Nikotinpreparater og andre preparater for roykeslutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nikotinpreparater og andre preparater for roykeslutt"

Transkript

1 Nikotinpreparater og andre preparater for roykeslutt Mulighetene for behandling av abstinens og reykesug ved reykeslutt er utvidet i dag. Nikotinpreparater dobler sluttratene, sar6g hos roykere med stor fysisk avhengighet, ved 9 redusere abstinensen. Det skjer uansett am man tilbyr psykologisk statte i tillegg eller ikke. Atferdsterapi oker de absolutte sluttratene. Nikotinplaster er lett a bruke, men det er vanskelig 3 individualisere dosene utover dem som tilbys i plasteret- Nikotininhalator etterlikner reykerens bruk av hender og munn og anbefales for dem som savner noe d gjore med hendene. Tilforing av nikotin via nasalspray gir et konsentrasjonsforlop av nikotin sam likner mest det man ser ved sigarettreyking. Roykere med stor avhengighet anbefales hey dose (4 mg) tyggegummi eller nasalspray. Grad av fysisk avhengighet bedommes ved bruk av FagerstrSms test for nikotinavhengighet og ved it male sernm-kotinin. En behandtingstid p& under tre maneder kan vaere for kort for mange roykere. Nikotinpreparater er tryggere enn royking hos s'u 3 si alle pasienter med hjerte- og karsykdom. Nylig er bupropion, en dopaminog noradrenalinreopptakshemmer, vist A vaere effektiv ved reykeslutt- P$g3ende studier underseker etiekten av a kombinere forskjellige nikotinpreparater og av aa kombinere legemidler med ulike virkningsmekanismer. Opptil 90 n/o av kronisk lungesykdom, 30 % av all koronarsykdom og 30% av mortalitet fra kreft skyldes rayking (1-3). Ingen betviter i dag nytten av 'a f3 folk til a slutte a reyke, men bare 50 % av reykeme angir at deres egen lege noen gang har r3det dem til -a redusere roykingen eller slutte a rayke (4). I den senere tid er flere nye behandlingsfomter for roykeslutt utviklet. Preparatene oker mulighetene til a gi reykeren spesifikke og skreddersydderad.idenne artikkelen presenteres en oversikt over nikotinsubstitusjonsprepamter og andre medikamenter mot nikotinabstinens, med sarlig vekt pa klinisk bmk, effekt og bivirkninger. Serena Tonstad Avdeling for preventiv kardiologi Klinikk for forebyggende medisin Ulleval sykehus 0407 Oslo Tonstad S. Nicotine replacement therapy and other medications for smoking cessation Tidsslv Nrrr L<egrforen 1999 ; 119: Nicotine replacement therapy doubles quit rates in smoking cessation with or without adjunct behavioural therapy ; however, absolute quit rates are higher with adjunct therapy. Effective theraples include the nicotine gum, transdermal preparadons, inhaler and spray. Righly dependent smukers should be offered high dose gum (4 mg) or nicodne spray. 7he nicotine inhaler offers more habit replacement than any of the other forms of nicotine administtation and is appropriate for smokers who are moderately addicted and need somethingto do with their hands. Use ofnfcotine replacement therapy is safe for most patients with cardiovascular disease, but should probably be restricted in pregnancy to heavy.cmokers who are unable to quit. Bupropion, a modest dopamine and noradrenslinc reuptake inhibitor, increases quit rates compared with placebo. Future therapies will include combinations of nicotine replacement products, and combinations ofnicotine products with othermedications. Some smokers may benefit from longertreatment and more gradual withdrawal than present treatment regimens imply. Farmakokinehlkk - og avhengighetspotensial Nikotinens effekter pa hjemen skjer gjennom en interakajon mellom nikotin og reseptorer, som or uttrykt pa ulike neuroner i sentminervesystemct (5). Nikotin frisetter acetylkolin gjennom binding til acetylkolinreseptorene i hjemebarken, thalamus og mange andre steder i hjemen. Frisetting av acetylkolin oker kognitiv funksjon, b3de nar det gjelder behandling av infonnasjon, Iaring og hukommelse. Man mener i dag at nikolinavhengigbet skapes delvis gjennom bindingen mellom nikotin og reseptorer i nucleus accumbens som oker produksjonen av dopamin. I tillegg bindes nikolin til neuroner som frisetter noradrenalin og 5-hyroksynypmmin (5). Ved typisk ssgarettroyking absorberes I mg nikotin per sigarett (6). Nikotin blir tan opp i kapilla:rt blod ialveolene og passerer gjennom hjemen inncn sekunder fra inhalasjon. En maksimal konsentrasjon pa oppti1100 ng/ml oppnas i arterielt blod innen 30 sekunder etter rsykesmn. Nikotinkonsennasjonen faller raskt nar raykingen opphorer, ved at ttikotin distribueres til perifert vev og climineres ved hepatisk metabolisme. Denne mske okningen i nikotinniva gir nikotinreseptorene i hjetnen for kort tid til A utvikle lolemnse. Samlidig gir det make fallet i nikotinniv3 nikotinreseptorene tid til a r3 tilbake felsomheten (7). Begge mekanismene forklarer hvorfor nikotinavbengigbct er ganske utbredt. Nikotinnivaet i plasma er halven ctter to timer. De fleste roykere oppnar et smbilt blmniva etter scks lil atte timers royking. Nikotinens hovedmembolin er kotinin, som har halveringstid pa timec Kotininniv a males i plasma, urin eller spytt som indikator p& eksponering. En kvinne med mangel pa enzymet som konverterernikotin til kotinin or nylig beskrevet (7). Tilstanden er en av Flere arvelige former for ekt eller redusert tilboyelighet til nikofinavhengighet. Avhengig av absorpsjonsme[en gir ulike nikotinpreparater lavere og mindre fluktuerende nikotinniva enn sigaretheyking. Plaster er den form for nikotinerstatning som er Icttest 5 bruke, men dosen kan ikke varieres ved behov eller ved stcrkt roykesug nar man forst bar bestemt seg for en dagsdose. Nikotinabsorpsjonen g$r senest ved bruk av plasler. Etter seks til2tte timer oppnas en ganske lav og jevn maksimalkonsentrasjon. Alr sorpsjon gjennom munnen skjer raskere og oker gradvis ved 30 minutters bruk av tyggegummi eiler ti minutters bmk av nikotininhalamr (fig 1). Konsentrasjonsforlopet av nikotin ved bruk av nasalspmy likner mest det man ser ved sigaremeyking (8). Undersokelser som maler hvor mye reykere <dikent et nikotinprepamt, har vist at potensialet formisbmk er null ved plaster og storst ved nasalspray (5). Det er ikke uvanlig at eksreykere fortsetter mcd nasalspmy og tyggegummi etter den anbefalte btukstiden, men slik bruk av plaster er sjeldent. Ruykere vurderer tilfredsstillelsen ved alle former for nikotinerstatning sam betydelig lavere enn ved sigarettmyking. Det er per dags dato ikke rapportert om ikke-reykere som er blitt avhengige av nikotin gjennom bmk av nikotinpreparater (5). TrAsskrNorLtegeforen nr. 9, 1999: L Medisin og vitenskap 1289 This anide is for indihdual use anly and may nm be thnher reprnduced or smmd eleeo-rmlcnly wi,[wm wnnea pomsswn rrom Me copynsla hdder. UnamM1arimd repmduction may reulr in financial aw orher penel,ne, (c) TIDSSKRn-r FDR DEN NORSKE PM

2 Plasma-nikotin i venost blod (ng/ml) 4 mg Tyggegumm 2 mg Tyggegummi Inhalator sesora PI r Tid (min) Fig I Pfasma-nikotinnivd (venest blod) ved forskjeaige former for nikotinsubsrilusjon sammenliknet med sigaretter (5) ter tyggegummi om dagen frigjer 10 mg nikotiu (2 mg dose) eller 20 mg nikotin (4 mg dose) til lokal absorpsjon i munnen. Absorpsjonen er mindre hvis man samtidig inntar drikkevarer med lav ph-verdi, som kaffe eller bms. Mange roykere avskyr smaken eller de tygger for fort. Tyggegummi ber tygges langsomt noen ganger inntil man kjenner smaken, sa rrts den holdes i ro mot innsiden av kinnet en smnd fer videre langsom tygging. Spyttet som produseres, ber ikke svelges. Kjennskap til og fortmlighet med bruk av tyggegummi for slundagen oker etterlevelsen og reduserer bivirkninger, f.eks. kvalme, irritasjon i hats og mage, hikke og flatulens. For roykere med hny fysisk avhengighet (serum-kotinin > 250 ng/ml, CO i utiindet lufl > 0,0015 % eller skdre? 7 pa FagerstrSms test for nikotinavhengighet (tab 2)) har dosan p'n 4 mg signifdcant bedre effekt enn dosen p9 2 mg (14). Pradusentene anbefaler ikke lengre behandlingstid enn ett zr. I praksis forekommer mer langvarig bmk uten at alvorlige bivirkninger er rapportert., Nikotinpreparater Nikotinerstaming i form av tyggegummi (2 mg og 4 mg (Nicoretteog Nicotinell)), plaster (5 mg, 10 mg og 15 mg/16 timer (Nicorene) eller 7 mg,14mg og 21 mg/24 timer (Nicotinell)), nesespray (0,5 mg/dose (Nicorette) og nikotininhalator (Nicorette 10 mg) er tilgjengelig pz markedet i dag. Resept er bare nodvendig for nesespray. Sublinguale -, tabletter er under utpravning. Nikotinpreparater reduserer symptomer p$ abstinens (tab 1), forlenger toleranse, reduserer.reykesug. og hjelper noen reykere til a takle stress og kjcdsomhet. Metaanalyse gjort pa smdier som inkluderte nesten deltakere viste at nikotinpreparater eker sannsynligheten for a lykkes ved roykesluttforsok med 71 % i forhold til placebo (9). Effekten er uavhengig av den kliniske settingen og av hvilken stotte eller annen behandling som er gitt (9), men er storst hos roykere med okt fysisk avhengighet (10). Hos de mest avhengige reykeme kan sluttraten eke fem til ti ganger ved bmk av nikotinerstaming sammenliknet med placebo. l de smdiene der man gav reykerne intensiv atferdsterapi og gmppestette, oppnadde man dobbelt sa hoye absolutte sluttmter som man gjorde i studier med Izvere stotte. Forrnell psykologisk stette har en. mindre effekt i studier der det blir benyttet nikotinpiaster sammenliknet med smdierder det blir benyttet tyggegummi. En mulig forklaring er at tyggegummi er vanskelig a bmke riktig, mens bruk av nikotinplaster trenger lite instruksjon (11). I dag anbefales nikotinpreparater bare ved total reykeslutt. Potensialet for A redusere royking ved'e bruke nikotinpreparater er ]ire benyttet. Man her regnet ut at 1%reduksjon 1290 Medisin og vitenskap i tobakksforbruket ville redde ca liv arlig i EU (12). Epidemiologiske smdicr tyder pa at redusert royking vil redusere forekomsten av kreft, kronisk lungesykdom og fedselsproblemer, mens det er usikkerbet am forekomsten av hjerte- og karsykdom blir reduscrt. Oppfolgingssmdier har vist at roykere som reduserer forbndretverken oker eller reduscrer sannsynligheten for a slutte 9 royke (13).. Nikotinryggegurrrmi. Av 53 smdier i metaanalysen benyttet man nikotintyggegummi i 42. Bruk av bi- Tabell 1 DSM-IV diagnostiske kriterier for nikotinabstinens A Daglig bruk av nikotin i minst flere uker B BrBttoppherellerreduksjoninikolinbruk blir innen 24 timer fulgt av fire eller flere av folgende symptomer Dysfori eller nedstemthet Insomni Irzitasjon, fmstrasjon eller sinne Angst Nedsatt konsentmsjonsevne Rastloshet Langsommere puls Okt appetitt eller vektokning C Symptomeae i kriterium B forarsaker klinisk betydningsfullt ubehag eller funksjonssvikt sosialt, arbeidsmessig eller p'n andre viktige omrzder D Symptomene er ikke en folge av en generell somatisk tilstand og forklares ikke bedre av en annen psykisk lidelse Nikotinplaster Nikotinplaster p6 15 mg/16 timer avgir i gjennomsnitt I mg nikotin per time. Lavere doser brukes kua til nedtmpping og bor vanligvis ikke benyttes ved.start av behandlingen. Det er ikke p$vist at nedtmpping bedrer ;. sluttratene (15). Doser gitt over 16 og 24 ;.-, timer er like effektive,_selv am prepamter :, som avgir nikotin over-24 timer gir et mer konstant nivz og 40%.heyere degnniva :... Med 16-timerspreparatet er nikotinniv'eet omtrent null ommorgenen, slik at den relati-., ve ekningen er stmre.i lapet av formiddagen. sammenliknet med. 24-timerspreparatet.,,. Hvis tilforsel av nikotin om natten girmare--r ritt eller sevnforstyrrelse, anbefales l6-..". timersprepamtefellerat man tar 24-timers- preparatet av om natten. Sevnforstyrrelse, pa - gmnn av nikotinabstinens er vanskelig 2.A skille fra insomni forarsaket av plaster. Begge preparatene gir et nikotinniv3 som er lavest om etterttriddagen og kvelden, det mest vanlige tidspunktet for tilbakefall (5). Allergiske reaksjoner forekornmer, men under 2% av forsnkspersonene i kliruske smdier slutter av den grunn. Metaanalyse av kliniske studier viser at 22% av roykeme som fikk plaster, hadde sluttet etter seks mineder, mot 9% av dem som fikk placebo (15). Effekten var uavbengig av nednapping av dosen, og bruk i 9-18 uker var ikke mer effektivt enn bruk i atte uker. I Danmark bekreftet en undersokelse av apotekkunder som ikke fikk noen form for samtaleterapi plasterets effektivitet, men forskjellenmellomnikotin-ogplacebogmp- pene var mindre eun den som er mpporten i kliniske studier (16). Roykere med en skare? 7 pi Fagerstrtlms skala hadde signifikant effekt av dosen pa 21 mg/24 timer, men ikke av dosen pa 14 mg/24 timer. En studie blant folk som roykte 15 eller flere sigaretter dag- Tidsskr Nor Lwgeforen nr. 9, 1999 ; 119 PM

3 ig, kunne ikke dokumentere at behandling med 44 tng/24 timer hadde bedre effekt enn 22 mg/24 timer, men resultatet er omdiskutert (11, 17). Tanken om at nikotindosen bor okes for A tilsvare roykerens basalniva stottes av noen studier. Disse viser at sterre grad av kotininerstatning er forbundet med bedre sjanse for a lykkes med sluttforsoket og mindre vektokning atte uker fra reykeslutt, dog ikke etter lengrc oppfolging (18, 19). Sterkt avhengige roykere kan ha nytte av A bruke to eller flere plastere samtidig for a )ppna tilstrekkelig nikotinkonsentmsjon. Men opptil en tredel av bmkerne som far dosen pa 44 mg124 timer bar bivirkninger som kvalme (28%) og hudreaksjon (30%), noe som kan begrense akseptabiliteten. Tahell 2 Fagerstrtlms lest for nikotinavhengighet Hvor mange sigaretter royker du gjennomsnittlig per dag? (Poeng : 5 ID = 0; = t ; = 2 ; 31+ = 3) Royker du mer om morgencn cnn senere pa dagen? (Nei = 0 ; Ja = 1) Hvor lang tid etter at du vakner om morgenen tenner du din fsrste sigarett? (> 60 min = 0; min = 1 ; 6-30 min = 2 ; ~ 5 min = 3) Hvilken sigarett cr det vanskeligst a unnvxre ; er det morgenens fersle eller cr det en senere p$ dagen? (En senere pa dagen = 0 ; morgenens forste = 1) ] lar du problemer med a la vsre $ reyke pa steder der xoyking er forbudt? (Nei = 0 ; Ja = I) R»ykcr du dersom du er ss syk at du er sengeliggende mesteparten av dagen? (Nei = 0 ; Ja=l) Nikotin nasalspray Virkningen av nasalspray kommer raskere enn ved bmk av plaster og tyggegummi og nar toppnivaet etter fem ti] ti minutter. Opptil 40 applikasjoner daglig anbefales, men gjennomsnittlig bmk er betydelig lavere (9-15 gangcr daglig). Plasma-nikotinnivz eller kotininniva i spytt som oppnzs er 32-80% av basale nivaer ved sigarettroyking. I molsetning til opptaket ved sigarettroyking, som terer til et hoyt artcrielt nikolinnivi3, tas nikotin tta nasalspray opp i venost blod som blir fortynnet med annet venest blod for den gar inn i den arterielle sirkulasjonen- Den endelige konsentrasjonen er avhengig av applikasjonsteknikk og om man nyser cller svelger ener bruk (bor unngas fordi nikotin som svelges blir omdannet til kotinin, sam er uten virkning). Opptil 90% av brukerne klager over bivirkninger som neseirritasjon, nysing, snuc, ncscblodning, hoste og s3r i neseslimhinner. Symptomene minsker i lopet av de ferste to ukene etter oppstart. Under 5% av deltakere i kliniske studier mente at bivirkningene var uakseptable. I en dobbeltblind, randomisert studie klarte 26 % av mykere som fikk aktiv spray A slutte 5 royke i ett Ar, mot 10 % som fikk placebo. Den absolutte ferskjellen mellom gruppene var uendret euer oppfolging i 3,5 Ar, men tilbakefallet var liki i begge gruppene (20, 21). Ingen av dehakeme som fikk placebo brukte spray etter et halvt Ar, mens nesten halvparten av dem som fikk nikotin nasalspray bmkte den forlsatt etter ett ar. Preparatet var mer effektivt enn placebo mot abstinens og roykesug. Minst tre andre studier har vist liknende resultater (8)- Roykere i alle disse studiene fikk regelmessig gmppetempi samtidig. Roykere med heyt plasma-nikotinnivb I utgangspunktet hadde mes't nytte av behandlingen. Fordi potensialet for avhengighel er stmre ved hmk av spray enn ved andre former for nikotinsubstitusjon, ber den forheholdes roykere med stor grad av fysisk avhengighet. Misbruksfaren er allikevel begrenset, fordi de fleste opplever spmyen som initercnde samtidig som niko- tinniv9el er betydelig lavere enn ved sigarettreyking. Kardiovaskulaac bivirkninger er ikke pavisl sa langt (8), mcn de fleste studiene har ekskludett pasienter med hjerteog karsykdom. Oksygenopptaket i myokard er uforandret etter en dose nasalspmy hvis man forst har roykt en sigarett, fordi tolemnse utvikles raskt (22).,ltikotininhalator Nikofininhalatoren ble utviklet for 2 f a et produkt som ettcrlikner den sensoriske effekten av reyking i halscn og roykerens bmk av hender og munn. Inhalatoren bestar av en dosebeholder med 10 mg nikotin (og menlol for A reduserc halsirritasjon) som seltes i et munnstykke. En dosebeholder tilsvarer to til tre sigaretter. Ved A sugepa munnstykket, helst tre til fire sug per minuh kontinuerlig i minutter, fordampes 4 mg nikotin, hvorav 2 mg er biologisk tilgiengclig. Til tross for navnet er det lite nikotin fra inhalatoren som nar den arterielle sirkulasjonen gjennom lungene (fig 2) (23). Absorpsjonen skjer gjennom slimhinnene i munnen og de ovre luftveiene, men ikke gjennom lungene. Inhalasjonsteknikken (sma eller dype innandinger) forandrer ikke frigjeringen av nikolia N3r lu8temperaturen er under 15 C, fordampes nikotinen saktcre. Derfor ma et ston'e IuOvolum tas inn for a fa den samme effekten som ved hoyere temperalur. Omtrent ti innandinger er nodvendig for a na et nikotinopptak tilsvarcnde det man fsr ved ett drag pa en sigarett. Bruk av 4-12 dusebeholdere per dag anbefales, mens gjennomsnittlig bmk er fire ti] seks. NikotinnivAet er omtrent en tredel av nivaet som oppnas ved sigarettreyking. De vanlig sle bivirkninger er svie i munn og hals og hosle. Systemiske bivirkninger som hodepine, halsbrann og kvalme forekommer, men mindre enn 2 % slutter med bruk av inhalator av den grunn (23, 24). Flere randomiserte studier bar sammenliknet effekten av nikotininhalator mot placebo (23). 1 en svensk smdie var 28 %av deltakeme fortsatt roykefrie etter ett 5r ved bruk av aktiv inhalator, mot IS'/o i placebogmppen. Reykere med lavest fysisk avhengighet hadde best effekt av behandlingen. Forskjellen mellom gruppene var til stedc i de forste to uker etter mndomisering. Det var ingen forskjell i tilbakefall mellom de to gmppene deretter (24). Liknende resultater er setti studiene der man benyttet nasalspray ; noe som tyderp& at effekten av~nikotinsubstimsjon er sterst i den forsle perioden etter reykeslutt (25). Mens behandling med nasalspray og hoydose tyggegiimmi rcduserer vektokningen etter roykeslutt (20), har ikke nikotininhalator effekl p-a vekten (24), sannsynligvis fordi bunniv8et av nikotin i blodct cr lavere med inhalator og den ~maksimale konsentrasjonen er relativt flat (frg2). ' Kombinasjonsbehandling... En tidlig studie fant at blant forsokspersoner som lot va;re a rnyke'i tre dager,-reduserte kombinasjonen nikotinplaster og 2 mg tyggegummi abstinens dg roykesug til det vante nivaet (26). Minst to randomiserte studier bar vist at kombinasjonen av nikotinplaster og tyggegummi gir bedre sluttrater etter tre og seks maneder enn plaster eller tyggegummi alene, men ikke efter ett er (27, 28). 1 disse studiene benyttet man ikke met cnn fire til seks biter tyggegummi som dagsdose. Kombinasjonen inhalator og nikotinplaster var mer cffcktiv enn inhalator og placeboplaster hos 400 roykere (Bohadana AD, Nilsson F, Martinet Y. Abstrakt ved The first international conference of the Society for research on nicotine and tobacco, august 1998). Nikotinpreparater og hjerte- og karsykdom Nikotin aktiverer det sympatiske nervesystemet og fngjor katekolaminer. Dette resulterer i vasokonstriksjon av koronare arterier og btod arer i hud og en forbigaende ekning i hjertefrekvens og blodtrykk. Disse effektene ser ut til A ha liten klinisk betydning, fordi toleranse for disse effektene utvikles raskt med halveringstid pa 30 minutter. Skadene pa endotelet, LDL-oksidering, ekt fibrino- TidsskrNorLregeforen nr. 9, /999; 119 Medisin og vitenskap 1291 PM

4 Plasma-nikotin i arterielt blod (ngtml) Sigaretl - Nicoretle Inhalator Td (min) Figur 2 Pfarma-nikotinnivd (arteriet blod) ved Nicorette inhalator sammenltknet med sigarettreyking (23) genniva og okt trombose- og arytmitendens skyldes ikke nikotin, men forbindelser som dannes under reyking-som CO, prooksidative gasser, glykoproteiner og polysykliske aromatiske hydrokarboner (29). Reyking reduserer den endotelavhengige, men ikke den endoteluavhengige vasodilatasjonen i koronararteriene (30). Mens man i noen studier har antydet at nikotin aktiverer blodplatene, er ikke denne effekten observert ved bmk av nikotintyggegummi. Flere rapporter fra tidlig i rene an- tydet at risikoen for hjerte-og karsykdom eker hos pasienter med koronatsykdom som reykte og brukte nikotinpreparater sarntidig. Disse rapportene er gjennomg'ntt uten at man fant at forekomsten av hjerteinfarkt var smrre enn forventet blant disse pasientene. Dct var heller ingen akning i hjene- og karsykdom blant pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom som bmkte nikotintyggegummi(b$de pasienter som roykte og pasienter som ikke reykte) i opptil fem Ar (31). Noon dam tyder pa at nikonnerstaming bedrer symptomer og objektive tegn til iskemi. I en prospektiv studie var reversible perfusjonsdefekter m$it med enfotonstomografi redusert n2r roykere erstattet sigarettroyking helt eller delvis med nikotinplaster (32). For nesten alle roykere med hjerte- og karsykdom vi] fordelene ved A ga over Ira sigaretheyking til nikotinprepamter veie tyngre enn de mindre farene ved ren nikotintilforsel. Nikotinpreparater under graviditet Sigaretn'eyking er ansvarlig for opptil 10% av perinatal mortalitet (33). Mye av fosterskadene skyldes sannsynligvis CO, som 1292 Medisin og vitenskap hemmer oksygenopptaket hos fosteret. B$de royking og nikotintyggegummi oker fosterets hjertefrekvens i det andre trimesteret og reduserer fosterets pustebevegelser i det tredje trimesteret (34). 1 tillegg bar flere dyremodeller og noen humane studier vist at nikotin reduserer blodtilferselen gjennom a. uterina (35). Nikotinniveet hos fosteret er opptil 15 % hoyere enn hos moren. Disse observasjonene tyder p& at nikotinerstaming vanligvis ikke bar anbefales under graviditet- Hos gravide som rayker flere enn 15 sigaretter daglig og som ikke klarer a slutte, vil allikevel nytten va re sterre ean skadene, hvis de erstatter sigaretter med nikotinpreparater (34). Kotininmetabolismen er fordoblet under graviditet. Kotininniv$ er en bedre marker can selvmpportering nar det gjelder maling av tobakksdose hos gravide (36). Bupropion. Depresjon oker sannsynligheten for myking. Samtidig blir noen reykere deprimert nar do slutter A royke. Nikotin aktiverer frigjoringen av noradrenalin, dopamin og andre nemotransmittere i sentminervesystemet. Dopaminnivaet okes i do sammc hjerneomr3der som pavirkes av narkotiske stoffer (37). 1 tillegg bar raykere mindre monoaminoksidase B i hjemen satntnenliknet med ikke-reykere (38). Enzymet er involvert i nedbrytning av dopamin. Nylig har USAs Food and Drug Administration godkjent bnilc av bupropion ved reykeslutt. Bupropion er en svak reopptakshemmer av noradrenalin og dopamin, men ikke av serotonin, i hjemen. Antatte virkningsmekanismer er at bupropionets effekt pa dopamin etterlikner effekten av nikotin, mens effekten p2 nomdrenalin reduserer symptomer pa abstinens (39). Nocn reykere rapportere at royken uikke smaken, ner de tar bupropion, en observasjon som tyder pa at andre virkningsmekanismer cr mulig. Blant roykere som deltok i en randomisert dobbeltblind studie, ble 44 % av dem som 8kk 300 mg bupropion daglig roykfri etter sju uker, mot 19 % i plaoebogruppen~39). Behandlingen ble stattet en uke for reykeslutt for a sikre at bupropionnivact IA i det terapeutiske omradet.. Tilbakefallsfrekvensen var lik i begge gmpper etter at behandlingen ble avsluttet. Etter ett 'ar var 23 % av deltakeme i bupropiongruppen raykfrie, mot 12 % i placebogruppen. Reykere mcd depresjon, epilepsi eller tidligere hodeskade var ekskludert. Behandlingen hadde ingen cffckt pa depressive s'ymptomer mblt med et standard spetreskjema (Beck depression inventory). Vektekningen var gledelig nok mindre i buprepiongmppen rett etter at behandlingen var avsluttet, men ikke etter ett. dr. De vanligste symptomene som forte til frafall var skjelving, hodepine og utslett. Sevnforstyrrelse og munntorrhet er mer vanlig med bupropion cnn med placebo, men sevnproblemene avtok etter en uke. Tidligere forsek med bupropion som antidepressiv behandling bar vist en risiko pa 1/1000 for epileptiske anfall (39)..I roykesmdien ble ingen tilfeller av epileptiske anfall observert.. Tanken om z kombinere forskjcllige nikotinpreparater for z motvirke abstinens med bupropion mot roykesug proves ut i p4g3en-, de kliniske smdiemnylig er ogsa norlriptyr, lin dokumentert a doble sluttmter blantrey- : : kere bade med og uten depresjon (40) Andrebehandlingsmetoder- Klonidin, buspiron og moklobemid bar vart forsokt i flere randomiserte studier. Klonidin dob/er tidlige sluttrateq men har mange bivirkninger, noe som begrenser anvendelsen (41). Mecamylamin er et antihypertensivt medikament som blokkerer nikotinreseptorene i sentralnervesystemet og reduserer roykesuget. Kombinasjonen mecamylamin og nikolinplaster har gitt lovende resultater sammenliknet med plaster alene i en liten studie (42)_ Del har vrert gjort kliniske studier for a underseke effekten av vigabatrin, et antiepileptisk medikament, p'n roykeslutt (43). 1 studier der man bar benyttet hypnose, bar man ikke verifisert reykeslutt med biokjemiske markerer, derfor er resultatene usikre (10). Akupunktur er sannsynligvis uten effekt (10). Reykere som tidligere bar brukt medisiner mot psykiske lidelser, kan ha nytte av A starte.med disse igjen for reykeslutt for $ dempe tilbakefall av symptomer (44). Konklusjon Opptil 15 %av reykere som ber om hjelp, vil klare'e slutte A reyke ved hjelp av nikotiner- Pidsskr Nor Lsgeforen nr. 9, 1999; Il9 PM

5 I ; 50 atning (45). 1 de flesterandomiserte studiene blir deltakerc regnet som ikke-roykere bare hvis de ikke har reykt en eneste sigarett etter den forste uken fra raykeslutt. I klinisk praksis brukes ikke like strenge kriterier. Mange som begynner a royke igjeq vil gjore flere forsok pa 3 slutte. Potensia]et for 3 pavirke roykeavvenning i praksis er derfor stort. De fleste reykeme kan anbefales a starte med nikotinplaster. Roykere med sterk gmd v fysisk avhengighet og reykere som har al- :odig sykdom, her fa tilrettelagte r'nd om ~,ruk av nikotintyggegummi 4 mg, nikotin nasalspray eller stone plasterdoser. Nikotininhalator er nyttig for roykere med Izv fysisk abstinens, men som savncr noe a gjarc med hendcne. Roykere som bar mislyktes ved bruk av en type nikofinerstatning, bar tilbys en annen form eller kombinasjonsbehandling ved neste forsek. Det er i dag mer akscpt enn tidligere for tanken at for mange roykere er nikotinavhengighet en kronisk sykdom som ikke kan Ilehandles med bare tre maneders nikotiner- ;tatning. Omstillingen av nikotinreseptorcne kan ta eit ar eller mer. Behandlingen bor derfor vare I Icngre tid hos noen, og nedlrappingcn her skje met gradvis can det som er vanlig i dag. Noen roykere vil klare a redusere sigarettforbruket, men ikke slutte helt med hjelp av nikotinpreparater. Denne reduksjonen bar sannsynligvis betydelige positive hetsemessige konsekvenser. Lineratur. A'report of the Surgeon General. The health sonsequences of smoking : cancer. Washington D.C : US Department of Health and Human Services, A report of the Surgeon General. The health cunsequcnccs of smoking : cardiovascular disease. Washington D.C. : US Department of Health and Human Services, A report of the Surgeon General. The health conseque ces of smoking : chronic obstructive lung disease. Washington D.C. : US Dcpartment of Hcalth and Human Services, Frank E, W'inkleby MA, Altman DG, Rockhill B, Fortmann SP. Predictors ofphysicians' smoking cessetion advice. JAMA 1991 ; 266 : Balfour DJK, Fagerstrom KO. Pharmacology ofnicotine and its therapeutic use in smoking cessation and neurodegenerntive disnrders- Pharmacol Ther 1996; 72 : Benowitz NL. Clinical pharmacology of nicotinc. Annu Rev Med 1986 ; 37 : Benowitz NL. Pharmacology of nicotine : addiction and therapeutics. Annu Rev Phannacol Toxicol1996 ;36: Nicotine nasal spray monograph. Chester, England: Adis International Limited, 1993, 9. Silagy C, Mant D, Fowler G, Lodge M. Metaanalysis on efficacy of nicotine replacement therapies in smoking cessatioa Lancet 1994; 343 : Law M, Tang 1L. An analysis of the effecti~cness of interventions intended to help people ;top smoking. Arch Intem Med 1995; 155 : Hughes JR. Treatmenl of nicotine dependence. Is more better? JAMA 1995 ; 274 : 1390-I. 12. Jimenez-RUiz C, Kunze M, Fagersuom KO. Nicotine replacement : a new approach to reduo- ing tobacco-related harm. Eur Respir J 1998 ; II' Hughes JR, Cummings KM, Hyland A. Ability nf smokers to reduce their smoking and its association with future smoking cessation. Addiction 1999 ; 94 : Sachs DPL, Bcnowitz NL. Individualizing medical veatment tor tobacco dependence. Eur Respir ; 9: Fiore MC, Smith SS, Jorenby DF Baker TB. The effectiveness ofthc nicotine patch for smoking cessation. A meta-analysis. JAMA 1994 ; 271 : Sonderskov 1, Olscn 1, Sabroe S, Meillier L, Overvad K. Nicotine patches in smoking cessation: a randomiced trial among over-the-counter customers in Denmark. Am J Epidem?ol 1997 ; 145 : Jorenby DE, Smith 55, Fiore MC, Hurt RD, Offord KP, Croghan IT et al. Varying nicotine patch dose and type of smoking cessation counseling. JAMA 1995 ; 274 : Dale LC, Hurt RD, Offord KP, Lawson GM, Croghan IT, Schroeder DR. High-dose nicotine patch therapy. JAMA 1995 ; 274 : 1353-g. 19. Dale LC, Schroeder DR, Woltcr TD, Croghan 1T, Hurt RD, Offord KP. Weight change after smoking cessation using variable doses of transdermal nicotine replacement. 1 Gen Intem Med 1998; 13 : Sutherland G, Stapleton JA. Russell MAH, Jarvis Ml, Hajek P, Belcher M ct al. Randomised controlled trial of nas al nicotine spray in smoking cessation. Lancet 1992; 340 : Stapleton JA, Suthcdand G, Russell MAIi. How much does relapse after one year emde effectiveness of smoking cessation treatments? Long term follow up of randomised trial of nicotinc nasal spray. BMJ 1998 ; 316 : 830-I Kcclcy EC, Pirwitz MJ, Landau C, Lange RA, Hillis LD, Foerster EH et al. Intranasal nicotine spray does not augment the adverse effects of cigarette smoking on myocardial oxygen demand or coronary arterial dimensions. Am J Med 1996;171 : Nicotine inhaler monograph. Chester, England : Adis International Limited, TennesenP,NorregsardJ ;MikkelscnK,Jergensen S, Nilsson F. A double-blind trial of a nicutine inhaler for smoking cessation. JAMA 1993; 269, Hjalmarson A, Franzon M, Westin A, Wiklund O. Effect ofnicotlne nasal spray on smoking cessation..arch Intem Med 1994; 154 : Fagerstrom KO. Combined use of nicotine replacement products. Health Values 1994 ; 18 : Komitzer M, Boutsen M, Dramaix M, Thijs J, Gustavsson G. Combined use of nicotine patch and gunrin smoking cessation : a placcbo-controlled clinical trial. Prey Med 1995; 24: Puska P, Korhonen 1{l, Vartiainen E, Urjanheimo E-L, Gustavsson G, Westin A. Combined use of nicotine patch and gum compared with gum alone in smoking cessation : a clinical trial in North Karella. Tobacco Control 1995 ; 4 : Benowitz NL, Gourlay SG. Cardiovascular toxicity of nicotine : implications for nicotine replacement therapy. I Am Coil Cardiol 1997 ; 29 : I Campisi R, Czemin J, Schoder Ii, Sayrc 1W, Marengo PD, Phelps ME et al. Effects of longterm smoking on myocardial blood flow, coronary vasomotion, and vasodilator capacity- Circulation 1998 ; 98 : Murray RP, Bailey WC, Danicls K. Bjornson WM, Kumow K, Connetl JE et al. Safety ofnicotine polacnex gum used by 3,094 participants in the Lung Jrealth Smdy. Chest 1996 ; 109 : Mahmarian 1J, MoyB LA, Nasser GA, Nagueh SF, Bloom ME, Benowitz NL ct al. Nicotine patch therapy in smoking cessation reduces the extent ofexercise-induccd myocardial ischema. I Am Coll Cardiol 1997 ; 30 : Kleinman 1C. Picne MB, Madans JH, Land GH, Schramm W F. The effecls ofmaternal smoking on fetal and infem mortality. Am 3 Epidcminl 1988; 127 : Henowitz NL. Nicotine replacement therapy during pregnancy. JAMA 1991 ; 266: Lambers DS, Clark KE. Thc matemal and fet21 physiologic effects ofnicotine. Semin Pcrinatol 1996 ; 20 : KlebanoffMA, Levine Rl, Clemens JD, Der- Simonian R, Wilkins DG. Serum cotinine concentration and self-reported smoking during pregnancy. Am J Epidemiol 1998; 148 : Epping-Jordmt MP, Walkins SS, Koob G, Markou A. Dmmatic decreases in brain reward function during nicotine withdmwal. Nature 1998 ;393 : g. Fowler JS, Volkow ND, Wang G-J, Pappas N, Logan J, MacGregor R et al. Inhibition of monoamine oxidase B in the brains of smokers. Nature 1996; 379: HurtRD,SachsDPL,GloverED,ORordKP, Johnston JA, Dale LC et al A comparison ofsustained-release bupropion and placebo for smok-. ing cessation. N Engl 1 Med 1997 ; 337 : ' ' 40. Benowitz NL. Treating tobacco addiction - nicotine or no nicutine? N Engl I Med 1997 ; 337 : GoudaySQBenawinNL.Isclonidincancffectivc smoking cessation therapy?-0rugs'1995 ; CinciripiniPM,MeCIureJB.Smakingeeasntion : recent developments in behavioral and pharmacologic interventions. Oncology 1998 ; 12.: Morris K. Anliepilcptic dmg.blocks mts' tastc for nicotine. Lancet 1998 ; 352 : American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with nic- - otine dependence- Am I Psychiatry'1996 ; 153 (suppl):i-31. ' Tang 1L, Law M, Wald N. Llow effective is nicotine replacement therapy in helping people to stop smoking? BMJ 1994; 308 : Bokomtaler 1262 t3ornn-cohen S. Blind fur andrts sind 1289 IJcrg:io I', red. Srangerskapsomwn'F i allmrnnpnksis 12NlD t9isclh OV, Kicld.un'f. Snndvoll A. '1'rnn or Smplnnxr ph misbrua a, narkonka dler andre rusmidler 1288 ScncrmanMfl. Den besvdrlige Patienten icrrcgaard P.1'oung TK. 'fbe circumpnlar inui[ UON Thor,en K. E.jann. livstap q~, akiemom Oux Arcn -Hunaen C. Mncn K. lurnmehxen 1319 Ooldstcin SI_ 'fbesexusl caplnnatinn of chadren 1319 Joh:mscn 11. "ITynesn F,M, Holni 1. ScksualiMt p5 aleor 1,332 Haimes A. Donald A, red. Gerting research finding+into Prattice \us>bauni M. Dprfry; tid:' i 7idsskr Nor Lcegejoren nr. 9, 1999; 119 Medisin og vitenskup 1293 PM

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen Lege- midler ved røykeslutt Røyketelefonen 800 400 85 1 Røykeslutt ved hjelp av legemidler Legemidler har vist seg å gjøre det lettere for den som vil slutte å røyke. De fire viktigste suksessfaktorene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften...

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... RØYKESTOPP Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... 9 Hva skjer med kroppen når du slutter å røyke?...

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse,

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 160 70. Per Løkken og Kari Gravem Kvakestad Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, viser

Detaljer

Veileder og praktisk bruk av Champix

Veileder og praktisk bruk av Champix q Veileder og praktisk bruk av Champix q Å slutte å røyke er trolig noe av det beste man kan gjøre for egen helse! 1 Hjerte-/karsykdommer: Røykere i aldersgruppen 55-74 år har en relativ risikoøkning (RR)

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Ombrekking 01-08-16 07.24 Side 1. Sigmund B. Strømme. Idrett og tobakk

Ombrekking 01-08-16 07.24 Side 1. Sigmund B. Strømme. Idrett og tobakk Ombrekking 01-08-16 07.24 Side 1 Sigmund B. Strømme Idrett og tobakk Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Oslo 2001 Ombrekking 01-08-16 07.24 Side 2 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 2001

Detaljer

Helserisiko ved bruk av snus

Helserisiko ved bruk av snus 2014 Helserisiko ved bruk av snus Helserisiko ved bruk av snus Tittel: Helserisiko ved bruk av snus Bestilling: Rkan Design omslag: Per K Layout omslag Foto omslag: Colourbox ---- 3 Forord Helserisiko

Detaljer

Lamotrigin i behandling av psykiatriske lidelser

Lamotrigin i behandling av psykiatriske lidelser Lamotrigin i behandling av psykiatriske lidelser Antiepileptika brukes i økende grad på psykiatrisk indikasjon, men flere former for stemningslidelser responderer ikke tilstrekkelig på behandling med litium,

Detaljer

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo 214 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 16. Angst Forfattere Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo Jill Taube, psykiater, Centrum

Detaljer

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD)

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) Reidulf G.Watten Helge Waal Statens institutt for rusmiddelforskning og

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel malin eberhard-gran lege/seniorforsker, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt Svangerskap og fødsel beskytter ikke mot psykiske vansker

Detaljer

Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø

Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø Et feltstudie om akutte høydesykdommer fra 5 fjell mellom 5000 og 6354 moh. 5. års oppgave stadium IV Medisinstudiet i Tromsø Skrevet av: Henning Warø Andresen Stud.Med. ved det medisinske fakultet, MK06

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Virkninger av snusbruk

Virkninger av snusbruk Virkninger av snusbruk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6 2005 Om rapporten: I løpet av de siste ti årene har salget av snus økt, mens salget av røyketobakk har gått tilbake. Dette har skjedd parallelt

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe

Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe MEDISIN OG FYSIOLOGI Feil livsstil, mer smerte TEKST IVER MYSTERUD FOTO SHUTTERSTOCK Smerte er i utgangspunktet et varsel om at noe kan være slik at årsaken(e) kan fjernes. Det er ofte lettere sagt enn

Detaljer

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg INNHOLD 1.0 Innledning.2 1.1 Problemstilling...2 1.2 Mål og hensikt...3 2.0 Metode...4 2.1 Litteraturstudium som metode...4 2.2 Kildekritikk...5 3.0 Resultater...6 3.1 Fenazon...6 3.1.1 Virkningsmekanismer

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Passiv røyking og risiko for hjerteinfarkt

Passiv røyking og risiko for hjerteinfarkt Norsk Epidemiologi 1995; 5 (2): 135-140 135 Passiv røyking og risiko for hjerteinfarkt Erik Dybing 1 og Tore Sanner 2 1 Avdeling for miljømedisin, Statens institutt for folkehelse, Postboks 4404 Torshov,

Detaljer

Gutten i røyken. Røyker du, spør folk, du som er så sporty? De skulle bare visst; det er jo derfor jeg røyker.

Gutten i røyken. Røyker du, spør folk, du som er så sporty? De skulle bare visst; det er jo derfor jeg røyker. Gutten i røyken Røyker du, spør folk, du som er så sporty? De skulle bare visst; det er jo derfor jeg røyker. Tekst og foto: MARTIN BLINDHEIM Jeg tror det var den sommeren jeg fylte 15. Jeg og en kompis

Detaljer