SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Bruksområder Brannslokkingsskum. 1.3 Opplysninger om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør Nordic Fire & Rescue Service AS Myrvegen 3 C 2052 Jessheim Tel: Kontaktperson Daniel Apeland, tlf Produsent 1.4 Nødtelefonnummer Nødnummer One Seven of Germany GmbH Rudolf-Breitscheid-Str Luckenwalde Tyskland Tel: Fax: / Giftinformasjonen, telefon: (+47) WEB: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC, 99/45/EC & 2001/58/EC (DSD/DPD) Klassifisering i henhold til 1272/2008 (CLP) Fareidentifikasjon - EUH210 Ikke klassifisert som helse-, miljø- eller brannfarlig i ht. gjeldende regelverk. 2.2 Merkingselementer CLP Faresetninger EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. 2.3 Andre farer Oppfyller kriteriene for vpvb Oppfyller kriteriene for PBT Andre farer som ikke fører til klassifisering Nei. Nei. Ingen kjente farer. 1 / 7 Created by SafeProduction

2 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Ingredienser Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol Klassifisering 2-(2-butoksyetoksy)etanol <19 % Xi R-36 overflateaktive stoffer <19 - natriumoktylsulfat <9 % Xi R-38, R-41 natrium 3-[ <9 % Xi R-36/38 (2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1- yl)etoksy]propionat (carboksymetyl)dimetyl <9 % Xi R-41 [(1-oxododecyl)amino]propylammon ium hydroksid 2-metyl-2,4-pentandiol <2 % Xi R-36/38 CLP Navn REACH-nr Innhold Symbol Klassifisering CAS-nr 2-(2-butoksyetoksy)etanol <19 % GHS07,, xxxx Advarsel overflateaktive stoffer <19 natriumoktylsulfat xxxx natrium 3-[2- (2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1- yl)etoksy]propionat (carboksymetyl)dimetyl-3- [(1-oxododecyl)amino]propylammon ium hydroksid Eye Irrit. 2: H319 <9 % GHS05,, Fare Skin Irrit. 2: H315, Eye Dam. 1: H318 N/A <9 % GHS07,, Advarsel xxxx 2-metyl-2,4-pentandiol xxxx Skin Irrit. 2: H315, Eye Irrit. 2: H319 <9 % GHS05,, Fare Eye Dam. 1: H318 <2 % GHS07,, Advarsel Eye Irrit. 2: H319, Skin Irrit. 2: H Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Spesifikk førstehjelp Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ingen spesielle førstehjelpstiltak angitt. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Innånding Svelging Hud Øyne AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll munn med vann. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege. Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 2 / 7 Created by SafeProduction

3 5.1 Slokkingsmidler Brannslokkingsmidler Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Karakteristiske farer Stoffet/produktet er ikke brennbart. Forbrenningsprodukter Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Giftige gasser/damper/røyk. 5.3 Råd til brannmanskaper Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter skal bruke luftforsynt åndedrettsvern. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personbeskyttelse 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Miljøbeskyttelse 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Opprenskningsmetoder 6.4 Henvisning til andre avsnitt Små mengder spyles bort med mye vann. Større spill: Demmes inn og pumpes opp. Ventiler godt. Fortynn med store mengder vann. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. Avfall behandles iht. avsnitt 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Forholdsregler ved lagring 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Særlig(e) bruksområde(r) Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Oppbevares adskilt fra mat, for, gjødningsmidler o.l. materialer. Hold beholderne tett lukket. Lagres ved temperatur mellom - 15 C og + 50 C. Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Dato 2-(2-butoksyetoksy)etanol AN. 10/68 ppm/mg/m3 2-metyl-2,4-pentandiol AN. 20/100 ppm/mg/m3, T Ingredienskommentar Verneutstyr AN = Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren A=Allergifremkallende, H=Hudopptak, K= Kreftfremkallende, M= Arvestoffskadelig R= Reproduksjonstoksisk, G=Maksimum grenseverdier for forurensning i pustesonen i forhold til en fastsatt referanseperiode på 8 timer, S= Korttidsverdi, T= Takverdi 3 / 7 Created by SafeProduction

4 Prosessforhold Ventilasjon Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for god ventilasjon. 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P3). Standard EN 149. Bruk vernehansker av: Polyvinylklorid (PVC). Standard EN 374. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Data om gjennombruddstid og hanske tykkelse er retningslinjer. Eksakte verdier fåes fra hanskeleverandøren. Øyevern Bruk støvtette vernebriller dersom det er risiko for sprøytetåke. Standard EN 166. Verneklær Hygieniske rutiner Andre grenseverdier DNEL PNEC Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Ingen data. Ingen data. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Væske. Gul. Karakteristisk. Oppløselig i vann. Kokepunkt ( C, intervall) Trykk: Tetthet (g/cm3) 1,10 Temperatur ( C): ph, konsentrert løsning 7,0-9,0 Viskositet (intervall) < < 250 mpas Temperatur ( C): Andre opplysninger HMS opplysninger Ingen kjente. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktive grupper Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering Polymeriserer ikke Forhold som skal unngås Unngå temperaturer, C: < -15, > Uforenlige materialer Stoffer som skal unngås Sterkt oksiderende stoffer. Vannreaktive stoffer. 4 / 7 Created by SafeProduction

5 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalte bruks- og lagringsbetingelser. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Sensibilisering Genotoksisitet Kreftfremkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet Innånding Svelging > 2000 mg/kg (oral-rotte) Ingen kjente allergifremkallende egenskaper. Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper. Inneholder ingen komponenter med kjente, kreftfremkallende egenskaper. Ingen kjente reproduksjonsskadelige egenskaper. Ingen spesielle helsefarer angitt. Ingen spesielle helsefarer angitt. Hudkontakt Ikke hudirriterende. OECD test: 404. Øyne Ingen spesielle helsefarer angitt. OECD test: 405. hud hud AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet LC50, 96 t, Fisk, mg/l 25 EC50, 48 t, Daphnia, mg/l 876 IC50, 72 t, Alger, mg/l 3,5 Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet 12.3 Bioakkumuleringsevne 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PTB/vPvB Andre skadevirkninger 2-(2-butoksyetoksy)etanol 5660 mg/kg (oral-rotte) 2700 mg/kg (oral-kanin) natriumoktylsulfat 3200 mg/kg (oral-rotte) (carboksymetyl)dimetyl-3-[(1-oxododecyl)amino]propylammonium hydroksid > 4900 mg/kg (oral-rotte) > 2000 mg/kg (hud rotte) 2-metyl-2,4-pentandiol 3700 mg/kg (oral-rotte) 7920 mg/kg (hud kanin) Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet. Produktet inneholder organisk bundet halogen. Kan bidra til økning av AOX-verdien. Kjemikaliet er lett nedbrytbart. 91 % nedbryting etter 28 dager. COD: mg O2/l. Ingen opplysninger. Løselig i vann. Komponenten(e) er ikke identifisert som et PBT eller vpvb stoff. Ingen kjente. 5 / 7 Created by SafeProduction

6 LC50, 96 t, Fisk, mg/l EC50, 48 t, Daphnia, mg/l IC50, 72 t, Alger, mg/l Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet LC50, 96 t, Fisk, mg/l EC50, 48 t, Daphnia, mg/l IC50, 72 t, Alger, mg/l Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet 2-(2-butoksyetoksy)etanol 1300 (Lepomis macrochirus) >100 (Daphnia Magna) 53 (Anacystis aeruginosa) BCF:2,9 b 0,68 BOD5/COD: <0,05 89 % deg., 28 dager, Metode: OECD 301C Komponenten er lett bionedbrytbar i naturen. natriumoktylsulfat - 0,2 (carboksymetyl)dimetyl-3-[(1-oxododecyl)amino]propylammonium hydroksid 0,67 2-metyl-2,4-pentandiol 8510 (Gambusia affinis) 2800 (Ceriodaphnia sp.) 13803,8 BCF:< 10 0,58 BOD5/COD: 0,02 AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Generelt Behandlingsmetoder Forurenset emballasje Produktet er ikke farlig avfall. Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Følg anvisning for destruering av brukt emballasje. AVSNITT 14: Transportopplysninger Generelt 14.1 FN-nummer 14.2 FN-forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse(r) TRANSPORT PÅ INNSJØER OG ELVER (ADN): Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer Transport på innsjøer og elver - opplysninger Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) Ikke relevant. Ingen særskilte forholdsregler Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Ingen IBC-kode for bulktransport offshore (MARPOL) Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Regelverk Annen informasjon Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 453/2010/EF (CLP), 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA /ICAO. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 6 / 7 Created by SafeProduction

7 Vannklassifisering WGK Vurdering av kjemikaliesikkerhet Kjemikaliesikkerhetsvurdering Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet. AVSNITT 16: Andre opplysninger Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 Forklaring til setninger i avsnitt 3 DSD/DPD R-36 Irriterer øynene. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-38 Irriterer huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Forårsaker alvorlig øyeskade. H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet Brukers anmerkninger Konsentratet fortynnes med vann. Bruksløsningen er normalt ved 0,6 %. Revisjonskommentar Utarbeidet av Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. 3 Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Revisjon nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret sammensetning og klassifisering. Revisjon nr. 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Revidert i CLP-format. Endret navn fra "ONE SEVEN Class B (AFFF)-AR (0,6 %)" til "One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR". Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Revisjon nr. 3: erstatter sikkerhetsdatablad av Revidert i CLP-format. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: Fax: Databladstatus Statusdato Forbehold om ansvar CLP 03 ATP KD Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert på sist tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksområde. 7 / 7 Created by SafeProduction

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer