Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?."

Transkript

1 Tale/artikkel, publisert Av: Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem - Norsk Barnevernkongress Vi skal ha et likeverdig og kunnskapsbasert barnevern Åpningstale under Norsk Barnevernkongress Quality hotell&resort Røros hotell, onsdag 19. september 2007 Sjekkes mot fremførelse Jeg vil starte med et ønske. Jeg ønsker at alle barn som har kontakt med barnevernet skal bli utstyrt med en SKATTEKISTE. Slik jeg lærte at Linn fikk. Den unge jenten som takker barnevernet for at de var til for henne, som takker Liv som var hennes beste voksenkontakt på ungdomshjemmet på Nes og som i dag skriver bok om sin erfaring. Kanskje Liv er her i dag? Uansett, jeg vet at dere er mange gode hjelpere her i salen. Men tilbake til Linn. Hun har skrevet og fått inn kronikk i Aftenposten, og hun sier: Barnevernet skulle ha grepet inn når jeg var liten. Da hadde kanskje mye av mitt liv vært annerledes. Hun forteller at alt gikk galt da bestefaren døde, at hun i dag vet at mange sendte inn bekymringsmeldinger fra hun gikk i første klasse, men at det var først når hun selv tok kontakt med barnevernet da hun var 15 år at hun fikk hjelp. Hjelpen er i dag hennes skattekiste. Det er i dag mange barn i Norge som vokser opp utenfor kjernefamilien. Vi trenger å lytte til Linns historie, fordi hun klarer å kombinere den viktige barnevernspolitikken med egne erfaringer. Derfor vil jeg her ta frem hvor viktig det er med samtale med barn Det er et lovpålagt krav at barn skal ha rett til å uttale seg og bli hørt i barnevernssaker. Mange barn opplever at deres stemme ikke høres når beslutninger som angår dem skal tas. Likeledes opplever ansatte i barnevernet at det er vanskelig å bidra til at barnet får medvirke slik de har krav på. Vi ønsker å møte denne utfordringen og derfor har BLD startet arbeidet med å utvikle en veileder om samtaler med barn som skal følges av en instruerende, og motiverende DVD. Videre vil vi arrangere opplæring og fagutvikling for kommunene. Og vi har bevilget til Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge for å etablere en nettbasert versjon av deres materiale Barn og beslutninger. Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?. Jeg har lyst å si: Jeg håper virkelig ikke at det er bare utenpå at mye er forskjellig i barnevernet i Til det er Linns og alle andre barns skjebne for livsviktig for oss alle! Men det er en aktuell, spennende og ikke minst utfordrende tittel. Jeg mener faktisk at barnevernets syn på barnet og familien har endret seg. Det er jeg svært glad for, fordi barnevernet skal være det beste og mest tilpassede tjenestetilbudet til barna og familien. For eksempel har barn fått nye rettigheter. Familien som ressurs tas i bruk gjennom familieråd og vi

2 har fått til nye metoder i barnevernet. Vi tar et løft for å skape et likeverdig og kunnskapsbasert barnevern over hele landet. Vi skal få til en høykompetent tjeneste som har barnet i sentrum! Vi skal lytte til barna! Så tusen takk igjen for innbydelsen og for at jeg får anledning til å treffe dere, som jeg anser som en av Norges beste og viktigste ressurs for barn! Men hvordan møter barnevernet dagens barndoms- og familieforståelse? En ting er klart. Samfunnet har endret sitt syn på barn. For det første: Barn har selvstendige rettigheter. Barnekonvensjonen ble i 2003 inkorporert i norsk lov og har forrang i forhold til norsk lov. Dette er en klar markering av at barn har selvstendige rettigheter i det norske samfunn og at de må tas på alvor. Barnevernloven understreker at barn har rett til å bli informert og skal høres i saker som angår dem. Dere vet at barn som er fylt 7 år, har fra 2003 rett til informasjon og en ubetinget adgang til å uttale seg før det tas avgjørelse i en sak som berører dem. Det er klart at dette har ført til endringer i måten barnevernet arbeider på når det gjelder involvering av barnet og dets familie. Barnets stemme skal altså høres og vektlegges i barnevernets utredninger og beslutninger. Gjennom å samtale med barn gis barnet verdighet i en vanskelig situasjon. For det andre: Barnevernet involverer i dag familie og nærmiljø i større grad når beslutninger skal tas og tiltak velges. Det satses mer på å forebygge for å unngå reparasjon. For det tredje: Vi satser på et kunnskapsbasert barnevern Nye metoder som er forankret i forskning har fått større plass og bygger opp om et kunnskapsbasert barnevern. Og i de nye metodene og tiltakene anerkjenner vi at familien må trekkes med i større grad enn før, og at familien er en potensiell ressurs som barnevernet må spille på lag med. I MST, funksjonell familieterapi og tiltak som Familieråd er nettopp familien et viktig utgangspunkt for å få til gode omsorgsløsninger og varig endring. Det handler om å få til gode omsorgsløsninger for barnet. I tilfeller der dette ikke er mulig må barnevernet finne alternativ. Enten dette er fosterhjem eller institusjon må tiltaket ivareta barnets behov for en god utvikling, tilpasset hjelp og høy grad av rettssikkerhet. Vi skal ha gode og treffsikre tjenestetilbud. Dette har Storting og regjering et ansvar for. Og derfor skal vi ha et godt lovverk, satse på utdanning, forskning og utvikling, fornuftig organisering og gode økonomiske rammevilkår for kommunene. Stat og kommune må sammen sørge for det handlingsrom som er nødvendig for at tjenestene skal kunne møte dagens utfordringer på en god måte.

3 Jeg og dere vet at mange opplever at barnevernet ikke har nok ressurser! Derfor utfordrer jeg kommunepolitikere til å sette barnevernet på kartet! Vi har gitt milliardoverføringer til kommunene. Hvorfor skal ikke disse komme dem til gode som trenger det mest? Jeg vil ikke gi meg før alle kommunalpolitikere i vårt land ser og er seg sitt ansvar bevisst som foresatte for barnevernet! Dette diskuterer vi med Kommunenes Sentralforbund, i tilknytning til vår samarbeidsavtale om barnevern. Nå skal nye folkevalgte, som en del av folkevalgtopplæringen få mer kunnskap om barnevernet når de skal inn i styrer og verv etter høstens valg. Jeg håper mer kunnskap vil bidra til høyere engasjement og tydeligere prioritering av barnevernet ute i kommunene. Hvert år mottar barn tiltak fra barnevernet. Kan vi også si at barn får hjelp av barnevernet? Jeg mener svaret stort sett er ja. Barnevernet gjør mye godt arbeid; både barn og foreldre blir møtt med respekt og omsorg, og ansatte i barnevernet er engasjert. Gjennom ulike prosjekter og undersøkelser er dette dokumentert. Senest i Aftenpostens aftenutgave 5.september sier Arne Grønningsæter (forskningsleder på FAFO) at Vi har ikke funnet et barnevern i krise verken når det gjelder tilbudenes relevans, brukernes oppfatning, organisasjonen eller kvalitet og kompetanse. Dette sier han med utgangspunkt i flere prosjekter om barnevernet utført av forskningsinstitusjonene FAFO og NOVA. Dette er resultater vi alle skal glede oss over. Men vi har utfordringer: Vi må nå barn og familier tidligere Vi må sørge for at barn med sammensatte problemer får riktig hjelp Det må utvikles og implementeres kunnskapsbaserte metoder og intervensjoner på en rekke områder vi i dag ikke er kommet langt nok; bl. a knyttet til relasjonsskader og ulike former for traumer. Vi må medvirke til å bryte mønsteret, hindre at sykdom, rus, vold, kriminalitet og fattigdom reproduseres. Foreløpig er livsløpsanalyser av barnevernsbarn dyster lesning. Barnevernet må bli kultur- og minoritetssensitivt Barnets rettigheter må ivaretas i alle ledd Men vi skal i dette arbeidet også framheve og ta vare på det positive i barnevernet; disse erfaringene må vi systematisere, vise eksempler på og formidle til omverdenen. Det handler om et åpnere barnevern til barnets beste Vi har over flere år jobbet med å få fram budskapet om et mer åpent barnevern, både i vår egen organisasjon, i kommunene og blant befolkningen. Vi vil at barnevernet skal ha legitimitet blant brukere, samarbeidende tjenester og i befolkningen for øvrig. For å oppnå en slik status, er det viktig at barnevernet kommuniserer på en forståelig og åpen måte om sine verdier og sin rolle og om hvilke premisser som ligger til grunn for avgjørelser og tiltak. Og det er viktig at barn som har sine erfaringer blir lyttet til, og lært av. Kommunikasjonsstrategien har gitt resultater. Barnevernet fremstilles oftere enn før som en positiv ressurs som hjelper barn og unge i vanskelige livssituasjoner og fremstilles i media som en betydelig hjelpeinstans.

4 Vi ser en dreining mot mer positive holdninger til og inntrykk av barnevernet i befolkningen. Denne utviklingen er systematisk dokumentert gjennom MMI undersøkelser fra 2003 og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for å videreføre kommunikasjonsstrategien og at vi har et kontinuerlig trykk på denne utfordringen. Vi skal ha et kunnskapsbasert barnevern En hovedmålsetting med barnevernet er å gi barn og familier hjelp og støtte som betyr varige positive endringer i deres liv. For å nå dette trenger vi stadig å utvikle et mer kunnskapsbasert barnevern. Det betyr at vi må ha metoder og tiltak som er forankret i solid forskning og har positiv effekt. Vi må sørge for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling i og mellom alle ledd. For å lykkes med dette kreves samarbeid med kommuner, høgskoler og universitet, fylkesmenn, fagorganisasjoner og KS. Vi er allerede i gang, og jeg vil trekke fram noen viktige områder. Barn med atferdsvansker nye metoder Barn og unge med atferdsvansker er område som har vært viet særskilt mye oppmerksomhet i de senere år. Disse barna utgjør en relativt liten andel av alle de barn barnevernet hjelper. Men vi vet at nettopp disse barna senere kan gjenfinnes som voksne med rusproblemer og i noen tilfeller som innsatte i fengsler. Derfor er det viktig å prioritere hjelp til disse barna. Vi satser på tiltak der hjelpeapparatet samarbeider tett med familien og nærmiljøet. Når det legges så stor vekt på evidensbasert kunnskap er det nettopp fordi vi har vært bekymret for at mange barn, unge og familier ikke får effektiv hjelp. Barn og unge med atferdsvansker er sårbare og bør etter min oppfatning ikke utsettes for eksperimenter eller udokumenterte tiltak. Særlig institusjonsopphold har vist nedslående resultater. I dag har vi mange nye metoder som kan dokumentere gode resultater over tid. Og her må jeg ta sats fordi forkortelsene florerer: for eksempel PMTO (Parent Management Training Oregonmodellen) for barn og MST (Multisystemisk terapi) for ungdom. Vi har også fått fem MultifunC-institusjoner for ungdom med alvorlige atferdsproblemer på plass en institusjon i hver av Barne-, ungdoms- og familieetatens regioner. Barne-, ungdoms- og familieetaten har i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet nå startet opp arbeidet med nytt tilbud som har fått navnet Funksjonell familieterapi (FFT), et tilbud til unge og deres familier som jeg har store forventninger til fremover. Et kultursensitivt barnevern Barnevernet møter etter hvert mange barn og familier med flerkulturell bakgrunn. For å nå disse må vi utvikle et mer kultursensitivt barnevern. Mange kommuner og flere regioner har allerede gjort mye på dette feltet. Men det etterspørres mer kunnskap og opplæring. Vi har derfor laget en internasjonal oversikt over (gjennomført av NIBR) og en vurdering av dokumenterte metoder i flerkulturelt barnevernsarbeid. På bakgrunn av dette skal vi i 2008 tilby kommuner og statlig barnevern et praktisk opplæringsprogram for kompetanseheving på dette området. Opplæringen utvikles i et samarbeid med fire høyskoler/universitet, og et krav til opplegget er at det skal være praktisk gjennomførbart for alle ansatte i barnevernet.

5 Bedre oppfølging av biologiske foreldre Barn skal ha rett til å bo sammen med sine foreldre der det er mulig. I de tilfeller der dette ikke er mulig er det viktig at barnevernet kan gi støtte til barnets biologiske foreldre slik at de kan gå videre i livet. Å medvirke til en positiv utvikling vil være til gangs både for foreldre og barn. I 2008 vil vi fokusere på barnevernets ansvar for oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelser. Vi er i ferd med å få laget en kunnskapsoversikt, det skal kartlegges god praksis og utarbeides en veileder og undervisningsmateriell til kommunene. Et godt fosterhjemstilbud. Barnvernets viktigste omsorgstiltak er fosterhjem og de fleste barn under omsorg av barnevernet er bosatt i fosterhjem. Vi trenger fosterhjem som kan gi barnet et trygt og godt hjem med mye omsorg. Vi har også behov for hjem som i tillegg til omsorg kan gi barnet nødvendig oppfølging og behandling. Fosterbarn og fosterforeldre skal så sant det er mulig ikke utsettes for opprivende brudd og utilsiktede flyttinger. Et godt veiledningstilbud er avgjørende for de som vurderer å bli fosterforeldre. Jeg har derfor bedt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om å lage en plan for hvordan etaten kan sørge for at alle fosterfamilier uavhengig av hvor de bor får et godt veiledningstilbud. Det skal også etableres vakttelefoner, slik at fosterforeldre raskt kan få kontakt med barnevernet i akutte situasjoner. De statlige beredskapshjemmene og familiehjemmene har et særskilt krevende omsorgsansvar. For å møte disse på en god måte har vi nå inngått et samarbeid med fagorganisasjonen NTL for å utarbeide standardkontrakter som bedre ivaretar rettigheter knyttet til pensjon og økt vern mot oppsigelse av kontrakten.et godt fosterhjemstilbud forutsetter at barnet også har fått en tilsynsfører oppnevnt av kommunen. Selv om de aller fleste barn har tilsynsfører er det fremdeles noen som ikke har fått oppnevnt en tilsynsfører, eller tilsynsfører gjennomfører ikke tilsyn i tråd med lovkravene. Dette er en klar svekking av barnets rettssikkerhet og uakseptabel situasjon. Gjennom fylkesmannens tilsyn med kommunene vil vi overvåke denne utviklingen i kommunene gjennom særskilte rapporteringskrav. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for å tilrettelegge for at tilsynsfører kan få bedre opplæring og har laget en opplæringspakke som kommunene kan ta i bruk til dette formålet. Regionene er også aktiv i å lage strategier som kan bidra til å rekruttere flere tilsynsfører. Jeg håper disse tiltakene kan bidra til å bedre opplæringen og rekruttere flere tilsynsførere til denne særdeles viktige oppgaven. Samarbeid Kunnskap og gode tiltak er ikke alene nok til at endringer skjer. En viktig målsetting for regjeringen er at ingen barn skal være kasteballer i systemet. Barn og unge skal ikke bli gjenstand for lange diskusjoner om hvor i hjelpeapparatet de hører hjemme. Overgangen fra ungdom til selvstendig tilværelse er en sårbar periode. Vi som er foreldre vet at også etter at de unge håpefulle er fylt 18 år er det behov for oppfølging og omsorg. Mange barn i barnevernet har ikke dette nettverket og er derfor spesielt sårbare i denne overgangen. Barnevernloven understreker at kommunen skal vurdere tilbud om ettervern der ungdommen etterspør

6 dette. Vi må derfor sørge for et godt ettervernstilbud til de som ønsker det, der tjenestene samvirker og lager gode planlagte overganger i samarbeid med ungdommen selv. For å bidra til dette skjer har departementet finansiert et filmprosjekt i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn og organisasjonen Voksen for barn. Resultatet er en DVD der ungdoms erfaring med ettervernstilbud som alle kommunene har fått tilsendt. Vi er nå i gang med å få frem mer forskning om hvordan ettervernsarbeidet kan bedres og vi vil spre denne kunnskapen til praksisfeltet. Det er viktig at ettervernet fungerer! Vi skal ikke ha en situasjon med ensomme unge, som sitter alene og kun har kontakt med sosialkontor når de fyller 18 år. Slik skal det IKKE være, fordi da er sjansen stor for at vi treffer disse igjen i rusomsorgen, i psykiatri og i noen tilfeller i fengsel! Når staten overtok ansvaret for deler av barnevernet var det blant annet for å sikre gode og likeverdige tjenester for hele landet. Fagteamene har en nøkkelposisjon i dette arbeidet. De skal finne gode tiltak og være en ressurs for det kommunale barnevernet. Erfaringene hittil viser at det er etablert mye godt samarbeid mellom fagteam kommuner. De fleste kommuner - og da særlig de mindre kommunene - opplever fagteamene som en ressurs. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet satte høsten 2006 i verk et eget opplæringsprogram for fagteamene. En slik kompetansestyrking vil komme kommunene til gode, og nå evaluerer vi dette. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder å få etater til å samarbeide om barn i hjelpeapparatet. Blant annet viser en evaluering fra Sintef Helse at det tverrfaglige samarbeidet i utrednings- og beslutningsfasen må bli bedre, og peker på mer bruk av Individuell plan. En del kommuner har klart å få til gode organisatoriske løsninger som ivaretar et reelt samarbeid til beste for utsatte barn og foreldre. Likevel - i mange kommuner kan dette bli bedre. Regjeringen har satt av midler til et forsøksprosjekt i tre kommuner, der ulike samarbeidsordninger om tiltak for barn og unge skal prøves ut og evalueres. Rett til helsehjelp Barnevernets barn skal ha like stor rett til helsehjelp som andre barn og derfor må vi få til bedre samarbeid mellom barnevern, psykisk helsevern for barn og unge og rusmiddelomsorgen. Lovverk, økonomi og ulike faglige innfallsvinkler skal ikke stå i veien for å gi disse barna hjelp. Jeg legger felles planer med helseministeren, for å sørge for at disse barna få riktig og god hjelp. Og det er inngått samarbeidsavtaler på regionalt nivå mellom helseforetakene og statlig regionalt barnevern. Mange fagteam har inngått samarbeidsavtaler mellom barnevern og psykisk helsevern for å bedre samarbeidet om barn og unge. Et eksempel på godt samarbeid er sykehuset i Levanger der det skal opprettes en felles sengepost for barn med sammensatte problemer. Dette er et konkret resultat av et samarbeid mellom Helse Midt Norge og BUF etat Midt Norge. Barn med psykisk syke foreldre og rusmiddelmisbrukende foreldre er en svært sårbar gruppe og vi har ikke viet denne gruppen nok oppmerksomhet. Jeg er glad for å kunne si at vi nå har grepet fatt i utfordringene! Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i 2007 til sammen bevilget 29 millioner kroner til styrket innsats for denne gruppen. Vi starter opplæring i kommunene, både for å sette i gang behandlingstilbud for barn og foreldre og for å spre kunnskap og informasjon til de tjenestene som kommer i kontakt med barna. Flere

7 forskjellige programmer skal prøves ut. Tilbudene skal gis både individuelt, i familien og i alderstilpassede barnegrupper. Dette skal følges av forskning for å vurdere om vi når våre mål. Vi styrker nå Buf-etats fem regioner med en stilling hver som skal koordinere arbeidet. Barn som lever med vold sliter med mange av de samme problemene. Der det er faglig hensiktsmessig skal disse barna også inkluderes i tilbudene. Sylvia Brustad og jeg selv åpner en nasjonal konferanse 14. november for å markere denne satsingen. Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere. Det statlige barnevernet overtar denne høsten ansvaret i mottaksfasen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Region øst er godt i gang med å etablere et omsorgssenter i Eidsvoll kommune, kalt Eidsvoll omsorgssenter for barn som åpner 1.desember i år. Parallelt med dette arbeidet forbereder vi å overta ansvaret også for ungdom i alderen år. Å overta ansvaret for dette feltet innebærer betydelige utfordringer. Barnevernet trenger ny kunnskap, særlig knyttet til flyktningfeltet og migrasjon. Samtidig skal den kunnskap og de erfaringer dere allerede har, være grunnsteiner som det nye skal bygges på. Dette er et spennende felt for barnevernet med nye samarbeidspartnere og faglige utfordringer. Beskyttelse mot alle former for vold Vi kan ikke godta at barn i Norge (eller andre land) blir utsatt for vold, overgrep og utnytting. Innsatsen for å bekjempe vold mot barn må videreføres og styrkes. Jeg vil nevne noen eksempler på hva vi gjør og planlegger å gjøre. Høsten 2006 arrangerte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet regionale seminarer for hjelpeapparatet om temaet ungdom som selger eller bytter sex. Kunnskapsbehovene om dette tabubelagte temaet er ikke dekket, og vi vil derfor sørge for at lignende opplæring blir gjennomført i Vi iverksetter strategiplanen mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn ( ). Regjeringen la i desember i fjor fram en ny handlingsplan mot menneskehandel ( ). Vi arbeider med å utarbeide en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og en ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Familievernkontorene kan, gjennom sitt utadrettede forebyggende familiearbeid i minoritetsmiljøer, bidra til holdningsendring og informasjon om regelverk blant annet når det gjelder ekteskap, skilsmisse, barns rettigheter og normer for familieliv og norske samfunnsforhold ( foreldreskap på norsk ). Prosjektet Barn som lever med vold i familien, er et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ til Vold i Oslo og Telemark og Senter for Krisepsykologi i Bergen. Her har vi fått til både kompetanse- og modellutvikling i familievernet samtidig som det ble jobbet opp mot familievernkontorenes samarbeidspartnere som barnevernet, krisesentrene, politiet osv. Vi viderefører prosjektet til 2009 og vil ha særlig fokus på kunnskaps- og modellformidling i/til barnevernet. Det skal bl.a. utarbeides en veileder for barnevernet i saker som involverer familievold.

8 Vi må styrke innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I juli i år lanserte vi en ny Handlingsplan mot tvangsekteskap ( ) og vi arbeider med en ny plan mot kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er brudd på de fundamentale menneskerettighetene. Vi må ta tak i dette og vi må få slutt på slike overgrep! Forbud og straffesanksjoner er ikke nok. Derfor arbeider vi også langsiktig med holdningsendringer i de aktuelle miljøene. Endring må skje fra innsiden! Mitt håp er at det eksisterer et forankret og strukturert hjelpeapparat for alle typer overgrep mot barn og unge, men aller helst at det ikke eksisterer overgrep av denne typen om fem år overhodet! Hvordan formidle ny kunnskap? Kunnskap og forskning styrker ikke kompetansen i barnevernet med mindre den gjøres tilgjengelig for fagfolk i alle ledd. Gjennom en samlet kompetanseplan for det kommunale barnevernet satser regjeringen på en flerårig innsats på mange områder. Ny kunnskap skal formidles på ulike måter, både i form av skriftlig materiell, elektroniske publikasjoner og regional opplæringsvirksomhet og regionale konferanse. Kommuner, Barne-, ungdoms- og familietaten, KS og fylkesmennene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet. Ett nytt ledd i arbeidet med å formidle forskning er at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i høst skal opprette et nettbasert bibliotek. Bibliotekressursen skal kunne gi alle som arbeider med utsatte barn, unge og deres familier et godt grunnlag for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger. Jeg har forventninger til at den satsningen som nå gjøres skal bli til nytte for mange ansatte i både kommunalt og statlig barnevern og i andre etater. Og så til slutt vil jeg minne om skattekister Barn og familier som bruker barnevernets tjenester har omfattende og sammensatte problemer. Dette må møtes med kunnskap, med innlevelse og med respekt for den enkeltes situasjon. Vi må gjøre alt i vår makt, på hvert vårt område, for å gi den hjelp som kan gjøre en forskjell. Historien om Linn er ett eksempel. Jeg gir meg ikke før vi kan si at vi har verdens beste barnevern. Slik at vi kan hjelpe barn med å fylle skattekister med ekte skatter. Lykke til med kongressen!

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Barnas stemme. Sjumilssteget. Rogaland 10. juni 2015

Barnas stemme. Sjumilssteget. Rogaland 10. juni 2015 . Barnas stemme Sjumilssteget Rogaland 10. juni 2015. . Barneombudet Retten til å bli hørt Forventninger til dere Lysbilde nr. 2 Snurr film Stortinget Regjeringen Departementet BLD Utnevner barneombudet

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen Barne- og likestillingsdepartementet Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere Manuela Ramin-Osmundsen med utnevnelsen som barne- og likestillingsminister. Det er gledelig

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen Bakteppet Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse Antall barn i barnevernet Stillinger

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. oktober 2015 Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder

HØRINGSSVAR. Fra nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder HØRINGSSVAR Fra nærmere informasjon, kontakt Guro Sandnes Rudlende Daglig leder 941 30 873 guro@barnevernsbarna.no Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012.

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON Faglig plattform 2010-2012. Norsk Barnevernlederorganisasjon skal være en pådriver i den barnevernspolitiske utvikling i Norge. Organisasjonen skal arbeide for en barnevernspolitikk

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN Møte med Komite for helse og sosial 31. januar 2017 Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvem er barnevernsbarna? Familiene i barnevernet: Kjennetegnes ofte ved lavere inntekt

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Barne- og familietjenesten 2012

Barne- og familietjenesten 2012 Kommunalsjef oppvekst Barne- og familietjenesten 2012 Enhetsleder Barnevern Helsestasjonsog skoleh.tj Førskoleteam Ped.psyk. tjeneste Barne- og familietjenesten 2012 1 Overordnet prinsipp for alle tjenester:

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015.

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. Bente Nestvold, Barnevernleder Verdal kommune TAKK det er en ære å få muligheten til å snakke til denne forsamlingen. Og - det er viktig for det barnevernfaglige

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier

Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Vekst og utvikling for barn, ungdom og familier Bufetats tjenestetilbud Bufetat det statlige barnevernet skal: Bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet Rekruttere, opplære

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK

SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK SAMLET OVERSIKT MÅL OG TILTAK 1 Samlet oversikt over mål for hvert drøftingskapittel i stortingsmeldingen om fosterhjem, komplett med tiltakene som foreslås iverksatt for å nå målene: (Sidetallene referert

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter Fosterhjemstilbudet Slik arbeider vi Solstrand Barnevernsenter Det finnes alltid muligheter.... Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Hvem er de og hva trenger de? Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon av aktuell situasjon 2015: Svært få ankomster i starten av 2015 (det samme

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Sluttrapport Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Innhold Forord... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn og målsetting for prosjektet... 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk

Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: 2016/58868-2 Arkivkode: 008 Dato: 09.03.2017 Bufdirs høringsuttalelse NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk,

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Solveig Valseth. seksjonssjef Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Solveig Valseth. seksjonssjef Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet BUFDIRS ARBEID FOR UTSATTE BARN OG UNGE Solveig Valseth seksjonssjef Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir er fagdirektorat for områdene: Oppvekst Barnevern Familievern Adopsjon Vold i nære relasjoner

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer