Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn"

Transkript

1 Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn Revisjon J06, datert

2 J Rapport for utsleppsøknad JOL HAR JOL J Ferdig rapport til oppdragsgjevar JOL HAR JOL A Intern utgåve 4 JOL HAR JOL A Intern utgåve 3 JOL HAR JOL A Intern utgåve 2 JOL HAR JOL A Intern utgåve JOL HAR JOL Rev. Dato: Omtale Utarbeida Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Dalavegen 25, NO-6856 Sogndal Side 2 av 15

3 Innhald 1 Generell informasjon Innleiing Administrative opplysningar Kva det blir søkt om 6 2 Føresetnadar Generelt Dagens erfaring 7 3 UTGREIING OM PLANLAGT ANLEGG Generelt om Sogndal Lufthamn Planlagt anlegg Oppsamling flyplassen og dimensjonerande mengde Ureiningsmengde Planlagt utslepp Vurdering av konsekvensar 14 4 Vedlegg 15 Side 3 av 15

4 J03 Utsleppsøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal Lufthamn Revisjon J06, datert Samandrag Avinor har søkt Fylkesmann om endra utsleppsløyve for Sogndal Lufthamn både med omsyn til løysing og auka mengde avlaup. For handtering av det glykolholdige overvatn blir det søkt Fylkesmann om oppsamling og transport til SIMAS sin utsleppsleidning til sjøresipient, fordi det samla sett er betre miljømessig løysing enn enn lokalt reinseanlegg med utslepp i grunn. Denne rapporten er grunnlag for SIMAS sin søknad til Fylkesmann i Sogn og Fjordane for sin handsaming om godkjenning av utslepp til Sognefjorden. I denne utgåva av rapporten legg ein til grunn påslepp i ny tømmekum på SIMAS sin utsleppsleidning til Sognefjorden (utanfor avfallsdeponiet med tilhøyrande reinseanlegg). Det er søkt Fylkesmann om bruk av inntil 6000 liter 100 % glykol, og at opptil 75 % av dette vert oppsamla og ført til utslepp i sjøresipient medan resten vert drenert til grunn ved flyplassen. Rapporten er utarbeid av Norconsult AS sitt kontor i Sogndal. Side 4 av 15

5 1 Generell informasjon 1.1 INNLEIING Norconsult AS, avdeling Sogn og Fjordane, er engasjert til å utarbeide utsleppssøknad for glykolholdig overvatn frå Sogndal lufthamn Haukåsen. Bakgrunnen for søknad er at gjeldande godkjenning ikkje er tilpassa dagens situasjon ved lufthamna. Avinor har søkt Fylkesmann om endra utsleppsløyve både med omsyn til løysing og auka mengde. Det har vore vorte vurdert fleire løysingar for handtering av det glykolholdige overvatnet. I prosessen med denne søknaden er konklusjonen at oppsamling og transport til utslepp i sjøresipient samla sett er betre miljømessig løysing enn enn lokalt reinseanlegg med utslepp i grunn. Denne rapporten er grunnlag for Fylkesmann si handsaming med godkjenning av utslepp til Sognefjorden. Oppdraget med denne delrapporten er utført av Norconsult AS sitt kontor i Sogndal med oppdragsansvarleg Jon Ove Lomheim. 1.2 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGAR Tiltakshavar: Søkjar: Prosjekterande: Avinor AS Boks Gardermoen Kontaktperson: Lufthamnsjef Sogdal (Gunnar Solbakken) Telf Epost: Norconsult AS Dalavegen Sogndal Kontaktperson: Jon Ove Lomheim Telf Epost: Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, 7047 Trondheim Kontaktperson: Hans A. Ratvik Telf Epost: Side 5 av 15

6 1.3 KVA DET BLIR SØKT OM Det blir søkt om utslepp etter følgjande prinsipp: 1. Oppsamling av glykolholdig overvatn etter avvising av fly til oppsamlingstank 2. Tømming av oppsamlingstank med sugebil 3. Transport med sugebil for tømming i SIMAS sin utsleppsleidning til Sognefjorden utanfor SIMAS sitt eige avfallsdeponi med reinseanlegg. Det har alternativt (etter møte med Sogndal kommune ) vore vurdert utslepp ved Manheller ferjekai, men etter avklaringar med eigar Statens Vegvesen har ein her ikkje funne praktisk løysing for utslepp ved Manheller. Det har også vore dialog med Sogndal kommune der ein har vurdert ei løysing med tømming via kommunalt utsleppsanlegg i Kaupanger til Amblabukta. Dette alternativet ser ein miljø- og forureinsigmessig som dårlegare løysing enn omsøkt løysing. Vidare er det skepsis i kommunen og stor usikkerheit rundt driftsproblem på eksisterande anlegg med tømming av glykolholdig overvatn på anlegget. 4. Ut frå erfaringar i Gaular (frå Førde Lufthamn) vert overvatnet frå sugebil tømt på utsleppleidning etter slamavskiljar (reinseanlegg) (tilsvarande erfaring er frå Trondheim Lufthavn, Værnes, der avlaupet vert pumpa direkte på utsleppsleidninga etter reinseanlegget) Tømming vil føregå i vinterhalvåret når det det behov avvising av flya (omkring +/- 5 grader C). Det er søkt Fylkesmann om forbruk av 6000 liter 100 % glykol. Det vert stipulert at opptil 75 % av glykolforbruket vert oppsamla i tank og må tømmast i kommunalt avlaupsanlegg, dvs. om lag 4500 liter 100 % glykol. Resten blir søkt drenert til grunn (dvs. til myrområdet og bekkar ut frå dette myrområdet) eller blir med fly og spreidd over større areal. Tømminga vil gå føre seg i porsjonar tilpassa storleiken på sugebilen og mengde ein får høve til å sleppe på utsleppsleidninga. Normal storleik på transporttank på sugebilen ved Sogndal Lufthamn er i dag m3, men må ta høgde for at storleik kan bli større (15-18 m3). Total volum glykolholdig overflatevatn er vanskeleg å berekna, og ein søkjer om å få tilpassa totalmengda etter behov. Nærmare utgreiing om dette i kap. 3.2, men som utgangspunkt stipulerer me opp til eit totalvolum på 1000 m3 (derav 4,5 m3 100 % glykol og resten overflatevatn). Side 6 av 15

7 2 Føresetnadar 2.1 GENERELT Grunnlaget for denne utsleppssøknaden er basert på: 1. Skitseprosjekt for håndtering af avløpsvand og glykolholdigt overvand (utarbeidd av Norconsult Danmark, avd. Århus) 2. Møte mellom Avinor og Fylkesmann Utsleppsøknad til Fylkesmann frå Avinor datert Munnleg info frå teknisk sjef Navelsaker (Gaular kommune) om praktisk handtering og erfaring med utslepp av glykolholdig overvatn ved Førde Lufthamn, Bringeland 5. Fleire møte, samtalar og epostvekslingar med Sogndal kommune om søknad og praktisk kopling til avløpsnett med utslepp i Amlabukta. Til slutt møter og drøftingar om omsøkt løysing i Festningedalen og forhandlingar om avtale med SIMAS. Vidare har det vore dialog med Fylkesmann i heile prosessen parallelt med Sogndal kommune, Vegvesenet og SIMAS 6. Kart for Kaupanger Sogndal Lufthamn 7. Teikningar for eksisterande avlaupsanlegg 8. Diverse førebels underlag til forprosjekt for ny flyoppstilling og taksebane, spesielt vedkomande flyavising og glykoholdig overvatn 9. Gjeldande lovverk, spesielt Forureiningsforskrifta 2.2 DAGENS ERFARING For Sogndal Lufthamn vert all glykolholdig overvatn drenert til grunn. Dagens handtering av avlaupet etter flyavising med kjemikaliar (glykol) er ikkje tilfredsstillande. Det er gjennom fleire utgreiingar konkludert med at lokal handtering glykolholdig overvatn med reinseanlegg og utslepp i lokale resipientar (små bekkar) ikkje er tilfredsstillande. Basert på denne konklusjonen har ein i samråd med Fylkesmann valt å basera seg på ei løysing med transport av glykolhalding overvatn til kommunalt anlegg med utslepp i sjøresipient. Dette er ei prinsippløysing ein har valt for Førde Lufthamn og fungerer tilfredsstillande, men med ein del tekniske tiltak ein tek med seg av erfaringar til Sogndal Lufthamn. Prinsippløysinga med direkte utslepp til sjøresipient (utan reinsing) er elles vanleg der flyplass er nær sjø eller kommunalt avlaup med utslepp til sjø. Side 7 av 15

8 3 UTGREIING OM PLANLAGT ANLEGG 3.1 GENERELT OM SOGNDAL LUFTHAMN Sogndal lufthamn, Haukåsen er lokalisert 20 km sør for Sogndal sentrum på Haukåsen rett sør for fjellet Storehaug, omtrent 5 km vest for Kaupanger og Rv5. Flyplassen starta opp drift i 1971 og blir eigd og drive av Avinor. Oversiktskart Sogndal Kaupanger - Sogndal lufthamn Lufthamna har éi rullebane og ei taksebanesløyfe med to flyoppstillingsplassar og parkering for GA-trafikk. Totalt er det i overkant av passasjerar som reiser over lufthamna kvart år. Rullebanelengde er 1110 meter og flyplassen har godkjent referansekode 2C (rullebane mellom m og fly ICAO kode). Lufthamna ligg på eit platå om lag 500 moh. Området rundt flyplassen har mykje myr og enkelte fjellparti. Våtmarksområde har lite tilrenning og drenerer såleis til små bekkesystem både vestover (Reipa) og austover(ysterurbekken), begge med utlaup til Sognefjorden. Side 8 av 15

9 Flyplassen har lokalt kloakkreinseanlegg med utlaup i Ysterudbekken (anlegget godkjent av Sogndal kommune ). Avlaup frå verkstad går via oljeutskiljar til Ysterrudbekken. På grunn av liten vassføring i bekkane frå flyplassen er dei sårbar for eutrofiering. Det er etter at arbeidet med utsleppsøknaden starta søkt NVE om å drenera myrområdet nord for terminalbygget austover. Løyve til å flytta vass-skiljet er gjeve. Dette vil auka tilrenninga til Ysterudbekken noko og dermed auke fortynningsgraden. Etter utviklingsplan for lufthamna vil ein flytte dagens to flyoppstillingsplassar til området vest for terminalen, då dagens fly står for nær rullebana i forhold til hinderplanet. Dette tiltaket ein er starta med sommaren PLANLAGT ANLEGG Det nye område for oppstilling av to fly får eigen avisingsplattform og tilhøyrande taksebaner. Det er tilrettelagt for evt utviding av terminal mot nord og etablering av ny hangar i vest. Snødeponi for glykolforureinsa snø blir føreslått lokalisert vest for den nye avisingsplattforma som ligg sørvest for dei to nye flyoppstillingsplassane. Situasjonsplan for ny oppstillingsplass med avisingsplattform vest for eksisterande bygg Totalt areal for opparbeiding av to nye flyoppstillingsplassar, plattform, snødeponi og taksebanesystem vil vera omalg m 2, derav om lag 1750 m 2 er sjølve avisingsplattforma og 900 m 2 er areal for nytt snødeponi. Side 9 av 15

10 Det er vurdert mange alternativ til å handtera forbrukt glykol, men følgjande løysing er valt : 1. Tett område for avising med oppsamling til tank 2. Eige snødeponi (tett) for glykolureina snø, med oppsamling til tank 3. Avhendingsavtale med Sogndal kommune eller andre foretak for glykoholdig overvatn (tilsvarande som er etablert med Gaular kommune), alternativ andre utslepp direkte til sjø utan reinsing Oppsamling flyplassen og dimensjonerande mengde For få tett grunn blir det lagt membran mellom asfaltlag på avisingsområde. Avisingområdet får fall mot «tett» kant slik at det er muleg å samle alt overvatn herifrå. Det blir etablert 3 slukar langs lågbrekk som vert kopla til eit felles sandfang. For å hindre frost installerast varmekablar i slukane. Vidare får sandfang tette isolerte lok for å hindre frost. Det blir etablert nytt leidningsanlegg på avisingsområdet til oppsamlingstank. Leidningsanlegget frå avisingsområdet er planlagt som eit tradisjonelt trykklaust system fram til oppsamlingstank. Det ligg ikkje føre IVF-kurver for Sogndal. Norconsult planlegg å dimensjonere anlegget for ei «first flush hending» på 25 mm til oppsamling og eventuell fordrøyning. Det vert rekna med omtrent 10 l/s per sluk ved 3 cm ståande vatn, og med 3 slukar gjev det total kapasitet tilsvarande 30 l/s. Avisningsplattform Snølager Totalt Areal 0,135 ha 0,09 ha 0,225 ha First flush (25 mm) 34 m 3 23 m 3 57 m 3 Antatt nødvendig fordrøyning 57 m 3 Tabell 1 Nødvendig fordrøyningsvolum Vinternedbør er rekna til 937 mm og det er antatt at 50 % av nedbøren i avisingssesongen fell som snø. Dette vil gje totale vassmengder over ein vintersesong som vist nedanfor. Område Areal [m 2 ] Mengde [m 3 ] Avisingsområde Snølager Snø Regn Snølager april mai 900 Usikker Usikker (>520) Totalt Rein snø frå avisingsplattform a) 50 % 210 Avrenning utover first flush b) 25 % 263 Oppsamla vassmengde til «reinsing» Tabell 2 Totale vassmengder over ein vintersesong Side 10 av 15

11 a) b) Det er antatt at 50 % av snøen som fell på avisingsplattforma kan definerast som reint og kan drenarast (disponerast) direkte i terreng Me meiner at det kan etablerast eit overløp på oppsamlingssystemet. Ved store nedbørsmengder vil overvatnet frå avisingsplattftorma og snølageret vera tilnærma reint, slik at vassmengdene kan avlastast før det handsamast. Me har antatt at 25 % av nedbøren på avisingsplattformen kan avlastast. I sommarsituasjon (ikkje i deisingsperiode) vil overvatn frå avisingsplattforma og snølageret leiast austover mot Ysterudbekken. I vintersituasjonen (i deisingsperiode) vil leidningsanlegget dimensjonerast for å kunne fordrøya ei nedbørsmengde på 25mm (first flush). Ved større nedbør vil overvatnet gå i overløp til vassdrag. Då snølager inneheld forureiningar over ein lengre periode av året er det føresett at overvatn herifrå går i eige leidningsanlegg og styrast mellom sommar- og vinterdrift separat frå avisingsplattforma. Overnemde dimensjonering er gjort for lokal «reinsing», men her har ein så konkludert med at ein fører avløpet til tett tank og transporterer dette til utslepp i Sognefjorden. For transportert mengde avrundar me her «dimensjoneringa» til 1000 m3. Det blir etablert nye tankar for oppsamling av A-glykol, dimensjonert for å samle alt glykolholdig vatn og at tankane må tømmast fortløpande. Det er dimensjonert for first flush og areal, som framanfor er rekna til total mengde på 57 m3. Det blir difor tilrådd montering av 2 tankar a 30 m3 (av stål). Etter ønskje frå lufthamna så plasserast tankane i nærleiken av avisingsplattforma under asfaltert dekke som kan brøytast, og slik er lett tilgjengelig for tømming. Overvatnet leiast til ventilkummer med tidsstyrte ventilar. Når ventilane er stilt til vinterdrift så leiast overvatnet til en tett tank. Tilsvarende leiast smeltevatnet frå snødeponiet til en ventilkum som styrast tilsvarande. Det er vanskeleg å kun styre oppsamlingen etter når det er avising. Ved avising når det ikkje er nedbør, så vil glykolen samla seg i sandfanga og bli vaska ut når det kjem nedbør. Det er difor vanskeleg å styra ventilane basert på flytrafikken og når det skjer avising. Avrenninga vil i større grad vera styrt av avrenning/nedbør enn når det skjer avising. Det er ønskje om å køyra forsøk med konsentrasjonsstyring av avlaup til tank for å redusera transportutgifter. Gjennomførast slike forsøk blir det registrering av konsentrasjon og mengde i forsøksperiodane. Tanken tømmast ved behov og då mest ved nedbør. Fordelt over vinterhalvåret (180 dagar) vil det for 1000 m3 med tankvolum 12 m2 bli 83 tømmingar, dvs. i gjennomsnitt om lag 3 gonger pr veke Ureiningsmengde Det blir lagt til grunn følgjande: 1 PE/d = 100 g KOF 1000 g glykol = 1680 g KOF (massevolum for etylene glykol er 1,11 g/ml) Forbuk: 6000 l 100% glykol (6660 kg) o 25 % drenert til grunn (og delvis spreidd med fly) o 75 % oppsamla og utslepp til sjø (4500 l = 4995 kg) Side 11 av 15

12 Omrekna utslepp i vinterhalvåret (180 dagar), totalt 1000 m3 o o o Gjennomsnittleg konsentrasjon: 0,5 % glykol (men vil variera mykje avhengig av fortynning med nedbør) Total mengde: 8390 kg KOF 1 tømming a 12 m3 tilsvarar ca 101 kg KOF (fordelt på 83 tømmingar) Omrekna til personekvivalentar på årsbasis tilsvarar total mengde KOF omlag 230 PE (fordelt på tømming over 180 dagar vert det omlag 466 PE) 3.3 PLANLAGT UTSLEPP Avinor har inngått avhendingsavtale med SIMA SIKS for mottak av glykolholdig overflatevatn frå fylplassen. Transportert mengde glykolholdig overflatevatnet frå flyplassen skal registrerast ved vekta alle transportørar må innom ved innkøyringa til avfallsdeponiet (ved administrasjonsbygget). Det vert planlagt etablering av ny tømmekum nedst i avfallsdeponiet for påslepp frå tankvogn. Herifrå går utsleppsleidning direkte til Sognefjorden saman med utslepp frå reinseanlegget for avfallsdeponiet. Eksisterande utsleppsleidning er 200 mm betongrøyr og kapasitet er rekna for å vera tilstrekkeleg til både SIMAS sitt eige utslepp og transportert overvatn frå flyplassen. Side 12 av 15

13 Det er vegtilkomst fram til tømmekummen som vert plassert på utsida av inngjerda reinseanlegg. Tilkomstvegen vert ikkje brøytt om vinteren for det er unntakvis at det er behov for køyretøytilkomst dit vinterstid. Difor må det i avtale mellom Avinor og SIMAS gjerast avtale om brøyting og strøing vinterstid for tankvogn (sugebilen). Området ved tømmekummen skal ha utvida planering og betre forhold for både å snu tankvogna og til å stå parkert ved tømming. Bilete ved ny tømmekum (og snuplass for tankvogn) Eventuell prøveutttak av konsentrasjon er mest praktisk å ta på tankvogna, alternativt i oppsamlingstanken på lufthamna. SIMAS må søkja Fylkesmann om utvida løyve på eksisterande utslepp for påslepp av overfaltevatn frå flyplassen. Denne rapporten er underlag for søknaden. Oversiktskart (på neste side) viser utsleppet i eit større område av Sognefjorden og med busetnad, flyplassen og anna viktig infrastruktur. Side 13 av 15

14 Oversiktskart for utslepp i Sognefjorden utanfor Amlaholten 3.4 VURDERING AV KONSEKVENSAR I kap er det gjort greie for ureiningsmengda, KOF-mengde svarar til 230 PE på årsbasis. Glykol er eit lett nedbrytbart organisk stoff, og dersom ein har resipient med tilstrekkelig med oksygen blir det ikkje konstatert noko negative konsekvensar for resipienten. For sjøresipientar er det ikkje påvist negativ verknad nokon plass i landet, men ferskvatn generelt er meir utsett spesielt om ferskvassmengda ikkje er særleg større enn forureina glykolvatn. Omfang av glykolforbruk i nærmaste framtid på flyplassen i Sogndal er rekna med den same som siste åra, men Avinor og Fylkesmann ser at det er uheldig med utslepp utan reinsing til bekkefaret. Utslepp til sjøresipient er i stor grad blitt prinsippet ved svært mange lufthamner. Så langt kjenner Norconsult og Avinor ikkje til at det finst dokumentasjon om nedbrytningshastigheiter i sjøen og negative konsekvensar elles. Løysing med utslepp til sjøresipient skjer mellom anna ved flyplassane for Bergen, Tromsø, Trondheim med langt større glykolmengder enn det som vert brukt i Sogndal. Ureiningsmessig blir det vesentleg forbetring å samle opp mesteparten av glykolen og køyre den til sjørespient, i staden for utslepp i dag til den vetle bekken ved flyplassen. Det kan vera optimistisk å klare oppsamlingsgrad på 75%, når det i Sogndal er fåe (eit avgrensa tal) flylandingar. For sjøresipienten har oppsamlingsgraden liten betydning, men det er viktig mål å klare så høg oppsamlingsprosent som muleg då bekken ved flyplassen blir påverka av glykol vesentleg meir enn sjøresipientar. Sognefjorden ved SIMAS sitt utslepp er ein open fjord med gode straumtilhøve som gjev god innblanding i respienten. Ut frå mengder på Sogndal Lufthamn og erfaringar frå andre flyplassar ser ein ikkje noko ulemper ved å sleppe ut ekstra overflatevatn med svak konsentrasjon av glykol. SIMAS har i 2006 og 2012 etter pålegg gjennomført «Marinbiologisk miljøundersøkelse» for utslepp frå avfallsdeponiet. Rapporten for miljøundersøkinga i 2012 er ikkje ferdig. I framtidige miljøundersøkingar vil ha kunne få dokumentasjon om glykolholdige overflatevatn har påverka fjorden eller ikkje. Side 14 av 15

15 4 Vedlegg Det er ikkje lagt ved noko vedlegg til rapporten. Det er teke fleire bilete for område både ved flyplass og ved SIMAS sitt anlegg for ytterlegare dokumentasjon om ønskjeleg. Vidare føreligg det forprosjekt, søknadar, miljøundersøkingar nemnt i denne rapporten. Dette kan framskaffast som vedlegg dersom det er ønskjeleg for vidare handsaming av utsleppssøknad. Side 15 av 15

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Likelydende brev jf. adresseliste

Likelydende brev jf. adresseliste Dykkar ref.: Vår dato: 28.09.2015 Vår ref.: 2013/10998 Arkivnr.: 461.3 Likelydende brev jf. adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Miljøvernavdelinga Vår dato Vår referanse Saksbehandlar, innvalstelefon Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved [namn på verksemda] Dato for inspeksjonen: Rapportnummer:

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Avløpsanlegg i spreidd busetnad

Avløpsanlegg i spreidd busetnad Avløpsanlegg i spreidd busetnad Val av løysingar Dimensjonering okre prosjektdøme v/sivilingeniør Trond Sekse orconsult AS Avd. Sogn og Fjordane Avløpsanlegg i spreidd busetnad Transportsystem - Konvensjonelle

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Skildring VA-plan på Barmen, Austevoll. Gnr. 33, bnr 22, mfl. Skildring VA-plan. Tiltakshavar: Norvald Økland. Mars 2017.

Skildring VA-plan på Barmen, Austevoll. Gnr. 33, bnr 22, mfl. Skildring VA-plan. Tiltakshavar: Norvald Økland. Mars 2017. Skildring VA-plan Tiltakshavar: Norvald Økland Mars 2017 Side 1 av 8 Innhald 1. Innleiing:... 2 2. Formål med reguleringsplanen... 2 3. Vatn og avløp... 3 Eksisterande forhold... 4 Prinsippløysning for

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning

Kontroll ved. Halsvik Bil & Gjenvinning Tal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, miljøvernavdelinga Kontroll ved Halsvik Bil & Gjenvinning Endeleg RAPPORT Verksemda si adresse: Halsvik 5960 Dalsøyra Arkivkode: 2005/5475 /472 Lovverk: Sjå kap. 2

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S Utkast / Endelig RAPPORT NR. 2/01 Bedriftens adresse: 5645 Sævareid Arkivkode: 01/09502-542.1 Utslippstillatelse av:

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vatn på ville vegar kommunalt ansvar (med fokus på bekkelukking og landbruksvegar) Svein Arne Vågane Skred- og vassdragsavdelinga Region Vest Vatn Flaumskred - Store

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I.

Rapport frå inspeksjon 6. mai 2013. Resultat frå inspeksjonen. Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN. Rapportnummer: 2013.033.I. Sakshandsamar, innvalstelefon Silje Tingstad, 55 57 20 31 Vår dato 21.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6485-472 Dykkar referanse Fusa mekaniske industri AS 5640 EIKELANDSOSEN Rapport frå inspeksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen

Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Status og planar, Sogndal lufthamn, Haukåsen Sogn regionråd, 28. februar 2014 Sogndal lufthamn 2014 - Trafikkutvikling - Kundeundersøking - Miljø- og flyoppstillingsprosjektet - Status og oppgradering

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon:

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon: Arkitektkontoret 4B Overvassplan Studenthus Sogndal Op p dragsnr.: 5165395 Dokumentnr.: Versjon: 01 2016-11 - 10 Oppdragsg jevar : Oppdragsg jevar s kontaktperson: Rådg jevar : Oppdragsle ia r: Fagansvarl

Detaljer

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra

Florø brannvesen, Flora kommune - Utsleppsløyve for nytt brannøvingsfelt ved Florø lufthamn - Endring i vilkåra FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1/7 Vår saksbehandlar Vår dato Vår referanse Bjarne Nes tlf 57 65 51 49 05.12.2005 2005/1226-5/461.3 A E-post: bn@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse 07.10.2005 Flora kommune

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Bømlo kommune har i vedtak 30. mars 2015 gjeve løyve til arbeidet etter plan- og bygningslova.

Bømlo kommune har i vedtak 30. mars 2015 gjeve løyve til arbeidet etter plan- og bygningslova. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 20.4.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3139 461.5 Deres referanse Atle Nygård Melandsvågen 14 5430 Bremnes Løyve til mudring/utjuping i Møllevågen

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer

Sogndal lufthamn desember 2014

Sogndal lufthamn desember 2014 Sogndal lufthamn desember 2014 Presentasjon Sogn regionråd, 5. desember 2014 Sogndal lufthamn Status Utvikling Profilering samspilt og kundeoriente rt SNAP (Southern Norway Airspace Project) SNAP Den største

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr

Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr Rapport Nes kyrkje Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr 02 2016-06-18 Oppdatert rapport etter synfaring med verneombod Orsi 27. mai 2016. tes amo tes 01 2016-05-11 Rapport

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Sogndal lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15623-461.3 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Samferdsleutvalet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00

Samferdsleutvalet. Møteinnkalling FLORA KOMMUNE. Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00 FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet Møteinnkalling Møtedato: 24.10.2013 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 10:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 387

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 387 Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 387 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Miljøfagleg vurdering av plasseringa

Detaljer

I farne tider var landskapet vårt salsvare

I farne tider var landskapet vårt salsvare I farne tider var landskapet vårt salsvare Organisering av opprydding i spreidde bustadområde - Utfordringar og avgrensingar i varmare og våtare klima - Av Asbjørn Nagell Toft, Austrheim kommune Korleis

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til endring i utsleppsløyve til Førde lufthamn, Avinor AS, og gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Dagny Alvik Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 42 11.03.2014 2010/15606 E-post: fmsfdal@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Bakgrunn

Detaljer