Videreutdanning i familieterapi (Further Education in Family Therapy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i familieterapi (Further Education in Family Therapy)"

Transkript

1 Programplan for Videreutdanning i familieterapi (Further Education in Family Therapy) 60 studiepoeng, masternivå Deltidsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av Høgskolestyret Siste revisjon godkjent av Studieutvalget ved SAM Endring av navn på emner, godkjent av dekan Revidering gjelder fra høsten 2014.

2 2 INNLEDNING... 3 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE... 3 STUDIETS INNHOLD OG ORGANISERING... 4 UNDERVISNING... 5 ARBEIDSFORMER... 5 STUDIEPROGRESJON OG ARBEIDSKRAV... 7 VURDERING OG SENSUR... 7 STUDIETS EMNER... 8 FAMILIETERAPI I KONTEKST... 8 ANALYTISK KAPASITET I TERAPEUTISK ARBEID FORDYPNING I SYSTEMATISKE MODELLER OG ENDRINGSTEORIER PENSUM... 12

3 3 Innledning Videreutdanning i Familieterapi er en deltidsutdanning over to år som gir en klinisk utdanning i systemisk familieterapi. Studiet er et samarbeid mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør), Institute of Family Therapy (IFT, London) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Fagansvarlige er Anne Andersen, RBUP, Barbara McKay, IFT London, May-Britt Solem, HiOA. Studiet gir en innføring i grunnleggende begreper og sentrale teorier innen systemforståelse og relasjonstenking og knytter dette opp til terapeutiske holdninger og metodiske tilnærminger slik den praktiseres nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter både tradisjonelle teorier bygget på en kybernetisk grunnlagsforståelse og samarbeidende terapiformer med utgangspunkt i en sosialkonstruksjonistisk forståelse. Det tilstrebes å ha en åpen dialog og ideutveksling mellom ulike forståelsesformer og terapitilnærminger. Studiet setter aktuelle teorier inn i en vitenskapsfilosofisk sammenheng og fokuserer på etiske dilemmaer knyttet til grunnlagsforståelse. Målgruppe og opptakskrav Målgruppen for studiet er fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier. Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitetsutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå. Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning. RBUP foretar prioritering mellom søkerne. Overordnet læringsutbytte Kandidatene skal etter fullført videreutdanning ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Kandidaten kjenner til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet. Ferdigheter: Kandidaten kan anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier. anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk. Generell kompetanse: Kandidaten kan integrere kunnskap og ferdigheter i videreutvikling av en integrert personlig terapeutisk holdning. har et reflektert forhold til egne holdninger og verdier og betydningen dette har i arbeid med mennesker som søker profesjonell hjelp.

4 4 Etikk Gjennom hele studiet skal studentene arbeide med egen faglig og personlig utvikling med vekt på egen styrke/utfordringer, betydningen av en etisk reflektert holdning, profesjonell kompetanse og kritisk holdning. Kjønns- og flerkulturelt perspektiv Både kjønn og etnisitet blir tematisert i undervisningen. Studentene gis begreper som kan hjelpe dem å reflektere over kjønn, etnisitet og flerkulturelle problemstillinger i familieterapi. Internasjonalt samarbeid Pensumet på videreutdanningen er hentet både fra norsk og internasjonal litteratur. Videreutdanningen skjer i samarbeid med Institute of Family Therapy (IFT), London. IFT sier bl.a. følgende om læringsutbytte (vår oversettelse): Mål for trening av studenter i systemisk tenkning: Å forstå det systemiske begrepets utvikling over tid. Å forstå viktigheten av ikke å komme i en posisjon hvor man foreldes eller stivner teoretisk. Å kunne utfordre systemisk fundamentalisme. Å påpeke nødvendigheten av en etisk praksis. Å fremme respektfull praksis. Å fremme samarbeid og holdninger som inkluderer muligheter for respektfull utfordring. Å kunne være kritisk og uærbødig i forhold til de ideer man selv er mest knyttet til. Å kunne formidle og kommentere på egen praksis, i et forståelig språk til de som ikke arbeider innen samme felt som oss. Å la kjernebegreper som etnisitet, kultur, klasse, kjønn, uførhet og seksuell orientering være viktige, ikke bare når man trener seg som terapeut. Å kunne knytte seg opp til ulike synspunkter på virkeligheten, og likevel ha et systemisk perspektiv. (Direktør Barry Mason om ideologi ved IFT) Studiets innhold og organisering I den kliniske delen av studie vektlegges klinisk anvendelse av teori og metoder i arbeid med familier med forskjellig type problematikk. Her videreutvikles kandidatenes evne til å forstå og anvende systemisk tenking i arbeidet med familier og med det profesjonelle nettverket. Gjennom studiet blir kandidaten bevisst klient terapeut relasjonen og den terapeutiske prosess. Videre utforskes bruk av egen person i terapeutisk arbeid med individer, par og familier. Gjennom de forskjellige arbeidsmetodene i studiet oppøves ferdigheter i skriftlig fremstilling av egne erfaringer og ideer, teoretiske vurderinger og klinisk materiale. Det legges også vekt på å utvikling av familieterapeutiske tilnærminger tilpasset egen arbeidssituasjon.

5 5 Oversikt over studieløpet: Semester Emnekode/emnenavn Studiepoeng Vurderings-/ eksamensform Vurderingsuttrykk 2 FAM Hjemmeeksamen A-F Familieterapi i kontekst 4 FAM Fordypningsoppgave A-F Analytisk kapasitet i terapeutisk arbeid 4 FAM6200 Fordypning i systematiske modeller og endringsteorier - Klinisk/ muntlig eksamen Bestått/ ikke bestått Undervisning Undervisningen veksler mellom forelesninger og studentens egen muntlig deltakelse og refleksjon. Den teoretiske delen av studiet blir organisert med to dager undervisning hver måned, 10 samlinger pr. år. Undervisningen utgjør til sammen 160 timer pr. år, totalt 320 timer. I tillegg kommer 120 timer klinisk veiledning. Arbeidsformer Presentasjon av teori og metoder gjennom forelesninger og diskusjoner. Arbeid i grupper med aktuelle temaer og spørsmål. Praktisering av kliniske intervjuteknikker. Utprøving av roller som intervjuer, observatør og intervjuobjekt. Arbeid med egne historier, bl.a. med genogram og skulpturering. Rollespill av arbeid med klienter og med ulike terapeutiske tilnærminger. Presentasjon av kliniske videoer som viser aktuelle terapeutiske metoder. Arbeid med studentenes kliniske videoer sett i forhold til teori, metodisk tilnærming og etiske spørsmål. Klinisk del Det blir lagt vekt på den kliniske delen av utdanningen, slik at studentene kan: Utvikle familieterapeutiske holdninger og ferdigheter. Integrere teori og praksis i størst mulig grad. Utvikle sin personlige og terapeutiske arbeidsmåte gjennom samspillet mellom undervisning, selvstudier, klinisk praksis og veiledning. Den kliniske delen blir ivaretatt ved at studentene: Er i en arbeidssituasjon der møter med familier inngår som en vesentlig del. Mottar minst 120 timers veiledning på eget familieterapeutisk arbeid. Legger frem eget klinisk materiale i forbindelse med teorigjennomgang. Får trening gjennom rollespill og gjennomgang av videoer fra eget behandlingsarbeid. Har klinisk eksamen der studenten presenterer videoopptak fra eget klinisk arbeid og blir eksaminert av ekstern og intern sensor.

6 6 Gjennom hele utdanningen vil det være et nært samarbeid mellom videreutdanningen og studentenes eksterne veiledere. Dette ivaretas gjennom regelmessige veiledermøter og ved at veiledere inviteres til deltakelse på enkelte sentrale seminarer. Praksis og klinisk veiledning I utdanningstiden skal studentene være i minimum halv stilling der familieterapi utgjør en vesentlig del av behandlingen. En utprøving av nye tilnærminger i direkte klientarbeid må skje gjennom kvalifisert veiledning. For veiledningen gjelder følgende krav: Veileder: Godkjent veileder fra egen fagforening der hvor slik godkjenning finnes. Minst fem års praksis som familieterapeut. Egen videreutdanning i familieterapi. Minst 40 timers praksis med å gi veiledning i familieterapi. God kjennskap til relasjons- og systemorientert teori og utvikling innen fagfeltet. Veiledningens struktur: Minimum 50 % av veiledningen må skje i gruppe. For å sikre kontinuitet i veiledningsprosessen, godkjennes ikke veiledningsavtaler av kortere varighet enn 20 timer med samme veileder. Sammensetning av veiledningsgruppe: Antall deltakere skal være minst fire og ikke over åtte. Når det er geografisk mulig, bør veiledningsgruppen bestå av studenter fra videreutdanningen i familieterapi. Sammenheng: Relasjonen mellom veileder og student skal inneholde minst mulig hindringer for fri refleksjon. Veileder bør derfor ikke være studentens faglige overordnede. Tidsramme: Veiledningen skal starte etter at utdanningen er påbegynt og være avsluttet senest 6 måneder etter avlagt eksamen. Direkteveiledning: 30 veiledningstimer skal foregå som direkteveiledning. Med dette menes at veileder skal ha muligheten for å observere studentens arbeide direkte, enten ved tilstedeværelse i rommet, via enveisspeil eller video. Veiledningens fokus: Veiledningsprosessen skal være basert på studentens praksis med familier. Veilederens oppgave er blant annet å hjelpe studenten til å knytte teori fra utdanningen til studentens kliniske virksomhet. Veileder må derfor ha god kjennskap til utdanningens innhold og progresjon. For å få vitnemål må studenten dokumentere minimum 100 timers familieterapeutisk arbeid i løpet av studietiden og ha attest på at veiledningen er gjennomført.

7 7 Studieprogresjon og arbeidskrav For å oppnå målet med en klinisk/teoretisk utdanning som under hele studieforløpet integrerer teori og praksis, er all undervisning obligatorisk. Det kreves tilstedeværelse på minimum 80 % hvert studieår. Ved fravær mellom 20 og 30 % kan studenten få godkjent arbeidskravet dersom hun/han leverer en skriftlig oppgave med tema hentet fra den undervisningen studenten gikk glipp av på grunn av fraværet. Fravær utover 30 % medfører at studieåret ikke godkjennes. Første studieår må være bestått før studenten kan fortsette i andre studieår. Det innebærer at studenten må ha levert og fått godkjent sine arbeidskrav i første og andre semester. De skriftlige arbeidskravene har to formål, det ene er å bidra til en aktiv tilegnelse av teori og klargjøring av egen forståelse, det andre er å dyktiggjøre studentene i skriftlig formidling av faglig stoff. Tema for arbeidskravene er: Første semester: Oppgaven tar utgangspunkt i teoretiske problemstillinger hvor studenten utfordres på bevisstgjøring av teori/metode i forhold til eget arbeidssted og egen grunnlagsforståelse. Omfang: 3 sider (ca ord). Ved ikke godkjent oppgave kan studenten levere et forbedret versjon. Andre semester: Oppgaven handler om det familieterapeutiske teorigrunnlaget. Omfang: ca. 10 sider (4.000 ord). Ved ikke godkjent oppgave kan studenten levere et forbedret versjon. Arbeidskravene for første år må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Oppgaver som er produsert utenom utdanningsforløpet kan ikke leveres inn som arbeidskrav. Faglærer vurderer om arbeidskravet godkjennes eller ikke. Vurderingen kan påklages. Arbeidskravet skal da vurderes av en annen faglærer. Studenten må, for å kunne fremstille seg til eksamen, dokumentere påbegynt veiledning. Vurdering og sensur Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg inn i gjeldende regler. Som vurderingsuttrykk brukes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler 3-9 (6). Ved klinisk/ muntlig eksamen brukes vurderingsuttrykket bestått/ ikke bestått. Det benyttes intern og ekstern sensor på hver eksamen. Studenter som har gyldig fravær eller ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. En forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen er at studentene har levert og fått godkjent arbeidskrav. Hjemmeeksamen og fordypningsoppgaven må være bestått for å kunne framstille seg til klinisk/ muntlig eksamen. Eksamen skal normalt besvares på bokmål eller nynorsk med unntak av klinisk/ muntlig eksamen som foregår på engelsk. Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen, i samsvar med lov om universiteter og høyskoler 5-2 og 5-3.

8 8 Studiets emner Familieterapi i kontekst Emnekode og emnenavn FAM6000 Familieterapi i kontekst Engelsk emnenavn Family Therapy Contextualized Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning i familieterapi Studiepoeng 30 Semester Første og andre Undervisningsspråk Norsk Emnet omfatter de forskjellige familieterapeutiske hovedretningene. Læringsutbytte Kandidaten skal etter fullført videreutdanning ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Kandidaten har avansert kunnskap om hovedtrekkene i familieterapiens historie. Kandidaten har inngående kunnskap om de familieterapeutiske hovedretningene (strategisk, strukturell, Milano, språksystemisk, løsningsfokusert og narrativ) og de samfunnsmessige, vitenskapsteoretiske og filosofiske tradisjonene disse har utviklet seg innenfor. Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike familieterapeutiske teorier i sin beskrivelse av hvordan problemer oppstår, opprettholdes og endres. Kandidaten kan arbeide selvstendig i praksis og ta ulike teoretiske perspektiver på problemer som familier med barn og unge presenterer. Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig arbeid med familier. Generell kompetanse Kandidaten kan anvende systemisk tenkning i møte med fastlåste problemsituasjoner. Kandidaten kan analysere relevante fag, -yrkes- og etiske problemstillinger og ha en uærbødig holdning til sine egne foretrukne teoretiske modeller. Arbeidskrav Se omtale av studie- og arbeidskrav tidligere. Vurdering Etter første studieår arrangeres en tre dagers (72 timers) skriftlig individuell hjemmeeksamen som utgjør 30 studiepoeng. Eksamensoppgaven vil kombinere kunnskapsprøver og vurderende / resonnerende oppgaver. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne og en ekstern sensor til sensurering av

9 hver besvarelse. En eventuell ny/ utsatt eksamen har lik utforming som ordinær eksamen og arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester. 9

10 10 Analytisk kapasitet i terapeutisk arbeid Emnekode og emnenavn FAM6100 Analytisk kapasitet i terapeutisk arbeid Engelsk emnenavn Analytical Capacity in Therapeutic Work Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning i familieterapi Studiepoeng 30 Semester Tredje og fjerde Undervisningsspråk Norsk Emnet omfatter familieterapeutisk arbeid med barn og unge. Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Kandidaten har avansert kunnskap om det kliniske feltet. Kandidaten har inngående forskningsbasert kunnskap om hva som virker i terapi. Kandidaten kan anvende relevante metoder og hanskes med økt kompleksitet i terapirommet. Eksempler på dette kan være terapeutisk arbeid med sammensatte tilstander som vold i familien, rusproblemer, spiseforstyrrelser og selvskading, Kandidaten har et bevisst forhold til egen terapeutisk stil samt egne reaksjoner, fordommer, forforståelse, etikk og personlig verdigrunnlag. Generell kompetanse Kandidaten kan arbeide selvstendig som familieterapeut innenfor ulike praksiskontekster og med ulike problemstillinger. I tillegg til terapeutisk arbeid kan kandidaten anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for konsultasjon, veiledning og undervisning. Arbeidskrav Se omtale av studie- og arbeidskrav tidligere. Vurdering I tredje semester starter studentene arbeidet med en individuell fordypningsoppgave med innlevering medio fjerde semester. Studentene skal ta utgangspunkt i en sak de arbeider med. Saken skal drøftes i forhold til teoretiske og metodiske problemstillinger. Oppgaven skal være på ca. 20 sider (9000 ord). Fordypningsoppgaven utgjør 30 studiepoeng. Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse. Ved stryk gis studenten mulighet til å levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur èn gang. En eventuell ny/ utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester. Ved andre gangs stryk må det leveres en fordypningsoppgave innen et annet tema ved neste ordinære eksamen.

11 11 Fordypning i systematiske modeller og endringsteorier Emnekode og emnenavn FAM6200 Fordypning i systematiske modeller og endringsteorier Engelsk emnenavn Advanced Systemic Models and Theories of Change Studieprogrammet emnet inngår i Videreutdanning i familieterapi Studiepoeng 0 Semester Fjerde Undervisningsspråk Norsk og engelsk Skoleeksamen og fordypningsoppgave må være bestått for å kunne framstille seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen utløser ingen studiepoeng, men er en kvalitetssikring av Institute of Family Therapy, IFT, London. Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Kandidaten kjenner de sentrale familieterapeutiske retningene og kan integrere anvendelsen av disse i sin kliniske praksis. Kandidaten klarer å ha et reflektert og kritisk blikk på seg selv som familieterapeut. Kandidaten klarer å identifisere og begrunne sin måte å gjøre familieterapi på. Kandidaten kan vise gode ferdigheter i klinisk intervensjon Kandidaten kan demonstrere evnen til å knytte teori til praksis Kandidaten skal kunne vise evne til å reflektere over det som skjer i det kliniske øyeblikket og å knytte dette til behandlingsprosessen. Kandidaten kan reflektere over egen profesjonell utvikling. Vurdering Mot slutten av andre studieår skal studentene ha en klinisk eksamen, der studentene presenterer video fra eget klinisk arbeid. Med utgangspunkt i dette arbeidet blir studentene muntlig eksaminert på engelsk av ekstern og intern sensor. Faglærer er intern sensor. En representant fra Institute of Family Therapy er ekstern sensor. Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått. Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny eksamen sammen med påfølgende kull. Høgskolen i Oslo og Akershus utsteder karakterutskrift når alle emner er bestått. Institute of Family Therapy tildeler studenten når klinisk/ muntlig eksamen er bestått.

12 12 Pensum (Revidert mai 2014) Pensum: ca sider. Ca. 80 % er obligatorisk og ca. 20 % er selvvalgt. Denne lista: 3442s. Første studieår: Andersen, T. (1987) The Reflecting Team: Dialogue and Mata-Dialogue in Clinical Work Family Process, vol. 26, no. 4, s. Andersen, T. (2004) If your pain found a voice what would it say? Psychotherapy as Collaboration. Human Systems Vol. 15, issue s. Anderson, H. & Goolishian, H. (1988) Human Systems as Linguistic Systems: Preliminary and Evolving Ideas About the Implications for Clinical Theory. Family Process, 27, s. Anderson. H. (1997) Conversation, Language and Possibilities. A Postmodern Approach to Therapy. Del I & II. New York: Basic Books. (Finnes i dansk og svensk utgave) 166s. Asay & Lambert (1999) Research Findings on Common Factors. I Duncan et al (eds) The Heart & Soul of Change, Washington D.C.: APA s s. Bateson, G. (1972) Steps to an Ecology of Mind. Part III, Kap.: The Cybernetics of "Self": A theory of Alcoholism. New York: Ballantine Books s. Boscolo, L. & Bertrando, P. (1996) An evolving theory. Fra: Systemic Therapy with Individuals. London: Karnac Books s. Cecchin, G. (1987) Hypothesizing, Circularity and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity. Family Process, vol. 26, no. 4, s.

13 13 Dallos, R. & Draper, R. (2010) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (third edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Hele boka. (2. utg. finnes på dansk) 370s. De Shazer, S. et.al. (1986) Brief Therapy: Focused Solution Development Family Process (25): s. De Shazer, S. (1993) Creative misunderstanding: There is no escape from language. I: Gilligan, S. & Price, R. eds. Therapeutic conversations. New York: Norton s s. Flaskas C. (2005) Sticky situations, therapy mess: on impasse and the therapist s position I: Flaskas et.al. (ed.) The Space Between. Experience, Context and Process in the Therapeutic Relationship London: Karnack 14s. Gergen, K.J. & Gergen, M. (2004) Social Construction: Entering the Dialogue Chagrin Falls OH: Taos Institute Publishing Dansk oversettelse (2005): Social Konstruktion ind i samtalen. Kbh: Dansk psykologisk forlag. Hele boka 77s. Hoffman, L. (1985) Beyond Power and Control: Toward a Second Order Family Systems Therapy. Family Systems Medicine, 3:4, Norsk oversettelse (1987): La oss legge makt og kontroll bak oss. Fokus på Familien, 15:3, s. Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget 300s. Lilledalen, G. (1984) En presentasjon av strukturell familieterapi. Fokus på familien Vol.12, s s. Lundby, G. (2009) Terapi som samarbeid. Om narrativ praksis.. Oslo: Pax Forlag A/S. Del 1, s s.

14 14 Mason, B. (2005) Relational risk-taking and the therapeutic relationship I Flaskas et.al. (ed.) The Space Between. Experience, Context and Process in the Therapeutic Relationship London Karnack 18s. Minuchin, S. (1976) Families and Family Therapy. Cambridge Mass.: Harvard University Press. Kap s. Morgan, A. (2000) What is Narrative Therapy? Adelaide, South Australia: Gecko. Dansk oversettelse (2005): Narrative samtaler. En introduktion. Kbh.: Hans Reitzels forlag. Hele boka. 180s. Pocock, D. (2005) Systems of the heart: Evoking the feeling of self in family therapy I Flaskas et.al. (ed.) The Space Between. Experience, Context and Process in the Therapeutic Relationship London Karnack 12s. Rønnestad, M. H. (2000). Noen retningslinjer og betraktninger om "the Dodo bird verdict": "Everybody has won and all must have prices" Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 37. s s. Schlicht, J. & Kraemer, S. (2005) From system to psyche I Flaskas et.al. (ed.) The Space Between. Experience, Context and Process in the Therapeutic Relationship London Karnack 14s. Selvini-Palazolli, M., Boscolo, L., Cecchin, G. & Prata, G. (1980) Hypothesizing-Circularity-Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session. Family Process, 19, s. Skauli, G. (2007) Modell for klientrettet og resultatstyrt praksis. I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten den glemte terapeut Gyldendal, Oslo 30s. Sundet, R. (2007) Brukerperspektiv og den terapeutiske relasjon betydninger for terapeutisk arbeid I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten den glemte terapeut Gyldendal, Oslo 14s.

15 15 Tjersland, O.A. & Eriksen, P. (1994) Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer. I Reichelt, S. (red.) Psykologi i forandring. Oslo, Norsk Psykologforening s. Tomm, K. (1997) Systemisk intervjumetodik: en utveckling av det terapeutiska samtalet. Mareld. Hele Boka. 164s. Tuseth, A-G (2007) Med 40 års klinisk forskning som veiviser I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten den glemte terapeut. Gyldendal, Oslo 20s. Vedeler, G. H. (2011) Familien som ressurs I psykososialt arbeid, del I Fokus på Familien (4): s. Vedeler, G. H. (2012) Familien som ressurs I psykososialt arbeid, del II Fokus på Familien (1): s. Watzlawick P.,Weakland J., Fisch R. (1974) Change. (1974) (engelsk utgave) Norsk oversettelse: Forandring (1980) Pensumtjenesten, bestilles via Akademika. 172s. Zide,M. & Gray,S. (2000) The Solutioning Process, Merging the Genogram and the Solution-Focused model of Practice Journal of Family Social Work, Vol.4 14s. Andre studieår: Aasen, E. (2002) Multiple family therapy: an overview Journal of Family Therapy (2002) 24: s. Benson, M.J., Schindler-Zimmerman, T. & Martin, D. (1991) Accessing Children s Perceptions of their Family: Circular Questioning Revisited Journal of Marital and Family Therapy Vol. 17, No 4, s s.

16 16 Bourdieu, P. & Waquant, L.J.D. (1992) Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Éds. du Seuil. Norsk oversettelse (1995): Den kritiske ettertanke. Grunnlag for samfunnsanalyse. Oslo: Det Norske Samlaget, s s. Bredal, A. (2006) Vi er jo en familie. Arrangerte ekteskap, autonomi og Fellesskap blant unge norsk-asiatere. Oslo: Unipax s s. Bråthen, T-M. (2004) Historier og verdighet narrativ tilnærming som redskap for å ivareta ungdommens verdighetsprosjekt i en terapeutisk setting. Fokus på familien nr. 4/2004, s. Buch-Hansen, H. & Nielsen, P. (2005) Kritisk realisme. Samfundslitteratur Roskilde Universitetsforlag s s. Campbell, D. (2003) The Mutiny and the Bounty: The Place of Milan Ideas today. ANZJFT vol. 24. no 1 pp s. Campbell, D.(2012) Can vi tolerate the relationships that race compels? pp In Culture and reflexivity in systemic psychotherapy Mutual perspectives Ed. Inga- Britt Krause Karnac London 12s. Christensen, N.B. & Nielsen, S.K. (2002) Magtaspektet i terapeutpositionen En udforskning af behandlingsformen Åben Dialog Fokus på Familien Vol 30 s s. Foucault, M. (1971) L'ordre du discours Paris: Gallimard. Norsk oversettelse (1999) Diskursens orden m/ etterord av Espen Schaanning. Oslo: Spartacus 60s. Frøyland, L. (2005) Systemisk familieterapi og PMT hvordan gi råd og oppskrifter med en spørrende holdning? Fokus på Familien Vol 33 s s. Fundingsrud, H.P. (2005) Barn som snakker med kroppen - bruk av et registreringsskjema Utposten nr.2/2005 s s.

17 17 Gadamer.H.G. (1999) Forståelsens historisitet som det hermeneutiske problem. I: Gulddal,J. & Møller, M. (red.). Hermeneutik: en antologi om forståelse. København: Dansk Gyldendal, s s. Graff,J., Lund-Jacobsen, D. & Wermer, A.. (2000) X-Files. De personlige historiers kraft. Fokus på Familien Vol 3 s s. Halvorsen,I., Ropstad, I., Rishovd Rund, B. & Seltzer, W.J. (2006) Foreldre og fagfolk i samspill. Behandling av psykiske vansker hos barn og unge. Oslo: Hertervig forlag. Kap. 3,4,5,10,11,14, s. Hertz, S. (2011) Barne- og ungdomspsykiatri. Nye perspektiver og uante muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 3-11 og s. Johnsen, A., Sundet, R. & Wie Torsteinsson, V. (2000) Samspill og selvopplevelse. Oslo: Tano Aschehoug. Kap. 1, Kap. 5, Kap. 7, Kap s. Jones, E. (2003) Working with the self of the therapist in consultation. Human Systems Vol 14 Issue 1 s s. Jones. K.E., Lettenberger, C. L. and Winkel, K. (2011) A Structural / Strategic Lens in the Treatment of Children with Obesity The Family Journal 19(3) pp s Lang, P. & McAdam, E. (2002) Børns verdner, Udfoldelse I skoler, familier og samfund I: Dalsgaard, C et.al (ed.) Værdsat. Værdsættende samtale i praksis Kbh: Psykologisk forlag. 21s. Lax, W.D. (1989) Systemic Family Therapy with Young Children and Their Families: Use of the Reflecting Team. I: Zilbach, J.J. Children in Family Therapy: Treatment and Training Haworth Pr Inc. 18s. McAdam, E. (1995) Tuning into the voices of Influence: The Social Construction of Therapy With Children Human Systems Vol. 6 s s.

18 18 Middelborg, J., Lilledalen, G., Tindberg, J. W., Solevåg, A. og Lang. N. (2007) Tryggere barndom. Parterapi en nyttig tilnærming for barn som lever med vold i familien. Fokus på familien Vol 35 s s. Morgan, A. (ed.) (1999) Once upon a Time... Narrative Therapy with Children and their Families Dulwich Centre Publications (Kap.5 og kap.9) 40s. Nielsen, J. og Hertz, S. (2014) At arbejde systemisk i et diagnostisk felt revisited Fokus på familien no1. s s. Nilsson, M. & Trana, H. (2007) Fra fastlåste til utviklingsstøttende dialoger. Terapeutens opplevelse av kaos og mestring i samtaler med barn og deres foreldre. I: Haavind,H. og Øvreeide,H. Barn og unge i psykoterapi, terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Gyldendal, Oslo 22s. Olkowska, A. (2013) Fortsettelsen av jakten på X-files. Familieterapeuters refleksjoner omkring bruk av personlige historier og erfaringer i familieterapi. Fokus på familien s. Polanyi, M. (1967) The Tacit Dimension University of Chicago Press. Norsk oversettelse (2001) Den tause dimensjonen. En introduksjon til taus kunnskap. Oslo Spartacus, kap I. 22s. Ray, W. A and Brasher C. ( 2010) Listening for context(s), talking with relationships: Don D. Jackson`s systemic vision Journal of Systemic Therapies Vol. 29 No.2 pp s. Rober, P. (1998) Reflections on Ways to Create a Safe Therapeutic Culture for Children in Family Therapy. Family Process, Vol. 37 No. 2 s s. Rober, P. (1999) The therapist`s inner conversation in family therapy practice: some ideas about the self of the therapist, therapeutic impasse, and the process of reflection Family Process Vol. 38 no. 2 pp s.

19 19 Sannem Hustad, G. (2005) Terapi med barn er skreddersøm. En forståelse av problemers utviklingsprosess som utgangspunkt for terapi med barn. Fokus på Familien Vol 33 s s. Schaanning, E. (1996) Diskursens materialitet Del I: Foucault. ARR 1996: I, s s. Schøn. D.A. (1987) Educating the reflective practitioner. San Francisco-Oxford: Jossey Boss Publishers. Kap. 1,2. 38s. Seikkula, J. (2008) Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy. Journal of Family Therapy 30 s s. Selekman, M. D. (1997) Solution-Focused Therapy with Children N.Y. & London: The Guilford Press Kap 3&4. 32s. Solem, M.B., Tilden, T. & Thuen, F, (2008) Å ta empirien på alvor. Er forskningsbasert kunnskap relevant for systemiske familiebehandlere? Fokus på familien nr. 2, s s. Solli. S.M. (1998) Bordieu og konstruksjonen av forskningsobjektet. I: L Orange Furst, E. & Nilsen, Ø. (red.) Modernitet refleksjoner og idèbrytninger. Oslo: Cappelen akademisk forlag, s s. Stith, S.M. et al. (1996) The Voices of Children: Preadolescent Children s Experiences in Family Therapy Journal of Marital and Family Therapy Vol. 22, No 1, s s. Strickland-Clark, L., Campbell, D. & Dallos, R. (2000) Childrens and adolescents views on family therapy Journal of Family Therapy 22: s. Svenaeus, F. (2003) Fenomenologi: med livsvärden som grund. I: Svenaeus, F. Sjukdomens mening. Stockholm: Bokförlaget Natur og kultur, s s.

20 20 Taffel, R. (1991) How to talk with kids. Networker July/August 1991 s.40 f.f. 8s. Wallin, U (2008) Familjer som hjälper familjer Multifamiljeterapi vid anorexia nervosa Tidskriften för Svensk psykiatri 3. Aug s s. White, M (1984) Pseudo-encopresis: from avalanche to victory, from vicious to virtuous cycles. Family Systems Medicine 2: s. Wilson, J. (1998) Child-Focused Practice - A Collaborative Systemic Approach. Karnac Books Ltd. Hele Boka. 137s. (Finnes i svensk oversettelse, Mareld Wilson, J. (2013) "Balansekunst" The Art of Play, Improvisation, Spontaneity and Expanding the Repertoire of Practice Conference; 13 to 15 February 2013 Norwegian Family Therapy Association

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emnekode og emnenavn VKORU6000 Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/

Detaljer

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II Emnekode og emnenavn VKOV6000 Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge Programplan for Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge Milieu Therapy- and home/network based treatment for children, adolescents and their families 60 studiepoeng Deltidsstudium Høgskolen

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Introduction to Special Needs Education Bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: SPINO Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 06.12.2007

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge. Milieu Therapy- and home/network based treatment for children, adolescents and their families

Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge. Milieu Therapy- and home/network based treatment for children, adolescents and their families Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge Milieu Therapy- and home/network based treatment for children, adolescents and their families 60 studiepoeng Deltid Siste endringer godkjent 25.03.2014

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng

Studieplan Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng Side 1/9 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Fagplan Årsstudium i Familieterapi og systemisk praksis (I og II)

Fagplan Årsstudium i Familieterapi og systemisk praksis (I og II) Fagplan Årsstudium i Familieterapi og systemisk praksis (I og II) Familieterapi og systemisk praksis 1 Studiepoeng: 30 Studieplanen gjelder for kull/studiestart: studieåret 2013-2014 Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Ønsker du å utvikle deg som veileder? Det handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders rolle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015. Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. 30 studiepoeng Side 1/8 Studieplan Studieår 2014-2015 Tverrfaglig videreutdanning i (masternivå) 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag

Kritisk refleksjon. Teorigrunnlag Kritisk refleksjon tekst til nettsider Oppdatert 14.01.16 av Inger Oterholm og Turid Misje Kritisk refleksjon Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse

Detaljer