Til alle som leser faglitteratur!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle som leser faglitteratur!"

Transkript

1 Oktober 2009

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Anna von der Lippe (red) og Michael Helge Rønnestad (red) 2. utg ISBN Pris kr. 369,00 Det kliniske intervjuet Det kliniske intervjuet er et viktig bidrag til profesjonelle hjelpere som søker stimulans og innspill for bedre å kunne mestre de utfordringene som det første møtet med klienter innebærer. Målgruppen for boken er psykologer og øvrige fagpersoner innen psykisk helsevern og sosialfaglig arbeid. Det kliniske intervjuet viser mangfoldet av tilnærminger til det første møtet med en klient. Dette møtet har som målsetting å legge forholdene til rette for at terapeut og klient sammen kan danne seg et bilde av klientens problemer og behov, og samtidig skape en profesjonell relasjon som fremmer vekst. Med to ord dreier derfor det første møtet seg om informasjon og relasjon. Ulike fagtradisjoner nærmer seg det første møtet med klientene på forskjellige måter, og i denne reviderte utgaven av boka behandles det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver. Psykodynamiske perspektiver, det eksistensielle/humanistiske perspektivet, intersubjektiv tilnærming, systemisk familieterapi, kognitiv terapi og atferdsanalyse er alle viktige innfallsvinkler i behandlingshverdagen. I dette første bindet er det også inkludert to kapitler om henholdsvis selvmordsatferd og tvangsinnleggelse. Et kommende bind II vil behandle det kliniske intervjuet tilpasset ytterligere andre grupper av klienter som krever spesifikke tilnæringsmåter. Cecilie Omre og Liv Schjelderup Barn i barnevernet En studie om barns deltakelse og styrkeprosesser i familieråd Problemstillingene i denne norske studien er knyttet til barn opplevelse og deltaking i sin egen sak i barnevernet. Fokuset er rettet mot barns egen forståelse av sin hverdag, og av det å skulle delta i beslutninger for å finne gode løsninger på egne og familiens problemer. Studien løfter frem barnas opplevelse av å være bidragsyter, og hvordan barn oppfatter sin egen og familiens kompetanse. Konteksten for studien er familieråd, som er den metoden i barnevernet som har klarest intensjoner om å inkludere barn og barns familier i beslutninger og løsninger. Studiens problemstillinger er følgende: Tapir Akademisk Forlag 1. utg ISBN Pris kr. 345,00 Hvordan deltar barn i beslutninger i barnevernet? Hva er situasjonen sett fra barnets perspektiv når barn deltar i beslutninger? Hvordan realiseres et barns kompetanse i møte med barnevernet der familieråd er arena for beslutninger i det barnevernsfaglige arbeidet? Hvilke endringsprosesser skjer i familieråd? Hva innebærer det å ha et barneperspektiv? Hvordan opplever barn familieråd som metode?

4 Eva Hærem og Bente Næs Aadnesen Barnevernets undersøkelse Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 269,00 Barnevernets undersøkelse kan gjøres på flere måter. Hærem og Aadnesen deler undersøkelsen inn i fasene informasjonsinnhenting, informasjonsbearbeiding og konklusjon. De sammenligner barnevernets undersøkelse med en forskningsprosess og viser hvordan undersøkelsen kan gjennomføres i ulike faser. Per Arne Rød redegjør i bokens første kapittel for sin undersøkelse som viser at barnevernet ikke alltid er tydelig på hva som er grunnlaget for de vurderinger som gjøres og de vedtak som fattes. Forfatterne legger vekt på hvordan undersøkelsen bør gjennomføres for at den skal være reflektert, tydelig og pålitelig og hvordan man kan synliggjøre hva som legges til grunn for de ulike vurderingene i saksbehandlerens skjønn. Samtidig er det viktig at brukerne blir involvert i undersøkelsesprosessen. Boken er skrevet for studenter ved barnevernspedagog- og sosionomutdanningene og for profesjonelle barnevernsarbeidere. Randi Haugland Med makt til å krenke Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernsak 2. utg ISBN Pris kr. 325,00 I Med makt til å krenke møter vi «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak. Vi følger Tinas avmakt og kamp for sin lille familie gjennom 16 år. Historien om Tina representerer de vanskelige og kostnadskrevende konfliktsakene, der avgjørende beslutninger fattes i fylkesnemnd og rettsapparat. Boken er faglig aktuell fordi den bidrar til forståelse av barns og foreldres motstand i slike saker. I tillegg er den et innlegg i debatten om barnevernets makt og myndighetsutøvelse i konflikter. I denne nye utgaven av boka er kapittel 10, Etterhistorie 2, oppdatert når det gjelder sakens gang i fylkesnemnd og rettsapparat. Bokas hovedtema er fortsatt barnevernets forståelse av konflikt og brukermedvirkning. Den henvender seg til studenter, barnevernsarbeidere og barnevernets samarbeidspartnere i tilgrensende helse- sosial- og pedagogiske tjenester, medlemmer av fylkesnemnds- og rettssystem, advokater og politikere med ansvar og interesse for fagfeltet.

5 Ketil Eide (red), Naushad A. Qureshi (red), Marianne Rugkåsa (red) og Halvard Vike (red) Over profesjonelle barrierer Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge 1. utg ISBN Pris kr. 365,00 Over profesjonelle barrierer retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Å innta et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge vil si at vi som sosialarbeidere, lærere og helsepersonell utvikler kultursensitive holdninger og gode praksiser for håndtering av forskjeller. Kultursensitivitet handler om likeverdig og anerkjennende kommunikasjon med mennesker med en annen referanseramme enn en selv. Det innebærer følsomhet for kulturelle preferanser både egne og andres. Profesjonell kompetanse i et mangfoldig samfunn vil si å ha bevissthet om mekanismer som medvirker til diskriminering og marginalisering. Boka gir kunnskap som kan bidra til å forhindre at barn og unges psykososiale helse forringes av eksklusjon og manglende anerkjennelse. Joar Tranøy Hvordan utrede andre? En innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere Dette er en kortfattet innføring i utredning og rapportskriving for bachelorstudenter i barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk, psykologi og pedagogikk. Boken er bygget opp rundt sentrale problemstillinger knyttet til utredninger på disse fagfeltene, og forfatteren er blant annet opptatt av å hente kunnskap fra forskningsmetode når det gjelder kildekritikk og attribusjonsteori. Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 199,00 Boken gjenspeiler at utredningsarbeid er mer enn tekniske metodespørsmål og utredningsskjema. Det krever en reflektert holdning til forforståelse og perspektiv med hensyn til innhenting og bearbeiding av informasjon. Utrederen må man vite hva som danner grunnlaget for de opplysninger som brukes i utredninger og rapporter, og som berører enkeltmennesker og deres framtidige skjebne.

6 Sveinung Horverak (red) Familieråd og nettverksråd Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 289,00 Boken gir både en innføring i familierådsmodellen med de retningslinjer og rutiner som i dag er vanlig praksis, og en innføring i hvordan nettverksråd er bygget opp og gjennomføres. Familieråd og nettverksråd assosieres med faguttrykk som empowerment, styrkeperspektiv, sosial kapital, medvirkning og medbestemmelse. Forfatterne drøfter disse begrepene i forhold til familieråd og nettverksråd. Sentralt er hvordan byråkratiets makt og kontroll kan kombineres med et ønske om større grad av medbestemmelse fra barn og foreldre. Gir familieråd og nettverksråd en mulighet for å arbeide innenfor rammen av denne motsetningen? Hva er utfordringene og mulige løsninger, og hvordan kan metoder med et ideal om mest mulig selvbestemmelse integreres i et byråkratisk system? I familierådsmodellen beskrives familiens private møte som selve kjernen i metoden og som en nøkkel til familiens og nettverkets ressurser. Det er en kilde til myndiggjøring og realisering av retten til å delta, og i det lukkede rom hvor ingen profesjonelle deltar, kommer familiens stemme frem. Fram til nå har det vært svært lite systematisk kunnskap om denne fasen i familieråd, - noe som er bakgrunnen for at den er omdiskutert. Forfatterne presenterer forskning som bygger på observasjoner i familieråd og intervjuer av barn som har deltatt. Hva skjer med barns stemme? Hvor tydelig er den? Og hvordan blir den hørt og tolket? Nettverksråd er en videreutvikling av familieråd der metodens prinsipper er overført til bruk innen sosialtjenesten og NAV. Forfatterne bygger på erfaringer fra utviklings- og forskningsprosjekter i Bergen og Oslo der dette er forsøkt i praksis. Kari Glavin og Bodil Erdal Tverrfaglig samarbeid i praksis Til beste for barn og unge i Kommune-Norge Kommuneforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 363,00 Hvordan kan vi sikre best mulig oppvekstvilkår for barn og unge? Hvordan arbeide forebyggende i kommunen? Tverrfaglig samarbeid er etter hvert en forutsetning for hjelpeapparatet for å løse de komplekse problemene vi står overfor i arbeidet med barn og unge, og for å finne de beste løsningene for barn og deres foreldre. Boken gir eksempler på modeller for tverrfaglig samarbeid og formidler erfaringer om viktige momenter for at samarbeidet skal fungere. Dette er en praktisk håndbok og metodene som blir beskrevet, er hentet gjennom erfaringer gjort av ulike kommuner. Boken henvender seg til de som arbeider i barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjenesten og barneverntjenesten. Boken benyttes også i stor grad innenfor utdanningene til disse yrkesgruppene.

7 Morten Johansson og Hege Sundt Kommuneforlaget Fosterhjemsboka Hvilke rettigheter og plikter har fosterforeldre? Hva er den kommunale barnevernstjenestens ansvar i fosterhjemsarbeidet? Og hva er statens Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar? Hvordan bør samarbeidet mellom fosterforeldre, barnevernstjenesten og hjelpeapparatet for øvrig fungere? Fosterhjemshåndboka tar for seg aktuelle hjemler i barnevernloven, regler, forskrifter og rundskriv som gjelder fosterhjem og fosterbarn. I denne reviderte utgaven av boken er nye forskrifter og retningslinjer på fosterhjemsområdet innarbeidet. Boken er et viktig hjelpemiddel for fosterforeldre og deres samarbeidspartnere, saksbehandlere i barnevernstjenesten, tilsynsførere, støttekontakter, ansatte i barnehage, skole og PP-tjenesten, barneog ungdomspsykiatrien, barnevernsinstitusjoner og familievernkontor. 4. utg ISBN Pris kr. 485,00 Asbjørn Kjønstad Taushetsplikt om barn Kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet Taushetsplikten kan være en av årsakene til at det utveksles få opplysninger mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Denne boken gir deg kunnskap om de generelle prinsippene som gjelder for taushetsplikten og hvilke unntak fra taushetsplikten som gjelder. Du vil også få kunnskap om reglene for opplysningsplikt overfor barneverntjenesten. Boken er lettlest, har en oversiktlig oppbygging og er ajourført i henhold til lovgivningen, rettspraksis og juridisk litteratur. Kommuneforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 270,00

8 Kari Ofstad og Randi Skar Barnevernloven Med kommentarer 5. utg ISBN Pris kr. 720,00 Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenestene, advokater som jobber innenfor feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante Høyesterettsavgjørelser og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken er ment å lette tilgjengeligheten til de juridiske problemstillingene loven reiser og dermed lette arbeidet med barnevernssaker generelt. Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater som jobber innen dette feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Inge Lorange Backer Barnevernloven Kommentarutgave Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 699,00 Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover. Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven. Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken. Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.

