Kunstakademiets profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstakademiets profil"

Transkript

1 Vedlegg Sak FUSKJONSBESKRIVELSER FOR KUSTAKADEMIETS LOKALITETER MACK II Kunstakademiets profil Kunstakademiet i Tromsø skal utdanne kunstnere på høyt profesjonelt nivå og bidra med ny kompetanse innenfor samtidskunstfeltet. Utdanningen skal være fundert i kunstnerisk integritet, bærekraftighet, bevissthet, ansvar og kritisk refleksjon. Kunstakademiet er lokalisert i Tromsø i Nord-Norge. Byen har i flere århundrer vært et midtpunkt i det kulturelt mangfoldige sirkumpolare området. Bosettingen er spredt, sosialt og kulturelt sammensatt og preget av tilpassing til omgivelser og næringsliv. I dette store spenningsfeltet skal Kunstakademiet utvikle nye former for kunstpraksis. Her som i resten av verden, trengs utforskende og kritiske samtidskunstnere som er bevisst sine sammenhenger. Kunstakademiet skal være et innovativt senter for samtidskunst. Tromsø, med sin størrelse og karakter er velegnet som utgangspunkt for engasjement og aktiv tilstedeværelse. Fagmiljø innenfor vitenskap og kultur i byen vil være naturlige kontaktflater for kunstakademiet. Forankring i lokale og regionale forhold, forståelse for steders og områders kompleksitet, gir potensial for global orientering. Kunstakademiet vil være et forum med studenter og ansatte som arbeider aktivt i og henter erfaringer fra det dynamiske spillet mellom lokal og internasjonal kontekst. 1

2 Gjennom engasjement og samhandling vil Kunstakademiet knytte til seg kunnskap og nettverk. Innsikt i kulturelle, sosiale og etniske ulikheter styrker mulighetene for utvikling av bærekraftig kunstpraksis. Forståelse av sammenheng mellom forhold i natur og kultur - økologi - blir vektlagt. Studiet ved Kunstakademiet skal sette studentene i stand til samfunnsorientering gjennom egenutvikling, grunnleggende redskap for analyse og bruk av kommunikasjonsverktøy. Mangesidig viten om samfunn og natur integreres i det kunstspesifikke. Teori med spesielt fokus på identitetspolitikk og bærekraftighet er innvevd i praksisen. Kunstakademiet krever stor grad av selvstendighet blant studentene, orienterings- og formuleringsevne og god evne til prosjektstyring. Kollektivt ansvar, sjenerøsitet og aktiv deltakelse er forventet. En grunnleggende åpenhet, mobilitet og fleksibilitet skal sikre studentene innflytelse og utviklingsmuligheter. I tillegg til samtidskunstutdanningen tilbyr også Kunstakademiet et samlingsbasert 2-årig studium i skrivekunst (forfatterstudiet) 2

3 Kunstakademiet i Mack-kvartalet kvartalet Slik vi ser det er det en sammenheng mellom Kunstakademiets ambisjoner, verdiene som uttrykkes i akademiets profil og de fysiske lokaler akademiet er lokalisert i. Det dreier seg selvfølgelig om lokalenes funksjonalitet i forhold til produksjon av kunst, undervisnings- og forskningsaktivitet, men også om lokalenes plassering i bybildet og den historie lokalene bærer med seg. Det følger bl.a. av den klare stedsrelevans som akademiets profil uttrykker, men også i forhold til verdier og egenskaper som integritet, ansvar, bærekraftig, miljøvennlig, fleksibel, nyskapende, fremtidsrettet, engasjert, aktiv, utadvendt, reflekterende, utforskende, selvorganisert, samarbeid, sjenerøs, inkluderende, sosial og overskridende. Mack og Tromsø er to sider av samme sak. Mackølet er kanskje byens mest kjente merkevare, i hvert fall i Norge, og bryggeriet er en av Tromsøs hjørnesteinsbedrifter. En fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Mack bør ansees å være en styrking av begge institusjoners identitet og forankring. Det er også meget interessant for Kunstakademiet å skulle etablere seg i et bygg som er en så sentral del av byens historie. Akademiet har et ønske om å være en tydelig og interessant del av Tromsø og være med på å gi byen identitet, noe å være stolt av. Det blir viktig for oss at bryggeriets historie og lokalets karakter blir videreført i det nye akademiet og dette er også grunnen til at vi ikke ønsker oss et helt nytt bygg. Som kunstutdanningsinstitusjon trenger vi at også de rommene vi underviser og jobber i har en identitet og sjel som kan inspirere og innvirke på det vi gjør. Kunstakademiet har et sterkt ønske om å være i nær dialog med byen og dens mennesker. For å være det bør lokaliseringen være sentral og tilgjengelig, inkluderende og inviterende. For å kunne få til dette samspillet blir formidlingen av kunstneriske aktiviteter helt essensielt. Mack-lokalene er ideelle til dette formålet. Den nære forbindelsen til Tromsø Kunstforening er også positiv. Akademiet har i dag et nært samarbeid med kunstforeningen og dette er med på å 3

4 høyne kvaliteten på studentenes undervisning. Parken som ligger mellom de to byggene skal utvikles og oppgraderes og den vil kunne spille en aktiv rolle i det miljømessige, undervisningen, kunstneriske prosjekter og samspillet med byen. De andre institusjonene som har meldt sin interesse for lokalisering i Macks kulturkvartal er også interessante og mulige samarbeidspartnere for kunstakademiet. Her kan det helt klart oppnås synergieffekter og ikke minst sambruk av noen rom. Kunstakademiets lokaler i Mack kommer til være meget fleksible noe som gir store muligheter for flerbruk og utvikling. Bryggerier har ved flere tilfeller vært omgjort til visningslokaler for kunst med stort hell. Her kan for eksempel Binding-Brauerei som ble brukt som visningssted under Documenta 11 og tidligere Moss Bryggeri som er Momentum Nordisk biennale for samtidskunsts utstillingslokale, være gode referanser. Et Kunstakademi rommer helt klart flere funksjoner enn et utstillingslokale, slik at den type fleksibilitet større industribygg gir er et optimalt utgangspunkt for oss. 4

5 Kunstakademiets virksomhet er kompleks og utfordrende og stiller store krav til sine fysiske omgivelser. Akademiets aktiviteter stiller også krav til at en rekke ulike funksjoner kan imøtekommes: Verksteder, tekniske rom, atelier, kontorer, bibliotek med skriveplasser, prosjektrom, utstillingsrom, undervisningsrom, møterom, fellesrom, kjøkken og lager. 5

6 Når Kunstakademiet skal flyttes over i nye lokaler er følgende forhold viktige å ivareta: Atelierene/arbeidsplassene til studentene må ha høy prioritet. Vi ser at det er viktig med en følelse av privathet og avgrensning her. Ikke mer enn 4 studenter innenfor et avgrenset område. Materialene som brukes bør være robuste, lette å male på, feste i og kunne tåle noe vekt. Studentene er i en modningsprosess som består i å eksperimentere og søke seg fram til sin egen kunstneridentitet. Dette oppleves ofte som en kaotisk, flytende og frustrerende situasjon og det er behov for rammer og struktur rundt dem slik at de kan konsentrere seg. Noen studenter vil trenge egne rom hvor de kan lukke døren bak seg. Kunstakademiet er et sted for det uforutsigbare, det overraskende, det kaotiske. Det er viktig at lokalene gir rom for dette, samtidig som de oppleves som trygge og praktiske. Studentene må føle at de kan slå seg løs uten å være redd for å søle og slite på interiøret. Muligheten for personlige tilpasninger er viktig og demokratiske standardløsninger underordnet. Kunstakademiet skal tilby ulike type atelierplasser til sine studenter. En del av atelierene legges i umiddelbar nærhet til verksteder/ VA-områder Hjertet i det nye Kunstakademiet skal være et sosialt flerbruksrom for undervisning, diskusjoner, performance, workshop, konserter, bespisning, forelesning, lesing, filmvisning, et rom som kan fungere både for større og mindre grupper. Kunstakademiets idealer er antihierarkiske, og grunnleggende i utdanningen er samarbeid, fellesskap, utveksling, sosiale relasjoner og en opplevelse av helhet, at ting henger sammen. Ute og inne henger sammen; å kunne oppholde seg å jobbe utendørs i sammenheng med bygget er helt sentralt. Det er viktig for oss at de nye lokalene tar hensyn til byggets opprinnelige utforming og historie, at i dette tilfelle bryggeriets egenart forblir en del av Kunstakademiet. Et Kunstakademi trenger gode lysforhold og stor tilgang på dagslys. Kunstproduksjon krever MYE dagslys. Lydforholdene er også komplekse. Det er viktig med lite lydlekkasje. Det foregår forskjellige type aktiviteter med ulikt lydnivå. Verksteder med støyende maskiner bør for eksempel befinne seg lengst mulig unna rom hvor det foregår arbeid med lyd som lydredigeringsrommene. 6

7 Luft og ventilasjon på verksteder: Kunststudenter jobber med mange ulike teknikker og materialer, og noen av disse krever god ventilasjon. I tilknytning til områder med arbeidsplasser for studenter bør ventilasjonen være spesielt god. Det gjelder også digitale verksteder som video- og lydredigeringsrom hvor datamaskinene avgir mye varme. Verkstedet er likevel der det meste av støv- og kjemikaliearbeid vil foregå. Forutsatt at de ulike aktivitetene (lakk/tre, horn,bein/silketrykk lokaliseres nært kan de kobles på samme avtrekksystem (som ikke går på det øvrige ventilasjonssystemet) Luft og ventilasjon for øvrig: Det er ønskelig at nye løsninger for ventilasjon i øvrige rom vurderes (piper/ventiler kontra rør og gjennomgående sirkulasjon) Ventilasjonsanlegg/avsug på de fleste rom: Krav til at dette er så stillegående som mulig. Lydfritt på enkelte soner definere hvilke rom som prosjektrom, bibliotek, møterom, kontorer, fellesarenaer Fokuset må være på miljøvennlige, sosiale, funksjonelle, tidløse og fleksible lokaler. Kunsten er i stadig endring og dermed er også kravene til produksjon av kunst i stadig endring. Hvor denne utviklingen fører oss hen vet vi ikke, men det krever en åpenhet/fleksibilitet av lokalene, en mulighet for fremtidige endringer. Byggematerialer og interiør bør ikke være motestyrt, men reflektere en tidløs og funksjonell kvalitet, men også intimitet og hygge. Materialer som brukes bør også være robuste, lette å holde rene og gjerne ha flere funksjoner. Rommene skal være luftige å ha god takhøyde, ingen himling. Viktig med gode lagringsmuligheter. Avsugskap giftgasser kan gå på samme avtrekk i rom som krever dette forutsatt at aktivitetene er nært lokalisert Kunstakademiet har både faglige og administrative ansatte. Våre faglige ansatte og gjestelærere er først og fremst billedkunstnere og forfattere. Det bør tas høyde for at også noen av våre faglige ansatte trenger gode arbeidsplasser med tanke på produksjon på lik linje med studentene. Det er liten avstand mellom studenter og ansatte og dette kan også reflekteres i forhold plassering av kontor med tanke på nærhet og kontakt. Det er også et poeng at besøkende til akademiet føler seg velkommen, at det er enkelt å finne den man skal snakke med, at man tas i mot. Det er naturlig at deler av administrasjonen ligger nærme inngangen Studentene ved Kunstakademiet jobber med mange ulike teknikker: film og video, performance, lyd, musikk, skulptur, digitalt og analogt foto, installasjoner, tre, metall, tekst og maleri. 7

8 Bygget må fungere logistisk med tanke på å flytte større ting fra en etasje/rom til en annen, motta større materialleveringer, samt frakte større objekter ut av bygget. Verksted og prosjektrom/galleri kan ikke ligge langt fra heis/inngangsparti. Det må også være mulighet for ulik tilgang til ulike rom til ulike tider (låsesystemer). Det bør være optimal nettilgang overalt i bygget (trådløst). Fleksible rom: Det er ønskelig at ønske om fleksible rom i størst mulig grad tilstrebes imøtekommet. Fleksible rom i denne sammenheng betyr mulighet til flerbruksrom. Felle for alle verksteder er at de trenger varmesensorbaserte røykvarslere og dagslystemperert lys (hele akademiet?) All automatikk må kunne overstyres: lys, varme, røyk, fuktighet, strømbrudd på maskiner (psu stømbackup for maskiner). Varmesensorer istedenfor røysenssorer. Balesone : Den plassen som er nødvendig rundt en teknisk / digital aktivitet Utfordringer: lysforhold i nordlige del av bygget montere lyssjakter fra tak? 8

9 Kode Bruk FUNKSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER A ADMINISTRASJON A 1.1 Administrasjon A Instituttleder Plass for møter, skjerming, dagslys A Fakultetsadministrasjon Skjermer/cellekontorer, dagslys A Fakultetsadministrasjon Skjermer/cellekontorer, dagslys A Studiekonsulent Skjermer/cellekontorer, dagslys A Leder forfatterstudiet Skjerming/cellekontor, dagslys A Professor forfatterstudiet Kontorfellesskap, dagslys A Professor 1kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap/tilsvarende arbeidsplasser for studenter? (bør være et tilknyttende stillerom til f.eks studentsamtaler) dagslys. Ikke nødvendig med telefoner til alle, trenger ikke hver sin datamaskin (4 pr 1 maskin) A Professor 2kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Professor 3kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Professor 4/5kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Gjesteforeleser kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Møterom avholdes i undervisningsrom, dagslys A Lager, print, kopi Annet Tekjøkken + slumrekrok Plass til å koke kaffe/te + liten sittegruppe (maks 5) Annet Stillerom Kobles til A A 1.2 Drift A Tekniker slå sammen 1.2.1, 1.2.3, Tekniker eget kontor sammen med digitalt lager og utlånsavdeling enkelt låsbart, dagslys A Verksmester slå sammen med A kontorfellesskap, arbeidsstasjon, samme som tekniker? A Utlånsrom digitalt støvsensitiv utstyr, tilknyttet verksted, kontor tekniker A Utlånsrom verktøy maskiner og utstyr, tilknyttet verksted, kontor verksmester? 9

10 B Undervisning/ studenter FUNGSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER B 1.1 Forelesning B Forelesning/ teori/ visning sambruk med prosjektrom, dagslys B Forelesning/ teori/ visning Skjerming (brukes som utstillingsrom), rene overflater, dagslys B Gruppperom Skjerming, dagslys Uvrom mot øst foreslått fjernet B 1.2 Studenter B Butikk - materialutsalg Materialutsalg - B Bibliotek Kontorareal til biblotekar Skrive/ leseplasser, felles med datalab, ca. 10 leseplasser størrelse ikke avklart dagslys Ulike løsninger og størrelser velges. Studentene er forskjellige og jobber med ulike ting. Noen vil være alene. Noen vil inngå i felleskap. Noen jobber med små arbeider, noen med store arbeider. Dvs.noen atelierområdet med muligheter for å sitte flere sammen/dele av med reoler/skillevegger. Noen atelierer som er små. Noen for en student som er større. Viktig at vegger kan brukes til oppheng også av tunge ting. Nærhet til VA Gulv som det kan søles på. Alle atelierplasser bør ha mulighet for blending, strøm, internett, nærhet til vann og utslagsvask, muligheter for godt avsug dagslys antall typenr areal totalt antall arbeidsplasser m² pr romx5= m² pr romx5= m pr romx 5= m² 45 1 pr romx 3= atelierplasser B Ateliérplasser Ateliertype 1: 60 m2. Har mye veggplass for oppheng av arbeider. 4 vegger og dører (skyvedører? F.eks 3 vegger opp til taket + en skyvevegg) Må kunne lukkes av. Studentene jobber med større objekter som skulptur/maleri og installasjon. Trenger å betrakte vegg fra distanse (minst 3 m). 10

11 B Datalab B Studentlager Nærhet til inn/utgang er å foretrekke B Gjesteateliér inngår i 550m2 atelierplasser, dagslys Gode dagslysforhold. Godt med avsug pga. kjemikalier som oljemaling. I nærhet av vann og avløp. Ateliertype 2: 40 m2. Godt med veggplass. Studenter jobber med mindre objekter, tegning, foto, collage, tekst/publikasjoner. Gode dagslysforhold. Må kunne lukkes av med for eksempel skyvedører. Ateliertype 3: 25 m2 (celleatelier, rektangulært 3,5x5,5) 4 vegger og dør, lydisolert. Studenter som trenger avskjerming. Jobber med skulptur, maleri og installasjoner. Godt med avsug, nærhet til VA. Vindu ut mot fellesareal med skjerming Ateliertype 4: 15 m2 (celleatelier 3 x 4) 4 vegger og dør, lydisolert. Studenter som trenger avskjerming. Jobber med lyd/musikk, mindre objekter, tegning, foto, collage, tekst/publikasjoner. Vindu ut mot fellesareal se bibliotek 3 dataplasser 10 lese/arbeidsplasser 11

12 C VERKSTEDER/ABEIDSROM C 1.1 Verksted FUNKSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER C Metall Bøye, presse, bore, knekke, klippe, skjære, sveise, smi, sage og forme metall (stål/kobber/messing/tinn/aluminium). Forskjellige formater - plater opp til 2 meter, stålrør/stenger/profiler opp til 6 meters lengde. Smiing, sveisearbeider og plasmaskjæring bør avskjermes fra resten pga. UV-lys, gnister. Gulv/vegger må være brannsikre (ikke gasse om noe varmt havner på det) Logistikk fra lager - å frakte materialer og produkter inn og ut av huset/lager/verkstedet. Viktig å ta i betraktning at det er lange tunge materialer i forhold til lager, korridorsvingninger og ut og inn Løpekatt som kommer innom sentrale deler i rommene de skal gå innom. Ekstra takhøyde 3,5 m Sveiseavsug, esseavsug, slipeavsug, loddeavsug, etseavsug, sandblåsavsug, brannsikkert gulv, vann og avløp, Svært god ventilasjon- giftige stoffer (avsugsskap), løpekatt, trykkluft, giftskap (1x05x2m) Sluk i gulvet. Godt arbeidslys (dagslysrør) Ekstra store dører Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! C Tre/horn/bein Saging, hugging, høvling, boring, pussing, liming, montering av trematerialer evt horn/bein/plast og lignende. Platematerialer 240 x 120cm planker/lektere opp til 6 meter. Man trenger plass rundt maskinene for å få brukt disse på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Man trenger plass til liming/montering åpent areal på gulvet. God belysning Avsug til alle stasjonære maskiner, avsug til håndholdte maskiner, avsugskap til dunstende liming og lignende. Kjemikalieskap (lite) Monterings løpekatt for store arbeider Ekstra takhøyde, VA, trykkluftsnelle og strømsnelle i taket. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Logistikk fra lager - å frakte materialer og produkter inn og ut av huset/lager/verkstedet. Viktig å ta i betraktning at det er lange tunge materialer i forhold til lager, korridorsvingninger og ut og inn Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! 12

13 C C C C Plast, Elektronikk ol., tekstil, 3Dprinting Gips/stein/glass/leire/betong Overflate/lakk Silketrykk/ trykk Bøying, boring, skjæring, klipping, støping, forming av plast. Mekking, lodding skruing på elektronikk. Klipping, tilskjæring, montering, sying, stryking av tekstiler. Med tiden håper vi å kunne skrive ut 3 dimensjonale objekter. Relevante avsug til alle maskiner Vann, avløp, trykkluftsnelle og ved arbeidsbord godt arbeidslys (dagslysrør). Tilknyttet mindre lagerrom. Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! Støping, fusing, brenning, modellering, sliping, saging, hugging bearbeiding av materialene. Trykkluftsnelle! Strømsnelle. Keramikkovn med avsugshette over. Tunge materialer, objekter - løpekatt, ekstra takhøyde, VA med slamfilter/synkekum, gode vaskemuligheter Sluk i gulvet. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! Lakkering, maling, liming, montering, støping pulyurethan etc., arbeid med polyester, epoxy, gassende/luktende arbeid. Avsugsvegg suger 9500 kubikkmeter i timen. Må være støvfritt område ikke plassert nært støvverksted Trykkluft ved avsugsvegg, spesielt godt dagslys! Avsugsskap med vann avløp trykkluft strøm Trykkluftsnelle i taket. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Kjemikalieskap m avsug. Strømsnelle i taket. Løpekatt, ekstra takhøyde,va. Godt arbeidslys (dagslysrør) Gode vaskemuligheter, kummer, sluk i gulvet. Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V Avsug over vaskeboks, fra mørkt tørkerom med oppvarmet tilluft (3 Kw ovn) kjemikalieskap. Tilluft over arbeidssone foran vaskeboks. VA, høytrykkspyler 13

14 gode vaskemuligheter(kummer), Sluk i gulvet ved vaskeboks. Avskjermet belysningsrom (pga UV-lys). Blandebord (maling), papirbord, lagring av papir. Plass også til 4 farge trykkekarusell. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase. Ikke røyksensitive brannfølere! Avsugskap giftgasser kan gå på samme avtrekk i rom som krever dette forutsatt at aktivitetene er nært lokalisert Godt arbeidslys, dagslystrør C Avsug, tele C VA C Avsug, VA C 1.2 Digitale verksteder/prosjektrom C C Prosjekt stort lyst (rektangulært) Prosjekt/ foto (rektangulært) /mørkt/grovt Flerbruksrom/Visningsrom/Gallerirom/fellespresentasjoner/allrom: Utstilling, monteringsarbeid ulikt materiale store installasjoner/maling av store flater. (rektangulært) Må være helt rene flater med skjult el/kabling. Må ikke være støy fra ventilasjon. Mulighet for skjerming mot eventuelt dagslys. Dagslystemperatur på belysning (skal det være en kombinasjon av ulike typer lys?) Ercoskinner for flombelysning av vegger/ med mulighet for spotter i utvalgte deler som skal belyses. Gulv: Betong sluk i gulv slik at man kan spyle/fjerne maling etc. med høytrykkspyler Lyd: Må ikke være støy fra ventilasjon.akustisk demping (tak?) som gjør rommet egnet til å holde fellespresentasjoner (prat), og utstillinger (dempet akustikk) slik at det ikke blir for mye lyd om folk går rundt på høye hæler, prater osv. når det er utstilling. Vegger: sprutsikker sone. Finer. Lettvint å henge opp arbeider og lettvint å sparkle/male over Klimakontroll: grader. Regulere temp og fuktighet som kan ta hensyn til det som til enhver tid er utstilt/arbeid som pågår. Skjerming tele, VA, port, lys, klimakontroll, dagslys Dimming Noen nødutgangsskilt må kunne dimmes ned og kobles opp dersom det går en alarm Skjerming, tele, VA port Tregulv lysrigg i taket 14

15 C C Foto mørkerom Foto digital/scanning/plotter/printer Lyd: Må ikke være støy fra ventilasjon. Akustisk demping (tak?) som gjør rommet egnet til å holde fellespresentasjoner (prat), og utstillinger (dempet akustikk) slik at det ikke blir for mye lyd om folk går rundt på høye hæler, prater osv. når det er utstilling Fremkalling av bilder/sort/hvitt film og kopiering på sort/hvitt papir. Må ha ett avlukke som er helt totalt mørklagt, slusedør/svingdør. Rommet skal være rektangulært og ha en våtbenk og en tørrbenk i kort avstand på hver langside. Må i tillegg ha plass til tørkeskap for film og bilder (120x60x200cm)tilkoblet avtrekk. Arbeidet krever tilgang på vann/avløp utenfor avlukket. Mørkeromsbelysning utfor avlukket Rød/orange filter. Arbeid med giftige stoffer stiller strenge krav til god ventilasjon og avsug generelt i rommet + spesialavsug over våtbenken. Avsuget her må ikke gå inn i det generelle resirkulerbare systemet. VA, avsug Her skanner man negativer/film, driver med bildebehandling/ utskrift/beskjæring/ Jobber på kalibrerte monitorer slik at fargetemp på lys og veggmaling må være riktig. Viktig med godt lys i en del av lokalene der man kutter arbeider, men mulighet for demping av lys ellers. Gode, store arbeidsflater. Balesone nødvendig rundt plotter (eks 2x2m) Minst en stor bordflate nødvendig min 3 x1,5 meter. Papirkuttemaskiner/flater i nærheten til beskjæring av foto/ innpakking/stifting /liming. Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Skjerming, tele, dagslys Her jobber man på datamaskiner, lite plasskrevende (4,5x3 ). Man tar videopptak inn i datomaskiner, redigerer disse og redigerer videolyd, korrigerer fargebalanse/mastring, sjekker forskjellige videostandarder i forhold hvordan disse skal formidles (bluray/streaming osv), kan også jobbe med grafikk/teksting osv. C Videoredigeringsuite x 3 Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Krav til akustikk/lydgjennomgang lytterom. 15

16 C C Lydstudio:opptak/musikkrom Lydredigeringsuite Skjerming, tele. Fargetemperatur med skjerming, tele, akustisk, vindu Må ligge inntil lydredigeringsuite (1.2.7) og gjerne nært prosjektrom (1.2.2/1.2.3) slik at studentene for eksempel kan ha tilgang på trommesett/orgel osv og deretter lett kan bevege seg/kommunisere med lydstudioet og lette kablingsarbeidet (ofte 20 forskjellige kabler samtidig) Helt lydtett (flytende/hengende rom??) Må ikke forekomme støy fra ventilasjon Tele, lydtett/isolert Nettverksbasert Her jobber man på datamaskiner, lite plasskrevende (4,5x3 ). Man tar lydopptak inn i datomaskiner, redigerer dette. Må ligge inntil lydstudio (c 1.2.6) og gjerne inntil prosjektrom (1.2.2/1.2.3) Helt lydtett (flytende/hengende rom??) Må ikke forekomme støy fra ventilasjon Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Tele, akustisk C 1.3 Lager C Lager i tilkn. verksteder Innredes med rullelagersystem C Lager i tilkn.digitale verksteder Kontor og utlånsrom for tekniker C Kaldlager C 1.4 Uteverksted Uteverksted Mulighet for avlossing D FELLESAREALER D 1.1 Sanitær/ garderober D Toalett- damer På hvert plan, inntil 60 pers., dusj D Toalett- herrer På hvert plan,inntil 60 pers., dusj 16

17 D HC toalett På hvert plan D Garderobe atelierplasser for studenter, ansatte D 1.2 Kjøkken D Kjøkken med spiseplass Fellesareal der inntil 10 studenter kan jobbe samtidig. Stor komfyr, kokeplate med 6 plater, godt avsug, 2 store kjøleskap, 1 fryser, oppvaskmaskin, mye benkplass, dobbelvask (2 store kummer) m.m., kildesortering, tilknyttende spiseplass for minst 40 personer, undervisning, forelesninger, dagslys E DRIFT OG TEKNISKE AREALER E 1.1 Renhold E Renholdssentral E Lager renhold / papir E 1.2 Drift E IT- rom E Avfallsrom/ressursrom Klldesortering og gjenbruksstasjon Fellesrom/foaje Ikke en foaje i ordinært forstand, men et sosialt rom der det kan foregå ting som: presentasjoner/artist talks, konserter, sitteplasser, magasiner (åpent bibliotek), 2 datamaskiner?, utstillinger, dagslys 17

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

PSA Konseptfase. Intern prosess

PSA Konseptfase. Intern prosess Vedlegg 12 PSA Konseptfase Intern prosess Januar 2014 Utarbeidet av: Vegard Ø. Haaland og Ida Kristine Moe Side 1 av 15 1 PSA konseptfase Intern prosess Utviklingen av bygg skal speile utviklingen av virksomhet.

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2012-2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 12 4. UTVEKSLING... 16 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg

Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Program, plan- og designkonkurranse Kunnskaps- og kulturtorget i Kongsberg Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Kongsbergs utfordring... 4 1.2 Utfordringene på vestsida... 4 1.3 Kunnskapsbyen og Kunnskaps- og

Detaljer

skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale

skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon 5 10.11.2011 Side 1 av 73 skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram. Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika

Rom- og funksjonsprogram. Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika Rom- og funksjonsprogram Deichmanske hovedbibliotek fyrtårn og møteplass i Bjørvika Deichmanske Bibliotek V200809/1600 August 2009 1 Omslagsillustrasjon: Axel Revold, Freske på Deichmanske bibliotek, 1932

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

En sosial arbeidsarena

En sosial arbeidsarena En mulighetsstudie Et produksjonsrom for lyd Et sted for lydopplevelser En sosial arbeidsarena 2 KUBE Et produksjonsrom for lyd en mulighetsstudie 3 INNHOLD 1. Visjon 1.1 Hvorfor kube 1.2 Brukere 2. Hva

Detaljer

Barnehagens fysiske miljø

Barnehagens fysiske miljø Temahefte Utgitt av Barne- og familiedepartementet november 2000, i samarbeid med Husbanken Design: Mike Mills Illustrasjon: Heidi Asdahl Publikasjonsnummer: Q 1011 B Trykk: www.kursiv.no Barnehagens fysiske

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport om spesialpedagogikk 2014002662 Høringsuttalelse Høringsuttalelse: Utdanning

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ ROM3 En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om tre gir navn og motto til

Detaljer

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET

gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET gode inventum gode møterom ALT TIL KONTORET 1 gode piksel = ett punkt på skjermen Disse utgjør skjermoppløsningen Forskere ved Universitetet i Tokyo HAR UTVILKET EN teknologi som sender bilder til overflaten

Detaljer

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak

Saksdokumenter Saksfremstilling Vedlegg 1 Notat til ledergruppen september 2011 oppdatert og justert etter iverksetting av tiltak S T Y R E S A K Styremøte - 28. februar 2012 Saksnr.: 10/12 ORIENTERING OM EVALUERING AV BYGGETRINN 2 - STATUS Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 21.02.12 Saksbehandler: Seksjonssjef Jan Myhr Seksjon for

Detaljer

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek 2007 2009 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer