sberetning 2012/13 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sberetning 2012/13 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil."

Transkript

1 stolte øyeblikk & bedre folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting Sola 5. april 2014

2 Innhold 4 Program 5 Saksliste 9 Medlemskapsutvikling 10 RIKsberetning 15 Våre fire idrettspolitiske målsettinger 22 Administrasjonen 34 Tallenes tale - regnskap Lovsak: Representasjon på idrettskretstinget 61 Lovsak: Godkjenning av lov 62 Sak: Spillemidler og treningstid 66 Sak: Fordeling av fylkesmidler 68 Sak: Idretts- og folkehelsesenteret 70 Visjon og handlingsplan 74 Budsjett 75 Valgkomiteens innstilling 2 3

3 program SAKSLISTE Fredag 4. April Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann Idrett og folkehelse Janne Johnsen, fylkesordfører Folkepulsen Haugesund Ole Christian Halvorsen, idrettsrådsleder Haugesund og Kjetil Lande, idrettskonsulent Haugesund kommune Toppidrett og kortreist kvalitet Helge Bartnes, utviklingssjef Olympiatoppen UiS visjon 2040: Idrett og folkehelseinnsats John B Møst, direktør UiS Idretts- og folkehelsesenteret på Ullandhaug Asle Torland, styreleder RIK Utendørs markering Med forbehold om endringer 1930 Retur hotell med buss 2030 Velkomst 2100 Middag, musikk og underholdning Lørdag 5. April Frokost 0930 Registrering 1000 Åpning/konstituering/tingforhandlinger 1130 Beinstrekk 1145 Tingforhandlinger fortsetter 1245 Avslutning 1300 Lunsj Lørdag 5. april 2014 Åpning Hilsningstaler 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenne de frammøtte representantene 1.2 Godkjenne innkalling 1.3 Godkjenne saksliste 1.4 Godkjenne forretningsorden 1.5 Velge dirigent 1.6 Velge sekretær 1.7 Velge representanter til å skrive under møteprotokollen 1.8 Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité 1.9 Velge 3 medlemmer til tellekorps 2.0 RIKsberetning, regnskap og revisjon 2012 og Behandle årsberetninger 2.2 Behandle regnskaper 2.3 Engasjere revisor 2.4 Fastsette revisors honorar 3.0 Saker 3.1 Lovsaker Forslag: Representasjon på idrettskretstinget Godkjenning av ny lov for Rogaland idrettskrets 3.2 Andre innkomne saker Forslag: Spillemidler og treningstid Forslag: Prinsipper fordeling av fylkesmidler Idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland 3.2 Andre saker (anmerket under godkjenning av innkalling) 4.0 Behandle visjon, handlingsplan og budsjett Valg 5.1 Idrettskretsstyret 5.2 Kontrollkomité 5.3 Representanter til idrettstinget 5.4 Valgkomité Avslutning 1330 Møte for nyvalgt idrettskretsstyre 4 5

4 1.0 Konstituering 1.1.a Godkjenne de frammøtte representantene Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter. Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene godkjennes. 1.1.b Godkjenne fullmakter Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner fullmaktene. 1.2 Godkjenne innkalling Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner innkallingen. 1.3 Godkjenne saksliste Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner forslag til saksliste. 1.4 Godkjenne forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 5 minutt første gang og 3 minutt andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets oppnevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme bestemmelser. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak RIKs eller NIFs lov fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under protokollen. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden. 1.5 Velge dirigent Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigenter: Unn Birkeland og Magne Hodne 1.6 Velge sekretær Idrettskretsstyrets innstilling: Edvin Hoel og Wenche Salte fra administrasjonen. 1.7 Velge representanter til å skrive under møteprotokollen Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april Velge 3 medlemmer til redaksjonskomité Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april Velge 3 medlemmer til tellekorps Idrettskretsstyrets innstilling: Vedtak 4. april RIKsberetning, regnskap og revisjon 2012 og Behandle årsberetninger Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden til godkjenning hos tinget. Se RIKsberetning , side 10 Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden Behandle regnskaper Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning Se RIK regnskap 2012 og RIK regnskap 2013 sidene 34 og 47. Se også kommentar om budsjettformater under sak 4.0 side 74. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2012 og Engasjere revisor Bakgrunn: I følge NIF-lov 5-9 (g), idrettskretstinget skal engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens regnskap. 2.4 Fastsette revisors honorar Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette revisors honorar. 3.0 Saker 3.1 Lovsaker Forslag: Representasjon på idrettskretstinget Se Sak Representasjon på tinget side 60. Forslag: Idrettskretstinget vedtok den framlagte modell for representasjon på idrettskretstinget. Modellen blir gjeldende på idrettskretstinget i Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Godkjenning av ny lov for Rogaland idrettskrets Loven er sist godkjent på idrettskretstinget 14. april 2012 og iht til NIFs lovbestemmelser sist vedtatt på idrettstinget i Se vedlegg Rogaland idrettskrets Lov Forslag: Idrettskretstinget vedtok ny lov for Rogaland idrettskrets. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 3.2 Andre saker Forslag: Spillemidler og treningstid Se Sak Spillemidler og treningstid side 62. Forslag: Spillemidler: Idrettskretstinget støtter de framlagte prinsippene for fordeling av spillemidler i Rogaland som skal behandles i fylkeskommunen. Treningstid: Idrettskretstinget mener at alle idretter er like viktige. Det er viktig å tildele nye idretter treningstid selv om det fra før anses som fullt av hensyn til etablerte idretter. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Forslag: Prinsipper fordeling av fylkesmidler Se Sak Fordeling av fylkesmidler side 66. Forslag: Idrettskretsstyret får mandat til å regulere tilskuddsordningen slik at den delen av tilskuddet som i dag går til aldersgruppen 0-19 år blir fordelt til aldersgruppen år. Videre får idrettskretsstyret mandat til å omfordele dagens administrative støtte slik at den gir økt attraktivitet for de særkretser/-regioner som velger å ha sitt leieforhold i Idrettens hus Rogaland. Blir utfallet av tilskuddsrevisjonen i fylkeskommunen annerledes enn dagens ordning justeres postene prosentvis. Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget Forslag: Idretts- og folkehelsesenteret i Rogaland Se Sak Idretts og folkehelsesenter UiS side 68. Forslag: Idrettskretstinget er positiv til en mulig flytting av Idrettens hus Rogaland til en ny selveid seksjon i et framtidig Idretts- og folkehelsesenter ved Universitetet i Stavanger. 6 7

5 Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 4.0 Behandle visjon, handlingsplan og budsjett Idrettskretsstyret Leder: Asle Torland, Hå Nestleder: Åge Olsen, Time Styremedlemmer: May Brit Harestad Osaland, Stavanger Anne Elisabeth Askeland, Karmøy Heidi Jeanette Nygård, Stavanger Eivind Tysdal, Sandnes Rune Mantley Løwehr, Stavanger Varamedlemmer: An-Magritt Stendahl, Stavanger John Arve Hveding, Karmøy MEdlemskapsutvikling Se RIK visjon og plan 2019 side 70, RIK Budsjett side 74 og vedlegg Bakgrunn: Idrettskretsstyret legger visjon og handlingplan med budsjett for fram for tinget. Planen skal være et hjelpemiddel for arbeidet i idrettskretsen. Planen er i tillegg en rettesnor for arbeidet i de andre organisasjonsleddene tilhørende Rogaland idrettskrets: Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/-regionsledd. Det er viktig for idretten i fylket at vi samler oss om større oppgaver, og at disse blir best mulig koordinert for å nå nye felles mål. 5.2 Kontrollkomité Leder: Tor Arvid Bruskeland, Sola Medlemmer: Thomas Liknes, Karmøy Bente Bjerkreim, Gjesdal Varamedlemmer: Torild Lende Fjermestad, Sandnes Pete Seglem, Egersund perioden Budsjettformater RIK Budsjett er et detaljert aktivitetsbudsjett. Dette er ikke direkte sammenlignbart med omleggingen av regnskapsoppsettet som ble obligatorisk i Det nye regnskapsoppsettet er endret til et obligatorisk oppsett som gjelder for idrettskretser og særforbund. Forut for kravet om dette formatet godkjente idrettskretstinget i 2012 et budsjett som er annerledes. 5.3 Representanter til idrettstinget Idrettskretsstyrets innstilling: Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært idrettsting Bryting er den minste idretten i Rogaland. Fotball er desidert størst med sine medlemskap. Det finnes totalt 54 særforbund i Norge. 50 av disse er representert i Rogaland. Tabellen ovenfor viser medlemskapsutviklingen i Rogaland gjennom den siste tiårsperioden i våre ordinære idrettslag. I tillegg til de medlemskapene kommer Noen observasjoner Kvinneandelen har gått svakt ned, men ligger fortsatt på rundt 40 prosent av totalen Det er over hele perioden tydelig at guttene har økt betydelig i aldersgruppen 0-5 år Samtidig viser perioden at jentene har økt mest betydelig i aldersgruppen 6-12 år Forslag: Visjon, handlingsplan og budsjett godkjennes Idrettskretsstyrets innstilling: Styret har vedtatt innstilt forslag, og framlegger det til godkjenning av idrettskretstinget. 5.4 Valgkomité til neste idrettskretsting Idrettskretsstyrets innstilling på valgkomité til neste idrettskretsting i 2016: Leder: Medlem: Medlem: Elisabeth Faret, Stavanger Odd Atle Urvik, Haugesund Ingunn Vika, Sandnes bedriftsidrettslagenes medlemskap. Totalt hadde idretten medlemskap i Rogaland i et fylke med innbyggere pr I perioden 2000 til 2010 steg antall medlemskap i Rogaland steget med 31,4 prosent. I samme periode steg befolkningsveksten i fylket med 12,4 prosent. Jentene ser ut til å ha økt i takt med befolkningsveksten i aldersgruppen Det samme ser ut til å gjelde guttene Både jentene og guttene har sunket i aldersgruppen Aldersgruppen har også gått noe ned I gruppen over 26 har begge kjønn økt Vi har hatt en nedgang i totalen i 2013 Varamedlem: Jon Asgaut Flesjå, Finnøy Idrettsregistreringen viser at idretten har flatet ut i de senere år, 5.0 Valg samtidig som befolkningsveksten i fylket har fortsatt å øke. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen har bestått av leder Unn Birkeland og medlemmene Odd Atle Urvik og Elisabeth Faret. Varamedlem har vært Ingunn Vika. AVSLUTNING Valgkomiteen presenterer kandidatene. Se også Valgkomiteens innstilling 2014 på side 75. Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen innstiller følgende forslag: 8 9

6 RIKsberetning som pågår etter at Toppidrettsrapporten ble framlagt på nyåret I tillegg viser saken at fylkeskommunene ikke har annet enn en gentlemens agreement i forhold til å støtte sine egne innbyggeres ønske om å velge skole. HKH Kronprins Haakon er en av tre globale initiativtakere for prosjektet. Rogaland fylkeskommune har behov for i størrelsesorden 140 veiledere. Idrettsforbundet støtter saken. Når våre viktigste partnere ønsker vår assistanse valgte vi å stille opp for en god sak. Prosjektleder Silje Undheim har vært prosjektleder for et flott prosjekt. Høydehus-saken Høydehussaken var på høring høsten Styrets vurdering var først og fremst at dette var en faglig vurdering som angikk særforbundene. Styret hadde for øvrig en pragmatisk holdning til saken. Kompetansesenter ny giv FV: Eivind Tysdal, May Brit Harestad Osaland, Asle Torland, Jahn Trygve Urrang, Heidi Jeanette Nygård, Rune M Løwehr, Janne Johnsen og Pete Seglem Styret for perioden har bestått av: Funksjon: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Navn: Asle Torland Heidi Jeanette Nygård Pete Seglem Jahn Trygve Urrang Janne Johnsen May Brit Harestad Osaland Pete Seglem Rune Mantley Løwehr Solveig Kalstad Beretningen tar utgangspunkt i protokoller som er tilgjengelig på Det har vært avholdt seks ordinære styremøter både i 2012 og i I tillegg er det avholdt to styreseminarer. Ett i Stavanger og ett i København mai 2012 avholdt det nyvalgte styret sitt første møte. Styreseminar i Stavanger Styret møttes igjen over sommeren til styreseminar på Clarion hotell. Styret fikk en flying start med forberedelser til NIFs ekstraordinære ledermøte på Stjørdal ifm OL2022. Her møtte RIK med fire representanter. Styret drøftet idrettspolitiske saker, og bearbeidet den nye handlingsplanen. I tillegg fordelte vi faddere for idrettsråd og særkretser blant styrets medlemmer. Toppidrettens betingelser I august var hovedsaken rammebetingelser for særforbundenes landslinjer. Saken ble utløst av Toppvolley Norge (TVN) sine utfordringer med at nære nabofylker ikke ville la elever fra fylket sitt få med seg gjesteelevmidler dersom de begynte på TVN. Dette er i 17 av 19 fylker uproblematisk. Saken ble også fremmet for idrettsstyret som tok saken opp med volleyballforbundet. Lærdommen i fra saken er at særforbundene må være tydeligere, og ha en forankret strategi for valg av nasjonale tilbud. Dette er fanget opp i prosessen rundt evalueringen Alminnelig virksomhet Utover høsten oppdaterte vi delegasjonsreglementet fra styret til administrasjonen. I tillegg hadde vi en del tyngre lovsaker inne til beslutning og orientering i styret. Vi deltok på regionalt idrettsrådssamling i regi av idrettsrådene i Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger. Dette er et bra initiativ som også ble gjentatt i Styret setter pris på at idrettsrådene selv også tar slike regionale initiativ, slik at det ikke alltid er RIK som setter agendaen på dialogmøtene rundt om i de fire regionene i fylket. Folkepulsen Folkepulsen har nå i andre prosjektfase fått flere bekreftelser på vår forretningsidé. At også våre midler skal kanaliseres ut i aktivitet er selvsagt. Men minst like viktig er organiseringen gjennom styringsgrupper hvor idrettsråd og kommune deltar sammen med prosjektleder for Folkepulsen. Folkepulsen sitt økonomiske bidrag bidrar til å utløse (i enkelte tilfeller opprettholde) kommunens bidrag i det vi kaller kryssfinansiering. Prosjektet har en egen styringsgruppe bestående av representanter fra fylket, idrettsstyret og styret i RIK. Global Dignity Day (GDD) GDD er et årlig arrangement på alle videregående skoler i Norge. Dette skjer i tillegg på samme dag i rundt 50 land. GDD handler om å involvere utenforstående personer som fasilitatorer i første klasse på videregående skole for å drøfte begrepet verdighet. I løpet av høsten skjøt ideen om et idrettens kompetansesenter ny fart. UiS kom aktivt på banen fordi de etter hvert har fått store utfordringer med for lite lokaler. Dette medførte at vi sammen med UiS ble enige om å dele på en liten investering i arkitekthjelp med å utvikle en skisse. Fra å kalle prosjektet Idrettens kompetansesenter løftet vi ideen til å kalles Idretts- og folkehelsesenteret, Idrettsparken. Utvalg for aktivitetsflater På årets siste møte i desember utpekte vi anlegg for aktivitetsflater. Valget av representanter skulle avspeile både geografi, idretter samt by og land. Vi har ikke lykkes godt nok med dette utvalget, og det tas på egen kappe. Men det har skjedd mye positivt i forhold til ny regionalplan for idrett. Også på anleggsfronten. Se også avsnitt om aktivitetsflater senere i beretningen. Idretten og frivillighetens betydning Som en del av markedsføringen av idrettens samfunnsmessige betydning fulgte vi opp inntrykkene fra dialogmøtene i regionen med en betalt markedsføringskampanje ifm julen Denne dannet på et vis starten på valgkampen som skulle komme i Kampanjen slo et slag for idretten og ikke minst frivillighetens betydning. Heldigvis(?) klarte vi også å forarge en avisleser fra Jæren med uttrykksformen Schkodue Nok Likt & Wisst Hvor i ble det av mor og far på tribunen etter at barna ble ungdom? Anne Jorunn, styreleder, Ryfylke IDRETTEN HAR IKKE KUNDER. VI HAR MEDLEMMER. Våre barn husker ikke turnlegenden Åge Storhaug, fotballkjempen Olav Nilsen eller svømmegiganten Erling Trondsen. I dag ser de opp til Brede Hangeland, Aleksander Kristoff eller Sara Louise Rung. Tusenvis av frivillige trenere, oppmenn og ledere aktiviserer morgendagens utøvere. Dag ut og dag inn. Og i morgen blomstrer en ny Gunn-Rita

7 Årsoppgjøret for 2012 I forbindelse med årsoppgjøret gikk alle idrettskretser over til et felles regnskapsoppsett. Dette er bra for sammenligningens del for de som skal sammenligne idrettskretser og særforbundenes regnskaper, men bryter med det regnskaps- og budsjett-oppsettet som vi siden 2008 har lagt opp til. Men dette løser vi gjennom nøkkeltall i beretningen og redegjørelse for idrettskretstinget. Resultatet for 2012 var et underskudd på kroner i, mot budsjett på kroner i overskudd. Et avvik på i en omsetning på 8,7 millioner kroner. Dette medførte en gjennomgang av budsjettet for Dette var første gang administrasjonen varslet en svak bekymring over at kjerneaktiviteten etter hvert vil bli underfinansiert hvis vi ikke ser på nye inntekter. Prosjektene våre er ikke berørt av dette, fordi det er egne avdelinger som fungerer som nullspill Idretts- og folkehelsesenteret på Idrettsgallaen For å forankre ideen i idrettsforbundet og Olympiatoppen dro en delegasjon bestående av representanter fra fylkeskommunen, Stavanger kommune og UiS sammen med RIK til idrettsgallaen på Hamar januar Ideen ble grundig presentert - og bifalt. Dette var et vendepunkt som har medført utallige presentasjoner i Vi har blant annet vært i fylkestinget, hos Kultur og idrettsstyret i Stavanger og på flere ordførermøter. Idé og konsept ble også godt mottatt av den nye kulturministeren under EM i Curling i Stavanger høsten Idrett og alkohol Årets første styremøte måtte behandle saken om idrett og alkohol på idrettsarenaene. Saken var aktualisert av at Stavanger ishockeyklubb, kanskje mer kjent som Oilers (?), ønsket å utfordre grensene for salg av alkohol av omtanke for publikums behov. Argumenter som forskjellsbehandling ble også brukt som argument. Saken fikk omfattende pressedekning i Norge fordi den hadde potensial til å skape en uønsket presedens i forhold til vedtatt idrettspolitikk. Idrettsforbundet, RIK og idrettsrådene i regionen ble etter hvert invitert til høring. RIK stilte seg bak idrettens idrettspolitiske syn og holdninger, men med en viktig presisering om adskilte lokaler. Toppidrettsrapporten Tidlig vår deltok RIK på den åpne høringen til Toppidrettsutvalget. Utvalget stod for den omfattende evalueringen etter London OL/PL. RIKs hovedbudskap var at, dersom Rogaland er gjennomsnittlig(?), vil den fylkeskommunale satsingen i Norge være i størrelsesorden 100 millioner på spissede toppidrettslinjer. RIK mente at det må være av interesse for Olympiatoppen. Dette poenget skulle senere vise seg å bli fanget opp i det forslaget som i skrivende stund foreligger om Kortreist kvalitet. Her er målet om å gjøre de nest beste flere tatt med. Dilemma-konferansen RIK utfordret Global Dignity Day (GDD) til å ta et skritt videre sammen med oss og NIF som en del av evalueringen. Vi mente det var riktig at også idretten og vårt nettverk skulle få muligheten til å drøfte verdighet i vår hverdag. HKH Kronprins Haakon åpnet konferansen på Atlantic hotell i Stavanger hvor et kobbel av dyktige foredragsholdere drøftet verdier og verdivalg. Arrangementet ble særdeles vellykket med unisont gode tilbakemeldinger. RRRIK VERDIKONFERANSE I STAVANGER ATLANTIC HOTEL 29 MAI 2013 KL H.K.H. Kronprins Haakon Inge Andersen Generalsekretær Mads Kaggestad Antidoping Norge Merete Smith Leder advokatforeningen Birgit Skarstein NRKs Ingen grenser Håvard Øvregård Rådgiver idrettsforbundet Bent Høie Stortingsrepresentant Morten Heierdal Antidoping Norge Ole Myklestad CEO Norsk Shell Kathrine Aspås Forfatter Idrettsforbundet, Global Dignity, Rogaland fylkeskommune og Rogaland idrettskrets ønsker velkommen til konferansen D!LEMMA Konferansen er åpen for alle, og krever kun at du melder deg på. (Det er gratis å delta) Her ønsker vi å dele historier som handler om våre etiske og moralske valg. De valgene som gjerne utfordrer oss personlig. I forhold til våre verdigrunnlag og holdninger. Vi er stolte over å kunne presentere en solid rekke med dyktige foredragsholdere som vil holde 20 minutters innlegg. Utgangspunktet er enkelt.juks er juks.uansett om det handler om doping I idretten, oljeselskaps etiske dilemmaer I Afrika, våre holdninger til menneskers seksuelle orientering, eller hvordan vi integrerer funksjonshemmede I idrett, arbeidsliv og politikk. Hovedspørsmålet er om vi evner å bruke verdighet som kompass? Fullstendig program på våre nettsider. Trykk her for påmelding! Ledermøtet NIFs ledermøte ble avholdt i Sandefjord 31. mai til 1. juni. Fra RIK deltok nestleder Heidi Jeanette Nygård og daglig leder Rune Røksund. Kulturministeren orienterte om opptrappingen av tippenøkkelen. Videre gikk møtet gjennom handlingsplan og rapporterte om status for OL2022 og Toppidrettsrapporten. Homofiles rettigheter vs OL i Russland Styret valgte å uttale seg om de homofiles rettigheter etter at enkeltutøvere under sommerens idrettsmesterskap valgte å bruke regnbuefargene til støtte for homofiles rettigheter i Russland. RIK mente at russisk politikk ikke var forenlig med det Olympiske Charter og menneskerettighetene. Avslutning for første TMT-kull I juni deltok vi på avslutningen av tre års skolegang for TMTs første kull. Det er hyggelig å registrere at elevene også har lykkes på skolebenken. Det er ikke alle toppidrettsutøvere forunt å kunne leve av å heve pokaler. Det er lettere å leve av å heve lønn! Dette perspektivet er grunnleggende for TMT-tankegangen. Årets beste elev ble volleyballspilleren Marie Vølstad fra UiS Volley. Nasjonal Idrettsrådskonferanse Konferansen ble avholdt i Kristiansand midt i valgkampinnspurten. Syv av idrettsrådene fra Rogaland hadde funnet veien til Sørlandet med 18 representanter. I tillegg stilte RIK med fire representanter. Det var en rekke gode innlegg i løpet av helgen. Bjarne Håkon Hansen foredro om politisk påvirkningsarbeid. Bård Kleppe fra Telemarksforskning tok oss gjennom den store norske anleggsundersøkelsen i Norge. Håkon Lorentzen fortalte om idrettens betydning i et folkehelseperspektiv. I tillegg ble Idrettsrådsundersøkelsen og idrettsrådenes rolle i den norske idrettsmodellen gjennomgått. Valgkamp Idretten hadde, og har fortsatt etter valget, tre kjernebudskap til våre politikere. Flere anlegg nå. Vi ønsker statlig støtte utover endringen av tippenøkkelen En time fysisk aktivitet for alle skoleelever hver dag, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell Et idrettsløft for den organiserte idretten, etter modell fra Kulturløftet. Stortingsvalget gav oss en ny regjering. Og for første gang har vi fått Fremskrittspartiet inn i den norske regjering. Det blir spennende å se hvordan utviklingen vil bli. Ikke minst i forhold til utviklingen for den norske enerettsmodellen som gir overskudd til idrett og kultur samt forutsigbar finansiering mot ønske om liberalisering av spillmarkedet fra deler av den nye regjeringen. Styreseminar Siste helgen i september dro styret til København for å evaluere status og forberede ny handlingsplan. Vi ble enige om å lage en visjon fram mot 2019 da RIK fyller 100 år. Prosessen har blitt fulgt opp kontinuerlig fram til presentasjon av ny visjon og handlingsplan for idrettskretstinget. Åpne regionale dialogmøter Vi gjennomførte fra oktober fire regionale dialogmøter for IR, kommuner og andre interesserte for å avdekke situasjonen på anleggsfronten. Dette gjorde vi sammen med administrasjonen i fylkeskommunen. Det er store forskjeller mellom by og land. Nord og sør. Samtidig finnes det fellestrekk. Møtene var svært nyttige for administrasjonene i fylkeskommunen og RIK. Det har vært et omfattende samarbeid for å koordinere våre planer slik at dette kan legges fram som en helhetlig strategi for alle de områder fylket og RIK samhandler om. Olympiatoppen Rogaland og ny Talentansvarlig I oktober ansatte Olympiatoppen vår sportskoordinator Morten Eklund som daglig leder for Olympiatoppen SørVest med virkning fra 1. januar Dette var en gledelig nyhet fordi det forsterker tilrettelegging og innsats i fylket. Samtidig måtte vi ut og finne Mortens erstatter. Etter en søkerunde med 16 formelle søkere ble Anne Britt Skjæveland Sandberg tilsatt i 50 prosent stilling som ny sportskoordinator, eller Talentansvarlig som stillingen er døpt om til. Dette er positivt for å møte veksten ved TMT, og i forhold til videre samhandling med UiS. Fylkets drifts- og tiltaksstøtte Rogaland fylkeskommune er i skrivende stund i ferd med å gå gjennom sin støtte til frivilligheten. RIK forvalter fylkesmidlene til idretten på samme måte som Rogaland musikkråd forvalter denne for sine på fylkesnivå. Vi har hatt god dialog med fylkeskommunen om muligheter gjennom utkast til regionalplan for idrett som skal ut på høring i Endringer vil tidligst komme 2015 slik det ser ut nå. Fylkets prosess vil kunne få betydning i forhold til dagens tilskuddsordning fra RIK til særkretser og regionsledd. Det er fremmet egen sak om denne ordningen til idrettskretstinget da budsjettet vårt er avhengig av utfallet av prosessen i fylkeskommunen

8 Våre fire idrettspolitiske målsettinger Videreutvikling Global Dignity Day Senhøstes utviklet vi ideen til et pilotprosjekt i samarbeid med Global Dignity Norge. Saken var til behandling i HKH Kronprins Haakons styre, og vi er blitt enige om et samarbeid i perioden 2014 og Årsoppgjøret for 2013 RIK har en solid egenkapital, men mens kostnaden med kjerne-virksomheten vår følger vanlig prisutvikling står tilskuddsordningen på stedet hvil. Vi har siden 2009 hatt en aktiv nedbetaling av tidligere avsatte midler. Men dette nærmer seg slutten. Sikre aktivitetsflater for alle Etterslepet er fortsatt den kanskje aller viktigste idrettspolitiske utfordringen idretten har. Selv om det naturligvis er store forskjeller mellom de ulike geografiske områdene i fylket. Det kan også se ut til at ikke alle idretter har like store utfordringer på anleggsiden, men driver med et mer jevnt antall medlemskap år for år. Ideen er at vi gjennom det store nettverket som vi har fra gjennomføring av GDD hver oktober har fått spørsmål om ikke denne type verdighetsprosesser kan gjennomføres i næringslivet? Dette ønsker vi å teste ut. I tillegg har vi foreslått å tilby idrettslag et gratis tiltak hvor vi setter sammen et program kvalitetssikret av kompetanseavdelingen i NIF. Her ønsker vi å inkludere temaer som Med idretten mot homohets, Antidopingsdilemmaer og annen kunnskap i et firetimers program. Næringslivet kan da velge enten å kjøpe kurs til seg selv, eller å finansiere/sponse idrettslag som ønsker et slikt tilbud. Motivet er også at dette skal kunne bidra til å opprettholde RIKs virksomhet. Evaluering TMT Vi inngikk før jul en avtale med UiS om å gjennomføre en evaulering av TMT med vekt på organisering og kommunikasjon mellom partene som er en del av konseptet. Etter tre års drift og en tredobling av antall elever uten økt kapasitet til oppfølging ser vi nødvendigheten av å identifisere styrker, svakheter og forbedringspunkter. Rapporten vil foreligge våren Anbefalingene vil bli gjennomgått i styringsgruppen og evnt. konseptjusteringer blir foretatt med tanke på skolestart (Søknaden til neste skoleår er rekordhøy.) Prosjektene Talenter Mot Toppen og Folkepulsen drives som egne avdelinger. Dette gjør det nødvendig for RIK å se etter nye inntekter og i tillegg se på hvordan vi kan få synergier av ordinær drift og prosjektene. I neste periode legger vi derfor opp til å belaste både Talenter Mot Toppen og Folkepulsen med en månedsavgift til RIK. Vi tester ut inntektsbringende muligheter for prosjektet Global Dignity Rogaland, og ser på hvordan vi sammen med Olympiatoppen kan skape et interessant tilbud for idrettslinjene innen kompetansefeltet. I tillegg vil vi teste betalingsviljen for Dilemma 2014 gjennom å innføre en deltakeravgift. Vi har allerede innført internt budsjettansvar. Vi har siden 2009 sett på kostnader og splittet dette opp i forhold til hvordan dette var tidligere. Hovedkonklusjonen vår er at dagens tilskuddsordning fra NIF og fylkeskommunen ikke er bærekraftig på sikt. Dette er spilt inn i utkast til ny regionalplan for idrett i fylket, og saken er fremmet til ledermøtet for idrettskretsene våren Resultatet for 2013 var et overskudd på kroner i, mot budsjett på kroner i overskudd. Et avvik på i en omsetning på 8,7 millioner kroner. Det hersker ingen krisestemning, men det er stadig mer krevende å levere overskudd etter finansinntekter, som i motsetning til i firmaer, hos oss bevisst benyttes som en del av budsjettet. Vi vet at andre idrettskretser spiser av egenkapitalen for å holde driften gående. Endringen av tippenøkkelen vil føre til en økning i spillemidler. Samtidig er det en kjensgjerning at det er lenge siden spillemidlene utgjorde en tredjedel av finansieringen. Dette betyr at det fortsatt er kommunene som er den største og viktigste bidragsyteren til realisering av nye anlegg. Og ikke minst; vedlikehold av eksisterende anlegg. Se Idrettens samfunnsregnskap. Pete Seglem har også i denne perioden hatt hovedansvar for dette området internt i styret. Både han og andre i styret har sammen med administrasjonen deltatt på møter om aktivitetsflater og anlegg både på fylkeskommunalt-, kommunalt- og idrettslagsnivå. Vi har også avholdt enkeltmøter med prosjekter som ønsker at vi skal kjenne til søknader, eller ønsker rådgivning. Seglem har avgitt høringsuttalelser ved rullering av kommunedelplaner. Vedtaket om prioritering av spillemidler fra tinget i Haugesund har blitt testet ut og medvirket til at vi også ved dette idrettskretstinget fremmer sak om prinsipper for fordeling av spillemidler og treningstid i offentlige idrettsanlegg. Sammen med fylkeskommunen har vi gjennomført åpne regionale dialogmøter med idrettsråd, idrettskonsulentene fra kommunene og enkeltaktører som går med anleggsplaner. Dette har ført at idrettskretsstyret har valgt å legge fram en ny sak om fordeling av spillemidler og treningstid i offentlige idrettsanlegg. Hovedpoenget i forslaget er at RIK trenger et mandat for å kunne spille en rolle i fordelingspolitikken. Se egen sak. Vi har også gjennom dialogmøtene sett behovet for å drøfte anleggsdøgnet. Eller utnyttelsesgraden av dagens anlegg. Hovedprinsippet er at skolene er brukere på dagen. Idrett på ettermiddag og kveld. I tillegg er enkelte anleggstyper i bruk for publikumsaktivitet. Det kan for enkelte anlegg skjule seg muligheter for koordinert folkehelsetiltak mot nye målgrupper i mellom skoletid og oppstart treningstid. Eller til SFO-samarbeid. Samtidig ser vi at ettermiddagstreningene av hensyn til kabalen enkelte steder starter så tidlig at det blir enda mer krevende for frivillige trenere å møte opp tidsnok. En annen mulighet er å holde lenger åpent om kveldene for ungdomssegmentet. Kanskje enkelte av våre medlemmer klarer å trene like lenge som de klarer å sitte oppe og se fotballkamper? Her er det store forskjeller på tradisjoner når det gjelder å utnytte døgnet og uka. Svømmerne står opp tidlig, og er vant til å trene før skolen begynner. Andre idretter utnytter fredager og helger annerledes enn andre. Her kan det ligge ubrukte muligheter for flere, uten at dette må bli en hvilepute for anleggsutviklingen. Se egen sak

9 Bedre folkehelsen FOLKEHELSEPROSJEKTER Folkepulsen er vår måte å delta i folkehelsesamarbeid i skjæringspunktet mellom fylkeskommunen, kommunene, idrettsråd, særkrets og idrettslag. Det er Folkepulsen som gir oss kapasitet til å være aktiv medspiller i forhold til utvalgte satsinger på integrering og inkludering av mennesker som ikke av seg selv velger å løse medlemskap i ett av våre mer enn tusen idrettslag. Folkepulsen er i skrivende stund midt i sin andre prosjektperiode. Prosjektet eies av idrettsforbundet, fylkeskommunen og RIK. Styringsgruppen består av Anita Egeli (FrP) og Simon Nesse (Ap) fra fylkeskommunen, Tom Tvedt (idrettsstyret) og Asle Torland (styreleder RIK). Etter evalueringen sommeren 2012 var vi enige om å prioritere strengere prosjekter som representerte ukentlig aktivitet, og som hadde en lokal styringsgruppe. Styringsgruppene består av representanter fra idrettsråd og kommune (idrettskonsulent og/eller folkehelsekonsulent). I tillegg har prosjektleder for Folkepulsen møterett i alle styringsgruppene. Styringsgruppen forvalter kryssfinansiering av midler fra Folkepulsen og kommunen, samt andre inntekter som for eksempel Storbymidler mot målgruppene. Målgruppene for alle lokale styringsgrupper skal være en eller flere av følgende: Inaktiv ungdom/(voksne), nye landsmenn og mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Per i dag har vi avtaler som inkluderer idrettsrådene i kommunene Eigersund, Hå, Time, Sandnes og Haugesund. I tillegg jobbes det med en ny avtale med Stavanger knyttet til Folkehallene. Utover dette har vi et samarbeid med Bandyforbundet om lavterskel innebandy for å rekruttere ungdom som står utenfor organisert idrett inn i idrettslagene. I Sandnes har vi også en styringsgruppe for samarbeidet med Lura karate. Her er det mennesker med psykiske utfordringer som gjennom fysisk aktivitet får en dokumentert positiv psykisk utvikling. Sist, men ikke minst, har vi valgt å fortsette samarbeidet om gjennomføring av Paralympisk skoledag på Jæren. Dette er en skoledag hvor skoleklasser som har elever med nedsatt funksjonsevne møtes til dyst i grener hvor de såkalt funksjonsfriske må delta i øvelser hvor de stiller på like fot med elevene som har nedsatt funksjonsevne. Høsten 2013 feiret arrangementet sitt 5-årsjubileum. Prosjektet har vist at det over tid skaper flere medlemskap Prosjektet lærer frivilligheten og kommunen å samhandle Prosjektet gir økt fysisk aktivitet I 2015 skal hovedrapporten produseres og evalueres. RIK sin foreløpige konklusjon er at det er avgjørende viktig å ha denne type samhandling mellom fylkeskommunen og idrettskretsen på den ene siden. Og mellom idrettsråd/idrettslag og kommunene på den andre siden. Verdien av organisatorisk samarbeid er slik vi ser det like viktig som å telle antall hoder som er i fysisk aktivitet. Idretten og kommunenes evne til å samarbeid formelt på tvers av sektorene kultur og helse vil sannsynligvis bli avgjørende for framtidens strukturelle samarbeid i større skala. Folkepulsen Hå Folkepulsen i Hå er forankret i handlingsplan for Hå idrettsråd og plan for folkehelsetiltak i Hå kommune. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune og Folkepulsen/ Rogaland Idrettskrets. Folkepulsen i Hå er organisert gjennom Hå idrettsråd og styringsgruppe sammensatt av 2 representanter fra Hå Idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets, 1 representant fra Hå kommune og 1 representant fra Folkehelsen i Hå. Folkepulsen Hå kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. I 2013 var samarbeidsklubbene våre Nærbø IL, Varhaug IL, Vigrestad IK, Ogna golfklubb og Hå karateklubb. 129 nye deltakere har vært med på Folkepulstiltak i regi av idrettslagene i Hå i Erfaring fra tidligere år viser at mellom 40 % og 60 % av disse viderefører trening og tegner medlemskap i aktuelt idrettslag. Folkepulsen Haugesund Folkepulsen i Haugesund er forankret i handlingsplan for Haugesund idrettsråd og plan for folkehelsetiltak i Haugesund kommune. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet gjennom ordningen «Inkludering i idrettslag». Folkepulsen i Haugesund er organisert gjennom Haugesund idrettsråd og styringsgruppe sammensatt av 2 representanter fra Haugesund Idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets, 3 representanter fra Haugesund kommune, representert med idrettskonsulent, folkehelsekoordinator og folkevalgt politiker. Folkepulsen Haugesund kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. Folkepulsen, Lura Karate og Sandnes mestringsenhet Prosjektet i Sandnes er forankret som et tiltak i Sandnes Mestringsenhets aktivitetstilbud. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom Sandnes Mestringsenhet og Folkepulsen/RIK. Prosjektet i Sandnes er organisert gjennom Sandnes Mestringsenhet og Lura karateklubb. Målgruppen i prosjektet er inaktive unge og voksne med lettere psykiske lidelser. Styringsgruppen består av 2 representanter fra mestringsenheten, 1 representant fra Lura Karateklubb og Folkepulsen/RIK. Mestringsenheten i Sandnes står for rekruttering av deltagere. Det er mulig å søke om plass. Mestringsenheten vurderer søkere og tildeler plasser. Prosjektet har tatt med inaktive unge som ny målgruppe av prosjektet. Det samarbeides nå med videregående skoler i Sandnes for å tilby tiltaket til elever som tilhører målgruppen. Nybegynnergruppen består nå av 8 videregående elever. 20 deltakere har vært med på Folkepulstiltak i regi av Sandnes mestringsenhet og Lura karateklubb i Folkepulsen Egersund Folkepulsen Egersund er forankret i handlingsplan for Egersund idrettsråd. Det foreligger en treårsavtale med Eigersund kommune om kryssfinansiering. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommune og Folkepulsen/Rogaland Idrettskrets. Folkepulsen i Egersund er organisert gjennom EIK. Styringsgruppen er sammensatt av 1 representant fra Egersund idrettsråd, 1 representant fra Rogaland idrettskrets og 1 representant fra Eigersund kommune. I fase to er det ønskelig med mer midler tilgjengelig i prosjektet slik at Folkepulsen Egersund kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Idrettslag og klubber kan søke styringsgruppen om midler. Styringsgruppen avgjør og tildeler midler etter bestemte retningslinjer. 65 deltagere har vært aktive i prosjektet. 20 av disse har hatt svømmeopplæring en dag i uken. Dette var et svært vellykket tiltak der prosjektet hadde tverrfaglig samarbeid med NAV, som finansierte lønn til instruktør da opplæringen ble en del av norskundervisningen. Resten av deltagerne er deltagere i EIK. Andre klubber og lag har fått besøk og forespørsel om involvere seg i prosjektet. Klubber og lag beskriver det som vanskelig å tilrettelegge for aktivitet uten midler til gjennomføring. Styringsgruppen jobber med å føre prosjektet ett steg videre. Venn-innebandy Venn-innebandy er et samarbeid mellom Rogaland idrettskrets og Rogaland Bandykrets. Venn-innebandy (gutter og jenter) er et lavterskel og uforpliktende trening og konkurransetilbud. Bandykretsen rekrutterer elever til prosjektet via gymtimer på skolen. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom Rogaland 16 17

10 Bidra til at Talenter velger Rogaland Bandykrets og Folkepulsen/RIK. Venn-innebandy organiseres og drives av Rogaland Bandykrets i samarbeid med Folkepulsen/ RIK. Bandykretsen er leverandør av prosjektet. Prosjektet selges til kommuner og kryssfinansieres. Det blir opprettet lokale styringsgrupper i samarbeidskommuner. Time kommune er første samarbeidskommune. Det er gjennomført skolebesøk og 48 inaktive unge var aktive i prosjektet. 30 av deltagerne har fortsatt med venne-innebandy. Paralympisk skoledag Aktivitetsdagen er et samarbeid mellom blant annet Norges idrettsforbund, Nærbø IL, Rogaland idrettskrets, Folkepulsen, Folkehelsesentralen i Hå og Bryne videregående skole. På Paralympisk skoledag har alle mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å prøve flere paralympiske idretter. Vi inviterer nemlig til en aktivitetsdag hvor alle idrettene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Målet er at flere med nedsatt funksjonsevne skal prøve ut ulike idretter og finne en idrett som hver enkelt kan tenke seg å drive. Vi stiller med en rekke dyktige instruktører som hjelper til, så ingen trenger forkunnskaper for å delta. Vi har også invitert klasser fra Sør-Rogaland som har elever med nedsatt funksjonsevne. Målet er å vise elever og lærere hvor enkelt det går an å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle. I 2013 var vi 250 deltagere på Paralympisk skoledag. Cato Zahl Pedersen var med som mentor under hele lekene. Superlekene Superlekene er et årlig arrangement som Folkepulsen gir støtte til. Lekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer. Superlekene har mål om å gjennomføre et arrangement med konkurranser innen ulike øvelser hvert år. Paralympisk skoledag på Jæren feiret 5-årsjubileum i 2013 Oversiktsbilde av kontaktpunktene til Folkepulsen. Aktivitet er alltid viktigst. Forutsetningen er like fullt organisering og samhandling mellom kommuner, særkrets/-forbund og idrettslagene. Talenter velger Rogaland TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at Talenter velger Rogaland. Hensikten er å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og lederapparatet i Rogaland. RIK ønsker å bidra til at det etableres en helhetlig strategi for toppidrett fra videregående skole til og med universitet/høyskole. Dette er i tråd med Rogaland fylkeskommune sin rolle som utviklingsaktør, og UiS sin Visjon I 2011 inngikk RIK og ledelsen ved UiS en intensjonsavtale, hvor det blant annet skulle videreutvikles et fordelsprogram for studenter som går inn under OLT sin definisjon av Toppidrettsutøvere. Talentansvarlig i RIK og Olympiatoppens representant skal bistå disse utøverne. Talenter Mot Toppen (TMT) TMT, som ble etablert i 2010, er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), Olympiatoppen Vest Norge (OLTV) og Rogaland idrettskrets (RIK). Fylkeskommunen, som står for finansieringen av tilbudet, utpekte St. Svithun vgs i Stavanger som arena for utvikling av tilbudet. Olympiatoppen Vest Norge er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet. Rogaland idrettskrets administrerer opptak og engasjerer trenere, etter kriterier fra OLT og i samarbeid med særforbund/særkretser (SF/SK). TMT-tilbudet bygger på samme modell som ved Tertnes vgs i Hordaland, men er ytterligere tilrettelagt i forhold til morgendagens toppidrettsutøvere enn hva som er tilfelle på de tradisjonelle Toppidrettslinjene. TMT følges av en styringsgruppe bestående av en representant fra UiS, leder av Olympiatoppen Rogaland, tidligere fylkesdirektør for utdanning i RFK, rektor og avdelingsleder ved St. Svithun vgs, daglig leder i RIK og Talentansvarlig. Gruppen har rådgivende myndighet i forhold til budsjett og konsept basert på avtaleinnhold. Elever Som et resultat av bevisst satsing på håndball (gutter og jenter) og ishockey, er disse idrettene i klart overtall. Av de tradisjonelle idrettene er svømming også dette året sterkt representert, med blant annet to utøvere som i sommer var tatt ut til European Youth Olympic Festival (EYOF), som er et arrangement i regi av IOC

11 TALENTER MOT TOPPEN Styrke frivillighetens vilkår Ved å opprette TMT på yrkesfag har det totale antall søkere økt med omtrent 10 %. Det antas at flere av disse søkerne ville søkt på St. Svithun dersom ikke yrkesfag hadde stått på programmet. Karaktersnittet for å komme inn har siden starten steget fra 4,3 til 4,7 på VG1. Antall utøvere har stabilisert seg på rundt /2014 Håvard K Fjon Nikolai Bakker Espen K Johansen Lotte Miller Jochim Sandberg Erik Årsland Gidskehaug Tim Samuelsen Even Myreng Vetle Forgård Sander Bjelland Bjørnevoll VM, seiling VM, seiling VM, sprangridning VM, triatlon, London EM U20, friidrett (400 meter) Nordisk, svømming Nordisk, svømming Landslag (U16), ishockey Landslag (U16), ishockey Landslag (U18), ishockey, yngste debutant Oilers Landslag (U18), ishockey Landslag (U18, Latvia), Jåttå A-landslag, ishockey Vi jobber kontinuerlig med å synliggjøre idrettens betydning overfor relevante beslutningspåvirkere og beslutningtakere i Rogaland. Samtidig er det viktig å utnytte våre møter med idrettsorganisasjoner til å bevisstgjøre hverandre om vår betydning. Idrettens egenverdi og nytteverdi er RIK sitt kjernebudskap overalt hvor vi ferdes. Det omvendte samfunnsregnskapet Egenverdien av idretten vil som regel være hovedmotivet for at vi orker å bruke vår fritid på at barn og unge skal få positive opplevelser, gode holdninger og prestere innen den idretten vi er glad i. Det er nå i underkant av 80 utøvere fordelt på tre trinn ved St. Svithun vgs. Inkludert ni hockeyspillere som har fått plass på yrkesfaglinjer på Jåttå vgs. Verdien av idrettens frivilliges daglige innsats kan omregnes til 12 milliarder kroner årlig. Nytteverdien er den verdi vår aktivitet har for samfunnet. I forhold til folkehelsa og ikke minst den store fare som lurer for barn og unge som ikke finner en interesse å ta ut sin energi gjennom. Vi har pr i dag en overvekt av gutter. Dette henger mest sannsynlig sammen med den bevisste satsingen på ishockey. Trenere/støtteapparatet Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets, særforbund og/eller sportssjef/landslagssjef. Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til våre beste utøvere, som er tilgjengelige i regionen. Trenerne engasjeres av RIK. Dette gir TMT fleksibilitet i forhold til jevnlig vurdering av aktuelle idretter. Utøver, trener og støtteapparat er en helhetlig pakke som må være til stede for at man kan tas opp som elev. Audun Starheim Rudolf Balcers Tuva Nerland 2011/2012 Trygve Aarrestad Siri Minge Even Rege Håvard Fjon: Petter Mikalsen Morten Bordevich Dennis Smith på Oilers Maria Vølstad Rikke Tuxen Eva Marie W Østerhus VM-jr, roing, Bulgaria EM-jr, landevei sykling, Nederland EM-jr, landevei sykling, Nederland VM, seiling EM, golf World-cup, svømming Landslag (U16), ishockey, 3. keeper For å beregne dette for et idrettslag ganger man opp antall medlemskap med kroner. Dette tallet er forankret i Kommunenes Sentralforbund sin brosjyre fra Brosjyren ligger på våre nettsider. Dersom et idrettslag har medlemmer betyr dette at lagets frivillighet er kroner. Del dette tallet på en gjennomsnittlig timelønn, og summerer vi opp innsatsen til trenere, oppmenn, komitémedlemmer og styret finner vi at dette harmonerer godt. Økonomiske hovedstrømmer i norsk idrett: Utfordringen med idrettens forebyggende aktivitet er at når det virker så er det usynlig. Det er krevende å forsøke å regne seg til hvilke konsekvenser et bortfall av hele norsk idrett skulle bety for samfunnets kostnader. Men man trenger ikke være rakettforsker for å forestille seg konsekvensen. Eksemplene er mange. Å holde en 1 skakk-kjørt ungdom i institusjon koster alene gjerne like mye som driftsbudsjettet for en 1 idrettshall. Siden oppstarten for tre år siden er nå 25 trenere, skolens lærere, rådgiver, veileder, rektor, avdelingsleder knyttet opp mot TMT. Syv av trenerne er basistrenere. Tre av basistrenerne har medisinsk bakgrunn, og alle har gjennomført Olympiatoppens basistrenerkurs. I flere idretter har vi landslagstrenere, eller forhenværende landslagstrenere. Noen av idrettene har lokale trenere (som roing, seiling og padling) og disse følges tett av landslagstrener. Sportslige resultater/utvikling De fleste elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og fremgang i løpet av de tre årene. I løpet av de tre siste årene har 17 av elevene debutert ved internasjonale mesterskap. 2010/2011 Solveig Fotland Newerman Jeanett Hjelm Mariell Vatland Landslag, volleyball Landslag, stup Mestvinnende utøver under NM langbane (svømming) med 5 individuelle gull og tre stafettgull VM i dressurridning Ishockey VM Ishockey VM Inntekter Mill. kr % Spillemidler til anlegg Spillemidler via NIF 566 3,4 Lokale aktivitetsmidler 156 0,9 Grasrotandelen 191 1,2 Momskompensasjon 236 1,4 Fylkeskommunale tilskudd 58 0,4 Kommunale driftstilskudd Kommunal fin. Idr.anlegg Sentralt sponsor/reklame Sentralt øvr.inntekter IL sponsor/reklame IL inntekter(vafler/kont.) Sum Legger man til verdien av frivilligheten på toppen av dette nærmer den samlede verdiskapning seg 30 milliarder. Særkretser og regionsledd sine regnskaper er ikke medregnet i denne oversikten. Kommunenes Sentralforbund (KS) sin brosjyre finner du på våre nettsider. Den gir god innsikt i idrettens organisering, og nøkkeltall for å kunne regne ut idrettens samfunnsregnskap. Test den i eget idrettslag: kroner x antall medlemskap i idrettslaget ditt gir en pekepinn på verdien av frivilligheten i ditt idrettslag

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2012 Dato: 23-240812 Tid: Sted: Choice Stavanger Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2013 Dato: 061113 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 7/2014 Dato: fredag 051214 Tid: 1730 Sted: Haugesund Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2013 Dato: 050213 Tid: 1730 Sted: Rica Park Stavanger Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Hva er Folkepulsen? Det er tross alt billigere å forebygge enn å reparere!

Hva er Folkepulsen? Det er tross alt billigere å forebygge enn å reparere! Hva er Folkepulsen? Folkepulsen er et folkehelseprosjekt som skal skape økt fysisk aktivitet for målgruppene Inaktive unge og voksne, nye landsmenn og mennesker med funksjonsnedsettelser. Folkepulsen har

Detaljer

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen 1 010 idrettslag i Rogaland representerer heldigvis toppidrett men først og fremst breddeidrett.

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 4/2015 Dato: 2705 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av styret.

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid7 i filen. Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid7 i filen. Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 8/2015 Dato: 10. desember 2015 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2014 Dato: onsdag 291014 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

RIKsnytt. Innhold. fra idrettskretsen 1/2010. Ny anleggsundersøkelse fra fylkeskommunen under planlegging Hvilke idretter får mest til anlegg?

RIKsnytt. Innhold. fra idrettskretsen 1/2010. Ny anleggsundersøkelse fra fylkeskommunen under planlegging Hvilke idretter får mest til anlegg? Nyheter fra idrettskretsen 1/2010 Ny anleggsundersøkelse fra fylkeskommunen under planlegging Hvilke idretter får mest til anlegg? Åge Olsen er idrettskonsulent i Rogaland fylkeskommune. I høst fikk Olsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2016 Dato: 3. februar 2016 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 7/2012 Dato: 061212 Tid: 1715 Sted: Sola strandhotell Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid8 i filen. Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 3/2015 Dato: 0804 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av styret.

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 3/2013 Dato: 300413 Tid: 1700 Sted: Idrettens hus/stavanger sentrum Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid8 i filen. Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Og ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Holmestrand Fjordhotell Torsdag 21. april 2016 KL 18.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Det skjedde i de dager...

Det skjedde i de dager... Stolte øyeblikk og bedre folkehelse 2016 Det skjedde i de dager... Det skjedde i de dager... Historien om Annus Mirabilis: Det gode idrettsåret 2016 Det var stor festivitas på slottsplassen da Kongeparet

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros TING 2016 Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 25. ordinære ting Lørdag 23. april 2016 Røros Innhold 1. Tidsramme... 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag...

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2015 Dato: 2201 Tid: 1600 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av styret.

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett Strategiutvalget for idrett Fremleggelse av delrapport 1 8. juni 2016 Strategiutvalget for idrett Utvalgsmedlemmer: Jan Åge Fjørtoft (utvalgsleder) Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Jorid Degerstrøm Anneli

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Steg for steg. Innhold

Steg for steg. Innhold Steg for steg Enkel Folkepulsen steg for steg skisse Innhold Informasjon Folkepulsen Deltaker kommuner og Forbund Idrettslag pr kommune med kontaktinformasjon Eksempel prosjektsøknader Eksempel rapportering

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting. Sola, 5. April 2014

RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting. Sola, 5. April 2014 RIKsberetning 2012 2014 Rogaland idrettskrets 42. ordinære idrettskretsting Sola, 5. April 2014 RIKsberetning 2012 2014 Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) har i perioden 2012 2013 bestått av: Asle Torland,

Detaljer