9 Mons Oppedal 1. utg ISBN Pris kr. 720,00 Akutthjemlene i barnevernloven Akutte vedtak etter barnevernloven er betydelige inngrep i barns og foreldres liv, og innebærer vanskelige avveininger mellom hensynet til beskyttelse og hjelp, og hensynet til de implisertes integritet og privatliv. Antallet akuttvedtak har i senere år økt i omfang slik at det i dag fattes flere tvangsvedtak om plassering etter akutthjemlene enn etter de ordinære inngrepshjemlene i barnevernloven. Denne boken dreier seg om hva som er gjeldende rett med hensyn til den materielle og prosessuelle reguleringen av akutthjemlene i barnevernloven, i hvilken grad denne gjeldende rett følges i praksis og om det er grunn eller behov for å foreta endringer. Det påvises en betydelig forskjell mellom menneskerettighetenes utgangspunkt og den norske rettstradisjonen når det gjelder familie- og barnevernsaker og en forholdsvis stor mangel på samsvar mellom de nasjonale rettskildene og menneskerettighetene. Fremstillingen tar opp rettskildetilfanget som følger av menneskerettighetslovens inkorporering av menneskerettskonvensjonen i norsk rett, og den omfattende domspraksis fra EMD når det gjelder barnevernsaker generelt og akuttvedtak spesielt. Knut Lindboe Barnevernloven Barnevernlovens formål er å hjelpe barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Denne boken gir korte og praktiske kommentarer til barnevernlovens paragrafer, og gir rask og god veiledning til reglene. Virkemidlene er hjelpetiltak i hjemmet og, hvis nødvendig, omfattende inngrep i foreldreansvaret. Loven setter strenge vilkår for inngrep. Det oppstilles også strenge krav til saksbehandlingen i barnvernet. Kommentarene til hver enkelt paragraf utdyper og letter forståelsen av barnevernloven. I bokens innledningskapitel gis det en oversikt over loven. Ved den enkelte paragraf er det avslutningsvis henvist til lovforarbeider, forskrifter, rundskriv, rettspraksis og omtale av paragrafen i juridisk litteratur. Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker å få veiledning til lovens bestemmelser. 6. utg ISBN Pris kr. 199,00

10 Sveinung Horverak (red) og Asgeir Solstad (red) Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 169,00 Kort om barnevern Kort om barnevern forteller deg konkret og klart hva barnevern i norske kommuner er. Her får du vite: - hvilke barn som trenger barnevernet. - hvordan barn og foreldre kan ha innflytelse på og medvirke i sine egne saker - hvordan barnevernet arbeider - hvordan barnevernet er organisert. Boka kan både være barnevernets visittkort til samarbeidspartnere og brukes til å gi studenter og andre som skal arbeide i barnevernet, en kort innføring i barnevernsarbeid. Den gir ansatte i barnehager, skoler, helsevesen og ledere i frivillige organisasjoner den kunnskapen de trenger for å kunne bruke barnevernet bedre. Kort om barnevern er tilpasset alle bachelorutdanninger som kvalifiserer for arbeid med barn og unge, og kan også være et hjelpemiddel for familier som får hjelp av barnevernet. Boka er skrevet av sosialarbeidere, jurister og forskere med lang erfaring fra barnevernsarbeid i kommunene og med forskning og formidling på feltet. Vigdis Bunkholdt og Mona Sandbæk Praktisk barnevernarbeid Praktisk barnevernsarbeid utkom første gang i 1984 og har blitt en klassiker innenfor barnevern. Med utgangspunkt i lov om barnevernstjenester av 1992 setter forfatterne søkelyset på det juridiske og teoretiske grunnlaget for forståelse og utførelse av arbeid i barnevernsaker. Siden FNs barnevernskonvensjon ble innlemmet i norsk lovverk i 2003, har brukermedvirkning for å sikre barnets beste blitt et tydelig fundament i barnevernlovgivingen. Dette perspektivet er inkludert i den nye utgaven av boka. Alle kapitlene er ajourført mht. annet lovverk, tiltak, saksbehandling, forskning og teori. Både tradisjonelle metoder og nyere metoder som Familieråd og Marte Meo, og manual- og evidensbaserte metoder er blant verktøyene som forfatterne presenterer og drøfter. 5. utg ISBN Pris kr. 445,00

11 Kjersti Ericsson Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 299,00 Samfunnets stebarn Barn har vært alt fra politiske prosjekter til barnevernsnomader. Kjønn var viktig: Samfunnet måtte beskyttes mot gutters kriminalitet og jenters seksualitet. På barnehjemmene kunne spisebordet og senga bli ei slagmark der små barn ble tilføyd store sår. Stilt overfor dagens unge flyktninger skiller myndighetene fortsatt mellom verdige og uverdige trengende. Noen barn har til alle tider vært i en utsatt posisjon. Forfatteren kaller dem samfunnets stebarn. Med det mener hun barn uten forsørgere, eller med foreldre som ble ansett som dårlige oppdragere. Dessuten barn som sjøl tedde seg slik at samfunnet ikke godtok det. Gjennom åtte frittstående kapitler fortelles det om hvordan disse barna ble behandlet av det offentlige og av private organisasjoner på 1900-tallet og enda lenger tilbake. Omsorgen gikk hånd i hånd med kontroll og makt. Barns oppvekst gjennom historien er preget av skiftende ideer om barn og barndom. Boka bygger på forfatterens egen forskning gjennom mange år, og på mange andre forskeres arbeid. Stoffet er historisk, men forfatterens perspektiv er samfunnsvitenskapelig. Haldor Øvreeide Samtaler med barn Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand, og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boken er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. Høyskoleforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 349,00 Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner. Boken består av tre deler: - Konflikter og bekymring rundt barnets situasjon og sider ved oss selv som vil påvirke samtalesituasjonen med barnet - Allmenne og spesielle sider ved barns utvikling som er av betydning for samtalen - Beskrivelse av hvordan den dialogbaserte samtalemetodikken kan brukes

12 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris von der Lippe mfl Det kliniske intervjuet Kr. 369,00 Omre mfl Barn i barnevernet Kr. 345,00 Hærem mfl Barnevernets undersøkelse Kr. 269,00 Haugland Med makt til å krenke Kr. 325,00 Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Tranøy Hvordan utrede andre? Kr. 199,00 Horverak Familieråd og nettverksråd Kr. 289,00 Glavin mfl Tverrfaglig samarbeid i praksis Kr. 363,00 Johansson mfl Fosterhjemsboka Kr. 485,00 Kjønstad Taushetsplikt om barn Kr. 270,00 Ofstad mfl Barnevernloven Kr. 720,00 Backer Barnevernloven Kr. 699,00 Oppedal Akutthjemlene i barnevernloven Kr. 720,00 Lindboe Barnevernloven Kr. 199,00 Horverak mfl Kort om barnevern Kr. 169,00 Bunkholdt mfl Praktisk barnevernarbeid Kr. 445,00 Ericsson Samfunnets stebarn Kr. 299,00 Øvreeide Samtaler med barn Kr. 349,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Det vanskelige foreldreskapet

Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

JÓNA HAFDIS EINARSSON

JÓNA HAFDIS EINARSSON Familieråd som metode i barnevernets beslutningsprosess JÓNA HAFDIS EINARSSON Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 9/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2012 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss

Helse- og sosialfag. Nyheter 2010. Sykepleie. Medisin, psykiatri. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie. Tverrfaglige emner. Sosial- og helsejuss Nyheter 2010 Sykepleie Medisin, psykiatri Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie Tverrfaglige emner Sosial- og helsejuss 1 8 15 18 22 Sykepleie Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth (red.)

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Hva kjennetegner et godt fosterhjem?

Hva kjennetegner et godt fosterhjem? Høgskolen i Telemark Mastergrad i helse- og sosialfag. Hva kjennetegner et godt fosterhjem? En kvalitativ studie av mødres beskrivelser av eget fosterhjem Heidi og John Moini Våren 2011 Mastergrad i flerkulturelt

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre

Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre Fosterbarns samvær med sine biologiske foreldre EKSAMEN BACHELOROPPGAVE I SOSIALT ARBEID VÅREN 2010 Dato for innlevering 10. mai 2010 Kandidatnummer - 2252 Kull SOS 07 Antall ord 8028 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner Randi Juul Barnevernsarbeideres barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner Artikkelen er tidligere publisert i Norges Barnevern nr. 1/2004 og gjengis her med tillatelse

Detaljer

Tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tvangsekteskap og æresrelatert vold Tvangsekteskap og æresrelatert vold en veileder til barneverntjenesten 1 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Barn og foreldres medvirkning i barnevernet samspill og interessemotsetninger

Barn og foreldres medvirkning i barnevernet samspill og interessemotsetninger Barn og foreldres medvirkning i barnevernet samspill og interessemotsetninger Av Tor Slettebø Barnevernet driver et foreldrevern, og ikke et barnevern. Barna sendt hjem til voldsfamilie. Barnevernet er

Detaljer