Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering"

Transkript

1 Til Styret i Sunnaas sykehus HF Dato Sak 27/14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Sertifisering etter ISO Miljøstyring ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) Det Norske Veritas (DNV) har godkjent sykehusets innsendte plan med beskrivelse av strakstiltak, årsaksanalyse, korrigerende tiltak, lukkefrist samt verifikasjon av tiltak og vurdering av effekt. Av de totalt 19 funn som ble gjort under revisjonen har DNV allerede lukket 15 av disse. For 4 av funnene har sykehuset beskrevet tiltak med gjennomføringsfrister innen juli Disse siste funnene vil bli verifisert av DNV ved neste revisjon høsten Dette innebærer at Sunnaas oppfyller kravene i miljøstyringssystemet ISO og nå er sertifisert etter denne standarden. Sykehuset mottok sertifikatet 28.februar 2014 og planlegger en markering av sertifiseringen i forbindelse med den årlige sommerfesten som arrangeres i juni. 2. Sykehuset arbeid med plassering av funksjoner i eksisterende bygg på Nesodden - masterplanarbeidet Med bakgrunn i sykehusets beslutning på overordnede prinsipper for plassering av funksjoner i eksisterende bygg, har utvidet arealutvalg fokus og prosess på hvordan disponere arealene slik at sykehusets samlede aktiviteter på Nesodden kan plasseres i de bygg som skal beholdes etter sanering av bygg A og B og flytting av klinikk fra Askim til Nesodden. Dette er et krevende arbeid der rådgiver fra SINTEF og arkitekt fra Norconsult bistår arealutvalget med beregninger og skisser/tegninger. Det gjennomføres i disse dager nye prosessmøter med klinikk, avdelinger og stabsfunksjoner med gjennomgang av de tegninger/skisser som nå foreligger fra arkitekt. Det er her lagt opp til ytterligere effektivisering av kontorarealer/kontorer, sambruk av arealer og fortetting av ulike funksjoner for optimal bruk av arealer, minst mulig kostnadskrevende løsninger og tilstrekkelig arealer til alle. Det gjennomføres i tillegg egne møter med TRS, Skolen og verge Leif Sunnaas. Utvidet arealutvalg har som mål at forslag til hovedløsning plassering i eksisterende bygg skal være klar innen utgangen av mars Det vil deretter utarbeides plan med prioriteringer for logistikk og kostnader knyttet til bygningsmessige endringer som følge av ny masterplan. Ny masterplan med plassering av funksjoner i eksisterende bygg, herunder plan for logistikk og kostnader, legges frem for styret til behandling 15.mai d.å. I saken inngår også bruk av arealer på Aker og Drøbak. 3. Virksomhetsoverdragelse av renhold til ekstern leverandør ISS Styrets beslutning på valg av ISS som leverandør for sykehusets renholdstjeneste innebærer virksomhetsoverdragelse av inntil 7 fast ansatte renholdere. Tillitsvalgte og berørte ansatte av virksomhetsoverdragelsen er gjennom hele prosessarbeidet siden høsten 2013 blitt involvert og fortløpende informert. De ansatte det gjelder er videre oppfordret til å ta individuell kontakt med HR, egen pensjonskasse og tillitsvalgt for spørsmål og bistand. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Etter beslutning på valg av leverandører det lagt opp til følgende milepæler for prosess og informasjon: Informasjonsmøte berørte ansatte om beslutning på valg av leverandør og presentasjon av leverandør. Generell presentasjon av ISS sendt ut til alle med referat fra møtet Møte SunHF, ISS og tillitsvalgte for informasjon og drøfting i hht avtaleverket Informasjonsmøte for renholdere med fokus på lønns- og arbeidsvilkår og sentrale punkter fra drøftingsmøtet tidligere på dagen. Gap analyse er sendt ut sammen med innkallingen til den enkelte. De ansatte vil i møtet få utlevert fra ISS oversikt ISS fordeler, brosjyre ISS pensjon og forsikring samt ISS beregningsmodell for pensjonsgrunnlag og stillingsprosent. I møtet vil også bli utlevert brev med reservasjonsfrist (sendes hjem til de som ikke er tilstede) Individuelle samtaler for alle renholdere med ISS (brev med tidspunkt og skjema CV som den enkelte skal fylle ut og ha med seg til samtalen ble sendt ut ) Frist for å kunne reservere seg fra virksomhetsoverdragelse (tidspunkt drøftes ) April ISS prosess arbeidsavtaler, opplæring, kompetanseheving osv Oppstartsdato ny avtale og ny arbeidsgiver Det er utarbeidet Gap analyse som viser ulike personalordninger til sammenligning mellom ISS og SunHF. ISS vil videre stille egen pensjonrådgiver til disposisjon for de som ønsker individuell samtale for spørsmål knyttet til pensjon. Sykehuset har fått ledig 100 % fast stilling som servicemedarbeider klinikk. Etter avtale med tillitsvalgte er stillingen lyst ut internt med kort søknadsfrist. Renholdere er informert spesielt om utlysingen. Alle renholdere vil være kvalifisert til den ledige stillingen da disse arbeidsoppgaver inngikk i servicemedarbeiderstillingene alle gikk i frem til høsten Ansettelse i stillingen vil bli gjort Dersom renholdere søker til stillingen vil ansettelsen skje ut fra den som har lengst ansiennitet i sykehuset siden alle vil være kvalifisert. 4. Nasjonal tjeneste for rehabilitering ved locked-in syndrom (LIS) Den nasjonale tjenesten er fortsatt under oppbygging. Det er nylig avlevert digital årsrapport i rapporteringssystemet for nasjonale tjenester. Pasientene som ble behandlet i 2013 fordeler seg som følger: Helse Sør-Øst RHF (17), Helse Nord RHF (4), Helse Midt-Norge RHF (4). Alle henviste pasienter har fått et tilbud uten ventetid av betydning. I tillegg har tidligere kjente pasienter fått poliklinisk oppfølging ved behov. Om alle pasienter i målgruppen har blitt henvist, er det p.t. ikke mulig å si. Det finnes ingen enkel måte å besvare dette spørsmålet på, bl.a. fordi locked-in syndrom ikke har en egen diagnosekode. Det er påfallende at det p.t. ikke er pasienter fra Helse Vest RHF; denne problemstillingen vil man arbeide videre med i 2014, i samarbeid med Helse Vest RHFs representant i den eksterne referansegruppen. Det har vært 5 pasienter med locked-in syndrom (LIS) innlagt ved Sunnaas sykehus i 2013, hvorav 3 var pasienter med nyoppstått LIS. Disse 3 fikk ambulant tilsyn fra Sunnaas allerede på akuttavdeling. Noen flere pasienter ble henvist, men hadde enten bedring slik at de kom ut av locked-in syndrom før de var klare for rehabiliteringsopphold, eller døde i (sub-)akuttfasen. Det er i 2013 gitt utstrakt med veiledning og kompetansespredning til lokale miljøer inkl. pasienter/pårørende, for det meste i forbindelse med ambulant virksomhet. Dette oppleves som meget vellykket av den nasjonale tjenesten, og tilbakemeldinger fra lokale miljøer er svært positive. Helsepersonell har også hospitert på Sunnaas, for å sørge for en god overføring lokalt.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Ambulant virksomhet er mange ganger mer nyttig for både pasienten og det lokale teamet rundt pasienten. Det er derfor å foretrekke til tross for at dette krever mye tid og ressurser. Det fremstår for oss som tydelig at det er behov for jevnlig oppfølging av pasienten ved den nasjonale tjenesten f.eks. gjennom årlig ambulant besøk, fordi pasientgruppen krever stor kompetanse, fordi det kan tilkomme medisinsk eller teknologisk fremskritt som gir nye rehabiliteringsmuligheter, og fordi en liten funksjonsbedring ev. kan ha stor funksjonell betydning (f.eks. for kommunikasjon). I tjenestens opprinnelige oppdrag er ikke oppfølging formelt inkludert; innspill om dette er meldt oppover i systemet; ekstern referansegruppe støtter også klart dette. Det er i 2013 laget en kompetanseplan som også er behandlet av ekstern referansegruppe, med følgende kompetansemål: sikre kunnskap om tjenesten i miljøer som akuttbehandler pasienter med locked-in syndrom, heve kompetanse hos helse- og annet personell som behandler og/eller rehabiliterer pasienter med locked-in syndrom samt opplyse pasienter, pårørende og interessert offentlighet om locked-in syndrom. I 2014 skal det arrangeres et dagsseminar for helsepersonell og pårørende til LIS-pasienter på Gardermoen (13. mai). For 2015 er planlagt en nasjonal samling for LIS-pasienter, det er planlagt å søke Sunnaasstiftelsen og Extrastiftelsen om delfinansiering for dette arrangementet. Det er gjort et arbeid for å forberede oppstart med et kvalitetsregister som gjør det mulig å søke om dette i Dette vil også gi grunnlag for økt forskningsaktivitet fremover. 5. Logopedtilbudet ved Sunnaas sykehus HF Situasjonen vedrørende logopedtilbudet for sykehusets pasienter og samarbeidet med Akershus fylkeskommune i denne saken, er fortsatt vanskelig. Sykehusets brukerutvalg er nå engasjert i saken og avholdt 12. mars d.å. et dialogmøte hvor det møtte representanter fra Akershus fylkeskommune (AFK, bl.a. regiondirektør Hilde Karin Kløvfjell fra Avdeling for videregående opplæring), sykehusansatte og brukerrepresentanter. Det var enighet blant alle om at dagens situasjon medfører negative konsekvenser for pasientene, er langt fra optimalt og bør forbedres. I etterkant av møtet vil det bli sendt brev fra Sunnaas sykehus HF sammen med noen sentrale brukerorganisasjoner til Akershus fylkeskommune hvor sistnevnte oppfordres til å gå over til samme modell for opplæring i sykehus som brukes i bl.a. Hordaland og Sør-Trøndelag. I disse fylkene har fylkeskommune og helseforetaket inngått avtaler som forplikter helseforetaket til å sørge for at pasientenes rettigheter etter opplæringsloven blir ivaretatt, samtidig som fylkeskommunen overfører øremerkede økonomiske ressurser til helseforetaket. I en slik modell er alle logopeder ansatt i helseforetaket som kan styre fleksibelt ressursene for et best mulig og effektivt språktreningstilbud. Videre gjennomføres det da ikke en individuell rettighetsvurdering opp mot opplæringsloven slik praksis er per i dag, men pasientens logoped vurderer pasientens behov og igangsetter tiltak umiddelbart (slik vi er vant til i helsesektoren). Utover dette har representanter fra AFK, SunHF og brukere avtalt nytt møte for å drøfte mulig samarbeid for en forbedring av situasjonen på følgende 2 nivåer: 1) påvirkning av lovgiver til å overfør alt ansvar for voksne med språkvansker etter ervervet hjerneskade til helsesektoren, og 2) forenkle og forbedre det daglige samarbeidet om pasientene på Sunnaas, det sistnevnte i en overgangsfase til man forhåpentligvis lykkes med fremstøtet om at AFK på politisk nivå bestemmer seg for en smidigere løsning (jf. over).

4 Sunnaas sykehus Side 4 6. LMS jubileum Sykehusets lærings- og mestringssenter (LMS) ble åpnet med mye bravur 16. april Programmet besto av åpningsseminar med innlegg av både brukere og fagpersoner. Einar Magnus Strand sto for den formelle åpningen av LMS sammen med daværende helseminister Dagfinn Høybråten med musikals innslag ved Steinar Albrigtsen og foredrag av Ola Brændfjord som snakket om livet etter skaden sin. I år er det 10 år siden åpningen og vi ønsker å markere dette med et seminar i auditoriet den 8. mai for pasienter, pårørende og ansatte. Programmet vil blant annet bestå av foredrag ved seniorrådgiver ved seksjon for kvalitetsutvikling ved Kunnskapssenteret Michael De Vibe. Temaet er: Oppmerksomt nærvær - en nøkkel for kvalitet i alt vi gjør og er. Innlegget belyser hva nærvær er, hvilken betydning det har for vår helse og våre relasjoner, og hvordan det innvirker på kvaliteten på vårt arbeid. Michael de Vibe er allmennlege og har utdannelse og praksis i systemisk familieterapi. Han har arbeidet med kvalitetsutvikling av helsetjenester siden 1998; i hovedsak med prosessforbedring, gjennombruddsprosjekter, samhandling og koordinering av tjenester mellom ulike tjenestenivåer, samt implementering av individuell plan. Han har utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring, og han har utviklet undervisningsmateriell for dette. De siste 15 år har han undervist og holdt kurs i betydningen av å trene nærvær for kvaliteten på helsetjenester og for mestring av livets utfordringer. Han har avsluttet sitt dr.gradstudie om effekten av oppmerksomhetstrening og stressmestring for medisin- og psykologistudenter og skal disputere høsten Gjesteprofessor seksjon for ryggmargsskade, multitraume og nevrologi Fin Biering-Sørensen har fått engasjement som ny gjesteprofessor ved Sunnaas sykehus. Han er lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi. Han er klinisk professor ved Københavns Universitet og er overlege ved Afdeling for Rygmarvsskader, Glostrup Hospital, som han inntil nylig har ledet over mange år. Biering-Sørensen er en merittert og verdensledende forsker på sitt område med bl.a. over 250 vitenskaplige publikasjoner; han er også president for den internasjonale ryggmargsskadeforeningen (ISCoS). Han har for øvrig vært dansk mester i svømming fire ganger. Biering-Sørensen skal spesielt bidra til en videreutvikling av forskningen på området ryggmargsskader, blant annet med nettverksbygging, forskningsstrategiske spørsmål og initiering av og bidrag til enkeltprosjekter. 8. Fagdag kvalitetsregister Som et ledd i sykehuset strategiske agenda relatert til Sunnaasregister, arrangeres det en fagdag kvalitetsregister 27. mars. Hensikten med en slik dag vil blant annet være å belyse status registrering av kvalitets og forskningsdata i klinisk hverdag. Hvilke resultatinformasjon kan hentes ut i dag, - ref. det nasjonale ryggmargsskaderegisterert og tematisk kvalitet og forskningsregister? Gjesteprofessor og leder for WebRehab Sverige, Katharina Sunnerhagen er invitert for å fortelle om hvordan de gjør dette i Sverige. Fin Biering-Sørensen, Rikshospitalet Danmark er invitert for å fortelle om systematisk registrering av data i den kliniske hverdagen. 9. E-læring i SunHF Det er nå ansatt en e-læringskoordinator med ansvar for utvikling og drift av læringsportalen ved foretaket.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Sunnaas Sykehus HF har igjennom flere år benyttet e-læring som verktøy for kunnskapsformidling både internt og eksternt. Det er produsert flere kurs ved foretaket som er av interesse for kommuner og høyskoler samt eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt. Det er publisert flere kurs på Internett tilgjengelig for pasienter, pårørende og fagpersoner. Seneste kurs som er utviklet er: Leve med kognitive endringer Trykksår hos personer med ryggmargskade Post- traumatisk forvirringstilstander Det publisert flere kurs i regi av Helse Sør-Øst og vi innhenter aktuelle kurs produsert ved andre foretak. Læringsportalen benyttes og som kursadministrasjonsverktøy noe som gir oss muligheter til å ivareta krav til dokumentasjon av gjennomført opplæring og uthenting av rapporter på hvem som har deltatt og antall. Sunnas Sykehus HF er nå i prosess med å utvikle e-læringskurs om innføring rehabilitering, slagskolen og alternativ supplerende kommunikasjon. Det førstnevnte kurset er rettet mot nyansatte og studenter. Dette kurset utvikles i samarbeid med Regionalt Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR). Prosjektgruppen er i dialog med Diakonhjemmet høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole om et mulig samarbeid. Høsten 2013 ble læringsportalen oppgradert med ny versjon og vi har fått en ledermodul. Ledermodulen gir mulighet for å følge opp kursaktiviteten til egne ansatte. Spesielt ser vi modulen som et viktig verktøy i oppfølging av årlig gjennomføring av obligatorisk opplæring. Ledere kan melde på egne ansatte og hente ut rapporter over ansattes kursgjennomføringer. SunHF er i prosess med opplæring av alle ledere. 10. Norsk kinesisk forskningsseminar 14. mars Sunnaas sykehus HF arrangerte 14.mars d.å. et norsk - kinesisk forskningsseminar for å presentere pågående norsk-kinesisk forskning innen helse og velferd. Den kinesiske ambassade var representert, likeså den norske ambassade i Beijing, Helse og Omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus og Forskningsstiftelsen FAFO. Norges Forskningsråd støtter dette samarbeidet mellom norske og kinesiske partnere, hvorav Sunnaas sykehus HF og China Rehabilitation and Research Center i Beijing er sentrale aktører. Arrangementet viser at det tette samarbeidet med Kina kan fortsette på noen områder. 11. Oppfølging av pasienter etter 22. juli Sunnaas sykehus HF har fått en svært sentral rolle i forskningen etter 22. juli I samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress har SunHF fått ansvaret for etter undersøkelse av alle som ble innlagt sykehus etter 22. juli tragedien. I alt 66 personer blir invitert til undersøkelser ved Sunnaas sykehus HF, somatisk og psykologisk, poliklinisk eller ved korte opphold. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite og planlegges med oppstart i april Einar M Strand Adm.dir.

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg

Vestre Viken Helseforetak. Årlig melding 2010. vedlegg Vestre Viken Helseforetak Årlig melding 2010 vedlegg Innhold: 1. Årsmelding Brukerutvalg 2. Årsmelding HAMU 3. Årsmelding LMS 4. Årsmelding Forskningsutvalg 5. Sluttrapport Pilotsykehus Ringerike Vedlegg

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013

RFM Helse Vest Referansegruppemøte 14 mars 2013 MØTEREFERAT: RFM Helse Vest, Referansegruppemøte 14 mars 2013 Tilstede: Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen Marianne Berge Skår, Helse Stavanger Marit Bremertun Skrenes, Foreningen for søvnsykdommer Jorunn

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap»

Innhold. «Rehabilitering er som å vandre med mot og forventning på en sti inn i et ukjent landskap» Årsrapport 2005 2 Innhold Administrerende direktør har ordet stadig nye utfordringer.............. 3 Styrets beretning.................. 5 Hva er brukerutvalget opptatt av..... 11 Sjeflegen har ordet Et

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6

4. ØKONOMI NØKKELTALL FOR REGNSKAPSÅRET 2013... 6 5. REGIONALT OG NASJONALT SAMARBEID (ØVRIGE RVTS, NKVTS, NAKMI, NSSF, MFL)... 6 Årsrapport 2013 2 1. HILSEN FRA SENTERLEDER... 4 2. ORGANISERING OG TILKNYTNING... 5 3. NØKKELTALL... 5 3.1 ANSATTE TOTALORGANISASJONEN... 5 3.2 ANTALL ÅRSVERK... 5 3.3 UTVIKLING AV TREFF MED BRUKERGRUPPE-HISTORIKK...

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF

Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 26.06.2013 Sak 34/13 Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: 1. Fremlagte utkast til strategi for internasjonal aktivitet for

Detaljer