Smøla vindpark, Norge SAMFUNNSANSVAR STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smøla vindpark, Norge SAMFUNNSANSVAR STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP"

Transkript

1 Smøla vindpark, Norge STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP 108 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013

2 Regnskap samfunnsansvar REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT

3 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kraftproduksjon og fjernvarme Installert effekt per teknologi og geografi (MW) Enhet Installert effekt MW Herav vannkraft MW Herav småskala vannkraft MW Herav vindkraft MW Herav gasskraft MW Herav biokraft MW Herav fjernvarme MW Installert effekt per geografi Norge MW Norden for øvrig MW Europa for øvrig MW Verden for øvrig MW Installert effekt per teknologi og geografi (%) Enhet Installert effekt per teknologi Vannkraft % 77,1 79,7 80,6 Vindkraf % 3,1 3,1 2,0 Gasskraft % 15,6 12,8 13,3 Biokraft % 0,2 0,2 0,1 Fjernvarme % 4,0 4,2 4,1 Installert effekt per geografi Norge % 71,0 69,6 70,3 Norden for øvrig % 9,0 9,3 9,6 Europa for øvrig % 18,0 14,4 13,9 Verden for øvrig % 2,0 6,7 6,1 Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi, (MW) Enhet Kapasitet under utvikling MW Herav vannkraft MW Herav småskala vannkraft MW Herav vindkraft MW Herav gasskraft MW Herav fjernvarme MW Kapasitet under utvikling per geografi Norge MW Norden for øvrig MW Europa for øvrig MW Verden for øvrig MW Kapasitet under utvikling per teknologi og geografi, (%) Enhet Kapasitet under utvikling per teknologi Vannkraft % 69,7 50,8 53,9 Vindkraft % 29,8 20,1 17,9 Gasskraft % 0,0 24,0 22,4 Fjernvarme % 0,5 5,1 5,8 Kapasitet under utvikling per geografi Norge % 12,9 13,2 9,1 Norden for øvrig % 27,0 16,5 10,9 Europa for øvrig % 53,6 64,6 70,6 Verden for øvrig % 6,5 5,6 9,4 Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi (TWh) Enhet Kraftproduksjon TWh 55,9 60,0 51,5 Herav vannkraft TWh 52,6 57,6 46,0 Herav småskala vannkraft TWh 0,3 0,3 0,3 Herav vindkraft TWh 1,4 0,8 0,8 Herav gasskraft TWh 1,5 1,5 4,6 Herav biokraft TWh 0,3 0,1 0,1 Fjernvarme TWh 1,1 1,1 0,9 Fornybar produksjon 5) % 97,0 97,2 90,8 Kraftproduksjon per geografi Norge TWh 45,1 49,0 39,4 Norden for øvrig TWh 5,4 7,5 6,4 Europa for øvrig TWh 2,3 2,1 4,3 Verden for øvrig TWh 3,0 2,5 2,3 110 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013

4 Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi og geografi (%) Enhet Kraftproduksjon og fjernvarme per teknologi Vannkraft % 92,3 94,3 87,8 Vindkraft % 2,5 1,3 1,5 Gasskraft % 2,6 2,5 8,8 Biokraft % 0,5 0,2 0,2 Fjernvarme % 1,9 1,8 1,7 Kraftproduksjon per geografi Norge % 80,7 80,2 75,2 Norden for øvrig % 9,7 12,3 12,2 Europa for øvrig % 4,1 3,4 8,2 Verden for øvrig % 5,4 4,1 4,4 Energieffektivitet 6) Enhet Gasskraftverk % Fjernvarmeanlegg % Biokraftverk % Inkluderer Statkrafts andel i datterselskaper der Statkraft har majoritet. Installert effekt <10 MW. De felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland), Kårstø (Norge) og Scira (Storbritannia) er inkludert. Inkluderer prosjekter der investeringsbeslutning er tatt. 5) Ikke fornybar produksjon omfatter gasskraft og fjernvarme basert på fossilt brensel. 6) Forholdet mellom mengde energi (elektrisitet og varme) levert til nett og mengde tilført energi. Energieffektivitet rapporteres per anlegg. Klima Utslipp av klimagasser Enhet Utslipp av CO 2 -ekvivalenter fra konsolidert virksomhet Tonn Herav fra gasskraftverk Tonn Herav fra fjernvarmeverk Tonn Herav fra utslipp SF 6 Tonn Herav fra utslipp halon Tonn Herav fra drivstofforbruk Tonn Herav fra tjenestereiser 3 ) Tonn Utslipp av CO 2 -ekvivalenter fra tilknyttede gasskraftverk Tonn Utslipp av SF 6 kg Utslipp av halon kg REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS Fossil andel. CO 2 -utslipp grunnet drivstofforbruk i konsernets maskinpark. Omfatter flyreiser og km-godtgjørelse for bruk av privatbil i norsk virksomhet. Fra 2010 inngår også bruk av leiebil. Statkrafts andel. GHG-protokollen (fra World Business Council for Sustainabile Development og World Resources Institute) fordeler klimagassutslipp i tre typer. Type 1 omfatter direkte utslipp fra egen virksomhet. Type 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet og fjernvarme, mens type 3 omfatter andre indirekte utslipp. I tabellen ovenfor er alle utslipp type 1-utslipp, unntatt tjenestereiser som er type 3. Elektrisitetsforbruket i Statkraft er garantert fornybar, hvilket medfører at type 2-utslippene er null. For 2013 var konsernets type 1-utslipp tonn, mens type 3-utslippene var 2400 tonn. Relative utslipp av klimagasser Enhet Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, totalt kg/mwh Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, gasskraft kg/mwh Utslipp av CO 2 -e per produsert MWh, fjernvarme kg/mwh Inkluderer Statkrafts andel av produksjon og direkte fossile prosessutslipp av CO 2. Inkluderer også Statkrafts andel av produksjon og utslipp i de felleskontrollerte kraftverkene Herdecke (Tyskland), Kårstø (Norge) og Scira (UK). Tildelte CO 2 -kvoter Enhet Tildelte CO 2 -kvoter, konsolidert virksomhet Tonn Herav Norge Tonn Herav Norden for øvrig Tonn Herav Europa for øvrig Tonn Herav verden for øvrig Tonn Tildelte CO 2 -kvoter, tilknyttet virksomhet (Statkrafts andel) Tonn Herav Norge Tonn Herav Norden for øvrig Tonn Herav Europa for øvrig Tonn Herav verden for øvrig Tonn Virksomhet der Statkraft er majoritetseier. Virksomhet der Statkraft har % eierskap. STATKRAFT ÅRSRAPPORT

5 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Naturinngrep og biologisk mangfold Påvirkning av vassdrag Enhet Påvirkede elver med: Anadrom fisk Antall Katadrom fisk Antall Påvirkede nasjonale laksevassdrag Antall Påvirkede vernede vassdrag Antall Endring av vannmengde, vannivåer eller andre levevilkår for fisk. SN Power er ikke inkludert. Fiskeforvaltning Enhet Utsetting av settefisk og smolt Antall Planting av rogn Antall Rapporteringen omfatter vassdrag i Norge, Sverige og Wales. Omfatter laks, sjøørret, ørret og røye. Omfatter i laks, ørret, harr og ål. Omfatter i lakserogn i Norge. Rødlistearter Enhet Rødlistearter i områder der Statkraft har aktiviteter Antall Arter som er ført opp på rødlister administrert av nasjonale myndigheter eller IUCN (International Union for Conservation of Nature). Registrerte rødlistearter inkluderer Skagerak Energi og SN Power. Registrerte rødlistearter inkluderer segmentet Vindkraft og selskapene Skagerak Energi og SN Power. Linjenett og kabler Enhet Luftstrekk Høyspent ( 1 kv) km Lavspent (<1 kv) km Jord- og sjøkabel km Fjernvarmenett km SN Power er ikke inkludert. Energi- og ressursbruk Forbruk Enhet Elektrisitet GWh Herav pumpekraft GWh Herav elektrokjeler til fjernvarmeverk GWh Herav øvrig drift GWh Herav sertifisert fornybar (RECS) % Energitap, trafostasjoner og linjer GWh Fossile brensler Naturgass, gasskraftverk Mill. Nm Fyrgass, fjernvarmeverk Tonn Fyringsolje Tonn Drivstoff Tonn Annet brensel Avfall til fjernvarmeverk Tonn Avfall til biokraftverk Tonn Biobrensel Tonn Prosessvann m SN Power er ikke inkludert. Forretningsenhet Power Generation er ikke inkludert. Omfatter forbruk av drivstoff til egen maskinpark. Inkluderer prosessvann (kjølevann) til gasskraftverk, biokraftverk og fjernvarmeverk. Beholdning Enhet PCB i transformatoroljer og kondensatorer kg SF 6 kg Halon kg SN Power er ikke inkludert. Statkraft har midlertidig dispensasjon fra kravet om utfasing av halon som eksplosjonsundertrykkende medium i transformatorrom. 112 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013

6 Luftforurensning Utslipp til luft Enhet SO 2 fra fjernvarmeverk Tonn NO x Tonn Herav fra gasskraftverk Tonn Herav fra fjernvarmeanlegg Tonn Herav fra biokraftverk Tonn Avfall Avfall Enhet Farlig avfall Tonn Herav fra avfallsforbrenning Tonn Herav fra biokraftverk Tonn Herav annet farlig avfall Tonn Annet avfall Tonn Herav kildesortert Tonn Herav restavfall Tonn Består av slagg, filterstøv og filterkake. Miljøavvik Miljøevaluering Enhet Miljøevaluering, totalt Rating B+ B- - Miljøstyring Rating B B - Produkter og tjenester Rating B+ C+ - Økoeffektivitet Rating A- C+ - Miljøevaluering gjennomført av ratingselskapet oekom research AG. Skalaen går fra E- til A+ (høyest), hvor vurdering fra B- av oekom research er vurdert som ledende nivå. Miljøhendelser og -forhold Enhet Alvorlige miljøhendelser Antall Mindre alvorlige miljøhendelser Antall Uønskede miljøforhold Antall REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS Definisjoner: Alvorlig miljøhendelse: En hendelse (noe som har inntruffet) som resulterer i vesentlig negativ miljøpåvirkning. Mindre alvorlig miljøhendelse: En hendelse (noe som har inntruffet) som ikke resulterer i vesentlig negativ miljøpåvirkning. Uønsket miljøforhold: Et oppdaget forhold (noe som ikke har inntruffet) med høy eller lav miljø- eller omdømmerisiko. De fleste av de mindre alvorlige miljøhendelsene gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene og mindre oljeutslipp. Disse hadde liten eller ingen miljøpåvirkning. Straffereaksjoner, miljø Enhet Straffereaksjoner for brudd på miljølovgivning Antall Bøter grunnet brudd på miljølovgivning Mill. kr 0 0,4 0 I 2011 utførte Small Scale Hydro (ved Skarelva, Narvik) gravearbeider utenfor tillatt område. I 2012 ble Small Scale Hydro tildelt en bot på 0,4 millioner kroner av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. STATKRAFT ÅRSRAPPORT

7 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Økonomisk samfunnsbidrag Verdiskaping Enhet Brutto driftsinntekter Mill. kr Urealiserte verdiendringer energikontrakter Mill. kr Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Mill. kr Brutto verdiskaping Mill. kr Ordinære avskrivninger Mill. kr Netto verdiskaping Mill. kr Finansinntekter Mill. kr Urealiserte verdiendringer valuta og rente Mill. kr Resultatandel i tilknyttede selskap Mill. kr Minoritetsandeler av resultat Mill. kr Verdier til fordeling Mill. kr Statkraft har med virkning fra implementert IFRS 11 Felles virksomhet. Effekten av dette er at noen selskaper som tidligere ble ført etter egenkapitalmetoden, nå føres etter bruttometoden tallene er omarbeidet, og viser selskapets finansielle stilling og resultat etter nytt regnskapsprinsipp. Urealiserte verdiendringer inngår fra 2012 i Brutto driftsinntekter. Omfatter energikjøp, overføringskostnader samt andre driftskostnader. Fordeling av verdiskaping Enhet Ansatte Brutto lønn og sosiale ytelser Mill. kr Långivere/eiere Finanskostnader Mill. kr Utbytte Mill. kr Skatter og avgifter Mill. kr Selskapet Endring egenkapital Mill. kr Fordelte verdier Mill. kr Statkraft har med virkning fra implementert IFRS 11 Felles virksomhet. Effekten av dette er at noen selskaper som tidligere ble ført etter egenkapitalmetoden, nå føres etter bruttometoden tallene er omarbeidet, og viser selskapets finansielle stilling og resultat etter nytt regnskapsprinsipp. Inkluderer utbytte og konsernbidrag fra Statkraft AS til Statkraft SF, samt minoriteter. Omfatter skattekostnad, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og arbeidsgiveravgift. Skatt Enhet Totalt Mill. kr Herav Norge Mill. kr Herav Norden for øvrig Mill. kr Herav Europa for øvrig Mill. kr Herav verden for øvrig Mill. kr Betalbar skatt i balansen. Skattebidrag til norske kommuner Enhet Totalt Mill. kr Totalt, de 10 kommuner i Norge som mottar mest skattebidrag Mill. kr Vinje kommune Mill. kr Hemnes kommune Mill. kr Suldal kommune Mill. kr Rana kommune Mill. kr Odda kommune Mill. kr Eidfjord kommune Mill. kr Tokke kommune Mill. kr Meløy kommune Mill. kr Nore og Uvdal kommune Mill. kr Luster kommune Mill. kr Tabellen omfatter eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift betalt direkte til kommunene. Inkluderer kun overføringer fra Statkraft Energi AS. Støtteordninger Enhet Sponsoravtaler Mill. kr 31,86 15,73 27,34 Gaver til lag og foreninger Mill. kr 6,56 6,07 1,61 Statkraftfondet Mill. kr - - 5,0 Avtaler med humanitære organisasjoner Mill. kr 1,55 1,05 - Avtaler med miljøorganisasjoner Mill. kr 3,14 2,35 - Statkraftfondet ble avviklet i STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013

8 Tilgang til elektrisitet Strømbrudd Enhet Strømbrudd, frekvens (SAIFI ) Indeks 1,34 1,22 1,14 Strømbrudd, gjennomsnittlig varighet (SAIDI ) Indeks 85,8 76,50 91,00 System average interruption frequency index (beregning basert på IEEE Standard). System average interruption duration index (beregning basert på IEEE Standard). Etikk Varslingssaker Enhet Varslingssaker registrert av konsernrevisjonen Antall Straffereaksjoner, etikk Enhet Straffereaksjoner for brudd på lovgivning knyttet til etiske temaer Antall Bøter for brudd på lovgivning knyttet til etiske temaer Mill. kr Straffereaksjoner for brudd på lover og forskrifter knyttet til regnskapsføring, prissamarbeid, korrupsjon og diskriminering. Medarbeiderforhold Medarbeidere Enhet Medarbeidere pr Antall Herav i Norge Antall Herav i Norden for øvrig Antall Herav i Europa for øvrig Antall Herav i verden for øvrig Antall Medarbeidere i 100 % stilling per % Turnover % 6,0 5,7 6,8 Ansiennitet Totalt År 10,9 10,8 10,7 Blant medarbeidere som inngår i grunnlag for turnover År 5,3 6,6 8,3 Lærlinger per Antall Traineer per Antall Nasjonaliteter representert blant Statkrafts medarbeidere Antall REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS Ikke inkludert pensjonering. Likestilling Enhet Kvinneandel Totalt % I Norge % I Norden for øvrig % I Europa for øvrig % I verden for øvrig % Blant lederstillinger % I Norge % I Norden for øvrig % I Europa for øvrig % I verden for øvrig % I konsernledelsen % I Statkrafts styre % Blant nyansatte % Blant nye ledere % Blant heltidsansatte % Blant deltidsansatte % Likelønn Enhet Blant alle medarbeidere Forhold 0,92 0,88 0,85 I Norge Forhold 0,96 0,94 0,92 I Norden for øvrig Forhold 1,05 0,79 0,95 I Europa for øvrig Forhold 0,76 0,77 0,76 I verden for øvrig Forhold 1,08 0,54 0,56 Blant ledere Forhold 0,85 0,86 0,90 I Norge Forhold 0,92 0,94 0,93 I Norden for øvrig Forhold 0,87 0,73 0,84 I Europa for øvrig Forhold 0,67 0,69 0,75 I verden for øvrig Forhold 0,47 0,43 1,14 Gjennomsnittlig lønn for kvinner i forhold til gjennomsnittlig lønn for menn. Omfatter kun medarbeidere i Norge. STATKRAFT ÅRSRAPPORT

9 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Medarbeiderforhold forts. Statkraft som arbeidsgiver Enhet Arbeidsglede Resultat Skala Svarprosent % Medarbeidere som har gjennomført årlig medarbeidersamtale % Rangering som foretrukket arbeidsgiver blant: Økonomistudenter Rangering Teknologistudenter Rangering Yrkesaktive økonomer Rangering Yrkesaktive teknologer Rangering Fra Statkrafts interne, årlige organisasjons- og lederevaluering. Statkrafts resultat kan sammenlignes med European Employee Index og European Employee Index Norge som i 2013 var 69. Rangering av Statkraft blant sisteårs-studenter og yrkeasaktive, som definert og målt i Universum Graduate Survey for Norge respektive Universum Professional Survey for Norge. Helse og sikkerhet Dødsulykker Enhet Konsolidert virksomhet Medarbeidere Antall Kontraktører Antall Tredjepart Antall Tilknyttet virksomhet Medarbeidere Antall Kontraktører Antall Tredjepart Antall Virksomhet der Statkraft er majoritetseier. Virksomhet der Statkraft har % eierskap. I 2013 inntraff to dødsulykker i Statkraft, hvorav en var arbeidsrelatert. Den arbeidsrelaterte dødsulykken inntraff ved utbyggingsprosjektet Cheves i Peru. Dødsulykken som rammet tredjepart inntraff i Peru hvor en person ble funnet druknet ved Pariac vannkraftverk. Skader Enhet Medarbeidere Fraværsskader Antall Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 2,5 4,1 4,5 Skader Antall Antall skader per mill. arbeidstimer H2 4,1 7,1 10,0 Fraværsdager Antall Antall fraværsdager per mill. arbeidstimer F Kontraktører Fraværsskader Antall Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 4,4 3,6 3,4 Skader Antall Antall skader per mill. arbeidstimer H2 6,5 6,3 6,2 Tredjepart Skader 5) Antall Statkraft, totalt Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 3,5 3,8 4,0 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 6,6 6,6 7,7 Driftsvirksomhet Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 2,9 4,0 4,9 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 6,3 7,3 9,4 Prosjektvirksomhet Antall skader med fravær per mill. arbeidstimer H1 4,3 3,6 3,2 Antall skader per mill. arbeidstimer H2 6,9 5,9 6,2 Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierskap er over 20 %. Arbeidsrelaterte skader som har medført fravær utover den dagen skaden skjedde. Arbeidsrelaterte skader, med og uten fravær. Inkluderer skader som medfører fravær, medisinsk behandling eller alternativt arbeid. Antall dager registrert fravær som skyldes arbeidsrelaterte skader. 5) Skader som medførte legebehandling. 116 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013

10 Farlige forhold og nestenulykker Enhet Farlige forhold Antall Nestenulykker Antall Uønskede hendelser Frekvens 5) 0,56 0,39 - Inkluderer virksomhet der Statkrafts eierskap er over 20 %. Registrerte forhold med risiko for personskade. Registrerte hendelser som kunne ha medført personskade. Summen av farlige forhold og nestenulykker. 5) Antall uønskede hendelser per år og medarbeider. Sykefravær Enhet Sykefravær, totalt % 2,9 3,1 3,4 Herav korttidsfravær (til og med 16 dager) % 1,6 1,4 1,5 Herav langtidsfravær (utover 16 dager) % 1,4 1,7 1,9 Straffereaksjoner, helse og sikkerhet Enhet Straffereaksjoner for brudd på helse- og sikkerhetslovgivning Antall Bøter for brudd på helse- og sikkerhetsrådgivning Mill. kr REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL

VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL VAREDEKLARASJON STRØM ENERGIKILDER, KLIMAGASSUTSLIPP OG RADIOAKTIVT AVFALL NVE beregner årlig andelen fornybar elektrisitet som dekker opp kraftleveranser i det norske markedet. Den er for 2012 beregnet

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer