SYSTEM OG SYSTEMRETTET ARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYSTEM OG SYSTEMRETTET ARBEID"

Transkript

1 LITTERATURLISTE FOR SYSTEMRETTET ARBEID I SAMTAK Listen pr. februar 00. Vi takker de av dere som har kommet med innspill til litteratur. Vi vil utfordre dere alle som har lest noen av bøkene til å komme med en liten omtale. En omtale sier mer enn bare en tittel. Listen må forstås som eksempler på litteratur som kan være relevant i systemrettet arbeid i Samtak. Temaet systemrettet arbeid tangerer mange fagområder hvor det er skrevet mye. Vi har valgt å sette opp noen eksempler på litteratur som kan være aktuell, og listen må ses på som uferdig. Vi ser altså for oss at den skal suppleres. Vi oppfordrer dere som er aktører i Samtak til å melde inn litteratur dere kjenner og som dere mener kan være relevant innen dette temaet. Vi ønsker også at dere kommer med korte bokanmeldelser hvis det er fagbøker som dere har lest og vil anbefale til andre i Samtak. SYSTEM OG SYSTEMRETTET ARBEID Teorier om System utgjør et enormt fagområde, og det som skrives her er bare en liten brøkdel av mulige valg. Det fins ulike retninger, ulike tradisjoner, ulike saksfelt som systemteori er utviklet i forhold til, f.eks. biologi, informatikk, meteorologi, språkvitenskap, samfunnsvitenskap. Innenfor sosialt arbeid er det kanskje systemisk familieterapi som er mest kjent. Internett: Et enkelt sted å begynne dersom man vil orientere seg litt i feltet eller bli litt oppdatert, er muligens på nettstedet til Principia Cybernetica Web: Her er det mulig å få tilgang til kortfattede, litt enkle oversikter over feltet i tillegg til linker til bøker og tidsskrifter som er tilgjengelige i fulltekstformat. Dermed har man muligheten til både å få en forenklet oversikt og å fordype seg i enkelte tekster etter ønske. Et annet nettsted som gir en mengde muligheter innen tenkning omkring sosial systemteori er:

2 Her er det linker for de som er interessert i å lære mer om Niklas Luhmanns sosiale systemteori, det er linker til familieterapi sider, til tiddskrifter, mm. Flere av linkene er tyskspråklige. En av sidene som det er en link til har også opptak av et intervju med Niklas Luhmann over emnet 'Es gibt keine Biographie'. Det samme nettstedet har også en link til en norsk side ved Universitetet i Oslo. Her er det også en god oversikt over litteratur innen systemteori (dessverre er siden ikke blitt oppdatert på en stund og noen av linkene fungerer ikke som de skal): Nordisk /oversatt litteratur om systemer og systemarbeid: Andersen, T. (red) (1994) Reflekterande processer : samtal och samtal om samtalen Stockholm : Mareld. Bronfenbrenner, U. (1980) Oppvækst og miljø København: Gyldendal. Campbell, D. m.fl (1998) Systemisk konsultation København : Munksgaard. Fjeldstad, W. (1991) Konsultasjonsmodeller inspirert av systemteori og familieterapimodeller i W. Fjeldstad (red.) Konsultasjon Oslo: Tano. Fyrand, L. (1994) Sosialt nettverk, teori og praksis Oslo: Tano. Lauvås, K. (1994) Tverrfaglig samarbeid; perspektiv og strategi, Tano. Lind, B & Blæhr, M. (1990) Tværfaglighed en kreativ vej til samarbejde i det offentlige, Dafolo. Luhmann, N. (1999) Tillid : en mekanisme til reduktion af social kompleksitet København : Hans Reitzel forlag. Moe, S. (1996) Systemteori, sosialarbeid og handlingskompetanse Tidvise skrifter nr. 20 Stavanger: Høgskolen i Stavanger, Avdeling for helse og sosialfag. Oddli, H.W. og Kjøs, P. (1998) Psykologien og vitenskapen : moderne og postmoderne forståelse av terapi Oslo : Tano Aschehoug. Rasmussen, J. (1998) Sosialisering og læring Oslo: Cappelen Akademisk forlag. Rasmussen, J. (1999) Konstruktivisme og fænomenologi - hvad har de til felles, og hvori adskiller de sig fra hinanden? i Hansen & Hermansen (red) Sociologisk udfordring til psykologien Århus: Klim forlag.

3 Engelskspråklig: Andersen, A. (red) (1990) The Reflecting team : dialogues and dialogues about the dialogues Broadstairs : Borgmann (NB: Denne boken fins også i en svensk utgave fra 1994!) Campbell, D., Draper, R. and Huffington, C. (1991) Teaching systemic thinking London : H. Karnac. Klein, D.M. & White, J.M. (1996) Family theories. London: Sage. Luhmann, N. (1995) Social Systems Stanford, Ca: Stanford University Press. Luhman, N. (1989) Ecological Communication. Chicago: University of Chicago. SYSTEMARBEID OG SAMHANDLING PPT - SKOLE Vi har her valgt å gi noen eksempler på nyere artikler som omhandler systemarbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i slikt arbeid. Andestad, T. (1999) Hvilken hjelp ønsker lærere og skoler fra PPT? Spesialpedagogikk nr. 8 s Anthun, R. (1999) Ressursforvaltning og systemarbeid i PPT Spesialpedagogikk nr. 3 s Anthun, R. (1999) Ni forutsetninger for systemarbeid Skolepsykologi nr. 3, s Jensen, S.E. (1999) Systemisk arbeid eller systematisk samvær Skolepsykologi nr. 4, s Johnsen, T. (1999) PP-tjenestens systemrettede arbeid? Spesialpedagogikk nr. 3 s Johnsen, T. (1999) Utfordringer og dilemma i tilknytning til PP-tjenestens systemrettede arbeid Skolepsykologi nr. 3, s Midthassel, U.V. (1999) Systemrettet arbeid og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet, Skolepsykologi nr. 4, s Nebelung, W. (1999) Systemarbeid og personalivaretaking i skolen Skolepsykologi nr. 3, s Nydal, K. (1999) PP-tjenestens rolle som systemarbeider i spesialpedagogiske nettverk Skolepsykologi nr. 3, s Samhandling og konflikter Under samhandling mellom PPT, skoleledere og andre i temaplanen er konfliktteori og konflikthåndtering satt opp. Vi har her valgt ut noen eksempler på litteratur som kan være aktuell.

4 Norsk / oversatt litteratur: Axelson, B.L. og Thylefors, I. (1998) Om konflikter : hjemme og på arbejdet. København : Hans Reitzels forlag. Boserup, H. (1993) Én konflikt to vindere : alternative dispute, resolution, konfliktforhandling, retsmægling, mediation : et alternativ til traditionel juridisk konfliktløsning. København : Dansk Forligsnævn. Brodal, H. Og Nilsson, L. (1999) Konflikter : hva vil de lære oss? Antropos. Habermas, J. Kommunikativ handling, moral og rett. Oslo: Tano. Ljungström, K. og Sagerberg, T. (1995) Konflikter på jobben? : om dagliglivets konflikter på arbeidsplassen og hvordan de kan håndteres. Oslo: Kommuneforlaget. Lystad, A. (1995) Håndbok i konflikthåndtering : med eksempler fra helsevesenet : personlige konflikter, konflikter mellom personer, kollektive konflikter. Oslo: Forlaget Sykepleien. Seljelid, T. (1998) Konflikter : kan de løses? Hamar : Kapére forlag. Skau, G. M. (1998) Gode fagfolk vokser- : personlig kompetanse som utfordring. Oslo : Cappelen akademisk forlag. Wahlström, G. O. (1996) Konflikthåndtering : metodebok for pedagoger Oslo : Ad notam Gyldendal. Noen engelskspråklige bøker / hefter: Rahim, M. A. (red) (1990) Theory and research in conflict management New York : Praeger. Quaker Peace Centre (3 Rye Road, Mowbray 7700, England) har også mange nyttige små hefter med eksempler på verkstedsøvelser o.l. Hovedoppgaver: Nørve, H. (1993) Fra konflikt til dialog? : en drøftelse av aksjonsforskeres håndtering av konfliktdimensjonen ved organisasjonsutvikling. Hovedoppgave i psykologi - Universitetet i Oslo. DEN INKLUDERENDE SKOLEN I Samtak er en bedre skole for alle, dvs den inkluderende skolen målet. Her følger noen eksempler på nyere litteratur som tar for seg utfordringer og dilemmaer knyttet til den inkluderende skolen.

5 Bjørnsrud, H. (1999) Den inkluderende skolen: enhetsskolens idealer, dilemmaer og hverdag. Oslo: Universitetsforlaget. Dalen, M. (1999) Hva vet vi - hva gjør vi? Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk nr 3-4 s Grøterud, M. Og Nilsen, B.S. (1998) Effektive skoler effektiv undervisning? Oslo: Gyldendal. Haug, P. (1998) Grunnskulen for alle. Spesialpedagogikk nr. 3 s Haug, P.(Red.) (1995) Spesialpedagogiske utfordringar. Oslo: Universitetsforlaget. Haug, P. (1998) Pedagogiske dilemma: spesialundervisning. Stockholm: Liber. Haug, P. (1999) Spesialundervisning i grunnskulen: grunnlag, utvikling og innhold. Oslo: Abstrakt forlag. Haug, P., Tøssebro, J. Og Dalen, M. (red.) (1999) Den mangfaldige spesialundervisninga: status for forskning om spesialundervisning. Oslo: Universitetsforlaget. Kvalsund, R., Myklebust, J.O., Båtevik, F.O. & Steinsvik, B. (1998) Når vilkår varierer; Særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring- gjennomgåande mønster, forskningsrapport nr. 31, Volda: Høgskolen i Volda, Møreforskning. Monsen, L. (1998) Evaluering av reform 94. Sluttrapport. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Skaalvik, M. (1998) Faglige og sosiale støttetiltak. Spesialpedagogikk nr.2 s Wiken, A. (1999) L-97 og organisering av spesialundervisning i ungdomsskolen Spesialpedagogikk nr. 9 s Aarnes, A. (1999) Tilfredsstillende utbytte. Tønsberg: Litera. UTVIKLINGSARBEID I SKOLEN Systemrettet arbeid i Samtak innbefatter utviklingsarbeid. Det handler blant annet om å gjøre endringer i skolen slik at alle elever skal oppleve en inkluderende skole. Her følger noen litteratureksempler som kan være relevant som bakgrunns stoff. Nordisk og oversatt litteratur Arfwedson, G. (1984) Hvorfor skoler er forskjellige, Oslo: Tanum-Norli. Berg, G. (1999) Skolekultur, nøkkelen til skolens utvikling, Oslo: Ad Notam Gyldendal. Birkemo, A. (1999) Opplæringskvalitet i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget.

6 Bjørnsrud, H. (1998) Skoleledelse gjennom å tilrettelegge gode læringsforhold: den sokratiske klegg i skoleutvikling. Drammen: Statens utdanningskontor i Buskerud. Dalin, P. (1986) Skoleutvikling, Oslo: Universitetsforlaget. Dalin, P. og Rolff, H. G.(1991) Organisasjonslæring i skolen: skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Dalin, P. (1995) Skoleutvikling: strategier og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Dalin, P. (1995) Skoleutvikling: teorier om forandring. Oslo: Universitetsforlaget. Hargreaves, A. (1996) Lærerarbeid og skolekultur. Oslo: Ad Notam. Langslet, G.J. (1999) LØFT; løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsing. Ad Notam Gyldendal. Larsen, R.P. (1998) Teamutvikling. Cappelen akademiske forlag. Lauvås, K. Tverrfaglig samarbeid; perspektiv og strategi, Tano. Ogden, T. (1990) Kvalitetsbevissthet i skolen: tilrettelegging av betingelser for effektiv læring og innovasjon, Oslo: Unniversitetsforlaget. Skogen, K. Og Sørlie, M.A. (1992) Innføring i innovasjonsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Tiller, T. (1997) Læring i hverdagen: om læreres læring. Tromsø: UNICOMs rapportserie nr. 1. Tiller, T. (1986) Den tenkende skolen: om organisasjonsutvikling og læring på skolens egne premisser. Oslo: Universitetsforlaget. Tiller, T. (1999) Aksjonslæring: forskende partnerskap i skolen. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Engelskpsråklig litteratur Fullan, M.G. The New Meaning of Educational Change, 2. utg. London: Cassell. Arfwedson, G. (1985) School codes and teachers' work : three studies on teacher work contexts. [Lund]: Gleerup. Badger, B. (1992) Changing a disruptive school. In D. Reynolds & P. Cuttance (Eds.), School Effectiveness: Research, policy and practice. London and New York: Cassell. Dalin, P. (1993) Changing the school culture. London: Cassell. Fullan, M. (1992a) Successful School Improvement. Buckingham: Open University Press. Fullan, M. (1992b) Visions that blind. Educational Leadership, February, Fullan, M. (1993) Change forces. London: The Falmer PRess. Fullan, M. (1999a) Change forces : the sequel. London: Falmer. Fullan, M. (1999b) Change Forces The Sequel. Philadelphia: Falmer Press.

7 Hargreaves, D., & Hopkins, D. (Eds.) (1994) Development planning for school development. London: Cassell. Hargreaves, A. (1994) Changing Teachers, Changing Times. London: Cassell Wellington House. Hopkins, D. (1996) Towards a theory for school improvement. In J. Gray, D. Reynolds, C. Fitz-Gibbon, & D. Jesson (Eds.), Merging Traditions: the future of research on school effectiveness and school improvement. London: Cassell. Hopkins, D., Harris, A. & Jackson, D. (1997) Understanding the School's Capacity for Development. School Leadership and Management, 17, Morrison, K. (1998) Management Theories for Educational Change. London: Paul Chapman publishing. Rosenholtz, S. J. (1989) Teachers' Workplace. Columbia University, NY: Teacher College. Stanford, B. (1998) Charting School Change. California: Corwin Press, INC. West, M. & Ainscow, M. (1991) Managing School Development, a Practical Guide. London: David Fulton Publishers.. VEILEDNING Nordisk og oversatt litteratur Fløistad, G. (1996) Om å kunne mer enn man kan, Høyskoleforlaget. Gjems, L. (1995) Veiledning i profesjonsgrupper, et systemteoretisk perspektiv på veiledning Oslo: Universitetsforlaget. Lauvås, P. m.fl. (1998) Kollegaveiledning i skolen, Cappelen Akademiske forlag. Tannæs, A.M. (1997) De vanskelige samtalene; formidlingens kunst, Kommuneforlaget. Tveiten, S. (1998) Veiledening mer enn ord, Fagbokforlaget. Weihe, H. J. W. (1997) Relasjonsarbeid og kommunikasjon, Tano Aschehoug. Engelskpsråklig litteratur Kanfer, F.H. (1991) Helping people change; a textbook of methods, Pergamon. Scön, D.A. (1991) The reflective practioner, Arena.

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Anne-Karin Sunnevåg Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark Paper til skolekonferansen ved Høgskolen i Hedmark 26.-27.10. 2009 Sammendrag Skolen møter i dag jevnlig

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

«Ja takk, begge deler»

«Ja takk, begge deler» Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy i PP-tjenesten

Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy i PP-tjenesten Aksjonsforskning som innovasjonsverktøy i PP-tjenesten Med utgangspunkt i læring hos individer og i organisasjoner belyser artikkelen hvordan den pedagogiskpsykologiske tjenesten i samarbeid med barnehage

Detaljer

Ledelse i utdanningssektoren

Ledelse i utdanningssektoren Ledelse i utdanningssektoren av per tronsmo «Ledelse, ledelse, ledelse er det som behøves mest i norsk skole» sa Kirsti Kolle Grøndahl da hun la fram rapporten fra det såkalte «Tidsbrukutvalget» 15. desember

Detaljer

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy

Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm og Tom Tiller Artikkelen setter søkelys på dialogkonferanser som redskap

Detaljer

Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole

Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole Rachel Jakhelln Artikkelen bidrar til kunnskap om gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole. Veiledningsmøter

Detaljer

Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne

Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne Artikkel av Hanne Holland (2015) I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne det aller mest sentrale:

Detaljer

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt

Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Utfordringer og dilemmaer i starten av et aksjonsforskningsprosjekt Tove Steen-Olsen og Astrid Grude Eikseth Denne artikkelen tar opp og drøfter dilemmaer og utfordringer ved planlegging og gjennomføring

Detaljer

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår «Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår Gunnar Engvik Artikkelens hovedtema er læreres videreutvikling av profesjonell kompetanse i første yrkesår

Detaljer

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar

Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Ny start- felles grunnlag - aktive elevar Oppsummerende rapport fra Kvam herads deltakelse i Fra ord til handling Juni 2009 Cathrine Borgen NLA og Tove Haugen Kvam herad 1 Innhold Innledning... 3 Kort

Detaljer

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole?

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Marit Semundseth Vi vet at barn tilegner seg mye kunnskap i løpet av barnehagealderen, men hvilken kunnskap forteller femåringene

Detaljer

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen 30 felles studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2003 Godkjent av avdelingsstyret AHS 28.04.1999 Revidert

Detaljer

Voksne som setter ord på sine erfaringer - En veiledningsstrategi for opplæring på arbeidsplassen som fører frem til fagbrev

Voksne som setter ord på sine erfaringer - En veiledningsstrategi for opplæring på arbeidsplassen som fører frem til fagbrev 1 Voksne som setter ord på sine erfaringer - En veiledningsstrategi for opplæring på arbeidsplassen som fører frem til fagbrev Artikkelen er skrevet av: Marit Frederiksen Jordet, yrkesfaglærer i barne-

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

Prosjektorganisert utviklingsarbeid

Prosjektorganisert utviklingsarbeid Eva Schwencke & Johan Houge-Thiis Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektorganisert utviklingsarbeid Hvordan kan erfaringer fra prosjektorganisering bidra til bedre systematikk, bedre resultat, ny kunnskap

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Vurdering for yrkesrelevant opplæring This is a Reviewed Article Vurdering for yrkesrelevant opplæring Ann Lisa Sylte, Førstelektor Høgskolen i Oslo og Akershus Sammendrag (Abstract) Nye vurderingsverktøy som var kjent for elevene førte til

Detaljer

«Ansvar for egen læring» i norsk skole

«Ansvar for egen læring» i norsk skole «Ansvar for egen læring» i norsk skole Kitt Margaret Lyngsnes I de senere åra har uttrykk eller nærmeste slagord som «ansvar for egen læring» og «lærer som veileder» vært hyppig brukt i skolen. Denne artikkelen

Detaljer

«Hadde jeg visst noe om dette før.»

«Hadde jeg visst noe om dette før.» «Hadde jeg visst noe om dette før.» Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader. Denne artikkelen handler om fire barn i alderen 9-11 år som har vært utsatt for en traumatisk

Detaljer

Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst

Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst Relasjonens betydning i en pedagogisk kontekst Vårkonferansen, Holmsbu hotell 18. april 2013 Lisbet Waade og Nils Breilid Noe av den anvendte litteraturen: Innhold 1. Læreren en viktig faktor for læring

Detaljer

Lærere får hjelp i klasserommet

Lærere får hjelp i klasserommet Lærere får hjelp i klasserommet Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette

Detaljer

Veiledning i de videregående utdannelser

Veiledning i de videregående utdannelser Veiledning i de videregående utdannelser Gunnar Handal er professor emeritus i pædagogik, Oslo Universitet, og Per Lauvås er professor i pædagogik ved Høgskolen i Østfold. Gunnar Handal og Per Lauvås var

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler FORSKNING PÅ TVERS AV KRISTIN HELSTAD I denne spalten gir Bedre Skole smakebiter av prosjekter som foregår innenfor rammene av KiS (Kunnskap i skolen) ved Universitetet i Oslo. I KiS samarbeider forskere

Detaljer