foreligge en politisk vedtatt plan for det psykiske helsearbeidet i kommunen (jf. rundskriv I-29/99 og I-30/99). I Plan for helse- og omsorgstjenester var området psykisk helse et av temaene. Fylkesmannen krevde at kommunen reviderte den delen som omhandlet psykisk helse og at det ble utarbeidet en selvstendig plan for det psykiske helsearbeidet i kommunen. Første selvstendige Plan for psykisk helse ble vedtatt i kommunestyresak nr.104/05. Denne ble revidert og vedtatt av kommunestyret med gyldighet Planen skal være retningsgivende for det psykiske helsearbeid som utføres i kommunen, og er gjeldende Bakgrunn Lovgiving Det er nedfelt rammer for psykisk helsearbeid i lovgivningen. Kommunen pålegges å løse en rekke oppgaver på dette feltet. Dette gjenspeiles i hovedsak i følgende lover: Lov om sosiale tjenester Lov om helsetjenester i kommunene Lov om psykisk helsevern Lov om pasientrettigheter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Opplæringslova Lov om tannhelsetjenesten Lov om barnevernstjenester Lov om barnehager FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november Sentrale krav og føringer Planperioden for Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk ut i 2008, og det understrekes fra sentrale myndigheter at psykisk helsefeltet vil ha høy prioritet fremover. De øremerkede tilskuddene er innlemmet i kommunens ramme. Det er en overordnet forutsetning at styrkingen av det psykiske helsearbeidet i kommunen skal representere en varig styrking av dette feltet, og at det ikke skjer nedbygginger når planperioden er over. Noen publikasjoner som legger føringer i forhold til kommunalt psykisk helsearbeid Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid, St.melding.nr. 47 Individuelle planer. Veileder til forskrift om individuell plan. IS Sosial- og helsedirektoratet 2005 Opptrappingsplan for psykisk helse (2008) Bedre føre var. FHI rapport 2011:1 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene IS

6 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene IS-1332 Det du gjør, gjør det helt NOU 2009: Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er en desentraliseringsform som innebærer at sykehusene avlastes gjennom et bedre kommunalt og interkommunalt tilbud. Målet med reformen Målet med samhandlingsreformen er å flytte en større del av helsetjenesten ut i kommunene. Befolkningen skal kunne få flere spesialiserte tjenester i sitt nærmiljø. Samhandlingsreformen skal iverksettes fra Et sentralt punkt er at det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir syke og sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. Kommunal medfinansiering Et vesentlig grep i samhandlingsreformen er å etablere økonomiske insentiver som gjør det lønnsomt for sykehus og kommuner å samhandle på tvers av nivåene. Regjeringen foreslår å gi kommunene et medfinansieringsansvar for pasienter som behandles i sykehus. Fast kontaktperson I reformen heter det Riktig tiltak på riktig nivå til riktig tid, og dette vil få betydning for hvordan man organiserer tjenestetilbudet rundt den enkelte bruker. I hovedsak bør pasienten behandles i sitt eget hjemmemiljø. Det forutsetter at der er en godt organisert tjeneste. Samhandlingsreformen legger opp til at de gruppene som har sammensatte behov for helsetjenester skal ha en fast kontaktperson. Fagpersonell Innføringen av samhandlingsreformen forutsetter at ansatte har kompetanse som kan møte utfordringene. Det innebærer bl.a. store utfordringer å få leger ansatt i sykehjem, og psykologer i den kommunale psykiske helsetjeneste. Videre legges det opp til å øke antall fastleger. Konklusjon For at reformen skal lykkes kreves: God forankring i politisk miljø og blant ledere og fagfolk i kommunen og i spesialisthelsetjenesten Tett interkommunal samhandling Spesialisthelsetjenesten må flytte mer kompetanse til kommunene slik at kompetansen i større grad følger pasienten. 1.2 Innhold og struktur i planen Vi har sett det formålstjenlig å ta med noe teori og forskning på spesifikke tema. Videre har vi gitt brukermedvirkning, samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet forholdsvis stor plass. Alt dette fordi vi vurderer det som et viktig bakgrunnsbilde for tiltaksdelen i planen. Planen er bygget opp om målgruppene: Barn og unge Voksne Innenfor det enkelte tjenesteområde har en lagt til grunn følgende vurderinger av tjenesten så langt dette er mulig og hensiktsmessig: Hvordan tjenesten er med på å 6

7 bidra til forebygging, mestring, behandling, tilrettelegging og rehabilitering for brukerne. Videre rammer for arbeidet slik som tilgjengelighet, samhandling, brukermedvirkning, faglig innhold i tjenesten, kunnskap og tillit og god ressursutnyttelse. (Jf. IS-1332 Veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene; Sosial- og helse direktoratet). Det er viktig å se planen som et helhetlig og samordnet plandokument. Gjennom planprosessen har vi sett på hvordan kommunen i dag jobber med å fremme tverrfaglighet som forener de ulike fagperspektivene med utgangspunkt i et betydelig brukerfokus. 1.3 Kommunens arbeid med planen Revidert plan psykisk helse er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Gunn-Heidi Gabrielsen, enhetsleder kultur- og levekårsenheten - leder Reidun Mentzer, prosjektleder prosjekt Mestring, sekretær Astrid Endresen, brukerrepresentant Anne Karine Sollie/Marit Kleveland Hagen, ansattes organisasjoner Kari Kallhovd, ass. enhetsleder helse- og omsorgsenheten Magnhild Leire, ledende helsesøster Gunn Kjellevold, familieterapeut Ruth Føreland, fagleder psykisk helsetjeneste Siv K. Thorkildsen, veileder Nav Den politiske styringsgruppen for planarbeidet har bestått av: Gunvor Birkeland, leder Jan Erik Tønnesland Kjetil Dahle Skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, fastlege, PPT og tiltaksveileder på Nav har vært invitert inn til dialog på to av arbeidsgruppens møter. Lag/foreninger og kommunale tjenesteenheter har vært invitert til å komme med innspill til planen, bl.a. via kommunens hjemmeside. Forslag til plan ble lagt ut til høring i perioden Det kom inn 4 høringsuttalelser. (Vedlagt). 1.4 Teori og forskning Psykisk helse Nest etter hjerte- og karsykdommer er psykiske lidelser av Verdens helseorganisasjon (WHO) anslått til i 2020 å være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning for begge kjønn på verdensbasis (St.prp.nr s.247). Annenhver nordmann trenger hjelp for psykiske problemer i løpet av livet (Folkehelseinstittutet.no/psykiske plager og lidelser). Den beste hjelpen bør finnes i kommunen(e), og være tilpasset hver enkelt. Dette kan gjøres gjennom for eksempel: Nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester. Dette omfatter forebygging, vurdering, utredning, behandling og rehabilitering Bolig med tilstrekkelig bistand Meningsfylte aktiviteter, om mulig arbeidstiltak Nødvendig bistand til å delta i sosiale sammenhenger. 7

8 Definisjon av begreper: Psykisk helse Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. Dette omfatter utvikling av både følelser, tanker, atferd og sosiale evner, samt evne til selvstendighet, tilknytning, fleksibilitet og vitalitet. Psykisk helse er avgjørende for livskvalitet, mellommenneskelige forhold og produktivitet og langt mer enn fravær av sykdom. Psykiske plager Betegnelsen psykiske plager kan defineres som plager som kan gi høy symptombelastning, men ikke nødvendigvis så høy at de kan karakteriseres med diagnose. Forekomsten av psykiske plager kan brukes til å identifisere risikogrupper og til å beregne måltall for forebyggende tiltak. Mange vil oppleve å ha betydelige psykiske plager i kortere eller lengre perioder, uten at dette kvalifiserer for en psykiatrisk diagnose. Hyppigheten av betydelige psykiske plager er definert ved at man skårer over et visst nivå på en symptomskala. Psykiske lidelser Betegnelsen psykiske lidelser benyttes når symptombelastningen er så stor og av en slik karakter at det kan stilles en diagnose som for eksempel depresjon, ADHD, schizofreni eller bipolar lidelse. Psykisk helsearbeid betegner arbeidet i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende arbeid, forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. Psykisk helsearbeid inkluderer tiltak både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og utgjør et viktig ledd i kommunens folkehelsearbeid. Psykisk helsevern er psykisk helsetjeneste på spesialisttjenestenivå Helsefremmende og forebyggende perspektiv En viktig satsing i opptrappingsplanen var bl.a. helsefremmende og forebyggende virksomhet for å hindre og motvirke utvikling av psykiske og psykososiale problemer. Det er allment anerkjent at tidlig kartlegging og forebygging kan gi store gevinster når man sammenlikner med ressursbehov på et senere tidspunkt selv om god dokumentasjon av effekt av slik satsing ennå er mangelvare. I folkehelseinstituttets rapport 2011:1 Bedre føre var er et av forslagene til tiltak å etablere en nasjonal enhet for evalueringsforskning og forskningsprogram. Helsefremmende arbeid betyr i følge verdens helseorganisasjon (WHO) å sette i gang prosesser som tar sikte på å gjøre folk i stand til øke kontrollen over og forbedre helsen sin. Det er sunnhetsorientert og innebærer å forsterke eller fylle på med positive faktorer som fremmer helse. Ottawa-chartret (WHO, 1986) trekker fram fem strategier i det helsefremmende arbeidet; bygge opp en sunn helsepolitikk, skape et støttende miljø, styrke lokalsamfunnets muligheter for handling, utvikle personlige ferdigheter og reorientere helsetjenesten. Forebyggende arbeid er problemorientert og defineres som reduksjon i sykdommer, skader, problemer, dødelighet og reduksjon av risikofaktorer. Forbygging deles i tre nivå der primærforebygging (nivå 1) handler om det som gjøres før problemet har oppstått, sekundærforebygging (nivå 2) handler om å identifisere risiko og bidra til at problemet 8

9 ikke utvikler seg blant grupper i faresonen, mens tertiærforebygging (nivå 3) handler om å hindre forverring av eksisterende problemer og opprettholde funksjonsnivå. En definisjon på forebygging versus behandling kan være: Forebygging er alle tiltak vi setter i verk før diagnostiserbar sykdom eller klinisk høyt symptomnivå har oppstått. Behandling er alt vi setter i verk etter at diagnostiserbar sykdom eller klinisk høyt symptomnivå har oppstått (FHI Rapport 2011:1) Kultur og helse Som del av et bakteppe for plan psykisk helse, er det relevant å fokusere på forskning på sammenhengen spesifikt mellom kultur og mental helse: En omfattende treårig studie utført ved Manchester Metropolitan University i 2008 om kulturens innvirkning på mental helse bekrefter det som ofte kommer fram i liknende studier på feltet (økt selvtillit, engasjement, og reduserte symptomer på depresjon). Studien viste følgende konkrete resultater om koblingen mellom kreativ aktivitet og mental helse: Det gir folk kapasitet og selvtillit til å se og gjøre ting annerledes Det skaper en kreativ flyt som involverer observasjon, dyp konsentrasjon og engasjement, og demper opplevelsen av smerte, sykdom og bekymring Det fører til forandring og "eudaimonisk" lykke. En langtidslykke skapt gjennom selvrealisering, mestring, økte forventninger til egen kapasitet, økt inspirasjon og motivasjon for læring og personlig vekst (www.miriad.mmu.ac.uk/investtosave/). Norske og svenske studier viser samme gevinster ved fokus på sammenhengen mellom kultur og helse. Noen ganger kan kunsten bidra til å avmystifisere psykiske lidelser ved å skape forståelse for at det sårbare er et generelt menneskelig trekk, og at grenseoppgangen mellom det normale og det unormale ikke er noe som er gitt en gang for alle. Så langt det er mulig, bør ansatte i kommunen stimulere og støtte mennesker med psykiske lidelser til å delta i ordinære kulturaktiviteter. Parallelt bør man også nytte kulturtiltak i det psykiske helsearbeidet. Det bør utvikles kunnskap og kompetanse på hvordan dette kan tilrettelegges. Planlegging bør foregå i samarbeid mellom ulike enheter og med blant andre brukerorganisasjoner/brukere, frivilligsentral, frivillige organisasjoner og ikke minst enkeltpersoner som gjerne kan være profesjonelle kunstnere Folkehelseperspektivet Folkehelsearbeid omhandler hele befolkningen, fra å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, til å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner. Med en ny folkehelselov etableres det et fundament for å styrke folkehelsearbeidet i politikk og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer og behov. Dette innebærer å ha god oversikt over helseutfordringene som er i Songdalen kommune, og å gjennomføre et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid både i og utenfor helsetjenesten, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Gjennom lovforslaget legges det opp til bedre samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet bør være et viktig element i det samlede helsefremmende arbeidet i alle kommuner. Fysisk aktivitet av moderat intensitet vil gi mange en betydelig helsegevinst. Relativt moderat trening reduserer angst og depresjon og bedrer mental velvære generelt. Dette understreker betydningen av å styrke tiltak som tar sikte på å fremme en mer systematisk bruk av fysisk aktivitet også i psykisk helsearbeid (IS-1405). 9

10 1.5 Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en arbeidsform der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en tjeneste eller tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjenesten eller tiltaksutformingen. En slik arbeidsform kan sies å være et virkemiddel for å oppnå bedre tjenester samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi. Tjenestene trenger brukermedvirkning for å rette opp svikt og brister og skape bedre tjenester. Dersom brukeren i større grad kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det kunne påvirke selvbildet på en positiv måte og dermed styrke brukerens motivasjon. Dette vil dermed kunne bidra positivt til brukerens bedringsprosess. Brukermedvirkning trengs på alle nivåer og i alle tjenester i kommunen. Individuell plan (IP) er en viktig form for brukermedvirkning på individnivå. Intensjonen er at IP skal fungere som en sektorovergripende og koordinerende plan på tvers av tjenester, etater og forvaltningsnivåer. I tillegg til å bidra til samordning og koordinering av tjenestene, er IP et verktøy for brukermedvirkning. IP er et særlig godt verktøy for å ivareta samarbeid og god planlegging ved sentrale overganger, som for eksempel fra barn og ungdom til voksen. IP danner også grunnlaget for samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste på individnivå. I Songdalen har vi (pr. februar 2011) 37 aktive IP. Alle som skal jobbe med individuell plan får opplæring, og kommunen har egen koordinator for dette arbeidet. Songdalen kommune har utarbeidet et mandat i forhold til rollen som systemansvarlig for IP og kontaktperson koordinerende enhet. Dette er lovpålagte oppgaver og utarbeidet i tråd med gjeldende lovverk. Rollen er organisert under tjenestesjef og er dermed gjeldende for alle enheter i kommunen. 1.6 Kartlegging Nasjonalt Generelle nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrå pr. januar 2011 tilsier at prosent på landsbasis har psykiske problemer. Rapport 2011:1 fra folkehelseinstituttet: I 2009 var det over personer som mottok uføreytelser, inkludert tidsbegrenset uførestønad. Blant de som mottok uføreytelser var det i % som hadde en diagnostisert psykisk lidelse, psykisk utviklingshemming unntatt. En stor gruppe sysselsatte er også til enhver tid sykemeldt, og dette gjaldt nær personer pr. 30. juni Depressiv tilstand står for den største andelen av de tapte årsverkene, og mange tapte årsverk er knyttet til akutt stress og psykiske symptomer. Uføretrygd for psykiske lidelser innvilges i gjennomsnitt ved 46 års alder, mot 55 år ved muskel- og skjelettlidelser og 53 år ved andre lidelser. Psykiske lidelser forårsaker derfor flere tapte arbeidsår enn noen annen diagnosegruppe. Det er videre dokumentert at depresjoner henger sammen med økt dødelighet. Depresjon øker også dødeligheten for kroppslige sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft. Årsakssammenhengen er sammensatt og omfatter blant annet helserelatert atferd. Lokalt Det har ikke vært foretatt lokal kartlegging, men det er grunn til å tro at de nasjonale undersøkelsene og tallene også er representative for Songdalen kommune. Målsetting framover er på årlig basis å gjennomføre lokal kartlegging ved legesenteret og aktuelle fagenheter, for å kunne tilpasse tjenesetetilbudet til behovet lokalt. 10

11 2. PSYKISK HELSEARBEID MÅL OG STRATEGIER 2.1 Nasjonale mål og strategier Forebygging er et førende prinsipp i forslaget til ny Folkehelselov og ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Skal vi få til en forebyggingskultur, må vi se lengre enn selve helsevesenet. For i det forebyggende psykiske helsearbeidet kan tiltak knyttet til samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet (Bedre føre var. FHI rapport 2011:1). Tidlig innsats overfor utsatte barn og familier er av stor betydning for å gi barn stabile og trygge rammer for utvikling og vekst. Departementene har derfor som mål at barn og unge skal få helhetlig og koordinert hjelp til rett tid. Tiltak bør ligge på et lavest mulig nivå. (NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt). 2.2 Songdalen kommunes overordnede mål og strategier for psykisk helsearbeid Det psykiske helsearbeidet i kommunen kan forankres i kommuneplanens visjon om å sikre innbyggerne i hele Songdalen best mulige levekår og utviklingsmuligheter: Songdalen for livskvalitet. I Songdalen kommune skal vi ha: Fokus på å møte enkeltindividets behov og ressurser Fokus på forebyggende arbeid Fokus på tidlig innsats/intervensjon barn og unge Fokus på totalsituasjonen til innbyggerne på feltene helse, økonomi, bolig, arbeid, utdanning og aktivitet, sosialt felleskap, kultur og helse. Noen kommunale delplaner Økonomiplan m/ handlingsprogram Plan psykisk helse Rusplan Plan for helse- og omsorgtjenester Kulturplan Boligsosial handlingsplan. 3. TILTAK FOR Å NÅ DE KOMMUNALE MÅL Songdalen kommune arbeider med en rekke tiltak i, og i samarbeid mellom, de forskjellige enheter for å nå de kommunale mål. Allerede eksisterende tiltak er samlet som eget vedlegg. Nye tiltak som foreslås er beskrevet i de etterfølgende punkter, samt i tiltakstabellen (pkt. 3.12). Tall foran det enkelte punkt viser til tilsvarende tiltaksnummer i tabellen. 3.1 Tverrfaglig samhandling Dette planarbeidet har bidratt til en konstruktiv utviklingsprosess for partene. Vi har hatt oppklarende, gode diskusjoner og tverrfaglige utvekslinger, som har ført oss et betydelig skritt i riktig retning. Felles mål er å ha respekt for hverandres tjenester, utfylle hverandre til det beste for brukerne og ha et godt, konstruktivt samarbeid. Dette vil styrke arbeidet med å sikre god kvalitet i tjenestene og individuelt tilpasset oppfølging av den enkelte bruker. 11

12 Nytt tiltak (1) TINT (Tidlig intervensjon barn og unge). Målgruppen er risikoutsatte familier med barn. Målsettingen er at tjenestene har fokus på barnet og identifiserer risikofaktorer og hjelpebehov og at det iverksettes tiltak overfor barnet så tidlig som mulig. TINT skal sikre at tjenestene har rutiner som sikrer dette. 3.2 Kultur og helse (Jf. pkt.1.4.3) Kultur- og levekårsenheten har initiert tiltak ut fra koplingen kultur-helse, og forslag til nye tiltak følger nedenfor og i tiltakstabellen. Tema som foreslås bringes inn i tverrfaglige fora voksne/barn og unge. Tiltakene er begrunnet ut fra kulturens effekt beskrevet under pkt Nye tiltak (2) Oppgradering av gamle Helsehuset/gymsal gamle SUS til Kulturarena (3) Fiske-/friluftsaktivitet (4) Brosjyre samt velkomstbrev til nye innbyggere. Målsetting: Gjøre det enklere for innvandrere og nyinnflyttede å orientere seg i kultur- og organisasjonslivet (5) Lese-/skrivegruppe for psykisk syke. Målsetting: Mestring, oppdage egne evner, tørre å vise seg (6) Samarbeidsforestilling med kulturskole og Birkelid. Målsetting: Integrering, mestring, mer allsidig synliggjøring av kultur (7) Prosjekt for risikogrupper blant barn og unge. Målsetting: Forebygge ungdomsproblemer. Læring og aktivitet i kombinasjon. Risikoutsatt ungdom kobles sammen med lag og foreninger og aktiviteter 3.3 Folkehelseperspektivet (Jf. pkt ) Ledende helsesøster er kommunens folkehelsekoordinator og har knyttet til seg en tverretatlig arbeidsgruppe. Fokus er fysisk aktivitet som et virkemiddel i psykisk helsearbeid. Nye tiltak (8) Aktivitet på resept for barn og ungdom (9) Skatepark (10) Turstier (11) Fokus på tiltak i organisasjonen for kommunens ansatte 3.4 Brukermedvirkning (Jf. pkt.1.5) I Songdalen kommune har vi fokus på brukermedvirkning. Denne sikres gjennom eksisterende tiltak (jf. vedlegg), samt nytt tiltak som følger; Nytt tiltak (12) I Songdalen kommune er det under planlegging å lage et system for mer formalisert brukerdialog i form av brukerutvalg, dialogmøter, og temanettverk. Sistnevnte er i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og UIA (Universitetet i Agder) 12

13 3.5 Barn og ungdom 0-18 (23) Psykiske vansker er et utbredt helseproblem blant barn og unge. I Norge har prosent av barn og unge psykiske vansker. Man antar at mellom fire og syv prosent av barn mellom fire og ti år trenger behandling for psykiske lidelser. Noen vil trenge behandling i spesialisthelsetjenesten, men mange vil, og kan, få hjelp i kommunene. Barn og unges psykiske helse påvirkes av forhold som fremmer eller hemmer god psykisk helse. Disse forholdene finnes både i barnet/ungdommen selv, i familien og i samfunnet. Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter av tiltak i kommunene. Forebyggende arbeid i skoler, barnehager og andre oppvekstarenaer er spesielt viktig. Kommunens overordnede oppgaver er å: Legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer Gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge Fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker eller lidelser Sørge for bistand fra, og samarbeid med, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører når det er behov for det (IS-1405). Barn og unge i risikosonen Enkelte grupper av barn og unge defineres som risikogrupper. Med det menes at psykiske vansker og lidelser kan oppstå hyppigere i disse gruppene enn hos andre barn og unge. Det er viktig å identifisere barn i disse gruppene for å kunne forebygge og hindre utvikling av langvarige vansker eller lidelser. Noen eksempler på risikogrupper er: Barn og unge av foreldre med psykiske vansker/lidelser eller rusproblemer Barn og unge i fattige familier Barn og unge i minoritetsgrupper, herunder seksuelle minoriteter Barn og unge med spesielle behov, herunder sykdom og funksjonshemninger Ungdom med atferdsproblemer eller involvert i vold og kriminalitet Ungdom med rusproblemer Barn og unge som har vært utsatt for seksuelle, fysiske eller psykiske overgrep, eller har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner. Alle som arbeider med barn og unge har et ansvar for å identifisere barn i risiko og sørge for at de som trenger det får den nødvendige hjelp og oppfølging Helsesøstertjenesten/Helsestasjonen Helsestasjons- og skolehelsetjenestens oppgaver i forebyggende psykisk helsearbeid for barn og unge er blant annet å: Være et sted der barn, unge og foreldre kan komme med sin bekymring eller sine problemer Styrke og støtte gravide og sped- og småbarnsforeldre i foreldrerollen Drive nettverkskapende og annet psykososialt miljørettet arbeid Observere og styrke samspill og tilknytning mellom foreldre og barn Oppdage psykiske vansker og risikofaktorer på et tidlig stadium Bidra til tidlig intervensjon når vansker avdekkes Bidra til å fremme skoleelevers læringsmiljø Delta i og koordinere samarbeid med andre instanser i og utenfor kommunen (IS- 1405). Helsesøstertjenesten ønsker å tilby de samme tjenestene til alle de kommunale skolene, og det er den enkelte skolen som avgjør om de tar i mot tilbudet. 13

14 Helsestasjonen er et tilbud til alle barnefamilier, og er derfor en viktig arena for tidlig innsats. Dette ivaretas gjennom eksisterende tiltak, samtidig som vi ser at vi kan styrke innsatsen på følgende områder: Nye tiltak: (13) Innføre verktøy for screening av deprimerte småbarnsmødre for å kunne tilby adekvat hjelp på et tidlig tidspunkt (1) Delta i tverrfaglig gruppe med målsetting tidlig intervensjon barn og unge (TINT) Fastlegene Fastlegens oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er blant annet å: Foreta somatisk utredning for å avdekke eventuelle sammenhenger mellom fysiske og psykiske symptomer Utrede psykiske vansker i samarbeid med psykisk helsevern for barn og unge Henvise til videre utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten og psykisk helsetjeneste i kommunen Iverksette og følge opp behandling, inkludert medikamentell behandling Koordinere medisinske tiltak, delta i tverrfaglig samarbeid, herunder ansvarsgrupper og samarbeid om individuell plan Utøve helsestasjons- og skolelegefunksjonen i tråd med legenes rammeavtale om offentlig allmennlegearbeid. Eks: Skolelegen deltar på et opplegg for forebygging i forhold til rus/psykisk helse for 8. klasser. For å ha oversikt over utfordringene i kommunen vedrørende psykisk helse skal fastlegene gjennomføre: Nytt tiltak: (14) Årlig kartlegging og registrering av psykisk helse problematikk Tannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten har ansvar for å drive oppsøkende virksomhet, forebygging og behandling rettet mot alle barn og unge fra 0 (3) til 18 år. Tannhelsetjenesten kan dermed på et tidlig stadium oppdage omsorgssvikt som kan føre til psykiske vansker hos barn. Eksempelvis kan seksuelt misbruk eller spiseforstyrrelser manifestere seg oralt. Det kan også være viktig å innlemme tannhelsetjenesten mer aktivt i det tverrfaglige behandlingstilbudet som gis til barn og unge med psykiske vansker, da det i enkelte tilfeller kan være behov for individuelt tilpassede forebyggende tiltak og behandlingsstrategier Psykologtjeneste Psykologer kan styrke kunnskapsutvikling innen psykisk helse ved blant annet å formidle psykologisk kunnskap til beslutningstakere, kommunetjenestene og brukere. De kan arbeide med forebygging via tidlig identifikasjon av skjevutvikling og psykiske vansker, utredning og iverksetting av tiltak. Vi ser behov for å kunne ha denne ekspertisen i kommunen. Nytt tiltak (15) Songdalen kommune vurderer å søke tilskudd til Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten. 14

15 3.5.5 Barneverntjenesten Barneverntjenestens oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er blant annet å: Ta i mot bekymringsmeldinger Undersøke grunnlaget for bekymringen Sette i gang forebyggende hjelpetiltak for barnet og familien. Eksempler på hjelpetiltak er barnehage, besøkshjem og avlastningstiltak i hjemmet og andre foreldrestøttende tiltak. Barnet kan også gis anledning til å bo utenfor hjemmet i kortere eller lengre tid Fremme sak om omsorgsovertakelse i tilfeller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan gi barnet tilstrekkelig omsorg Delta i tverrfaglig samarbeid, herunder ansvarsgrupper og arbeid med individuell plan Tilby barn som mottar tiltak fra barnevernet når de fyller 18 år hjelp fram til de er 23 år Barneverntjenesten har ansvar for å gi råd og veiledning i saker som omhandler bekymring om barns levekår. Nytt tiltak (1) TINT gruppen (Tidlig intervensjon barn og unge) Psykisk helsetjeneste Primær brukergruppe for psykisk helsetjeneste er personer over 18 år. Denne tjenesten omtales grundigere under pkt For å oppnå tidlig intervensjon i forhold til barn og unge er det viktig at de som primært jobber med voksne også har fokus på denne gruppen. Nye tiltak (16) Samarbeider med barnehagene gjennom råd og veiledning (1) Deltar i tverrfaglig gruppe tidlig intervensjon barn og unge (TINT) (17) Har oppnevnt egen barnefaglig ansvarlig i tjenesten Familiesenteret Formålet med familiesenteret er å bidra til å fremme egen mestring i barnefamilier ved å frigjøre familiens egne ressurser. Særskilt målgruppe for familiesenteret er familier med sammensatte problemer. Familiesenteret: Skal ha et særlig fokus på psykososiale problemer i familien Skal være tverrfaglig sammensatt av medarbeidere med ulik fagbakgrunn Samarbeider med 1. og 2. linjetjenesten i den grad det er nødvendig Baserer sitt arbeid på et overordnet systemteoretisk faglig prinsipp og en sirkulær tankegang med fokus på bevisstgjøring om relasjoner/roller og familiehistorie. Systemisk tenkning og familieterapi understreker viktigheten av samspillet i alle individets nettverk og sammensatte historie. For å styrke arbeidet med tidlig intervensjon foreslås følgende nye tiltak: Nye tiltak (18) Delta på informasjonsmøter i barnehagene (1) Delta i tverrfaglig gruppe tidlig intervensjon barn og unge (TINT) 15

16 3.5.7 Barnehagene Småbarns psykiske helse formes av den daglige omgang de har med andre mennesker. Barnehager av høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmende effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn bør ha tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk overkommelig barnehage av høy kvalitet (Rapport FHI). Barnehagen vil i mange tilfeller være den instansen som tidligst kan fange opp foreldre med psykiske vansker/lidelser og reaksjoner hos barnet. Det kan være vanskelig å vite hva som er hva, og personalet i barnehagene bør få opplæring i, og kunnskap om, dette temaet. Nytt tiltak (19) Psykisk helsetjeneste bidrar med informasjon og veiledning i fastsatte møter/ved behov Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PPT s oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er blant annet å: Gi råd til elever, foreldre og skoler om utvikling, opplæring, oppdragelse og ulike utfordringer i barnehage- og skolesammenheng Gi sakkyndige råd om elever/førskolebarn som har behov for spesialundervisning Gi sakkyndige råd angående opplæringslovens kapittel 9a som omhandler det psykososiale miljøet på skolen Fange opp bekymring og eventuelt kontakte andre instanser for bistand Delta i tverrfaglig samarbeid ved deltakelse i systemmøter på skolene, og i Tverrfaglig team (TFT) møter i skoler og barnehager Skolene Skolens oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er blant annet å: Være arena for forebyggende og helsefremmende tiltak Legge til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø Se barn og unge som viser en bekymringsfull atferd, og melde bekymringen videre til rette vedkommende Tilrettelegge undervisningstilbud for barn med særskilte behov Samarbeide med elever og foreldre og andre aktuelle kommunale instanser om utforming av skolemiljøet Delta i tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser Undersøke og varsle, eventuelt gripe inn, overfor mobbing, diskriminering, vold og rasisme På alle skolene er det tverrfaglige team (TFT). Spesielle opplegg i forhold til psykisk helse gjennomføres i samarbeid med helsesøstertjenesten. I tillegg har også miljøterapeuter og sosiallærere i skolen fokus på dette. Skolene opplyser at de ser utfordringer i forhold til kunnskap om psykisk helse, og ønsker derfor å innhente dette. Nytt tiltak (19) Råd og veiledning til skolene i forhold til tematikk psykisk syke foreldre. 16

17 Nav Formålet med sosialtjenesteloven er blant annet å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, og å forebygge sosiale problemer. For å oppfylle dette formålet kan sosialtjenesten yte økonomisk stønad eller iverksette andre støttetiltak. Ved vurdering av hjelpebehovet har sosialtjenesten rett og plikt til å foreta en konkret individuell vurdering, og legge vekt på hensynet til at barn skal ha en så normal oppvekst som mulig. Sosialtjenesten bør ha rutiner som sikrer at barn av tjenestemottakere blir ivaretatt, samt gis nødvendig oppfølging og eventuelle tiltak. Sosialtjenesten skal ta stilling til barnas behov når familiens økonomiske situasjon skal vurderes. Tjenester og ytelser etter sosialtjenesteloven skal ligge på et forsvarlig nivå, og hensynet til at barna skal ha en så normal oppvekst som mulig må tillegges vekt. Når barnefamilier lever under svært vanskelige økonomiske forhold, preger dette barnas oppvekstvilkår, og det kan bidra til å gjøre oppveksten vanskelig. Det kan være godt forebyggende arbeid for barn å sørge for at disse familiene er i stand til å gi barna tryggere materielle vilkår. Barn må sikres en trygg oppvekst og gis muligheter til å delta i aktiviteter, selv om foreldrene har en vanskelig økonomisk situasjon (IS-1405). For å forbedre muligheten for tidlig intervensjon, foreslås følgende: Nye Tiltak (20) Nav Songdalen søker i 2011 om midler til bekjempelse av barnefattigdom (1) Deltakelse i TINT (tverrfaglig gruppe tidlig intervensjon) (17) Barnefaglig ansvarlig i tjenesten Kultur og fritid Barn og ungdom har behov for å delta i aktiviteter også utenom skoletid. Deltakelse i positive fritidsaktiviteter kan gi barn og unge opplevelse av mestring, og å bli inkludert i et fellesskap. I helsefremmende og forebyggende arbeid er gode og trygge møteplasser av stor betydning. Det organiserte fritidstilbudet I kommunen er det et rikt og variert fritidstilbud innenfor rammen av lag, foreninger og menigheter både i øvre og nedre del av kommunen. Det vil være viktig med et godt samarbeid mellom frivillige lag/foreninger og kommunens tjenesteapparat, både for å fange opp ungdom i risikosonen, men også for å få et godt og variert tilbud til ungdomsgruppa. Songdalen kommune bidrar med kulturmidler til lag og foreninger. Det kan være hensiktsmessig både for kommunen og frivillig sektor å inngå mer forpliktende samarbeidsavtaler. For å utløse frivillig innsats kreves ofte at de frivillige oppgavene er konkrete mht. innhold og omfang. Avtaler gir forutsigbarhet for alle involverte. For å få til et godt og inkluderende miljø vil det i noen tilfeller være ønske om større kunnskap om psykisk helse hos lag og foreninger: Nye tiltak (21) Tilbud om informasjon og veiledning om psykisk helse til lag og foreninger (22) Kommunen vil samarbeide aktivt, både formelt og uformelt, med frivillige lag, foreninger, menigheter og andre for å forsterke kultur- og fritidstilbudet i kommunen 17

18 SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) Songdalen kommune satser på forebyggende tiltak for barn og unge og har derfor opprettet et 3-årig prosjekt med SLT-koordinator. Kommunen ønsker gjennom denne tjenesten å få en mulighet til å fange opp barn og ungdom som ofte ikke selv ber om hjelp, og som heller ikke deltar i det organiserte fritidstilbudet. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) skjer innenfor rammen av en interkommunal kriminalitetsforebyggende plan mellom Søgne/Songdalen kommuner og lensmannskontoret. SLT skal bidra til en forpliktende og god samordning av tiltak som virker kriminalitetsforebyggende, rusforebyggende og som reduserer utvikling av psykiske problemer og atferdsproblemer blant barn og unge. Det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandets kriminalutvalg fokuserer på samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), og om ruspolitiske handlingsplaner, undersøkelse av rusvaner blant ungdom samt gjeng- og dropoutproblematikk. Innenfor rammen av det interkommunale samarbeidet i kriminalutvalget i Knutepunkt Sørlandet er det gjennomført en rusundersøkelse i ungdomskolenes 10. klassetrinn. I Songdalen gjennomføres årlige rusundersøkelser blant ungdom i 9. og 10. klasser. SLTkoordinator innkaller til foreldremøter for å gjennomgå resultatene. Kjernegruppe er et kriminalitetsforebyggende tverrfaglig samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste, barnevern, SLT-koordinator, politiet og eleven m/ foresatte. SLTkoordinator ønsker også å kartlegge behov/interesse for starte kjernegrupper på de øverste trinnene i barneskolen (11-12 år). Ungdomshuset er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak innenfor rammen av SLTarbeidet. Ungdomshuset er et rusfritt, ungdomsstyrt tilbud. Målsetting er at ungdomshuset skal være åpent mandag til torsdag fra etter skoletid og fram til ca. kl SLT-koordinator drøfter med elevrådene på de enkelte skoler hva de ønsker ut av Ungdomshuset. Hun vil undersøke hvem som eventuelt kan avholde kurser, samt ønsker å opprette et strukturert samarbeid med Speideren. SLT-koordinator har kontakt med frivilligsentralen i forhold til et samarbeid om å gi unge mødre med innvandrerbakgrunn en innføring i norsk system og kultur. Tilbudet ønskes utvidet til å kunne tilby ulike kurs og aktiviteter, samt med utvidet åpningstid. Ungdomshuset lånes også ut til frivillige organisasjoner i kommunen. Hver sommer tilbys utvalgte ungdommer jobb i 2 uker. Dette fordi en vet at sommeren er en tid hvor mange ungdommer har sin debut med rusmidler, det er ofte lite kontroll fra voksne både på dag- og kvelds-/nattestid. Nye tiltak (1) Deltar i TINT gruppe (23) Jentegruppe for sosial kompetanse (24) Øvrig miljøarbeid barn og unge. En stor battle-festival hvor tiltaket retter seg mot alle ungdommer i Knutepunkt Sørlandet-kommunene. Første festival ble avholdt i april 2011 i Vennesla. Arrangementet var vellykket, og tanken at festivalen skal bli en årlig begivenhet, og at alle kommunene hvert sitt år har ansvar for tilsvarende arrangement i sin kommune. Songdalen kommune vil muligens ha ansvar for arrangementet i

19 3.6 Overgang 18 år For ungdom som er inne i et hjelpe-/behandlingsapparat er det viktig å sikre overgangen ved myndighetsalder, da ansvarsområdene i hjelpeapparatet hovedsaklig deles opp i barn og unge, og voksne over 18 år. Kontakt mellom Nav, psykisk helsetjeneste og oppfølgingstjenesten på videregående skole er også vesentlig for å hindre at ungdom faller utenfor skole- og jobbsystemene. Etablering av Nav Songdalen 2010 kan, sammen med opplæring og informasjon satt i system mot bedrifter, styrke dette samarbeidet Situasjonen i dag er ikke tilfredsstillende. Det foreslås derfor: Nytt tiltak (25) Forbedre rutiner for å sikre en smidigere overgang mellom disse nivåene 3.7 Voksne I det forebyggende arbeidet bør kommunen ha særlig oppmerksomhet rettet mot grupper og enkeltpersoner som lever med risiko for, eller er i ferd med, å utvikle psykiske lidelser. Behov bør avdekkes og hjelp tilbys så tidlig som mulig for å hindre at problemene utvikler seg. Eksempler på risikofaktorer er både generelle vansker som mangel på bolig, mangel på arbeid, dårlig økonomi, og marginalisering som følge av personlige og sosiale belastninger. Andre former for belastninger som kan bidra til utvikling av psykiske problemer er det å ha vært utsatt for tortur, vold, overgrep, tap eller andre traumer. Flyktninger og mennesker med innvandrerbakgrunn kan være ekstra sårbare for påkjenninger hvis de mangler nettverket sitt. Fokusområder både med hensyn til forebygging og ivaretakelse av de som er syke er; helse, bolig, økonomi, arbeid og utdanning, aktivitet og kultur, og sosialt fellesskap. Tjenestene ytes primært av følgende enheter: Nav, kultur- og levekår og helse- og omsorg. Alle som bor i kommunen, også pårørende etter samtykke fra bruker, kan søke om vanlig hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleie, personlig assistent, støttekontakt, oppfølging i bolig for å mestre et boforhold, dagsentertilbud og aktiviteter for å bedre sin psykiske helse Helse Psykisk helsetjeneste voksne har følgende hovedmål: Brukere av tjenester knyttet til psykisk helsearbeid opplever seg ivaretatt og får den støtte og hjelp de trenger. Delmål Integrere mennesker med psykiske lidelser i nærmiljøet Bedre livskvaliteten til mennesker med psykiske lidelser Bidra til mest mulig selvstendig og selvhjulpen tilværelse Behandlingstilbud med tilfredsstillende kvalifikasjoner hos fagpersonene Ha fokus på flyktninger og innvandrere som kommunen har forpliktet seg til å integrere i Songdalen kommune Behandlingskapasitet til å møte innbyggere med psykiske lidelser slik at de får mulighet til å leve, utvikle seg og bli friske i sitt eget miljø. Avdelingen jobber med; kriser og livsproblem, redsel og angst, sorg og depresjon, psykose, utbrenthet og avhengighet. Psykiske helsearbeidere i kommunen jobber for å 19

20 samkjøre tjenester og jobber aktivt med ansvarsgrupper for individuell brukeroppfølging inn mot fastlegene, og andre i 1. og 2.linjetjenesten. Nye tiltak (26) KIB kurs (Kurs i mestring av belastning). Psykisk helsetjeneste vurderer oppstart av kurset i forhold til kommunens egne ansatte. Målgruppen er personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv. Kurset er basert på kognitiv atferdsteori. Kurset går over 10 kurskvelder á 2,5 timer med maks. 12 deltakere (27) Kompetanseheving. Songdalen kommune ved Psykisk helsetjeneste/familiesenter, i samarbeid med Vennesla og Søgne kommuner, skal delta i et 2-årig opplæringskurs med oppfølging fra RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Helse- og omsorgsenheten Når personer med psykiske lidelser blir eldre, blir ofte hjelpebehovet mer helhetlig og sammensatt. De kan ha behov for bistand og tilrettelegging i de daglige gjøremål som personlig hygiene, mat og praktisk bistand. Trygghet og tilhørighet blir om mulig enda viktigere enn tidligere i livet. Alderdommen medfører for mange mennesker store tap som det å miste ektefelle og venner. I tillegg får man ofte tilleggsplager som hemmer god livskvalitet. Mennesker med psykisk utviklingshemming har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Allment antas i dag at mennesker med lett psykisk utviklingshemming har doblet risiko for psykiatrisk lidelse, mens personer med mer alvorlig utviklingshemming har en risiko som er tre til fem ganger høyere enn det vanlige. Samhandlingsreformen, og Områdeplan rehabilitering i Agder innebærer nye, utfordrende oppgaver for kommunen. Det er bl.a. store forventninger fra helseforetaket om at brukergruppen psykose og rusavhengighet får mye av oppfølgingen i egen kommune, og at denne brukergruppen er sterkt økende. Kommunene har ansvar for å gi generelle, tilpassede tjenester til befolkningen, inklusive personer med kronisk psykose. For å imøtekomme dette behovet på en bedre måte fremover, og for å bedre ivareta brukere av helse- og omsorgsenheten iverksettes fra 2011 nye tiltak. Nye tiltak (28) Kompetanseheving innenfor faget psykisk helse generelt og spesielt i forhold til personer med psykisk utviklingshemming (29) Fokus på psykisk helsekompetanse ved rekruttering av ansatte (30) Fokus på fysisk aktivitet på gruppe- og individnivå (31) Kompetanseheving innenfor faget psykisk helse/rus i hjemmetjenesten for god oppfølging av LAR brukere Bolig Etter Lov om sosiale tjenester 3-4 skal sosialtjenesten i kommunen medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Etter Lov om sosiale tjenester 4-2, a-d og 4-3 har bruker rett på nødvendig praktisk bistand og opplæring for å kunne bo. I 4-1 hjemles rett til råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer. 20

21 De boformer vi har i kommunen er følgende: Omsorgsbolig, forsterket botilbud, sykehjem, treningsbolig. Psykisk helsetjeneste disponerer 7 boliger til personer som trenger et botilbud pga. sin psykiske helse. Nav disponerer to boenheter for vanskeligstilte innen flyktning- og sosial. Kommunen har et prosjekt for boligsosial tilrettelegging der målet er: En helhetlig boligsosial plattform for en kostnadseffektiv og brukerorientert boligforvaltning. Et tilrettelagt bo- og oppfølgingstilbud til vanskeligstilte innen sosial- og flyktningtjenesten Økonomi En akseptabel økonomi er forutsetningen for et selvstendig og verdig liv. Økonomiske bekymringer kan lett forverre brukerens situasjon. Etter opprettelsen av NAV Songdalen i 2010, er det blitt mulig å tenke mer helhetlig og samordnet i forhold til statlige og kommunale virkemidler. Dette gir oss muligheten til å jobbe mer forebyggende og bli mer effektive i arbeidet med kommunens innbyggere Arbeid, utdanning og aktivitet Arbeid Deltakelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. Lønnet arbeid har vesentlig Betydning for den enkeltes økonomi og bidrar til innflytelse og uavhengighet. Mestring, selvtillit og selvrealisering er i stor grad knyttet til arbeid. I tillegg til Navs tilbud vil det være behov for å utvikle særskilte, kommunale arbeidstiltak for mennesker med psykiske lidelser. Det er nødvendig å ha en rekke arbeidsoppgaver som kan tilbys som tilrettelagt kommunalt arbeid og gi mennesker med variabel funksjon muligheten til å yte det de mestrer. I tillegg til eksisterende tilbud, trenger vi flere. Nytt tiltak (32) Inn på tunet/grønn omsorg. Dette tiltaket ønskes videreutviklet på tvers av målgrupper og alder Utdanning Lov om voksenopplæring har som målsetting å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. Stat, fylkeskommune og kommune har alle ansvar for voksenopplæringstilbud. Birkelid læringssenter m/ spesialundervisning, og kvalifiseringsbasen i Søgne (interkommunalt samarbeid) gir tilbud som beskrevet ovenfor Sosialt fellesskap Mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan mangle grunnleggende sosiale og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å greie seg i samfunnet. Noen har ikke utviklet tilstrekkelige ferdigheter, andre kan ha mistet dem for eksempel på grunn av langvarige institusjonsopphold. Sosial samhandling og praktiske ferdigheter er nødvendig for å kunne greie seg i arbeid. Dette er ferdigheter som kan trenes. Denne typen trening er et kommunalt ansvar etter sosialtjenesteloven. 21

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

Plan for Psykisk helse 2011-2015

Plan for Psykisk helse 2011-2015 Plan for Psykisk helse 2011-2015 1 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen side 4 1.1.1 Måloppnåelse plan psykisk helse 2006-2010 side 4 1.2 Sammensetning av utvalget for psykisk helse, mandat og

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 FORMÅL MED PLANEN 3 MÅLGRUPPER 3 Primærmålgruppe 4 Sekundærmålgruppe 4 PSYKIATRITJENESTENS ORGANISATORISKE PLASSERING I STOKKE KOMMUNE 4 BRUKERMEDVIRKNING 5 KOMMUNALE TJENESTER

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BARN OG UNGE 2009-2015 RINGERIKE KOMMUNE Helsemessige og sosiale utfordringer, mål og anbefalte tiltak Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning

1 Forord. 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen. 1.2 Planarbeidets mandat. 1.3 Plangruppens sammensetning 1 Forord 1.1 Bakgrunnen og hensikten med planen For utbetaling av tilskudd 1. termin 2007 stilles det vilkår overfor kommunene fra Helse- og Omsorgsdepartementet i St.prp. nr.1 (2005 2006) om en oppdatert

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER

FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER FORVALTNINGSREVISJON AV RUS OG PSYKISK HELSE SAMHANDLING MELLOM ETATER SOLA KOMMUNE MAI 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten... 8 1.1 Innledning...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer