Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn"

Transkript

1 Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Ørland kampflybase Varsel om tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg har søkt om tillatelse til å utføre tiltak i forurenset grunn på Ørland flyplass i sammenheng med utbygningen av den nye kampflybasen. På bakgrunn av oversendt dokumentasjon varsler Miljødirektoratet, i henhold til forvaltningsloven 16, at vi vurderer å gi tillatelse til tiltak i henhold til forurensningsloven 11 på visse vilkår. Innsendt tiltaksplan beskriver ikke forurensningssituasjonen på området i tilstrekkelig grad. Tiltaksplanen må derfor kompletteres med dokumentasjon av forurensningsomfanget, i en eller flere tiltaksplaner for ulike delområder. Det skal dokumenteres at støyvollene er egnet for disponering av PFAS-holdige masser. Vi stiller strengere krav til disponering enn det som ligger til grunn for eksisterende tiltaksplan, og krever derfor at utformingen av PFOS-deponiene i støyvollene skal tilpasses vilkårene gitt i den varslede tillatelsen i forkant av oppstart. Gravetillatelsen kan ikke tas i bruk før detaljerte tiltaksplaner og revidert design av støyvollsdeponiene er rapportert og vurdert av Miljødirektoratet. Bedriften er foreløpig plassert under gebyrsats 2, som tilsvarer kr I tillegg varsler vi, i henhold til forvaltningsloven 16, at vi vurderer å pålegge Forsvarsbygg, etter forurensingsloven 51, en kildekartlegging, sprednings- og risikoanalyse av PFAS for hele Ørlandet flyplass. Dette skal rapporteres til Miljødirektoratet, antageligvis innen 31. desember Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker. Miljødirektoratet viser til tiltaksplan for forurenset grunn, Ørland kampflybase av 3. november 2014, Forsvarsbyggs søknad om tillatelse til tiltaksplanen og høringsuttalelser av 12. januar 2015, kompletterende opplysninger i notatet «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015» Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 av 27. februar 2015, «Supplerende undersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget» av 19. februar 2015, samt PFOS-rapporten til Forsvarsbygg av Vi viser også til Miljødirektoratets tilbaketrekking av delegert myndighet av 28. mars 2014, og øvrige dokumenter i saken. Bakgrunn 14. juni 2012 vedtok Stortinget at lokalisering av hovedbasen for Norges nye kampfly skulle etableres på Ørland hovedflystasjon. Dette kommer til å medføre store terrenginngrep og opprydningstiltak, bl.a. opprydding i gammelt brannøvingsfelt med PFOS-forurensning, og etablering av støyvoller. Forsvaret søker tillatelse til terrenginngrep i forurenset grunn, samt nyttiggjøring av forurensede masser i støyvoller. Forsvarsbygg kampflybase er på vegne av Forsvarsdepartementet tiltakshaver for prosjektet. Forsvarsbygg utfører i tillegg et kartleggingsarbeid for å få kontroll på Forsvarets PFOS-forurensede lokaliteter, hvor Ørland er én av disse. Forsvarsbygg har tidligere signalisert ovenfor Miljødirektoratet at de ønsker å rydde opp i, eller gjøre spredningsreduserende tiltak, i all PFOSforurensning på Ørland flyplass i sammenheng med tiltakene i forurenset grunn ved etablering av den nye kampflybasen. Med bakgrunn i dette trakk Miljødirektoratet, i brev av 28. mars 2014, tilbake delegeringen av myndighet i kap. 2 gravesaker fra kommunen, samt den generelle myndigheten for forurenset grunn ved flyplassen fra Fylkesmannen. Dette for at forurensingen skulle kunne håndteres i sin helhet av Miljødirektoratet. Resultater fra tiltaksplanens undersøkelser Terrenget på området er flatt, men nordre del av basen har et svakt fall mot vest. Terrenget ligger på kote +10 i øst og kote +5 i nordvest. Grunnen består av et tynt dekke av permeable løsmasser over homogen fast siltig leire. Grunnvannet står svært grunt på området, flere steder helt i dagen, og all grunnvannsbevegelse foregår i det permeable topplaget. Området drenerer mot vest og samles opp i tre bekker som renner ut i Grandefjæra. I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen, er det blitt tatt 130 jordprøver fra 74 prøvepunkter i tiltaksområdet. Av disse er 20 prøver analysert for perfluorerte forbindelser (PFAS). I tillegg har tiltaksplanen blitt komplettert med undersøkelser rundt Skvadronbygget, hvor det er blitt tatt ytterligere 64 jordprøver samtlige prøvetatt for PFAS, i tillegg til standard jordanalyser. Sju grunnvannsbrønner og tre bekker (Leirbekken, Dypdalskanalen og Meldalskanalen) som drenerer området og munner ut i Grandefjæra, har blitt prøvetatt ved en eller flere tidspunkter, og analysert for tungmetaller, alifater, PAH, PCB og PFAS (PFOS, PFOA og noen ganger også andre PFASer). Resultater - PFOS og andre PFASer Miljødirektoratet har sammenstilt resultatene fra tiltaksplanrapporten og PFAS-rapporten for Ørland flyplass. Resultatene fra PFAS målingene er vist i tabell 1. Tabell 1 viser at alle de tre bekkene som drenerer Ørland flyplass er forurenset med PFAS. Ifølge tiltaksplanen og undersøkelsesrapportene drenerer hele tiltaksområdet (for kampflybasen) til Leirbekken. 6:2 FTS er den PFAS-forbindelsen som forekommer i høyest konsentrasjon i Leirbekken, målt opp til 1900 ng 6:2 FTS/L, men også PFOS forekommer i konsentrasjoner over 600 ng PFOS/L. 2

3 Tabell 1: Målte konsentrasjoner av PFOS og andre PFAS-forbindelser ved Ørland Hovedflystasjon. Jord PFOS 2, µg/kg (n=20) Fra oljeutskiller 180 ng/l (n=1). ( ng/l i oljeholdig vann) Andre PFAS-forbindelser 6:2 FTS: <2,7-12,3 µg/kg (n=10) 6:2 FTS: ng/l Vann Overflatevann Leirbekken: <10,0 660 ng/l (n=8). Djupdalsbekken: ng/l (n=2). Meldalsbekken: 61,1-607 ng/l (n=4). Leirbekken (n=6) og Meldalsbekken (n=2): 6:2 FTS: < ng/l. Sum PFAS: ng/l. Biota Albuesnegl, Grandefjæra: 1,15 µg/kg (blandprøve av individer) 1,03-3,5 µg/kg (seks blandprøver, hver av individer) Blåskjell, Grandefjæra: 1,14-2,67 µg/kg (to blandprøver, hver av individer) Fåbørstemark, Grandefjæra: 4,3 µg/kg (blandprøve av 3 individer) Planter: Bygg (nær BØF): 0,1-1,07 µg/kg (n=7). Albuesnegl, Grandefjæra: Sum PFAS (PFOS>PFBA>6:2 FTS>8:2 FTS): 1,62-4,94 µg/kg. Blåskjell, Grandefjæra: 0,48-1,05 µg PFBA/kg. Sum PFAS (PFOS>PFBA>6:2 og 8:2 FTS): 2,03-4,73 µg/kg. Fåbørstemark, Grandefjæra: 9,95 µg 6:2 FTS/kg. Sum PFAS (PFOS>6:2 FTS>PFPeA>8:2 FTS>PFHxS>PFOA>PFBA>PFHpA>PFDA): 16,7 µg/kg. Planter (bygg): 6:2 FTS: <0, µg/kg. Øvrig forurensing i tiltaksområdet. Det forekommer også annen forurensning i tiltaksområdet. I jord er det funnet forurensing opp til tilstandsklasse 4 for PAH og tilstandsklasse 3 for As, Cu og Zn. Høyest konsentrasjon i grunnvannet av tungmetaller er det for Cu og Ni. Miljømål Forsvarsbygg har satt følgende miljømål for tiltakene: 1. Grunnforurensning i tiltaksområdet skal ikke representere noen helserisiko for personer som oppholder seg på eller ved lokaliteten. 2. Grunnforurensning i tiltaksområdet skal ikke bidra til forurensende utslipp til resipienten. 3

4 Forslag til akseptverdier: Det foreslås ikke noen akseptkriterier for tiltaksområdet, da det forutsettes at bare de massene som må graves opp av byggetekniske årsaker skal omfattes av saneringen. Forsvarsbygg anser dette som miljømessig forsvarlig, da de tre drenerende bekkene ikke inneholder høye konsentrasjoner av miljøgifter (unntatt PFAS). Av de masser som graves opp, foreslås tilstandsklasse 2-3 å brukes i støyvoller, uten annen beskyttelse mot infiltrasjon og avrenning enn én meter rene masser på topp. Forurensede masser tilsvarende tilstandsklasse 4 foreslås å bli lagt i voller, med bentonittmembranisolasjon mot infiltrasjon av overflatevann og sigevannsovervåking. Det blir foreslått at PFAS-holdige masser skal legges i samme type sikrede voller, med et akseptkriterium på 6700 µg PFOS/kg. Det oppgis ikke noen akseptkriterium for konsentrasjonen av PFOS eller andre PFASer i jordensom berøres av utbyggingen. Kort beskrivelse av foreslått tiltak og massehåndtering Det omsøkte tiltaket innebærer oppgraving av forurenset masse. Man regner med at ca m 3 masser kommer å graves opp på området, og at storparten av jorden som må graves opp er ren. Videre antas det at ca m 3 av jorden som graves opp vil være forurenset i tilstandsklasse 2-3, m 3 i tilstandsklasse 4 og 900 m 3 i tilstandsklasse 5. Forsvarsbygg estimerer mengden PFASforurensede masser til å være m 3, av hvilke noen er forurenset av andre stoffer i tilstandsklasse 2-3, noen i tilstandsklasse 4 og noen er rene med unntak av PFAS. Forurensede masser i tilstandsklasse 2-4, samt PFAS forurensede masser mellom normverdi og 6700 µg/kg, skal legges i støyvoller. Vollene har til hensikt å dempe støy fra fly på bakken og hindre innsyn. Vollene er planlagt med 6-8 meters høyde. Isolering med bentonittmembran vil etter Forsvarsbyggs oppfatning forhindre vanntransport inn til de forurensede massene og på den måten hindre at forurensningskomponenter transporteres ut av vollene, og vil bli brukt på voller inneholdende masser i tilstandsklasse 4 samt alle masser som inneholder PFAS. Forsvarsbygg foreslår at en meter med rene masser omkring bentonittmembranen vil forhindre at membranen tørker/sprekker. De forurensede massene planlegges lagt i voller nordvest langs forlengelsen av rullebanen. Dette området forventes å bli liggende urørt i framtida. Plan for videre prøvetaking Forsvaret har i februar 2015 sendt Miljødirektoratet en kompletterende prøvetakingsplan for tiltaksområdet (Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015, 27. feb 2015). I denne fremgår det at alle jordprøver skal analyseres for 1. Arsen, kadmium, bly, kvikksølv, krom, nikkel, kobber og sink 2. Alifater (C8-C35) 3. PAH, PCB 4. BTEX Alle jord- og vannprøver som tas i letingen etter punktkilder (hotspots) for PFAS-forurensning analyseres med hensyn på PFOS, PFOA og 6:2 FTS (som et minimum). Prøvetakingen deles inn i tre delprosjekter som vil foregå noenlunde parallelt i løpet av våren 2015: 1. Prøvetaking av jord for å finne potensielle punktkilder for PFOS fra tidligere øvingsaktivitet (før 1992) 2. Prøvetaking av arealer for a. Infrastruktur b. Energiforsyning c. Rullebaneforlengelse d. Nytt brannøvingsfelt 4

5 3. Prøvetaking og kartlegging av evt. gammelt brannøvingsområde nord for flyplass (utenfor Kampflybase sitt utbyggingsområde) I samme notat står det videre at de høye konsentrasjonene av PFAS i bekkene antageligvis kommer fra direkte tilførsel av PFAS-forurenset vann via drensrør fra forskjellige punktkilder. For Leirbekken antas det at de to kartlagte brannøvingsfeltene er kilden. For de andre to bekkene foreslås kilden å være avrenning fra den lokale brannstasjonen. Det foreslås også at det finnes andre mindre øvingsområder på flyplassen som ikke har vært i bruk de siste 25 årene, og som fortsatt kan være en kilde til avrenning. Det planlegges kartlegging og prøvetaking av disse eventuelle kildene. Mellomlagring Masser som ikke inneholder PFAS skal kunne mellomlagres på et område avsatt til formålet, med fast dekke og sigevannskontroll. Ett eller flere rensetrinn skal finnes tilgjengelig for rensing av sigevannet, i tilfelle dette skulle vise seg nødvendig. Tiltaksplanen forutsetter at det i utgangspunktet ikke skal forekomme mellomlagring for PFASforurensede masser på tomten. Som sikkerhet, dersom det skulle oppstå uventede situasjoner i gravefasen, skal vanntette kontainere være tilgjengelig ved graving i PFAS-forurensede masser. I tillegg skal sedimenteringsbassenger med aktivt kullfilter kunne kobles til. Dette skal detaljplanlegges og rapporteres til Miljødirektoratet før oppstart av oppryddingsarbeidene på brannøvingsfeltene. Undersøkelser og opprydding av områder som ikke er berørt av planlagte gravearbeider Det forutsettes at prøvetaking og opprydding av forurensede lokaliteter innenfor flybasen, for eksempel deponiet på lokalitet 007, ikke gjennomføres og ikke inngår i tiltaksplanen. Det er forutsatt at kun masser fra områder som berøres av utbyggingen må ivaretas og håndteres, dvs. at utbyggingen ikke utløser krav om opprydding i arealer utenom dette. Unntaket er brannøvingsfeltene, som skal saneres i sin helhet i forkant av at området ved brannøvingsfeltene berøres av ombygning. Høringsinnspill på tiltaksplanen Fylkeskommunen Sør-Trøndelag forutsetter at kulturminnene på tiltaksområdet blir ivaretatt. Fosen Naturvernforening mener det ikke har blitt tatt tilstrekkelig antall prøver, og at det ikke legges opp til analyse av et tilstrekkelig antall parametere. De mener det er spesielt kritikkverdig at det ikke er tatt sedimentprøver i Grandefjæra, og mener dette må gjøres før tiltak settes i gang, for å karakterisere forurensningssituasjonen i fjorden i dag og i et historisk perspektiv. Fosen Naturvernforening synes også at forslaget med PFOS-forurenset jord i voller er for risikofullt, med hensyn til stigende havnivå og stoffets dokumentert helse- og miljøskadelige egenskaper. De mener at Ørlandets spesielt verneverdige og sårbare karakter (som Ramsarområde) tilsier at PFASforurensede masser ikke bør oppbevares i slike voller. I tillegg etterlyser de en bedre kildekartlegging som kan forklare de høye PFAS konsentrasjonene i de tre hovedbekkene, da brannøvingsfeltene ikke ser ut til å være eneste kilde til PFAS-forurensing på området. Laila Lund, nabo, mener at tiltaksplanens avgrensing skal utvides til å inkludere området frem til fylkesvei i øst, nordøst og nord, gårdsnummer 74. I tillegg vil hun at tiltaksområdet skal utvides i 5

6 nordvestlig retning til Hoøya, gårdsnummer 73. Lund mener det skal tas prøver for analyse av polyfluorerte alkylstoffer og andre fluorerte forbindelser samt jordprøver for analyse av PCB og tungmetaller. Dette for å få kartlagt nåtilstand på landbruksarealene, som et utgangspunkt for kontroll og oppfølging i forbindelse med utvidelsen av Ørland Hovedflystasjon, og for å få bekreftet/avkreftet mulige konsekvenser av luftbåren forurensing i nært omkringliggende områder. Miljødirektoratets vurdering Generell tilbakemelding Miljødirektoratet har tidligere valgt å trekke delegeringen av godkjenning av tiltaksplaner i forurenset grunn ved bygg- og gravesaker fra kommunen (kapitel 2, forurensingsforskriften), og den generelle delegeringen av forurenset grunn ved flyplassen fra Fylkesmannen, slik at PFAS problematikken i grunnen ved Ørland flyplass kunne håndteres i sammenheng med andre tiltak i forurenset grunnen. Når det gjelder PFAS-forurenset jord, foreligger det lite erfaring med opprydding av slike forurensninger i Norge. Miljødirektoratet understreker derfor at det bør vises spesiell aktsomhet i denne saken, blant annet for å unngå spredning av PFAS under og etter gravearbeidene. Når det gjelder øvrig forurensing, stiller vi krav om tilstrekkelig karakterisering av forurensingsnivået av de utgravde massene, slik at massene kan sorteres og plasseres i riktig disponeringsløsning, alternativt transporteres til godkjent mottak. Miljømål og akseptkriterier Vi mener at Forsvarsbyggs miljømål er ambisiøse, spesielt at forurensing i tiltaksområdet ikke skal føre til noen forurensing av resipientene. Vi tolker dette som at forurensning ikke skal spres med overflate- og grunnvann fra tiltaksområdet, og at bekkene ikke inneholder miljøgifter av betydning eller oppfyller AA-EQS verdiene for alle prioriterte miljøgifter, f.eks. PFOS. Så langt har ikke tiltaksplanen lagt opp til at dette miljømålet skal nås. Videre har ikke Forsvarsbygg satt noen akseptkriterier for jorden som berøres av utbygning, men kun for jorden i støyvollene. Vanlig prosedyre ved bygg- og gravesaker er at akseptkriterier settes for tiltaksområdet, f.eks. tilstandsklasse 3 for industriområder, eller tilstandsklasse 4 hvis en helseog spredningsvurdering tilsier at dette er trygt. Dette for å sikre at ikke uakseptable konsentrasjoner av forurensing blir liggende igjen i tilgrensende jordmasser. Vi mener derfor at Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier for hva som kan bli liggende igjen i områdene som berøres av utbygningen. Risikovurderinger med hensyn til miljø og spredning må ta hensyn til alle aktuelle spredningsveier, og eventuell spredning må ses i sammenheng med resipientens totalbelastning, jf. naturmangfoldloven 10. Dette gjelder også for PFAS-konsentrasjon i jord ved brannøvingsfeltene. Vi oppfordrer Forsvarsbygg til å komme med forslag til en konsentrasjon av PFOS og alle andre relevante PFASer som kan gjelde som akseptkriterium for opprydning på tiltaksområdet. Det kan også angis som et samlet akseptkriterium på totalkonsentrasjon av samtlige PFASer (inklusiv PFOS). Tilbakemelding på undersøkelser PFAS-undersøkelsene Forsvaret har ikke funnet kildene til all PFOS og andre PFASer som spres via bekkene og ut i Grandefjæra. Spesielt urovekkende er det at konsentrasjonene i Djupdalsbekken og Meldalsbekken er like høye som i Leirbekken, til tross for at disse bekkene ikke har tilførsel av vann fra 6

7 brannøvingsfeltene. Dette betyr at forurensingen er mer spredt ut over hele flyplassen enn Forsvarsbygg har antatt, og det er sannsynlig at grunnen er forurenset med PFAS også utenfor brannøvingsfeltene. Forsvarsbygg har ikke kommet med et konkret anslag på hvor mange kg PFOS og andre PFASer som ligger i jorden på flyplassen, eller hvor mange kg som vil bli plassert i vollene. Å få et godt estimat på dette er viktig for å kunne avgjøre risikoen ved å disponere PFAS-forurensede masser i støyvollene. Total avrenning fra området estimeres av Forsvarsbygg til å være 240 L/s. Forutsatt at alt vann går via overflatevann til de tre bekkene, slik rapporten skisserer det, og at konsentrasjonene som er påvist ved prøvetaking her er representative for årlig spredning, vil 2-4,5 kg PFOS spres via disse bekkene per år. For alle PFAS-forbindelser totalt vil slik årlig spredning være opp til 21 kg PFAS, hvorav størstedelen av dette ventes å være 6:2 FTS. Dette tilsier at det ligger betydelige mengder PFAS på området som Forsvarsbygg ikke kan gjøre rede for. Hengende grunnvann som påtreffes i en til to meter dybde over et leirelag er mye mindre forurenset enn overflatevann i bekkene. Dette tyder på at grunnvannet ikke er den viktigste spredningsveien, slik Forsvarsbygg mener, og at Forsvarsbygg ikke har funnet de relevante spredningsveiene for PFAS på flyplassen. Vi mener at prøvetakingsplanen som skisseres i «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015», for områder med og uten sannsynlige punktkilder, skal følges før oppstart av graving i tiltaksområdet. Miljøtekniske grunnundersøkelser skal også gjennomføres i områder uten antatte punktkilder og prøvene analyseres på PFAS, ikke bare der man har mistanke om PFAS-forurensing. I tillegg mener vi at alle drensrør, grøfter for rørledninger og liknende er mulige spredningsveier for PFAS fra brannøvingsfeltene og andre gamle brannøvingsplasser som kan finnes på flyplassen. Drensrør og grøfter bør derfor prøvetas der det er aktuelt. Øvrig forurensing Med unntak fra noen hot spots, er store deler av områdene rene, ifølge den gjennomførte jordprøvetakingen. Grunnvannsmålingene viser lave til moderate nivåer av tungmetaller, og det er ikke påvist PAH eller PCB. Halvparten av prøvene er analysert på filtrerte prøver, og halvparten på oppsluttede prøver. Det er naturlig at konsentrasjonene i oppsluttede prøver av grunnvann og overflatevann er høyere enn i filtrerte prøver. Vi mener derfor at det ikke er behov for å stille krav til videre undersøkelser av landområdene utover de som berøres av utbyggingen unntatt kartlegging av PFAS-forurensningen. Vi mener likevel at Forsvarsbygg bør foreta undersøkelser av sedimentene utenfor utløpene til de tre bekkene. Hvis det er mulig, bør det prøvetas kjerneprøver av sedimentene, slik at forurensningssituasjonen i dag kan sammenlignes med tidligere forurensingsomfang. Det bør analyseres på PAH-16 1, PCB7 2, tungmetaller, PFAS samt andre relevante miljøgifter. Arealbruken 1 PAH 16 er den mest brukte måten å måle PAH på. Man måler konsentrasjonen av 16 vanlige PAHer. Man får da både en sum-pah (av de 16), samt enkeltkomponentenes konsentrasjoner. I regelverk og forskrifter finnes grenseverdier for total mengde PAH og for noen av de enkeltkomponenter som ingår i PAH-16 analyser. 2 For PCB er det samme sak, man måler på 7 kongenere. For å få omtrentlig total mengde PCB kan man ta PCB7 verdien og multiplisere med 5. 7

8 videreføres slik den er i dag. Undersøkelsene har ikke påvist uakseptabel spredning av forurensing i dagens situasjon, med unntak av PFAS-forurensningen. Vurdering av foreslått tiltak PFAS-sanering av brannøvingsfeltene Da det i dag mangler gode og utprøvde tiltaksløsninger for PFAS-forurenset jord og da det haster med å utføre gravearbeidene i forbindelse med etablering av hovedflybase, mener Miljødirektoratet at det i dette tilfellet kan aksepteres å oppbevare de PFAS-forurensede massene i vollene på tiltaksområdet, slik tiltaksplanen foreslår. Vi stiller imidlertid strengere krav til slik oppbevaring enn tiltaksplanen foreslår (se under «Vollenes utforming»). Vi minner også Forsvaret, ved Forsvarsbygg, om at tiltaket vil kunne hindre spredning av forurensningen men ikke vil føre til en fullgod løsning av forurensningsproblemet, fordi disse vollene i all overskuelig fremtid vil være en potensiell kilde til forurensing, som Forsvaret er ansvarlig for. Miljømyndigheten kan komme til å kreve sanering av vollene dersom tiltaket ikke hindrer utlekking, i dag så vel som i fremtiden. Vi kommer også til å ilegge en rådighetsbegrensing på arealet der forurensningen er lagret i vollene. Vi krever også at Forsvaret kommer med et estimat av mengdene PFOS og andre PFASer som kommer til å bli deponert i vollene, slik at et vilkår i tillatelsen kan regulere den totale mengden PFOS og andre PFASer som blir liggende igjen på lokaliteten. Massebalanse Totalt massebehov i vollene har ikke blitt rapportert. Tiltaksplanen estimerer bare at det på tomten vil genereres m 3 rene masser og m3 forurensede masser ved gravingen og at alle disse massene vil bli brukt internt på området i forbindelse med byggingen. En revidert tiltaksplan må gjøre rede for massebehovet i forbindelse med utbygging av området, bl.a. for etablering av vollene. Vollenes utforming Miljødirektoratet er av den oppfatningen at innkapslingen av PFAS-forurensete masser må gjennomføres på en måte at den beskyttes varig mot infiltrasjon av fremmedvann og utlekking av PFAS-forurenset sigevann. Dette krever en oppbygging med tette lag av en viss mektighet, et drenerende lag over det tette laget og tildekking med masser som beskytter mot teleskader og uttørking av tetningslaget. I forbindelse med avslutning av avfallsdeponier brukes det ofte dekkmasser med en mektighet på minst 1,5 m med egnete rene masser. Utformingen av vollene må ta høyde for fremtidige variasjoner i de klimatiske forholdene på Ørland, og det bør derfor legges inn ekstra sikkerhetsmarginer som tar høyde for ekstreme klimatiske forhold med f.eks. uvanlig lav temperatur eller økt risiko for flom. I tillegg må det sikres at sigevann fra PFAS-forurensete masser i vollene samles opp og behandles på en forsvarlig måte. Dette krever en tilstrekkelig beskyttelse mot utlekking i bunnen og på sidene av vollene. Det må sikres at de forurensete massene ikke kommer i kontakt med grunnvann, og at det gjennomføres egnete sikringstiltak mot utlekking av PFAS-forurenset sigevann. Deponiregelverket (kap. 9 i avfallsforskriften), og spesielt generelle krav som listes i vedlegg I av kap. 9, kan være veiledende for hvordan slike sikringstiltak kan utformes og hvilken dokumentasjon som skal fremskaffes. Forsvarsbygg må derfor utarbeide en revidert plan for innkapsling av forurensede masser, som skal være sendt til og vurdert av Miljødirektoratet før massene kan brukes til oppbygging av vollene. Planen skal beskrive detaljutformingen av bunntetting, sidetetting og overdekking av massene som hindrer varig innsig av fremmedvann og utlekking av sigevann. 8

9 Tiltaksfasen Tiltaksplanen gjør ikke godt nok rede for hvordan man sikrer seg mot at graving i PFAS-forurensede masser ikke leder til utslipp av PFAS til bekkene eller til grunnvannet. Tiltaksplanen sier at vann fra byggegropene skal ledes til ett eller flere rensetrinn (sedimentering, sandfilter og/eller aktivt kull). Med bakgrunn i den begrensede rensegrad Forsvarsbyggs renseanlegg på Rygge oppnår, hvilket sier noe om vanskelighetsgraden ved slike tiltak, mener vi at dette trinnet ikke er planlagt godt nok. Et godt renseanlegg må være på plass før tiltak i PFOS-forurenset grunn kan starte opp. Overvåking i tiltaksfasen Vann fra byggegropene skal overvåkes, og ved rensing skal renseeffekten dokumenteres. Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier for det rensede vannet. Forsvarsbygg skriver at vannet i bekkene skal prøvetas og eventuelt ledes til rensing. Alternativt skal dette vannet ledes i rør for utslipp langt ut i fjorden, dersom for høye konsentrasjoner av PFAS registreres ved overvåking. Forsvaret gjør ikke rede for hvilke akseptkriterier som settes for dette, eller hvilken rensegrad man vil oppnå, og hvordan dette skal overvåkes og følges opp. Forsvarsbygg må komme med forslag til akseptkriterier også for dette vannet. I utgangspunktet er vi skeptiske til om løsningen med utslipp langt ute i fjorden er miljømessig forsvarlig. Mellomlagring og sortering Vi er enige med Forsvarsbygg i at PFAS-holdige masser ikke bør mellomlagres, men vi stiller spørsmål ved om Forsvarsbygg har god nok oversikt over forurensingsnivå i de oppgravde massene. I tilfelle det må gjennomføres en karakterisering av de oppgravde massene, må det regnes med mellomlagring av massene. Det er derfor viktig at det finnes tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta hånd om slike masser i vanntette kontainere eller annen type lagring som hindrer avrenning av PFOS fra mellomlagrede masser. Vi mener også at massene skal sorteres etter forurensningsgrad, og at massene med samme forurensningsgrad skal deponeres sammen i vollene. Dette i tilfelle man, ved senere anledning, graver opp de forurensete massene på nytt enten fordi valgt disponeringsløsning fører til uakseptabel utlekking av PFAS, eller fordi det av andre grunner er ønskelig å behandle massene på en annen måte. PFAS-forurensing som ikke berøres av graving Tiltaksplanen sier ikke noe om hvordan PFAS-problematikken skal håndteres videre, etter at brannøvingsfeltene er sanert. Vi mener det er viktig at det tas hånd om PFAS på hele tiltaksområdet, og ikke bare på brannøvingsfeltene, og at alle områder med masser over akseptkriterier skal ryddes opp i. En slik sanering kan bli vanskelig å gjennomføre etter at kampflybasen er tatt i bruk. Miljødirektoratet har også, i møte med Forsvarsbygg, blitt informert om at opprydning av PFAS ved Ørland skal gjøres i forbindelse med etablering av den nye kampflybasen. Vi krever derfor at alle områder som berøres av utbygningen skal kartlegges for PFAS, og at opprydningstiltak av alle andre områder som er forurenset med PFAS vurderes. Disse undersøkelsene skal rapporteres til Miljødirektoratet, og kan enten sendes samlet eller oppdelt i flere delområder. Overvåking etter gjennomført tiltak Etter avsluttede tiltak på Ørland kampflybase må et overvåkingsprogram utarbeides og sendes Miljødirektoratet. Forsvarsbygg må overvåke både sigevann fra deponiene og generell avrenning fra tiltaksområdet. Dette inkluderer overvåking av overflate- og grunnvann. Det må gjøres en vurdering av hva som skal/kan slippes på kommunalt nett, og hvorvidt også dette påslippet bør overvåkes. Deponiene i støyvollene må overvåkes for å oppdage eventuelle setningsskader i topplaget. 9

10 Setningsskader kan føre til ødeleggelse av tetningslaget og må unngås. Hvis dette likevel skjer, skal Forsvarsbygg ha en beredskap på hvordan slike skader oppdages og utbedres. Forsvaret, ved Forsvarsbygg, må komme med forslag til akseptkriterier for sigevann, samt foreslå avbøtende tiltak dersom disse akseptkriteriene overskrides. Forsvaret må også overvåke konsentrasjonene av PFAS og alle andre aktuelle forurensinger i bekkene som drenerer området. Dersom tiltaket med isolering av forurensede masser i støyvollene fører til at miljømålene (for området) ikke nås med hensyn til spredning, vil Miljødirektoratet ta stilling til om det er nødvendig å gjennomføre ytterligere tiltak. Konklusjon tiltaksplan Vi ser det som naturlig at den reviderte tiltaksplanen tar utgangspunkt i tiltaksplanen av 2014, men revideres i henhold til kravene som er forklart ovenfor og listet opp nedenfor. Det er mulig for Forsvarsbygg å dele opp undersøkelsene i flere tiltaksplaner, og sende disse separat til Miljødirektoratet, som flere delplaner, i forkant av gravearbeidene. Plan for håndtering av forurensede masser og da spesielt PFAS-forurensende masser - må være sendt inn til og vurdert av Miljødirektoratet før graving i forurensede masser kan finne sted. Varsling om gebyr ved behandling av tillatelse Vi viser også til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser. Ut fra oversendte opplysninger i søknaden og våre vurderinger på grunnlag av dette, er saken foreløpig plassert under gebyrsats 2 som motsvarer NOK, jf. forurensningsforskriften 39 3, jf Vi fastsetter endelig gebyrsats og ettersender faktura når saken er ferdigbehandlet. Varsel I henhold til forvaltningsloven 16 varsler Miljødirektoratet at vi vurderer å gi en tillatelse til tiltak i forurenset grunn etter forurensningsloven 11, men med krav om at en eller flere reviderte tiltaksplaner skal utarbeides og sendes Miljødirektoratet for vurdering før gravearbeider kan startes for hvert enkelt tiltaksområde. Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning. Vi varsler herved at vi vurderer å gi Forsvarsbygg tillatelse til å oppbevare PFAS-forurensede masser, samt masser forurensede i tilstandsklasse 2-4 med hensyn til tungmetaller og PAH, i voller, forutsatt at Forsvarsbygg klarer å vise at dette kan skje på en forsvarlig måte (se krav om revidert tiltaksplan). Vi mener dette, i så tilfelle, kan klassifiseres som «brukes på annen måte» i henhold til forurensingsloven 32 og krever tillatelse etter forurensningsloven 11. Krav om revidert tiltaksplan Tiltaksplanen må kompletteres med: Detaljerte undersøkelser av tiltaksområdet, slik det er skissert i «Kartlegging og prøvetaking ved Kampflybase Ørland 2015». Alle prøver må analyseres også for PFAS (minimum PFOS, PFOA og 6:2 FTS) Sedimentprøvetaking i sjøen utenfor utløp av bekkene som drenerer fra tiltaksområdet. Denne prøvetakingen skal, om mulig, gjennomføres med kjerneprøvetaking. 10

11 Akseptkriterier for jord i tiltaksområdet som beskytter human helse og miljø. Akseptkriteriene skal både utformes for masser forurenset med PAH, PCB, oljeforbindelser og tungmetaller, men også for PFAS. Total massebalanse for tiltakene. Mengde masser som graves ut og behov for masser til ulike tiltak på tiltaksområde. Beregnet mengde PFAS som kommer til å ligge i vollene. Det skal dokumenteres at de hydrologiske, fysiske og kjemiske forholdene i vollene er egnet for disponering av PFAS-holdige masser. Det må sannsynliggjøres at tiltakene til disponering av de forurensete massene tåler ekstremvær og ikke fører til spredning av forurensning. Tiltakene må dimensjoneres slik at det er svært lav risiko for utlekking av forurensning fra de forurensete massene i vollene også i et langt tidsperspektiv og ved endrete klimatiske forhold. Det skal utarbeides en plan for hvordan masser med samme forurensningsnivå sorteres og deponeres sammen i vollene, og om det er behov for mellomlagring av forurensete masser. Forslag til avbøtende tiltak som kan iverksettes for å hindre at forurensingen spres til omkringliggende områder (gjennom vann, luft og støv) under bygge- og gravearbeidene. Akseptkriterier både for overflatevann (ferskvann, sjøvann), grunnvann og spillvann som ledes til avløpsnettet, for alle relevante forurensningskomponenter. Utarbeidelse av et overvåkingsprogram i tiltaksfasen. Overvåkingsprogrammet skal omfatte alle relevante forurensningskomponenter, fange opp alle relevante spredningsveier og skal tilpasses avrenningsmønstret. Utarbeidelse av en beredskapsplan som beskriver tiltak når akseptkriterier overskrides eller når det inntreffer uforutsette hendelser som kan føre til spredning av forurensning. Detaljert beskrivelse av rensetiltakene for lensevann fra byggegroper og av bekkevann, spesielt med hensyn til rensing av PFASer. Nærmere vilkår for vedtaket følger i et eget vedlegg. I tillegg til den varslede tillatelsen med krav om revidert tiltaksplan, varsler vi også at vi, i henhold til forvaltningsloven 16, vurderer å pålegge Forsvarsbygg, med hjemmel i forurensningsloven 51, å utarbeide en rapport som inneholder en kildekartlegging, sprednings- og risikoanalyse av området utenfor brannøvningsfeltene. Dette for å identifisere de kilder til PFOS og alle andre relevante PFASer som ligger utenfor det som defineres som tiltaksområdet i dette prosjektet. Miljødirektoratet påpeker at Forsvarsbygg, i tillegg til de krav som følger av dette varselet, også plikter å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om regelverk, viser vi til våre nettsider, Overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av forurensningsloven, herunder krav fastsatt i et eventuelt pålegg, kan straffes etter forurensningsloven 78 og 79. Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at varselet er mottatt. 11

12 Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Thomas Hartnik seksjonsleder Vanja Alling seniorrådgiver Kopi til: Fosen Naturvernforening Ytre Ringvei RISSA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Ørland kommune Boks Brekstad Laila Lund Gardan 7142 Uthaug 12

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

Ørland kampflybase Varsel om endring av tillatelse til graving i forurenset grunn

Ørland kampflybase Varsel om endring av tillatelse til graving i forurenset grunn Forsvarsbygg Kampflybase Pb 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 04.07.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Kine Martinsen Ørland kampflybase Varsel om endring

Detaljer

Miljødirektoratet oversender to klager på vedtak om tillatelse til graving i forurenset grunn ved Ørland kampflybase

Miljødirektoratet oversender to klager på vedtak om tillatelse til graving i forurenset grunn ved Ørland kampflybase Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3356 Saksbehandler: Vanja Alling Miljødirektoratet oversender to

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181

Forsvarsbygg Postboks OSLO Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Forsvarsbygg Postboks 405 0103 OSLO Oslo, 01.03.2015 Deres ref.: 2013/757-5/407 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1181 Saksbehandler: Per Erik Johansen Tillatelse til tiltak i forurenset grunn - Lyngnafeltet

Detaljer

Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag

Tillatelse til å gjennomføre supplerende tiltak i forurenset grunn i område G ved Gurulia skyte- og øvingsfelt, Rissa kommune, Sør-Trøndelag Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 27.05.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4368 Saksbehandler: Karianne Slåtta Haugen Tillatelse til å gjennomføre

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Klager på tillatelse til graving - Ørland

Klager på tillatelse til graving - Ørland 1 av 5 Vår dato Vår referanse 24.11.2015 2014/4079-8/344 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Elin Walstad 90205678 Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Klager på

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune

Tillatelse til utslipp av lensevann til Indre Vågen, Sandnes kommune Deres ref.: Vår dato: 06.09.2017 Vår ref.: 2017/7921 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017

Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Nytt fra Miljødirektoratet Miljøringen 8. november 2017 Vanja Alling, seksjon for avfall og grunnforurensning Nytt fra forurenset grunn Faktaark, veiledere og forskrifter Oppdarterte faktaark og veileder

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg

Pålegg om opprydding i forurenset grunn ved Harstad tankanlegg ESSO Norge AS Grenseveien 6 4313 SANDNES Oslo, 7.11.2013 Att: Zakariassen, Vidar Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2524 Saksbehandler: Kristoffer Glosli Bergland Pålegg om

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus

Tillatelse til utslipp av lensevann til Gandsfjorden i forbindelse med bygging av Sandnes rådhus Deres ref.: Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 2017/3557 Arkivnr.: 472 Sandnes Tomteselskap KF Postboks 583 4305 SANDNES Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.06.2011 2011/1440/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 Vår ref. J. Weiberg Gulliksen AS Magdevågveien

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune

Tillatelse til utslipp av lensevann til Spilderhaugsvigå, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 18.07.2017 Vår ref.: 2017/7734 Arkivnr.: 472 Norsk Saneringsservice AS Østensjøveien 15 D 0661 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: ABB Brakerøya, Gnr.bnr 113/285 og 113/45 i Drammen kommune. ABB AS Eiendom Postboks 94 1375 Billingstad Ved: Knut Hogsnes Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan- og prosjekteringsgruppe EMNE DOKUMENTNUMMER ALM-RIGm-RAP-001 02 REVISJON DATO 03.11.2014 02 03.11.2014 For utsendelse Erling Ytterås Silje M. Skogvold Per

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding på fabrikkeiendommen til Monopol Hempel i Florvågen, Askøy Hempel AS Lundtoftevej 150 DK-2800 Kongens Lyngby Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/499 Saksbehandler: Erik Høygaard Pålegg om å utarbeide tiltaksplan for

Detaljer

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB Bilag 106 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig P.b 2043 Vika 0125 Oslo Oslo, 04.02.14 Ved: Sigurd Knudtzon Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/375 Saksbehandler: Randi W. Kortegaard

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune.

Varselet gjelder følgende lokalitet: NSB Impregneringsverk, Brakerøya, Gnr.bnr 113/40 og 113/45 i Drammen kommune og gnr/bnr 14/22 i Lier kommune. ROM eiendom AS Skippergata 31 0048 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport 2017.024.I.FMST Inspeksjonsdato: 19.5.2017 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn

Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking av forurenset sjøbunn Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 26.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4417 Saksbehandler: Henriette Givskud Oppryddingstiltak i Puddefjorden i Bergen Tildekking

Detaljer

Svar på Drammens Sportsfiskeres kommentarer til våre krav til opprydding av NSBs impregneringsverk på Brakerøya (lokalitet )

Svar på Drammens Sportsfiskeres kommentarer til våre krav til opprydding av NSBs impregneringsverk på Brakerøya (lokalitet ) Drammens Sportsfiskere Postboks 335 Bragernes 3001 DRAMMEN Petter Øijord Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen INSPEKSJONSRAPPORT ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY Essoveien 100 3153 Tolvsrød Oslo, 27. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Øyvind Sundberg 2016/1432 Saksbehandler:

Detaljer

E6 Jaktøyen - Sentervegen

E6 Jaktøyen - Sentervegen E6 Jaktøyen - Sentervegen Håndtering og gjenbruk av forurensede masser Hege Mentzoni Grønning, NGI Innledning Kort om prosjektet E6 Jaktøyen-Sentervegen Miljøtekniske grunnundersøkelser Spesielle krav

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune l i 4..-71:. Måsøval fiskeoppdratt AS g- MILJØ- 7266 KVERVA Oslo, 07.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): [Deres ref.] 2013/3236 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Sak om disponering

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS INSPEKSJONSRAPPORT 3B-Fibreglasss Norway AS Oslo, 18. desember 2015 Tollenesveien 60 4760 Birkeland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cathrine Blichfeldt 2013/3473 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

Kristiansund kommune - Kristiansund Mekaniske AS - Tillatelse til tiltak i forurenset grunn

Kristiansund kommune - Kristiansund Mekaniske AS - Tillatelse til tiltak i forurenset grunn 06.02.2017 2007/3854/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Kristiansund Mekaniske AS Freiveien 26 6511 KRISTIANSUND

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besfaksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Torill Espedal Miljøvernavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen

Tillatelse til mudring ved Frieleneskai. Bergen og Omland havnevesen Tillatelse til mudring ved Frieleneskai for Bergen og Omland havnevesen Fylkesmannen gir Bergen og Omland havnevesen tillatelse med hjemmel i forurensningsforskriften 22-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag

Detaljer

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

Disponering av betongavfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Disponering av betongavfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son 24.05.2017 Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune

Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer i Gunneklevfjorden, Porsgrunn kommune Hydro Energi AS Drammensveien 264 0283 OSLO Oslo, 11.9.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/98 Saksbehandler: Henriette Givskud Endring av tillatelse til utfylling av næringsarealer

Detaljer

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS

Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven til Lilleby Eiendom AS Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurensede masser etter forurensningsloven

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13/fmteall@fylkesmanne.no Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.053.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/42 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E C Dahls g 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref (bes oppgittved

Detaljer

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet

Molde kommune - AF Kleive/Christie DA - Endring av tillatelse til utfylling ved Brunvollkvartalet 11.11.2016 2016/3678/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 «REFDATO» «REF» Vår dato Vår ref. «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer