Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp"

Transkript

1 PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene i Kommunehelsesamarbeidet har startet arbeidet med helhetlige pasientforløp, pasientforløp hjem til hjem, for pasienter med KOLS, hoftebrudd, skadelig bruk/avhengighet av alkohol samt psykisk helse og rus. Oppdraget er forankret i Overordnet samarbeidsutvalg, og det skal utføres som et samarbeid mellom brukere, kommunene og Vestre Viken. Arbeidets innhold Målet er å lage trygge og forutsigbare pasientforløp med god pasientbehandling hele veien. Dette er en samhandlingsprosess, et felles forbedringsarbeid og et kompetansesamarbeid. Pasientforløpene - hjem til hjem er planlagt ferdig siste kvartal Resultatet skal da være: Pasientforløpene er skriftlig dokumentert Informasjon om pasientforløpene er tilgjengelige for alle på Vestre Vikens internett Vestre Viken har dokumentert pasientforløpene i kvalitetshåndboken på intranett, som et oppslagsverktøy for ansatte i Vestre Viken Kommunene har dokumentert pasientforløpene i sine systemer og forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside Fire ulike pasientforløp Alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken deltar i arbeidet med pasientforløp for pasienter med hoftebrudd og KOLS, i sammen med en til tre samarbeidende kommuner. Pasientforløpet for pasienter med skadelig bruk/avhengighet av alkohol gjennomføres som en pilot med Bærum kommune, Bærum sykehus og klinikk psykisk helse og rus ved Bærum DPS. Forløpet for pasienter i psykisk helse og rus gjennomføres som en pilot, og eget prosjekt, med Asker kommune, Røyken kommune, Hurum kommune og klinikk psykisk helse og rus ved Asker DPS. Organisering av arbeidet Arbeidet anvender læringsnettverk som metodikk. Hensikten er å spre kompetanse på tvers av profesjon, avdeling og organisasjon samt bedre kvaliteten på tjenestene. Det inviteres til fire samlinger fra januar til september 2015 som vil inneholde forelesninger i plenum og gruppearbeid innad i de fire pasientforløpsgruppene. Mellom samlingene i læringsnettverket skal de lokale teamene jobbe med kartlegging, fordypning i kunnskapsbasert praksis og utvikling av helhetlige pasientforløp, både lokalt og i samarbeid med hele pasientforløpsgruppen. Det er til sammen ca 130 deltakere i arbeidet med de fire forløpene Deltakerne er representanter fra klinikkene i Vestre Viken, fra de aktuelle kommunene i hvert forløp, PKO representanter og brukere (både fra brukerutvalget og brukere med diagnosespesifikk erfaring) Pasientforløpsgruppene er organisert med en pasientforløpskoordinator i hver gruppe og teamleder/sekretær/ målingsansvarlige lokalt i hvert av teamene. Hvis kommunene ser at det er fordelaktig kan det utnevnes koordinator fra kommunene i forløpene også. Forbedringsveiledere er tilknyttet hver forløpsgruppe og har ansvar for å veiledning i forbedringsprosessen. Kontaktperson i Pasientforløp hjem til hjem : Prosjektleder Vigdis Bache Semb: / Fra redaktøren PKO-nytt nr I dette nummeret av PKO-nytt kan du blant annet lese om Pasientforløp og innføring av Pakkeforløp for kreft. Det jobbes mye med dette i Vestre Viken i disse dager og hensikten er å gi et likeverdig og effektivt tilbud til alle pasientgrupper. Praksiskonsulentene ved alle sykehusene bidrar til dette arbeidet ved å gi innspill fra en fastleges hverdag. Skolevegring er et viktig tema hvor det er essensielt at fastlegen involveres. Psykologer ved BUP gir oss i dette nummeret nyttig veiledning i hva fastlegen bør gjøre. I tillegg kan du lese informasjon fra Klinikk for medisinsk diagnostikk, lokale nyheter og kommende kurs. Kom gjerne med innspill til hva dere ønsker å lese om i PKO-nytt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

2 Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp. De første fire pakkeforløpene for kreft er ferdige og sykehusene i Vestre Viken er klare til å ta imot. Dette gjelder brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykktarms- og endetarmskreft. I løpet av 2015 skal 28 pakkeforløp for kreft innføres. Hva er nytt for fastlegene? Fastlegen skal som før henvise til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom. Det nye er at når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et Pakkeforløp for kreft. I diagnoseveilederne er det beskrevet hvilke symptomer og funn som tilsier slik henvisning, og for noen forløp hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Fastleger har filterfunksjon Fastlegene har «filterfunksjon» for igangsetting av pakkeforløp for brystkreft, lungekreft og tykkendetarmskreft. Men når det gjelder prostatakreft har urologene denne «filterfunksjonen» og fastlegen skal henvise urolog ved mistanke om prostatakreft etter retningslinjer i diagnoseveilederen. Hva skal henvises hvor i Vestre Viken: Brystkreft: Brystdiagnostisk senter, Drammen sykehus Prostatakreft: Urolog på lokalsykehus Lungekreft: Medisinsk avdeling på lokalsykehus Tykk- og endetarmskreft: Bærum og Kongsberg: Medisinsk avdeling Drammen: Gastrolab, Medisinsk avdeling Ringerike: Kirurgisk avdeling Forløpskoordinatorer Det ansettes i disse dager Forløpskoordinatorer på de forskjellige sykehus i Vestre Viken som skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende. Trygve Kongshavn PKO-leder Vestre Viken Se også: https://helsedirektoratet. no/kreft/pakkeforlop-for-kreft og Vestre Vikens internettsider. OCD studie vekker oppsikt. Psykolog Nor Christian Torp ved Bærum BUP er førstefatter for en nordisk studie om behandling av tvangslidelser hos barn i alder 7-18 år nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Behaviour Research and Therapy (BRAT). Omfattende tvangslidelser rammer 1-3 % av alle barn og unge. Studien viser at eksposisjonsbasert kognitiv adferdsterapi, som skal være førstevalg fremfor medikamentell behandling, er en effektiv behandling. Over 70 % av barna hadde god effekt av behandlingen, mens ca 50 % av barna ble helt friske. Behandlingsopplegget gikk over 14 uker. Basert på kunnskapen fra studien, er det dannet OCD-team i alle helseforetak. I Vestre Viken er OCD-behandling nå sentralisert til Bærum BUP og Bærum DPS. Henvisning går via lokal BUP/ DPS.

3 Skolevegring og bekymringsfullt skolefravær Fastlegen har en viktig rolle både for å hindre at et begynnende fravær blir et fraværsproblem, og for å skape gode tiltak rundt et barn som har vært borte fra skolen en stund. Årsakene til at en elev blir hjemme fra skolen er stort sett alltid kompleks. Den somatiske delen er alltid viktig å se på, både når en leter etter årsak, og spesielt om hvordan man tenker seg at en tilbakeføring kan foregå. Foreldre har ofte stor tillit til fastlegen, og legens stemme kan derfor være avgjørende for å trygge foreldrene på tiltakene som foreslås. Det kan være flere sammenfallende tilstander og situasjoner som til sammen utløser et skolefravær. Det er sjelden én årsak alene og det kan derfor være nyttig å kartlegge hva som bidrar til å opprettholde fraværet eller motiverer barnet til å fortsette å være borte fra skole kan. En vanlig gang i en fraværsutvikling er at eleven opplever ubehag ved en situasjon på skolen, begynner å kvie seg for å gå på skolen og opplever lettelse ved å være hjemme. Eleven kan få fysiske smerter, som hodepine, magesmerter, kvalme ved tanke på skoleoppmøte. I tillegg vil noen få dekket andre viktige behov hjemme, for eksempel ekstra omsorg fra foreldre eller sosial tilhørighet/mestring på PC-spill, noe som forsterker behovet for å være hjemme. I en slik kartlegging må man både se på mulig opplevde negative situasjoner på skolen og mulig opprettholdende faktorer hjemme. Den onde sirkel 1. Uavhengig av den opprinnelige årsaken til fraværet, vil fravær fra det faglige og sosiale fellesskap på skolen føre til økt angst for skoleoppmøte. Siden fravær fra skolen i seg selv øker sannsynligheten for å utvikle sekundær angst og/eller depresjon, anbefales ikke hjemmeundervisning som tiltak generelt. Hjemmeundervisning kan bidra til å opprettholde fraværet og løser ikke den underliggende årsaken. På skolen har eleven også krav på «inkluderende arbeidsliv». Fravær fra skolen gjør tilbakevending enda vanskeligere og øker symptomer på psykisk lidelse. Eleven som er hjemme får heller ikke avkreftet frykten/de negative tankene hun/ han har om hva som kan skje på skolen. At fastlegene er klar over den onde sirkelen, og klarer å videreformidle dette til foreldrene, vil være en avgjørende del av behandlingen. Tiltak for å forhindre økt fravær må settes i gang selv om man ikke vet årsaken/den utløsende faktoren for at fraværet startet. Mobbing og andre reelt farlige situasjoner på skolen skal utelukkes først. Hva kan fastlegen gjøre? 1. Gjennomføre medisinsk undersøkelse av barnet / ungdommen, og utelukke somatisk årsak. 2. Innhente anamnestiske opplysninger og drøfte med foreldre mulige årsaker. 3. Be foreldre kontakte skoleledelsen for å etterlyse tidlig intervensjon og tiltak fra skole, PPT og skolehelsetjeneste / psykisk helsetjeneste. Disse aktørene er avgjørende bidragsytere i tillegg til BUP. Henvise til lokal BUP med kortfattet anamnese, problembeskrivelse, samt somatisk undersøkelse. Med henvisningen er det ønskelig med vedlegg fra 1.linjetjenesten med bakgrunnsinformasjon, utprøvde tiltak/vurderinger, samt eventuelle tidligere utredninger/vurderinger i PPT/skolehelsetjenesten/ psykisk helsetjeneste, eventuell referat fra samarbeidsmøter på skolen. 4. Forklare foreldre hvorfor hjemmeundervisning er ikke å anbefale, uten at andre tiltak er godt utprøvd. Støtte tiltak hvor en gradvis opptrapping til skole, hvor kontaktlærer/lærer med best relasjon til eleven over en periode møter eleven utenfor klasserommet, med klart mål om tilbakeføring i klassen, blir startet så tidlig som mulig. BUPs rolle: I forbindelse med skolevegring er BUP spesielt opptatt av å utrede mistanke om psykisk lidelse. Det er ønskelig for BUP å komme tidlig til med hjelp, før skolevegringen har utviklet seg til en mer alvorlige psykisk lidelse. Behandlingen foregår både individuelt, med familie, samt også noen ganger arenafleksibelt og ambulant. BUP samarbeider nært med ulike kommunale instanser for å kunne gi et godt og helhetlig behandlingstilbud BUP ønsker et nært samarbeid med fastlegen. Det viser seg spesielt viktig i arbeid med skolevegring å unngå misforståelser og avmakt. Tett kontakt vil øke sannsynligheten for en felles holdning om hva som er hjelpsomt. Forfattere: Jørgen Blom, Seksjonsleder / psykologspesialist ved BUP Asker Anneli Otnes, Psykolog / Rådgiver for bekymringsfullt fravær, Barne- og familieenheten, Asker kommune

4 Klinikk for medisinsk diagnostikk Til legekontorene i Asker og Bærum Svangerskapsundersøkelser Vi mottar nå svangerskapsprøver fra Asker og Bærum, og pågangen er meget bra. Vi ser noen utfordringer nå i oppstartfasen, og ønsker derfor å gå ut med informasjon til leger og sekretærer ved legekontorene slik at disse problemene raskt kan bli løst. Blodtyping av den gravide brukes som en av to prøver som skal sikre riktig blodtype ved blodoverføring. Det er derfor kun mulig å få undersøkt prøven dersom sikkerhetsrutinene er fulgt. Disse er følgende: Prøvetakning: Pasienten identifiseres ved at: Pasienten oppgir selv navn og fødselsnummer (11-siffer) eller viser identifikasjonskort. Dette kontrolleres mot etiketten på prøveglasset og rekvisisjonen. Prøveglasset skal merkes med pasientens fulle navn og fødselsnummer (11-siffer) før prøven tas. Hvis ikke navn og fødselsnummer står på barkodeetiketten, skal denne også på glasset. Prøvetakers signatur må doku-menteres på rekvisisjonen. Prøvetaker signerer for at IDkontroll er utført. Ang. signatur: Den som signerer på rekvisisjonen signerer for at identifisering av pasienten med navn og fødselsnummer (11-siffer) er utført, som beskrevet ovenfor. Signaturen må være sporbar i ettertid. Dette ivaretas ved at man har en signaturliste for alle ansatte på legekontoret. Signaturliste bør inneholde fullt navn, signatur og dato. Den første prøven til ABO/Rh(D)-typing og antistoffscreening skal tas i svangerskapsuke Hensikten med undersøkelsen er å påvise irregulære blodtypeantistoffer med potensiell betydning for fosteret. Disse vil mest sannsynlig ikke påvises før uke 12. Dersom prøven blir tatt før svangerskapsuke 12, vil vi be om ny prøve. Med vennlig hilsen Blodbanken Bærum sykehus Prøver som ikke er merket med navn og fødselsnummer vil ikke bli godtatt av blodbanken. Prøvene blir kastet og nye prøver må tas. Har kvinnen ikke fått personnummer, kan det godtas at prøven er merket med bare navn og fødselsdato. Det må da stå på rekvisisjonen at pasienten mangler personnummer/d-nummer. Vi forventer at ved evt. neste prøve at kvinnen har fått personnummer/ D-nummer.

5 Klinikk for medisinsk diagnostikk PCR for påvisning av tarmpatogene mikrober i fæces Fra 1. mars endres metoden for primær påvisning av tarmpatogene bakterier fra dyrkning til PCR-påvisning. Dette gjelder foreløpig kun for prøver mottatt ved vår seksjon Drammen. Alle fæcesprøver som mottas for utredning med tanke på infeksiøs diaré vil bli undersøkt med tanke på 8 ulike bakterier og 3 parasitter. Fæcesprøven sendes som rik penselprøve på fæcalswab (Cary Blair medium). Vi undersøker på: 1 Campylobacter 2) Salmonella 3) Shigella 4) Yersinia enterocolitica 5) EHEC (Enterohemoragisk E.coli) 6) EPEC (Enteropatogen E.coli) 7) EIEC (Enteroinvasiv E. coli) 8) ETEC (Enterotoksigen E.coli) 9) Giardia lamblia 10) Cryptosporidier 11) Entamoeba histolytica Negative svar kan rapporteres allerede dagen etter at prøven er mottatt og registrert hos oss. Positive svar vil også kunne rapporteres dagen etter med enkelte begrensninger: 1) Campylobacter besvares umiddelbart. Prøven vil ikke bli dyrket sekundært, siden resistensbestemmelse ikke utføres rutinemessig. Dersom resistensbestemmelse ønskes, for eksempel ved alvorlig sykdom eller behandlingssvikt, må laboratoriet få spesifikt beskjed om dette på forhånd. 2) Salmonella besvares umiddelbart men blir forsøkt dyrket og resistensbestemt. Som tidligere blir ikke resistensfunnene rapportert rutinemessig. 3-7) Shigella og EIEC har identiske virulensgener. Preliminært svar vil derfor åpne for begge muligheter. EIEC gir Shigella-lik infeksjon, så klinisk betyr forskjellen lite. Prøven blir dyrket for om mulig å kunne skille mellom disse og å utføre resistensbestemmelse. 4) Yersinia enterocolitica blir forsøkt dyrket for å kunne utføre serotyping. Kun O:3 og O:9 anses både humant patogene og forekommer i Norge. Dersom en av disse ikke kan bekreftes hos oss er funnet sannsynligvis uten klinisk betydning. Patogene isolater resistensbestemmes. 5) EHEC rapporteres uten resistensbestemmelse. Skal uansett ikke antibiotikabehandles. 6) EPEC rapporteres uten resistensbestemmese. I enkelte tilfelle kan det være vanskelig å skille mellom EHEC og EPEC. Begge funn vil derfor bli forsøkt dyrket. 8) ETEC rapporteres uten ytterligere analyser. ETEC er vanligste årsak til turistdiaré og skal ikke antibiotikabehandles. 9-11) Parasittanalysene rapporteres uten ytterligere analyser. Når dyrkning utføres sekundært etter positivt PCR-funn (punkt 2-7) vil rekvirenten motta et nytt svar som supplement til PCRresultatet. Dersom mikroskopiundersøkelse på forekomst av parasittegg i fæces ønskes må separat prøve på parasittmedium sendes og indikasjonen være klar og angitt på rekvisisjonen (eksempelvis langvarig diare etter utenlandsopphold). Negativt resultat på Fæces-PCR bør foreligge først. Ved eventuelt ønske om virusanalyser i tillegg (PCR for Norovirus, Adeno- og Rotavirus) må dette rekvireres separat. Dette gjelder også for påvisning av Clostridium difficile toxin. Det er en målsetning også å inkludere prøver fra Asker- Bærum-området i dette opplegget fra slutten av Nærmere informasjon om dette vil følge senere. Vestre Viken Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med. Avdeling for medisinsk mikrobiologi Vestre Viken HF

6 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for bildediagnostikk SMS - påminnelse for bildediagnostikk Pasienter som skal til poliklinisk undersøkelse ved Avdeling for bildediagnostikk ved alle sykehusene i Vestre Viken får nå SMS to dager før timen. For å sikre dette minner vi om at mobilnummer til pasienten må noteres på henvisningen. SMS-påminnelse gjør det lettere for pasientene å huske undersøkelsene sine og vil dermed bidra til å redusere forsinkelser i pasientforløp. HPR-nummer Vi minner om Innhold i henvisninger under Henvisningsstøtte, og da spesielt at HPR nummer må fremkomme tydelig på henvisningen. Vi minner om Mobil røntgentjeneste Mobil røntgen tilbys pasienter i sykehjem og omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må ha trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A-kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Mobil røntgen kan utføre: Røntgen av skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, nakke, MR, CT og ultralyd Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgen ikke benyttes. Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse. Henvisning må utfylles og ligge klar når undersøkelsen skal utføres. Mobil røntgen er tilgjengelig: Mandag fredag kl Bestilles ved å ringe tlf eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sh., 3004 Drammen. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten hører hjemme. Svar sendes henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post. Ved undersøkelser som er merket Haster, gis svar pr. telefon til henvisende lege samme dag. NB! Viktig med telefonnummer til henvisende eller til annen lege, evt. legevakt som kan kontaktes ved funn. Hjemmeside for Mobil røntgen finnes via Helene Vanberg (radiograf )

7 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Håvard Viken - Nevrologi, Revmatologi, Rehabilitering, Kir./Ort. og akutt - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avd. for gynekologi og fødselshjelp og Klinikk for medisinsk diagnostikk - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Prosjektet Barn og ungdom med kroniske smerter i Buskerud. Trinn I : Fastlegene i Buskerud ga i 2014 tilbakemelding på spørreundersøkelse at mange av dem månedlig hadde flere pasienter mellom 5-15 år med smerter. Smertene er spesifisert som mage, hode, muskel/skjelettsmerter og annen type smerter. Artikkelen med disse resultatene bearbeides nå. Trinn II: Nå ønsker vi å komme i kontakt med disse pasientene og deres foreldre slik at vi kan intervjue dem og få mer innblikk i deres smerteproblematikk. Vi trenger fastlegekollegaer i Buskerud sin hjelp til dette! Fint hvis fastlegene kontaktet undertegnede når dere har hatt pasient mellom 5-15 år med smerter i en måned eller lenger. Dere må bare spørre pasient og foreldre om det er greit med et lite intervju. Samtykkeskjema og annet ordnes av oss. Kunne dere sende meg en mail eller ringe /sende sms om at nå har dere en slik pasient, så kontakter jeg dere tilbake. Persondata skal ikke sendes på sms eller mail. Prosjektet har REK godkjenning. Tanken er at man etter hvert skal kunne spore opp og hjelpe denne pasientgruppen bedre. Med vennlig hilsen Overlege Anne Brodwall, BUPA Ungdomsseksjonen for ø-hjelp Kontakt: eller tlf / Gutt med hodepine.

8 Hjertemedisinsk avdeling informerer om ablasjon: Vi ser av og til alvorlige komplikasjoner etter ablasjon, og erfarer at både pasienter og leger ofte har et litt for optimistisk perspektiv på inngrepet. Total varighet av prosedyren er 1-3 timer, i noen tilfeller opp mot 6 timer. Inngrepet er vellykket hos 60-70%, best resultater ved paroxysmal flimmer, noe dårligere ved persisterende flimmer. I Norge praktiserer man en øvre aldersgrense på 70 år. Pasienten må ha vært til ekko, og prosedyren egner seg først og fremst for de som har en tilnærmet normal ekkoundersøkelse. Rikshospitalet ønsker at pasienten har prøvd minst et antiarytmikum, med terapisvikt, før de bli akseptert for ablasjon (Tambocor, Multaque, Sotalol eller Cordarone). Prosedyren gir kun symptomlindring, den gir ingen effekt på verken sykelighet, hjerneslag eller dødelighet. Alle pasienter som skal behandles med radiofrekvensablasjon for atrieflimmer, må bruke blodfortynnende behandling før og 6 mnd etter prosedyren. Pasienter som har en CHA2DS2VASC score på 2 eller høyere, må fortsette med livslang Marevanbehandling, selv etter en vellykket ablasjon, fordi nesten alle pasienter har ikke symptomgivende episoder med atrieflimmer, som kan gi hjerneslag. Beregning av Cha2ds2vasc og risiko: (Det finnes flere enkle kalkulatorer, f.eks: Manuel beregning: Congestive Heart failure: 1 Hypertension: 1 Age: < 65 = 0, = 1. > 75 = 2 Diabetes: 1 Stroke/TIA: 2 Vascular disease: 1 Sex: Male = 0, Female = 1 Årlig risiko for slag ved økende score: 0 => 1,9%, 1=>2,8%, 2=>4,0%, 3=>5,9%, 4=>8,5%, 5=>12,5%, 6=>18,2%

9 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathiesen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Nå får man medikamentskrin til døende pasienter ved ringeresept! For å gjøre det enklere å ordinere medikamentskrin til symptomlindring av døende pasienter, er det avtalt med sykehusapoteket på Bærum at fastlege kan ringe inn og ordinere medikamenter til medikamentskrin over telefon. Farmasøyt vil da lese opp de fire medikamentene som skrinet skal inneholde, og legen godkjenner. Medikamentene skrives på blåresept 2-90 og gis ut uten egenandel. Hjemmesykepleie skal stå for nødvendig utstyr som kanyler etc. Medikamentskrinet skal inneholde: Morfin amp 10 mg/ml No 1 ml x 10 Haldol amp 5 mg/ml No 1 ml x 5 Midazolam 1 mg/ml No 5 ml x 10 eller Midazolam 5 mg/ml No 1 ml x 10 Robinul amp 0,2 mg/ml No 1 ml x 10 (obs, det går fire ampuller daglig) Det kan printes ut behandlingsalgoritme og ordinasjonsskjema ved å gå inn på: avdelinger_/palliativt-team_/nettverkfor-ressurssykepleiere-innen-palliasjonog-kreftomsorg_/sider/ medikamentskrinretningslinjer.aspx Evnt. søke opp medikamentskrin voksne ved bruk av google, f.eks den utarbeidet av Helse Bergen. Medisinskrin

10 Ortogeriatrisk tilbud åpnet ved Bærum sykehus Målet er bedre livskvalitet og økt funksjonsnivå for hoftebruddspasienter. Det nye tilbudet, som ble offisielt åpnet i dag, innebærer at det ortopediske og geriatriske miljøet samarbeider tett om behandlingen av pasienter med hoftebrudd. Teamet som nå er permanent på plass, består av geriater, ortoped, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk farmasøyt. Teamet sørger blant annet for gjennomgang av medisiner og tiltak med tanke på forebygging av fall og behandling av benskjørhet. Studier av ortogeriatri, blant annet fra St Olavs hospital i Trondheim, viser at pasienter med hoftebrudd som får et slikt tilbud, trenger mindre tid på sykehjem etter operasjon. - Flere kunne reise rett hjem og pasientene rapporterte at de var mindre redde for å falle. Selv om tilbudet innebærer noe lenger liggetid på sykehus, vil det spare fellesskapet for store summer til sykehjem og rehabilitering. Ortogeriatrisk Tilbud om medikamentell abort i praksis Det er igangsatt et prøveprosjekt i regi av Helsedirektoratet hvor avtalespesialister i gynekologi ved Sandvika Spesialistsenter kan tilby medikamentell hjemmeabort for gravide som begjærer svangerskapsavbrudd før 9. svangerskapsuke. Med vennlig hilsen Kvinnen må være frisk, forstå norsk og >18 år. Man følger samme behandlingsregime som ved gynekologisk poliklinikk. Kvinnen kan selv ta kontakt med legekontoret. Det er ikke behov for henvisning. Oskar Johan Skår Lege, spes gyn/obst Runa S. Aabø Lege, spes gyn/obst

11 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran Dialogdag - PKO-leder/avd. - evaluering for gyn. og fødselshjelp bevertning, - bes alle om å Status presens, somatisk Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - melde seg på til: undersøkelse: Mette Lerfaldet arrangerte - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri PKO - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Blodprøver: dialogdag ved Ringerike Mor har samtykket til en.no innen 8. april. sykehus. 32 fastleger henvisningen DIALOGDAG møtte, et antall vi syntes var Far har samtykket til - EVALUERINGhenvisningen bra arrangerte PKO dialogdag ved Tilbakemeldingene Ringerike sykehus. tilsa at 32 Overlege Anselm Kiersch ved ehenvisningsmal til BUP Pasienten BLF-møte (over år) har samtykket m/ingvard til henvisningen Wilhelmsen Behov for tolk (ja / nei) fastleger dette møtte, er noe vi et bør antall gjenta, vi syntes BUP, RS informerte (på vår nylig var bra. gjerne fast/årlig?, og at man avholdte dialogdag) om et alternativ Kjent for de fleste, professor ved til BUPs papirskjema hvis UIB, driver sin hypokondriklinikk Tilbakemeldingene burde sette av enda tilsa mer at dette tid er noe til selve vi bør dialogen, gjenta, dvs gjerne mer fast/ man ehenvisningsmal ønsker å henvise til BUP elektronisk: med kognitiv korttidsterapi; årlig?, og at man burde sette av Legg inn en mal i egen EPJ som 5 timer for bergensere, 2 timer ubundet tid. Det er også enda mer tid til selve dialogen, ivaretar Overlege de Anselm nødvendige Kiersch bakgrunns- ved BUP, og RS personaliaopplys- informerte (på for andre. ønsket et tilsvarende dvs mer ubundet tid. Det er også arrangement i Hallingdal, ønsket et tilsvarende arrangement ningene. vår nylig avholdte BLF- møte Foredragets tittel: som vi skal forsøke å få til i i Hallingdal, som vi skal forsøke å dialogdag) om et alternativ m/ingvard Sjef i eget Wilhelmsen liv. Hvordan kan vi få til dialog i dialog (!) med (!) med legene legene der. der. Forslag til BUPs papirskjema til mal for henvisning hvis best mulig takle all verdens press, til BUP Kjent stress for de og fleste, omstillinger. professor man ønsker å henvise Mor ved UIB, driver sin elektronisk: hypokondriklinikk med (navn, adresse, mobilnummer): Medlemsmøte i Buskerud legeforening tirs kl kognitiv korttidsterapi; 5 Far Legg inn en mal i egen EPJ timer for bergensere, 2 (navn, som ivaretar adresse, de nødvendige mobilnummer): timer for andre. Foredragets Henvisningsdiagnose bakgrunns- og tittel: Sted: Sjef Det i eget gamle liv. fengselet (mistanke personaliaopplysningene. om): Hvordan i Hønefoss, kan vi best Storgt.9, mulig Omsorgssituasjon takle 3510 all verdens Hønefoss press, (samboende/skilt, Forslag til mal for søsken): stress og omstillinger Traumeseminar Traumeseminar ons ons Aktuell henvisning problematikk til BUP Medlemsmøte Middag og i Buskerud sosialt samvær for kl kl (psykiske symptomer, legeforening egen regning tirs i restauranten kl. Sted: Glassgangen, RS funksjonsnivå): Mor (navn, adresse, etterpå for de som ønsker. Sted: Glassgangen, RS mobilnummer): Sted: Det gamle fengselet i Fin Fin anledning til å til oppdatere å seg Status Far (navn, presens, adresse, somatisk Hønefoss, Mette Storgt.9, Lerfaldet 3510 ring bevertning, bes alle om å på moderne oppdatere traumebehandling. seg på moderne undersøkelse: mobilnummer): Status presens, somatisk Hønefoss Målgruppen melde traumebehandling. for seg seminaret på til: er Blodprøver: Henvisningsdiagnose undersøkelse: Middag og sosialt samvær KO (mistanke om): alle som Blodprøver: for egen regning i er interesserte, og som Mor har samtykket til rike Omsorgssituasjon Mor har samtykket til jobber Målgruppen med en.no traumepasienter. innen for seminaret 8. april. restauranten etterpå for de På henvisningen er bevertning, bes alle om å Status (samboende/skilt, henvisningen presens, somatisk søsken): som ønsker. grunn er av alle begrenset som er interesserte, plass og bevertning, melde Far har samtykket til henvisningen ntes var Aktuell problematikk Mette Lerfaldet og som bes seg på jobber alle til: om undersøkelse: Far har samtykket til med å melde seg Pasienten (psykiske symptomer, (over 16 år) på Blodprøver: henvisningen til: traumepasienter. innen På grunn Mor har funksjonsnivå): har samtykket Pasienten samtykket (over til til henvisningen 16 år) har av begrenset april. plass april. og henvisningen Behov for tolk (ja / nei) ilsa at samtykket til henvisningen ar jenta, Far har Behov samtykket for tolk til (ja / nei) at man henvisningen Pasienten (over 16 år) har mer tid samtykket til henvisningen s mer ehenvisningsmal til BUP Behov for tolk (ja / nei) gså n d gdal, Overlege Anselm Kiersch ved BUP, RS informerte (på

12 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - HENVISNING TIL COLONO- OG GASTROSKOPI Vi erfarer nå at stadig flere pasienter henvist til gastro- og colonoskopi ikke har vesentlig organisk sykdom, og dermed at pasienter med kreft og annen alvorlig sykdom blir stående for lenge i kø. Fordi colorectal kreft er økende i Norge, vil vi i tråd med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente retningslinjer heretter prioritere til colonoskopi de pasienter som har alarmsignaler : Makroskopisk synlig blod fra tarmen Positiv undersøkelse på okkult blod i avføringen. Klart patologisk ( 2-300) fecal calprotectin- verdi ( fecaltest ) Signifikant ufrivillig vekttap ( 5 % siste 6 måneder) Anemi (jern-, B12-, folatmangel?) Nyoppstått endring i avføringsmønster Husk: Rektal eksplorasjon. Mange rektumcancere kan palperes med en normalt lang finger! Se også Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft på I tillegg vil vi selvsagt legge vekt på: Alder over 50 år. Colorectalcancer hos nære slektninger under 50 år. Nattlige symptomer. Tidligere operative inngrep. Resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s, blodprøver osv) Andre individuelle forhold i tråd med prioriteringsveilederen i fordøyelsessykdommer. Calprotectin i fæces er en meget nyttig test for å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom og irritabel tarm, men den er ikke spesielt egnet som cancer-markør. Lignende forhold gjelder gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere. Vi vil prioritere de som har: Alder 50 år med nyoppstått dyspepsi Signifikant ufrivillig vekttap ( 5 % siste 6 måneder) Positiv undersøkelse på okkult blod i avføringen. Progressiv dysfagi (svelgvansker) Odonofagi (smerter ved svelging) Uforklarlig jernmangelanemi Persisterende oppkast Palpabel tumor eller lymfadenopati Blodig oppkast med/uten svart avføring innebærer hast og bør henvises telefonisk. Det må avklares med bakvakt på Kongsberg Sykehus om pasienten skal direkte til Drammen Sykehus eller må innom Kongsberg Sykehus for stabilisering først. Helicobacterstatus oppgis hvis kjent sammen med eventuelt andre individuelle forhold. Vi anbefaler testing m.t.p. cøliaki på vid indikasjon hos yngre pasienter med diffuse symptomer. Yngre pasienter med lette/ moderate reflukssymptomer vil i større grad enn tidligere bli avvist, de skal (prøve) behandles med H2 blokkere i to uker. Prisen på disse medikamentene er nå såpass lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar. Ved manglende effekt eller residiv etter kur kan man vurdere å henvise til gastroskopi etter råd under. Henvisningen må inneholde oppdatert medikamentliste. Vær spesielt oppmerksom på medikamenter som kan øke blødningsfaren ved biopsi.

13 Hensikten med dette er at vi skal settes i stand til å prioritere bedre. Vi vil understreke at vi ønsker å fortsette å gi pasientene og våre samarbeidspartnere god og adekvat helsehjelp i rimelig tid innenfor vårt fagområde, men vi må redusere ventetiden for de riktige pasientene ved å prioritere de pasientene der sannsynligheten for signifikant sykdom er størst. Dessuten vil vi selvsagt fortsatt være villige til å diskutere enkeltpasienter som ikke passer inn i skjematiske oppsett. Følgende opplysninger vil gjøre det lettere å gi dine pasienter rett prioritet: Bakgrunnsinfo bør være kort og presis. Ta kun med det som er aktuelt for problemstillingen. Symptomer: Hvis det er mistanke om malignitet må det komme tydelig frem. Reflux symptomer (sure oppstøt og halsbrann), terapi forsøkt. Mavesmerter, vekttap. Diaré. mer enn 3 løse avføringer per døgn. Reiseanamnese og evt. dyrkningssvar. Kvalme, oppkast eller nedsatt allmenn-tilstand. Angi varighet og alvorlighetsgrad av symptomene. Klinisk undersøkelse: Blodprøver: Avføringsprøver: Status lokalis og glandelstasjoner. Hb, MCV, Ferritin, SR, s-jern og transferrin, eventuelt folsyre/ B12 og anti ttg Hemofec x 3/FOB. Fecaltest (calprotectin) hvis relevant i avklaring mellom organisk og funksjonell tarmlidelse, svar bør foreligge før henvisning. Calprotectin: Lett økte verdier ( mg/kg) bør kontrolleres med en ny prøve før man henviser til colonoskopi, dersom det ikke foreligger alarmsymptomer som blødning og vekttap. Radiologiske undersøkelser: Ultralyd / CT abdomen kan være en relevant undersøkelse dersom magesmerter er det dominerende symptom. Enkelte pasienter vil etter eradikasjon av H. pylori bli bedt om å kontrollere status med pusteprøve på med pol. Dette gjøres tidligst uker etter gjennomført behandling. Serologiske prøver av H. pylori skal ikke brukes. Avd. Overlege Kjell Berget Overlege Arnt Sagosen

14 HENVISNINGSRUTINER DVT KONGSBERG SYKEHUS Prosedyrens hensikt er å bedre effektivitet i pasientforløpet til pasienter med mistenkt dyp venetrombose. Gjelder ikke-gravide pasienter som oppsøker fastlegen med symptomer på DVT i underekstremitet. OB S ved dyspne, pleurittsmerter eller synkope må lunge-emboli mistenkes. Ved mistanke om lunge-emboli skal pasienten henvises til medisinsk avdeling som øyeblikkelig hjelp. Fastlegens oppgaver: Klinisk vurdering: Hvis mistanke om DVT og ikke symptomer på lungeemboli utføres Wells score. Det ønskes at CRP tas med tanke på differensialdiagnoser som infeksjon. Wells score >3: Pasienten henvises direkte til UL. Henvisende lege tar kontakt med røntgenavdelingen pr telefon ( /31 for å avtale time). Hvis pasienten får time neste dag gis fulldose anti-koagulasjon (se over) Wells score 0-2: Henvisende lege skriver ut lab-rekvisisjon for D-dimer og røntgen-rekvisisjon for UL med alle nødvendige kliniske opplysninger inkludert Wells score og hvilke parametre som har gitt poeng. Det påføres på røntgenrekvisisjonen at den er til bruk hvis D-dimer >0,6. Det gis fulldose anti-koagulasjon fram til pasienten er avklart: Klexane 1mg/kgx2 eller 1,5mg/ kgx1 subkutant Fragmin 100IE/kg x2 eller 200IEx1 subkutant, nb maks engangsdose ikke over IE Xarelto 15mgx2 peroralt Eliquis 10mgx2 peroralt Valg av medikament og antall doser før avklaring må avgjøres av henvisende lege avhengig av pasientens øvrige tilstand (sykdommer, medikamenter, lever/nyrefunksjon) og tidspunkt for avklaring med D-dimer/ ultralyd. Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk i 1.etg (D127) neste virkedag, og det tas prøver til D-dimer. Pasienten venter til svaret foreligger (inntil 1 time). Laboratoriets oppgaver: D-dimer >0,6: D-dimerverdi påføres rtg. rekvisisjonen, og pasienten bes om å henvende seg til rtg.ekspedisjon for å avtale time til ultralyd. D-dimer<0,5: Pasienten gis beskjed om å reise hjem og kontakte fastlege for videre oppfølging. Røntgenavdelingens oppgaver: Avtale time til ultralyd samme eller neste dag. Ved påvist DVT: Pasienten meldes til akuttmottaket av røntgenavdelingen. Håndteres videre av vakthavende indremedisiner. Ved negativ ultralyd: Pasienten gis beskjed om å reise hjem og kontakte fastlege for videre oppfølging. (For legekontorer som selv utfører D-dimer avtales UL-time direkte med radiologisk avdeling for pasienter med Wells score >3 eller 0-2 og samtidig forhøyet D-dimer.) OBS: Ved sterk klinisk mistanke (Wells score 3) og negativ ultralyd, bør fastlege i samråd med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke. Wells-score: Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten for DVT. Hvert kriterium utgjør 1 poeng, med unntak av siste kriterium som utgjør minus 2 poeng. Legekapasitet innen fordøyelsessykdommer ved Kongsberg Sykehus. Første februar sluttet overlege Dhatt ved medisinsk avdeling Kongsberg og per dags dato er skopi-kapasiteten halvert i tiden fremover. I den forbindelse må vi informere om at ventetiden for undersøkelse vil bli lengre og ber fastlegene hjelpe oss å prioritere. Når det gjelder Pakkeforløp tykktarmskreft så vil nok det kreve mye ressurser i fremtiden. Fastlege er suveren i avgjørelsen om hvem han/hun vil prioritere, men man må gjerne ta en telefon dersom man er usikker på prioritering. Arnt Sagosen Overlege med avd

15 med radiolog vurdere venografi eller evt. ny ultralyd etter 1 uke. Wells-score: er på ulike kriterier PKO-nytt Et verktøy og gir Mars som sannsynligheten 2015 bygger på ulike for kriterier DVT. Hvert og gir kriterium sannsynligheten for DVT. Hvert kriterium unntak av siste utgjør kriterium 1 poeng, som med utgjør unntak minus av 2 siste poeng. kriterium som utgjør minus 2 poeng. Wells-score: Et verktøy som bygger på ulike kriterier og gir sannsynligheten for DVT. Hvert k utgjør 1 poeng, med unntak av siste kriterium som utgjør minus 2 poeng. palliativ behandling Aktiv siste cancer, 6 mnd. dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd tremitet eller nylig Paralyse/parese gipset underekstremitet underekstremitet eller nylig gipset underekstremitet r eller større kirurgisk Nylig sengeleie inngrep siste > 3 dager mnd. eller større kirurgisk inngrep +1 siste mnd. +1 det til dype venesystem Lokal ømhet langs området til dype venesystem remiteten (bør måles) Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) menlignet med Legghevelse asymptomatisk > 3 side cm sammenlignet (10 cm under tuberositas med asymptomatisk tibiae) +1 side (10 cm under tuberositas tibiae) +1 ttalt i aktuelle underekstremitet Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet e, ikke varikøse Dilatasjon vener i aktuelle av overflatiske, underekstremitet ikke varikøse vener i aktuelle +1 underekstremitet +1 Hatt DVT før sannsynlig enn Alternativ DVT diagnose mer sannsynlig enn DVT -2-2 Aktiv cancer, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd. +1 Paralyse/parese underekstremitet eller nylig gipset underekstremitet +1 Nylig sengeleie > 3 dager eller større kirurgisk inngrep siste mnd. +1 Lokal ømhet langs området til dype venesystem +1 Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) +1 Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (10 cm under tuberositas tibiae) +1 Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet +1 Dilatasjon av overflatiske, ikke varikøse vener i aktuelle underekstremitet +1 Hatt DVT før +1 Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT -2 Score DVT sannsynlighet i % 3 53 % - Høy % - Middels 0 5 % - Lav Wells score Score DVT sannsynlighet i % 3 53 % - Høy % - Middels % - Lav Pasienten henvender seg på laboratoriets poliklinikk neste virkedag ford- dimer 3 Henvisende lege ringer radiologisk avdeling for avtale om ultralyd Positiv ( 0,6) Negativ ( 0,5) Pasienten bes henvende seg på radiologisk avdeling for å avtale time til ultralyd Radiologisk undersøkelse ikke indisert, pasienten henvises tilbake til fastlege. EMNEKURS I KLINISK MEDISINSK DIAGNOSTIKK Det arrangeres i år kurs for fastleger på Holmen fjordhotell 18. til 19. september. Kurset blir søkt godkjent som emnekurs. Tema blir klinisk medisinsk diagnostikk. Første del av kurset vil fokusere på radiologiske undersøkelser ved mistanke om kreft, og henvisning til pakkeforløp kreft. Deretter blir laboratorieutredninger i allmennpraksis belyst, og denne delen er tilrettelagt for helsesekretærer. Da blir det blant annet spennende tema som anemiutredning, proteinuri og preanalytiske faktorer. Mikrobiologene vil belyse resistensproblematikk samt PCR metodens muligheter. Vi håper å kunne få til en hyggelig festmiddag for alle på Holmen fjordhotell denne kvelden. Meld deg på link: https://www.deltager.no/ emnekurs_september2015.

16 Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastlegene og medarbeiderne. Tema: PAKKEFORLØP FOR KREFT Tid: Torsdag 7. mai 2015 kl Sted: Auditoriet Drammen sykehus Pris: Gratis Påmelding innen til: For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, leger og andre ansatte på sykehuset, private spesialister og for medarbeiderne ved legekontorene. Programmet er under utarbeidelse: Gjennomgang av de fire pakkeforløpene som er kommet. Praktisk info med fokus på utredning og henvisning fra fastlegenes side. Drøfting av ordningen generelt og om de forløpene som kommer i løpet av året. Kasuistikker som viser hvordan ordningen har fungert i praksis så langt. Oversikt fra sykehusets spesialister om hvordan de bruker ordningen, omfang, prioritering, praktiske poenger. Informasjon fra koordinatorene om deres rolle i pakkeforløpene. Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Pakkeforløp kreft Tid: Onsdag 29.april kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Generell orientering om pakkeforløp som er innført og de som skal innføres 1. mai. Gjennomgang av pakkeforløpene med praktisk info og fokus på utredning og henvisning fra fastlegenes side. Hold av kvelden, program kommer senere. Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Mars 2015 Opplag: 800 Layout og trykk: Wittusen & Jensen

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Spesialrådgiver Rune Tufte, Vestre Viken HF Spesialrådgiver Vigdis Bache Semb, Vestre Viken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER Lindrende enhet, DGKS og Palliativ enhet, Drammen sykehus. Desember 2010. Revidert juni 2012, gyldig til juni 2013. BAKGRUNN

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa -

- Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - - Helsepolitisk seminar - Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge - Med bl.a. - Statssekretær Anne Grethe Erlandsen - Fagdirektør Stein Kaasa - President legeforeningen Hege Gjessing - Direktør Helse Midt

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25.

Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. Diagnostisk pakkeforløp Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft. 25. August, 2015 Morten Mowe, professor Assisterende klinikksjef (Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart?

Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Hvordan lage gode pakkeforløp når evidensgrunnlaget er uklart? Erfaringer med arbeid med pakkeforløp i psykisk helsevern Christine Bull Bringager Overlege PhD Nydalen DPS, OUS Et pakkeforløp er et helhetlig,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER Lindrende enhet, DGKS og Palliativ enhet, Drammen sykehus. Revidert okt 2014, gyldig til okt 2015. BAKGRUNN FOR BRUK AV

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Prioriteringsveileder smertetilstander

Prioriteringsveileder smertetilstander Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder smertetilstander Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om prioritering

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14.

Pakkeforløp for kreft. Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Pakkeforløp for kreft Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Helse Sør-Øst RHF 14. Januar 2015 Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er et standard

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF

Utredning av forstørret, uøm lymfeknute. Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Utredning av forstørret, uøm lymfeknute Magnus Moksnes LiS B, hematologiseksjonen SiV HF Litt om lymfom Malign lymfoproliferativ sykdom Kan ha både T- og B-celleopphav Ca 90 sykdomsentiteter 4 Hodgkin

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015)

Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Pakkeforløp kreft. Kontakt etter 48 timer ved kreftmistanke. (Forekomst og forløpstider etter mai 2015) Overlege lungemedisin, Ulrich Mack Avdelingsoverlege Gudmund Nordby Medisinsk klinikk, LDS Nasjonal

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse

Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Diaré,, malabsorbsjon, matvareintoleranse Emnekurs for allmenpraktiserende leger 19.03.2013 Jan Henrik Rydning Disposisjon Diaré: Definisjoner Diagnostiske overveielser Malabsorbsjon: Litt generelt Mest

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult og obskur GI-blødning Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult GI-blødning Definisjon Blodtap fra GI-traktus som er så beskjedent at det ikke kan sees. Kan kun påvises ved kjemisk prøve: Positiv

Detaljer

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Kjære kollega! Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Denne sjekklista/huskelista

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Lederutfordringer i implementering av Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

MUPS. Hodepine PMU 21.10.2014

MUPS. Hodepine PMU 21.10.2014 MUPS Hodepine Gutt f. 1990 HODEPINE 8/1-08 mor i telefon med fastlegen: Pasienten sliter med hodepine og nakkeproblemer og mor ønsker henvisning til nevrolog. Mor forteller at pasienten har sluttet på

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer