Dialogisk/Språksystemisk veiledning Bakgrunn og teori

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogisk/Språksystemisk veiledning Bakgrunn og teori"

Transkript

1 Dialogisk/Språksystemisk veiledning Bakgrunn og teori En presentasjon av viktige elementer for forståelse av veiledningsprosessen TK Lang Veilederutdanningen Granavollen 23.oktober 2009

2 En generell innledning Ifølge den tyske kunnskapssosiologen Karin Knorr Certina er det behov for en kontinuerlig videreutvikling og nyskaping av kunnskap. Kunnskap er i vår tid ferskvare. Akkurat som tanker er det. Kunnskapsproduksjonen er stor i vår tid. Jeg er av den overbevisning at profesjonalitetskravet til tjenesteytere i kirken mer og mer stilles på linje med dem psykologer, leger og andre hjelpere konfronteres med. Dette medfører at en også innenfor de kirkelige profesjonsgruppene vil måtte holde seg faglig oppdatert og derved bli konfrontert med at kunnskapens mengde og kompleksitet er økende. Mengden sannhet om virkeligheten øker ikke nødvendigvis, men antallet virkeligheter øker og kunnskapen om dem. I dag kreves det derfor innenfor stadig flere kunnskapsintensive yrker, en ordnende orientering og en avgrensning i forhold til den kompleksitet og omfattende kunnskapsmengde som karakteriserer de enkelte kunnskapsfelt. (Epistemic Cultures, How the Sciences Make Knowledge og Arve Mathisen, Kunnskap som aktivitet og relasjon, 2008 på nettet). Jeg skal i denne forelesningen ordne etter beste evne, og redusere kompleksiteten innenfor veiledningsfeltet slik det altså er nødvendig innenfor ethvert yrkesområde i dag. Karl-Erik Tysk og jeg har forelest og skrevet mye sammen, så tittelen på denne forelesningen er hentet fra det kapitelet han har skrevet i Hoppa, landa mjukt, med undertittelen: Arbeidshandledning en kultur for kirkens fremtid. Dere har den i kompendiet. Les den som utdyping av det jeg her kommer med. Likeså skriver Harlene Anderson i boken dere har på litteraturlisten og Kennet Gergen om vår veiledningstenknings idéhistoriske røtter, som jeg nå vil løfte noen av frem for dere. Jeg tar ikke for meg veiledning generelt. Heller ikke veiledning slik den er utviklet innen psykodynamisk tradisjon (cf. Litteraturlisten); eller gestaltveilednings tradisjonen (http://www.ggej.org/4-3/reflecteam.html); eller pedagogisk fundert veiledning; og heller ikke mangfoldet av forankringer innen veiledning for helse og sosialarbeidere (cf. Litteraturlisten). Praksis = en regel + regelens anvendelse Det er mange som i dag utøver en veiledningspraksis. I enhver profesjonell praksis, altså også i veilederpraksisen, utfolder den profesjonelle seg som representant for en profesjon. I vår sammenheng: profesjonen veileder. Enhver profesjon er underlagt sine egne regler, praktiske og teoretiske tradisjonskrav og forventninger. Felles har alle som driver med veiledning at deres kunnskapsaktivitet som veiledere på den ene siden er knyttet til ulike institusjoners behov og dermed til deres praktiske og teoretiske forventninger. Ut ifra forventningene gis veilederne et bestemt mandat. Dette gjelder for eksempel terapiveiledning på psykiatrisk sykehus. Og vi ser at kirken former veiledningen sin uttrykt for eksempel i målsetningen for ABV ut ifra kirkens behov som en institusjon i samfunnet. På den andre siden anvender enhver veileder seg av sin egen praktiske og teoretiske kunnskap gjennom sin utøvelse av veiledning. Her oppstår ny kunnskap gjennom enkeltveiledernes skjønnsmessig vurdering, utprøving og tilpassing til den unike situasjonen den enkelte praktiserer innenfor, slik dere kommer til å gjøre i deres helt spesielle gruppe. Det er derfor spennende å utforske en praktikers idé-kontekst og utkrystallisere de underliggende drivkreftene i tenkningen og praksisen til vedkommende.

3 Språksystem Ser vi på den språksystemiske forståelsen av veiledning, har den rent historisk sett, vokst frem av den systemteoretiske tradisjonen innen familieterapien. Denne tradisjonen har språksystemisk tenkning imidlertid temmelig klart skilt seg fra. Så jeg bruker ikke tid på systemisk tenkning og praksis her. Hovedaktørene i utviklingen bort fra systemtenkningen og kybernetikken som preget denne, var Harold Goolishian og Harlene Anderson som arbeidet ved Huston Galveston Institute i Texas. De mente at de problemene som familier oppsøkte hjelp for, ikke fantes som objektive størrelser der ute. Nei et problem, mente de var bare et problem for dem som sa det var et problem, og for dem som sa seg enige i dette. Så de som snakket sammen, snakket det sant for seg, når de sa at noe var et problem. Problemet fantes ikke, men ble oppfunnet av dem som så noe som et problem og av de som sa seg enige i den forståelsen. Denne sosiale gruppen som de oppfattet som det problemdefinerende systemet, kalte de et språksystem. Og de anså at dette systemet eksisterte så lenge det fortsatt var meningsfullt å snakke om det de snakket om som et problem. Som en følge av denne forståelsen kunne problemet ikke løses som om det objektivt sett fantes. Det kunne imidlertid gå i oppløsning gjennom at det ikke lenger var mulig å snakke meningsfylt om det som et problem. Enten fordi en fant ut hva en ville gjøre i forhold til det de snakket om som et problem. Eller fordi de snakket seg frem til et perspektiv som gjorde at de så det de snakket om annerledes, og dermed ikke lenger kunne snakke meningsfylt om det som noe problem. Problemer ble ikke løst, de ble oppløst, dissolved på engelsk. Da gikk også det problemdefinerende systemet i oppløsning, det såkalte språksystemet. Vi hører her tydelig språkfilosofien til Wittgenstein i bakgrunnen. Problemet folk presenterer for terapeuter, sjelesørgere og veiledere er sett med språksystemiske øyne sammenfallende med Wittgensteins bilde som jeg nevnte i forelesningen i gå, og som han anser holder forstanden fanget som var den forhekset. Et bilde som vi ikke kommer ut av fordi det gjentar seg for oss i språket om igjen og om igjen.(filosofiske undersøkelser, ) Så for noen som ser noe som umulig, blir det umulig. Språket Som mennesker er vi språkbrukere. Språket, innen sprksystemisk tenkning, speiler ikke naturen, slik Augustin mente ( representasjonalistisk språkforståelse ). Nei, språket skaper den virkeligheten vi kjenner! Avdekker den altså ikke som noe bak ordene. Slik sett finnes ikke mening og forståelse før språklige ytringer. Som en følge av dette, er det vi kan forstå menneskelige fellesskap som språksystemer. Altså som dynamiske sosiale samspill som skaper og videreutvikler språk forstått som kulturelle samhandlinger. Det Wittgenstein kaller en livsform, en kultur eller et språkspill. Med å beherske et språkspill mener han altså at en behersker en kulturell praksis. En praksis som ikke er av rent språklig karakter, men som utgjør en del av livet vårt (jfr. mening = bruk, eks. murstein i bruk på byggeplass). Derfor eksisterer, som sagt, ikke et problem i og for seg selv som et objekt eller noe objektivt. Bare for den som sier noe er et problem, finnes problemet, og for dem som sier seg enige i dette. Et problem er m.a.o. et perspektiv, en posisjon man innta., En sosial konstruksjon, i forhold til noe eller noen. Og ikke noe som fins uavhengig av de(n) som ser det som et problem.

4 Språksystemet blir da det sosiale systemet som snakker og handler i egne øyne meningsfullt - ut ifra en felles forståelse av hva som er Problemet.. Litt historikk Gruppen rundt Goolishian og Anderson ved Galveston Institute brøt med den kybernetiske/ systemiske tradisjonen innen familieterapien. Denne tradisjonen hadde preget terapi- og kommunikasjonsforskningsmiljøet rundt antropologen Gregory Bateson i Palo Alto, California, fra 2.verdenskrig. Kretsen rundt Bateson besto av kjente terapeuter som Jay Haley, Don Jackson, John Weakland (som jeg har hatt som foreleser i Atlanta), Virgina Satir og Paul Watzlawick. Golishian og Anderson hadde før de tok skrittet bort fra den kybernetiske systemforståelsen,, brutt med den psykoanalytiske tradisjonen. Denne tradisjonen springer ut av rennesansens kultur og opplysningstidens tenkning. Sigmund Freud oppfattes å ville være psykologiens Newton med sitt psykologiske paradigme som han analogt overførte fra Newtonsk fysikk. Dampmaskinen (hydraulikken) med sitt energibegrep blir modellen for hans psykodynamikk, hans mentalapparatpsykologi med den psykiske energien som postulert drivkraft. Libido er hos Freud uttrykket for basale energi-former som sterkt setter sitt preg på oss mennesker ifølge en lovmessighet, på samme måten som fysiske krefter i den ytre verden følger lover. Det psykodynamiske perspektivet blir etter hvert oppfattet atomistisk med en individualistisk orientering. Og på bakgrunn av forståelsen av mennesket som et lukket energisystem, blir psykodynamisk tradisjon deterministisk idet den postulerer at det fins lover som beskriver og forklarer alle tings årsaker i menneskets liv. Det handler innen den psykoanalytiske teorien - som innenfor naturvitenskapene generelt - om å kartlegge linjære årsak-virknings sammenhenger så en kan beherske og kontrollere naturen. Der id var skal ego bli. Jeg et i kontroll over drivkreftene i menneskets natur. I motsetning til på Freuds tid (d.1939), har vitenskapen beveget seg et stykke fra Newtons perspektiv, som i dag fortsatt er sant, men bare innenfor visse grenser. I dag er vi mer åpne for en ikke-deterministisk fysikk etter Einsteins relativitetsteori, Kvanteteorien, og Kompleksitetsteorien, Kaosteorien med svensken Lars Gustafson i Austin, Texas. Samme sted som kjemikeren Prigogine utviklet teorien om Dissipative systemer, dvs. systemer som oppløses i kaos og som ved tilførsel av ytterligere uforutsette faktorer så plutselig omdanner seg til mønstre og orden igjen. (vann på vinduet til iskrystaller for eksempel). Parallelt med disse nye teoriene dokumenterer Thomas Kuhn hvordan idé- og vitenskapshistorien må forstås ikke-evolusjonistisk, men tvert om med klare brudd og nyskapninger. Virkeligheten er så kompleks at å predestinere det som skal skje i fremtiden ikke er mulig å tenke seg. På denne bakgrunnen utviklet språksystemikerne i Texas forståelsen av at man ikke kunne forutsi hva som skjedde når folk oppsøkte samtalebehandling for sine problemer, bare at noe kom til å skje om samtalen ble opprettholdt med et sant engasjement i det som ble fortalt og som uttrykte forståelsen som skapte og opprettholdt problemet. Inn i dette miljøet kommer så vår norske psykiater Tom Andersen fra Tromsø universitet, og med ham utviklingen av reflekterende prosesser og bruken av reflekterende team som måte å møte mennesker som slet med problemer de fortalte om. Bruken av reflekterende team

5 hadde Tom Andersen utviklet etter møtet med den såkalte Milano gruppen. En gruppe på ti psykiatere som organiserte seg i 1967 for å arbeide med alvorlig forstyrrede barn sammen med barnas familier ut ifra en psykoanalytisk orientering. Gruppen observerte familien i møte med sin(e) terapeut(er) gjennom et enveis speil ut ifra den såkalte 2.ordens kybernetiske forståelsen. Milano gruppen var sterkt preget av Gregory Bateson og kommunikasjons prosjektet han og forskningsgruppen rundt ham arbeidet med på Mental research Institute i Palo Alto. Særlig viktig innflytelse på dem fikk boken Pragmatics of Human Communication av Paul Watzlawick, Janet Beavin og Don Jackson (1967). På 1980-tallet hadde Milan modellen blitt et begrep innen familieterapien. Gruppen selv hadde utviklet seg og utformet en egen behandlingsfilosofi. De var kommet til at selve begrepet familiesystem var en idé som hadde ført dem på feil spor. It is far better to do away with the concept of the family system entirely and think of the treatment unit as a meaning system to which the treating professional is as active a contributor as anyone else. (Boscolo L, Cecchin G, Hoffman L og Penn P: Milan Systemic Family Therapy. 1987, s.14) De forlot tanken på at det var systemet som skapte problemet, for eksempel den diagnostiserte pasienten. De snudde setningen og hevdet at problemet skaper systemet (Ibid.). Med andre ord slo de fast at problemet familiene oppsøkte hjelp for, ikke eksisterte uavhengig av det de kalte det observerende systemet (Ibid.) som de mente gjensidig og kollektivt definerte problemet. Altså at psykiatriske diagnoser: only exist in the eye of the observer. Worse yet, diagnoses, because they carry attributions of causality and hence blame, act to reinforce the problem they are meant benevolently to explain. (Ibid. S. 15) Milangruppen så altså familien etter hvert som et menings system. Det vil si som en sosial gruppe som ble styrt av sin felles forståelse, familiemyten som de alle hadde som premiss for sin interaksjon med hverandre. Ofte kommenteres problemet som noe som tjener til å bekrefte og opprettholde en slik myte. Behandlingen gikk i stor grad ut ifra at hvis slike premisser skiftes eller forandres, ville det forhåpentligvis endre familien og problemet bli overflødig og følgelig borte. På samme tid (tidlig 70-og 80-tallet) kom sosiologen Clifford Geertz kjente omtale av kulturen som a historically transmitted pattern of meanings embodied i n symbols. (The interpretation of cultures. 1973) Og sosialpsykologen Keneth Gergen begynner å forske og skrive om The social construction of self-knowlede (1977). Gergen har fra 70-tallet og frem til i dag vært den sterkeste talsmannen for sosialkonstruksjonismen, som språksystemikeren Harlene Anderson etterhvert fletter inn i sin teoriformulering. Det språksystemiske perspektivet henter i kunskapsteoretisk henseende naturlig nok sin inspirasjon fra postmoderne tenkning og særlig da fra sosialkonstruksjonismen, 1 som konkluderer med at det ikke fins noen absolutt kunnskap. Harlene Anderson hevder som en følge av dette at kunnskap er et sosialt fenomen. Den skapes gjennom at mennesker språklig samhandler med hverandre. Hun siterer en av Richard Rortys berømte uttalelser der han 1 För en kritisk analys av socialkonstruktionismens teser, se Ian Hacking, Social konstruktion av vad? Bokförlaget Thales 2000.

6 hevder at kunnskapen is a matter of conversation and of social practice, rather than an attempt to mirror nature. 2 Kunnskapen er kulturelt betinget. Og den er noe som utvikles hela tiden. Det oppleves - i hvert fall så langt - mer passende å holde seg til en kunnskapsteoretisk konstruksjonisme enn til en ontologisk kunnskapsteori. Da kan virkeligheten tillates å bryte inn, om det så bare skulle være i de små proporsjonene som mystikken gir oss tillatelse til. Betegnelsen konstruktivisme, konstruksjonisme og sosialkonstruksjonisme ble lenge brukt temmelig løst om posisjoner innenfor familieterapi som kjennestegnes ved at terapeuten betraktes som en del av systemet heller enn som en utenforstående. Etter hvert har sosialkonstruksjonisme blitt det mest dominerende begrepet. Sikkert fordi det sprang frem fra sosialvitenskapene og ikke fra naturvitenskapene. Dessuten er fokus nå på hvordan mennesker konstruerer meninger seg i mellom, til forskjell fra inne i sitt hode som jeg nevnte forrige dagen at konstruktivistene mente, med støtte i de kognitive biologene Humberto Maturana og Francisco Varela. (The Tree of Knowledge ) Det er som sagt Gergen som klarest har formulert den sosialkonstruksjonistiske posisjonen innenfor psykologien. Dette har han gjort som et tydelig alternativ til opplysningstidens positivistiske og empiriske vitenskapssyn som han mener i altfor stor grad har preget akademisk psykologi. Utover 1990-årene har han knyttet sosialkonstruksjonismen til postmodernismen. Postmodernismen utviklet seg som en reaksjon, en motvekt, mot modernismens tro på at det er mulig å lære verden å kjenne og å finne frem til universelle sannheter og lovmessigheter. Innen sosialkonstruksjonismen er en opptatt av hvordan mening oppstår mellom mennesker, og av at mening ikke tilhører det enkelte individ. Som enkeltperson er jeg avhengig av at andre bekrefter min ytring som kommunikasjon, og som meningsfull. (Cf. Kozinski s bok Being There / filmatisert med Peter Sellers = Mr.Gardener). Utvikling av mening og virkelighet Den enkeltes ytringer i seg selv har ingen mening hevder Gergen. (K.Gergen: Realities and Relationships. Soundings in social construction. Harvard University Press, ss ) Enkeltutsagn begynner å få mening når én eller flere andre koordinerer seg i forhold til ytringen gjennom såkalt supplementary action. Eks. Ja. Uhm Riktig! Jfr. Gaddamers: Det er ikke det du sier som er det sagte, men det som den andre hører deg s, som er det du har sagt. Forståelsen av at individet alene ikke kan mene, knytter på denne måten an til hermeneutikken som er opptatt nettopp av adressatens innflytelse på det sagte eller det skrevne. Supplementer skaper og begrenser den meningen som ligger i ytringen som en potensiell mening. Emmausvandrernes nye forståelse som følge av Jesu supplementary action i løpet av samtalen på veien til Emmaus, er eksempel på nettopp dette. Mening is not born of action and reaction but of joint action, sier Gergen (Realities and relationships: Soundings in social constructions. 1994, 265). Et hvert supplement kan videre bli supplementert. Herav følger: Meninger er underkastet kontinuerlige rekonstrueringer via det ekspanderende område som supplementeringen frembringer. Som en følge av konsensus etter hvert etableres, er grunnen lagt for forståelse og misforståelse idet det fastslås at: Sånn er det! 2 Anderson 1997, s. 202.

7 Ut ifra dette perspektivet, betraktes virkeligheten som mange betyningsverdener, skapt gjennom dynamiske sosiale meningsutvekslinger, kommunikative samhandlinger, dialoger, konversasjoner eller samtaler. Populært uttrykt handler det ikke lenger om et uni-versum, men om multi-versa. Sagt med Harlene Andersons ord: Den virkelighet og mening vi tillegger oss selv og andre, og til våre erfaringer og hendelser i våre liv, er fenomener skapt i samspill med andre og erfart av den enkelte i samtale og handling (gjennom språk) sammen med andre og med dem selv. (Conversation, Language, and Possibilities, BasicBooks, 1997, s.3. Min oversettelse.). Hver enkelt kommunikasjon danner rammen for et svar som igjen danner rammen for et nytt svar. Og i denne prosessen oppstår mening mellom deltakerne, avhengig av svar og gjensvar. Slik utvikles mening og forståelse gjennom slike prosesser som vi har øvd på, disse kursdagene, og erfart i veiledningsgruppene gjennom å gå inn i det sagte. Disse meningene er ikke sanne, men de kan være nyttige hvis de kan transporteres til den kulturen en samtaler med, for eksempel en menighetsstab, på en måte som skaper nye samtaler som er konstruktive. Dette gjelder både meninger som utvikles og skapes i forskningssamtaler så vel som i sjelesorgsamtaler, terapi- eller veiledningssamtaler. Gjennom denne utviklingen har idealiserte idéer om sannhet og kunnskap begynt å smuldre opp. Jeg sa innledningsvis at vi ikke nødvendigvis får mer sannhet i utviklingen av kunnskapssamfunnet. Men vi får flere virkeligheter som gjennom språket er snakket sanne for ulike grupper i samfunnet. Anderson og Goolishian inntar som jeg har sagt tidligere, en ikke-vite posisjon. De sier selv de er påvirket av Hermeneutikk og fortolkningsteorier, og av tilknyttede begreper som sosialkonstruksjonisme, språk og narrativismen. Så langt det er mulig legger de kunnskap og teorier fra seg, og går helt bokstavelig, og med genuin nysgjerrighet, inn i klientens språkverden. De mener at dette er en forutsetning for å skape rom nok til at en dialog kan komme i gang, en dialog som gjør det mulig i fellesskap å skape en ny historie. Det er terapeutens oppriktige nysgjerrighet som bidrar til at den nye historien kan skapes, ikke kunnskap om mennesker, patologi eller løsningsmuligheter. (Fra manus til artikkelen: Familieterapeuter og epistemologi: Et bidrag til samtale mottatt fra forfatteren, Sissel Reichelt, årstall ukjent) Å mestre et språk er å beherske en kultur Det er i språket vi evner å opprettholde meningsfull menneskelig kontakt med hverandre. Og det er gjennom språket vi deler virkelighet. Spennende her å meditere litt over språkets skapende kraft som for eksempel i 1.Mosebok 1. kapittel: Og gud så.. og da sa han. Og det ble.. og slik det synliggjøres i en av pinsens tekster: 1.Mosebok kapittel 11 versene 1-9: Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.. kom, sa de, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden! Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så enn finner på å gjøre. La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier! Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.

8 Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Å lære et språk, virkelig å få et grep om det, er å lære og å mestre en bredere menneskelig virkelighet, det sosiale samspillet der språket anvendes innvevd i handlingsmønstre. Å forstå et språk, er ifølge Wittgenstein, å beherske en teknikk. (FU 199, jfr. 150). Han innfører begrepet språkspill, og sier at å forstå et begrep er å beherske et språkspill. Et språkspill er et utsnitt av språket og handlingene det er vevd inn i. Det er spennende å se hvor likt Wittgenstein og Luther uttrykker seg om det å være troende: Troen uttrykker seg i form av handlinger. Troen lever i handlinger, akkurat som handlinger er gjort i tro, hevder Luther. (P. Althaus: The Ethics of Martin Luther. Fortress Press, Philadelphia. 1972, s.17). For Wittgenstein er religion på samme måten en livsinnstilling som viser seg ved en viss måte å handle på: Å gå inn i en religion er å gå inn i en livsform som har tilknytning til spesifikke måter å snakke og å se på. (K.O.Åmås: Ludwig Wittgenstein. Gyldendal, 2000, s.55). Å virkelig forstå et begrep, er å delta i en livsform. Jfr. språkforvirringen som begrunnelse for folkenes spredthet i verden. Jfr. også de som ikke forstår (!) hva veiledning innebærer fordi de aldri selv har tatt veiledning i bruk som en arbeidsform, dvs. som en livsform for å si det med Wittgenstein. Det eksisterer, ifølge ham, en organisk sammenheng mellom mening og erfaring. I en forelesning i 1938 sier han det direkte at det som hører til et språkspill, er en hel kultur. (Åmås, s.119). Å beherske et språk, er m.a.o. å beherske en livsform. Å forestille seg et språk, er å forestille seg en livsform. Livsform og kultur er sidestilte begreper hos Wittgenstein. Så slik blir altså en språkbruk eller et språkbruksmønster synonymt med en kultur. Veiledning forstått som et språkspill Språket er den substansen som den sosiale strukturen vi kaller veiledning fremgår fra, og rollene som veileder og den som ber om veiledning skapes ut av. Beskrivelsene av veiledning - uavhengig av hvilke teoretiske tradisjoner de har blitt dannet fra - finnes bare i språket. Slik alle menneskelige samfunn og fellesskap oppfinner, opprettholder eller til og med glemmer språkspill (Åmås. s. 122), så er veiledning som en særegen kultur innen ulike profesjonsgrupper, et språkspill. I følge det språksystemiske perspektivet defineres enhver sosial organisasjon - som for eksempel en veiledning - gjennom kommunikasjon og samtaler. Derfor starter enhver veiledningsprosess med gjennomgåelse av kontrakten. Denne kontrakten uttrykker den felles forståelsen de som deltar i veiledningen, forplikter seg på. (Jfr. praksis = regel + regelens praktiske anvendelse). Veiledning som en egenartet virkelighet er slik forstått, et produkt av dialog. Forandret virkelighet følger av forandret dialog. Vi snakker i dag om veiledning, i hvert fall i Borg bispedømme, annerledes enn vi gjorde for 10 år siden. Veiledningsformen har følgelig forandret seg. Som et språkspill er veiledning: 1) et menneskelig sosialt system, et menings-skapende språksystem, der de(n) veilede og veilederen skaper mening sammen med hverandre.

9 2) Hver veiledningsgruppe, eller individualveiledning, utgjør et språksystem. Dette formes på nytt og på nytt rundt et eller annet anliggende eller problem som presenteres. Anliggendet eller problemet som tas opp i veiledningen, eksisterer bare så lenge deltakerne i veiledningen som en sosial kontekst, anser det meningsfyldt å snakke om det som et anliggende eller et eventuelt problem. (jfr. kontekstualitet). 3) Veiledningsprosessen er en samtale. Denne samtalen er en dialogisk prosess der den veiledede sammen med veileder og eventuelt gruppemedlemmer, deltar i en felles søken etter forståelse av - altså etter meningsfulle perspektiver på - anliggendet eller problemet og dets løsning. 4) Når det den veiledede forteller, utforskes i dialog med veileder og gruppemedlemmene, leder denne prosessen til ny mening. Det vil si at nye beskrivelser utvikles gjennom artikulering og derigjennom nye handlingsmuligheter. Fortelleren er fortellingens jeg. Dette jeg et forandrer seg når fortellingen forandres. 5)Veilederens ekspertise og ansvar ligger i å skape det jeg kaller det dialogiske rommet der denne veiledningsprosessen, denne veiledningssamtalen kan finne sted. Og i tillegg ligger veilederens ekspertise og ansvar i det å kunne fremme, og selv delta i, denne prosessen. Dette innebærer at veileder ikke forventes å være ekspert på mennesker, Gud, verden eller livet som sådan. Men at han eller hun er genuint opptatt av å forstå den veiledede, og i stand til både å lytte og til å stille spørsmål til det som fortelles i veiledningen, slik at fortellingen om den veilededes praksis ikke lenger kan forstås på samme måte som før, når han eller hun går fra veiledningen tilbake til sin praksis. Veiledning forstått som refleksjon over egen praksis I veiledning reflekterer jeg over min egen praksis: Som troende reflekterer jeg over min tro vist i handling. Og som profesjonsutøver reflekterer jeg over min faglighet vist i handling. Det er avgjørende for min praksis hvordan jeg forstår det jeg gjør. Og det er avgjørende for min praksis hvilken effekt det jeg gjør har i samspillet med andre. Jeg studerer meg selv i speilet, så si, når jeg går i veiledning. Og jeg går fra veiledningssamtalen med en transformerende bevissthet om de posisjonene, eller de perspektivene, som jeg forholder meg til praksisen min ut i fra. Transformerende blir den bevisstheten jeg utvikler i veiledningen, fordi jeg dér innser hvordan det jeg har gjort, enten fungerte eller ikke fungerte etter intensjonen jeg hadde. Jeg kan altså enten føle meg fornøyd med det jeg har sett at jeg har gjort. Eller jeg kan se at det jeg gjorde ikke fungerte optimalt, og dermed tenke eller handle på en annen og mer adekvat måte i tilsvarende situasjoner i fremtiden. Arbeidet i veiledning blir følgelig hovedsakelig et arbeid med hvordan den veiledede ser, altså beskriver, tingene. Det vil si at den veiledede arbeider med seg selv og de posisjoner eller normative perspektiver han eller hun forholder seg til livet og til praksisen sin utifra. Reglene, dvs. den normative forståelsen som jeg konkretiserer i handling gjennom praksisen min, er slik jeg tidligere har vist, sosiale konstruksjoner. Som sådanne er de følgelig dynamiske, fleksible og foranderlige. Dette gjelder både formuleringen av min tro, min teologi, min faglige forståelse alt det som uttrykkes i ethvert møte der jeg står ansikt til ansikt med et annet menneske i min tjeneste.

10 Veiledningen fungerer følgelig både som evaluering av min normative forståelse og som evaluering av min konkrete anvendelse i praksis av denne forståelsen. En annen forståelse av subjektivitet og individualitet Gjennom veiledningssamtalen vender fagpersonens jeg seg innover mot seg selv og gransker sin praksis med kritiske øyne. Kritisk vil si at jeg ser om jeg er fornøyd med den kommunikative handlingen praksisen utgjør. Jeg kommuniserer i praksis min forståelse av den aktuelle situasjonen jeg står overfor, og min forståelse av hva som er best å gjøre i denne situasjonen. Oppfyller det jeg gjør, min intensjon? Møter jeg situasjonen, dvs. den andres behov for meg, slik at jeg optimaliseres i min fungering i situasjonen og for den andre? Den språksystemiske forståelsen representerer en annen forståelse av subjektivitet og individualitet. Det vil si en forståelse av subjektet der relasjoner og tilhørighet har en menings-givende og menings-skapende plass. Når veileder og den veiledede snakker sammen, skaper samtalens forløp dem begge også som subjekter, altså som enkeltpersoner. Valget, og ulike valgmuligheter, blir dermed en sentral del av samtalene og samhandlingene som både veileder og de(n) veiledede er en del av i veiledningen. Dette gir muligheter eller forpliktelser gjennom utvikling av et veiledningsspråk for reflektering over egne handlinger, egne måter å opptre i verden og i kirkelig tjeneste på. Et språk som ikke moraliserer utfra teologiske, psykologiske eller andre kategoriseringer eller logikker som legges oppå virkeligheten når en søker å si noe om den. Et språk som samtidig uttrykker at vi alltid må nøye oss med perspektiver på verden, og at det i ethvert perspektiv ligger en verdimessig stillingstagen (Tranøy) til hvordan en vil opptre videre. I veiledning forholder vi oss til etikk Slik forstått blir veiledningssamtalen ikke preget av moralisme, som er autoritær bedreviten, men av en søken etter en ekte etikk som utgjør en appell til den veiledede om å overveie om en bestemt oppfatning av det gode liv for selv og andre, kan tjene som en mulig horisont for handlinger i den veilededes profesjonelle praksis. Etikk handler slik sett om å se verden, tilværelsen og sitt eget liv på en bestemt måte. Etikken ligger i et blikk kan vi si i en transformerende, visuell bevissthet. Det gode liv blir følgelig at verden og tilværelsen betraktes på en særskilt måte, nemlig Spinozas sub specie æternitatis, som et begrenset hele under evighetens synsvinkel. Om man lykkes i å finne en løsning på livsproblemer, fremtrer verden som en annen fordi den blir sett som en annen. (Åmås, s.105). Å forholde seg til selvopplevelser, slik vi gjør det i veiledning, gjennom å reflektere over den veilededes egen praksis, vil samtidig altså si at vi også forholder oss til etikk. Dette må i veiledningen gjøres utfra vår tids etiske visjon som har som forutsetning at ethvert menneske er unikt, enestående. I overensstemmelse med Emanuel Lévinas sin forståelse av den andre, må derfor den som søker veiledning, i kraft av å være en annen enn meg, alltid møtes som en fremmed virkelighet som når som helst unndrar seg min kontroll. Dette sammenfaller godt med den ydmykhet som kommer til uttrykk i den språksystemiske forståelsens understreking av viktigheten av den såkalte ikke-vite posisjonen i møte med den som søker veiledning.

11 Uavhengig av om jeg er aldri så teknisk og faglig dyktig i det jeg driver med, så er det for å handle etisk i jobben min, også en forutsetning at jeg samtidig er en følende, praktisk handlende person som forholder meg til meg selv og til andre mennesker med et spørsmål om hva det gode liv innebærer. Dvs. hva det gode liv innebærer for meg, og hva det gode liv innebærer for de(n) andre. Hva er den gode veiledning? Hva er den gode praksis? Hvordan er den gode pastorale praktikeren? Jeg har i denne forelesningen vist hvordan en språksystemisk veiledning ikke har til formål å produsere teorier og årsaksforklaringer, men reflekterende innsikt til bruk i avklaringen av enkeltstående problemsituasjoner. Problemer oppløses gjennom veiledningssamtalen snarere enn at de løses. For å være veileder i denne tradisjonen trengs en lidenskaplig interesse, og en naivitet som er så stor, at den setter veilederen i stand til å betrakte og utforske velkjente personer, ting eller situasjoner som om de var ukjente og nye hver gang de presenterer seg for meg. Gjennom sin måte å stille spørsmål på, åpner veilederen perspektiver som de(n) veiledede kan arbeide videre med uten at et riktig perspektiv er lansert av veilederen som om han eller eller hun var Eksperten. Veiledningen utgjør, slik jeg har ønsket å vise det, en selv-stimulerende og med-skapende dimensjon i den veilededes liv og praksis. I veiledning dreier det seg ikke om å gå veien fra feil til riktig praksis. Veiledningen bare synliggjør ulike veier å gå. Takk for oppmerksomheten! TK Lang, Th.D. Fagansvarlig Forelesning III 1. kursuke i Arbeidsveilederutdanningen i den norske kirke oktober 2009

Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til.

Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til. Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til. En presentasjon av viktige elementer for forståelse av veiledningsprosessen TK Lang Veilederutdanningen Granavollen 20.oktober 2009 1 Veiledning

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Personlig satt på prøve

Personlig satt på prøve Personlig satt på prøve Barnevernarbeideres erfaringer med Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker En kvalitativ undersøkelse Våre meninger er like mye styrt av vår vilje og våre følelser som av hjernens

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Betydningen av oppmerksomt nærvær i terapeutisk arbeid

Betydningen av oppmerksomt nærvær i terapeutisk arbeid Stine Kjersti Reiersen Kase Betydningen av oppmerksomt nærvær i terapeutisk arbeid Hvilken relevans opplever terapeuter i ungdomspsykiatrien at oppmerksomt nærvær har for deres kliniske praksis? Masteroppgave

Detaljer

EUREKA Digital 2-2006

EUREKA Digital 2-2006 EUREKA Digital 2-2006 Marianne Aars Høgskolen i Tromsø Fysioterapiutdanningen Utvikling av fysioterapeutisk praksis gjennom forskning: En analyse av to ulike studier innenfor en kvalitativ samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1

Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1 ingerid aamodt Familien i sentrum: Et nødvendig imperativ i samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 1 Artikkelen er tidligere publisert i Fontene Forskning 1/2009 og

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen?

Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen? Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Filosofi på småbarnsavdeling i barnehagen? Førskolelæreres forståelse av, og praktiske arbeid med filosofi Pernille Elisabeth Bartnæs Masteroppgave pedagogikk

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA»

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» Finn Berg «Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» En undersøkelse av foreldre i intensiv familieterapi, med fokus på om relasjonene i familien endres Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo

Detaljer

Fra tanke til handling...?

Fra tanke til handling...? Lisa Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Lise Dalby, Kristin Viggen og Mari Nordstrand Fra tanke til handling...? ISBN 978 82 7570-213-3 Fra tanke til handling...? Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24

Detaljer

Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli?

Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? Veiledning inspirert av narrativ teori og praksis Publisert i Fokus på familien 1/2007 GRO OTTOSEN Forfatteren har forsøkt å anvende erfaring fra terapi

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Møte med familievold i sosialtjenesten

Møte med familievold i sosialtjenesten Møte med familievold i sosialtjenesten Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter Randi Saur Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag Møte med familievold i sosialtjenesten

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Rådgivning et mulighetsrom

Rådgivning et mulighetsrom Ruth Buø Rådgivning et mulighetsrom En kvalitativ studie av rådgiveres opplevelse av egen kreativitet i møte med klient Masteroppgave i Rådgivningsvitenskap Våren 2012 Veiledet av Eleanor Allgood Institutt

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Det var som dopselger jeg kunne lykkes.

Det var som dopselger jeg kunne lykkes. Det var som dopselger jeg kunne lykkes. En studie av ungdommers vei mot rusbruk Øyvind Mettenes Masteroppgave i sosialt arbeid Mastergradstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Solveig Linnea Ekelund Aamaas. Jeg og vi med afasi. En kvalitativ intervjustudie av afasirammedes erfaringer. Masteroppgave i spesialpedagogikk

Solveig Linnea Ekelund Aamaas. Jeg og vi med afasi. En kvalitativ intervjustudie av afasirammedes erfaringer. Masteroppgave i spesialpedagogikk Solveig Linnea Ekelund Aamaas Jeg og vi med afasi En kvalitativ intervjustudie av afasirammedes erfaringer Masteroppgave i spesialpedagogikk våren 2011 Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis

Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Jan Storø Barnevernpedagogens kunnskap og praksis Tittelen på denne artikkelen kan oppfattes som en påstand, men også som et spørsmål. Som påstand foreslår den for oss at barnevernpedagogene har en særlig

Detaljer

Et blikk utenfra. Veiledning på kroppsspråk. Ingunn Hagen

Et blikk utenfra. Veiledning på kroppsspråk. Ingunn Hagen Et blikk utenfra Veiledning på kroppsspråk Ingunn Hagen Mennesket leker bare når det i ordets rette forstand er menneske, og det er bare helt og holdent menneskenår det leker (Goethe). I utgangspunktet

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G.

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G. Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen Anders G. Ek Masteroppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer