Kunstakademiets profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunstakademiets profil"

Transkript

1 Vedlegg Sak FUSKJONSBESKRIVELSER FOR KUSTAKADEMIETS LOKALITETER MACK II Kunstakademiets profil Kunstakademiet i Tromsø skal utdanne kunstnere på høyt profesjonelt nivå og bidra med ny kompetanse innenfor samtidskunstfeltet. Utdanningen skal være fundert i kunstnerisk integritet, bærekraftighet, bevissthet, ansvar og kritisk refleksjon. Kunstakademiet er lokalisert i Tromsø i Nord-Norge. Byen har i flere århundrer vært et midtpunkt i det kulturelt mangfoldige sirkumpolare området. Bosettingen er spredt, sosialt og kulturelt sammensatt og preget av tilpassing til omgivelser og næringsliv. I dette store spenningsfeltet skal Kunstakademiet utvikle nye former for kunstpraksis. Her som i resten av verden, trengs utforskende og kritiske samtidskunstnere som er bevisst sine sammenhenger. Kunstakademiet skal være et innovativt senter for samtidskunst. Tromsø, med sin størrelse og karakter er velegnet som utgangspunkt for engasjement og aktiv tilstedeværelse. Fagmiljø innenfor vitenskap og kultur i byen vil være naturlige kontaktflater for kunstakademiet. Forankring i lokale og regionale forhold, forståelse for steders og områders kompleksitet, gir potensial for global orientering. Kunstakademiet vil være et forum med studenter og ansatte som arbeider aktivt i og henter erfaringer fra det dynamiske spillet mellom lokal og internasjonal kontekst. 1

2 Gjennom engasjement og samhandling vil Kunstakademiet knytte til seg kunnskap og nettverk. Innsikt i kulturelle, sosiale og etniske ulikheter styrker mulighetene for utvikling av bærekraftig kunstpraksis. Forståelse av sammenheng mellom forhold i natur og kultur - økologi - blir vektlagt. Studiet ved Kunstakademiet skal sette studentene i stand til samfunnsorientering gjennom egenutvikling, grunnleggende redskap for analyse og bruk av kommunikasjonsverktøy. Mangesidig viten om samfunn og natur integreres i det kunstspesifikke. Teori med spesielt fokus på identitetspolitikk og bærekraftighet er innvevd i praksisen. Kunstakademiet krever stor grad av selvstendighet blant studentene, orienterings- og formuleringsevne og god evne til prosjektstyring. Kollektivt ansvar, sjenerøsitet og aktiv deltakelse er forventet. En grunnleggende åpenhet, mobilitet og fleksibilitet skal sikre studentene innflytelse og utviklingsmuligheter. I tillegg til samtidskunstutdanningen tilbyr også Kunstakademiet et samlingsbasert 2-årig studium i skrivekunst (forfatterstudiet) 2

3 Kunstakademiet i Mack-kvartalet kvartalet Slik vi ser det er det en sammenheng mellom Kunstakademiets ambisjoner, verdiene som uttrykkes i akademiets profil og de fysiske lokaler akademiet er lokalisert i. Det dreier seg selvfølgelig om lokalenes funksjonalitet i forhold til produksjon av kunst, undervisnings- og forskningsaktivitet, men også om lokalenes plassering i bybildet og den historie lokalene bærer med seg. Det følger bl.a. av den klare stedsrelevans som akademiets profil uttrykker, men også i forhold til verdier og egenskaper som integritet, ansvar, bærekraftig, miljøvennlig, fleksibel, nyskapende, fremtidsrettet, engasjert, aktiv, utadvendt, reflekterende, utforskende, selvorganisert, samarbeid, sjenerøs, inkluderende, sosial og overskridende. Mack og Tromsø er to sider av samme sak. Mackølet er kanskje byens mest kjente merkevare, i hvert fall i Norge, og bryggeriet er en av Tromsøs hjørnesteinsbedrifter. En fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Mack bør ansees å være en styrking av begge institusjoners identitet og forankring. Det er også meget interessant for Kunstakademiet å skulle etablere seg i et bygg som er en så sentral del av byens historie. Akademiet har et ønske om å være en tydelig og interessant del av Tromsø og være med på å gi byen identitet, noe å være stolt av. Det blir viktig for oss at bryggeriets historie og lokalets karakter blir videreført i det nye akademiet og dette er også grunnen til at vi ikke ønsker oss et helt nytt bygg. Som kunstutdanningsinstitusjon trenger vi at også de rommene vi underviser og jobber i har en identitet og sjel som kan inspirere og innvirke på det vi gjør. Kunstakademiet har et sterkt ønske om å være i nær dialog med byen og dens mennesker. For å være det bør lokaliseringen være sentral og tilgjengelig, inkluderende og inviterende. For å kunne få til dette samspillet blir formidlingen av kunstneriske aktiviteter helt essensielt. Mack-lokalene er ideelle til dette formålet. Den nære forbindelsen til Tromsø Kunstforening er også positiv. Akademiet har i dag et nært samarbeid med kunstforeningen og dette er med på å 3

4 høyne kvaliteten på studentenes undervisning. Parken som ligger mellom de to byggene skal utvikles og oppgraderes og den vil kunne spille en aktiv rolle i det miljømessige, undervisningen, kunstneriske prosjekter og samspillet med byen. De andre institusjonene som har meldt sin interesse for lokalisering i Macks kulturkvartal er også interessante og mulige samarbeidspartnere for kunstakademiet. Her kan det helt klart oppnås synergieffekter og ikke minst sambruk av noen rom. Kunstakademiets lokaler i Mack kommer til være meget fleksible noe som gir store muligheter for flerbruk og utvikling. Bryggerier har ved flere tilfeller vært omgjort til visningslokaler for kunst med stort hell. Her kan for eksempel Binding-Brauerei som ble brukt som visningssted under Documenta 11 og tidligere Moss Bryggeri som er Momentum Nordisk biennale for samtidskunsts utstillingslokale, være gode referanser. Et Kunstakademi rommer helt klart flere funksjoner enn et utstillingslokale, slik at den type fleksibilitet større industribygg gir er et optimalt utgangspunkt for oss. 4

5 Kunstakademiets virksomhet er kompleks og utfordrende og stiller store krav til sine fysiske omgivelser. Akademiets aktiviteter stiller også krav til at en rekke ulike funksjoner kan imøtekommes: Verksteder, tekniske rom, atelier, kontorer, bibliotek med skriveplasser, prosjektrom, utstillingsrom, undervisningsrom, møterom, fellesrom, kjøkken og lager. 5

6 Når Kunstakademiet skal flyttes over i nye lokaler er følgende forhold viktige å ivareta: Atelierene/arbeidsplassene til studentene må ha høy prioritet. Vi ser at det er viktig med en følelse av privathet og avgrensning her. Ikke mer enn 4 studenter innenfor et avgrenset område. Materialene som brukes bør være robuste, lette å male på, feste i og kunne tåle noe vekt. Studentene er i en modningsprosess som består i å eksperimentere og søke seg fram til sin egen kunstneridentitet. Dette oppleves ofte som en kaotisk, flytende og frustrerende situasjon og det er behov for rammer og struktur rundt dem slik at de kan konsentrere seg. Noen studenter vil trenge egne rom hvor de kan lukke døren bak seg. Kunstakademiet er et sted for det uforutsigbare, det overraskende, det kaotiske. Det er viktig at lokalene gir rom for dette, samtidig som de oppleves som trygge og praktiske. Studentene må føle at de kan slå seg løs uten å være redd for å søle og slite på interiøret. Muligheten for personlige tilpasninger er viktig og demokratiske standardløsninger underordnet. Kunstakademiet skal tilby ulike type atelierplasser til sine studenter. En del av atelierene legges i umiddelbar nærhet til verksteder/ VA-områder Hjertet i det nye Kunstakademiet skal være et sosialt flerbruksrom for undervisning, diskusjoner, performance, workshop, konserter, bespisning, forelesning, lesing, filmvisning, et rom som kan fungere både for større og mindre grupper. Kunstakademiets idealer er antihierarkiske, og grunnleggende i utdanningen er samarbeid, fellesskap, utveksling, sosiale relasjoner og en opplevelse av helhet, at ting henger sammen. Ute og inne henger sammen; å kunne oppholde seg å jobbe utendørs i sammenheng med bygget er helt sentralt. Det er viktig for oss at de nye lokalene tar hensyn til byggets opprinnelige utforming og historie, at i dette tilfelle bryggeriets egenart forblir en del av Kunstakademiet. Et Kunstakademi trenger gode lysforhold og stor tilgang på dagslys. Kunstproduksjon krever MYE dagslys. Lydforholdene er også komplekse. Det er viktig med lite lydlekkasje. Det foregår forskjellige type aktiviteter med ulikt lydnivå. Verksteder med støyende maskiner bør for eksempel befinne seg lengst mulig unna rom hvor det foregår arbeid med lyd som lydredigeringsrommene. 6

7 Luft og ventilasjon på verksteder: Kunststudenter jobber med mange ulike teknikker og materialer, og noen av disse krever god ventilasjon. I tilknytning til områder med arbeidsplasser for studenter bør ventilasjonen være spesielt god. Det gjelder også digitale verksteder som video- og lydredigeringsrom hvor datamaskinene avgir mye varme. Verkstedet er likevel der det meste av støv- og kjemikaliearbeid vil foregå. Forutsatt at de ulike aktivitetene (lakk/tre, horn,bein/silketrykk lokaliseres nært kan de kobles på samme avtrekksystem (som ikke går på det øvrige ventilasjonssystemet) Luft og ventilasjon for øvrig: Det er ønskelig at nye løsninger for ventilasjon i øvrige rom vurderes (piper/ventiler kontra rør og gjennomgående sirkulasjon) Ventilasjonsanlegg/avsug på de fleste rom: Krav til at dette er så stillegående som mulig. Lydfritt på enkelte soner definere hvilke rom som prosjektrom, bibliotek, møterom, kontorer, fellesarenaer Fokuset må være på miljøvennlige, sosiale, funksjonelle, tidløse og fleksible lokaler. Kunsten er i stadig endring og dermed er også kravene til produksjon av kunst i stadig endring. Hvor denne utviklingen fører oss hen vet vi ikke, men det krever en åpenhet/fleksibilitet av lokalene, en mulighet for fremtidige endringer. Byggematerialer og interiør bør ikke være motestyrt, men reflektere en tidløs og funksjonell kvalitet, men også intimitet og hygge. Materialer som brukes bør også være robuste, lette å holde rene og gjerne ha flere funksjoner. Rommene skal være luftige å ha god takhøyde, ingen himling. Viktig med gode lagringsmuligheter. Avsugskap giftgasser kan gå på samme avtrekk i rom som krever dette forutsatt at aktivitetene er nært lokalisert Kunstakademiet har både faglige og administrative ansatte. Våre faglige ansatte og gjestelærere er først og fremst billedkunstnere og forfattere. Det bør tas høyde for at også noen av våre faglige ansatte trenger gode arbeidsplasser med tanke på produksjon på lik linje med studentene. Det er liten avstand mellom studenter og ansatte og dette kan også reflekteres i forhold plassering av kontor med tanke på nærhet og kontakt. Det er også et poeng at besøkende til akademiet føler seg velkommen, at det er enkelt å finne den man skal snakke med, at man tas i mot. Det er naturlig at deler av administrasjonen ligger nærme inngangen Studentene ved Kunstakademiet jobber med mange ulike teknikker: film og video, performance, lyd, musikk, skulptur, digitalt og analogt foto, installasjoner, tre, metall, tekst og maleri. 7

8 Bygget må fungere logistisk med tanke på å flytte større ting fra en etasje/rom til en annen, motta større materialleveringer, samt frakte større objekter ut av bygget. Verksted og prosjektrom/galleri kan ikke ligge langt fra heis/inngangsparti. Det må også være mulighet for ulik tilgang til ulike rom til ulike tider (låsesystemer). Det bør være optimal nettilgang overalt i bygget (trådløst). Fleksible rom: Det er ønskelig at ønske om fleksible rom i størst mulig grad tilstrebes imøtekommet. Fleksible rom i denne sammenheng betyr mulighet til flerbruksrom. Felle for alle verksteder er at de trenger varmesensorbaserte røykvarslere og dagslystemperert lys (hele akademiet?) All automatikk må kunne overstyres: lys, varme, røyk, fuktighet, strømbrudd på maskiner (psu stømbackup for maskiner). Varmesensorer istedenfor røysenssorer. Balesone : Den plassen som er nødvendig rundt en teknisk / digital aktivitet Utfordringer: lysforhold i nordlige del av bygget montere lyssjakter fra tak? 8

9 Kode Bruk FUNKSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER A ADMINISTRASJON A 1.1 Administrasjon A Instituttleder Plass for møter, skjerming, dagslys A Fakultetsadministrasjon Skjermer/cellekontorer, dagslys A Fakultetsadministrasjon Skjermer/cellekontorer, dagslys A Studiekonsulent Skjermer/cellekontorer, dagslys A Leder forfatterstudiet Skjerming/cellekontor, dagslys A Professor forfatterstudiet Kontorfellesskap, dagslys A Professor 1kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap/tilsvarende arbeidsplasser for studenter? (bør være et tilknyttende stillerom til f.eks studentsamtaler) dagslys. Ikke nødvendig med telefoner til alle, trenger ikke hver sin datamaskin (4 pr 1 maskin) A Professor 2kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Professor 3kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Professor 4/5kl kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Gjesteforeleser kan være arbeidsplasser i kontorfellesskap, dagslys A Møterom avholdes i undervisningsrom, dagslys A Lager, print, kopi Annet Tekjøkken + slumrekrok Plass til å koke kaffe/te + liten sittegruppe (maks 5) Annet Stillerom Kobles til A A 1.2 Drift A Tekniker slå sammen 1.2.1, 1.2.3, Tekniker eget kontor sammen med digitalt lager og utlånsavdeling enkelt låsbart, dagslys A Verksmester slå sammen med A kontorfellesskap, arbeidsstasjon, samme som tekniker? A Utlånsrom digitalt støvsensitiv utstyr, tilknyttet verksted, kontor tekniker A Utlånsrom verktøy maskiner og utstyr, tilknyttet verksted, kontor verksmester? 9

10 B Undervisning/ studenter FUNGSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER B 1.1 Forelesning B Forelesning/ teori/ visning sambruk med prosjektrom, dagslys B Forelesning/ teori/ visning Skjerming (brukes som utstillingsrom), rene overflater, dagslys B Gruppperom Skjerming, dagslys Uvrom mot øst foreslått fjernet B 1.2 Studenter B Butikk - materialutsalg Materialutsalg - B Bibliotek Kontorareal til biblotekar Skrive/ leseplasser, felles med datalab, ca. 10 leseplasser størrelse ikke avklart dagslys Ulike løsninger og størrelser velges. Studentene er forskjellige og jobber med ulike ting. Noen vil være alene. Noen vil inngå i felleskap. Noen jobber med små arbeider, noen med store arbeider. Dvs.noen atelierområdet med muligheter for å sitte flere sammen/dele av med reoler/skillevegger. Noen atelierer som er små. Noen for en student som er større. Viktig at vegger kan brukes til oppheng også av tunge ting. Nærhet til VA Gulv som det kan søles på. Alle atelierplasser bør ha mulighet for blending, strøm, internett, nærhet til vann og utslagsvask, muligheter for godt avsug dagslys antall typenr areal totalt antall arbeidsplasser m² pr romx5= m² pr romx5= m pr romx 5= m² 45 1 pr romx 3= atelierplasser B Ateliérplasser Ateliertype 1: 60 m2. Har mye veggplass for oppheng av arbeider. 4 vegger og dører (skyvedører? F.eks 3 vegger opp til taket + en skyvevegg) Må kunne lukkes av. Studentene jobber med større objekter som skulptur/maleri og installasjon. Trenger å betrakte vegg fra distanse (minst 3 m). 10

11 B Datalab B Studentlager Nærhet til inn/utgang er å foretrekke B Gjesteateliér inngår i 550m2 atelierplasser, dagslys Gode dagslysforhold. Godt med avsug pga. kjemikalier som oljemaling. I nærhet av vann og avløp. Ateliertype 2: 40 m2. Godt med veggplass. Studenter jobber med mindre objekter, tegning, foto, collage, tekst/publikasjoner. Gode dagslysforhold. Må kunne lukkes av med for eksempel skyvedører. Ateliertype 3: 25 m2 (celleatelier, rektangulært 3,5x5,5) 4 vegger og dør, lydisolert. Studenter som trenger avskjerming. Jobber med skulptur, maleri og installasjoner. Godt med avsug, nærhet til VA. Vindu ut mot fellesareal med skjerming Ateliertype 4: 15 m2 (celleatelier 3 x 4) 4 vegger og dør, lydisolert. Studenter som trenger avskjerming. Jobber med lyd/musikk, mindre objekter, tegning, foto, collage, tekst/publikasjoner. Vindu ut mot fellesareal se bibliotek 3 dataplasser 10 lese/arbeidsplasser 11

12 C VERKSTEDER/ABEIDSROM C 1.1 Verksted FUNKSJON/ AVHENGIGHETER / KOMMENTARER C Metall Bøye, presse, bore, knekke, klippe, skjære, sveise, smi, sage og forme metall (stål/kobber/messing/tinn/aluminium). Forskjellige formater - plater opp til 2 meter, stålrør/stenger/profiler opp til 6 meters lengde. Smiing, sveisearbeider og plasmaskjæring bør avskjermes fra resten pga. UV-lys, gnister. Gulv/vegger må være brannsikre (ikke gasse om noe varmt havner på det) Logistikk fra lager - å frakte materialer og produkter inn og ut av huset/lager/verkstedet. Viktig å ta i betraktning at det er lange tunge materialer i forhold til lager, korridorsvingninger og ut og inn Løpekatt som kommer innom sentrale deler i rommene de skal gå innom. Ekstra takhøyde 3,5 m Sveiseavsug, esseavsug, slipeavsug, loddeavsug, etseavsug, sandblåsavsug, brannsikkert gulv, vann og avløp, Svært god ventilasjon- giftige stoffer (avsugsskap), løpekatt, trykkluft, giftskap (1x05x2m) Sluk i gulvet. Godt arbeidslys (dagslysrør) Ekstra store dører Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! C Tre/horn/bein Saging, hugging, høvling, boring, pussing, liming, montering av trematerialer evt horn/bein/plast og lignende. Platematerialer 240 x 120cm planker/lektere opp til 6 meter. Man trenger plass rundt maskinene for å få brukt disse på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Man trenger plass til liming/montering åpent areal på gulvet. God belysning Avsug til alle stasjonære maskiner, avsug til håndholdte maskiner, avsugskap til dunstende liming og lignende. Kjemikalieskap (lite) Monterings løpekatt for store arbeider Ekstra takhøyde, VA, trykkluftsnelle og strømsnelle i taket. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Logistikk fra lager - å frakte materialer og produkter inn og ut av huset/lager/verkstedet. Viktig å ta i betraktning at det er lange tunge materialer i forhold til lager, korridorsvingninger og ut og inn Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! 12

13 C C C C Plast, Elektronikk ol., tekstil, 3Dprinting Gips/stein/glass/leire/betong Overflate/lakk Silketrykk/ trykk Bøying, boring, skjæring, klipping, støping, forming av plast. Mekking, lodding skruing på elektronikk. Klipping, tilskjæring, montering, sying, stryking av tekstiler. Med tiden håper vi å kunne skrive ut 3 dimensjonale objekter. Relevante avsug til alle maskiner Vann, avløp, trykkluftsnelle og ved arbeidsbord godt arbeidslys (dagslysrør). Tilknyttet mindre lagerrom. Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! Støping, fusing, brenning, modellering, sliping, saging, hugging bearbeiding av materialene. Trykkluftsnelle! Strømsnelle. Keramikkovn med avsugshette over. Tunge materialer, objekter - løpekatt, ekstra takhøyde, VA med slamfilter/synkekum, gode vaskemuligheter Sluk i gulvet. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V. Ikke røyksensitive brannfølere! Lakkering, maling, liming, montering, støping pulyurethan etc., arbeid med polyester, epoxy, gassende/luktende arbeid. Avsugsvegg suger 9500 kubikkmeter i timen. Må være støvfritt område ikke plassert nært støvverksted Trykkluft ved avsugsvegg, spesielt godt dagslys! Avsugsskap med vann avløp trykkluft strøm Trykkluftsnelle i taket. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Kjemikalieskap m avsug. Strømsnelle i taket. Løpekatt, ekstra takhøyde,va. Godt arbeidslys (dagslysrør) Gode vaskemuligheter, kummer, sluk i gulvet. Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase og 400V Avsug over vaskeboks, fra mørkt tørkerom med oppvarmet tilluft (3 Kw ovn) kjemikalieskap. Tilluft over arbeidssone foran vaskeboks. VA, høytrykkspyler 13

14 gode vaskemuligheter(kummer), Sluk i gulvet ved vaskeboks. Avskjermet belysningsrom (pga UV-lys). Blandebord (maling), papirbord, lagring av papir. Plass også til 4 farge trykkekarusell. Godt arbeidslys (dagslysrør). Ekstra store dører! Behov for 230V 1 fase 230V 3 fase. Ikke røyksensitive brannfølere! Avsugskap giftgasser kan gå på samme avtrekk i rom som krever dette forutsatt at aktivitetene er nært lokalisert Godt arbeidslys, dagslystrør C Avsug, tele C VA C Avsug, VA C 1.2 Digitale verksteder/prosjektrom C C Prosjekt stort lyst (rektangulært) Prosjekt/ foto (rektangulært) /mørkt/grovt Flerbruksrom/Visningsrom/Gallerirom/fellespresentasjoner/allrom: Utstilling, monteringsarbeid ulikt materiale store installasjoner/maling av store flater. (rektangulært) Må være helt rene flater med skjult el/kabling. Må ikke være støy fra ventilasjon. Mulighet for skjerming mot eventuelt dagslys. Dagslystemperatur på belysning (skal det være en kombinasjon av ulike typer lys?) Ercoskinner for flombelysning av vegger/ med mulighet for spotter i utvalgte deler som skal belyses. Gulv: Betong sluk i gulv slik at man kan spyle/fjerne maling etc. med høytrykkspyler Lyd: Må ikke være støy fra ventilasjon.akustisk demping (tak?) som gjør rommet egnet til å holde fellespresentasjoner (prat), og utstillinger (dempet akustikk) slik at det ikke blir for mye lyd om folk går rundt på høye hæler, prater osv. når det er utstilling. Vegger: sprutsikker sone. Finer. Lettvint å henge opp arbeider og lettvint å sparkle/male over Klimakontroll: grader. Regulere temp og fuktighet som kan ta hensyn til det som til enhver tid er utstilt/arbeid som pågår. Skjerming tele, VA, port, lys, klimakontroll, dagslys Dimming Noen nødutgangsskilt må kunne dimmes ned og kobles opp dersom det går en alarm Skjerming, tele, VA port Tregulv lysrigg i taket 14

15 C C Foto mørkerom Foto digital/scanning/plotter/printer Lyd: Må ikke være støy fra ventilasjon. Akustisk demping (tak?) som gjør rommet egnet til å holde fellespresentasjoner (prat), og utstillinger (dempet akustikk) slik at det ikke blir for mye lyd om folk går rundt på høye hæler, prater osv. når det er utstilling Fremkalling av bilder/sort/hvitt film og kopiering på sort/hvitt papir. Må ha ett avlukke som er helt totalt mørklagt, slusedør/svingdør. Rommet skal være rektangulært og ha en våtbenk og en tørrbenk i kort avstand på hver langside. Må i tillegg ha plass til tørkeskap for film og bilder (120x60x200cm)tilkoblet avtrekk. Arbeidet krever tilgang på vann/avløp utenfor avlukket. Mørkeromsbelysning utfor avlukket Rød/orange filter. Arbeid med giftige stoffer stiller strenge krav til god ventilasjon og avsug generelt i rommet + spesialavsug over våtbenken. Avsuget her må ikke gå inn i det generelle resirkulerbare systemet. VA, avsug Her skanner man negativer/film, driver med bildebehandling/ utskrift/beskjæring/ Jobber på kalibrerte monitorer slik at fargetemp på lys og veggmaling må være riktig. Viktig med godt lys i en del av lokalene der man kutter arbeider, men mulighet for demping av lys ellers. Gode, store arbeidsflater. Balesone nødvendig rundt plotter (eks 2x2m) Minst en stor bordflate nødvendig min 3 x1,5 meter. Papirkuttemaskiner/flater i nærheten til beskjæring av foto/ innpakking/stifting /liming. Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Skjerming, tele, dagslys Her jobber man på datamaskiner, lite plasskrevende (4,5x3 ). Man tar videopptak inn i datomaskiner, redigerer disse og redigerer videolyd, korrigerer fargebalanse/mastring, sjekker forskjellige videostandarder i forhold hvordan disse skal formidles (bluray/streaming osv), kan også jobbe med grafikk/teksting osv. C Videoredigeringsuite x 3 Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Krav til akustikk/lydgjennomgang lytterom. 15

16 C C Lydstudio:opptak/musikkrom Lydredigeringsuite Skjerming, tele. Fargetemperatur med skjerming, tele, akustisk, vindu Må ligge inntil lydredigeringsuite (1.2.7) og gjerne nært prosjektrom (1.2.2/1.2.3) slik at studentene for eksempel kan ha tilgang på trommesett/orgel osv og deretter lett kan bevege seg/kommunisere med lydstudioet og lette kablingsarbeidet (ofte 20 forskjellige kabler samtidig) Helt lydtett (flytende/hengende rom??) Må ikke forekomme støy fra ventilasjon Tele, lydtett/isolert Nettverksbasert Her jobber man på datamaskiner, lite plasskrevende (4,5x3 ). Man tar lydopptak inn i datomaskiner, redigerer dette. Må ligge inntil lydstudio (c 1.2.6) og gjerne inntil prosjektrom (1.2.2/1.2.3) Helt lydtett (flytende/hengende rom??) Må ikke forekomme støy fra ventilasjon Varme og lyd fra maskiner krever at vi har mulighet for temp regulering i rommet og demping av støy fra maskiner. OBS Opp til 52 desibel og opp til watt varmeutvikling fra maskiner. Kan løses med at utstyr plasseres i rackskap med avsug. Alternativt er avsug bak stålplater med hull langs gulv. Noe av utstyret er nettverksbasert Tele, akustisk C 1.3 Lager C Lager i tilkn. verksteder Innredes med rullelagersystem C Lager i tilkn.digitale verksteder Kontor og utlånsrom for tekniker C Kaldlager C 1.4 Uteverksted Uteverksted Mulighet for avlossing D FELLESAREALER D 1.1 Sanitær/ garderober D Toalett- damer På hvert plan, inntil 60 pers., dusj D Toalett- herrer På hvert plan,inntil 60 pers., dusj 16

17 D HC toalett På hvert plan D Garderobe atelierplasser for studenter, ansatte D 1.2 Kjøkken D Kjøkken med spiseplass Fellesareal der inntil 10 studenter kan jobbe samtidig. Stor komfyr, kokeplate med 6 plater, godt avsug, 2 store kjøleskap, 1 fryser, oppvaskmaskin, mye benkplass, dobbelvask (2 store kummer) m.m., kildesortering, tilknyttende spiseplass for minst 40 personer, undervisning, forelesninger, dagslys E DRIFT OG TEKNISKE AREALER E 1.1 Renhold E Renholdssentral E Lager renhold / papir E 1.2 Drift E IT- rom E Avfallsrom/ressursrom Klldesortering og gjenbruksstasjon Fellesrom/foaje Ikke en foaje i ordinært forstand, men et sosialt rom der det kan foregå ting som: presentasjoner/artist talks, konserter, sitteplasser, magasiner (åpent bibliotek), 2 datamaskiner?, utstillinger, dagslys 17

arbeidsplass i åpent landskap

arbeidsplass i åpent landskap 1 arbeidsplass i åpent landskap Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av spesialrom. Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme arbeidsareal eller blandes med noen som de

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

SAK KF 04-12 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET STATUS MACK II PERMANENTE LOKALER FOR KUNSTAKADEMIET

SAK KF 04-12 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET STATUS MACK II PERMANENTE LOKALER FOR KUNSTAKADEMIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 04-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 13.01.2012 Arkivref.: 2012/182 STATUS MACK II PERMANENTE LOKALER FOR KUNSTAKADEMIET Oppstart studietilbud

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur Fremtidens kontor Presentasjon for BSY Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012 LINK arkitektur Skandinavia MORSELSKAP: LINK arkitektur AS EIERE : WSP Sverige AB (20%) Multiconsult AS (32%) De opprinnelige

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01 0.0 HC m² X.XX.XX V-teknisk m² x =,00 m x =,00 m.0.0 m².0.0 m² 0 00.0.0 m².0.0 0 m² x =,00 m 0 00.0.0 Musikksal m².0 m².0 m² x =,00 m.0 Renholdsentral m².0 Hoved m².0 Varmesentral m² Sluse.0.0 Vakt m².0.0

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Sam Eyde totalentreprise bygg

Sam Eyde totalentreprise bygg Sam Eyde totalentreprise bygg Avklaring nr. 10 Spørsmål fra tilbyder Ref. kravspesifikasjon side 10 innervegger Se utklipp, henger avsnittene i gult i sammen? Eller skal ALLE sandwichelementer og gipsplatekledde

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

AKUSTIKKREGULERENDE MATERIALER BOLIGAKUSTIKK

AKUSTIKKREGULERENDE MATERIALER BOLIGAKUSTIKK KUSTIKKREGULERENDE MTERILER OLIGKUSTIKK OLIGKUSTIKK & DESIGN Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken/ allrom og stue har stor takhøyde. Dette gir lys og luft komfort for øye og sjel. Jo høyere

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP

STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP STRØMSØ ATELIERFELLESSKAP Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) har gleden av å invitere fylkets profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere til å søke om atelierplass ved Strømsø Atelierfellesskap (SAF).

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem

Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Omgivelsesstyring Østsiden Sykehjem Generelt Østsiden sykehjem ligger i Fredrikstad, og er et 2 etg. bygg med glassfasade. Generelle tilrettelegginger Fellesrom Fellesrom er laget litt forskjellige for

Detaljer

Søkand til Høstutstillingen 2016 Verk 1:

Søkand til Høstutstillingen 2016 Verk 1: Søkand til Høstutstillingen 2016 Jeg søker Høstutstillingen 2016 med to nye verk som ikke har blitt vist før. Ett som er performance / installasjon (verk 1), det andre kun performance (verk 2). Begge verkene

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Nytt industri- og kontorbygg

Nytt industri- og kontorbygg Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til vårt teknosenter på Sveberg"

Detaljer

11840 Vadsø politistasjon

11840 Vadsø politistasjon 11840 Vadsø politistasjon Romprogram - versjon 2.0 datert 29.september 2010 Gruppe Enhet / Funksjon ansatte Netto arealbehov m² 1 Ekspedisjon 3 82,5 2 Sivilavdelingen 3 27 3 Vadsø politistasjon 13 500

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016

Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate Stavanger Stavanger 27. september 2016 Stavanger kommune v. planavdelingen Stavanger Rogaland kunstsenter Torunn Larsen Nedre Dalgate 4-6 4013 Stavanger Stavanger 27. september 2016 Vedr. innspill til sentrumsplan Rogaland Kunstsenter (RKS)

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemene som lar deg forene trivsel og personlig integritet i det private rommet, med den åpne planløsningens muligheter for fleksibilitet

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE Ekelyveien 14 0374 Oslo Kontakt for samtale og privat visning Katinka von der Lippe katinka@eker.no / telefon: 91372172 Utleie for kunstnere

Detaljer

alternativer Himling og gulv/

alternativer Himling og gulv/ Himling/ alternativer Himling og gulv/ Mennesker er forskjellige og har ulike behov og preferanser. Vi ønsker derfor at FRIrom skal ha en variasjon av romopplevelser, slik at alle kan finne sitt sted der

Detaljer

UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET. Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik

UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET. Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET Av Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET -Hvordan ser laboratoriet ut? -Hvordan kan

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Aksepterte avvik fra Funksjonsprogram CK2 av 12. april 2014 1.3.3 Arealer Programareal: Programareal avviker fra aksepterte daterte grunnlagstegninger. 1.3.4

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Ta tak. Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes

Ta tak. Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes Ta tak Ark 6 Bjørn Gausdal, Jasmin Grohmann, Jenny Riise Moksnes Hva skjer med Nyhavna? Nyhavna er i dag et industrielt havneområde, men har også billige lokaler for kulturell virksomhet. Det foreligger

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt.

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. Åpent landskap Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. tekst: Hanne G. Sagen foto: Espen Grønli Styling: Tone

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro

HANDLINGSPLAN FOR 2013 (Utarbeidd etter vernerunden 11. desember 2012) Elektro Elektro Solblending Gardiner/persienner til alle rom som har vindu mot nord, øst Driftsleiar 01.08.13 Ok og vest. Prioriterer vindu der sola kjem til. M1 Grupperom/lager Må ryddes Avd.leder 01.08.13 ombygging

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER

ROCKFON ECLIPSE FLÅTER ROCKFON ECLIPSE FLÅTER HVOR FORENES AKUSTISKE LØSNINGER MED UBEGRENSET KREATIVITET? Overalt - takket være ROCKFON Eclipse flåter - nå tilgjengelig i alle farger og former. Alle former, alle farger ROCKFON

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass.

hole nytt Interiørglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass www.holeglass. hole nytt Interiørglass Kjøkkenglass Glass til dusj Glass til rekkverk Trappeglass Gulvglass Glassvegger Glassbaldakin www.holeglass.no Glass på kjøkken 3 Glasseffekten! Hole Glass er et etablert glassfirma

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør

enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør enjoy life, love living fleksible opphengsystemer til ditt interiør inngangsparti / trappeoppgang 10 innhold enjoy life, love living 04 stue barnerom 12 06 kjøkken hobbyrom 14 08 spisestue ideer 16 18

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer