Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp"

Transkript

1 PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene i Kommunehelsesamarbeidet har startet arbeidet med helhetlige pasientforløp, pasientforløp hjem til hjem, for pasienter med KOLS, hoftebrudd, skadelig bruk/avhengighet av alkohol samt psykisk helse og rus. Oppdraget er forankret i Overordnet samarbeidsutvalg, og det skal utføres som et samarbeid mellom brukere, kommunene og Vestre Viken. Arbeidets innhold Målet er å lage trygge og forutsigbare pasientforløp med god pasientbehandling hele veien. Dette er en samhandlingsprosess, et felles forbedringsarbeid og et kompetansesamarbeid. Pasientforløpene - hjem til hjem er planlagt ferdig siste kvartal Resultatet skal da være: Pasientforløpene er skriftlig dokumentert Informasjon om pasientforløpene er tilgjengelige for alle på Vestre Vikens internett Vestre Viken har dokumentert pasientforløpene i kvalitetshåndboken på intranett, som et oppslagsverktøy for ansatte i Vestre Viken Kommunene har dokumentert pasientforløpene i sine systemer og forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside Fire ulike pasientforløp Alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken deltar i arbeidet med pasientforløp for pasienter med hoftebrudd og KOLS, i sammen med en til tre samarbeidende kommuner. Pasientforløpet for pasienter med skadelig bruk/avhengighet av alkohol gjennomføres som en pilot med Bærum kommune, Bærum sykehus og klinikk psykisk helse og rus ved Bærum DPS. Forløpet for pasienter i psykisk helse og rus gjennomføres som en pilot, og eget prosjekt, med Asker kommune, Røyken kommune, Hurum kommune og klinikk psykisk helse og rus ved Asker DPS. Organisering av arbeidet Arbeidet anvender læringsnettverk som metodikk. Hensikten er å spre kompetanse på tvers av profesjon, avdeling og organisasjon samt bedre kvaliteten på tjenestene. Det inviteres til fire samlinger fra januar til september 2015 som vil inneholde forelesninger i plenum og gruppearbeid innad i de fire pasientforløpsgruppene. Mellom samlingene i læringsnettverket skal de lokale teamene jobbe med kartlegging, fordypning i kunnskapsbasert praksis og utvikling av helhetlige pasientforløp, både lokalt og i samarbeid med hele pasientforløpsgruppen. Det er til sammen ca 130 deltakere i arbeidet med de fire forløpene Deltakerne er representanter fra klinikkene i Vestre Viken, fra de aktuelle kommunene i hvert forløp, PKO representanter og brukere (både fra brukerutvalget og brukere med diagnosespesifikk erfaring) Pasientforløpsgruppene er organisert med en pasientforløpskoordinator i hver gruppe og teamleder/sekretær/ målingsansvarlige lokalt i hvert av teamene. Hvis kommunene ser at det er fordelaktig kan det utnevnes koordinator fra kommunene i forløpene også. Forbedringsveiledere er tilknyttet hver forløpsgruppe og har ansvar for å veiledning i forbedringsprosessen. Kontaktperson i Pasientforløp hjem til hjem : Prosjektleder Vigdis Bache Semb: / Fra redaktøren PKO-nytt nr I dette nummeret av PKO-nytt kan du blant annet lese om Pasientforløp og innføring av Pakkeforløp for kreft. Det jobbes mye med dette i Vestre Viken i disse dager og hensikten er å gi et likeverdig og effektivt tilbud til alle pasientgrupper. Praksiskonsulentene ved alle sykehusene bidrar til dette arbeidet ved å gi innspill fra en fastleges hverdag. Skolevegring er et viktig tema hvor det er essensielt at fastlegen involveres. Psykologer ved BUP gir oss i dette nummeret nyttig veiledning i hva fastlegen bør gjøre. I tillegg kan du lese informasjon fra Klinikk for medisinsk diagnostikk, lokale nyheter og kommende kurs. Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker å lese om i PKO-nytt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

2 Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp. De første fire pakkeforløpene for kreft er ferdige og sykehusene i Vestre Viken er klare til å ta imot. Dette gjelder brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykktarms- og endetarmskreft. I løpet av 2015 skal 28 pakkeforløp for kreft innføres. Hva er nytt for fastlegene? Fastlegen skal som før henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Det nye er at når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et Pakkeforløp for kreft. I diagnoseveilederne er det beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier slik henvisning, og for noen forløp hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Fastleger har filterfunksjon Fastlegene har «filterfunksjon» for igangsetting av pakkeforløp for brystkreft, lungekreft og tykkendetarmskreft. Men når det gjelder prostatakreft har urologene denne «filterfunksjonen» og fastlegen skal henvise urolog ved mistanke om prostatakreft etter retningslinjer i diagnoseveilederen. Hva skal henvises hvor i Vestre Viken: Brystkreft: Brystdiagnostisk senter, Drammen sykehus Prostatakreft: Urolog på lokalsykehus Lungekreft: Medisinsk avdeling på lokalsykehus Tykk- og endetarmskreft: Bærum og Kongsberg: Medisinsk avdeling Drammen: Gastrolab, Medisinsk avdeling Ringerike: Kirurgisk avdeling Forløpskoordinatorer Det ansettes i disse dager Forløpskoordinatorer på de forskjellige sykehus i Vestre Viken som skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende. Trygve Kongshavn PKO-leder Vestre Viken Se også: https://helsedirektoratet. no/kreft/pakkeforlop-for-kreft og Vestre Vikens internettsider. OCD studie vekker oppsikt. Psykolog Nor Christian Torp ved Bærum BUP er førstefatter for en nordisk studie om behandling av tvangslidelser hos barn i alder 7-18 år nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Behaviour Research and Therapy (BRAT). Omfattende tvangslidelser rammer 1-3 % av alle barn og unge. Studien viser at eksposisjonsbasert kognitiv adferdsterapi, som skal være førstevalg fremfor medikamentell behandling, er en effektiv behandling. Over 70 % av barna hadde god effekt av behandlingen, mens ca 50 % av barna ble helt friske. Behandlingsopplegget gikk over 14 uker. Basert på kunnskapen fra studien, er det dannet OCD-team i alle helseforetak. I Vestre Viken er OCD-behandling nå sentralisert til Bærum BUP og Bærum DPS. Henvisning går via lokal BUP/ DPS.

3 Skolevegring og bekymringsfullt skolefravær Fastlegen har en viktig rolle både for å hindre at et begynnende fravær blir et fraværsproblem, og for å skape gode tiltak rundt et barn som har vært borte fra skolen en stund. Årsakene til at en elev blir hjemme fra skolen er stort sett alltid kompleks. Den somatiske delen er alltid viktig å se på, både når en leter etter årsak, og spesielt om hvordan man tenker seg at en tilbakeføring kan foregå. Foreldre har ofte stor tillit til fastlegen, og legens stemme kan derfor være avgjørende for å trygge foreldrene på tiltakene som foreslås. Det kan være flere sammenfallende tilstander og situasjoner som til sammen utløser et skolefravær. Det er sjelden én årsak alene og det kan derfor være nyttig å kartlegge hva som bidrar til å opprettholde fraværet eller motiverer barnet til å fortsette å være borte fra skole kan. En vanlig gang i en fraværsutvikling er at eleven opplever ubehag ved en situasjon på skolen, begynner å kvie seg for å gå på skolen og opplever lettelse ved å være hjemme. Eleven kan få fysiske smerter, som hodepine, magesmerter, kvalme ved tanke på skoleoppmøte. I tillegg vil noen få dekket andre viktige behov hjemme, for eksempel ekstra omsorg fra foreldre eller sosial tilhørighet/mestring på PC-spill, noe som forsterker behovet for å være hjemme. I en slik kartlegging må man både se på mulig opplevde negative situasjoner på skolen og mulig opprettholdende faktorer hjemme. Den onde sirkel 1. Uavhengig av den opprinnelige årsaken til fraværet, vil fravær fra det faglige og sosiale fellesskap på skolen føre til økt angst for skoleoppmøte. Siden fravær fra skolen i seg selv øker sannsynligheten for å utvikle sekundær angst og/eller depresjon, anbefales ikke hjemmeundervisning som tiltak generelt. Hjemmeundervisning kan bidra til å opprettholde fraværet og løser ikke den underliggende årsaken. På skolen har eleven også krav på «inkluderende arbeidsliv». Fravær fra skolen gjør tilbakevending enda vanskeligere og øker symptomer på psykisk lidelse. Eleven som er hjemme får heller ikke avkreftet frykten/de negative tankene hun/ han har om hva som kan skje på skolen. At fastlegene er klar over den onde sirkelen, og klarer å videreformidle dette til foreldrene, vil være en avgjørende del av behandlingen. Tiltak for å forhindre økt fravær må settes i gang selv om man ikke vet årsaken/den utløsende faktoren for at fraværet startet. Mobbing og andre reelt farlige situasjoner på skolen skal utelukkes først. Hva kan fastlegen gjøre? 1. Gjennomføre medisinsk undersøkelse av barnet / ungdommen, og utelukke somatisk årsak. 2. Innhente anamnestiske opplysninger og drøfte med foreldre mulige årsaker. 3. Be foreldre kontakte skoleledelsen for å etterlyse tidlig intervensjon og tiltak fra skole, PPT og skolehelsetjeneste / psykisk helsetjeneste. Disse aktørene er avgjørende bidragsytere i tillegg til BUP. Henvise til lokal BUP med kortfattet anamnese, problembeskrivelse, samt somatisk undersøkelse. Med henvisningen er det ønskelig med vedlegg fra 1.linjetjenesten med bakgrunnsinformasjon, utprøvde tiltak/vurderinger, samt eventuelle tidligere utredninger/vurderinger i PPT/skolehelsetjenesten/ psykisk helsetjeneste, eventuell referat fra samarbeidsmøter på skolen. 4. Forklare foreldre hvorfor hjemmeundervisning er ikke å anbefale, uten at andre tiltak er godt utprøvd. Støtte tiltak hvor en gradvis opptrapping til skole, hvor kontaktlærer/lærer med best relasjon til eleven over en periode møter eleven utenfor klasserommet, med klart mål om tilbakeføring i klassen, blir startet så tidlig som mulig. BUPs rolle: I forbindelse med skolevegring er BUP spesielt opptatt av å utrede mistanke om psykisk lidelse. Det er ønskelig for BUP å komme tidlig til med hjelp, før skolevegringen har utviklet seg til en mer alvorlige psykisk lidelse. Behandlingen foregår både individuelt, med familie, samt også noen ganger arenafleksibelt og ambulant. BUP samarbeider nært med ulike kommunale instanser for å kunne gi et godt og helhetlig behandlingstilbud BUP ønsker et nært samarbeid med fastlegen. Det viser seg spesielt viktig i arbeid med skolevegring å unngå misforståelser og avmakt. Tett kontakt vil øke sannsynligheten for en felles holdning om hva som er hjelpsomt. Forfattere: Jørgen Blom, Seksjonsleder / psykologspesialist ved BUP Asker Anneli Otnes, Psykolog / Rådgiver for bekymringsfullt fravær, Barne- og familieenheten, Asker kommune

4 Klinikk for medisinsk diagnostikk Til legekontorene i Asker og Bærum Svangerskapsundersøkelser Vi mottar nå svangerskapsprøver fra Asker og Bærum, og pågangen er meget bra. Vi ser noen utfordringer nå i oppstartfasen, og ønsker derfor å gå ut med informasjon til leger og sekretærer ved legekontorene slik at disse problemene raskt kan bli løst. Blodtyping av den gravide brukes som en av to prøver som skal sikre riktig blodtype ved blodoverføring. Det er derfor kun mulig å få undersøkt prøven dersom sikkerhetsrutinene er fulgt. Disse er følgende: Prøvetakning: Pasienten identifiseres ved at: Pasienten oppgir selv navn og fødselsnummer (11-siffer) eller viser identifikasjonskort. Dette kontrolleres mot etiketten på prøveglasset og rekvisisjonen. Prøveglasset skal merkes med pasientens fulle navn og fødselsnummer (11-siffer) før prøven tas. Hvis ikke navn og fødselsnummer står på barkodeetiketten, skal denne også på glasset. Prøvetakers signatur må doku-menteres på rekvisisjonen. Prøvetaker signerer for at IDkontroll er utført. Ang. signatur: Den som signerer på rekvisisjonen signerer for at identifisering av pasienten med navn og fødselsnummer (11-siffer) er utført, som beskrevet ovenfor. Signaturen må være sporbar i ettertid. Dette ivaretas ved at man har en signaturliste for alle ansatte på legekontoret. Signaturliste bør inneholde fullt navn, signatur og dato. Den første prøven til ABO/Rh(D)-typing og antistoffscreening skal tas i svangerskapsuke Hensikten med undersøkelsen er å påvise irregulære blodtypeantistoffer med potensiell betydning for fosteret. Disse vil mest sannsynlig ikke påvises før uke 12. Dersom prøven blir tatt før svangerskapsuke 12, vil vi be om ny prøve. Med vennlig hilsen Blodbanken Bærum sykehus Prøver som ikke er merket med navn og fødselsnummer vil ikke bli godtatt av blodbanken. Prøvene blir kastet og nye prøver må tas. Har kvinnen ikke fått personnummer, kan det godtas at prøven er merket med bare navn og fødselsdato. Det må da stå på rekvisisjonen at pasienten mangler personnummer/d-nummer. Vi forventer at ved evt. neste prøve at kvinnen har fått personnummer/ D-nummer.

5 Klinikk for medisinsk diagnostikk PCR for påvisning av tarmpatogene mikrober i fæces Fra 1. mars endres metoden for primær påvisning av tarmpatogene bakterier fra dyrkning til PCR-påvisning. Dette gjelder foreløpig kun for prøver mottatt ved vår seksjon Drammen. Alle fæcesprøver som mottas for utredning med tanke på infeksiøs diaré vil bli undersøkt med tanke på 8 ulike bakterier og 3 parasitter. Fæcesprøven sendes som rik penselprøve på fæcalswab (Cary Blair medium). Vi undersøker på: 1 Campylobacter 2) Salmonella 3) Shigella 4) Yersinia enterocolitica 5) EHEC (Enterohemoragisk E.coli) 6) EPEC (Enteropatogen E.coli) 7) EIEC (Enteroinvasiv E. coli) 8) ETEC (Enterotoksigen E.coli) 9) Giardia lamblia 10) Cryptosporidier 11) Entamoeba histolytica Negative svar kan rapporteres allerede dagen etter at prøven er mottatt og registrert hos oss. Positive svar vil også kunne rapporteres dagen etter med enkelte begrensninger: 1) Campylobacter besvares umiddelbart. Prøven vil ikke bli dyrket sekundært, siden resistensbestemmelse ikke utføres rutinemessig. Dersom resistensbestemmelse ønskes, for eksempel ved alvorlig sykdom eller behandlingssvikt, må laboratoriet få spesifikt beskjed om dette på forhånd. 2) Salmonella besvares umiddelbart men blir forsøkt dyrket og resistensbestemt. Som tidligere blir ikke resistensfunnene rapportert rutinemessig. 3-7) Shigella og EIEC har identiske virulensgener. Preliminært svar vil derfor åpne for begge muligheter. EIEC gir Shigella-lik infeksjon, så klinisk betyr forskjellen lite. Prøven blir dyrket for om mulig å kunne skille mellom disse og å utføre resistensbestemmelse. 4) Yersinia enterocolitica blir forsøkt dyrket for å kunne utføre serotyping. Kun O:3 og O:9 anses både humant patogene og forekommer i Norge. Dersom en av disse ikke kan bekreftes hos oss er funnet sannsynligvis uten klinisk betydning. Patogene isolater resistensbestemmes. 5) EHEC rapporteres uten resistensbestemmelse. Skal uansett ikke antibiotikabehandles. 6) EPEC rapporteres uten resistensbestemmese. I enkelte tilfelle kan det være vanskelig å skille mellom EHEC og EPEC. Begge funn vil derfor bli forsøkt dyrket. 8) ETEC rapporteres uten ytterligere analyser. ETEC er vanligste årsak til turistdiaré og skal ikke antibiotikabehandles. 9-11) Parasittanalysene rapporteres uten ytterligere analyser. Når dyrkning utføres sekundært etter positivt PCR-funn (punkt 2-7) vil rekvirenten motta et nytt svar som supplement til PCRresultatet. Dersom mikroskopiundersøkelse på forekomst av parasittegg i fæces ønskes må separat prøve på parasittmedium sendes og indikasjonen være klar og angitt på rekvisisjonen (eksempelvis langvarig diare etter utenlandsopphold). Negativt resultat på Fæces-PCR bør foreligge først. Ved eventuelt ønske om virusanalyser i tillegg (PCR for Norovirus, Adeno- og Rotavirus) må dette rekvireres separat. Dette gjelder også for påvisning av Clostridium difficile toxin. Det er en målsetning også å inkludere prøver fra Asker- Bærum-området i dette opplegget fra slutten av Nærmere informasjon om dette vil følge senere. Vestre Viken Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med. Avdeling for medisinsk mikrobiologi Vestre Viken HF

6 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for bildediagnostikk SMS - påminnelse for bildediagnostikk Pasienter som skal til poliklinisk undersøkelse ved Avdeling for bildediagnostikk ved alle sykehusene i Vestre Viken får nå SMS to dager før timen. For å sikre dette minner vi om at mobilnummer til pasienten må noteres på henvisningen. SMS-påminnelse gjør det lettere for pasientene å huske undersøkelsene sine og vil dermed bidra til å redusere forsinkelser i pasientforløp. HPR-nummer Vi minner om Innhold i henvisninger under Henvisningsstøtte, og da spesielt at HPR nummer må fremkomme tydelig på henvisningen. Vi minner om Mobil røntgentjeneste Mobil røntgen tilbys pasienter i sykehjem og omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må ha trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A-kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Mobil røntgen kan utføre: Røntgen av skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, nakke, MR, CT og ultralyd Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgen ikke benyttes. Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse. Henvisning må utfylles og ligge klar når undersøkelsen skal utføres. Mobil røntgen er tilgjengelig: Mandag fredag kl Bestilles ved å ringe tlf eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sh., 3004 Drammen. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten hører hjemme. Svar sendes henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post. Ved undersøkelser som er merket Haster, gis svar pr. telefon til henvisende lege samme dag. NB! Viktig med telefonnummer til henvisende eller til annen lege, evt. legevakt som kan kontaktes ved funn. Hjemmeside for Mobil røntgen finnes via Helene Vanberg (radiograf )

7 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Håvard Viken - Nevrologi, Revmatologi, Rehabilitering, Kir./Ort. og akutt - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avd. for gynekologi og fødselshjelp og Klinikk for medisinsk diagnostikk - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Prosjektet Barn og ungdom med kroniske smerter i Buskerud. Trinn I : Fastlegene i Buskerud ga i 2014 tilbakemelding på spørreundersøkelse at mange av dem månedlig hadde flere pasienter mellom 5-15 år med smerter. Smertene er spesifisert som mage, hode, muskel/skjelettsmerter og annen type smerter. Artikkelen med disse resultatene bearbeides nå. Trinn II: Nå ønsker vi å komme i kontakt med disse pasientene og deres foreldre slik at vi kan intervjue dem og få mer innblikk i deres smerteproblematikk. Vi trenger fastlegekollegaer i Buskerud sin hjelp til dette! Fint hvis fastlegene kontaktet undertegnede når dere har hatt pasient mellom 5-15 år med smerter i en måned eller lenger. Dere må bare spørre pasient og foreldre om det er greit med et lite intervju. Samtykkeskjema og annet ordnes av oss. Kunne dere sende meg en mail eller ringe /sende sms om at nå har dere en slik pasient, så kontakter jeg dere tilbake. Persondata skal ikke sendes på sms eller mail. Prosjektet har REK godkjenning. Tanken er at man etter hvert skal kunne spore opp og hjelpe denne pasientgruppen bedre. Med vennlig hilsen Overlege Anne Brodwall, BUPA Ungdomsseksjonen for ø-hjelp Kontakt: eller tlf / Gutt med hodepine.

8 Hjertemedisinsk avdeling informerer om ablasjon: Vi ser av og til alvorlige komplikasjoner etter ablasjon, og erfarer at både pasienter og leger ofte har et litt for optimistisk perspektiv på inngrepet. Total varighet av prosedyren er 1-3 timer, i noen tilfeller opp mot 6 timer. Inngrepet er vellykket hos 60-70%, best resultater ved paroxysmal flimmer, noe dårligere ved persisterende flimmer. I Norge praktiserer man en øvre aldersgrense på 70 år. Pasienten må ha vært til ekko, og prosedyren egner seg først og fremst for de som har en tilnærmet normal ekkoundersøkelse. Rikshospitalet ønsker at pasienten har prøvd minst et antiarytmikum, med terapisvikt, før de bli akseptert for ablasjon (Tambocor, Multaque, Sotalol eller Cordarone). Prosedyren gir kun symptomlindring, den gir ingen effekt på verken sykelighet, hjerneslag eller dødelighet. Alle pasienter som skal behandles med radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke blodfortynnende behandling før og 6 mnd etter prosedyren. Pasienter som har en CHA2DS2VASC score på 2 eller høyere, må fortsette med livslang Marevanbehandling, selv etter en vellykket ablasjon, fordi nesten alle pasienter har ikke symptomgivende episoder med atrieflimmer, som kan gi hjerneslag. Beregning av Cha2ds2vasc og risiko: (Det finnes flere enkle kalkulatorer, f.eks: Manuel beregning: Congestive Heart failure: 1 Hypertension: 1 Age: < 65 = 0, = 1. > 75 = 2 Diabetes: 1 Stroke/TIA: 2 Vascular disease: 1 Sex: Male = 0, Female = 1 Årlig risiko for slag ved økende score: 0 => 1,9%, 1=>2,8%, 2=>4,0%, 3=>5,9%, 4=>8,5%, 5=>12,5%, 6=>18,2%

9 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathiesen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Nå får man medikamentskrin til døende pasienter ved ringeresept! For å gjøre det enklere å ordinere medikamentskrin til symptomlindring av døende pasienter, er det avtalt med sykehusapoteket på Bærum at fastlege kan ringe inn og ordinere medikamenter til medikamentskrin over telefon. Farmasøyt vil da lese opp de fire medikamentene som skrinet skal inneholde, og legen godkjenner. Medikamentene skrives på blåresept 2-90 og gis ut uten egenandel. Hjemmesykepleie skal stå for nødvendig utstyr som kanyler etc. Medikamentskrinet skal inneholde: Morfin amp 10 mg/ml No 1 ml x 10 Haldol amp 5 mg/ml No 1 ml x 5 Midazolam 1 mg/ml No 5 ml x 10 eller Midazolam 5 mg/ml No 1 ml x 10 Robinul amp 0,2 mg/ml No 1 ml x 10 (obs, det går fire ampuller daglig) Det kan printes ut behandlingsalgoritme og ordinasjonsskjema ved å gå inn på: avdelinger_/palliativt-team_/nettverkfor-ressurssykepleiere-innen-palliasjonog-kreftomsorg_/sider/ medikamentskrinretningslinjer.aspx Evnt. søke opp medikamentskrin voksne ved bruk av google, f.eks den utarbeidet av Helse Bergen. Medisinskrin

10 Ortogeriatrisk tilbud åpnet ved Bærum sykehus Målet er bedre livskvalitet og økt funksjonsnivå for hoftebruddspasienter. Det nye tilbudet, som ble offisielt åpnet i dag, innebærer at det ortopediske og geriatriske miljøet samarbeider tett om behandlingen av pasienter med hoftebrudd. Teamet som nå er permanent på plass, består av geriater, ortoped, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk farmasøyt. Teamet sørger blant annet for gjennomgang av medisiner og tiltak med tanke på forebygging av fall og behandling av benskjørhet. Studier av ortogeriatri, blant annet fra St Olavs hospital i Trondheim, viser at pasienter med hoftebrudd som får et slikt tilbud, trenger mindre tid på sykehjem etter operasjon. - Flere kunne reise rett hjem og pasientene rapporterte at de var mindre redde for å falle. Selv om tilbudet innebærer noe lenger liggetid på sykehus, vil det spare fellesskapet for store summer til sykehjem og rehabilitering. Ortogeriatrisk Tilbud om medikamentell abort i praksis Det er igangsatt et prøveprosjekt i regi av Helsedirektoratet hvor avtalespesialister i gynekologi ved Sandvika Spesialistsenter kan tilby medikamentell hjemmeabort for gravide som begjærer svangerskapsavbrudd før 9. svangerskapsuke. Med vennlig hilsen Kvinnen må være frisk, forstå norsk og >18 år. Man følger samme behandlingsregime som ved gynekologisk poliklinikk. Kvinnen kan selv ta kontakt med legekontoret. Det er ikke behov for henvisning. Oskar Johan Skår Lege, spes gyn/obst Runa S. Aabø Lege, spes gyn/obst

11 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran Dialogdag - PKO-leder/avd. - evaluering for gyn. og fødselshjelp bevertning, - bes alle om å Status presens, somatisk Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - melde seg på til: undersøkelse: Mette Lerfaldet arrangerte - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri PKO - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Blodprøver: dialogdag ved Ringerike Mor har samtykket til en.no innen 8. april. sykehus. 32 fastleger henvisningen DIALOGDAG møtte, et antall vi syntes var Far har samtykket til - EVALUERINGhenvisningen bra arrangerte PKO dialogdag ved Tilbakemeldingene Ringerike sykehus. tilsa at 32 Overlege Anselm Kiersch ved ehenvisningsmal til BUP Pasienten BLF-møte (over år) har samtykket m/ingvard til henvisningen Wilhelmsen Behov for tolk (ja / nei) fastleger dette møtte, er noe vi et bør antall gjenta, vi syntes BUP, RS informerte (på vår nylig var bra. gjerne fast/årlig?, og at man avholdte dialogdag) om et alternativ Kjent for de fleste, professor ved til BUPs papirskjema hvis UIB, driver sin hypokondriklinikk Tilbakemeldingene burde sette av enda tilsa mer at dette tid er noe til selve vi bør dialogen, gjenta, dvs gjerne mer fast/ man ehenvisningsmal ønsker å henvise til BUP elektronisk: med kognitiv korttidsterapi; årlig?, og at man burde sette av Legg inn en mal i egen EPJ som 5 timer for bergensere, 2 timer ubundet tid. Det er også enda mer tid til selve dialogen, ivaretar Overlege de Anselm nødvendige Kiersch bakgrunns- ved BUP, og RS personaliaopplys- informerte (på for andre. ønsket et tilsvarende dvs mer ubundet tid. Det er også arrangement i Hallingdal, ønsket et tilsvarende arrangement ningene. vår nylig avholdte BLF- møte Foredragets tittel: som vi skal forsøke å få til i i Hallingdal, som vi skal forsøke å dialogdag) om et alternativ m/ingvard Sjef i eget Wilhelmsen liv. Hvordan kan vi få til dialog i dialog (!) med (!) med legene legene der. der. Forslag til BUPs papirskjema til mal for henvisning hvis best mulig takle all verdens press, til BUP Kjent stress for de og fleste, omstillinger. professor man ønsker å henvise Mor ved UIB, driver sin elektronisk: hypokondriklinikk med (navn, adresse, mobilnummer): Medlemsmøte i Buskerud legeforening tirs kl kognitiv korttidsterapi; 5 Far Legg inn en mal i egen EPJ timer for bergensere, 2 (navn, som ivaretar adresse, de nødvendige mobilnummer): timer for andre. Foredragets Henvisningsdiagnose bakgrunns- og tittel: Sted: Sjef Det i eget gamle liv. fengselet (mistanke personaliaopplysningene. om): Hvordan i Hønefoss, kan vi best Storgt.9, mulig Omsorgssituasjon takle 3510 all verdens Hønefoss press, (samboende/skilt, Forslag til mal for søsken): stress og omstillinger Traumeseminar Traumeseminar ons ons Aktuell henvisning problematikk til BUP Medlemsmøte Middag og i Buskerud sosialt samvær for kl kl (psykiske symptomer, legeforening egen regning tirs i restauranten kl. Sted: Glassgangen, RS funksjonsnivå): Mor (navn, adresse, etterpå for de som ønsker. Sted: Glassgangen, RS mobilnummer): Sted: Det gamle fengselet i Fin Fin anledning til å til oppdatere å seg Status Far (navn, presens, adresse, somatisk Hønefoss, Mette Storgt.9, Lerfaldet 3510 ring bevertning, bes alle om å på moderne oppdatere traumebehandling. seg på moderne undersøkelse: mobilnummer): Status presens, somatisk Hønefoss Målgruppen melde traumebehandling. for seg seminaret på til: er Blodprøver: Henvisningsdiagnose undersøkelse: Middag og sosialt samvær KO (mistanke om): alle som Blodprøver: for egen regning i er interesserte, og som Mor har samtykket til rike Omsorgssituasjon Mor har samtykket til jobber Målgruppen med en.no traumepasienter. innen for seminaret 8. april. restauranten etterpå for de På henvisningen er bevertning, bes alle om å Status (samboende/skilt, henvisningen presens, somatisk søsken): som ønsker. grunn er av alle begrenset som er interesserte, plass og bevertning, melde Far har samtykket til henvisningen ntes var Aktuell problematikk Mette Lerfaldet og som bes seg på jobber alle til: om undersøkelse: Far har samtykket til med å melde seg Pasienten (psykiske symptomer, (over 16 år) på Blodprøver: henvisningen til: traumepasienter. innen På grunn Mor har funksjonsnivå): har samtykket Pasienten samtykket (over til til henvisningen 16 år) har av begrenset april. plass april. og henvisningen Behov for tolk (ja / nei) ilsa at samtykket til henvisningen ar jenta, Far har Behov samtykket for tolk til (ja / nei) at man henvisningen Pasienten (over 16 år) har mer tid samtykket til henvisningen s mer ehenvisningsmal til BUP Behov for tolk (ja / nei) gså n d gdal, Overlege Anselm Kiersch ved BUP, RS informerte (på

12 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - HENVISNING TIL COLONO- OG GASTROSKOPI Vi erfarer nå at stadig flere pasienter henvist til gastro- og colonoskopi ikke har vesentlig organisk sykdom, og dermed at pasienter med kreft og annen alvorlig sykdom blir stående for lenge i kø. Fordi colorectal kreft er økende i Norge, vil vi i tråd med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente retningslinjer heretter prioritere til colonoskopi de pasienter som har alarmsignaler : Makroskopisk synlig blod fra tarmen Positiv undersøkelse på okkult blod i avføringen. Klart patologisk ( 2-300) fecal calprotectin- verdi ( fecaltest ) Signifikant ufrivillig vekttap ( 5 % siste 6 måneder) Anemi (jern-, B12-, folatmangel?) Nyoppstått endring i avføringsmønster Husk: Rektal eksplorasjon. Mange rektumcancere kan palperes med en normalt lang finger! Se også Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft på I tillegg vil vi selvsagt legge vekt på: Alder over 50 år. Colorectalcancer hos nære slektninger under 50 år. Nattlige symptomer. Tidligere operative inngrep. Resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s, blodprøver osv) Andre individuelle forhold i tråd med prioriteringsveilederen i fordøyelsessykdommer. Calprotectin i fæces er en meget nyttig test for å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom og irritabel tarm, men den er ikke spesielt egnet som cancer-markør. Lignende forhold gjelder gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere. Vi vil prioritere de som har: Alder 50 år med nyoppstått dyspepsi Signifikant ufrivillig vekttap ( 5 % siste 6 måneder) Positiv undersøkelse på okkult blod i avføringen. Progressiv dysfagi (svelgvansker) Odonofagi (smerter ved svelging) Uforklarlig jernmangelanemi Persisterende oppkast Palpabel tumor eller lymfadenopati Blodig oppkast med/uten svart avføring innebærer hast og bør henvises telefonisk. Det må avklares med bakvakt på Kongsberg Sykehus om pasienten skal direkte til Drammen Sykehus eller må innom Kongsberg Sykehus for stabilisering først. Helicobacterstatus oppgis hvis kjent sammen med eventuelt andre individuelle forhold. Vi anbefaler testing m.t.p. cøliaki på vid indikasjon hos yngre pasienter med diffuse symptomer. Yngre pasienter med lette/ moderate reflukssymptomer vil i større grad enn tidligere bli avvist, de skal (prøve) behandles med H2 blokkere i to uker. Prisen på disse medikamentene er nå såpass lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar. Ved manglende effekt eller residiv etter kur kan man vurdere å henvise til gastroskopi etter råd under. Henvisningen må inneholde oppdatert medikamentliste. Vær spesielt oppmerksom på medikamenter som kan øke blødningsfaren ved biopsi.

13 Hensikten med dette er at vi skal settes i stand til å prioritere bedre. Vi vil understreke at vi ønsker å fortsette å gi pasientene og våre samarbeidspartnere god og adekvat helsehjelp i rimelig tid innenfor vårt fagområde, men vi må redusere ventetiden for de riktige pasientene ved å prioritere de pasientene der sannsynligheten for signifikant sykdom er størst. Dessuten vil vi selvsagt fortsatt være villige til å diskutere enkeltpasienter som ikke passer inn i skjematiske oppsett. Følgende opplysninger vil gjøre det lettere å gi dine pasienter rett prioritet: Bakgrunnsinfo bør være kort og presis. Ta kun med det som er aktuelt for problemstillingen. Symptomer: Hvis det er mistanke om malignitet må det komme tydelig frem. Reflux symptomer (sure oppstøt og halsbrann), terapi forsøkt. Mavesmerter, vekttap. Diaré. mer enn 3 løse avføringer per døgn. Reiseanamnese og evt. dyrkningssvar. Kvalme, oppkast eller nedsatt allmenn-tilstand. Angi varighet og alvorlighetsgrad av symptomene. Klinisk undersøkelse: Blodprøver: Avføringsprøver: Status lokalis og glandelstasjoner. Hb, MCV, Ferritin, SR, s-jern og transferrin, eventuelt folsyre/ B12 og anti ttg Hemofec x 3/FOB. Fecaltest (calprotectin) hvis relevant i avklaring mellom organisk og funksjonell tarmlidelse, svar bør foreligge før henvisning. Calprotectin: Lett økte verdier ( mg/kg) bør kontrolleres med en ny prøve før man henviser til colonoskopi, dersom det ikke foreligger alarmsymptomer som blødning og vekttap. Radiologiske undersøkelser: Ultralyd / CT abdomen kan være en relevant undersøkelse dersom magesmerter er det dominerende symptom. Enkelte pasienter vil etter eradikasjon av H. pylori bli bedt om å kontrollere status med pusteprøve på med pol. Dette gjøres tidligst uker etter gjennomført behandling. Serologiske prøver av H. pylori skal ikke brukes. Avd. Overlege Kjell Berget Overlege Arnt Sagosen

14 HENVISNINGSRUTINER DVT KONGSBERG SYKEHUS Prosedyrens hensikt er å bedre effektivitet i pasientforløpet til pasienter med mistenkt dyp venetrombose. Gjelder ikke-gravide pasienter som oppsøker fastlegen med symptomer på DVT i underekstremitet. OB S ved dyspne, pleurittsmerter eller synkope må lunge-emboli mistenkes. Ved mistanke om lunge-emboli skal pasienten henvises til medisinsk avdeling som øyeblikkelig hjelp. Fastlegens oppgaver: Klinisk vurdering: Hvis mistanke om DVT og ikke symptomer på lungeemboli utføres Wells score. Det ønskes at CRP tas med tanke på differensialdiagnoser som infeksjon. Wells score >3: Pasienten henvises direkte til UL. Henvisende lege tar kontakt med røntgenavdelingen pr telefon ( /31 for å avtale time). Hvis pasienten får time neste dag gis fulldose anti-koagulasjon (se over) Wells score 0-2: Henvisende lege skriver ut lab-rekvisisjon for D-dimer og røntgen-rekvisisjon for UL med alle nødvendige kliniske opplysninger inkludert Wells score og hvilke parametre som har gitt poeng. Det påføres på røntgenrekvisisjonen at den er til bruk hvis D-dimer >0,6. Det gis fulldose anti-koagulasjon fram til pasienten er avklart: Klexane 1mg/kgx2 eller 1,5mg/ kgx1 subkutant Fragmin 100IE/kg x2 eller 200IEx1 subkutant, nb maks engangsdose ikke over IE Xarelto 15mgx2 peroralt Eliquis 10mgx2 peroralt Valg av medikament og antall doser før avklaring må avgjøres av henvisende lege avhengig av pasientens øvrige tilstand (sykdommer, medikamenter, lever/nyrefunksjon) og tidspunkt for avklaring med D-dimer/ ultralyd. Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk i 1.etg (D127) neste virkedag, og det tas prøver til D-dimer. Pasienten venter til svaret foreligger (inntil 1 time). Laboratoriets oppgaver: D-dimer >0,6: D-dimerverdi påføres rtg. rekvisisjonen, og pasienten bes om å henvende seg til rtg.ekspedisjon for å avtale time til ultralyd. D-dimer<0,5: Pasienten gis beskjed om å reise hjem og kontakte fastlege for videre oppfølging. Røntgenavdelingens oppgaver: Avtale time til ultralyd samme eller neste dag. Ved påvist DVT: Pasienten meldes til akuttmottaket av røntgenavdelingen. Håndteres videre av vakthavende indremedisiner. Ved negativ ultralyd: Pasienten gis beskjed om å reise hjem og kontakte fastlege for videre oppfølging. (For legekontorer som selv utfører D-dimer avtales UL-time direkte med radiologisk avdeling for pasienter med Wells score >3 eller 0-2 og samtidig forhøyet D-dimer.) OBS: Ved sterk klinisk mistanke (Wells score 3) og negativ ultralyd, bør fastlege i samråd med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke. Wells-score: Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten for DVT. Hvert kriterium utgjør 1 poeng, med unntak av siste kriterium som utgjør minus 2 poeng. Legekapasitet innen fordøyelsessykdommer ved Kongsberg Sykehus. Første februar sluttet overlege Dhatt ved medisinsk avdeling Kongsberg og per dags dato er skopi-kapasiteten halvert i tiden fremover. I den forbindelse må vi informere om at ventetiden for undersøkelse vil bli lengre og ber fastlegene hjelpe oss å prioritere. Når det gjelder Pakkeforløp tykktarmskreft så vil nok det kreve mye ressurser i fremtiden. Fastlege er suveren i avgjørelsen om hvem han/hun vil prioritere, men man må gjerne ta en telefon dersom man er usikker på prioritering. Arnt Sagosen Overlege med avd

15 med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke. Wells-score: er på ulike kriterier PKO-nytt Et verktøy og gir Mars som sannsynligheten 2015 bygger på ulike for kriterier DVT. Hvert og gir kriterium sannsynligheten for DVT. Hvert kriterium unntak av siste utgjør kriterium 1 poeng, som med utgjør unntak minus av 2 siste poeng. kriterium som utgjør minus 2 poeng. Wells-score: Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten for DVT. Hvert k utgjør 1 poeng, med unntak av siste kriterium som utgjør minus 2 poeng. palliativ behandling Aktiv siste cancer, 6 mnd. dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd tremitet eller nylig Paralyse/parese gipset underekstremitet underekstremitet eller nylig gipset underekstremitet r eller større kirurgisk Nylig sengeleie inngrep siste > 3 dager mnd. eller større kirurgisk inngrep +1 siste mnd. +1 det til dype venesystem Lokal ømhet langs området til dype venesystem remiteten (bør måles) Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) menlignet med Legghevelse asymptomatisk > 3 side cm sammenlignet (10 cm under tuberositas med asymptomatisk tibiae) +1 side (10 cm under tuberositas tibiae) +1 ttalt i aktuelle underekstremitet Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet e, ikke varikøse Dilatasjon vener i aktuelle av overflatiske, underekstremitet ikke varikøse vener i aktuelle +1 underekstremitet +1 Hatt DVT før sannsynlig enn Alternativ DVT diagnose mer sannsynlig enn DVT -2-2 Aktiv cancer, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd. +1 Paralyse/parese underekstremitet eller nylig gipset underekstremitet +1 Nylig sengeleie > 3 dager eller større kirurgisk inngrep siste mnd. +1 Lokal ømhet langs området til dype venesystem +1 Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) +1 Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (10 cm under tuberositas tibiae) +1 Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet +1 Dilatasjon av overflatiske, ikke varikøse vener i aktuelle underekstremitet +1 Hatt DVT før +1 Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT -2 Score DVT sannsynlighet i % 3 53 % - Høy % - Middels 0 5 % - Lav Wells score Score DVT sannsynlighet i % 3 53 % - Høy % - Middels % - Lav Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk neste virkedag ford- dimer 3 Henvisende lege ringer radiologisk avdeling for avtale om ultralyd Positiv ( 0,6) Negativ ( 0,5) Pasienten bes henvende seg på radiologisk avdeling for å avtale time til ultralyd Radiologisk undersøkelse ikke indisert, pasienten henvises tilbake til fastlege. EMNEKURS I KLINISK MEDISINSK DIAGNOSTIKK Det arrangeres i år kurs for fastleger på Holmen fjordhotell 18. til 19. september. Kurset blir søkt godkjent som emnekurs. Tema blir klinisk medisinsk diagnostikk. Første del av kurset vil fokusere på radiologiske undersøkelser ved mistanke om kreft, og henvisning til pakkeforløp kreft. Deretter blir laboratorieutredninger i allmennpraksis belyst, og denne delen er tilrettelagt for helsesekretærer. Da blir det blant annet spennende tema som anemiutredning, proteinuri og preanalytiske faktorer. Mikrobiologene vil belyse resistensproblematikk samt PCR metodens muligheter. Vi håper å kunne få til en hyggelig festmiddag for alle på Holmen fjordhotell denne kvelden. Meld deg på link: https://www.deltager.no/ emnekurs_september2015.

16 Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. Tema: PAKKEFORLØP FOR KREFT Tid: Torsdag 7. mai 2015 kl Sted: Auditoriet Drammen sykehus Pris: Gratis Påmelding innen til: For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, leger og andre ansatte på sykehuset, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Programmet er under utarbeidelse: Gjennomgang av de fire pakkeforløpene som er kommet. Praktisk info med fokus på utredning og henvisning fra fastlegenes side. Drøfting av ordningen generelt og om de forløpene som kommer i løpet av året. Kasuistikker som viser hvordan ordningen har fungert i praksis så langt. Oversikt fra sykehusets spesialister om hvordan de bruker ordningen, omfang, prioritering, praktiske poenger. Informasjon fra koordinatorene om deres rolle i pakkeforløpene. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Pakkeforløp kreft Tid: Onsdag 29.april kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Generell orientering om pakkeforløp som er innført og de som skal innføres 1. mai. Gjennomgang av pakkeforløpene med praktisk info og fokus på utredning og henvisning fra fastlegenes side. Hold av kvelden, program kommer senere. Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Mars 2015 Opplag: 800 Layout og trykk: Wittusen & Jensen

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON Nr. 1 Årg. 7 8. jan. 2004 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON HOSPITERING Hospiteringsordninga

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 19. 2013 Syd-Vesten Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere Foto: Heidunn S. Nordtveit. 2 SYD-VESTEN NR.

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer