Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn"

Transkript

1 Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg har søkt om tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Ørland flyplass i sammenheng med utbygningen av den nye kampflybasen. På bakgrunn av oversendt dokumentasjon varsler Miljødirektoratet, i henhold til forvaltningsloven 16, at vi vurderer å gi tillatelse til tiltak i henhold til forurensningsloven 11 på visse vilkår. Innsendt tiltaksplan beskriver ikke forurensningssituasjonen på området i tilstrekkelig grad. Tiltaksplanen må derfor kompletteres med dokumentasjon av forurensningsomfanget, i en eller flere tiltaksplaner for ulike delområder. Det skal dokumenteres at støyvollene er egnet for disponering av PFAS-holdige masser. Vi stiller strengere krav til disponering enn det som ligger til grunn for eksisterende tiltaksplan, og krever derfor at utformingen av PFOS-deponiene i støyvollene skal tilpasses vilkårene gitt i den varslede tillatelsen i forkant av oppstart. Gravetillatelsen kan ikke tas i bruk før detaljerte tiltaksplaner og revidert design av støyvollsdeponiene er rapportert og vurdert av Miljødirektoratet. Bedriften er foreløpig plassert under gebyrsats 2, som tilsvarer kr I tillegg varsler vi, i henhold til forvaltningsloven 16, at vi vurderer å pålegge Forsvarsbygg, etter forurensingsloven 51, en kildekartlegging, sprednings- og risikoanalyse av PFAS for hele Ørlandet flyplass. Dette skal rapporteres til Miljødirektoratet, antageligvis innen 31. desember Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker. Miljødirektoratet viser til tiltaksplan for forurenset grunn, Ørland kampflybase av 3. november 2014, Forsvarsbyggs søknad om tillatelse til tiltaksplanen og høringsuttalelser av 12. januar 2015, kompletterende opplysninger i notatet «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015» Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 av 27. februar 2015, «Supplerende undersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget» av 19. februar 2015, samt PFOS-rapporten til Forsvarsbygg av Vi viser også til Miljødirektoratets tilbaketrekking av delegert myndighet av 28. mars 2014, og øvrige dokumenter i saken. Bakgrunn 14. juni 2012 vedtok Stortinget at lokalisering av hovedbasen for Norges nye kampfly skulle etableres på Ørland hovedflystasjon. Dette kommer til å medføre store terrenginngrep og opprydningstiltak, bl.a. opprydding i gammelt brannøvingsfelt med PFOS-forurensning, og etablering av støyvoller. Forsvaret søker tillatelse til terrenginngrep i forurenset grunn, samt nyttiggjøring av forurensede masser i støyvoller. Forsvarsbygg kampflybase er på vegne av Forsvarsdepartementet tiltakshaver for prosjektet. Forsvarsbygg utfører i tillegg et kartleggingsarbeid for å få kontroll på Forsvarets PFOS-forurensede lokaliteter, hvor Ørland er én av disse. Forsvarsbygg har tidligere signalisert ovenfor Miljødirektoratet at de ønsker å rydde opp i, eller gjøre spredningsreduserende tiltak, i all PFOSforurensning på Ørland flyplass i sammenheng med tiltakene i forurenset grunn ved etablering av den nye kampflybasen. Med bakgrunn i dette trakk Miljødirektoratet, i brev av 28. mars 2014, tilbake delegeringen av myndighet i kap. 2 gravesaker fra kommunen, samt den generelle myndigheten for forurenset grunn ved flyplassen fra Fylkesmannen. Dette for at forurensingen skulle kunne håndteres i sin helhet av Miljødirektoratet. Resultater fra tiltaksplanens undersøkelser Terrenget på området er flatt, men nordre del av basen har et svakt fall mot vest. Terrenget ligger på kote +10 i øst og kote +5 i nordvest. Grunnen består av et tynt dekke av permeable løsmasser over homogen fast siltig leire. Grunnvannet står svært grunt på området, flere steder helt i dagen, og all grunnvannsbevegelse foregår i det permeable topplaget. Området drenerer mot vest og samles opp i tre bekker som renner ut i Grandefjæra. I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen, er det blitt tatt 130 jordprøver fra 74 prøvepunkter i tiltaksområdet. Av disse er 20 prøver analysert for perfluorerte forbindelser (PFAS). I tillegg har tiltaksplanen blitt komplettert med undersøkelser rundt Skvadronbygget, hvor det er blitt tatt ytterligere 64 jordprøver samtlige prøvetatt for PFAS, i tillegg til standard jordanalyser. Sju grunnvannsbrønner og tre bekker (Leirbekken, Dypdalskanalen og Meldalskanalen) som drenerer området og munner ut i Grandefjæra, har blitt prøvetatt ved en eller flere tidspunkter, og analysert for tungmetaller, alifater, PAH, PCB og PFAS (PFOS, PFOA og noen ganger også andre PFASer). Resultater - PFOS og andre PFASer Miljødirektoratet har sammenstilt resultatene fra tiltaksplanrapporten og PFAS-rapporten for Ørland flyplass. Resultatene fra PFAS målingene er vist i tabell 1. Tabell 1 viser at alle de tre bekkene som drenerer Ørland flyplass er forurenset med PFAS. Ifølge tiltaksplanen og undersøkelsesrapportene drenerer hele tiltaksområdet (for kampflybasen) til Leirbekken. 6:2 FTS er den PFAS-forbindelsen som forekommer i høyest konsentrasjon i Leirbekken, målt opp til 1900 ng 6:2 FTS/L, men også PFOS forekommer i konsentrasjoner over 600 ng PFOS/L. 2

3 Tabell 1: Målte konsentrasjoner av PFOS og andre PFAS-forbindelser ved Ørland Hovedflystasjon. Jord PFOS 2, µg/kg (n=20) Fra oljeutskiller 180 ng/l (n=1). ( ng/l i oljeholdig vann) Andre PFAS-forbindelser 6:2 FTS: <2,7-12,3 µg/kg (n=10) 6:2 FTS: ng/l Vann Overflatevann Leirbekken: <10,0 660 ng/l (n=8). Djupdalsbekken: ng/l (n=2). Meldalsbekken: 61,1-607 ng/l (n=4). Leirbekken (n=6) og Meldalsbekken (n=2): 6:2 FTS: < ng/l. Sum PFAS: ng/l. Biota Albuesnegl, Grandefjæra: 1,15 µg/kg (blandprøve av individer) 1,03-3,5 µg/kg (seks blandprøver, hver av individer) Blåskjell, Grandefjæra: 1,14-2,67 µg/kg (to blandprøver, hver av individer) Fåbørstemark, Grandefjæra: 4,3 µg/kg (blandprøve av 3 individer) Planter: Bygg (nær BØF): 0,1-1,07 µg/kg (n=7). Albuesnegl, Grandefjæra: Sum PFAS (PFOS>PFBA>6:2 FTS>8:2 FTS): 1,62-4,94 µg/kg. Blåskjell, Grandefjæra: 0,48-1,05 µg PFBA/kg. Sum PFAS (PFOS>PFBA>6:2 og 8:2 FTS): 2,03-4,73 µg/kg. Fåbørstemark, Grandefjæra: 9,95 µg 6:2 FTS/kg. Sum PFAS (PFOS>6:2 FTS>PFPeA>8:2 FTS>PFHxS>PFOA>PFBA>PFHpA>PFDA): 16,7 µg/kg. Planter (bygg): 6:2 FTS: <0, µg/kg. Øvrig forurensing i tiltaksområdet. Det forekommer også annen forurensning i tiltaksområdet. I jord er det funnet forurensing opp til tilstandsklasse 4 for PAH og tilstandsklasse 3 for As, Cu og Zn. Høyest konsentrasjon i grunnvannet av tungmetaller er det for Cu og Ni. Miljømål Forsvarsbygg har satt følgende miljømål for tiltakene: 1. Grunnforurensning i tiltaksområdet skal ikke representere noen helserisiko for personer som oppholder seg på eller ved lokaliteten. 2. Grunnforurensning i tiltaksområdet skal ikke bidra til forurensende utslipp til resipienten. 3

4 Forslag til akseptverdier: Det foreslås ikke noen akseptkriterier for tiltaksområdet, da det forutsettes at bare de massene som må graves opp av byggetekniske årsaker skal omfattes av saneringen. Forsvarsbygg anser dette som miljømessig forsvarlig, da de tre drenerende bekkene ikke inneholder høye konsentrasjoner av miljøgifter (unntatt PFAS). Av de masser som graves opp, foreslås tilstandsklasse 2-3 å brukes i støyvoller, uten annen beskyttelse mot infiltrasjon og avrenning enn én meter rene masser på topp. Forurensede masser tilsvarende tilstandsklasse 4 foreslås å bli lagt i voller, med bentonittmembranisolasjon mot infiltrasjon av overflatevann og sigevannsovervåking. Det blir foreslått at PFAS-holdige masser skal legges i samme type sikrede voller, med et akseptkriterium på 6700 µg PFOS/kg. Det oppgis ikke noen akseptkriterium for konsentrasjonen av PFOS eller andre PFASer i jordensom berøres av utbyggingen. Kort beskrivelse av foreslått tiltak og massehåndtering Det omsøkte tiltaket innebærer oppgraving av forurenset masse. Man regner med at ca m 3 masser kommer å graves opp på området, og at storparten av jorden som må graves opp er ren. Videre antas det at ca m 3 av jorden som graves opp vil være forurenset i tilstandsklasse 2-3, m 3 i tilstandsklasse 4 og 900 m 3 i tilstandsklasse 5. Forsvarsbygg estimerer mengden PFASforurensede masser til å være m 3, av hvilke noen er forurenset av andre stoffer i tilstandsklasse 2-3, noen i tilstandsklasse 4 og noen er rene med unntak av PFAS. Forurensede masser i tilstandsklasse 2-4, samt PFAS forurensede masser mellom normverdi og 6700 µg/kg, skal legges i støyvoller. Vollene har til hensikt å dempe støy fra fly på bakken og hindre innsyn. Vollene er planlagt med 6-8 meters høyde. Isolering med bentonittmembran vil etter Forsvarsbyggs oppfatning forhindre vanntransport inn til de forurensede massene og på den måten hindre at forurensningskomponenter transporteres ut av vollene, og vil bli brukt på voller inneholdende masser i tilstandsklasse 4 samt alle masser som inneholder PFAS. Forsvarsbygg foreslår at en meter med rene masser omkring bentonittmembranen vil forhindre at membranen tørker/sprekker. De forurensede massene planlegges lagt i voller nordvest langs forlengelsen av rullebanen. Dette området forventes å bli liggende urørt i framtida. Plan for videre prøvetaking Forsvaret har i februar 2015 sendt Miljødirektoratet en kompletterende prøvetakingsplan for tiltaksområdet (Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015, 27. feb 2015). I denne fremgår det at alle jordprøver skal analyseres for 1. Arsen, kadmium, bly, kvikksølv, krom, nikkel, kobber og sink 2. Alifater (C8-C35) 3. PAH, PCB 4. BTEX Alle jord- og vannprøver som tas i letingen etter punktkilder (hotspots) for PFAS-forurensning analyseres med hensyn på PFOS, PFOA og 6:2 FTS (som et minimum). Prøvetakingen deles inn i tre delprosjekter som vil foregå noenlunde parallelt i løpet av våren 2015: 1. Prøvetaking av jord for å finne potensielle punktkilder for PFOS fra tidligere øvingsaktivitet (før 1992) 2. Prøvetaking av arealer for a. Infrastruktur b. Energiforsyning c. Rullebaneforlengelse d. Nytt brannøvingsfelt 4

5 3. Prøvetaking og kartlegging av evt. gammelt brannøvingsområde nord for flyplass (utenfor Kampflybase sitt utbyggingsområde) I samme notat står det videre at de høye konsentrasjonene av PFAS i bekkene antageligvis kommer fra direkte tilførsel av PFAS-forurenset vann via drensrør fra forskjellige punktkilder. For Leirbekken antas det at de to kartlagte brannøvingsfeltene er kilden. For de andre to bekkene foreslås kilden å være avrenning fra den lokale brannstasjonen. Det foreslås også at det finnes andre mindre øvingsområder på flyplassen som ikke har vært i bruk de siste 25 årene, og som fortsatt kan være en kilde til avrenning. Det planlegges kartlegging og prøvetaking av disse eventuelle kildene. Mellomlagring Masser som ikke inneholder PFAS skal kunne mellomlagres på et område avsatt til formålet, med fast dekke og sigevannskontroll. Ett eller flere rensetrinn skal finnes tilgjengelig for rensing av sigevannet, i tilfelle dette skulle vise seg nødvendig. Tiltaksplanen forutsetter at det i utgangspunktet ikke skal forekomme mellomlagring for PFASforurensede masser på tomten. Som sikkerhet, dersom det skulle oppstå uventede situasjoner i gravefasen, skal vanntette kontainere være tilgjengelig ved graving i PFAS-forurensede masser. I tillegg skal sedimenteringsbassenger med aktivt kullfilter kunne kobles til. Dette skal detaljplanlegges og rapporteres til Miljødirektoratet før oppstart av oppryddingsarbeidene på brannøvingsfeltene. Undersøkelser og opprydding av områder som ikke er berørt av planlagte gravearbeider Det forutsettes at prøvetaking og opprydding av forurensede lokaliteter innenfor flybasen, for eksempel deponiet på lokalitet 007, ikke gjennomføres og ikke inngår i tiltaksplanen. Det er forutsatt at kun masser fra områder som berøres av utbyggingen må ivaretas og håndteres, dvs. at utbyggingen ikke utløser krav om opprydding i arealer utenom dette. Unntaket er brannøvingsfeltene, som skal saneres i sin helhet i forkant av at området ved brannøvingsfeltene berøres av ombygning. Høringsinnspill på tiltaksplanen Fylkeskommunen Sør-Trøndelag forutsetter at kulturminnene på tiltaksområdet blir ivaretatt. Fosen Naturvernforening mener det ikke har blitt tatt tilstrekkelig antall prøver, og at det ikke legges opp til analyse av et tilstrekkelig antall parametere. De mener det er spesielt kritikkverdig at det ikke er tatt sedimentprøver i Grandefjæra, og mener dette må gjøres før tiltak settes i gang, for å karakterisere forurensningssituasjonen i fjorden i dag og i et historisk perspektiv. Fosen Naturvernforening synes også at forslaget med PFOS-forurenset jord i voller er for risikofullt, med hensyn til stigende havnivå og stoffets dokumentert helse- og miljøskadelige egenskaper. De mener at Ørlandets spesielt verneverdige og sårbare karakter (som Ramsarområde) tilsier at PFASforurensede masser ikke bør oppbevares i slike voller. I tillegg etterlyser de en bedre kildekartlegging som kan forklare de høye PFAS konsentrasjonene i de tre hovedbekkene, da brannøvingsfeltene ikke ser ut til å være eneste kilde til PFAS-forurensing på området. Laila Lund, nabo, mener at tiltaksplanens avgrensing skal utvides til å inkludere området frem til fylkesvei i øst, nordøst og nord, gårdsnummer 74. I tillegg vil hun at tiltaksområdet skal utvides i 5

6 nordvestlig retning til Hoøya, gårdsnummer 73. Lund mener det skal tas prøver for analyse av polyfluorerte alkylstoffer og andre fluorerte forbindelser samt jordprøver for analyse av PCB og tungmetaller. Dette for å få kartlagt nåtilstand på landbruksarealene, som et utgangspunkt for kontroll og oppfølging i forbindelse med utvidelsen av Ørland Hovedflystasjon, og for å få bekreftet/avkreftet mulige konsekvenser av luftbåren forurensing i nært omkringliggende områder. Miljødirektoratets vurdering Generell tilbakemelding Miljødirektoratet har tidligere valgt å trekke delegeringen av godkjenning av tiltaksplaner i forurenset grunn ved bygg- og gravesaker fra kommunen (kapitel 2, forurensingsforskriften), og den generelle delegeringen av forurenset grunn ved flyplassen fra Fylkesmannen, slik at PFAS problematikken i grunnen ved Ørland flyplass kunne håndteres i sammenheng med andre tiltak i forurenset grunnen. Når det gjelder PFAS-forurenset jord, foreligger det lite erfaring med opprydding av slike forurensninger i Norge. Miljødirektoratet understreker derfor at det bør vises spesiell aktsomhet i denne saken, blant annet for å unngå spredning av PFAS under og etter gravearbeidene. Når det gjelder øvrig forurensing, stiller vi krav om tilstrekkelig karakterisering av forurensingsnivået av de utgravde massene, slik at massene kan sorteres og plasseres i riktig disponeringsløsning, alternativt transporteres til godkjent mottak. Miljømål og akseptkriterier Vi mener at Forsvarsbyggs miljømål er ambisiøse, spesielt at forurensing i tiltaksområdet ikke skal føre til noen forurensing av resipientene. Vi tolker dette som at forurensning ikke skal spres med overflate- og grunnvann fra tiltaksområdet, og at bekkene ikke inneholder miljøgifter av betydning eller oppfyller AA-EQS verdiene for alle prioriterte miljøgifter, f.eks. PFOS. Så langt har ikke tiltaksplanen lagt opp til at dette miljømålet skal nås. Videre har ikke Forsvarsbygg satt noen akseptkriterier for jorden som berøres av utbygning, men kun for jorden i støyvollene. Vanlig prosedyre ved bygg- og gravesaker er at akseptkriterier settes for tiltaksområdet, f.eks. tilstandsklasse 3 for industriområder, eller tilstandsklasse 4 hvis en helseog spredningsvurdering tilsier at dette er trygt. Dette for å sikre at ikke uakseptable konsentrasjoner av forurensing blir liggende igjen i tilgrensende jordmasser. Vi mener derfor at Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier for hva som kan bli liggende igjen i områdene som berøres av utbygningen. Risikovurderinger med hensyn til miljø og spredning må ta hensyn til alle aktuelle spredningsveier, og eventuell spredning må ses i sammenheng med resipientens totalbelastning, jf. naturmangfoldloven 10. Dette gjelder også for PFAS-konsentrasjon i jord ved brannøvingsfeltene. Vi oppfordrer Forsvarsbygg til å komme med forslag til en konsentrasjon av PFOS og alle andre relevante PFASer som kan gjelde som akseptkriterium for opprydning på tiltaksområdet. Det kan også angis som et samlet akseptkriterium på totalkonsentrasjon av samtlige PFASer (inklusiv PFOS). Tilbakemelding på undersøkelser PFAS-undersøkelsene Forsvaret har ikke funnet kildene til all PFOS og andre PFASer som spres via bekkene og ut i Grandefjæra. Spesielt urovekkende er det at konsentrasjonene i Djupdalsbekken og Meldalsbekken er like høye som i Leirbekken, til tross for at disse bekkene ikke har tilførsel av vann fra 6

7 brannøvingsfeltene. Dette betyr at forurensingen er mer spredt ut over hele flyplassen enn Forsvarsbygg har antatt, og det er sannsynlig at grunnen er forurenset med PFAS også utenfor brannøvingsfeltene. Forsvarsbygg har ikke kommet med et konkret anslag på hvor mange kg PFOS og andre PFASer som ligger i jorden på flyplassen, eller hvor mange kg som vil bli plassert i vollene. Å få et godt estimat på dette er viktig for å kunne avgjøre risikoen ved å disponere PFAS-forurensede masser i støyvollene. Total avrenning fra området estimeres av Forsvarsbygg til å være 240 L/s. Forutsatt at alt vann går via overflatevann til de tre bekkene, slik rapporten skisserer det, og at konsentrasjonene som er påvist ved prøvetaking her er representative for årlig spredning, vil 2-4,5 kg PFOS spres via disse bekkene per år. For alle PFAS-forbindelser totalt vil slik årlig spredning være opp til 21 kg PFAS, hvorav størstedelen av dette ventes å være 6:2 FTS. Dette tilsier at det ligger betydelige mengder PFAS på området som Forsvarsbygg ikke kan gjøre rede for. Hengende grunnvann som påtreffes i en til to meter dybde over et leirelag er mye mindre forurenset enn overflatevann i bekkene. Dette tyder på at grunnvannet ikke er den viktigste spredningsveien, slik Forsvarsbygg mener, og at Forsvarsbygg ikke har funnet de relevante spredningsveiene for PFAS på flyplassen. Vi mener at prøvetakingsplanen som skisseres i «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015», for områder med og uten sannsynlige punktkilder, skal følges før oppstart av graving i tiltaksområdet. Miljøtekniske grunnundersøkelser skal også gjennomføres i områder uten antatte punktkilder og prøvene analyseres på PFAS, ikke bare der man har mistanke om PFAS-forurensing. I tillegg mener vi at alle drensrør, grøfter for rørledninger og liknende er mulige spredningsveier for PFAS fra brannøvingsfeltene og andre gamle brannøvingsplasser som kan finnes på flyplassen. Drensrør og grøfter bør derfor prøvetas der det er aktuelt. Øvrig forurensing Med unntak fra noen hot spots, er store deler av områdene rene, ifølge den gjennomførte jordprøvetakingen. Grunnvannsmålingene viser lave til moderate nivåer av tungmetaller, og det er ikke påvist PAH eller PCB. Halvparten av prøvene er analysert på filtrerte prøver, og halvparten på oppsluttede prøver. Det er naturlig at konsentrasjonene i oppsluttede prøver av grunnvann og overflatevann er høyere enn i filtrerte prøver. Vi mener derfor at det ikke er behov for å stille krav til videre undersøkelser av landområdene utover de som berøres av utbyggingen unntatt kartlegging av PFAS-forurensningen. Vi mener likevel at Forsvarsbygg bør foreta undersøkelser av sedimentene utenfor utløpene til de tre bekkene. Hvis det er mulig, bør det prøvetas kjerneprøver av sedimentene, slik at forurensningssituasjonen i dag kan sammenlignes med tidligere forurensingsomfang. Det bør analyseres på PAH-16 1, PCB7 2, tungmetaller, PFAS samt andre relevante miljøgifter. Arealbruken 1 PAH 16 er den mest brukte måten å måle PAH på. Man måler konsentrasjonen av 16 vanlige PAHer. Man får da både en sum-pah (av de 16), samt enkeltkomponentenes konsentrasjoner. I regelverk og forskrifter finnes grenseverdier for total mengde PAH og for noen av de enkeltkomponenter som ingår i PAH-16 analyser. 2 For PCB er det samme sak, man måler på 7 kongenere. For å få omtrentlig total mengde PCB kan man ta PCB7 verdien og multiplisere med 5. 7

8 videreføres slik den er i dag. Undersøkelsene har ikke påvist uakseptabel spredning av forurensing i dagens situasjon, med unntak av PFAS-forurensningen. Vurdering av foreslått tiltak PFAS-sanering av brannøvingsfeltene Da det i dag mangler gode og utprøvde tiltaksløsninger for PFAS-forurenset jord og da det haster med å utføre gravearbeidene i forbindelse med etablering av hovedflybase, mener Miljødirektoratet at det i dette tilfellet kan aksepteres å oppbevare de PFAS-forurensede massene i vollene på tiltaksområdet, slik tiltaksplanen foreslår. Vi stiller imidlertid strengere krav til slik oppbevaring enn tiltaksplanen foreslår (se under «Vollenes utforming»). Vi minner også Forsvaret, ved Forsvarsbygg, om at tiltaket vil kunne hindre spredning av forurensningen men ikke vil føre til en fullgod løsning av forurensningsproblemet, fordi disse vollene i all overskuelig fremtid vil være en potensiell kilde til forurensing, som Forsvaret er ansvarlig for. Miljømyndigheten kan komme til å kreve sanering av vollene dersom tiltaket ikke hindrer utlekking, i dag så vel som i fremtiden. Vi kommer også til å ilegge en rådighetsbegrensing på arealet der forurensningen er lagret i vollene. Vi krever også at Forsvaret kommer med et estimat av mengdene PFOS og andre PFASer som kommer til å bli deponert i vollene, slik at et vilkår i tillatelsen kan regulere den totale mengden PFOS og andre PFASer som blir liggende igjen på lokaliteten. Massebalanse Totalt massebehov i vollene har ikke blitt rapportert. Tiltaksplanen estimerer bare at det på tomten vil genereres m 3 rene masser og m3 forurensede masser ved gravingen og at alle disse massene vil bli brukt internt på området i forbindelse med byggingen. En revidert tiltaksplan må gjøre rede for massebehovet i forbindelse med utbygging av området, bl.a. for etablering av vollene. Vollenes utforming Miljødirektoratet er av den oppfatningen at innkapslingen av PFAS-forurensete masser må gjennomføres på en måte at den beskyttes varig mot infiltrasjon av fremmedvann og utlekking av PFAS-forurenset sigevann. Dette krever en oppbygging med tette lag av en viss mektighet, et drenerende lag over det tette laget og tildekking med masser som beskytter mot teleskader og uttørking av tetningslaget. I forbindelse med avslutning av avfallsdeponier brukes det ofte dekkmasser med en mektighet på minst 1,5 m med egnete rene masser. Utformingen av vollene må ta høyde for fremtidige variasjoner i de klimatiske forholdene på Ørland, og det bør derfor legges inn ekstra sikkerhetsmarginer som tar høyde for ekstreme klimatiske forhold med f.eks. uvanlig lav temperatur eller økt risiko for flom. I tillegg må det sikres at sigevann fra PFAS-forurensete masser i vollene samles opp og behandles på en forsvarlig måte. Dette krever en tilstrekkelig beskyttelse mot utlekking i bunnen og på sidene av vollene. Det må sikres at de forurensete massene ikke kommer i kontakt med grunnvann, og at det gjennomføres egnete sikringstiltak mot utlekking av PFAS-forurenset sigevann. Deponiregelverket (kap. 9 i avfallsforskriften), og spesielt generelle krav som listes i vedlegg I av kap. 9, kan være veiledende for hvordan slike sikringstiltak kan utformes og hvilken dokumentasjon som skal fremskaffes. Forsvarsbygg må derfor utarbeide en revidert plan for innkapsling av forurensede masser, som skal være sendt til og vurdert av Miljødirektoratet før massene kan brukes til oppbygging av vollene. Planen skal beskrive detaljutformingen av bunntetting, sidetetting og overdekking av massene som hindrer varig innsig av fremmedvann og utlekking av sigevann. 8

9 Tiltaksfasen Tiltaksplanen gjør ikke godt nok rede for hvordan man sikrer seg mot at graving i PFAS-forurensede masser ikke leder til utslipp av PFAS til bekkene eller til grunnvannet. Tiltaksplanen sier at vann fra byggegropene skal ledes til ett eller flere rensetrinn (sedimentering, sandfilter og/eller aktivt kull). Med bakgrunn i den begrensede rensegrad Forsvarsbyggs renseanlegg på Rygge oppnår, hvilket sier noe om vanskelighetsgraden ved slike tiltak, mener vi at dette trinnet ikke er planlagt godt nok. Et godt renseanlegg må være på plass før tiltak i PFOS-forurenset grunn kan starte opp. Overvåking i tiltaksfasen Vann fra byggegropene skal overvåkes, og ved rensing skal renseeffekten dokumenteres. Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier for det rensede vannet. Forsvarsbygg skriver at vannet i bekkene skal prøvetas og eventuelt ledes til rensing. Alternativt skal dette vannet ledes i rør for utslipp langt ut i fjorden, dersom for høye konsentrasjoner av PFAS registreres ved overvåking. Forsvaret gjør ikke rede for hvilke akseptkriterier som settes for dette, eller hvilken rensegrad man vil oppnå, og hvordan dette skal overvåkes og følges opp. Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier også for dette vannet. I utgangspunktet er vi skeptiske til om løsningen med utslipp langt ute i fjorden er miljømessig forsvarlig. Mellomlagring og sortering Vi er enige med Forsvarsbygg i at PFAS-holdige masser ikke bør mellomlagres, men vi stiller spørsmål ved om Forsvarsbygg har god nok oversikt over forurensingsnivå i de oppgravde massene. I tilfelle det må gjennomføres en karakterisering av de oppgravde massene, må det regnes med mellomlagring av massene. Det er derfor viktig at det finnes tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta hånd om slike masser i vanntette kontainere eller annen type lagring som hindrer avrenning av PFOS fra mellomlagrede masser. Vi mener også at massene skal sorteres etter forurensningsgrad, og at massene med samme forurensningsgrad skal deponeres sammen i vollene. Dette i tilfelle man, ved senere anledning, graver opp de forurensete massene på nytt enten fordi valgt disponeringsløsning fører til uakseptabel utlekking av PFAS, eller fordi det av andre grunner er ønskelig å behandle massene på en annen måte. PFAS-forurensing som ikke berøres av graving Tiltaksplanen sier ikke noe om hvordan PFAS-problematikken skal håndteres videre, etter at brannøvingsfeltene er sanert. Vi mener det er viktig at det tas hånd om PFAS på hele tiltaksområdet, og ikke bare på brannøvingsfeltene, og at alle områder med masser over akseptkriterier skal ryddes opp i. En slik sanering kan bli vanskelig å gjennomføre etter at kampflybasen er tatt i bruk. Miljødirektoratet har også, i møte med Forsvarsbygg, blitt informert om at opprydning av PFAS ved Ørland skal gjøres i forbindelse med etablering av den nye kampflybasen. Vi krever derfor at alle områder som berøres av utbygningen skal kartlegges for PFAS, og at opprydningstiltak av alle andre områder som er forurenset med PFAS vurderes. Disse undersøkelsene skal rapporteres til Miljødirektoratet, og kan enten sendes samlet eller oppdelt i flere delområder. Overvåking etter gjennomført tiltak Etter avsluttede tiltak på Ørland kampflybase må et overvåkingsprogram utarbeides og sendes Miljødirektoratet. Forsvarsbygg må overvåke både sigevann fra deponiene og generell avrenning fra tiltaksområdet. Dette inkluderer overvåking av overflate- og grunnvann. Det må gjøres en vurdering av hva som skal/kan slippes på kommunalt nett, og hvorvidt også dette påslippet bør overvåkes. Deponiene i støyvollene må overvåkes for å oppdage eventuelle setningsskader i topplaget. 9

10 Setningsskader kan føre til ødeleggelse av tetningslaget og må unngås. Hvis dette likevel skjer, skal Forsvarsbygg ha en beredskap på hvordan slike skader oppdages og utbedres. Forsvaret, ved Forsvarsbygg, må komme med forslag til akseptkriterier for sigevann, samt foreslå avbøtende tiltak dersom disse akseptkriteriene overskrides. Forsvaret må også overvåke konsentrasjonene av PFAS og alle andre aktuelle forurensinger i bekkene som drenerer området. Dersom tiltaket med isolering av forurensede masser i støyvollene fører til at miljømålene (for området) ikke nås med hensyn til spredning, vil Miljødirektoratet ta stilling til om det er nødvendig å gjennomføre ytterligere tiltak. Konklusjon tiltaksplan Vi ser det som naturlig at den reviderte tiltaksplanen tar utgangspunkt i tiltaksplanen av 2014, men revideres i henhold til kravene som er forklart ovenfor og listet opp nedenfor. Det er mulig for Forsvarsbygg å dele opp undersøkelsene i flere tiltaksplaner, og sende disse separat til Miljødirektoratet, som flere delplaner, i forkant av gravearbeidene. Plan for håndtering av forurensede masser og da spesielt PFAS-forurensende masser - må være sendt inn til og vurdert av Miljødirektoratet før graving i forurensede masser kan finne sted. Varsling om gebyr ved behandling av tillatelse Vi viser også til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser. Ut fra oversendte opplysninger i søknaden og våre vurderinger på grunnlag av dette, er saken foreløpig plassert under gebyrsats 2 som motsvarer NOK, jf. forurensningsforskriften 39 3, jf Vi fastsetter endelig gebyrsats og ettersender faktura når saken er ferdigbehandlet. Varsel I henhold til forvaltningsloven 16 varsler Miljødirektoratet at vi vurderer å gi en tillatelse til tiltak i forurenset grunn etter forurensningsloven 11, men med krav om at en eller flere reviderte tiltaksplaner skal utarbeides og sendes Miljødirektoratet for vurdering før gravearbeider kan startes for hvert enkelt tiltaksområde. Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning. Vi varsler herved at vi vurderer å gi Forsvarsbygg tillatelse til å oppbevare PFAS-forurensede masser, samt masser forurensede i tilstandsklasse 2-4 med hensyn til tungmetaller og PAH, i voller, forutsatt at Forsvarsbygg klarer å vise at dette kan skje på en forsvarlig måte (se krav om revidert tiltaksplan). Vi mener dette, i så tilfelle, kan klassifiseres som «brukes på annen måte» i henhold til forurensingsloven 32 og krever tillatelse etter forurensningsloven 11. Krav om revidert tiltaksplan Tiltaksplanen må kompletteres med: Detaljerte undersøkelser av tiltaksområdet, slik det er skissert i «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015». Alle prøver må analyseres også for PFAS (minimum PFOS, PFOA og 6:2 FTS) Sedimentprøvetaking i sjøen utenfor utløp av bekkene som drenerer fra tiltaksområdet. Denne prøvetakingen skal, om mulig, gjennomføres med kjerneprøvetaking. 10

11 Akseptkriterier for jord i tiltaksområdet som beskytter human helse og miljø. Akseptkriteriene skal både utformes for masser forurenset med PAH, PCB, oljeforbindelser og tungmetaller, men også for PFAS. Total massebalanse for tiltakene. Mengde masser som graves ut og behov for masser til ulike tiltak på tiltaksområde. Beregnet mengde PFAS som kommer til å ligge i vollene. Det skal dokumenteres at de hydrologiske, fysiske og kjemiske forholdene i vollene er egnet for disponering av PFAS-holdige masser. Det må sannsynliggjøres at tiltakene til disponering av de forurensete massene tåler ekstremvær og ikke fører til spredning av forurensning. Tiltakene må dimensjoneres slik at det er svært lav risiko for utlekking av forurensning fra de forurensete massene i vollene også i et langt tidsperspektiv og ved endrete klimatiske forhold. Det skal utarbeides en plan for hvordan masser med samme forurensningsnivå sorteres og deponeres sammen i vollene, og om det er behov for mellomlagring av forurensete masser. Forslag til avbøtende tiltak som kan iverksettes for å hindre at forurensingen spres til omkringliggende områder (gjennom vann, luft og støv) under bygge- og gravearbeidene. Akseptkriterier både for overflatevann (ferskvann, sjøvann), grunnvann og spillvann som ledes til avløpsnettet, for alle relevante forurensningskomponenter. Utarbeidelse av et overvåkingsprogram i tiltaksfasen. Overvåkingsprogrammet skal omfatte alle relevante forurensningskomponenter, fange opp alle relevante spredningsveier og skal tilpasses avrenningsmønstret. Utarbeidelse av en beredskapsplan som beskriver tiltak når akseptkriterier overskrides eller når det inntreffer uforutsette hendelser som kan føre til spredning av forurensning. Detaljert beskrivelse av rensetiltakene for lensevann fra byggegroper og av bekkevann, spesielt med hensyn til rensing av PFASer. Nærmere vilkår for vedtaket følger i et eget vedlegg. I tillegg til den varslede tillatelsen med krav om revidert tiltaksplan, varsler vi også at vi, i henhold til forvaltningsloven 16, vurderer å pålegge Forsvarsbygg, med hjemmel i forurensningsloven 51, å utarbeide en rapport som inneholder en kildekartlegging, sprednings- og risikoanalyse av området utenfor brannøvningsfeltene. Dette for å identifisere de kilder til PFOS og alle andre relevante PFASer som ligger utenfor det som defineres som tiltaksområdet i dette prosjektet. Miljødirektoratet påpeker at Forsvarsbygg, i tillegg til de krav som følger av dette varselet, også plikter å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om regelverk, viser vi til våre nettsider, Overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av forurensningsloven, herunder krav fastsatt i et eventuelt pålegg, kan straffes etter forurensningsloven 78 og 79. Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at varselet er mottatt. 11

12 Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Thomas Hartnik seksjonsleder Vanja Alling seniorrådgiver Kopi til: Fosen Naturvernforening Ytre Ringvei RISSA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Ørland kommune Boks Brekstad Laila Lund Gardan 7142 Uthaug 12

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan- og prosjekteringsgruppe EMNE DOKUMENTNUMMER ALM-RIGm-RAP-001 02 REVISJON DATO 03.11.2014 02 03.11.2014 For utsendelse Erling Ytterås Silje M. Skogvold Per

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy Hempel AS Lundtoftevej 150 DK-2800 Kongens Lyngby Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/499 Saksbehandler: Erik Høygaard Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS INSPEKSJONSRAPPORT 3B-Fibreglasss Norway AS Oslo, 18. desember 2015 Tollenesveien 60 4760 Birkeland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cathrine Blichfeldt 2013/3473 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/42 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning

Grunnforurensning. Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013. Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Grunnforurensning Nytt fra Klif Miljøringen temamøte mars 2013 Kine Martinsen, seksjon for avfallsbehandling og grunnforurensning Miljødirektoratet fra 1. juli + Myndighet forurenset grunn Klif Forurensningsloven

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014

Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn. Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Rutiner for massehåndtering og aktsomhetskart for forurenset grunn Ingunn Øvsthus 14.november 2014 Hva skal jeg snakke om? Utfordringer i forbindelse med overskuddsmasser Kompleksiteten ved massehåndteringssaker.

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune.

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune. Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 TRONDHEIM Mo i Rana, 23.06.2015 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/779-11 K23 MILJØ/HSH Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015

Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015 Grunnforurensning -Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 24. mars 2015 Per Erik Johansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nye tall fra miljøstatus 1900 saker avsluttet 600 rene lokaliteter 1300

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Kine Martinsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Pålegg om avslutningstiltak - Bergmesteren Raudsand AS

Pålegg om avslutningstiltak - Bergmesteren Raudsand AS Bergmesteren Raudsand AS Postboks 65 Kongens plass 6501 KRISTIANSUND N Att: Harald Storvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse -

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse - Lindum Vannrens AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Oslo, 20.01.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Rita Romsås Fjeldberg Overføring av tillatelse til virksomhet

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 4753 Sofienberg 0506 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2003/31617 M-FO Kent Are Myhr 02.02.2006 GRUNNFORURENSNING

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Tønsberg fyllplass - Historikk Etablert av Tønsberg og Sem kommuner i 1971 (Nå

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014 Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til sanering av kaianlegg/fylling i sjø på eiendommen 41/70, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 04.03.2015 Vår ref.: 2014/12434 Arkivnr.: 472 Stavanger Byggdrift KF Postboks 8001 4068 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet

Nytt fra Miljødirektoratet. Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet Nytt fra Miljødirektoratet Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet Miljødirektoratet i Oslo flytter til Grensesvingen 7 Miljødirektoratet flytter helgen

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RENOVASJONSETATEN OSLO KOMMUNE, MOTTAK AV FARLIG AVFALL FOR NÆRINGSDRIVENDE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 979 594 844 0301.1148.01 2013.316.I.FMOA

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO.

Rapport fra inspeksjon ved Stendafjellet avfallsdeponi - FSG 5. september 2014 Rapportnummer: 2014.013.I.FMHO. Saksbehandler, telefon Hallvard Hageberg, 5557 2318 Vår dato 18.02.2015 Deres dato Vår referanse 2014/10611-471 Deres referanse Karsten L. Gundersen Fana Stein & Gjenvinning AS Fanaveien 221 5239 RÅDAL

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering

1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Interesse for samarbeidsprosjekter? Eilen Arctander Vik, PhD 1)Miljørisikovurdering 2)Gravemassehåndtering Miljørisikovurdering Felles arealspesifikke retningslinjer (normverdier) Felles metodikk for

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren

Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan, SiB tomten, Grønneviksøren 04.09 COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 www.cowi.no Studentsamskipnaden i Bergen Tiltaksplan,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer