SUS. Frode Jøsang, Ramsvik utadre=et 5/ Robuste organisasjoner Sikrer emosjonell og sosial kapital som buffere mot slitasje.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUS. Frode Jøsang, Ramsvik utadre=et 5/3-2015. Robuste organisasjoner Sikrer emosjonell og sosial kapital som buffere mot slitasje."

Transkript

1 SUS Frode Jøsang, Ramsvik utadre=et 5/ Robuste organisasjoner Sikrer emosjonell og sosial kapital som buffere mot slitasje.

2 Del 1 Ensomhet

3 Den ensomste var,dligere : En eldre kvinne der mann og venner var døde og som ikke hadde et sosialt ne=verk rundt seg. Den ensomste er nå : Gu4/mann i begynnelsen av 20- årene, med dårlig økonomi, dårlig psykisk helse og lite sosialt ne=verk.( droppet ut- Naver/lever på foreldre/uten vnner)

4 q Det er en klar sammenheng mellom livskvalitet (fysisk, økonomisk, psykisk) og vennskap.vennskapsfaktoren har økt, noe på bekostning av kontakt med familie. q Ensomhet er et subjektivt fenomen og oppfattes ulikt fra menneske til menneske. Ensomhet er en følelse. En kan godt oppleve seg ensom selv om en har venner. En kan være gift eller bo sammen med noen og oppleve ensomhet. Det avhenger av kvaliteten i de sosiale relasjonene. Det er også svært avhengig av vårt selvbilde og selvoppfatning hvordan vi takler opplevelsen av å være alene.

5 Det vikngste kriteriet for god psykiske helse er : 1. Et positivt selvverd ( som øker sosiabilitet, sosial selvtillit og positiv selvhevdelse) 2. Et positivt selvverd ( som gjør oss smidige, fleksible)

6 God psykisk helse Forsterker vårt subjeknve velvære. Skaper vennskap og bygger ne4verk Gjør at vi utvikler oss posinvt både fysisk og mentalt. Er en ballast som reduserer/forebygger problemer og sykdom.

7 Mellomliggende variabel Ensomhet er en subjektiv opplevelse som refererer til diskrepans mellom et individs ønskede sosiale forhold og hans/hennes persiperte sosiale forhold.

8 Ref. Me=e Marthinussen Aanes, 2010 «Dårlige forhold gir dårlig helse» Tilhørighetsteori sier oss at det er sammenheng mellom posinve og neganve relasjoner og helse og at det er avgjørende for et menneskes helse at det inngår i meningsfulle, gjensidige sosiale relasjoner og at sosial kontakt med andre er relanvt stabil og hyppig. Ensomhet er en opplevelse vi får når Nlhørighetsbehovet vårt ikke blir innfridd. Likevel så går det an å oppleve ensomhet, selv om man omgås andre og selv om man er sammen med andre. Sosialt stress er en direkte kilde Nl ensomhetsfølelse og helseplager og utløses owe av : 1. At en føler at det blir krevet for mye av deg. 2. At man opplever å bli hakket på eller trakassert. 3. At mennesker man omgås Nl daglig misliker hverandre.

9 Økende ensomhet en myte eller? Det er færre som opplever total ensomhet og isolasjon i dag enn Bdligere. Blant barn og unge er det en halvering av ensomhetsfølelse for gu=er fra 90- tallet og en tredjedel nedgang i ensomhetsfølelse for jenter. 12% av barn og unge opplever at de er upopulære. Det er flere som opplever at de har venner nå enn Ndligere, men færre som har bestevenner. Det har skjedd en større oppløsning i sosiale bånd for gu=er enn for jenter med sterk nedgang i te=e/nære relasjoner ( bestevenn) Halvering av personer som opplever at de ikke har en nær fortrolig (bestevenn) fra 80- tallet ( 27% Nl 14% på tallet) Det er ikke gi= at man blir ensommere bare fordi om man blir eldre, fordi andre forhold er mer avgjørende enn alder. Ekteskapet er en større besky=else for ensomhetsfølelse for menn enn for kvinner.

10 Ulike ensomhetsdimensjoner. 1. Den sosiale ensomhet Fravær av vennskap, sosiale ne=verk og sosiale stabile relasjoner. 2. Den emosjonelle ensomhet Manglende følelse av og opplevelse av sosial stø=e, trygghet og Nlhørighet. Fører owe Nl neganve følelser og ubehag. 3. Den eksistensielle ensomhet Den eksistensielle ensomhet er kny=et Nl den emosjonelle ensomhet, og det kan derfor være vanskelig å skille dem fra hverandre. Det er imidlernd vesentlige forskjeller. Veldig forenklet kan man si at den eksistensielle ensomhet foregår i hjernen og den emosjonelle i hjertet. Følelse av tomhet, håpløshet og meningsløshet. Fører owe Nl neganve tanker og neganv persepsjon.

11 q Stor sammenheng mellom å bo alene og å oppleve ensomhet. Sammenheng mellom å bo alene og tendens til lav sosial støtte. Hver 5. nordmann bor alene. Dobbelt så mange menn ( ¼) som kvinner bor alene (1/8). Flest yngre menn og eldre kvinner. q Snaut hver 5 nordmann har kontakt med sin familie sjeldnere enn 1 gang pr mnd. q 1 av 6 har ingen eller svært liten kontakt med egen familie. q Familiekontakt øker med stigende alder.( fra 45 år)

12 q 2% av befolkninger har ingen de kan stø=e seg Nl, be om hjelp verken praknsk eller sosial/emosjonell stø=e. q 28% av befolkningen er li=, noen ganger,owe preget av ensomhetsfølelse. q 6% av befolkningen har ikke ha= kontakt med noen venner siste mnd ( mer enn halvering fra %) q 17% av de som har helseproblemer har ikke ha= kontakt med venner siste mnd ( ref. 7%)

13 25% av de som har lav inntekt har ikke hatt kontakt med familien siste mnd 30% av de med helseproblemer. Sosial kontakt ( venner/familie) Kjønn er en viktig faktor Økonomi er vikngere enn kjønn Topp risiko: Yngre mann/eldre kvinne -dårlig økonomi-med helseplager særlig psykiske) Helseplager er en enda vikngere faktor for sosial kontakt enn både alder, økonomi og kjønn Alder er en vikngere faktor enn kjønn og økonomi Psykiske helseplager er viktigere for lav sosial kontakt enn somatiske)

14 Klar sammenheng mellom : Psykiske helseplager Ref. Me=e Marthinussen Aanes, 2010 «Dårlige forhold gir dårlig helse» Vansker i nære relasjoner q Angst q Depresjon q SomaNske plager q Søvnvansker q Stress Ensomhet oppstår owe når en persons sosiale ne=verk innskrenkes eller nær kontakt med andre brytes owest som følge av tap av ektefelle, partner, det å bo alene, av isolering eller av utestengelse.

15 Skumle kombinasjoner Psykiske helseproblemer ( angst-stresslidelserdepresjoner-selvverdsproblemer) Å oppleve seg ensom og utenfor Vanlig kobling Å ha mestringsproblemer Å bli utsa= for mobbing og krenkende aferd

16 Sammenheng Lav sosial integrasjon slår både ut i forhold til opplevd ensomhet, men også i forhold til identifikasjon med klasse, skole og skolefag. Ref. Spes ped 0114 «Er ensomhet en viktig faktor?» Mjåvatn&Frostad side Manglende opplevd støtte og tilknytning/ tilhørighet til klasse og skole. Faglige mestringsproblemer Sosial isolasjon (ensomhet) Sterkest faktor.52 Minkende/lav og eller umotivasjon. Tendens til å gi opp/slutte

17 Øker deres opplevelse av ensomhet Klar sammenheng mellom opplevd ensomhet og personlighetsfaktorer, Ndligere sosiale erfaringer og ensomhetsfølelse: Personlighetsfaktorer : Kategori 1 : OpNmisNske PosiNve mennesker Opplever owe mer sosial stø=e Ref. Me=e Marthinussen Aanes, 2010 «Dårlige forhold gir dårlig helse» Påvirker deres evne Nl sosial konflikt- og problemløsning Mindre ensomhetsfølelse Kategori 2 NegaNve KriNske PessimisNske mennesker Har mindre Nllit Nl andre Bruker og har mindre sosial stø=e Påvirker deres evne Nl konflikt og problemløsning

18 Beskyttelse Vennskap i lys av risiko og besky=else Intelligens Temperament. God Sosial kompetanse Oppdragelsesmønstre ( emosjonell stø=e) Fravær av familieproblemer Opplevelse av sosial stø=e ( Nlgang på nære andre) God psykisk helse. Inkluderende nærmiljø/skolemiljø.

19

20

21

22 Brita Nilsson : Doktoravhandling : Savnets tone i ensomhetens melodi 2004 Modellen Nl Brita Nilsson polariserer ensomhet som helse og ensomhet som lidelse. Hver av disse har tre nivåer. Nivå 1 : Ensomhet som helse I ensomhet som helse er første nivå kny=et både Nl noe godt og vondt, gjerne kny=et Nl savn og lengsel, men også håp. Nivå 2 Ensomhet som helse Neste nivå innebærer en erkjennelse av ensomhetens betydning i det menneskelige fellesskapet. Her finner man en gradvis erkjennelse av livslidelsen. Nivå 3 Ensomhet som helse På siste nivå erkjennes ensomhetens betydning for selvets autonomi. Nivå 1 Ensomhet som lidelse I ensomhet som lidelse er første nivå kny=et Nl ubehag. Her finner man normalangsten, hvor mange søker massen for å få avkobling - det Nilsson kaller en lengsel i trengsel. Nivå 2 Ensomhet som lidelse I neste nivå oppleves ensomheten som smerte, man finner en bevisst eller ubevisst flukt bort fra normalangsten. Nivå 3 Ensomhet som lidelse I siste nivå ytrer ensomheten seg som en opplevelse av dyp forla=het, man føler seg gudsforla=, ulykkelig. Man avskjærer seg fra fellesskapet, og kan risikere en alvorlig psykisk lidelse.

23 Nyere former for vennskap : Dagens oppvoksende generasjon beskriver og definerer ulike former for vennskap : Nære venner (bestevenner) : Som jeg er fortrolig med, deler hemmeligheter med, som jeg stoler på. Preges av sterk gjensidighet. Høy støttefaktor. Gode venner : Som jeg er mye med, men ikke deler alt med, er selektiv. Venner : Som jeg er en del med og snakker om dagligdagse ting. Nettvenner : Som jeg bare treffer i den virtuelle verden. Betydningen og fortroligheten med slike venner vil være avhengig av hvilke andre typer vennskap jeg har. Bekjentskaper : Som jeg hilser på, slår av en prat med.

24 Hvem blir jeg venn med? 1. De som er mest like oss. 2. De som responderer ( viser at de liker oss) 3. De som vi opplever som a=raknve Myten om komplementaritet stemmer ikke.

25 Den svenske sosiologen Yerko Rojas (2014) har analysert hva det er i barndommen som kan gjøre at noen får høyere risiko for selvmord og selvmordsforsøk som ung voksen. Han fant at en tydelig sammenheng mellom ensomhet i barndommen og forhøyet risiko for selvmordsadferd senere i livet. 3 ganger økt risiko Gu=er i års- alderen som oppga at de som owest var ensomme løp en tre ganger høyere risiko for senere selvmord, enn gu=er som for det meste var sammen med andre barn eller voksne. - Av spørsmålet framgår det at det ikke handler om å være ensom iblant, eller i perioder, understreker Yerko Rojas. Han jobber ved InsNtu= for sosialforskning ved Universitetet i Stockholm og har nylig skrevet doktorgrad om ensomhet og selvmord. I skoleundersøkelsen han har lagt Nl grunn, ble barna spurt om hvem de var sammen med for det meste. Gu=er som oppga Jeg er mest ensom, hadde økt selvmordsrisiko i årsalderen.

26 Nettvenner som fenomen Hypoteser : Ensomme mennesker blir mindre ensomme i hverdagen når de oppnår virtuelle vennskap/ sosial stø=e på ne=et. De mest populære som også har fysiske venner vil også oppleve høyere popularitet og sosial stø=e på ne=et. De som har minst venner i det virkelige liv, vil også få mindre stø=e / færre vennskap på ne=et og få bekrewet at de har få venner. ( færre likes) Antall likes påvirker deres sosiale selvbilde i særlig grad.

27 Vi er også forskjellige i vår holdning Nl vennskap : Ny4eperspekBvet Vi kan hjelpe hverandre og stø=e hverandre. GledesperspekBvet Vi kan gjøre kjekke Nng sammen, ha det kjekt og moro. DydsperspekBvet Varme, gjensidighet, fortrolighet,ømhet,omtanke,åpenhet

28 Del 2 Emosjonell kapital som motvekt mot utbrenthet

29 Emosjonell kapital En posinv energi som fremmer posinve følelser og som gjør oss mer robuste og motstandsdykbge og mindre sårbare.

30 Sentrale faktorer som skaper energi 1. Grad av Blknytning Bl skolen. (Genererer posinv energi) Avhenger av : a. Forholdet mellom kolleger 1. Lærerne på vår skole har Nllit Nl hverandre. ( Nllit) 2. Det er ok å diskutere følelser, bekymringer og frustrasjoner med andre lærere. (empan) 3. Lærere som står på, får høy grad av respekt fra sine kolleger. (innsats) 4. Lærerne respekterer kolleger som er dyknge i si= arbeid. ( kompetanse) a. b. Forhold mellom ledelse og personalet ( 2 dimensjoner) Tillit Nl vår leder + Vår leders tydelighet 2. Opplevelsen av å være en del av et posibvt voksenmiljø. (genererer posinv energi og fremmer trivsel og Nlhørighet) Særlig vikng er kvaliteten av samarbeidet på team. De=e har stor betydning for opplevd mestring og påvirker Nlhørigheten Nl skolen vår.

31 Teamets betydning : Lisbeth Brudal : Fagbokforlaget 06 : Positiv psykologi 56,9% flere av de som var medlemmer av veldefinerte team opplevde bedre jobbmestring og økt tilhørighet til arbeidsplassen enn de som ikke var teammedlemmer eller var medlemmer i team som fungerte dårlig. Bedret jobbeffektivitet Høyere grad av trygghet og subjektivt velvære Høyere trivsel

32 Teamutvikling kan være et forebyggende tiltak i skolen for å redusere konflikter i det voksne miljø og bedre det sosiale klima og redusere mobbing blant kolleger. Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn i arbeidslivet for øvrig. Konfliktnivået mellom leder og ansatt ( rektor-lærer) er høyere enn i andre yrkesgrupper og også konfliktnivået mellom lærere.. 44% av lærerne hadde ofte eller av og til opplevd et dårlig forhold mellom ledelse og ansatte Ref.Ståle Einarsen, Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Utdanning 17/06 side 23 Tallet for andre yrkesgrupper er 28%

33 25% av lærerne hadde ofte eller av og til opplevd et dårlig forhold til andre lærere, mens 18% gjør det samme i andre yrkesgrupper. 34% av lærerne hadde ofte/av og til opplevd dårlig samarbeidsklima. Tallet for andre er 22%. 36% av lærerne hadde oppgitt at de føler seg ille til mote eller nedfor en gang pr mnd eller oftere pga kritikk eller vanskeligheter på jobb. Andre yrker 27%. Minst 3500 lærere opplever seg trakassert og mobbet av sine kolleger eller sin ledelse.

34 KollekNve mestringsstrategier og mestringsforventninger q Betydningen av COLLECTIVE EFFICACY. ( når et kollegium har troen på suksess, at de skal lykkes, at de er kompetente Nl å løse de ufordringene de står overfor i fellesskap, så samsvarer de=e enormt med grad av ufordringer i skolen. q Stor sammenheng mellom Felles mestringsforventninger og individuell mestring og mestringsforventninger. Atferdssenteret, Oslo 2012

35 Å oppleve troen på mestring i hverdagen Kollektive positive mestrings-forventninger Tro på at vi har kompetanse Tro på at vi skal løse utfordringene i hverdagen hvis vi står sammen. Troen på vår organisasjon. Troen på oss selv og vår felles kraft og innsats. Troen på at bare vi står på og ikke gir oss, så skal det gi resultater. Atferdssenteret, Mari-Ann Sørlie 2012 Utfordringer i hverdagen Den faktor som er mest avgjørende for hvordan vi mestrer våre utfordringer. Samsvarer sterkt med grad av utfordringer

36 Kapital- begrepet For at vi skal kunne trives på jobb og «holde ut» over tid så er vi avhengig av at det er god balanse mellom : Balanse Den positive energien jobben og samværet med kolleger og/ eller elever gir oss i det daglige Tilførsel Uttapping av energi i det daglige i samspill med kolleger og/ eller elever. Uttømming

37 Vår felles emosjonelle virkelighet på vår skole: «Den ånd og stemning som preger vårt voksne miljø» på vår skole.» Jan Spurkeland :Relasjon spedagogikk,fagbokf orlaget 2014 q Denne ånden fremmer våre posinve eller neganve følelser og har stor betydning for vår trivsel og Nlhørighet og Nlknytning Nl skolen vår og har stor betydning for den psykiske helsenlstanden i et personale. q Tonen q Atmosfæren q Vennligheten q Den posinve nysgjerrigheten mot andre q Høfligheten q Hjelpsomhet q Hvordan de tar imot «fremmede» Har stor betydning for den emosjonelle virkeligheten i vår undervisning ( inkluderende holdninger) Har stor betydning for hvordan vi forholder oss Nl de elevene som sliter.

38 Ulike typer kapital v Rasjonell kapital : Oppleve å inneha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse v Emosjonell kapital : Glede, energi og begeistring i jobben. v Sosial kapital : Selvverdsbekreftelser og relasjonsbygging.(feedback og samhold) v Spirituell kapital : Se at en gjør en forskjell for noen, at jobben settes inn i et større perspektiv ( mening og sammenheng)

39 Faktorer i skolen som skaper trivsel og reduserer risiko for utbrenthet Skaalvik&Skaalvik :»Skolen som arbeidsplass «Bedre skole 3/2014) 1. Arbeidet med og samværet med de som er yngre enn deg ( som f.eks elever) 2. Se elever som utvikler seg positivt både faglig og sosialt. 3. Selve arbeidet med skolefagene-både undervisning og forberedelser. 4. Variasjon-ingen dager er like-det uforutsigbare i yrket. 5. Selvstendighet i yrket.(det autonome aspektet) 6. Kontakten med kolleger

40 Besky=elsesfaktorer mot utbrenthet Autonomi Trygghet i anse=elsesforhold Fysisk trening Fravær av fysiske plager Stolthet over arbeidssted og eget arbeid. Oppleve å ha Blpassede uvordringer. Tydelige og avklarte forventninger og ansvar. Tillit Nl og fra ledelsen. Stø=e og anerkjennelse fra ledelsen. Generelt stø=ende og posibvt arbeidsmiljø. Stø4ende kolleger. (team) PosiBve hendelser, følelse av å lykkes i jobben, posinve Nlbakemeldinger og verdsepng.

41 Tiltak mot utbrenthet Tilpassede utfordringer Oppleve anerkjennelse og å få positive tilbakemeldinger Positiv oppmerksomhet ( bli sett) Oppsummering fra diverse forskning hentet fra Stamnes, 2014 Opplevelse av Autonomi Medbestemmelse Opplevd tillit Støttende arbeidsmiljø

42 For å kunne gi noe Nl andre/ elever- kolleger- lærere Du må fylle ditt emosjonelle reservoar For å kunne fylle andres emosjonelle reservoar Mitt reservoar Ditt reservoar

43 Manglende Emosjonell kapital Slitasje og utbrenthet

44 Begreper Utma=else Burn- out Slitasje Stress Midtlivskrise Disillusjonert Depresjon Utbrenthet Utladet Liker best de=e begrepet fordi det har noe posinvt og opnmisnsk ved seg : «Vi kan lades opp igjen».

45 Stresslidelser Fysiske årsaker Primærårsak ( helseplager- sykdom) Psykiske årsaker : Psykiske belastninger Påvirker hverandre Kombinerte årsaker Primærårsak Stresslidelser

46 Lazarus 1984 : Prosessmodell for stress og mestring. Potensiell stressfaktor Min første vurdering : Hva er meningen med denne hendelsen? Hvordan vil den påvirke mitt velvære? Irrelevant hendelse Stressende hendelse Positiv hendelse Sosio-økologiske mestringsressurser Skade Trussel Utfordring Personlige mestringsstrategier Min andre vurdering :Hva kan jeg gjøre? Hva koster det meg? Hvilket utfall forventer jeg? Problemfokuserte Mestringsstrategier Resultat Emosjonelt fokuserte Revurdering:Mindre/mer Revurdering: /mer stress? stress? Bedre/verre følelser?

47 Emosjonsfokuserte strategier 1. Gjøre mer av det som ikke ny=er. ( mer av det samme) 2. Skylde på andre. 3. Klandre andre. 4. Ikke be om hjelp. 5. Ikke ville mo=a hjelp. 6. Bli emosjonell ( sint) 7. NegaNve tanker ( det kommer aldri Nl å bli bedre- jeg kan ikke gjøre noe med de=e etc.)

48 Problemfokuserte strategier q PosiNve tanker ( de=e skal jeg få Nl) q Be om hjelp q Kunne ta imot hjelp q Søke kunnskap q Ha tro på at Nng kan endres. q Nypggjøre seg strategier q Være villig Nl å endre noe, seg selv.

49 Emosjonell sårbarhet Ulike følelser kny=et Nl sin yrkesutøvelse : ( Skaalvik&Skaalvik, 2012 )Skolen som arbeidplass,universitetsforlaget Tegn på energi PosiNve følelser Tegn på synkende-lite emosjonell energi NegaNve følelser Glede Fascinasjon Stolthet Undring Spenning Entusiasme Robusthet Tristhet Maktesløshet Frustrasjon Skuffelse Desillusjonert Skyld Skam Sinne Frykt Sårbarhet

50 Mangel på energi Slitasje, burn out Trekker seg unna, endring av persepsjon og fortolkning Emosjonell utslitthet Depersonalisering av kolleger og elever Redusert tro på egne ressurser og muligheter Reduserte mestringsforventninger 1. Økende fysiske plager 2. Følelse av hjelpeløshet 3. Ikke se sammenheng mellom respons og resultat ( oppleve at en investerer mye uten å få noe igjen) 4. Opphoping av negative følelser 5. Trekke seg fra personer/situasjoner som fremmer negative følelser. 6. Økt følelsesmessig avstand til andre. 7. Ineffektivitet og lav produktivitet ref. Maslach&Jackson,1981

51 Læreryrket skiller seg markant ut i forhold Nl opplevd stress. Ref. Mykletun : I : Troness og Mathhisen : Utbrent- krevende jobber- gode liv?» q Lærere i 40- årene ser ut Bl å være mest sårbare for slitasje. Hvorfor skiller læreyrket seg ut? o o o o o o Låst i rolle med mulbforventninger, ( fra mange ulike samarbeidspartnere) Ndspress.( mange oppgaver) og mangel på kvalitetskriterier ( når er det godt nok- alt kan allnd gjøres bedre) Mange pliktrelasjoner som vi ikke kan melde oss ut av. ( må samarbeide med andre selv om kjemien ikke er Nl stede, kan ikke velge bort relasjoner vi opplever belastende f.eks ufordrende elever-»vanskelige» foreldre-»vanskelige» kolleger etc. Yrket er i seg selv et emosjonelt yrke der posinve følelser er akseptert, men ikke neganve følelser. Opplevelse av manglende stø4e og «svik» fra hjelpesystemene. Få faglige utviklingsmuligheter. Sterkt utviklings- og endringspress.

52 Spesifikke belastninger for sykepleielærere Ref. Stamnes 2014 : Betraktninger om utbrenthet blant sykepleielærere, Høgskolen i Nord-trøndelag Omsorgsyrker er ekstra utsa= for utbrenthet og betraktes som et primærproblem. Årsakene er sammensa4e men opplevd stress over Nd er en vikng kilde. Stressfaktorer spesifikt for sykepleielærere kan deles i 4 kategorier : Arbeidsmengde- Nd- kommunikasjon- samarbeid. Et flertall av sykepleielærere opplever belastningen for stor ( varierer mye ved ulike undersøkelser og ulike arbeidssteder fra min 43,3%- 46,2% Nl max 67%)

53 Spesifikt for sykepleie lærere: Høy forekomst av Ndsstress Høy generell arbeidsbelastning RelaNv høy forekomst av interpersonlige vansker ( samarbeidsproblemer i det voksne miljø og Nl sykepleierelever som sliter) Sykepleierlærerne skal forholde seg både Nl teori og praksis, undervisning og veiledning. Det er forventninger om aknv deltakelse i skolens virksomhet, i råd og utvalg. De skal både undervise, drive forskning og utviklingsarbeid. De skal administrere kurs og seminarer. Lærerkompetansen i sykepleierhøgskolene er relanvt lav og står ikke i forhold Nl alle forventningene.

54 Ref. John H Stamnes, Høgskolen i Nord- Trøndelag 2014 Årsaker Nl utbrenthet Sammensa4e årsaker: Eksponert for stress over Bd Opplevelse av meningsløshet Manglende muligheter for selvaktualisering (føle at du lykkes, får brukt dine kvaliteter) Opplevelse av manglende selvaksept, selvrespekt, selvaktelse Ikke føle seg respektert av andre. Kny=et Nl yrkesrolle. Organisatorisk forhold Fysiske belastninger Arbeidspress ( manglende eller uklare forventninger, manglende Nd ) Konflikter på arbeidsplass Manglende opplevd stø=e fra kolleger og ledelse m.m

55 Stress for kunnskapsarbeidere ref. Semmer et al,2007 Når vi har for lite eller for mye å gjøre. Når Nng er dårlig organisert Unnasluntring av kjedelige eller ekstra krevende arbeidsoppgaver og miljøbyggende arbeid. Dårlige teknologiske løsninger Gjentakende forseintkomming Nl møter og dårlig møtekultur Endrede rammebenngelser som ikke er kommunisert. Individualisering av kontakt utad For stor avstand mellom krav og muligheter Å være alene i arbeidssituasjonen. Utydelig ledelse Å ikke bli se=, å ikke bli hørt. Avtalebrudd

56 Opplevde belastninger i skolen Skaalvik&Skaalvik :»Skolen som arbeidsplass «Bedre skole 3/2014) Tidspress Takle variasjon i elevenes forutsetninger Disiplinproblemer Relasjonelle problemer og samarbeidsproblemer Manglende autonomi Verdikonflikter Stadige endringer og omsnllinger Mangel på medinnflytelse

57 Konsekvenser av utbrenthet er Nedsa4 Arbeidsevne q Følelser av avmakt og hjelpeløshet q Svekket kreanvitet q Lavere produknvitet q Opplevelse av stress q Redusert arbeidslyst q Større sykefravær Ref. Sintef : Robust Organisering

58 Stress og læring q Fører Nl redusert kreanvitet/økt rigiditet q Nedsa= utholdenhet q Nedsa= evne Nl å huske q Nedsa= evne Nl å konsentrere deg. q Økt grad av utse=else ( prokasnnering)

59 Utvikling av utma=else Fasene kan arte seg annerledes når man blir utbrent e=er lang Nd med overbelastning, for eksempel over 10 år, i stedet for kort og raskt som ved korpds- ekstrembelastning. Selv om fasene muligens best beskriver fasene ved korpds- ekstrembelastning, kan de likevel bidra Nl forståelse for dem som har bli= utbrenthet e=er år med tæring på krewene. Ref. Linn Ane=e Solberg

60 Utma4else : Kroppens normalnlstand er "avspent Nlstand". Men har kroppen vært i stresset Nlstand over Nlstrekkelig lang nok Nd, kommer kroppen ut av likevekt. Den vil e=er hvert "tro" at stresset Nlstand er det normale, og dermed etableres en ny normal Nlstand - slik figuren viser. I Nllegg Nl de=e, vil hormonet som "slår av" stressresponsen miste sin virkning. Kroppens ressurser vil nå kun brukes på "stressen" og andre viknge funksjoner lider under de=e. Forbruket av krewer/energi er stort, men innhennng av næring er minimal. Nå går det for alvor nedover Ref. psykologisk aferdsviter Linn Ane=e Solberg om kronisk stress. Normal Blstand : Makter å roe seg ned e=er relanvt kort Nd. Småstresset : Tar lenger og lenger Nd før en klarer å ro seg ned. Kronisk stress Varer situasjonen over Nlstrekkelig lang nok Nd, blir kroppen e=er hvert ute av stand Nl å komme ned på normalnivået - den er nå kronisk stresset.

61 Stresshormoner er en betegnelse vi bruker om hormoner som skal forberede kroppen på yte li= ekstra når det kreves. Disse hormonene fører Nl økt hjertefrekvens at mer blod ledes Nl musklene økt lungeaknvitet økt utskilling av glukose fra lever og muskler senket immunforsvar De=e er viknge prosesser som er nypge i utgangspunktet, men de er ikke sunne dersom de pågår hele Nden. Kroppen kan ikke være i beredskap hele Nden uten at det går utover noe. Det er derfor sannsynlig å anta at vedvarende stress kan føre Nl at vi blir syke. Trond H. Diseth avdelingsoverlege, professor dr.med. Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon, Barne- Barneklinikken, Rikshospitalet

62 Ref. Professor Lars Weisæth : Helsenytt Manglende mestring Stress-reaksjoner l Adrenalin : Hjerte og karsykdommer ACTH : Søvnproblemer og sterke humørsvingninger. STRESSHORMONER HPA : Depresjon. Professoren mener at sosial støtte er særlig viktig ved stressbelastninger : 1. Følelsesmessig støtte : Oppmuntring, trøst, involvering. 2. Informativ støtte : Råd, praktisk hjelp. 3. Bekreftelse : Støtte ved valg av løsninger, ros underveis etc.

63 Det farligste ved stress er utskilling av CorNsol Ø Stress fører Nl økt produksjon av glukokornkoider (cornsol) som frigjøres i hypothalamus- hypofyse- binyrebark aksen Ø GlukokorNkoider skader hjernens utvikling Ø Gjenta= stress Ndlig i livet kan føre Nl endring av utviklingen av flere sentrale hjernestrukturer som hippocampus, corpus callosum og amygdala.

64 Symptomer Det er naturlig å bli sliten og å bli opplagt igjen e=er å ha hvilt seg. Når vi derimot ikke får hvilt oss, eller fortsa= er sliten e=er å ha hvilt, kan det være et tegn på usunt stress. Følgende kan også være symptomer på stress: følelsesmessig ustabilitet trang Nl å gråte manglende konsentrasjon vedvarende tre=het irritabilitet hjertebank søvnvansker magesmerter hodepine Trond H. Diseth avdelingsoverlege, professor dr.med. Barne og ungdomspsykiatrisk seksjon, Barne- Barneklinikken, Rikshospitalet

65 Det er mange symptomer på at man nærmer seg utbrenthet. Her er de vanligste symptomene. Forandringer i: personlighet appen= søvnmønster seksuell appen= vekt Andre symptomer: hudutsle= hodepine glemsomhet pusteproblemer økt røking og/eller alkoholinntak gjentagende forkjølelse eller kroniske infeksjoner søvnløshet høyt blodtrykk krew smerter i bringen kortpustet halsbrann sure oppstøt dårligere jobbprestasjoner både i kvalitet og kvanntet kvalme svimmelhet langnds- og korpdshukommelsen svikter utma=else tre=het apan konsentrasjonssvikt klarer ikke slappe av te=/tørr munn og strupe muskelsmerter hyperaknvitet hypersensinvitet depresjon isolasjon aggresjon

66 Stress reduserer vår kapasitet/er også et resultat av at vår kapasitet synker Langvarig stress utskiller ulike hormoner som påvirker : 1. Søvn 2. Hjerterytme/blodtrykk 3. Tenkning ( rigiditet) ( husker dårligere- problemer med fokus, utholdenhet og konsentrasjon- sliter med problemløsning etc) 4. Sosial fungering ( f.eks øker tendens Nl sosial isolasjon/å ikke søke hjelp/sosial stø=e) 5. Tapper energi og øker sannsynlighet for depresjon.( klar sammenheng mellom stress og depresjon) 6. Øker sannsynligheten for innøvd inkompetanse og emosjonsfokuserte strategier.

67 Verdibørs emosjonell energi/kapital 1. Jeg opplever at personalet gir meg posinv energi i hverdagen. 2. Å være sammen med unger hele dagen gir meg energi og holder meg «ung». 3. Det gir meg energi i møtet med mine elever å se at jeg utgjør en forskjell. ( at jeg kan påvirke elevene i posinv retning, at elevene utvikler seg posinvt) 4. Jeg føler sterk Nlknytning Nl arbeidsplassen min og er stolt av den og hva vi har få= Nl sammen. 5. At skolehverdagen min er så uforutsigbar, variert, spennende og ufordrende gir meg posinv energi. 6. Jeg opplever i hverdagen at jeg har den energi og kompetanse som skal Nl for å mestre de ufordringene jeg står overfor. 7. Jeg opplever i hverdagen at jeg får mye posinv feedback fra ledelse, eleve, og kolleger, og de=e gir meg energi og mot Nl å stå på. 8. Jeg opplever at jeg er i flytsone ( har den kompetanse og også den stø=e og hjelp som skal Nl for å takle de ufordringene jeg står overfor i hverdagen)

68 Eks. på Stressmestringsmodeller

69 Kartlegge stressorer innen 3 kategorier : 1. Understimulans : Ensomhet-depresjon. 2. Sosiale bekymringer : Død, skillsmisse, foreldreproblemer,oppvekstvilkår etc. 3. Overstimulans : Travelhet, krav og forventninger ( egne og andres) Dagligdags stress er farligst Positivt stress som stimulerer Negativt stress som ødelegger. Sterk økning og langt flere barn er innlagt med stressrelaterte vansker i løpet av de 4 siste årene. (ca 30% økning) Daglige hjelpemidler : Ritualer og systemer. Dagsplaner, dagsoversikter. Humor Fysisk aktivitet Avslappingsøvelser Mentale modeller ( forstå)

70 Steg 1 : Hva er det som gjør deg stresset? Å ikke ha kontroll Å ikke få informasjon Å kjenne seg annerledes. Å ha for mye å gjøre. Å ha for lite å gjøre? Å ikke trives i klassen. Ref.

71 2. Å takle litt stress. 1. Sett opp ei liste over det du må gjøre i prioritert rekkefølge. 2. Ut fra den prioriterte lista så lager du en dagsplan. Dersom dagen skulle bringe inn nye elementer som du må gjøre, så stryk fra den opprinnelige dagsplanene. 3. Belønn deg selv dersom du klarer å overholde dagsplanen din med noe som du opplever som positivt selv.

72 3. Stor stress-mestringsmodell Dette er viktig for meg å få gjort. Dette kan jeg selv gjøre noe med. Dette er ikke så viktig for meg å få gjort. Dette kan jeg ikke gjøre noe med, forandre på.

73 Generell stressreduksjon : Øke fysisk aktivitet Lær deg riter/avslappingsøvelser Våg å si nei. Prioriter ting/aktiviteter som gjør deg glad. Fokuser på muligheter. Endre kosthold Planlegg dagen Jobb jevnt. Ta deg systematiske pauser Sett deg realistiske mål.

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

HOLD DEG FRISK! Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv.

HOLD DEG FRISK! Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv. 1 HOLD DEG FRISK! Foto: M. Stähli Hvordan bevare motivasjon og arbeidsglede. Forebygging og mestring av stress på arbeidsplassen i et samfunnspsykologisk perspektiv. Av Psykolog Wenche Ilmork. Levert som

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Selvbildet. Psyk opp Monica 2015. Lenden, avd. Ramsvik utadre?et v/frode Jøsang

Selvbildet. Psyk opp Monica 2015. Lenden, avd. Ramsvik utadre?et v/frode Jøsang Selvbildet Psyk opp Monica 2015 Lenden, avd. Ramsvik utadre?et v/frode Jøsang q Selvbilde : Hvordan vi beskriver oss selv og hvilke tanker vi har om oss selv. q Selvtillit : Ofte basert på prestasjoner.

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Barn som flytter med fokus pa tilknytning og identitetsutvikling Torbjo/rg Trana Torbjørg Trana Barn som flytter med fokus på tilknytning og identitetsutvikling

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052

Syke barn i familien. til foreldre og andre voksne. Informasjon og veiledning. program for foreldreveiledning BUF00052 program for foreldreveiledning BUF00052 Syke barn i familien Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Elin Hordvik og Marianne Straume program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer