[Program med foredrag fra UF-ansatte ved Institutt for estetiske fag v/hioa fra kl ]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Program med foredrag fra UF-ansatte ved Institutt for estetiske fag v/hioa fra kl. 10.00 12.15]"

Transkript

1 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet, Kurs- og konferansesenter i Pilestredet 46 styrerommet (PA 301) kl Tilstede: Representanter: HiOA: Petter Øyan (råds- og møteleder) Inger Anne Utvåg AHO: Steinar Killi (kl ) HiBu: Målfrid Hagen (ca. fra kl ) HiG: Ole Lund (nestleder) HVO: Aud Folkestad KHiO: Stein Rokseth NTNU: Jon Rismoen NSO: Sigrid Mæhle Grimsrud NSO: Øyvind Kurisaki-Sagberg Observatører: Grafill: NIL: Norsk Designråd: Norsk Form Forfall: AHO: HiØ KHiB: KHiO: NTNU NID: UHR: Referent: Wanda Grimsgaard Ellen Klingenberg Benedicte Wildhagen Lennart Johansson Jonathan Romm Heidi E. Oskarsen (vara for Wenke Fossen) Einar Wiig Alec Howe Bjørn Baggerud Jørgen Solstad Guri Bakken Sigrid Wolf, HiOA [Program med foredrag fra UF-ansatte ved Institutt for estetiske fag v/hioa fra kl ] AGENDA Sak 8/11 Orienteringer Sak 9/11 Godkjenning av referat fra møtet 7. april 2011 Sak 10/11 Fokusområder og handlingsplan for profesjonsrådsperioden Sak 11/11 Planlegging av profesjonsrådsmøte våren 2012 Sak 12/11 UHR: Nominering til nivå 2 Sak 13/11 UHR: Karaktersamling 28. oktober 2011 Sak 14/11 Eventuelt 1

2 REFERAT Sak 8/11 Orienteringer Leder for profesjonsrådet ønsket velkommen til møtet og inviterte til en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Sak 9/11 Godkjenning av referat fra møtet 7. april 2011 Det kom frem to endringer til utkast til møtereferat: Møtereferatet godkjennes med de merknader som kom frem i møtet. Sak 10/11 Fokusområder og handlingsplan for profesjonsrådsperioden Leder for profesjonsrådet presenterte forslag til fokusområder og handlingsplan for som går ut på følgende: Overordnet mål for perioden: Synliggjøre designutdanningene for Kunnskapsdepartementet og for hverandre => tilrettelegge for samarbeids-, arbeidsdelings- og konsentrasjonsmuligheter (SAK) blant utdanningene rådet representerer Identifiserte fokusområder for perioden: 1. Designforskning: Samarbeid og fokus på ph.d.-utdanning deriblant økning av antall ph.d.-plasser 2. Arbeidet med immaterielle rettigheter (IPR) kartlegge felles utfordringer og koordinere arbeidet med IPR Tiltak for å nå målet og å gjennomføre hovedsatsingsområdene: Gjennomføre en statusanalyse ved å kartlegge: o Studieprogrammer o Student- og søkertall o Ph.d.-studier og antall plasser o Forskningsprosjekter o Kunstnerisk/designfaglig utviklingsarbeid o IPR-problematikk knyttet til avklaring av rettigheter for ansatte, studenter og samarbeidspartnere Søke om SAK-midler for å utrede samarbeids-, arbeidsdelings- og konsentrasjonsmuligheter på bakgrunn av innsamlet grunnlagsmateriale gjennom kartleggingen. Formulere en argumentasjon som medlemmene kan bruke internt i sine institusjoner for å øke antall ph.d.-plasser på sin institusjon 2

3 Overordnet plan for perioden: Våren 2011: Møte og ekskursjon til Storbritannia: London, University of Reading og University of Loughborough. Hovedtema: designforskning. Høsten 2011: Møte ved HiOA. Hovedtema: godkjenning av fokusområder og handlingsplan for rådsperioden Effekt: Kartlegging og ph.d.- argumentasjon. Våren 2012: Møte og ekskursjon til Danmark (København). Hovedtema: designforsking (og IPR). Effekt: Søknad om SAK-midler til utredning av SAKpotensial. Ved godkjenning: start av eventuell utredningsgruppe. Høsten 2012: Møte ved medlemsinstitusjon. Effekt: evt. konkete SAK-tiltak. Våren 2013: Møte og ekskursjon til Finland (Helsinki). Ledervalg. Hovedmomenter fra diskusjonen: SAK-midler: Det ble kommentert at SAK-initiativer har mest suksess når de blir initiert nedenfra (ikke top-down). Eksempel: UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) der HVO er medlem (effekter: forskersymposia, opprettelse av forskerskolen Grieg International Research School). Det ble informert om at SAK-søknader som har administrasjonssamarbeid som mål, står sterkt. Eksempel på slikt samarbeid: SAK-prosjekt om administrasjonssamarbeid mellom KHiO, AHO og Musikkhøgskolen. Kartlegging: Profesjonsrådets medlemmer og observatører var meget positive til å gjennomføre den skisserte kartleggingen av rådets designutdanninger og kom med flere forslag: o Antall studenter per (UF-) ansatt o Utdanningenes rammekategorier o Opptakskrav og -prosedyre Man var enig i at kartleggingene måtte gjennomføres i en så enkel form som mulig, bl.a. fordi innhentingen og analysen av data i første omgang må gjennomføres uten tilføring av ekstra ressurser. Data som er tilgjengelig i DBH vil samles inn ved sekretær for rådet, annen data rapporterer medlemsinstitusjonene tilbake selv via et spørreskjema som sendes ut. Generell kommentar til SAK og designforskning: Viktig at fokuset i designforskningen (ph.d.-utdanning) rettes spesielt mot høgskolene som ikke har egne forskerskoler og dermed en større utfordring på dette feltet (dette vil også være viktig i SAK-sammenheng). Profesjonsrådet godkjenner fokusområder og handlingsplan for profesjonsrådsperioden Profesjonsrådet godkjenner innsamling av data i forbindelse med kartleggingen av rådets utdanningsinstitusjoner. Kartleggingskategoriene utvides om de foreslåtte punktene; antall studenter per (UF-)ansatt, utdanningenes rammekategorier og opptakskrav. 3

4 Sak 11/11 Planlegging av profesjonsrådsmøte våren 2012 Leder for profesjonsrådet presenterte forslag til vårens møte og ekskursjon til København i Danmark med besøk av følgende institusjoner: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Center for Designforskning (lokalisert ved Arkitektskolen) Dansk Design Center Hovedtema vil være bl.a. designforskning og organisering av denne i Danmark. Profesjonsrådet var enig i reisemålet og institusjoner som skal besøkes. Tilleggsforslag: Besøk på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Tidspunkt: Torsdag-fredag i uke 11 eller 12 i 2012 med ankomst kvelden før. (I uke 12 avholdes det eventuelt et møte i styringsgruppen for Center for Designforskning, nøyaktig termin er per d.d. ikke fastlagt ennå). Alle som har kontakter på noen av institusjonen rådet ønsker å besøke og andre tips (som hotell, restaurant osv.) sender disse med bakgrunnsinformasjon så snart som mulig til sekretær for rådet. Profesjonsrådet godkjenner ekskursjon våren Profesjonsrådet godkjenner reisemålet København i Danmark. Profesjonsrådet enes om uke 11 eller 12 som tidsrom for ekskursjonen. Representanter som har kontakter på ovennevnte institusjoner og andre tips sender disse med bakgrunnsinformasjon så snart som mulig til sekretær for rådet. Sak 12/11 UHR: Nominering til nivå 2 Det har ikke kommet inn noen endringer av publikasjonskanaler på nivå 2. Det ble kommentert at to tidsskrifter på listen over Arkitektur og design; Scandinavian Journal of Design History (nedlagt) og Byggekunst (erstattet av Arkitektur N) ikke lenger er i drift. Profesjonsrådet har ingen endringer av nivå 2-publikasjonslisten, men videresender varsel om nedleggelsen av to tidsskrifter til UHR. Sak 13/11 UHR: Karaktersamling 28. oktober 2011 Leder for profesjonsrådet refererte kort fra karaktersamlingen og trakk frem følgende: Karakteren E er ståkarakter og definisjonen skal derfor tilpasses (gjøres mer 4

5 positivt). Viktig at hele karakterskalaen brukes (jf. foredrag til Carl Henrik Gørbitz, UiO) Gjensidig bruk av UF-personale fra rådets medlemsinstitusjoner som sensorer i designutdanningene bør opprettholdes for å ivareta kvalitetssikring på feltet (jf tidligere vedtak i profesjonsrådet om hvorfor designutdanningene ikke er med i karakterrapporten) Som følge av informasjonen om karaktersamlingen, ble følgende diskutert: Karaktersetting: Diskusjon om bruken av bokstavkarakterer vs. bestått/ikke bestått Diskusjon om hvorvidt det gis tilbakemeldinger eller begrunnelser etter karaktersettingen Opptak: Profesjonsrådet diskuterte medlemsinstitusjonenes og andre designskolers ulike opptakskrav og hva som er fordelene og ulempene med de forskjellige variantene: opptaksprøve (mappe) vs. karakterer vs. blanding av begge vs. ingen krav og hva de enkelte variantene medfører Kort diskusjon om frafall fra designstudiene, hva det skyldes og hvor disse studentene går hen etterpå (noen studenter begynner f. eks. på HiOA for så å kvalifisere seg til opptak på kunsthøgskolene > positiv frafall) Forskjellige nivåer innenfor kull/klasser/kurs: Hvordan takle og håndtere forskjellige kunnskaps- og ferdighetsnivåer innenfor samme studentgruppe? Sak 14/11 Eventuelt Norsk Designråd: Representanten orienterte kort om såkalte næringslivsråd som alle designutdanninger i Norge skal opprette og der hun har fått ledervervet ved KHiO. Representanten stiller et generelt spørsmål til profesjonsrådet om det finnes en tydelig og spisset argumentasjon / synliggjøring av designkompetanse i forhold til verdiskaping i Norge ( designeffekt ) som kan brukes overfor bevilgende myndigheter som for eks. KD. Leder for profesjonsrådet inviterer Norsk Designråd til å presentere den grunnlagsdataen om designeffekten som Norsk Designråd sitter på for profesjonsrådet. Norsk Form: Representanten orienterte om Norsk Forms og Norsk Designråds prosjekt om fremtidig samarbeid eventuelt fusjon på grunnlag av regjeringens budsjettproposisjon 1 S for 2012 der det finnes en passus som omhandler det fremtidige forholdet mellom Norsk Form og Norsk Designråd. Begge stiftelsene jobber nå med mandatet for en slik utredning. Profesjonsrådet anbefaler stiftelsene å innhente tilbakemeldinger fra utdanningsnorge og evt. andre involverte i utredningsfasen. 5

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK.

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK. REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK 23. mars 2012, Kl. 09.00-14.10 Møterom Rådhuset Tilstede: Representanter: HiOA:

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 15.10.2010 kl. 10.00 15.30 Tilstede: Representanter: HiAk: HiBu: HiG: HiO HiVolda AHO: KHiO:

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London

VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Park Plaza Sherlock Holmes London 07.-09. mai 2014 Referat godkjent: 12/06/2014 VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09.

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO Møte nr. 4/11 Dato: 14. september 2011 Tid: 09.00 11.00 Sted: P46, rom 578 Tilstede: Hovedverneombud Ingerid Wefring (leder) Høgskolelærer Ellen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer