Nytteverdien av helhetlig utredning i arbeid med personer med rusmiddelavhengighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytteverdien av helhetlig utredning i arbeid med personer med rusmiddelavhengighet"

Transkript

1 Nytteverdien av helhetlig utredning i arbeid med personer med rusmiddelavhengighet Eva Karin Løvaas Psykologspesialist Klinikksjef Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene Flyen 30, 5259 Hjellestad Tel.: , , Fax.: , e.mail:

2 Livsbegrensende eller livsfremmende betegnelser? Det hersker fra ulike hold motstand mot å kategorisere med bruk av diagnostiske betegnelser Motstanden er større vedrørende psykiatriske diagnoser enn f.eks somatiske diagnoser Noen diagnosen spesielt utsatt Årsakene til motstanden til diagnosesetting kan være mange Personlige politiske interesser

3 Først kom AD/HD over Atlanteren til Norge. Nå kommer bipolar lidelse for barn. I USA er en liten jente død. Aftenposten

4 NPF Høringsuttalelse vedrørende regjeringens strategiplan for arbeid og psykisk helse Lettere psykiske lidelser, angst og depresjon, er den diagnosegruppe som øker mest i dag, og som står for halvparten av alt langtidsfravær blant mennesker under 40 år. WHO har varslet at depresjon i år 2020 vil være på andreplass over de sykdommene som koster verdenssamfunnet mest. Arbeidet med den nevnte strategiplanen bør være et viktig skritt på veien mot et Norge der det er like selvfølgelig å få god og rask helsehjelp for sin panikkangst som for sin halsbrann. Slik er det ikke i dag

5 Samfunn Familie Rusmiddel Skole/ Arbeid Individ Tiltak Venner/ nettverk

6 Viktige årsaker for å diagnostisere psykiske lidelser hos rusmiddelavhengige (Ravndal, 1998) Psykoser og depresjon kan bli behandlet raskt Ulike behandlingsmetoder kan være skadelige for visse typer psykiske lidelser Psykiske lidelser virker på prognosen og behandlingsforløp

7 Sammenheng mellom rusmiddelproblemer og AD/HD Mindre utholdenhet innen behandling av rusmiddelbruken Lengre varighet av problematisk rusmiddelbruk Alvorligere rusmiddelbruk Høyere forekomst av andre psykiatriske lidelser Mindre effekt av behandling rettet mot rusmiddelbruken (Carroll and Rounsaville, Comp Psych 1993: 34:75-82; Schubiner et al J Clin Psych:2000:61: Levin et al. Drug Alc Dep 1998; 52:15-25; Levin et al. 2004; Wilens et al. Am J Add 1998, 2004 )

8 Viktige årsaker for å diagnostisere psykiske lidelser hos rusmiddelavhengige Om psykiske lidelser blir identifisert og rett behandling gies, øker prognosen Økt kompetanse kan bedre forståelsen av problemene og bidra til mer realistisk prognose, og bidra til å redusere utbrenthet hos personen selv, pårørende og blant ulike hjelpere

9 Statens Helsetilsyn Veileder Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk 12.1 Oversikt over hvilke pasienter/klienter som trenger behandling i annenlinjetjenesten for rusmisbruk kombinert med psykisk lidelse Misbrukere med psykose Misbrukere med alvorlig - oftest primær - depresjon, alvorlige angst og lignende lidelser, alvorlig spiseforstyrrelse samt misbrukere med eksentriske personlighetsforstyrrelser eller alvorlig grad av engstelige personlighetsforstyrrelser Misbrukere med alvorlig grad av utagerende personlighetsforstyrrelse Misbrukere med kognitiv svikt, spesielt lett psykisk utviklingshemmede og pasienter med ADHD.

10 Rusmiddelbruk: Toppen av isberget

11 Diagnoser verdige tilrettelagte tilbud De fleste diagnostiske tilstander medfører funksjonsnedsettelse Funksjonsnedsettelse fører gjerne til ulike rettigheter, behandling og andre tiltak Har vi noen diagnostiske tilstander vi putter i en felles sekk for dårlig/uønsket oppførsel? Tiltak: Ta deg sammen, oppfør deg og følg de regler og retningslinjer som du har fått presentert

12 For at at dere skal få få like og lik rettferdige og rettferdig utdanningsmuligheter behandling må dere må alle dere følge alle samme følge samme timeplan og behandlingsprogram undervisningsopplegg. og metoder. Deres egen motivasjon er avgjørende for innlæring behandlingsresultat og skoleresultater

13 Etiske dilemmaer Lidelser preget av behov for omfattende oppfølging eller uro og impulsivitet vanskeliggjør behandling av rusmiddelbruk Pasienten mister behandlingstilbud med bakgrunn i manglende tilpassning/oppfølging av rammevilkår Bakgrunnen for diskvalifiseringen kan være pasientens diagnostiske tilstand, samt manglende behandling og oppfølging av denne tilstanden

14 Diagnoser og potensielle påvirkningsområder Yrkesutøvelse Økonomihåndtering Kriminalitet Trafikkulykker Bo-evne Medfødte og/eller etablerte tilstander Rusmiddel bruk Mellom menneskelige forhold selvfølelse Akademisk utøvelse Skader

15 Psykiske lidelser Reaksjoner for å beskytte seg mot omgivelsene Eva Axselsen Medfødte og etablerte sårbarheter MESTRING Ulike mestringsstrategier Rusmiddelbruk Atferd for å beskytte seg mot/håndtere indre og ytre liv

16 Stadier ved endring av avhengighetsproblemer - en arbeidsmodell for utredning og behandling Tilbakefall Tilbakefall Prochaska & al.

17 Når er det mulig å gjøre hva og hvordan? Før-behandling (Før - overveielse) Skille mellom rusmiddel bruken og symptomer på andre tilstander Vanskelig å kartlegge, diagnostisere og behandle andre tilstander en rusproblemet Avrusing og perioder med rusfrihet (Overveielse) Skille mellom abstinenssymptomer og symptomer på andre tilstander Vanskelig å kartlegge, diagnostisere og behandle andre tilstander Tidlig og midtveis behandlingsfase (Forberedelse og handling) Symptomene på andre tilstander blir mer synlige Instrumentkartlegging, diagnostisering og behandling av flere tilstander samtidig kan iverksettes Pågående langsiktig behandling (Vedlikehold) Essensielt å fokusere personens tilleggsproblemer utover rusproblemene God behandlingsrespons

18 OBSERVASJONER SYSTE- MATISK KOGNITIVE TESTER SAMTALER INTERVJU FYSISK HELSE Komorbide Personlighets- AD/HD ANAMNESE ANGST tilstander SJEKKLISTER FORSTYRRELSE SOSIAL FUNGERING EPIKRISER O.L RUS KARTLEGGING PSYKISK HELSE

19 Kartleggingsinstrumenter og sjekklister GAF-skåre SCL-90 MCMI MMPI SCID 1 OG 2 M.I.N.I CIDI Viktige livshendelser Sjekkliste Pts (Impact of event scale revidert) Dissosiasjons erfaringsskala Beck (depresjon) Skjema for egenvurdering av depresjon Sjekkliste AD/HD (WURS og DSM) Sjekkliste angst (unngåelse) M.I Sjekkliste sosiale ferdigheter Rusmiddelbruken Mar-S og A AVI-r Rusensfunksjon osv. Kognitive tester WAIS-III Wechsler Memory Scale - r Ravens progressive matriser STROOP Trial making test Winscording card sorting test California Verbal Learning Test Carlsten (Dysleksi test)

20 Rusens funksjon Bruk av rusmidler kan ha mange ulike funksjoner både for enkeltindivider og for grupper av mennesker. Hensiktsmessig med kartlegging av hvilke funksjoner som i størst grad igangsetter og opprettholder pasientens rusmiddel inntak Kartleggingsfokus basert på Ann-Gerd Melin & Christina Nesholms liste over rusens funksjon i boken: Behandlingsplanering vid misbruk

21 Rusens funksjon bringer budskap om en mengde faktorer i et menneskets indre og ytre liv Kunnskap om rusens funksjon gir indikasjoner i forhold til hvor videre kartleggings- og behandlingsfokus skal være

22 Mestring Av Risikosituasjoner S Navn: NN Utfylt dato: Grad av mestring Negativ Emosjone ll tilstand Negativ Fysisk tilstand Positiv Emosjonell tilstand Teste personlig kontroll Sug og fristelser Konflikter med andre Press fra andre om å ruse seg Positive sosiale situasjoner

23 Utredningsplan Rekkefølgen vurderes av pasient, utredningsansvarlig og pasientansvarlig. med fokus Dato Kommentarer 1 Therese utredningsplan Therese Timeplan og SCL Bodil Kartlegging fysisk aktivitet Therese Rusens funksjon Therese MAR-S Therese Anemneseopptak-mor Avtalen flyttet pga sykdom 7 Therese Anamneseopptak Therese Anamneseopptak forts Utsatt pga pas.ikke returnert fra permisjon innhold i samtalen: rusmestring for å kunne gjennomføre utredningen 9 Linda Kognitive tester Utsatt pga rusmiddelinntak 10 Linda Kognitive tester Utsatt pga rusmiddelinntak- fokus endret til samtale med Therese vedr. videre utredningsplan 11 Anette CIDI 13.10

24 Innfallsvinkler i en utredningsprosess Fremme eierforhold hos den som velger å gå inn i en utredningsprosess What`s in it for me Skipper på egen skute MI Lede gjennom å følge Klienten som spesialist på seg selv og veileder for de som skal tilrettelegge for endring Høy bevissthet tilknyttet maktforskjeller Forhindre avmakt Fremme autonomi og positiv makt over eget liv

25 Psykodynamisk forståelsesmodell Utviklingspsykologi som sentralt hjelpemiddel i en utredningsprosess

26 Ole Brumm ba Tigergutt om å ikke være alt for bumpete til å begynne med. Men jeg er bare bumpete før frokost. Så snart Tigergutter har fått seg noen eikenøtter, blir de Rolige og Veloppdragende sa Tigergutt. Voksne med AD/HD velger å medisinere sine AD/HD symptomer primært for å dempe lidelsestrykk ikke for å bli sosialisert til konformitet

27 Skal skal ikke Noen livsområder er mer rammet enn andre Mestringsstrategier Det må alltid utarbeides individuelle Trene oppfølgingstilbud seg å håndtere? som Øvelse gjør mester personen selv har et Kompensere? eierforhold til Unngå symptomutløsere? Fokusere mestringsarenaene?

28 Meg selv, der inne Hva hjelper det å kunne, når verden sier du ikke kan! Hva hjelper det å ville, når ikke evnen holder stand. Du ser din dag blir sjekket, og alltid blir for lett. For menneskene rundt deg, de får for ofte rett. Meg selv som var der inne, jeg visste hvem det var! Men klarsyn, medisiner, det gir et annet svar. Hva er meg selv nå lenger? Er styrken fantasi? Ide en jeg får i hodet, kun en utopi? Jeg ser hva livet ga meg, og hva det også tok. Men det som nå må læres, finns ei i noen bok!

29 Mitt liv må repeteres, så mangt må læres nå. Hvis jeg skal overleve, og klare selv å stå. Det er som om de andre, er på en annen jord. De ser sin egen verden, den kan ei være stor? Vi er ikke A- fire, vil ei bli satt i bås! Men se da hva vi klarer, du må ei gå i lås. Så bruk da våre evner, og vår med-mennskelighet. Vi er da bare mennesker, og trenger kjærlighet. Så skyv oss ei til side, og tro oss på vårt ord. Du trenger oss, og hjertet vårt, hvis du skal blive stor!

30 Kartlegging og diagnostisering kan aldri være sannhetsforvaltende et hvert menneskes liv er, mer eller mindre, i kontinuerlig bevegelse og prosess

31

AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling

AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling AD/HD, rusmiddelbruk og LAR Kompliserende faktorer for utredning og behandling Eva Karin Løvaas Psykologspesialist Klinikksjef Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene Flyen 30, 5259 Hjellestad

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Innleveringsdato: 21/3-2013 14:00 Kandidatnummer: 154 Antall

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe i rusbehandling Randi Abrahamsen KoRus Bergen presenterer spesialistoppgaven til Randi Abrahamsen i klinisk psykologi Psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer. Spesialistoppgaven er et resultat av klinisk psykologisk

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

KARTLEGGING AV RUSBRUK OG RUSENS FUNKSJON

KARTLEGGING AV RUSBRUK OG RUSENS FUNKSJON KARTLEGGING AV RUSBRUK OG RUSENS FUNKSJON Psykologspesialist Geir Fiskå, PUT Sandnes 12.03.15 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSER Psykiske lidelser blant personer med alkoholavhengighet: Personlighetsforstyrrelser

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300 Hvorfor og hvordan motivere og få rusmisbrukere mer fysisk aktive når de er i behandling for sitt rusproblem? Kan risikosport være et interessant tilbud for noen? av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Guri Solvang og Trine Dyrhaug

Guri Solvang og Trine Dyrhaug Campus Elverum Guri Solvang og Trine Dyrhaug Hvorfor er det viktig å ha fokus på hele familien når den rusavhengige kommer inn til behandling? Og på hvilken måte kan familien bli en ressurs i behandlingen,

Detaljer