sberetning 2012/13 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sberetning 2012/13 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil."

Transkript

1 stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting Sola 5. april 2014

2 Innhold 4 Program 5 Saksliste 9 Medlemskapsutvikling 10 RIKsberetning 15 Våre fire idrettspolitiske målsettinger 22 Administrasjonen 34 Tallenes tale - regnskap Lovsak: Representasjon på idrettskretstinget 61 Lovsak: Godkjenning av lov 62 Sak: Spillemidler og treningstid 66 Sak: Fordeling av fylkesmidler 68 Sak: Idretts- og folkehelsesenteret 70 Visjon og handlingsplan 74 Budsjett 75 Valgkomiteens innstilling 2 3

3 program SAKSLISTE Fredag 4. April Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann Idrett og folkehelse Janne Johnsen, fylkesordfører Folkepulsen Haugesund Ole Christian Halvorsen, idrettsrådsleder Haugesund og Kjetil Lande, idrettskonsulent Haugesund kommune Toppidrett og kortreist kvalitet Helge Bartnes, utviklingssjef Olympiatoppen UiS visjon 2040: Idrett og folkehelseinnsats John B Møst, direktør UiS Idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug Asle Torland, styreleder RIK Utendørs markering Med forbehold om endringer 1930 Retur hotell med buss 2030 Velkomst 2100 Middag, musikk og underholdning Lørdag 5. April Frokost 0930 Registrering 1000 Åpning/konstituering/tingforhandlinger 1130 Beinstrekk 1145 Tingforhandlinger fortsetter 1245 Avslutning 1300 Lunsj Lørdag 5. april 2014 Åpning Hilsningstaler 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenne de frammøtte representantene 1.2 Godkjenne innkalling 1.3 Godkjenne saksliste 1.4 Godkjenne forretningsorden 1.5 Velge dirigent 1.6 Velge sekretær 1.7 Velge representanter til å skrive under møteprotokollen 1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité 1.9 Velge 3 medlemmer til tellekorps 2.0 RIKsberetning, regnskap og revisjon 2012 og Behandle årsberetninger 2.2 Behandle regnskaper 2.3 Engasjere revisor 2.4 Fastsette revisors honorar 3.0 Saker 3.1 Lovsaker Forslag: Representasjon på idrettskretstinget Godkjenning av ny lov for Rogaland idrettskrets 3.2 Andre innkomne saker Forslag: Spillemidler og treningstid Forslag: Prinsipper fordeling av fylkesmidler Idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland 3.2 Andre saker (anmerket under godkjenning av innkalling) 4.0 Behandle visjon, handlingsplan og budsjett Valg 5.1 Idrettskretsstyret 5.2 Kontrollkomité 5.3 Representanter til idrettstinget 5.4 Valgkomité Avslutning 1330 Møte for nyvalgt idrettskretsstyre 4 5

4 1.0 Konstituering 1.1.a Godkjenne de frammøtte representantene Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene godkjennes. 1.1.b Godkjenne fullmakter Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene. 1.2 Godkjenne innkalling Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner innkallingen. 1.3 Godkjenne saksliste Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner forslag til saksliste. 1.4 Godkjenne forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 5 minutt første gang og 3 minutt andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme bestemmelser. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak RIKs eller NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under protokollen. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden. 1.5 Velge dirigent Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigenter: Unn Birkeland og Magne Hodne 1.6 Velge sekretær Idrettskretsstyrets innstilling: Edvin Hoel og Wenche Salte fra administrasjonen. 1.7 Velge representanter til å skrive under møteprotokollen Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april Velge 3 medlemmer til tellekorps Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april RIKsberetning, regnskap og revisjon 2012 og Behandle årsberetninger Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden til godkjenning hos tinget. Se RIKsberetning , side 10 Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden Behandle regnskaper Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning Se RIK regnskap 2012 og RIK regnskap 2013 sidene 34 og 47. Se også kommentar om budsjettformater under sak 4.0 side 74. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2012 og Engasjere revisor Bakgrunn: I følge NIF-lov 5-9 (g), idrettskretstinget skal engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens regnskap. 2.4 Fastsette revisors honorar Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette revisors honorar. 3.0 Saker 3.1 Lovsaker Forslag: Representasjon på idrettskretstinget Se Sak Representasjon på tinget side 60. Forslag: Idrettskretstinget vedtok den framlagte modell for representasjon på idrettskretstinget. Modellen blir gjeldende på idrettskretstinget i Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Godkjenning av ny lov for Rogaland idrettskrets Loven er sist godkjent på idrettskretstinget 14. april 2012 og iht til NIFs lovbestemmelser sist vedtatt på idrettstinget i Se vedlegg Rogaland idrettskrets Lov Forslag: Idrettskretstinget vedtok ny lov for Rogaland idrettskrets. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 3.2 Andre saker Forslag: Spillemidler og treningstid Se Sak Spillemidler og treningstid side 62. Forslag: Spillemidler: Idrettskretstinget støtter de framlagte prinsippene for fordeling av spillemidler i Rogaland som skal behandles i fylkeskommunen. Treningstid: Idrettskretstinget mener at alle idretter er like viktige. Det er viktig å tildele nye idretter treningstid selv om det fra før anses som fullt av hensyn til etablerte idretter. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Forslag: Prinsipper fordeling av fylkesmidler Se Sak Fordeling av fylkesmidler side 66. Forslag: Idrettskretsstyret får mandat til å regulere tilskuddsordningen slik at den delen av tilskuddet som i dag går til aldersgruppen 0-19 år blir fordelt til aldersgruppen år. Videre får idrettskretsstyret mandat til å omfordele dagens administrative støtte slik at den gir økt attraktivitet for de særkretser/-regioner som velger å ha sitt leieforhold i Idrettens hus Rogaland. Blir utfallet av tilskuddsrevisjonen i fylkeskommunen annerledes enn dagens ordning justeres postene prosentvis. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Forslag: Idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland Se Sak Idretts og folkehelsesenter UiS side 68. Forslag: Idrettskretstinget er positiv til en mulig flytting av Idrettens hus Rogaland til en ny selveid seksjon i et framtidig Idretts- og folkehelsesenter ved Universitetet i Stavanger. 6 7

5 Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 4.0 Behandle visjon, handlingsplan og budsjett Idrettskretsstyret Leder: Asle Torland, Hå Nestleder: Åge Olsen, Time Styremedlemmer: May Brit Harestad Osaland, Stavanger Anne Elisabeth Askeland, Karmøy Heidi Jeanette Nygård, Stavanger Eivind Tysdal, Sandnes Rune Mantley Løwehr, Stavanger Varamedlemmer: An-Magritt Stendahl, Stavanger John Arve Hveding, Karmøy MEdlemskapsutvikling Se RIK visjon og plan 2019 side 70, RIK Budsjett side 74 og vedlegg Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger visjon og handlingplan med budsjett for fram for tinget. Planen skal være et hjelpemiddel for arbeidet i idrettskretsen. Planen er i tillegg en rettesnor for arbeidet i de andre organisasjonsleddene tilhørende Rogaland idrettskrets: Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/-regionsledd. Det er viktig for idretten i fylket at vi samler oss om større oppgaver, og at disse blir best mulig koordinert for å nå nye felles mål. 5.2 Kontrollkomité Leder: Tor Arvid Bruskeland, Sola Medlemmer: Thomas Liknes, Karmøy Bente Bjerkreim, Gjesdal Varamedlemmer: Torild Lende Fjermestad, Sandnes Pete Seglem, Egersund perioden Budsjettformater RIK Budsjett er et detaljert aktivitetsbudsjett. Dette er ikke direkte sammenlignbart med omleggingen av regnskapsoppsettet som ble obligatorisk i Det nye regnskapsoppsettet er endret til et obligatorisk oppsett som gjelder for idrettskretser og særforbund. Forut for kravet om dette formatet godkjente idrettskretstinget i 2012 et budsjett som er annerledes. 5.3 Representanter til idrettstinget Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært idrettsting Bryting er den minste idretten i Rogaland. Fotball er desidert størst med sine medlemskap. Det finnes totalt 54 særforbund i Norge. 50 av disse er representert i Rogaland. Tabellen ovenfor viser medlemskapsutviklingen i Rogaland gjennom den siste tiårsperioden i våre ordinære idrettslag. I tillegg til de medlemskapene kommer Noen observasjoner Kvinneandelen har gått svakt ned, men ligger fortsatt på rundt 40 prosent av totalen Det er over hele perioden tydelig at guttene har økt betydelig i aldersgruppen 0-5 år Samtidig viser perioden at jentene har økt mest betydelig i aldersgruppen 6-12 år Forslag: Visjon, handlingsplan og budsjett godkjennes Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 5.4 Valgkomité til neste idrettskretsting Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomité til neste idrettskretsting i 2016: Leder: Medlem: Medlem: Elisabeth Faret, Stavanger Odd Atle Urvik, Haugesund Ingunn Vika, Sandnes bedriftsidrettslagenes medlemskap. Totalt hadde idretten medlemskap i Rogaland i et fylke med innbyggere pr I perioden 2000 til 2010 steg antall medlemskap i Rogaland steget med 31,4 prosent. I samme periode steg befolkningsveksten i fylket med 12,4 prosent. Jentene ser ut til å ha økt i takt med befolkningsveksten i aldersgruppen Det samme ser ut til å gjelde guttene Både jentene og guttene har sunket i aldersgruppen Aldersgruppen har også gått noe ned I gruppen over 26 har begge kjønn økt Vi har hatt en nedgang i totalen i 2013 Varamedlem: Jon Asgaut Flesjå, Finnøy Idrettsregistreringen viser at idretten har flatet ut i de senere år, 5.0 Valg samtidig som befolkningsveksten i fylket har fortsatt å øke. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen har bestått av leder Unn Birkeland og medlemmene Odd Atle Urvik og Elisabeth Faret. Varamedlem har vært Ingunn Vika. AVSLUTNING Valgkomiteen presenterer kandidatene. Se også Valgkomiteens innstilling 2014 på side 75. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen innstiller følgende forslag: 8 9

6 RIKsberetning som pågår etter at Toppidrettsrapporten ble framlagt på nyåret I tillegg viser saken at fylkeskommunene ikke har annet enn en gentlemens agreement i forhold til å støtte sine egne innbyggeres ønske om å velge skole. HKH Kronprins Haakon er en av tre globale initiativtakere for prosjektet. Rogaland fylkeskommune har behov for i størrelsesorden 140 veiledere. Idrettsforbundet støtter saken. Når våre viktigste partnere ønsker vår assistanse valgte vi å stille opp for en god sak. Prosjektleder Silje Undheim har vært prosjektleder for et flott prosjekt. Høydehus-saken Høydehussaken var på høring høsten Styrets vurdering var først og fremst at dette var en faglig vurdering som angikk særforbundene. Styret hadde for øvrig en pragmatisk holdning til saken. Kompetansesenter ny giv FV: Eivind Tysdal, May Brit Harestad Osaland, Asle Torland, Jahn Trygve Urrang, Heidi Jeanette Nygård, Rune M Løwehr, Janne Johnsen og Pete Seglem Styret for perioden har bestått av: Funksjon: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Navn: Asle Torland Heidi Jeanette Nygård Pete Seglem Jahn Trygve Urrang Janne Johnsen May Brit Harestad Osaland Pete Seglem Rune Mantley Løwehr Solveig Kalstad Beretningen tar utgangspunkt i protokoller som er tilgjengelig på Det har vært avholdt seks ordinære styremøter både i 2012 og i I tillegg er det avholdt to styreseminarer. Ett i Stavanger og ett i København mai 2012 avholdt det nyvalgte styret sitt første møte. Styreseminar i Stavanger Styret møttes igjen over sommeren til styreseminar på Clarion hotell. Styret fikk en flying start med forberedelser til NIFs ekstraordinære ledermøte på Stjørdal ifm OL2022. Her møtte RIK med fire representanter. Styret drøftet idrettspolitiske saker, og bearbeidet den nye handlingsplanen. I tillegg fordelte vi faddere for idrettsråd og særkretser blant styrets medlemmer. Toppidrettens betingelser I august var hovedsaken rammebetingelser for særforbundenes landslinjer. Saken ble utløst av Toppvolley Norge (TVN) sine utfordringer med at nære nabofylker ikke ville la elever fra fylket sitt få med seg gjesteelevmidler dersom de begynte på TVN. Dette er i 17 av 19 fylker uproblematisk. Saken ble også fremmet for idrettsstyret som tok saken opp med volleyballforbundet. Lærdommen i fra saken er at særforbundene må være tydeligere, og ha en forankret strategi for valg av nasjonale tilbud. Dette er fanget opp i prosessen rundt evalueringen Alminnelig virksomhet Utover høsten oppdaterte vi delegasjonsreglementet fra styret til administrasjonen. I tillegg hadde vi en del tyngre lovsaker inne til beslutning og orientering i styret. Vi deltok på regionalt idrettsrådssamling i regi av idrettsrådene i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger. Dette er et bra initiativ som også ble gjentatt i Styret setter pris på at idrettsrådene selv også tar slike regionale initiativ, slik at det ikke alltid er RIK som setter agendaen på dialogmøtene rundt om i de fire regionene i fylket. Folkepulsen Folkepulsen har nå i andre prosjektfase fått flere bekreftelser på vår forretningsidé. At også våre midler skal kanaliseres ut i aktivitet er selvsagt. Men minst like viktig er organiseringen gjennom styringsgrupper hvor idrettsråd og kommune deltar sammen med prosjektleder for Folkepulsen. Folkepulsen sitt økonomiske bidrag bidrar til å utløse (i enkelte tilfeller opprettholde) kommunens bidrag i det vi kaller kryssfinansiering. Prosjektet har en egen styringsgruppe bestående av representanter fra fylket, idrettsstyret og styret i RIK. Global Dignity Day (GDD) GDD er et årlig arrangement på alle videregående skoler i Norge. Dette skjer i tillegg på samme dag i rundt 50 land. GDD handler om å involvere utenforstående personer som fasilitatorer i første klasse på videregående skole for å drøfte begrepet verdighet. I løpet av høsten skjøt ideen om et idrettens kompetansesenter ny fart. UiS kom aktivt på banen fordi de etter hvert har fått store utfordringer med for lite lokaler. Dette medførte at vi sammen med UiS ble enige om å dele på en liten investering i arkitekthjelp med å utvikle en skisse. Fra å kalle prosjektet Idrettens kompetansesenter løftet vi ideen til å kalles Idretts- og folkehelsesenteret, Idrettsparken. Utvalg for aktivitetsflater På årets siste møte i desember utpekte vi anlegg for aktivitetsflater. Valget av representanter skulle avspeile både geografi, idretter samt by og land. Vi har ikke lykkes godt nok med dette utvalget, og det tas på egen kappe. Men det har skjedd mye positivt i forhold til ny regionalplan for idrett. Også på anleggsfronten. Se også avsnitt om aktivitetsflater senere i beretningen. Idretten og frivillighetens betydning Som en del av markedsføringen av idrettens samfunnsmessige betydning fulgte vi opp inntrykkene fra dialogmøtene i regionen med en betalt markedsføringskampanje ifm julen Denne dannet på et vis starten på valgkampen som skulle komme i Kampanjen slo et slag for idretten og ikke minst frivillighetens betydning. Heldigvis(?) klarte vi også å forarge en avisleser fra Jæren med uttrykksformen Schkodue Nok Likt & Wisst Hvor i ble det av mor og far på tribunen etter at barna ble ungdom? Anne Jorunn, styreleder, Ryfylke IDRETTEN HAR IKKE KUNDER. VI HAR MEDLEMMER. Våre barn husker ikke turnlegenden Åge Storhaug, fotballkjempen Olav Nilsen eller svømmegiganten Erling Trondsen. I dag ser de opp til Brede Hangeland, Aleksander Kristoff eller Sara Louise Rung. Tusenvis av frivillige trenere, oppmenn og ledere aktiviserer morgendagens utøvere. Dag ut og dag inn. Og i morgen blomstrer en ny Gunn-Rita

7 Årsoppgjøret for 2012 I forbindelse med årsoppgjøret gikk alle idrettskretser over til et felles regnskapsoppsett. Dette er bra for sammenligningens del for de som skal sammenligne idrettskretser og særforbundenes regnskaper, men bryter med det regnskaps- og budsjett-oppsettet som vi siden 2008 har lagt opp til. Men dette løser vi gjennom nøkkeltall i beretningen og redegjørelse for idrettskretstinget. Resultatet for 2012 var et underskudd på kroner i, mot budsjett på kroner i overskudd. Et avvik på i en omsetning på 8,7 millioner kroner. Dette medførte en gjennomgang av budsjettet for Dette var første gang administrasjonen varslet en svak bekymring over at kjerneaktiviteten etter hvert vil bli underfinansiert hvis vi ikke ser på nye inntekter. Prosjektene våre er ikke berørt av dette, fordi det er egne avdelinger som fungerer som nullspill Idretts- og folkehelsesenteret på Idrettsgallaen For å forankre ideen i idrettsforbundet og Olympiatoppen dro en delegasjon bestående av representanter fra fylkeskommunen, Stavanger kommune og UiS sammen med RIK til idrettsgallaen på Hamar januar Ideen ble grundig presentert - og bifalt. Dette var et vendepunkt som har medført utallige presentasjoner i Vi har blant annet vært i fylkestinget, hos Kultur og idrettsstyret i Stavanger og på flere ordførermøter. Idé og konsept ble også godt mottatt av den nye kulturministeren under EM i Curling i Stavanger høsten Idrett og alkohol Årets første styremøte måtte behandle saken om idrett og alkohol på idrettsarenaene. Saken var aktualisert av at Stavanger ishockeyklubb, kanskje mer kjent som Oilers (?), ønsket å utfordre grensene for salg av alkohol av omtanke for publikums behov. Argumenter som forskjellsbehandling ble også brukt som argument. Saken fikk omfattende pressedekning i Norge fordi den hadde potensial til å skape en uønsket presedens i forhold til vedtatt idrettspolitikk. Idrettsforbundet, RIK og idrettsrådene i regionen ble etter hvert invitert til høring. RIK stilte seg bak idrettens idrettspolitiske syn og holdninger, men med en viktig presisering om adskilte lokaler. Toppidrettsrapporten Tidlig vår deltok RIK på den åpne høringen til Toppidrettsutvalget. Utvalget stod for den omfattende evalueringen etter London OL/PL. RIKs hovedbudskap var at, dersom Rogaland er gjennomsnittlig(?), vil den fylkeskommunale satsingen i Norge være i størrelsesorden 100 millioner på spissede toppidrettslinjer. RIK mente at det må være av interesse for Olympiatoppen. Dette poenget skulle senere vise seg å bli fanget opp i det forslaget som i skrivende stund foreligger om Kortreist kvalitet. Her er målet om å gjøre de nest beste flere tatt med. Dilemma-konferansen RIK utfordret Global Dignity Day (GDD) til å ta et skritt videre sammen med oss og NIF som en del av evalueringen. Vi mente det var riktig at også idretten og vårt nettverk skulle få muligheten til å drøfte verdighet i vår hverdag. HKH Kronprins Haakon åpnet konferansen på Atlantic hotell i Stavanger hvor et kobbel av dyktige foredragsholdere drøftet verdier og verdivalg. Arrangementet ble særdeles vellykket med unisont gode tilbakemeldinger. RRRIK VERDIKONFERANSE I STAVANGER ATLANTIC HOTEL 29 MAI 2013 KL H.K.H. Kronprins Haakon Inge Andersen Generalsekretær Mads Kaggestad Antidoping Norge Merete Smith Leder advokatforeningen Birgit Skarstein NRKs Ingen grenser Håvard Øvregård Rådgiver idrettsforbundet Bent Høie Stortingsrepresentant Morten Heierdal Antidoping Norge Ole Myklestad CEO Norsk Shell Kathrine Aspås Forfatter Idrettsforbundet, Global Dignity, Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets ønsker velkommen til konferansen D!LEMMA Konferansen er åpen for alle, og krever kun at du melder deg på. (Det er gratis å delta) Her ønsker vi å dele historier som handler om våre etiske og moralske valg. De valgene som gjerne utfordrer oss personlig. I forhold til våre verdigrunnlag og holdninger. Vi er stolte over å kunne presentere en solid rekke med dyktige foredragsholdere som vil holde 20 minutters innlegg. Utgangspunktet er enkelt.juks er juks.uansett om det handler om doping I idretten, oljeselskaps etiske dilemmaer I Afrika, våre holdninger til menneskers seksuelle orientering, eller hvordan vi integrerer funksjonshemmede I idrett, arbeidsliv og politikk. Hovedspørsmålet er om vi evner å bruke verdighet som kompass? Fullstendig program på våre nettsider. Trykk her for påmelding! Ledermøtet NIFs ledermøte ble avholdt i Sandefjord 31. mai til 1. juni. Fra RIK deltok nestleder Heidi Jeanette Nygård og daglig leder Rune Røksund. Kulturministeren orienterte om opptrappingen av tippenøkkelen. Videre gikk møtet gjennom handlingsplan og rapporterte om status for OL2022 og Toppidrettsrapporten. Homofiles rettigheter vs OL i Russland Styret valgte å uttale seg om de homofiles rettigheter etter at enkeltutøvere under sommerens idrettsmesterskap valgte å bruke regnbuefargene til støtte for homofiles rettigheter i Russland. RIK mente at russisk politikk ikke var forenlig med det Olympiske Charter og menneskerettighetene. Avslutning for første TMT-kull I juni deltok vi på avslutningen av tre års skolegang for TMTs første kull. Det er hyggelig å registrere at elevene også har lykkes på skolebenken. Det er ikke alle toppidrettsutøvere forunt å kunne leve av å heve pokaler. Det er lettere å leve av å heve lønn! Dette perspektivet er grunnleggende for TMT-tankegangen. Årets beste elev ble volleyballspilleren Marie Vølstad fra UiS Volley. Nasjonal Idrettsrådskonferanse Konferansen ble avholdt i Kristiansand midt i valgkampinnspurten. Syv av idrettsrådene fra Rogaland hadde funnet veien til Sørlandet med 18 representanter. I tillegg stilte RIK med fire representanter. Det var en rekke gode innlegg i løpet av helgen. Bjarne Håkon Hansen foredro om politisk påvirkningsarbeid. Bård Kleppe fra Telemarksforskning tok oss gjennom den store norske anleggsundersøkelsen i Norge. Håkon Lorentzen fortalte om idrettens betydning i et folkehelseperspektiv. I tillegg ble Idrettsrådsundersøkelsen og idrettsrådenes rolle i den norske idrettsmodellen gjennomgått. Valgkamp Idretten hadde, og har fortsatt etter valget, tre kjernebudskap til våre politikere. Flere anlegg nå. Vi ønsker statlig støtte utover endringen av tippenøkkelen En time fysisk aktivitet for alle skoleelever hver dag, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell Et idrettsløft for den organiserte idretten, etter modell fra Kulturløftet. Stortingsvalget gav oss en ny regjering. Og for første gang har vi fått Fremskrittspartiet inn i den norske regjering. Det blir spennende å se hvordan utviklingen vil bli. Ikke minst i forhold til utviklingen for den norske enerettsmodellen som gir overskudd til idrett og kultur samt forutsigbar finansiering mot ønske om liberalisering av spillmarkedet fra deler av den nye regjeringen. Styreseminar Siste helgen i september dro styret til København for å evaluere status og forberede ny handlingsplan. Vi ble enige om å lage en visjon fram mot 2019 da RIK fyller 100 år. Prosessen har blitt fulgt opp kontinuerlig fram til presentasjon av ny visjon og handlingsplan for idrettskretstinget. Åpne regionale dialogmøter Vi gjennomførte fra oktober fire regionale dialogmøter for IR, kommuner og andre interesserte for å avdekke situasjonen på anleggsfronten. Dette gjorde vi sammen med administrasjonen i fylkeskommunen. Det er store forskjeller mellom by og land. Nord og sør. Samtidig finnes det fellestrekk. Møtene var svært nyttige for administrasjonene i fylkeskommunen og RIK. Det har vært et omfattende samarbeid for å koordinere våre planer slik at dette kan legges fram som en helhetlig strategi for alle de områder fylket og RIK samhandler om. Olympiatoppen Rogaland og ny Talentansvarlig I oktober ansatte Olympiatoppen vår sportskoordinator Morten Eklund som daglig leder for Olympiatoppen SørVest med virkning fra 1. januar Dette var en gledelig nyhet fordi det forsterker tilrettelegging og innsats i fylket. Samtidig måtte vi ut og finne Mortens erstatter. Etter en søkerunde med 16 formelle søkere ble Anne Britt Skjæveland Sandberg tilsatt i 50 prosent stilling som ny sportskoordinator, eller Talentansvarlig som stillingen er døpt om til. Dette er positivt for å møte veksten ved TMT, og i forhold til videre samhandling med UiS. Fylkets drifts- og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune er i skrivende stund i ferd med å gå gjennom sin støtte til frivilligheten. RIK forvalter fylkesmidlene til idretten på samme måte som Rogaland musikkråd forvalter denne for sine på fylkesnivå. Vi har hatt god dialog med fylkeskommunen om muligheter gjennom utkast til regionalplan for idrett som skal ut på høring i Endringer vil tidligst komme 2015 slik det ser ut nå. Fylkets prosess vil kunne få betydning i forhold til dagens tilskuddsordning fra RIK til særkretser og regionsledd. Det er fremmet egen sak om denne ordningen til idrettskretstinget da budsjettet vårt er avhengig av utfallet av prosessen i fylkeskommunen

8 Våre fire idrettspolitiske målsettinger Videreutvikling Global Dignity Day Senhøstes utviklet vi ideen til et pilotprosjekt i samarbeid med Global Dignity Norge. Saken var til behandling i HKH Kronprins Haakons styre, og vi er blitt enige om et samarbeid i perioden 2014 og Årsoppgjøret for 2013 RIK har en solid egenkapital, men mens kostnaden med kjerne-virksomheten vår følger vanlig prisutvikling står tilskuddsordningen på stedet hvil. Vi har siden 2009 hatt en aktiv nedbetaling av tidligere avsatte midler. Men dette nærmer seg slutten. Sikre aktivitetsflater for alle Etterslepet er fortsatt den kanskje aller viktigste idrettspolitiske utfordringen idretten har. Selv om det naturligvis er store forskjeller mellom de ulike geografiske områdene i fylket. Det kan også se ut til at ikke alle idretter har like store utfordringer på anleggsiden, men driver med et mer jevnt antall medlemskap år for år. Ideen er at vi gjennom det store nettverket som vi har fra gjennomføring av GDD hver oktober har fått spørsmål om ikke denne type verdighetsprosesser kan gjennomføres i næringslivet? Dette ønsker vi å teste ut. I tillegg har vi foreslått å tilby idrettslag et gratis tiltak hvor vi setter sammen et program kvalitetssikret av kompetanseavdelingen i NIF. Her ønsker vi å inkludere temaer som Med idretten mot homohets, Antidopingsdilemmaer og annen kunnskap i et firetimers program. Næringslivet kan da velge enten å kjøpe kurs til seg selv, eller å finansiere/sponse idrettslag som ønsker et slikt tilbud. Motivet er også at dette skal kunne bidra til å opprettholde RIKs virksomhet. Evaluering TMT Vi inngikk før jul en avtale med UiS om å gjennomføre en evaulering av TMT med vekt på organisering og kommunikasjon mellom partene som er en del av konseptet. Etter tre års drift og en tredobling av antall elever uten økt kapasitet til oppfølging ser vi nødvendigheten av å identifisere styrker, svakheter og forbedringspunkter. Rapporten vil foreligge våren Anbefalingene vil bli gjennomgått i styringsgruppen og evnt. konseptjusteringer blir foretatt med tanke på skolestart (Søknaden til neste skoleår er rekordhøy.) Prosjektene Talenter Mot Toppen og Folkepulsen drives som egne avdelinger. Dette gjør det nødvendig for RIK å se etter nye inntekter og i tillegg se på hvordan vi kan få synergier av ordinær drift og prosjektene. I neste periode legger vi derfor opp til å belaste både Talenter Mot Toppen og Folkepulsen med en månedsavgift til RIK. Vi tester ut inntektsbringende muligheter for prosjektet Global Dignity Rogaland, og ser på hvordan vi sammen med Olympiatoppen kan skape et interessant tilbud for idrettslinjene innen kompetansefeltet. I tillegg vil vi teste betalingsviljen for Dilemma 2014 gjennom å innføre en deltakeravgift. Vi har allerede innført internt budsjettansvar. Vi har siden 2009 sett på kostnader og splittet dette opp i forhold til hvordan dette var tidligere. Hovedkonklusjonen vår er at dagens tilskuddsordning fra NIF og fylkeskommunen ikke er bærekraftig på sikt. Dette er spilt inn i utkast til ny regionalplan for idrett i fylket, og saken er fremmet til ledermøtet for idrettskretsene våren Resultatet for 2013 var et overskudd på kroner i, mot budsjett på kroner i overskudd. Et avvik på i en omsetning på 8,7 millioner kroner. Det hersker ingen krisestemning, men det er stadig mer krevende å levere overskudd etter finansinntekter, som i motsetning til i firmaer, hos oss bevisst benyttes som en del av budsjettet. Vi vet at andre idrettskretser spiser av egenkapitalen for å holde driften gående. Endringen av tippenøkkelen vil føre til en økning i spillemidler. Samtidig er det en kjensgjerning at det er lenge siden spillemidlene utgjorde en tredjedel av finansieringen. Dette betyr at det fortsatt er kommunene som er den største og viktigste bidragsyteren til realisering av nye anlegg. Og ikke minst; vedlikehold av eksisterende anlegg. Se Idrettens samfunnsregnskap. Pete Seglem har også i denne perioden hatt hovedansvar for dette området internt i styret. Både han og andre i styret har sammen med administrasjonen deltatt på møter om aktivitetsflater og anlegg både på fylkeskommunalt-, kommunalt- og idrettslagsnivå. Vi har også avholdt enkeltmøter med prosjekter som ønsker at vi skal kjenne til søknader, eller ønsker rådgivning. Seglem har avgitt høringsuttalelser ved rullering av kommunedelplaner. Vedtaket om prioritering av spillemidler fra tinget i Haugesund har blitt testet ut og medvirket til at vi også ved dette idrettskretstinget fremmer sak om prinsipper for fordeling av spillemidler og treningstid i offentlige idrettsanlegg. Sammen med fylkeskommunen har vi gjennomført åpne regionale dialogmøter med idrettsråd, idrettskonsulentene fra kommunene og enkeltaktører som går med anleggsplaner. Dette har ført at idrettskretsstyret har valgt å legge fram en ny sak om fordeling av spillemidler og treningstid i offentlige idrettsanlegg. Hovedpoenget i forslaget er at RIK trenger et mandat for å kunne spille en rolle i fordelingspolitikken. Se egen sak. Vi har også gjennom dialogmøtene sett behovet for å drøfte anleggsdøgnet. Eller utnyttelsesgraden av dagens anlegg. Hovedprinsippet er at skolene er brukere på dagen. Idrett på ettermiddag og kveld. I tillegg er enkelte anleggstyper i bruk for publikumsaktivitet. Det kan for enkelte anlegg skjule seg muligheter for koordinert folkehelsetiltak mot nye målgrupper i mellom skoletid og oppstart treningstid. Eller til SFO-samarbeid. Samtidig ser vi at ettermiddagstreningene av hensyn til kabalen enkelte steder starter så tidlig at det blir enda mer krevende for frivillige trenere å møte opp tidsnok. En annen mulighet er å holde lenger åpent om kveldene for ungdomssegmentet. Kanskje enkelte av våre medlemmer klarer å trene like lenge som de klarer å sitte oppe og se fotballkamper? Her er det store forskjeller på tradisjoner når det gjelder å utnytte døgnet og uka. Svømmerne står opp tidlig, og er vant til å trene før skolen begynner. Andre idretter utnytter fredager og helger annerledes enn andre. Her kan det ligge ubrukte muligheter for flere, uten at dette må bli en hvilepute for anleggsutviklingen. Se egen sak

9 Bedre folkehelsen FOLKEHELSEPROSJEKTER Folkepulsen er vår måte å delta i folkehelsesamarbeid i skjæringspunktet mellom fylkeskommunen, kommunene, idrettsråd, særkrets og idrettslag. Det er Folkepulsen som gir oss kapasitet til å være aktiv medspiller i forhold til utvalgte satsinger på integrering og inkludering av mennesker som ikke av seg selv velger å løse medlemskap i ett av våre mer enn tusen idrettslag. Folkepulsen er i skrivende stund midt i sin andre prosjektperiode. Prosjektet eies av idrettsforbundet, fylkeskommunen og RIK. Styringsgruppen består av Anita Egeli (FrP) og Simon Nesse (Ap) fra fylkeskommunen, Tom Tvedt (idrettsstyret) og Asle Torland (styreleder RIK). Etter evalueringen sommeren 2012 var vi enige om å prioritere strengere prosjekter som representerte ukentlig aktivitet, og som hadde en lokal styringsgruppe. Styringsgruppene består av representanter fra idrettsråd og kommune (idrettskonsulent og/eller folkehelsekonsulent). I tillegg har prosjektleder for Folkepulsen møterett i alle styringsgruppene. Styringsgruppen forvalter kryssfinansiering av midler fra Folkepulsen og kommunen, samt andre inntekter som for eksempel Storbymidler mot målgruppene. Målgruppene for alle lokale styringsgrupper skal være en eller flere av følgende: Inaktiv ungdom/(voksne), nye landsmenn og mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Per i dag har vi avtaler som inkluderer idrettsrådene i kommunene Eigersund, Hå, Time, Sandnes og Haugesund. I tillegg jobbes det med en ny avtale med Stavanger knyttet til Folkehallene. Utover dette har vi et samarbeid med Bandyforbundet om lavterskel innebandy for å rekruttere ungdom som står utenfor organisert idrett inn i idrettslagene. I Sandnes har vi også en styringsgruppe for samarbeidet med Lura karate. Her er det mennesker med psykiske utfordringer som gjennom fysisk aktivitet får en dokumentert positiv psykisk utvikling. Sist, men ikke minst, har vi valgt å fortsette samarbeidet om gjennomføring av Paralympisk skoledag på Jæren. Dette er en skoledag hvor skoleklasser som har elever med nedsatt funksjonsevne møtes til dyst i grener hvor de såkalt funksjonsfriske må delta i øvelser hvor de stiller på like fot med elevene som har nedsatt funksjonsevne. Høsten 2013 feiret arrangementet sitt 5-årsjubileum. Prosjektet har vist at det over tid skaper flere medlemskap Prosjektet lærer frivilligheten og kommunen å samhandle Prosjektet gir økt fysisk aktivitet I 2015 skal hovedrapporten produseres og evalueres. RIK sin foreløpige konklusjon er at det er avgjørende viktig å ha denne type samhandling mellom fylkeskommunen og idrettskretsen på den ene siden. Og mellom idrettsråd/idrettslag og kommunene på den andre siden. Verdien av organisatorisk samarbeid er slik vi ser det like viktig som å telle antall hoder som er i fysisk aktivitet. Idretten og kommunenes evne til å samarbeid formelt på tvers av sektorene kultur og helse vil sannsynligvis bli avgjørende for framtidens strukturelle samarbeid i større skala. Folkepulsen Hå Folkepulsen i Hå er forankret i handlingsplan for Hå idrettsråd og plan for folkehelsetiltak i Hå kommune. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune og Folkepulsen/ Rogaland Idrettskrets. Folkepulsen i Hå er organisert gjennom Hå idrettsråd og styringsgruppe sammensatt av 2 representanter fra Hå Idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets, 1 representant fra Hå kommune og 1 representant fra Folkehelsen i Hå. Folkepulsen Hå kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. I 2013 var samarbeidsklubbene våre Nærbø IL, Varhaug IL, Vigrestad IK, Ogna golfklubb og Hå karateklubb. 129 nye deltakere har vært med på Folkepulstiltak i regi av idrettslagene i Hå i Erfaring fra tidligere år viser at mellom 40 % og 60 % av disse viderefører trening og tegner medlemskap i aktuelt idrettslag. Folkepulsen Haugesund Folkepulsen i Haugesund er forankret i handlingsplan for Haugesund idrettsråd og plan for folkehelsetiltak i Haugesund kommune. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet gjennom ordningen «Inkludering i idrettslag». Folkepulsen i Haugesund er organisert gjennom Haugesund idrettsråd og styringsgruppe sammensatt av 2 representanter fra Haugesund Idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets, 3 representanter fra Haugesund kommune, representert med idrettskonsulent, folkehelsekoordinator og folkevalgt politiker. Folkepulsen Haugesund kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. Folkepulsen, Lura Karate og Sandnes mestringsenhet Prosjektet i Sandnes er forankret som et tiltak i Sandnes Mestringsenhets aktivitetstilbud. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom Sandnes Mestringsenhet og Folkepulsen/RIK. Prosjektet i Sandnes er organisert gjennom Sandnes Mestringsenhet og Lura karateklubb. Målgruppen i prosjektet er inaktive unge og voksne med lettere psykiske lidelser. Styringsgruppen består av 2 representanter fra mestringsenheten, 1 representant fra Lura Karateklubb og Folkepulsen/RIK. Mestringsenheten i Sandnes står for rekruttering av deltagere. Det er mulig å søke om plass. Mestringsenheten vurderer søkere og tildeler plasser. Prosjektet har tatt med inaktive unge som ny målgruppe av prosjektet. Det samarbeides nå med videregående skoler i Sandnes for å tilby tiltaket til elever som tilhører målgruppen. Nybegynnergruppen består nå av 8 videregående elever. 20 deltakere har vært med på Folkepulstiltak i regi av Sandnes mestringsenhet og Lura karateklubb i Folkepulsen Egersund Folkepulsen Egersund er forankret i handlingsplan for Egersund idrettsråd. Det foreligger en treårsavtale med Eigersund kommune om kryssfinansiering. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune og Folkepulsen/Rogaland Idrettskrets. Folkepulsen i Egersund er organisert gjennom EIK. Styringsgruppen er sammensatt av 1 representant fra Egersund idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets og 1 representant fra Eigersund kommune. I fase to er det ønskelig med mer midler tilgjengelig i prosjektet slik at Folkepulsen Egersund kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. 65 deltagere har vært aktive i prosjektet. 20 av disse har hatt svømmeopplæring en dag i uken. Dette var et svært vellykket tiltak der prosjektet hadde tverrfaglig samarbeid med NAV, som finansierte lønn til instruktør da opplæringen ble en del av norskundervisningen. Resten av deltagerne er deltagere i EIK. Andre klubber og lag har fått besøk og forespørsel om involvere seg i prosjektet. Klubber og lag beskriver det som vanskelig å tilrettelegge for aktivitet uten midler til gjennomføring. Styringsgruppen jobber med å føre prosjektet ett steg videre. Venn-innebandy Venn-innebandy er et samarbeid mellom Rogaland idrettskrets og Rogaland Bandykrets. Venn-innebandy (gutter og jenter) er et lavterskel og uforpliktende trening og konkurransetilbud. Bandykretsen rekrutterer elever til prosjektet via gymtimer på skolen. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom Rogaland 16 17

10 Bidra til at Talenter velger Rogaland Bandykrets og Folkepulsen/RIK. Venn-innebandy organiseres og drives av Rogaland Bandykrets i samarbeid med Folkepulsen/ RIK. Bandykretsen er leverandør av prosjektet. Prosjektet selges til kommuner og kryssfinansieres. Det blir opprettet lokale styringsgrupper i samarbeidskommuner. Time kommune er første samarbeidskommune. Det er gjennomført skolebesøk og 48 inaktive unge var aktive i prosjektet. 30 av deltagerne har fortsatt med venne-innebandy. Paralympisk skoledag Aktivitetsdagen er et samarbeid mellom blant annet Norges idrettsforbund, Nærbø IL, Rogaland idrettskrets, Folkepulsen, Folkehelsesentralen i Hå og Bryne videregående skole. På Paralympisk skoledag har alle mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å prøve flere paralympiske idretter. Vi inviterer nemlig til en aktivitetsdag hvor alle idrettene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Målet er at flere med nedsatt funksjonsevne skal prøve ut ulike idretter og finne en idrett som hver enkelt kan tenke seg å drive. Vi stiller med en rekke dyktige instruktører som hjelper til, så ingen trenger forkunnskaper for å delta. Vi har også invitert klasser fra Sør-Rogaland som har elever med nedsatt funksjonsevne. Målet er å vise elever og lærere hvor enkelt det går an å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle. I 2013 var vi 250 deltagere på Paralympisk skoledag. Cato Zahl Pedersen var med som mentor under hele lekene. Superlekene Superlekene er et årlig arrangement som Folkepulsen gir støtte til. Lekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer. Superlekene har mål om å gjennomføre et arrangement med konkurranser innen ulike øvelser hvert år. Paralympisk skoledag på Jæren feiret 5-årsjubileum i 2013 Oversiktsbilde av kontaktpunktene til Folkepulsen. Aktivitet er alltid viktigst. Forutsetningen er like fullt organisering og samhandling mellom kommuner, særkrets/-forbund og idrettslagene. Talenter velger Rogaland TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at Talenter velger Rogaland. Hensikten er å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og lederapparatet i Rogaland. RIK ønsker å bidra til at det etableres en helhetlig strategi for toppidrett fra videregående skole til og med universitet/høyskole. Dette er i tråd med Rogaland fylkeskommune sin rolle som utviklingsaktør, og UiS sin Visjon I 2011 inngikk RIK og ledelsen ved UiS en intensjonsavtale, hvor det blant annet skulle videreutvikles et fordelsprogram for studenter som går inn under OLT sin definisjon av Toppidrettsutøvere. Talentansvarlig i RIK og Olympiatoppens representant skal bistå disse utøverne. Talenter Mot Toppen (TMT) TMT, som ble etablert i 2010, er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), Olympiatoppen Vest Norge (OLTV) og Rogaland idrettskrets (RIK). Fylkeskommunen, som står for finansieringen av tilbudet, utpekte St. Svithun vgs i Stavanger som arena for utvikling av tilbudet. Olympiatoppen Vest Norge er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. Rogaland idrettskrets administrerer opptak og engasjerer trenere, etter kriterier fra OLT og i samarbeid med særforbund/særkretser (SF/SK). TMT-tilbudet bygger på samme modell som ved Tertnes vgs i Hordaland, men er ytterligere tilrettelagt i forhold til morgendagens toppidrettsutøvere enn hva som er tilfelle på de tradisjonelle Toppidrettslinjene. TMT følges av en styringsgruppe bestående av en representant fra UiS, leder av Olympiatoppen Rogaland, tidligere fylkesdirektør for utdanning i RFK, rektor og avdelingsleder ved St. Svithun vgs, daglig leder i RIK og Talentansvarlig. Gruppen har rådgivende myndighet i forhold til budsjett og konsept basert på avtaleinnhold. Elever Som et resultat av bevisst satsing på håndball (gutter og jenter) og ishockey, er disse idrettene i klart overtall. Av de tradisjonelle idrettene er svømming også dette året sterkt representert, med blant annet to utøvere som i sommer var tatt ut til European Youth Olympic Festival (EYOF), som er et arrangement i regi av IOC

11 TALENTER MOT TOPPEN Styrke frivillighetens vilkår Ved å opprette TMT på yrkesfag har det totale antall søkere økt med omtrent 10 %. Det antas at flere av disse søkerne ville søkt på St. Svithun dersom ikke yrkesfag hadde stått på programmet. Karaktersnittet for å komme inn har siden starten steget fra 4,3 til 4,7 på VG1. Antall utøvere har stabilisert seg på rundt /2014 Håvard K Fjon Nikolai Bakker Espen K Johansen Lotte Miller Jochim Sandberg Erik Årsland Gidskehaug Tim Samuelsen Even Myreng Vetle Forgård Sander Bjelland Bjørnevoll VM, seiling VM, seiling VM, sprangridning VM, triatlon, London EM U20, friidrett (400 meter) Nordisk, svømming Nordisk, svømming Landslag (U16), ishockey Landslag (U16), ishockey Landslag (U18), ishockey, yngste debutant Oilers Landslag (U18), ishockey Landslag (U18, Latvia), Jåttå A-landslag, ishockey Vi jobber kontinuerlig med å synliggjøre idrettens betydning overfor relevante beslutningspåvirkere og beslutningtakere i Rogaland. Samtidig er det viktig å utnytte våre møter med idrettsorganisasjoner til å bevisstgjøre hverandre om vår betydning. Idrettens egenverdi og nytteverdi er RIK sitt kjernebudskap overalt hvor vi ferdes. Det omvendte samfunnsregnskapet Egenverdien av idretten vil som regel være hovedmotivet for at vi orker å bruke vår fritid på at barn og unge skal få positive opplevelser, gode holdninger og prestere innen den idretten vi er glad i. Det er nå i underkant av 80 utøvere fordelt på tre trinn ved St. Svithun vgs. Inkludert ni hockeyspillere som har fått plass på yrkesfaglinjer på Jåttå vgs. Verdien av idrettens frivilliges daglige innsats kan omregnes til 12 milliarder kroner årlig. Nytteverdien er den verdi vår aktivitet har for samfunnet. I forhold til folkehelsa og ikke minst den store fare som lurer for barn og unge som ikke finner en interesse å ta ut sin energi gjennom. Vi har pr i dag en overvekt av gutter. Dette henger mest sannsynlig sammen med den bevisste satsingen på ishockey. Trenere/støtteapparatet Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets, særforbund og/eller sportssjef/landslagssjef. Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til våre beste utøvere, som er tilgjengelige i regionen. Trenerne engasjeres av RIK. Dette gir TMT fleksibilitet i forhold til jevnlig vurdering av aktuelle idretter. Utøver, trener og støtteapparat er en helhetlig pakke som må være til stede for at man kan tas opp som elev. Audun Starheim Rudolf Balcers Tuva Nerland 2011/2012 Trygve Aarrestad Siri Minge Even Rege Håvard Fjon: Petter Mikalsen Morten Bordevich Dennis Smith på Oilers Maria Vølstad Rikke Tuxen Eva Marie W Østerhus VM-jr, roing, Bulgaria EM-jr, landevei sykling, Nederland EM-jr, landevei sykling, Nederland VM, seiling EM, golf World-cup, svømming Landslag (U16), ishockey, 3. keeper For å beregne dette for et idrettslag ganger man opp antall medlemskap med kroner. Dette tallet er forankret i Kommunenes Sentralforbund sin brosjyre fra Brosjyren ligger på våre nettsider. Dersom et idrettslag har medlemmer betyr dette at lagets frivillighet er kroner. Del dette tallet på en gjennomsnittlig timelønn, og summerer vi opp innsatsen til trenere, oppmenn, komitémedlemmer og styret finner vi at dette harmonerer godt. Økonomiske hovedstrømmer i norsk idrett: Utfordringen med idrettens forebyggende aktivitet er at når det virker så er det usynlig. Det er krevende å forsøke å regne seg til hvilke konsekvenser et bortfall av hele norsk idrett skulle bety for samfunnets kostnader. Men man trenger ikke være rakettforsker for å forestille seg konsekvensen. Eksemplene er mange. Å holde en 1 skakk-kjørt ungdom i institusjon koster alene gjerne like mye som driftsbudsjettet for en 1 idrettshall. Siden oppstarten for tre år siden er nå 25 trenere, skolens lærere, rådgiver, veileder, rektor, avdelingsleder knyttet opp mot TMT. Syv av trenerne er basistrenere. Tre av basistrenerne har medisinsk bakgrunn, og alle har gjennomført Olympiatoppens basistrenerkurs. I flere idretter har vi landslagstrenere, eller forhenværende landslagstrenere. Noen av idrettene har lokale trenere (som roing, seiling og padling) og disse følges tett av landslagstrener. Sportslige resultater/utvikling De fleste elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og fremgang i løpet av de tre årene. I løpet av de tre siste årene har 17 av elevene debutert ved internasjonale mesterskap. 2010/2011 Solveig Fotland Newerman Jeanett Hjelm Mariell Vatland Landslag, volleyball Landslag, stup Mestvinnende utøver under NM langbane (svømming) med 5 individuelle gull og tre stafettgull VM i dressurridning Ishockey VM Ishockey VM Inntekter Mill. kr % Spillemidler til anlegg Spillemidler via NIF 566 3,4 Lokale aktivitetsmidler 156 0,9 Grasrotandelen 191 1,2 Momskompensasjon 236 1,4 Fylkeskommunale tilskudd 58 0,4 Kommunale driftstilskudd Kommunal fin. Idr.anlegg Sentralt sponsor/reklame Sentralt øvr.inntekter IL sponsor/reklame IL inntekter(vafler/kont.) Sum Legger man til verdien av frivilligheten på toppen av dette nærmer den samlede verdiskapning seg 30 milliarder. Særkretser og regionsledd sine regnskaper er ikke medregnet i denne oversikten. Kommunenes Sentralforbund (KS) sin brosjyre finner du på våre nettsider. Den gir god innsikt i idrettens organisering, og nøkkeltall for å kunne regne ut idrettens samfunnsregnskap. Test den i eget idrettslag: kroner x antall medlemskap i idrettslaget ditt gir en pekepinn på verdien av frivilligheten i ditt idrettslag

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2014 Dato: onsdag 291014 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Hordaland idrettskrets ting. Bergen, lørdag 5. april 2014. 3 Velge dirigent(er), sekretærer, samt to personer til å underskrive protokollen

Hordaland idrettskrets ting. Bergen, lørdag 5. april 2014. 3 Velge dirigent(er), sekretærer, samt to personer til å underskrive protokollen TINGPAPIRER2014 Hordaland idrettskrets ting Bergen, lørdag 5. april 2014 Sakliste Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent(er),

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 3/2013 Dato: 300413 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus/stavanger sentrum Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Konferanse og forbundsting

Konferanse og forbundsting V I S K A P E R V I N N E R E enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse Konferanse og forbundsting 2014 Lørdag 31. mai Søndag 1. juni Rica Park Hotell Sandefjord Velkommen til det 26.

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer