Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avinor. Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn. Utgave: 3 Dato: 2008-06-12"

Transkript

1 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Utgave: 3 Dato:

2 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Utgave/dato: 3/ Arkivreferanse 5153 Oppdrag: 5153 Grunnundersøkelser for vurdering av infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Oppdragsbeskrivelse: Grunnundersøkelser bestående av georadarmålinger, graving av prøvegroper, infiltrasjonstester, sonderboringer og prøvetaking for vurdering av løsmassenes egnethet for infiltrasjon av overvann Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Forfatter Kvalitetssikring Rolf E. Forbord Hydrogeologi Infiltrasjon av overvann Rapport Bernt Olav Hilmo Knut Robert Robertsen Rolf Forbord

3 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn III FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utrede mulighetene for å infiltrere overvann fra tette flater ved Trondheim lufthavn Værnes. Øystein Halvorsen har vært s kontaktperson for oppdraget. har brukt firmaet OAK til oppfølging og gjennomføring av dette prosjektet. OAKs ansvarlige har vært Jonny Santi. Entreprenør Arne Hernes AS har gjennomført graving av prøvegroper, mens firmaet Miljøgeologi AS har utført kornfordelingsanalyser av masseprøver. Rolf E.Forbord har vært oppdragsleder for Asplan Viak. I tillegg har Bernt Olav Hilmo og Knut Robert Robersten deltatt i oppdraget fra Asplan Viak.

4 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn IV INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn Utførte undersøkelser OMRÅDEBESKRIVELSE Arealbruk Geologi RESULTATER Georadarmålinger røvegravinger Infiltrasjonstest... 4 INFILTRASJON AV OVERVANN Dagens situasjon Dimensjoneringsgrunnlag Infiltrasjonsberegninger Forslag til overvannshåndtering ANBEFALINGER Vedlegg: Kornfordelingskurver til masseprøver

5 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Asplan Viak har fått i oppdrag av avd. Trondheim å undersøke om det er mulig å infiltrere overvann i grunnen. Oppdraget ble gitt i forbindelse med planlegging av overvannshåndtering ved Trondheim lufthavn Værnes. Lokal infiltrasjon av overvann i stedlige løsmasser vil gi reduserte mengder overvann, og dermed reduserte kostnader til overvannshåndtering grunnet mindre ledningsdimensjoner og kortere ledningsnett for overvann. Ved et riktig utformet infiltrasjonsanlegg, bør man kunne klare seg uten ledninger for å transportere overvannet ut av området) 1.2 Utførte undersøkelser En vurdering av mulighetene for å infiltrere overvann krever detaljerte kunnskaper om løsmassesaensetning og grunnvannsnivå. Dette er kartlagt ved bruk av følgende undersøkelser/arbeider. 1. Gjennomgang av tidligere grunnundersøkelser. Det er tidligere gjort miljøtekniske undersøkelser ved et brannøvingsfelt innen flyplassområdet og satt ned brønner ved flyplassen for miljøovervåkning. I tillegg er løsmassene kartlagt i forbindelse med generell kvartærgeologisk kartlegging utført av NGU. 2. Feltbefaring saen med oppdragsgivers representant og graveentreprenør ble gjennomført Under feltbefaringen ble området for undersøkelser avgrenset, og det ble gjort en påvisning av installasjoner i grunnen (strømkabler, telekabler, signalkabler og VA-ledninger, kuer etc) som grunnlag for gravemelding. 3. Løsmassekartlegging ved bruk av georadarmålinger, prøvegravinger og sonderboringer. Georadar er en geofysisk målemetode som under gode forhold gir en rask kartlegging av løsmassetype, løsmassetykkelse og grunnvannsnivå. For å kunne gi sikrere tolkninger av georadarmålingene, samt sikrere beskrivelser av løsmassene ble det i tillegg utført enkelte sonderboringer med bærbart boreutstyr. 4. røvegravinger med gravemaskin for detaljert kartlegging av løsmassetype og prøvetaking ned til ca. 5 meters dyp. 5. Måling av løsmassenes infiltrasjonskapasitet. Dette er gjort ut fra: a) Kornfordelingen til løsmasseprøver fra prøvegroper. b) Infiltrasjonstester. Dette er en direkte målemetode som går ut på å måle mengden vann som renner ut i løsmassene fra en prøvegrop med bestemte mål. Feltundersøkelsene ble gjennomført

6 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 2 2 OMRÅDEBESKRIVELSE Det vurderte området ligger innenfor arealet til Trondheim Lufthavn Værnes, nærmere bestemt mellom jernbanelinjen og E6 og sør for rullebanen (se figur 1). Området har en svak helning mot nord, mens det mot sørvest avgrenses av et gaelt elveløp som er i ferd med å bli gjenfylt med sprengstein. Vurdert område Figur 1 Utsnitt fra Masterplan 6-15 med inntegning av vurdert område(m 1: 12 ). 2.1 Arealbruk Dagens arealbruk er følgende: - arkeringsplass til s ansatte - Brakkerigg til entreprenører - To utflyttede bolighus - Adkomstveier - Gang- og sykkelvei - Grøntomårder (plen og skog)

7 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 3 Innen 15 vil den nordre delen av området bli tatt i bruk til oppstillingsplass for fly, mens i den søndre delen er det planlagt snødeponi. Det er allerede startet oppfylling i den nordre delen av området. I planperioden for 15-3 vil oppstillingsplassen for fly utvides videre mot sør, slik at det kun blir igjen et lite område mot E6 som skal disponeres til snødeponi. 2.2 Geologi Trondheim lufthavn Værnes ligger ved Stjørdalselvas utløp i Trondheimsfjorden, og løsmassene består av fluviale deltaavsetninger av sand og grus over mer finkornige marine sedimenter. Tidligere grunnundersøkelser i forbindelse med overvåkning av forurensing innen flyplassområdet viser minst meters tykkelse av sand og grus, og et grunnvannsnivå på 6-7 m (1-3 moh) i området nordøst for dagens terminalbygg. Observasjonsbrønner etablert i forbindelse med miljøtekniske undersøkelser ved et brannøvingsfelt ved Stjørdalselva like vest for Værnes hovedgård, viser vekslende lag av grusig sand og finsand ned til mer enn meters dyp dvs ned til kote 5 moh. Det er en tendens til mer finkornige masser mot dypet. Grunnvannsnivået ligger på ca. kote 2,5 moh. Det er ingen tidligere undersøkelser som viser dypet til fjell, men kvartærgeologiske tolkninger utført av NGU antyder minst m løsmassemektighet. Vurdert område Figur 2 Kvartærgeologisk kart over Værnes

8 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 4 3 RESULTATER 3.1 Georadarmålinger Det ble til saen målt georadarprofil (se figur 7). Figur 3-6 viser utsnitt av målte profil. Georadarmålingene viser 3-4 m med horisontale markerte lag over skrålag til -15 meters dyp. Under dette nivået blir reflektorene mer diffuse og horisontale. Det 3-4 m tykke topplaget tolkes til å bestå av elveavsatt sand og grus, mens skrålagene består av sand og grusig sand avsatt i et elvedelta. Under skrålagene blir reflektorene mer diffuse både på grunn av mer finstoffrike masser og høyere elektrisk ledningsevne i grunnvannet. Grunnvannsnivået sees som en nær horisontal reflektor på 3,5-6 meters dyp. Figur 3 Utsnitt av georadarprofil 2. rofilet viser tydelige skrålag mot nord og grunnvannsnivå på ca. 4 meters dyp.

9 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 5 Figur 4 Utsnitt av georadarprofil 5. rofilet viser tydelige skrålag mot nordvest Figur 5 Utsnitt av georadarprofil 8. rofilet viser tydelige skrålag mot nordvest Figur 6 Utsnitt av georadarprofil. rofilet viser tydelige skrålag mot nordvest

10 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Georadarprofil, 1- røvegrop, 1-7 Sonderboring,1-2 Figur 7 Kart i M 1:31 som viser plassering av georadarprofil, prøvegroper og sonderboringer

11 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn røvegravinger Det ble gravd 7 prøvegroper til 4,-5,2 meters dyp. lasseringen av gropene er vist på kartet i fig. 7, mens løsmassesaensetningen er vist i tabell 1 og 2. Tabell 1 Løsmassesaensetning i grop 1-4 Dyp Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 m jord jord sprengstein Jord finsand grusig 1 m sand, 2 m 3 m 4 m grusig sand sand/ finsand grusig sand med kvabblag lagdelt grusig sand gv-nivå lagdelt grusig sand grusig sand grusig sand/finsand lagdelt grusig sand 5 m Løsmasseprøve Figur 8 Graving av en ca. 4 meters dyp prøvegrop i lagdelt sand

12 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 8 Tabell 2 Løsmassesaensetning i grop 5-7 Dyp Grop 5 Grop 6 Grop 7 m jord jord fyllmasse sand/ 1 m finsand grusig sand 2 m kvabblag grusig sand 3 m grusig sand og sand Lagdelt grusig sand finsand 4 m 5 m Løsmasseprøve Som tabell 1 og 2 viser består løsmassene av hovedsakelig grusig sand med lag av finsand/kvabb. I bunnen av grop 1 og 7 ble det påvist tykkere lag av finsand. Under graving av prøvegropene ble det tatt 2-3 løsmasseprøver for kornfordelingsanalyser fra hver prøvegrop. Kornfordelingskurvene er vist i vedlegg 1, mens tabell 3 viser utregning av hydraulisk ledningsevne k ut fra kornfordelingsanalysene. Tabell 3 Utregning av hydraulisk ledningsevne ut fra kornfordelingskurver Grop nr. røvedyp (m) d () d () C u E(C u ) K (m/døgn) Betegnelse (ut fra kornfordeling) 1 1, 2,8,45 6,2 12,3 215 Sandig grus 1 2,,6, 6, 12,5,8 Middels-grov sand 1 3,,25,75 3,3 15,8 7,7 Fin-middels sand 2 1,,9,44 2, 16,8 281 Grov sand 2 2,,23,12 1,9 16,5,5 Middels sand 2 3, 1,45,27 5,4 13,2 83,1 Grusig sand 3 1,3,83,33 3,6 15,1 142 Grov sand 3 3, 1,2,27 4,4 14,5 91,3 Grusig sand 3 4, 1,7,3 5,7 13,1 2 Grusig sand 4 1, 1,,7 14,3 8, 3,4 Grusig siltig sand 4 2, 2,2,3 7,3 11,2 87,1 Grusig sand 4 3,,29,13 2,2 16,9 24,7 Middels sand 5 1, 2,5,6 4,2 14,7 457 Grusig sand 5 2,,5,15 3,3 15,8 3,7 Middels-grov sand 5 4,4 1,7,23 7,4 11,1,7 Grusig sand 5b 1,5 1,3,33 3,9 15, 141 Grusig sand 6 1,,8,38 2,1 16,9 211 Grov sand 6 1,6,54,3 18 6,8,5 Siltig sand (kvabblag) 6 3,,62,17 3,6 15,1 37,3 Grov sand 7 2, 2,,5 4, 14,9 322 Grusig sand 7 3,,14,35 4, 14,9 1,6 Siltig finsand

13 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 9 Beregnede k-verdier varierer mellom,5 og 457 m/døgn. De laveste verdiene (< 5 m/døgn) er påvist i lag av siltig sand, mens de høyeste verdiene er påvist i grov sand og grusig sand. Den hydrauliske ledningsevnen fordeler seg på følgende måte: < 2 m/døgn vanlig infiltrasjon frarådes 2 prøver 2- m/døgn middels infiltrasjonskapasitet 2 prøver - m/døgn god infiltrasjonskapasitet 5 prøver > m/døgn svært god infiltrasjonskapasitet 12 prøver Dette viser at løsmassene stort sett er meget godt egnet til infiltrasjon av overvann. I alle prøvegropene ble det påvist masser av sand og grusig sand som er godt egnet til infiltrasjon. Med plassering av infiltrasjonsanlegg er det viktig å unngå finstoffrike lag med siltig sand. Den hydrauliske ledningsevnen fordeler seg på følgende måte mot dypet: Tabell 4 Hydraulisk ledningsevne mot dypet Dyp (m) Antall prøver K (min) K (maks) K (middel) 1-1,5 7 3, , ,6 91, ,4 2, I tillegg til ble det utført 2 sonderboringer. Resultatet av disse er vist i tabell 5. Tabell 5 Resultater av sonderboringer Dyp Sonderboring 1 Sonderboring 2 m sand/ jord sand/finsand finsand 2 m grusig sand grusig sand og 4 m sand 6 m 8 m grunnvannsnivå sand med gruslag grunnvannsnivå m sand med gruslag 12 m 14 m sand/finsand

14 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn Sonderboringene viser at det er minst m sand og grus over mer finkornige masser av sand/finsand. Dette bekreftes av georadarmålingene som stedvis indikerte skrålag av sand og grus ned til meters dyp. I forbindelse med infiltrasjonstest ved sonderboring 1 ble det satt ned en sandspiss ned til 9 meters dyp for utpumping av vann til infiltrasjonstesten. Ved pumping ga denne spissen i overkant av 1 l/s og grunnvannstemperaturen ble målt til 7,5 C. 3.3 Infiltrasjonstest Det ble utført en infiltrasjonstest ved sonderboring 1 like sør for grop 5. Testen ble gjentatt 3 ganger og resultatet er vist i tabell 6. Testen ble utført på 1.5-1,8 meters dyp. Figur 9 Infiltrasjonstest like sør for grop 5. Sonderboring 1 med prøvebrønn for vanntilførsel til infiltrasjonstest ses i forgrunnen Gjennomsnittelig hydrauliske ledningsevne for tre forsøkene ble: 59,2 m/døgn = 6,85x -4 m/s som er en normal verdi for grov sand eller grusig sand. Dette steer godt overens med kornfordelingskurven som viser at løsmassene i dette området består av grusig sand. Det må bemerkes at infiltrasjonstester utført i så grovkornige løsmasser kan vise for lav hydraulisk ledningsevne, fordi vannet infiltreres for raskt ned i løsmassene i forhold til infiltrometerets mateevne for vann. Hydraulisk ledningsevne beregnet ut fra kornfordelingskurven ble 141 m/døgn. Dette er over det dobbelte av målt verdi ved infiltrasjonstesten, men dette avviket er likevel ikke unormalt stort ved bruk av to så forskjellige målemetoder.

15 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 11 Tabell 5 Infiltrasjonstest Forsøk nr Tid (sek) Synk i målesylinder (cm) Synkehastighet (cm/min) Hydraulisk ledningsevne (m/døgn) ,3 62, ,9 57, ,7 58,4 Gjennomsnitt (1+2+3)/3 42,3 59,2

16 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 12 4 INFILTRASJON AV OVERVANN 4.1 Dagens situasjon Hele området utenom de tette flatene er i dag selvdrenerende, det vil si at det meste av nedbøren fordamper eller infiltreres i grunnen. For eksempel infiltreres avrenningen fra rullebanen i grøntområdene på sidene av rullebanen. Utbygging av området medfører ikke større vannmengder totalt, forskjellen er at en større andel tette flater medfører rask avrenning av overvann på overflaten, mens nedbøren i dag infiltreres i stedlige løsmasser. Det finnes ikke overvannshåndtering i dette området av flyplassen i dag. 4.2 Dimensjoneringsgrunnlag Rambøll AS har i forbindelse med et forprosjekt for overvannshåndtering av denne delen av flyplassutvidelsen beregnet dimensjonerende overvannsmengde til 9 l/s. Dette er beregnet ut fra totalt areal, en avrenningskoeffisient på,9 for tette flater og,7 for øvrige flater, samt IVF-kurven for Voll-Moholt-Tyholt for maks. nedbørsmengder i løpet av min. Det er også tatt med framtidige utbyggingsarealer. Uten fordrøyning og infiltrasjon i grunnen krever denne vannmengden en Ø utløpsledning gjennom både ny og gael E6. Det totale arealet er ca. m 2 og av dette vil ca. 45 m 2 være tette flater. Med en maksimal døgnnedbør på og sae avrenningskoeffisienter som benyttet ovenfor blir maks. avrenning pr døgn ca. 5 m 3 = ca l/s. Gjennomsnittelig nedbørsmengde for Værnes er 892 pr år. Dette gir en gjennomsnittelig avrenning på 1,44 l/s. 4.3 Infiltrasjonsberegninger Ut fra beregninger i kap. 3 er gjennomsnittlig infiltrasjonskapasitet 148 m/døgn for prøver tatt mellom 1 og 2 meters dyp. Dette gjelder for rent vann. For overvann som vil inneholde noe slam vil infiltrasjonskapasiteten bli mye mindre grunnet en gjentetting av løsmassene på filterflaten (bassengbunnen), noe som medfører en kraftig nedgang i hydraulisk ledningsevne. For avløpsvann reduseres infiltrasjonskapasiteten med en faktor på for bunnflater, mens sidevegger vil holde seg mer åpne. Den tilsvarende reduksjonen for overvann vil være avhengig av slaminnholdet i vannet, men vi har valgt å benytte en infiltrasjonskapasitet på 5 % av gjennomsnittelig infiltrasjonskapasitet dvs. 7,4 m/døgn. Infiltrasjonsmengde beregnes ut fra ligningen i = hydraulisk gradient som kan settes til % over grunnvannsspeilet. Forutsatt tilgjengelig volum til å oppnå døgnutgjevning blir nødvendig infiltrasjonsflate A: Det må poengteres at denne beregningen er meget usikker og er kun ment som et grunnlag for å vise at infiltrasjon er mulig.

17 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 13 Infiltrasjonen vil ikke gi vesentlige endringer i vannballansen i forhold til dagens situasjon i og med at det meste av dette overvannet infiltreres i grunnen på naturlig måte. Infiltrasjonen vil dermed ikke gi særlige endringer i grunnvannsnivå. Hvis det derimot ikke benyttes infiltrasjon vil en mindre mengde overvann infiltreres i grunnen enn i dag, og dette kan gi en liten reduksjon i grunnvannsnivået, men neppe såpass mye at det har praktisk betydning for grunnens geotekniske egenskaper. Hvis satser på å benytte energibrønner basert på opp-pumpet grunnvann til oppvarming og kjøling av bygningsmasse, vil det være en fordel å infiltrere overvannet framfor å pumpe det til en resipient utenfor området i og med at man dermed opprettholder grunnvannsdannelsen. 4.4 Forslag til overvannshåndtering I forprosjektet er det planlagt å samle overvann fra tette flater i slisserenner av betong (kap. 35 l/s), som leder til utløpskuer med sandfang (28 stk). Videre samles overvannet i overvannsledninger (Ø-Ø ) og går videre i en Ø utløpsledning under både ny og gael E6 og videre ut i fjorden. Hvis det blir stilt krav til oljeutskillere må disse planene endres. Med infiltrasjon av overvann kan anlegget for overvannshåndtering forenkles og utformes med mye mindre dimensjoner. Man kan tenke seg tre løsninger for infiltrasjon; infiltrasjon i løsmasser under flyoppstillingsplassen, i et eget infiltrasjonsanlegg i tilgjengelige arealer sør for planlagt flyoppstillingsplass eller infiltrasjon i et fylt elveløp sør for planlagt flyoppstillingsplass. I kap er det gitt en nærmere beskrivelse av disse løsningene. Det er viktig å presisere at detaljert beskrivelse av infiltrasjonsløsning først kan gjøres etter nærmere diskusjon med oppdragsgiver og avklaring av krav til oljeavskilling Infiltrasjon i løsmassene under flyoppstillingsplassen Arealet for de nye flyoppstillingsplassene (ca m 2 ) skal heves 3-5 m, fra kote 6-7,5 til kote -11. Dette blir gjort med fylling av ca.1 m 3 sprengstein. Denne steinmassen vil kunne fungere som et stort fordrøyningsmagasin. Infiltrasjon av overvann kan dermed skje via dette store fordrøyningsmagasinet av sprengstein. Asfalt, oppfyllingsmasser, jordsmonn og gress må fjernes fra eksisterende overflate. For å øke infiltrasjonskapasiteten i overgangen mellom steinfylling og opprinnelig sand og grusmasser graves det ut trau i de stedlige sand- og grusmassene til en dybde på,3,5 m under dagens terrengnivå, før det fylles på med sprengstein (se figur,11 og 13). Hvert trau kan være ca X m. For å hindre drenering fra steinlaget og mot vest, bør utgravd sand og grus legges opp i en voll mot vest, og i lave voller mellom trauene. Dette fører til at det meste av eventuell gjenslaing skjer i bunnen av trauene, slik at infiltrasjonen ned i sand- og grusmassene skjer i sideveggene. Form og dybde på trauene kan til en viss grad tilpasses metode og utstyr som benyttes til gravingen. Dette gir et svært stort spredeareal og et svært høyt buffervolum for overvann. Vi oppnår å kunne håndtere/infiltrere alt overvannet lokalt, og det oppnås svært god renseeffekt (lav arealbelastning og stor umettet sone). Selve infiltrasjonen kan gjøres på flere måter, og dette må diskuteres nærmere med oppdragsgiver på bakgrunn av tekniske løsninger og krav til overvannshåndteringen. En enkel metode er å infiltrere overvannet via sandfangkuene som kan lages med perforert bunn (og perforerte sidevegger i nederste del) slik at noe av overvannet siver ned i

18 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 14 steinfyllinga og infiltreres i underliggende stedegne masser av sand og grus. Overvannsledningene mellom sandfangkuer og overvannskuer kan legges som infiltrasjonsledninger, dvs perforerte vannledninger. Et slikt system vil sørge for at overvannet ved kraftige regnvær fordeles over hele steinfyllinga. Hvis man benytter en infiltrasjonskapasitet på 5 % av gjennomsnittsberegningene, blir den totale infiltrasjonskapasiteten til denne flata: Dette er langt over maks. døgnavrenning på ca. 5 m 3. Denne enkle beregningen viser at infiltrasjon vil kunne fungere godt også i perioder med ekstremt mye nedbør. slisserenne erforert vannledning Ø Sandfangkum med perforert bunn Fylt sprengstein 3-4 m tykkelse Opprinnelig overflate av sand og grus Eksisterende sand og grus Figur rinsippskisse for infiltrasjon av overvann. Legg merke til at opprinnelig sand/grusflate er gravd opp i,3-,5 m dype og 5- m brede trau for å få infiltrasjon i sidevegger. Det bør vurderes om det er nødvendig å legge en utløpsledning til eksisterende Ø overvannsledning som går gjennom E6. Fordelen med denne løsningen er: - Infiltrasjon i sprengsteinlaget gir stort fordrøyningsvolum og stor infiltrasjonsflate mot eksisterende sand/grusmasser. - Man kan redusere ledningsdimensjonene, og kutte ut planlagt Ø utløpsledning gjennom E6. Dette gir store besparelser. - Enkelt vedlikehold. Eneste som kreves er opprenskning av slisserenner og slamsuging av sandfangkuer, men dette vil også være nødvendig med en lukket løsning uten infiltrasjon.

19 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 15 En ulempe med denne metoden er at eventuelt forurenset overvann (olje, parafin avisningsvæske etc.) vil spres i grunnen og forurense grunnvannet. I følge har det ikke skjedd større utslipp av petroleumsprodukter ved flyplassen, og det finnes gode sikkerhetsrutiner for å hindre forurensning. Underliggende grunnvannsforekomst blir ikke benyttet til vannforsyning, men likevel stilles det strenge krav for å hindre forurensning av grunnvannet. Hvis det blir stilt krav til oljeavskillere vil denne infiltrasjonsmetoden bli lite effektiv og kostnadskrevende i og med at alt overvann først må samles i oljeavskillere og så ledes/pumpes ut i infiltrasjonskuer og infiltrasjonsgrøfter. Dette vil kreve et omfattende ledningssystem for både oppsamling og spredning av overvann. Sprengstein Eksisterende terreng Sand og grus Figur 11 som viser utgravde trau i eksiterende sand og grusmasser og oppbygging av en voll mot vest Infiltrasjon i åpne basseng/grøfter sør for flyoppstillingsplassen Overvannet kan ledes til to åpne bassenger for infiltrasjon. Bassengene må kunne driftes vekselvis eller samtidig ved tilførsel av svært stor vannmengder. For å ta høyde for en viss gjentetting over tid og for å kunne gjøre enkelt vedlikehold bør et slikt anlegg dimensjoneres med en infiltrasjonsflate som flere ganger større enn beregnet infiltrasjonsflate på grunnlag av beregninger for rent vann. Gjennomsnittelig infiltrasjonskapasitet for rent vann for sand- og grusmasser i nivå 1-4 m i dette området er 178 m/døgn. Hvis vi benytter en infiltrasjonskapasitet som er 5 % av denne verdien og en maksimal døgnavrenning på 5 m 3 blir nødvendig infiltrasjonsflate ca 575 m 2 (to basseng på ca 15 x m). I tillegg til åpne bassenger, må det etableres overløpskuer til lukkede infiltrasjonsgrøfter, som trer i funksjon ved tele i bassengbunn, og likeledes et nødoverløp til eksisterende kulvert under E6. lasseringen av et slikt grøfteanlegg må vurderes ut fra tilgjengelig areal ut fra dagens planlagte utbygging og skisserte planer for framtidig utbygging (15-3). Fordeler med denne løsningen er: - Kontrollert infiltrasjon. - Enkel drift med forholdsvis enkelt vedlikehold av bassengbunn og fjerning av slam. - Gode løsmasser som er godt egnet for infiltrasjon i det aktuelle området. - Metoden er godt egnet i kombinasjon med oljeavskilling. Ulempene i forhold til løsningen skissert i kap er:

20 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 16 - Båndlegging av areal. Ut fra planer for utbygging 6-15, topografi og eksisterende arealbruk er det et lite areal beliggende like nordøst for fraflyttet bolighus som kan være aktuelt for en slik løsning. roblemet er at også dette arealet er planlagt utbygd til flyoppstillingsplass i planskissene for perioden Denne løsningen vil kreve store ledningsdimensjoner og/eller fordrøyningsmagasin mellom oppsamlingen av overvann fra de tette flatene og infiltrasjonsanlegget. Som et alternativ til åpne basseng kan overvannet infiltreres i et lukket anlegg med grøfter inndelt av voller med sand Infiltrasjon i gaelt elveløp sør for flyoppstillingsplassen I forbindelse med utbygging og utvidelse av flyplassen skal det gamle elveløpet sør for området (se figur 12) fylles igjen og benyttes til snødeponi og videre utvidelse av flyoppstillingsplassen. Området har et areal på ca. 12 dekar og dybden på fyllingen vil bli 5-7 m. Dette gir mer en tilstrekkelig infiltrasjonsflate, og fyllingen vil bestå av -7 m 3 masse. Det er planlagt å benytte sprengstein og sand- og grusmasser i fyllingen. Disse fyllmassene kan bygges opp som et infiltrasjonsmedium som vil fungere som et stort fordrøyningsbasseng og sandfilter for overvannet. Fylling av elveløpet gjøres på følgende måte: 1. Rydding av skog og fjerning av vegetasjonsdekke. 2. Det bør legges drenering fra bunnen av fyllinga til eksisterende Ø overvannsledning som går gjennom E6. 3. Fylling av minst 1,5 m sand og grus i bunnen av gropa (-15 m 3 ). Disse massene bør være rene sand- og grusmasser uten silt og leire. Tykkelsen på dette laget kan gjerne være mer enn 1,5 m, men dette vil trolig være styrt av mengden tilgjengelig sand og grus. 4. Fylling med sprengstein til ønsket nivå 5. Etablering av infiltrasjonskuer/infiltrasjonsgrøfter. Fordelen med denne metoden er at man kan bygge opp et infiltrasjonsmagasin, som også vil fungere som et stort fordrøyningsmagasin for videre infiltrasjon i stedegne masser. Hvis det blir krav om oljeavskilling kan overvannet fra sandfang og oljeavskillerne gå direkte i infiltrasjonsgrøfter som legges i det øverste laget av steinfyllinga. Arealet over infiltrasjonsrørene kan benyttes som planlagt. Infiltrasjonsrør Sprengstein Ø 2 drensrør Figur 12 rinsippskisse av fylling av gaelt elveløp for senere bygging av infiltrasjonsanlegg for overvann Sand og grus

21 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 17 Det må presiseres at det selve infiltrasjonsløsningen med infiltrasjonsrør og kuer vil kreve detaljprosjektering. Område egnet for infiltrasjon i sandfangkuer Mulig overløp gjennom eksisterende Ø kulvert Infiltrasjon i gaelt elveløp som skal fylles Område egnet for infiltrasjon i åpne grøfter Figur 13 Kart i M 1: 33 som viser aktuelle områder for infiltrasjon

22 Infiltrasjon av overvann ved Trondheim lufthavn 18 5 ANBEFALINGER Før det foretas valg av løsning for håndtering av overvann må det avklares med miljøvernmyndighetene om det kreves oljeavskilling og hvilke krav som stilles til resipienten. Hvis det blir satt krav om oljeavskilling av overvannet kan alternativ 3 benyttes, men i dette tilfellet bør også leding av overvann direkte til sjøresipient vurderes. Alternativ 2 vurderes som lite aktuelt da åpne infiltrasjonsbasseng/grøfter båndlegger store areal. Hvis det ikke blir påkrevd med oljeavskilling kan alternativ 1 eller 3 benyttes. Alternativ 1; infiltrasjon i sandfangskuer med perforert bunn, samt i overvannsledninger mellom sandfangkuene, gir små tilleggskostnader i forhold til bygging av separat infiltrasjonsanlegg utenom de tette flatene. Merkostnadene vil uansett bli mindre enn besparelsene i forhold til å lede alt overvann ut på fjorden. Som nevnt bør alternativ 3 også vurderes om det ikke blir stilt krav om oljeavskilling. Saenlignet med alternativ 1 vil det kreves noe lengre overvannsledninger. Fordelen er at man har bedre kontroll på infiltrasjonen i og med at det meste av vannet vil havne i drensledningene under fyllingen. Dette gjør det enkelt å overvåke vannkvaliteten i overvannet etter at det har gått gjennom det store sandfilteret i fyllingen. Ved eventuelle forurensninger i overvannet er det kurant å sette i verk rensetiltak av vannet før det ledes ut på fjorden. Hvis det blir aktuelt med infiltrasjon av overvann må slisserenner, infiltrasjonskuer/sandfangkuer og overvannsledninger detaljprosjekteres. Dette omfatter besteelse av antall og nøyaktig plassering av kuer, dimensjonering av overvannsledninger/infiltrasjonsrør og en avklaring og prosjektering av samlet avløpsledning ut fra området og til resipient (fjorden). Hvis dette blir vurdert som nødvendig bør det utredes om vegvesenets eksisterende Ø rør gjennom E6 kan benyttes.

23 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEDLEGG 1 Kornfordelingskurver Miljøgeologi as RØVEUNKT: S2 1,m MIDDELS GROV k LOKALITET : Karasjo Værnes RØVEUNKT: S2 2,m MIDDELS GROV Værnes LOKALITET : Karasjok RØVEUNKT: S2 3,m MIDDELS GROV

24 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) Miljøgeologi as RØVEUNKT: S3 1,3m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S3 3,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S3 4,m MIDDELS GROV

25 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) Miljøgeologi as RØVEUNKT: S4 1,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S4 2,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S4 3,m MIDDELS GROV

26 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) Miljøgeologi as RØVEUNKT: S5 1,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S5B 1,5m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S5 2,m MIDDELS GROV

27 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) Miljøgeologi as RØVEUNKT: S5 4,4m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S6 1,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S6 1,6m MIDDELS GROV

28 VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) VEKT-% ERE ENN D (SIKTEGJENNOMGANG) Miljøgeologi as RØVEUNKT: S6 3,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S7 2,m MIDDELS GROV RØVEUNKT: S7 3,m MIDDELS GROV

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato:

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Buktelia. Utgave: 1 Dato: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave: 1 Dato: 2011-12-05 Grunnvannsundersøkelser i Buktelia 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Buktelia Utgave/dato: 1 / 2011-12-05

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30

Tromsø Kommune. Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord. Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave: 1 Dato: 2010-11-30 Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnvannsundersøkelser i Skulsfjord Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3

NOTAT ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Til: Midtre Gauldal kommune v/ Stein Strand Fra: Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo Kopi: Ståle Fjorden Dato: -4-9 Oppdrag: 523522 Støren vannverk etablering av brønn nr. 3 ETABLERING AV BRØNN NR. 3 Bakgrunn

Detaljer

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon

Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Grunnvann som ny vannkilde til Orkdal vannverk erfaringer med brønnetablering og kunstig infiltrasjon Bernt Olav Hilmo og Rolf E. Forbord, Asplan Viak Dagens vannforsyning Våvatnet Vannbehandling Gagnåsvatnet

Detaljer

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5

1 Innledning Geologi og grunnvann Viktige forhold ved graving...5 Oppdragsgiver: Sel Kommune Oppdrag: 537122 VA-sanering Otta Sør Dato: 2015-02-25 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord VURDERING AV GRUNNVANN OG GRUNNFORHOLD INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER I LITLDALEN FOR NOFIMA MARINS ANLEGG I SUNNDAL Oppdragsgiver: Nofima Marin AS Oppdrag: 525739 Grunnvannsundersøkelser for Nofima Marin i Sunndal kommune Del: 1 Dato: 2010-12-16 Skrevet av: Mari Vestland Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNVANNSUNDERSØKELSER

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK FLAKSTAD KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR VURDERING AV NY VANNKILDE TIL NAPP VANNVERK 07.07.2004 Grunnvannsundersøkelser Napp vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK SØR AS Longum Park, TK senteret

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6

Innledning... 1 Grunnforhold Vurdering... 3 Flomforhold Vurderinger... 4 Overvann... 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 24.02.2016 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad VURDERING AV GRUNNFORHOLD, FLOM OG OVERVANN INNHOLD

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene.

Sonderboringene ble utført 19.januar og 9. februar 2016, og dette notatet omhandler resultatene fra disse undersøkelsene. Oppdragsgiver: Oppdrag: 536689-07 Detaljprosjektering Monsetjåren Dato: 23.02.2016 Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Bernt Olav Hilmo GRUNNFORHOLD LANGS LEDNINGSTRASE INNHOLD Innledning...

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG

GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 535146 Sunndal vannverk - Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise Skriv inn GRUNNUNDERSØKELSER VED NYTT VANNBEHANDLINSGANLEGG INNHOLD Innledning...1

Detaljer

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 537696 Grunnvannskartlegging på Nedre Langland Dato: 2015.05.12 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Rolf Forbord GRUNNVANNSUNDERSØKELSER VED NEDRE LANGLAND INNHOLD 1.

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Norefjell vann- og avløpsselskap. Grunnundersøkelser Glesnemoen. Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19

Norefjell vann- og avløpsselskap. Grunnundersøkelser Glesnemoen. Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19 Grunnundersøkelser Glesnemoen Utgave: 524 728-1 Dato: 2010-10-19 Grunnundersøkelser Glesnemoen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser Glesnemoen Utgave/dato: 1 / 2010-10-18

Detaljer

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

1. INNLEDNING 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 1. INNLEDNING NGU har på oppdrag fra Porsanger kommune gjennomført grunnundersøkelser ved en nedlagt kommunalt avfallsdeponi ved Borsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum (figur 1). Deponiet var i offisiell

Detaljer

Rendalsfisk AS. Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk

Rendalsfisk AS. Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Utgave: 1 Dato: 30.6.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Fare for grunnvannsforurensning fra Rendalsfisk Utgave/dato: 1/ Filnavn: Fare

Detaljer

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU

09.02.2009. (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad. Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Grunnvannstemperatur i Valldal (Nordal kommune) Rolf Forbord, Bernt Olav Hilmo og Randi Kalskin Ramstad Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU Disposisjon Bakgrunn Utførte t undersøkelser

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE

KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE DESEMBER 2013 KRISTOFFER LOE & SØNNER AS KONSEKVENSUTREDNING - MASSEUTTAK OG GRUNNVANN. KLØFTEFOSS INDUSTRIOMRÅDE TEMA DELTEMA NATURRESSURSER GRUNNVANN FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Sandvenvegen 40 5600

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Grunnvann i Etne kommune

Grunnvann i Etne kommune Grunnvann i Etne kommune NGU Rapport 92.120 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV LØSMASSER OG STABILITET

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV LØSMASSER OG STABILITET Oppdragsgiver: Notodden Kommune Oppdrag: 531538 Notodden kommunedelplan Del: Dato: 2013-05-15 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Runar Larsen (Grunnteknikk AS) VURDERING AV LØSMASSER OG STABILITET

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune

Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune Karakterisering av grunnvannsforekomster i Melhus kommune NVE / SFT mai 2007 Bernt Olav Hilmo hydrogeolog, Asplan Viak Arbeidsmetoder Definisjon av viktige grunnvannsforekomster Karakterisering Avgrensning

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune

NGU Rapport Grunnvann i Selbu kommune NGU Rapport 91.127 Grunnvann i Selbu kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.127 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi

Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi COWI AS Solheimsgt 13 Postboks 6051 Postterminalen 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Konsekvensvurdering Kløftefoss Deltema: Hydrogeologi Oktober 2007 Dokument nr 1 Revisjonsnr 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.:

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.005 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK

GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK MIDTRE GAULDAL KOMMUNE GRUNNVANNSUNDERSØKELSER FOR PLASSERING AV PRODUKSJONSBRØNNER TIL STØREN VANNVERK 14.04.2005 Grunnvann Støren vannverk I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS, TRONDHEIM Postboks 6723

Detaljer

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi

Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Tiltaksplan for flytting av avfall internt på Heggstadmoen avfallsdeponi Utgave: 2 Dato: 20.08.2015 Tiltaksplan vedrørende flytting av avfall ved Heggstadmoen avfallsdeponi 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VURDERING/RISIKOVURDERING

VURDERING/RISIKOVURDERING 2014. Prøver av løsmassene viser sand, grus og noe silt. Totalsonderingene viser at dette er faste masser med økende fasthet med dybden. Vi har satt ned tre poretrykksmålere på tre ulike lokasjoner. Disse

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Norefjell vann- og avløpsselskap. Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen. Utgave: Dato:

Norefjell vann- og avløpsselskap. Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen. Utgave: Dato: Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen Utgave: 524 728-1 Dato: 2011-12-23 Infiltrasjonstest ved Sandbekk sør for Krøderen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Infiltrasjonstest ved

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Oppdragsgiver: Ørland Kommune Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato:

Oppdragsgiver: Ørland Kommune Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532065-02 Rammeavtale, tverrfaglig Ørland Ørland kirkegård, skisseprosjekt D ato: 12.10.2015 Skrevet av: Bernt Olav Hilmo Kvalitetskontroll: Mari Helen Riise SUPPLEREN DE GRUN N

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring.

Kommune: Inderøy. Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 92.202 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Inderøy kommune Forfatter: Hilmo B.O.

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin

Fordrøyningsmagasin. Prinsippskisse av rørmagasin Prinsippskisse av rørmagasin Fordrøyningsmagasin Behovet for fordrøyning er størst i urbane områder som er fortettet av bygg, parkeringsarealer og andre tekniske installasjoner. Betongrør kan installeres

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune

NGU Rapport 91.114. Grunnvann i Tydal kommune NGU Rapport 91.114 Grunnvann i Tydal kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.114 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann

Detaljer

METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN

METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN T E R R E NG E TS E V N E T I L Å I N F I LT R E RE O V E R VA N N METODER FOR Å MÅLE INFILTRASJON PÅ OVERFLATEN Elisabeth Blom Solheim 2017-10-16 1 INFILTRASJON I BY Første trinn i 3-trinnstrategien Infiltrasjon

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder.

Kommune: Levanger. Det anbefales oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser i alle prioriterte områder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.097 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Levanger kommune Forfatter: Hilmo B.O.,

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

HP Anlegg og Prosjektledelse AS

HP Anlegg og Prosjektledelse AS HP Anlegg og Prosjektledelse AS Steinfylt tomt i Dale. Sogn og Fjordane HP Anlegg og Prosjektledelse AS. Geoteknisk prosjektering og rådgivning. Rapport tittel: Dale Rapport nr. : RIG.1 Revisjon nr. :

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

R Ladebekken kulvert - styrt boring

R Ladebekken kulvert - styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1647-2 Ladebekken kulvert - styrt boring 07.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Ladebekken kulvert skal legges om. Nye avløpsledninger skal utføres med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering

NOTAT FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN, SIRDAL KOMMUNE GEOTEKNISKE VURDERINGER I FORBINDELSE MED NY VEGFYLLING/ MASSEDEPONI. 1. Orientering NOTAT Oppdrag 1350001877 Kunde Notat nr. Til Fra Statens vegvesen Region Sør G-not-001-rev.01 Astrid Veronica Bjordal Rydland, Statens vegvesen Region Sør Ernst Pytten, Rambøll FV. 42 BJØRKÅSTUNNELEN,

Detaljer

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Presentasjon på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 25. august 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Klimaendringer Rapporten «Klima i Norge 2100»

Detaljer

BERGGRUNNEN LØSMASSER GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Den kaledonske fjellkjedefoldingen for millioner år siden

BERGGRUNNEN LØSMASSER GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Den kaledonske fjellkjedefoldingen for millioner år siden BERGGRUNNEN Den kaledonske fjellkjedefoldingen for 450-400 millioner år siden GRUNNFORHOLD OG DRENERING Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Lite endring i berggrunnen etter dette Bergarter deles inn i 3 grupper

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1

RAPPORT. Follo Prosjekt a.s. Utvidelse Nesodden kirkegård. Geoteknisk rapport - område syd r1 RAPPORT Follo Prosjekt a.s Utvidelse Nesodden kirkegård Geoteknisk rapport - område syd 110329r1 28.09.2012 RAPPORT Prosjekt: Follo Prosjekt a.s Dokumentnavn: Utvidelse Nesodden kirkegård Dokumentnr: 110329r1

Detaljer