Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør"

Transkript

1 Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Planomtale med konsekvensutgreiing og ROS vurdering for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m. fl. Eldøyane Næringspark Sør, Stord kommune. Plan id Utarbeida av Forslagstiller Planomtale for Eldøyane Næringspark Sør_ Rev (2).doc Side 1 av 78

2 Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Rapport nr Rev: 4 Prosjektnamn Eldøyane Dato for Næringspark Sør revisjon: Tittel Planomtale for Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark, Plan ID Oppdragsgjevar/ Eldøyane Næringspark as forslagstiller Produsert av Internkontroll Eksternkontroll INGENIØR Ø JØRGENSEN Arealplanleggjar: Gro Fagerbakke Tesdal Tlf e -post Øyvind Jørgensen Plan Vest AS FORORD Eldøyane Næringspark as har sidan år 2000 utvikla Eldøyane til å bli ein stor og viktig arbeidsplass på Stord, med mange dyktige industri og teknologi-verksemder, som satsar både nasjonalt og internasjonalt. Utviklinga skjer i nært samarbeid med sentrale verksemder og offentlege myndigheiter. Eldøyane ligg strategisk til og har fleksible anlegg med variert industri, gode sjøområder og god infrastruktur. Bedriftene i næringsparken saman med sentrale verksemder i nærområda har stor kompetanse. Samla har Stord eit unikt industrimiljø der det er viktig å leggja til rette for vidare vekst og utvikling. Verksemder nyttar Eldøyane for gjennomføring av store og komplekse prosjekt der areal med tilgang til sjøareal med store vassdjup er ein føresetnad. Det er behov for meir areal til vidare vekst og til gjennomføring av framtidige prosjekt som set nye krav til anlegg på land og i sjø. Næringsparken kan sjå at dei treng leggja til rette for enda meir sjønært industriareal på Eldøyane sør, der djupneforholda i sjøen utanfor er ideelle for å gjennomføra prosjekt som krev areal på fjell og stor vassdjup tett inntil land. Det nye området kan bli nytta til ilandtaking av store konstruksjonar, og dette inneber tunge løft med kran og omfattande tungtransport. Konkurransen med innanlandske og utanlandske verksemder er sterk, og kontinuerleg utvikling av anlegg, teknologi og kompetanse er avgjerande for å vinna nye oppdrag. Ilandtaking av utrangerte offshorekonstruksjonar for demolering er i stor vekst. Større og større konstruksjonar skal takast i land etter ferdig bruk i Nordsjøen. Ei utvikling som skissert set store krav til sikkerhet for personell, bruk av utstyr og kontroll med Planomtale for Eldøyane Næringspark Sør_ Rev (2).doc Side 2 av 78

3 ferdsel. Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør Det er naudsynt å søka reguleringsendring for parkbeltet i industristrøk heilt sør på Eldøyane då dette område på 7,1 daa, som i dag er ope for ålmenta ikkje høver inn i dette industrimiljøet som tek hand om tungløft og tungtransport. For å koma til parkbeltet over land går einaste tilkomstveg gjennom eit over ein kilometer langt industriareal på 350 daa. Avstanden frå senterområdet av næringsparken til nærmaste støyfølsame busetting er ca. 550 meter mot vest, og ca. 600 meter mot nord. Arealet på 7,1 daa har ein senteravstand til nærmaste støyfølsame busetting som er ca. 700 meter mot vest, og ca meter mot nord. Arealet ligg også fritt ut mot fjorden, og ligg såleis gunstig til for industriutvikling med auka verdiskapning og fleire arbeidsplassar. Aktivitet som vert gjennomført på det nye arealet skal følgje dei same krava frå myndigheter som vert stilt til same type aktivitet andre stader på Eldøyane. Generelle krav og krav innan helse, miljø og tryggleik som myndigheter stiller til bedrifter som utøver aktivitet på Eldøyane må følgjast. Aktiviteten på Eldøyane har vært stor og aukande, og utsiktene er gode for perioden framover. Anlegg for fornybar energi har også vore vurdert. I 2012 vart det gjennomført eit forprosjekt som heite: «Nasjonalanlegg for bygging/samanstilling av offshore vindmøller». Fleire av dei store prosjekta som vert vurdert har behov for reguleringsendring av sørleg del av Eldøyane, og store prosjekt av denne type er ikkje mogleg å gjennomføra andre stader på Stord. Frå behovet oppstår og fram til gjennomføring av eit prosjekt er det ofte kort tid til tilrettelegging og opparbeiding av anlegg. Reguleringsmessige forhold som krev lang tid, må då vera på plass i god tid i forkant. Eksisterande reguleringsplan har vore eit viktig reiskap til å få til utvikling av dette sentrale industrimiljøet på Stord. No er tida inne for å fornya planen for Eldøyane Næringspark sør, slik at planen er i Euref kartsystem. Vedtatt plan er i NGO koordinatar. Planforslaget utløyser krav om konsekvensutredning/planprogram. Dette er avklart med Stord kommune. Konsekvensutredninga vil inngå som ein integrert del av beslutningsgrunnlaget og vil sikre at forhold knyta til miljø, samfunn og naturressursar vert inkludert i planarbeidet på linje med tekniske, økonomiske og tryggleiksmessige forhold. Planprogram har vore til offentleg ettersyn i samband med varsel om oppstart av planarbeid. Frist for merknader til oppstart og planprogram vart satt til 9. januar Krav til kva som skal utgreiiast i planomtale med ROS vurdering og konsekvensutgreiing går fram av planprogrammet, og det er ikkje kome merknader til plan som tilseier at ein må utgreia andre tema enn det som allereie er satt i planprogrammet. Planprogrammet vart vedtatt i forvaltningstyret Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør, med føresegner og planomtale med konsekvensutgreiing er i samsvar med vedtatt planprogram. Stord Versjon: Planomtale for Eldøyane Næringspark Sør_ Rev (2).doc Side 3 av 78

4 Innhaldsliste Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør 1 Innleiing Formålet med planen Bakgrunn for planen Målsetningar for planen Planprogrammet har satt standard for utgreiing Planområde Noverande forhold i planområdet Mål i kommuneplan for Stord kommune Kommuneplanen sin arealdel Eksisterande reguleringsplan Prosess og medvirkning Planprosess og framdrift Medverknad Merknader til oppstart av planarbeid Omtale av planområdet Lokalisering Topografi/grunnforhold Infrastruktur Landskap og arealressursar Naturmangfald Kulturminne/ kulturmiljø Eigedomsforhold Forslag til plan for Eldøyane Næringspark Sør Bygningar og anlegg Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilstøytande strandsone Omsynsoner Verknader/ konsekvensar av endring av plan Planlovens krav til konsekvensutgreiing Metode Utgreiingstema Oppsummering Konklusjon Planomtale for Eldøyane Næringspark Sør_ Rev (2).doc Side 4 av 78

5 1 Innleiing Formålet med planen 1.1 Bakgrunn for planen Reguleringsplan for Eldøyane (R ) har fungert i mange år. Den vart godkjent den og har etter den tid hatt 3 endringar (i 2003, 2005 og 2007). Grunnen for at ein vil i gang med nytt planarbeid for dette industriområdet no er at det er stor aktivitet, og det er naudsynt å leggja til rette for vidare vekst med nye etableringar, nye prosjekt, god konkurransekraft, større verdiskapning og fleire arbeidsplassar. For å få dette til, er det blant anna naudsynt å kunne endra status for arealet som er regulert til parkbelte i industristrøk, sør på Eldøyane. Bildet over viser det aktuelle parkbelte i industristrøk. Det er fleire grunner for at Eldøyane Næringspark as ynskjer å gjera denne endringa: 1. Styrke industrisatsinga i Stord kommune gjennom å sikre store verksemder meir sjønært areal på land og med djupt sjøareal nært land, med mogelegheit for å byggja industrikaiar eller andre konstruksjonar. Dette vil styrka konkurransekrafta gjennom større fleksibilitet og utvikling/tilpassing av industrianlegg, og verksemdene kan ta på seg oppdrag dei elles ikkje ville kunne ta. Sør og søraustleg side av Eldøyane skil seg ut med brådjupe, og slik mogeligheit kan vera avgjerande om oppdrag kan gjennomførast på Stord. 2. Sikre at ein kan stenge av områder med gjerde og at industriområdet ikkje skal brukast til rekreasjonsstad. Aktiviteten på Eldøyane krev stort fokus på helse, miljø og tryggleik. Side 5 av 78

6 3. Sikre at større område i sjø og sjøkant kan nyttast til industrirelatert næring i sjø og land, utan at ein må søke om dispensasjon frå reguleringsplanen. 4. Sikre Stord kommune eit meir oppdatert reguleringskart med Euref koordinatar, som er ein fordel i alle søknader om løyve. 1.2 Målsettingar for planen Målet med planen er å få ein meir framtidsretta plan, som kan styrka verksemder og sikra Stordsamfunnet gode, trygge og konkurransedyktige arbeidsplassar. Det medfører utviding av område i sjø regulert til næringsområde i sjø, samt endra status for arealet regulert til parkbelte i industristrøk på Eldøyane sør til kontor/industri. Det er også eit mål å kunne få ein plan som gjer det mogleg å utvida Stord kommune si hamn, i eit område med større avstand til bustadområder. 1.3 Planprogrammet har satt standard for utgreiing Det er vedtatt eit planprogram for Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 mfl. Eldøyane Næringspark Sør. I planprogrammet er formålet med planarbeidet å avklare rammer og premisser for den vidare prosessen bestemt Vidare er planprosessen med fristar og opplegget for medverknad avklart. Aktuelle tema og spørsmål som skal vurderast er avklart. Planprogram er lagt ved som vedlegg til plan. Side 6 av 78

7 1.4 Planområde Planområdet er på Eldøyane, sentralt i Stord kommune. Figur 1: Oversiktskart som visar område rundt planområdet (kjelde: kart gule sider) Plangrensa følgjer ikkje same grense som vedtatt plan for heile Eldøyane. Planområdet er avgrensa til å omfatta den sørlegaste del av Eldøyane. Avgrensinga følgjer formålstrek rundt fylkesveg 59 som ender i ein snuplass på Eldøyane. Planområdet går lenger ut i sjø i retning sør og aust, men ikkje i retning vest. Side 7 av 78

8 Plangrense for «Detaljregulering for gnr./bnr. 44 /240 m.fl. Eldøyane Næringspark sør, Stord kommune» som vart annonsert I planprosessen kom det fram at det er eit område i grense til planområdet vest på Eldøyane som er eigd av SKL, som burde vera med i plan då dette området ikkje har rett formål etter eksisterande plan. Då dette området er tatt med i plan er planområdet utvida til å vera 1062,7 daa. Side 8 av 78

9 2 Noverande forhold i planområdet. 2.1 Mål i kommuneplan for Stord kommune. I kommuneplanen for Stord kommune går det fram at kommunen har som målsetjing «å skapa minst 250 nye arbeidsplasser per år» «høg samfunnstryggleik og beredskap samt vera ein trygg og god kommune å arbeida, bu og opphalda seg i» «eit inkluderande samfunn med tilhøve for gode oppvekst- og levekår for alle. Universell utforming er grunnlag for deltaking og aktivitet.» «vera ein attraktiv kystby og det naturlege senteret i regionen.» «vera ein leiande kommune i å tilby stabile og forutsigbare rammer for næringslivet.» «ha god infrastruktur som styrkjer kommunen som regionalt senter innan næring, forsking og utvikling (FoU), offentlege tenester, helse, kultur, m.m.» «ha gode tilbod innan tenester, utdanning og opplevingar som gjer Stord attraktiv for folk og verksemder. I kommuneplanen er det vidare sagt at «Kommunen må vera aktiv i rolla samfunnsutviklar for å skapa ein attraktiv kystby med eit robust og livskraftig lokalsamfunn.» «Kommunen må halde fram med å stimulera til ei utvikling som sikrar eit breiare næringsliv, slik at ein vert mindre sårbar for svingingar i offshoreindustrien.» Side 9 av 78

10 2.2 Kommuneplanen sin arealdel Utsnitt frå kommuneplanen. I kommuneplanen kan ein sjå at det er eit større areal i sjø som er markert med skravur for framtidig industrihamn (IH). Fiskeområde (F) er lenger søraust. Mellom dei to områda er det kombinert formål i sjø. Side 10 av 78

11 2.3 Eksisterande reguleringsplan Utsnitt av eksisterande reguleringsplan for Eldøyane, med plan id R Kart tatt frå Fonnakart. Side 11 av 78

12 3 Prosess og medvirkning 3.1 Planprosess og framdrift Oppstartsmøte for planarbeid vart haldt Det vart sendt prinsippsøknad om oppstart av planarbeid Forvaltningsstyret har godkjent prinsippsøknaden om oppstart av planarbeid i sak 34/14 i forvaltningstyret , og rådde til at det kunne meldast oppstart av planarbeidet. Varsel om oppstart av planarbeid med krav til konsekvensutgreiing og offentleg ettersyn av planprogram vart varsla ved brev og annonsert i Sunnhordland Framdrift for plan og planprogram: Planforslag med konsekvensutreiing til 1 gangshandsaming: augst/sept.2015 Planforslag med konsekvensutreiing til 2 gangshandsaming: november 2015 Vedtak av plan i forvaltningstyret og kommunestyret: desember Medverknad Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven sine krav til informasjon og medverknad. Naboar, vellag, offentlege instansar er sikra informason ved varsel av oppstart av detaljregulering og ved offentleg ettersyn av forslag til reguleringsplan. Det er halde fleire møte undervegs i prosessen, blant anna med Stord kommune, Kværner Stord as, Stord hamnestell, Stord vatn og avlaup KF og Kystverket. Alle naboar er invitert til informasjonsmøte, men ingen kom til dette møte. Dette vart gjort i perioden då planprogrammet var til offentleg ettersyn. Invitasjonen vart gitt i brev til naboar i samband med varsling av planarbeidet. Det er gjort intervju av Stord Hamnestell og Kværner Stord as som begge har positiv merknad til planoppstart då dei har eit behov for at planen vert endra. Eldøyane Næringspark har hatt møte med vellag undervegs og er opptatt av å halde ein god dialog. 3.3 Merknader til oppstart av planarbeid med planprogram. Det er kome 4 stk. merknader/uttalar til planarbeidet der det vart varsla at det vert planprogram og konsekvensutredning. Merknadane til planprogram er kommentert i planomtalen. Det var frå Statens vegvesen, Per Gunnar Lund med naboar, Fag- og utviklingssjef VA i Stord vatn og avlaup KF og Stord Hamnestell, Desse er oppsummert og kommentert under. Statens vegvesen, brev datert : «Eldøyane næringspark er tidlegare regulert (planid R ) og har reguleringsføremål forretning/kontor/industri og vegsystem. Det er også tilrettelagt for industriområde i sjø og hamn/småbåthamn. Området er i stor grad ferdig utbygd. Deler av planområdet skal no fornyast og det skal leggast betre til rette for industri i sjø, og det er trong for djupvasskai og lagring av tunge store konstruksjonar. Det er tilrettelagt infrastruktur til og i området. Ein må sjå på støy i høve til ikringliggande bustader. Statens vegvesen har elles ingen merknader til reguleringsplanarbeidet. Side 12 av 78

13 Kommenar Støyforhold er utgreidd i utgreiningstema nr. 7. i kap Det er gjort støymålingar på Eldøyane som viser at aktivitetar på Eldøyane er i periodar støyande. Det er laga støykart både for natt og dag. I denne går det fram at Stord Hamn Eldøyane eigd av Stord kommune og drifta av AS Stordbase, er den største støykjelda for bustadane på Eldøy og friområda på Hybelsneset. Støyrapporten er utabeida av Multiconsult as for Eldøyane Næringspark, og er datert Støyen frå vegen er ikkje stor, men det er gjort ei vurdering av denne også. (Sjå Vedlegg K. vegtrafikk.) Per Gunnar Lund med naboar, brev datert «Støy og anna forureining frå Eldøyane Industripark er økende i takt med økt aktivitet og dette er merkbart for oss som er nære naboer til virksomhetene. Når det skal utarbeides konsekvensutredning er det derfor en del saker vi naboer vil ha besvart. 1. Naboer er nevnt i planprogrammet, men det er ikke definert hvem disse naboer er. Støynivået vi opplever i dag er definitivt så høgt at vi her i Kårevik sør opplever oss som naboer. 2. Støysonekart må derfor etableres i h.h.t. TA-2115, eventuelt andre relevante retningslinjer/forskrifter (for eksempel EU`s støydirektiv, WHO`s retningslinjer etc.) da vi gjennom uoffisielle støymålinger har konstatert støynivåer og impulslyder langt over tillatt støy i støysensitive områder. (Flere beboere har soverom nærmest Eldøyane). Her bør også menneskelige faktorer ved bruk av for eksempel vinsjer og kraner tas med i betraktning og danne grunnlaget for et program for reduksjon av støyproblemet vi opplever i dag. 3. Konsekvensene som er indikert i Planprogrammet indikerer at det er snakk om etablering av ny havn. 4. Vi ser at støyretningslinjen indikerer at i tilfeller der støykravene blir overskredet, kan det benyttes innendørs støygrenser kombinert med at anleggseier/tiltakshaver bekoster nødvendig støyisolering og ventilasjonstiltak. Støymåling vil identifisere kilde. 5. En del av arealet i Kårevik som er berørt er regulert som Fellesareal og Friareal med grillplasser og båthavn. Disse områdene må også vurderes i forhold til støy og annen forurensing. I tillegg vil stor trafikk av store fartøyer skape vesentlig større bølger fra manøvrering fra andre retninger enn det vanlige vær og vind har skapt så langt. 6. Det må settes nattkrav til virksomheter på kaianlegg, produksjonsanlegg og lagerområder. Det foregår nattarbeid allerede som inkluderer både platearbeid, sveising, trykkprøving, vinsjing og andre aktiviteter i havneanlegget som altså er en kombinasjon av mekaniske virksomhet og havn. Det er tidsvis plagsomt mye eksos fra båter ved kai. 7. Sitat planprogrammet: «Fleire av dei store prosjekta som vert vurdert har behov for reguleringsendring av sørleg del av Eldøyane, og store prosjekt av denne type er det ikkje mogleg å gjennomføre andre stader på Stord.» Hvilke alternative lokasjoner for nasjonalt anlegg for «offshore vindmøllemontering» er vurdert? Hvor er disse og kva er spesifikk grunn til at disse ikkje er aktuelle? Side 13 av 78

14 8. Sitat Planprogrammet: «Deler av området vil bli nytta til lagring av store konstruksjonar, og dette inneber tunge løft med kran og omfattande tungtransport». Som naboer vil vi vite hva dette innebærer for oss. 9. Sørøytånå har i generasjoner vært yndet fiskeplass for fritidsfiskere på grunn av den særs gode tilgangen på fisk. I hvilken grad vil en utbygging til kaianlegg påvirke fiske og det marine mangfold i området? 10. Det må etableres fremdriftsplan for land-strøm anlegg for båter. 11. Fylkesvei 59 dekker over halve avstanden til fiskeplassen på Sørøytånå og vil uansett ikke kunne stenges for allmenn ferdsel. 12. Grøntanlegg som skjerming mot boligområder var en gang et viktig poeng i arealplanen. Slike tiltak ser ut til å være helt borte fra framtidige planer. Vi vil gjerne vite hvorfor dette behovet ikke lenger er tilstede. Kommentar: 1. I kap. 6.3 utgreiingstema nr.7 støyforhold, går det fram at bustadområda vest for planområdet er dei som vert påverka av støy frå aktivitetar på Eldøyane. Bustadane i Kårevik sør er der vurdert. Det var gjort ei støyvurdering av Multiconsult i I samband med planarbeidet, er planen blitt utvida til å kunna seia noko om støy i framtida også. Det er laga støysonekart for dagens aktivitetar for dag, natt og helg samt framtidig dag, natt og helg. Ut frå desse støysonekarta kan ein sjå at aktivitetar i Stord hamn sitt område utanfor planområdet gir den mest sjenerande støyen. 2. Det er laga støysonekart med støy frå sørspissen av Eldøyane. Ein kan sjå av støysone karta at dette vil gje liten støy for bustadene i Kårevik og Eldøy, då støykilda er lengre frå bustadområda. Avstanden til desse eigedomane frå parkbeltet er nesten dobbel så langt som frå den største støykjelda som vert utført i Stord Hamn Eldøyane. Kværner Stord as har orientert oss om at «offshorekonstruksjonar» vil bli tekne på land sør på Eldøyane og at arbeidet med hogging vert utført når konstruksjonane er frakta vidare over land til hoggeområdet (demolerings-området) på austsida av Eldøyane. Kværner Stord har som mål å vinne kontraktar innan demolering. Store prosjekt kan takast på land sør på Eldøyane og transporterast vidare til demoleringsanlegget. Å ta i land eit stort dekk (eller ein annan stor konstruksjon) kan ta mellom 2-4 dagar. 3. (svar på 3, 4, 5 og 6). Ein kan etablera ny kai i området som er regulert til industri og til kontor/industri. Det går fram av 3.3 og I forslag til plan er det vidare regulert eit område til byggje- og anleggsformål for hamn/kontor/industri og eit område for hamn i sjø utanfor dette. Stord kommune ynskjer å kjøpe areal for å kunne utvida hamna mot sør. Det er mindre sjenerande støy for bustadfelta frå ei utvida hamn mot sør enn frå eksisterande hamn fordi avstanden til bustadfelt vert større. Det er få skip i dag som kan nytte landstrøm, men dette kan bli eit framtidig opplegg dersom anlegg vert bygd ut på land. Utvikling av Stord Hamn mot sør kan reknast å vera eit avbøtande tiltak i forhold til støy. Side 14 av 78

15 Eldøyane Næringspark forureinar ikkje sjølv det ytre miljø då aktiviteten til verksemda er utleige og sal av eigedom. For at brukarane av områda gjeld føresegna i h.t 2.1: «Bustadområda og rekreasjonsområder vest for planområdet skal skjermast mot støy etter gjeldande statlege retningsliner for industristøy. Område kan ikkje takast i bruk til ny verksemd som krev støyskjerming før dei aktuelle aktivitetane er støyskjerma. Støyskapande aktivitet skal i størst mogleg grad føregå innandørs i støyisolerte hallar. Støyskapande aktivitetar skal i størst mogleg grad lokaliserast slik at dei vender bort frå bustadområda i vest. Skip i hamneområdet skal så langt det er praktisk mogleg vera tilkopla landstraum om natta (kl. 22:00 06:00).» Denne føresegna er utarbeida i samband med tidligare planarbeid for heile Eldøyane, og alle verksemder på Eldøyane er i samband med etablering klar over dei krav som gjeld i forhold til støy. Det som er nytt i føresegna er følgjande tilføying: «og rekreasjonsområder vest for planområdet» Støyen som de opplever i dykkar nabolag kan me sjå i støysonekart at er i hovudsak frå hamneområde i sjø og hamneområde på land som er utanfor planområdet for Eldøyane Næringspark sør. Det er krav i plan som omhandlar nattarbeid og støy. Denne er streng og innafor offentlege krav. Bedriftene på Eldøyane søkjer alle å handheve støykrav. I samband med planendringa vil det bli sendt ut nytt informasjonskriv som omhandlar bedriftene sine krav vedr støy. 7. Stordbase har som mål å montera og utrusta offshore vindmøller på Eldøyane. Selskapet skal innan kort tid gje tilbod på eit slikt oppdrag med Eldøyane Sør som byggjestad. God kompetanse og veleigna anlegg på land og i sjøen gjer dette mogeleg. Dersom Stordbase vinn oppdrag kan dette bli starten på eit nytt og langsiktig satsingsområde på Eldøyane. Det er planar om å bygga ut mange felt med til saman fleire tusen vindmøller dei neste åra i Nordsjøen. I ein omstillingsprosess med satsing på fornybar energi er det viktig at me på Stord legg til rette for å kunna vinne slike framtidsretta prosjekt. 8. Dersom vi lykkast med vidare industrisatsing vil naboar til Eldøyane merke auka aktivitet eller oppretthalden aktivitet. Det kan bli fleire hallar og fleire bygg. Dette kan endra utsikten for dei som ser mot Eldøyane. Plan Vest har utarbeida ein illustrasjon som viser korleis området kan bli sjåande ut ved montering av vindmøller samstundes som det er bygd fleire hallar og det er bygd utvida hamneområde. Denne er vist i eigen teikning, men er også i deira rapport som omhandlar landskap og estetikk. Viser elles til svar til spørsmål 3,4, 5 og Eldøyane Næringspark er klar over at det i sjøen utforbi Eldøyane Sør er ein god fiskeplass. Det er laga ein eigen rapport som omhandlar fiske frå land og konsekvensar for friluftslivet på Stord. 10. Denne merknaden som omhandlar framdriftsplan for landstrøm, gjeld truleg Stord hamnestell sin eigedom på Eldøyane som er utanfor planområdet. Det er ei omfattande utfordring å få landstraum til store båtar. Store suplybåtar må ha motoren i gang, då det er energikrevjande teknisk utstyr og elektronikk om bord. Det er ingen hamner i Norge som har kapasitet til å gje landstrøm til slike store båtar per dags dato. Med tida kan dette endra seg og då kan hamna vera klar til å tilby slik løysing. 11. Fylkesveg 59 vil ikkje bli stengt av med port. Det vil heller ikkje dei regulerte vegane. I Side 15 av 78

16 plan kan de sjå at det ikkje er regulert veg fram til sørspissen av Eldøyane. I område regulert til GKB3 og GKB4 er det aktuelt med port. Denne vil vera stengt i periodar. Dette ved omsyn til helse, miljø og tryggleik. 12. Grøntareal som skjerming mot bustadområder har i tidlegare planprosessar ikkje vore aktuelt i område for kontor/industri. I 2002 var det eit ynskje frå Stord kommune at ein skulle ha eit grøntområde eller parkbelte i industristrøk som skjerma industriområdet for innsyn. Det skulle vera ein buffer mellom sjø og industri. Industriverksemda på Eldøyane var ved oppstart ikkje så omfattande som den er i dag, og ein såg ikkje kva HMT-konsekvensar det medfører når ein opnar for at det skal vera opent for ålmenta gjennom industriområdet, for å kunne nytte sørleg del av Eldøyane til fisking frå land. Parkbeltet vart gjort mindre i 2007 i samband med tilordning for demolerings- anlegget på Eldøyane. I tillegg til behov for å avgrensa persontrafikken i området er det og behov for meir industriareal og meir sjøline med brådjup. For vidare utvikling av Eldøyane, og for å ha god fleksibilitet og god sikkerhet i prosjektgjennomføring, er det naudsynt å endra parkbelte til kontor- og industriformål. Fag- og utviklingssjef VA i Stord vatn og avlaup KF, Viser til lysing på Stord kommune si heimeside om høyring for detaljregulering av Eldøyane sør. Stord vatn og avlaup KF har fylgjande merknad: Det ligg kommunalt vatn inn til området. Det lyt avklarast om vår vassforsyning har kapasitet til den regulerte aktiviteten. Det er ikkje offentleg avløpsanlegg på Eldøyane per i dag. Stord vatn og avlaup KF ser for seg at området i framtida vert kopla til offentleg avløpsnett. Næraste avløpsanlegg vil vera Kårevik, og det lyt såleis setjast av plass innan det regulerte området til framtidig pumpestasjon for spillvatn frå Eldøyane til Kårevik (truleg sjøleidning). Det lyt i reguleringsprosessen avklarast med Stord vatn og avlaup KF kor stor tomt som skal setjast av til pumpestasjon. Vidare skal alt nytt avløpsnett på Eldøyane byggjast etter Stord kommune sine tekniske krav sidan området i framtida skal tilkoplast kommunalt avløpsverk. Lukke til med reguleringsarbeidet! Kommentar: Som følgje av merknad til plan vart det halde eit møte med Stord vatn og avlaup KF den I møtet vart det bl.a. avklart at det ikkje var endring av formål frå parkbelte i industriområde til formål kontor/industri som var årsak til merknaden. Det vart vidare avklart at ein ikkje trong regulere den endelege plassering av eit ev. framtidig pumpehus for spillvatn. Det vart gjort ei lita endring i føresegna for å tilpassa eit ev. framtidig behov. Det er som følgjer: «3.5 Anlegg og drift av vatn og avlaup I områda BKB1, BKB», BKB 3, BKB4, GI1 og GI2 kan det byggjast ut med reinseanlegg/pumpeanlegg for avløp- og prosessvatn og tilhøyrande anlegg/innretningar. Ved plassering av slike anlegg skal det takast omsyn til industriutvikling av området.» Side 16 av 78

17 Stord Hamnestell, Det at det ligger industrirelaterte konstruksjonar plassert i sjø over lengre tid på Eldøyane, har ingen ting å sei for seglingsleia. All maritime konstruksjonar som er plassert i sjø er merka med lys. Dette er eit område som blir brukt som lagringsplass i sjø. Nyttetrafikk og persontrafikk i sjø blir ikkje hindra av det nye industriområde. Kommentar: Me takkar for tilbakemelding på dette. Ein er alltid forplikta til å ha lys på konstruksjonar som er plassert i sjø. Side 17 av 78

18 Då planprogrammet var til høyring og planarbeidet vart varsla starta kom det 4 nye tilbakemeldingar sendt til Stord kommune. Det var frå Stord hamnestell, fylkesmannen i Hordland, Kværner Stord as og Stordbase. Ingen av merknadane omtala planprogrammet men gjaldt det vidare arbeidet med planarbeidet. Stord Hamnestell, e-post Kommentar: Då det seinare vart diskusjon om ein hadde nok areal regulert til ferdsel i sjø, vart det seinare gjort intervju av Hamnesjefen i Stord kommune. Dette er lagt ved for å belyse planen om areala i sjø. Det er også haldt møte med Kystverket, og møtereferat frå det møte er lagt ved planen for å belysa deira standpunkt i saka sjølv om dei ikkje innleiingsvis kom med merknad til saka. Takkar også for at me kunne få gjera eit intervju for å innhenta meir kunnskap rundt trafikkbildet i sjø. I planprosessen er det kome førespurnad om å endre planen slik at Stord kommune kan kjøpe areal til utviding av Stord Hamn Eldøyane. Formålet er då endra til byggje- og anleggsområde for hamn/kontor/industri( BAA). Side 18 av 78

19 Fylkesmannen i Hordaland, E- post Kommentar: I kommuneplan går det fram med skravur at gjeldande plan for Eldøyane skal gjelde. Det gjer at når me går i gang med planarbeid vart det krav om konsekvensutredning. Innleiingsvis var det berre snakk om endring av 7,1 daa som skulle endrast. Det er mindre enn kravet om konsekvensutredning etter vedlegg. I Planer som alltid skal konsekvensutredas punkt 1. Då Side 19 av 78

20 det der går fram at det skal vera over 15 daa. I planprosessen har ein kome til at det vil vera hensiktsmessig å utvide område for kontor/ industri lenger nordaust også. Dette er endring på 9 daa. Det gjer at det er krav om konsekvensutreiing uavhengig av kommuneplanen. De ber om at me gjer ei vurdering av folkehelseperspektivet. Då dette er eit industriområde med tungindustri, har me vurdert det slik at helse, miljø og tryggleik for arbeidsfolk innafor planområde må vera sentral å vurdera. Det er også støyforhold, då planområde er ca. 700 meter frå bustadområde. I konsekvensutreiinga går det fram at forholda i forhold til helse, miljø og tryggleik vil bli forbetra då ein vil få mindre farlege arbeidsopperasjonar off shore. Det vil også bli betre i forhold til samfunnstryggleik, sidan dagens einaste tilkomst til parkbeltet i industristrøk er via industriområdet. Dette er omtala i vedlagt konsekvensanalyse for friluftsliv. Det er allereie mykje støy frå industrien i og ved planområdet. Industriområdet er i gul og raud støysone. Det er viktig at ein får mest mogleg av arbeidet som er støyande innandørs, og at det vert gjort tiltak ved støykilda. Planområdet er planert med grus alle stadar der det ikkje er regulert til parkbelte i industristrøk. Det gjer at naturmangfaldet og landskap i planområdet i hovudsak er vurdert i parkbeltet i industristrøk. Det er laga 3D landskapsmodell av vår arkitekt som visar korleis landskapet vil kunne bli ved planering av heile parkbeltet. Me har også etter råd frå Stord kommune fått ein ekstern landskapsarkitekt hos Plan Vest til å vurdere landskapet ut frå verdi og omfang. I konklusjon i konsekvensutredning går det fram at det er noko negativt om ein fjernar parkbeltet i industristrøk, men at det i nasjonal samanheng vil vera av stor verdi. Tiltaket vil gje mykje betre vilkår for industri og sikre/skape arbeidsplassar. Det gjer at ein bør kunne tillate denne endring av plan. Side 20 av 78

21 Kværner, brev Side 21 av 78

22 Kommentar Me takkar for at de tok dykk tid til å ha eit intervju, for å belysa aktivitetane som utgjer ein tryggleiksrisiko. Intervju er vedlagt planomtale slik at politikarar og de som skal ha planen tilsendt ved offentleg ettersyn får sjå dykkar standpunkt i saka. For utanforståande er det ikkje like lett å sjå nytten av å få ein djupvasskai og kva positive konsekvensar dette har for helse, miljø og tryggleik (HMT i bedriftane). Heller ikkje dei positive konsekvensane det er å ha konkuransefortrinn, slik at ein kan vinne oppdag. Me har tru på at intervjuet som er vedlegg til plansaken, belyser dette godt. Takkar også for oversendt konsekvensanalyse som var spesielt nyttig informasjon for området sjø og sjøbotn. Stord base, 14. mai 2014 Side 22 av 78

23 Kommentar. Takk for innspel til plan. I forslag til plan er det foreslått å regulere det aktuelle området frå å vera parkbelte i industristrøk til kontor/industri slik som dei tilgrensande areala. Takkar også for at me får nytte dykkar illustrasjonar som visar dykkar plassering av off shore vindmøller, som Statoil vil få montert i nær framtid. Side 23 av 78

24 4 Omtale av planområdet 4.1 Lokalisering Eldøyane er i nasjonal samanheng eit svært viktig næringsområde. Og det ligg sentralt på vestlandet. Kart som visar lokaliseringa av Eløyane Næringspark ( Kjelde: Eldøyane Næringspark si nettside ) Frå Stord er det kort reisetid til Haugesund, Stavanger, Bergen, Kvinnherad, Bømlo, samt til øvrige Sunnhordlands-kommuner. Eldøyane ligg sørvest for Kjøtteinen der Kværner Stord as held til. Det er kort veg til Leirvik og til Heiane på Stord. For å kome til Eldøyane kan ein kjøre frå E39 ta av mot Langeland ved Fv 59. Fylkesvegen fører heilt fram til Eldøyane. Fylkesvegen er vist som gul strek og er markert med nummer 59 i kartet under. Side 24 av 78

25 4.2 Historia til Eldøyane næringspark Eldøyane Næringspark as vart oppretta På den tid var ikkje området frådelt, og Eldøyane Næringspark as eigde 44/240 som var hovudbruket. Då dette vart kjøpt, var det ingen som hadde forutset at dette skulle bli ein arbeidsplass for over 50 industribedrifta. Eigarane av Eldøyane Næringspark er: Eidesvik Invest AS, NorSea Group AS, Kværner Stord AS og Aker Solutions MMO AS. Eldøyane Næringspark ynskjer å utvikla Eldøyane til framtidas næringsarena i Sunnhordland. På nettsida til Eldøyane Næringspark går det fram at «Eldøyane Næringspark samarbeider tett med myndigheter og næringslivet, og deltar aktivt i utvikling av ny næringsvirksomhet. Vi forventer flere nyetableringer, økt verdiskaping og mange nye lønnsomme arbeidsplasser på Eldøyane de kommende årene.» Like viktig som nyetablering er å gjera vekstforholda for dei eksisterande bedriftane på Eldøyane betre. Kværner Stord as har ein eigen avdeling som driv med demolering på Eldøyane. Konstruksjonar frå Nordsjøen som ikkje kan nyttast lenger off shore må takast i land for gjenvinning av stål bl.a. Bildet under viser når ein har fått kranlektaren Saipem med levering av off shore konstruksjon på austsida av Eldøyane. Side 25 av 78

26 Saipem i aksjon i Det er sterk konkurranse om nye demolerings-oppdrag frå andre verksemder i Norge og i utlandet, og fleire verksemder legg til rette for oppdrag som kjem. Mange store dekk og andre store konstruksjonar skal takast i land dei neste åra for hogging. For å få desse konstruksjonane sikkert i land må ein nytte store kranelektarar, og det er krav til anlegg med stor djupe tett inntil land. Det er såleis viktig å gjennomføra reguleringsendring til område BKB4. Slike store kontraktar vil vera av regional viktigheit og stor positiv omfang. Stordbase er ei sentral og viktig verksemd på Eldøyane og arbeider aktivt med å få kontraktar for montere og utrustning av hav-vindmøller på Eldøyane. For å kunne vinne kontraktar må dei kunne nytte område i sjø tett inn til sine område på land. Det er laga teikningar for som visar korleis vindmøller kan stå ved montering. Side 26 av 78

27 Plassering av off shore vindmøller. Snitt som viser korleis Saipem kan verte nytta ved montering av vinger på vindmølla før konstruksjonen vert satt ut i sjø... Side 27 av 78

28 Oppdrag med montering av offshore-vindmøller vil medføra mange nye arbeidsplassar dei komande åra innan fornybar energi. Område BKB4 har stor verdi for å kunna vinna vindmølle-oppdrag, utan dette arealet er det ikkje tilstrekkelig plass til sammenstilling og utrustning på Eldøyane. 4.3 Topografi/grunnforhold Terreng på land For å utvikla Eldøyane til å bli eit sentralt nærings-/industriområde med stor vekst har det etter kvart som det har vært nødvendig blitt opparbeida nytt areal på land og med utfylling i sjø. Fleire bygg er blitt ført opp og fleire verksemder har kome til. Storparten av Eldøyane er på kote + 3 m.o.h. I parkbelte i industriområde sør på Eldøyane er det bratte fjellknausar mot sjøen og med ca. 5-8 meter skjering mot industriområdet for kontor/industri. Grunnforholda i området er fast fjell der det tidlegare var øyar, og anna areal består av steinfyllingar. Side 28 av 78

29 Terreng i sjø Sør for Eldøyane er det brådjupt, og ein kjem fort ned på kote -50. På vest og aust sida er det grunnare. Eldøyane er eit unikt næringsområde i nasjonal samanheng grunna den lange sjølina og områder med brådjup tett opp til land i industriområde. I samband med forprosjektet «Nasjonalanlegg for bygging/samanstilling av offshore vindmøller» gjekk det fram at for å produsere fundamenter til vindmøller er det viktig at ein mot land har vassdjup opp til 100 meter. Det forutset tilsvarande vassdjupne eller meir for å kunne ferdigstille fundament og å setja saman fundament og øvre struktur. I samband med endring av reguleringsplanen i 2005 der ein reduserte parkbeltet i industristrøk, var det same behovet Kværner Stord as hadde. Dei trengte djup kai med ekstrem sterk kai (på fjell), for å kunne ta på land store plattformer for hogging og gjenvinning. No 10 år etter er dette vel så aktuelt og viktig å tilretteleggje for. I framtida vil det bli mange store oppdrag for demolering. Større og større plattformar skal til land for gjenvinning. I framtida vil det bli mange store hoggeoppdrag med krav til spesialanlegg på land og i sjø. Side 29 av 78

30 Fiskeri Det er laga kart som viser områder med fiskeri. Lilla område i kartet er områder der det er oppgitt at det har vore gjort yrkes-, fritids- og eller turistfiske. Fiskeplasser er ressursområder og data blir samlet inn av Fiskeridirektoratets regionskontor basert på intervju med i hovedsak fiskere. På nettsida Avinet.no går det fram at data frå nye fiskeområder vert satt inn kart etter dei er registrert og kvalitetsikra. Då området er laga før siste utfylling i sjøen ved Eldøyane, og er ført inn mot Kjøtteinen som er eit industriområde i sjø, bør kartet bli oppdatert og kvalitetsikra på ny. Ein kan sjå at aust- og sørside er registrerte fiskeplassar hos Fiskeridirektoratets regionskontor. Kjelde. I kommuneplanen til Stord kommune er ikkje dette området satt av til fiskeområde. Side 30 av 78

31 Hovudled i sjø Kartet under visar kor hovudferdselsåra i sjø går. Raud stipla strek nærast Eldøayne visar trase for ferje mellom Skjersholmane- Ranavik. Stipla raud strek lenger sør, er trase for hurtigbåt mellom Skjersholmane og Vik på Borgundøya. Hovedled rundt Eldøyane. Kjelde: Kystverket.no. Hovedled rundt Eldøyane. Kjelde: Kystverket.no. Side 31 av 78

32 Riggområde rundt Eldøayne/ ankringsområde Kartet visar godkjent ankringsområder aust for Eldøyane. Foreløpig dekning for dette datasettet er Kystverket Midt-Norge. Ved ankring i dette området vil ein vera i konflikt med ferjelei Skjersholmane - Ranavik. Kystverket ynskjer minst mogleg ankring der, og ser helst at det vert gjort over ein kort periode med god varsling og merking. Godkjent riggområde i sjø. Side 32 av 78

33 4.4 Infrastruktur På Eldøyane er det infrastruktur som fylkesveg, internvegar, og interngangvegar, vatn- og avlaup, reinseanlegg, høg- og låg straum, belysning og gass. Området er svært godt tilrettelagt for kontor og industri. Alle vegar på Eldøyane er dimensjonert for lastebilar. I praksis betyr dette svingradius i kryss mellom R = 10 og R = 15, og vegar med vegbredde mellom 6 og 7 meter. Kartet over visar eksisterande eigedommar, og vegar fram til desse. Side 33 av 78

34 4.5 Landskap og arealressursar Landskapet på Eldøyane har forandra seg mykje etter at det vart vedtatt at dette skulle vera ein av dei viktige industriområda i Stord kommune. Det som no er ei halvøy var tidlegare tre øyer. Husøy, Storøy og Sørøy. Det er investert fleire millionar i å få landskapet slik som det er i dag. Storparten av arealet er planert. Det er gjort omfattande arbeid med å fjerne dårlege masser for bygging. Dei siste planeringane er gjort langt sør på Eldøyane, avgrensa av SagaFjord Sea Farm AS si eigedomsgrense og grensa for parkbelte i industriområde. Der vart ca m 2 planert til kote + 3. Store delar var jorddepot, men noko var også sprenging av fjell som kunne nyttast til fyllmasse. Flyfoto under viser korleis landskapet/terrenget er i februar I planområde er det berre areal regulert til parkbelte i industristrøk som har sitt originale landskap. Det er variasjon i stigning på terrenget på dette landskapet. Terrenget i parkbeltet i industristrøk variera frå kote +0 i sjøkant til kote +14 i grense til Sagafjords Seafarm as sin eigedom på gnr. 44 bnr Det meste er fast fjell. 4.6 Naturmangfald Vegetasjon. I område for kontor/industri er det ikkje vegetasjon. Dette sidan det nyleg er blitt planert. Heile utomhusområdet er enten gruslagt eller asfaltert. Det som er igjen av naturleg vegetasjon og landskap er i det ca. 7,1 daa store parkbeltet i industristrøk heilt sør på Eldøyane. Det meste er fjell og delvis dekt med brake, lyng, buskar og nokre mindre trær. Det er ikkje kjent at det kan vera rødliste- artar i dette parkbeltet. Bilda under viser det aktuelle parkbelte i industristrøk frå to retningar. Side 34 av 78

35 Bilde tatt bak Sagafjord Seafarm sitt bygg og skjeringa er i formålsgranse til parkbelte i industristrøk Bilder er tatt vest i parkbeltet i industristristrøk i retning mot aust. 4.7 Kulturminne/ kulturmiljø I samband med tidlegare reguleringsplanarbeid i same område, har det ikkje kome fram at det er noko område i planen som inneheld viktige kulturminne eller kulturmiljø. 4.8 Eigedomsforhold Innafor planområdet er det 11 grunneigarar. Ant. Gnr/bnr Hjemmelshaver 1 44/240, 44/550, 44/551, 44/552 og 44/553 Eldøyane Næringspark AS 2 44/457 Ragn Sells Næring AS 3 44/461, 44/490 Sagafjord Sea Farm AS 4 44/466 Sunnhorldand interkom.miljøverk(sim) 5 44/475 EPE Eigedom AS 6 44/479 Stord Næringsbygg AS 7 44/480, 44/549 Advantec Eigedom AS 8 44/489, 44/544 Unitech Offshore AS 9 44/531 Stord Subsea Center AS 10 44/532 Advantec Eigedom AS 11 44/545 Husøyvegen 165 AS Side 35 av 78

36 5 Forslag til Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør 5.1 Forslag til plan for Eldøyane Næringspark sør med areal og forklaring. Planframlegget er som vist under. Ytre grenser mot sjø følger i hovudsak vedtatt plan. Side 36 av 78

37 Bilde: Forslag til «Detaljregulering for gnr/bnr 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør.» I forslag til plan er det 9 stykk planformål med teiknforklaring som vist under. Det er også 2 stykk omsynsoner. Alle formål vil bli omtalt i dette kapittel i planomtale. Tabellen under viser kor stort areal som vert nytta til de ulike formål. Side 37 av 78

38 Side 38 av 78

39 5.2 Kva endringar medfører forslag til plan? Forslag til, skilje seg ut frå vedtatt plan på 10 områder. Det er laga ein illustrasjon til og på forslag til plan som er lagt ved for å illustrera kva endringane inneberer. 1. Planområdet ut i sjø er utvida. I forslag til plan vert industriområde i sjø utvida til å vera ca. 322,12 daa større enn i vedtatt plan. Utvidinga er sør og aust for Eldøyane. Grensa er satt ca. 300 meter frå land på sørsida. 2. Parkbeltet i industristristrøk på 7,1 daa vert erstatta med areal kontor/industri (BKB4). Friområde i sjø på ca. 7,73 daa vert erstatta med kombinert formål i sjø industri og ferdsel i sjø (VKA). 3. I nord aust i grense mot Kværner Stord as er det foreslått å utvide landareal for kontor/industri i område (BKB1). Utvidinga frå eksisterande plan er ca daa. 4. Innregulert infrastruktur med nokre vegar, gang- og sykkelvegar og fortau. I vedtatt plan er ikkje internvegar på Eldøyane regulert. 5. SKL har kjøpt ein eigedom på Eldøyane for å bruke til gasstank og for å kunne bygge kontor. Dette er i område regulert til offentleg hamn. I forslag til plan er dette området endra bruk til industri med omsynssone rundt gasstanken. Det er satt fareområde i sikringsområde rundt gasstanken og det er satt nye byggegrenser. 6. Det er gjort to endringar for ferdsel i sjø. Det er utvida i sørvestleg del slik at det vert 86.9 daa. Det er oppretta eit nytt område for ferdsel i søraustleg hjørna på plan (VFE2) med 36,5daa. 7. Nytt område er oppretta: Angitt område for hamn/kontor/industri (BAA) med byggjehøgd maks +50. I vedtatt plan er det regulert område for kontor/industri med byggjehøgd maks +50, med opning for å byggje kai. 8. Eit område i sjø på vestsida av Eldøyane vert regulert til Hamneområde i sjø (VHS) erstattar eit område regulert for industriområde i sjø. 9. Område for ferdsel vert område for hamn, då hamneområde i sjø bør vera like stort som eksisterande område regulert til hamn i sjø nord for det aktuelle området. 10. Område regulert til kontor/industri med byggjehøgd maks +50 vert redusert til å vera område for kontor/industri (BKB4)med maks høgd Bygningar og anlegg Innafor områder som er etter 12-5.nr 1 Bygningar og anlegg, er det i plan regulert 2 områder for industri (BI1 og BI2) og fire områder for kontor og industri (BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4). Vidare er det foreslått eit angitt område for hamn, kontor og industri ( BAA) Alle områda er omtalt i kap. under Industri (BI1 og BI2) Det er foreslått to områder for industri (BI1 og BI2). BI1 var i vedtatt plan og det er så godt som ingen endring av plan i område for industri 1. Føresegna er lik som i eksisterande plan. Side 39 av 78

40 Industri 2 (BI2) er i eit område som tidlegare har vore regulert til hamn. SKL har kjøpt denne tomta av Eldøyane Næringspark as i Ved planoppstart var ikkje dette området med i planområdet, men det er tatt med, då konsulent i planprosessen oppdaga at tomta har feil formål. Då tomta vert nytta til gasstank, og det er ynskje om å bygge kontor på tomta til SKL. I føresegna er det opning for å kunne byggje kontor med høgd opp til kote + 20 meter. Det går fram av føresegn til vedtatt plan for hamneområde at ein kan bygge bygg opp til 20 meter over havet, så endringa er berre at ein får rett formål på tomta Kontor/ Industri (BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 og BAA) I staden for eit område for kontor og industri er det i forslag til plan laga fire områder for kontor/industri. Dei har mykje dei same føresegna som i eksisterande plan. Det som skil areala geografisk er tilkomstvegar. BKB 1 har ei endring i forhold til eksisterande plan. I illustrasjon til plan er dette vist som endring nr. 3. Området BKB 1 er utvida ut i sjø med 9.15 daa. BKB 1 er totalt 45,7 daa og er det nordlegaste byggjeområde i planområdet. I dette området vart det satt 2 store røyr då Eldøyane vart landfast for å oppnå ei god strøyming gjennom desse. Effekten av desse røra er ikkje målt, men det har blitt stilt spørsmål om gjennomstrømminga er så god som førespeila då dei vart satt på plass. I føresegna til plan er det satt krav til at ein skal dokumentere tilstrekkeleg gjennomstrøyming i røyra samt vurdere korleis ein kan oppretthalde gjennomstrøymingseffekten ved utviding av område BKB1. jf I samband med søknad om løyve vil det bli gjort vurdering av om vidare utviding skal gjerast ved fylling i sjø eller ved pela kai. Område BKB2 er eit område som består av mange eigedommar og er nesten heilt ferdig utbygd. Området er 45,2 daa. Det er ikkje gjort endringar i føresegna til dette området. Maks høgde er satt til + 50 m.o.h. og BYA er satt til 70 %. Alle eigedomane her har tinglyste vegrettar og rettar vedr. vatn og avlaup. Endringane av plan med veg og gangvegar er i samsvar med tinglyste rettar. Bildet under viser eksisterande bygningar i område BKB2 og BI2. Det største området for kontor og industri er område BKB 3. Dette er 187,7daa. Bildet under er tatt i februar 2015 og visar korleis det er blitt etter den siste planeringa som er gjort for å få meir areal for kontor/industri. Dette området har i vedtatt plan opning for å bygge bygg opp til +80 meter. For at det ikkje skal verte for mange høge bygg i området er det satt eit tak på kor stor del som kan byggjast Side 40 av 78

41 høgare enn 50 meter. Denne er satt til 20 %. Jf i føresegna. Flyfoto som viser dagens situasjon i sørleg del av planområdet. I forslag til endring av plan er området parkbelte i industristrøk tatt vekk. Område for kontor/industri blir på den måten utvida med 8,45 daa ved at ein har satt formålsstrek litt utanfor eksisterande sjøline. Det er foreslått at området som er vedtatt til å vera parkbelte i industristrøk vert som del av eit nytt område regulert til kontor/industri ( BKB4) med byggjehøgd +30 i staden for +50 som det tidlegare var. I illustrasjon til plan er dette vist som endring 2 og endring 10. Det er denne endringa av plan som har gjort at ein har fått krav til å gjera ei konsekvensutreiing (KU). Det er laga 2 stk. konsekvensanalyser for dette området spesielt. 1. Landskap og estetikk utarbeida av Plan vest og 2. Friluftslivet på Stord utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen as. Det er svært viktig for Eldøyane Næringspark å få til denne endringa av plan, då det kan vera med på å sikre store kontraktar til industriområdet, då dette grensar til sjø med brådjup. Det er viktig og avgjerande når ein har store og komplekse prosjekt. Det er behov for meir areal til vidare vekst og til gjennomføring av framtidige prosjekt som set nye krav til anlegg på land og i sjø. Viser til kap. 4.2 der årsak til dette ynskje går fram. Bildet visar korleis det kan sjå ut på Eldøyane etter endring av plan. Side 41 av 78

42 SagaFjord Seafarm as kan tenke seg å utvide med større hall for yngel. Nybygget kan kome både sør og nord for eksisterande bygg, det er det ikkje tatt stilling til enda. Det ein veit er at det bør vera 25 x 80 x 15 meter. Plan Vest har laga ein illustrasjon korleis sørspissen av Eldøyane kan bli sjåande ut sett frå Krenkjelsneset. Her er det vist aktiviteten montering av vindmøller samt ny hamn. Lenger oppe i bustadfelta er det mindre sikt til dette området grunna skog. Bildet under visar dagens utsikt frå Krenkjelsneset. Side 42 av 78

43 Bildet under syner korleis utsikta frå Krenkjelsneset kan verta med ei utbygging med dei maks høgdar som er foreslått til plan. I Illustrasjonen er det plassert ein hall på +80 meter i område BKB 3. Dette er i eit område som det allereie er opning for så høge bygg. I område BAA er det plassert eit bygg med byggehøgd +50, det er ikkje endring frå vedtatt plan. Det siste bygget er vist med byggehøgd +30 som plan opnar for. Delar av dette området opnar for bygg opp til +50 meter i vedtatt plan, medan yttarste del ikkje kunne byggast på. Det som er nytt for både BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 områda er at det er satt byggegrense mot sjø. Det er satt ei byggegrense 6 meter frå regulert sjøkant. BAA har fått byggjegrense 12 meter frå sjøkant. Vidare er det byggegrense 5 meter frå regulert vegkant og 4 meter frå formålsgrense. I områder for kontor/industri er det ikkje regulert inn eigedomsgrenser. Dette er fordi eigedomsgrenser forandrar seg veldig fort i desse store industriområda, og ein ynskjer ikkje få ein plan som vil medføre at ein må søke om dispensasjon frå plan, berre fordi det er vedtatt eigedomsgrenser i søknader for frådeling. Dette er orientert om i oppfølgingsmøte som er halde med avdeling for Regulering, Byggesak og Oppmåling (RBO). Stord kommune har kontakta eigar om å få kjøpe areal til utviding av hamna på Eldøyane. I forslag til planføremålet på land har ein då angitt føremål kombinert byggje- og anleggsområde for hamn/kontor/industri (BAA). Då kan området brukast til kontor/industri med lager slik som før, dersom området ikkje vert nytta til hamn. Det er satt maks byggjehøgd til kote +50. Det er likt som det er i vedtatt plan. 5.4 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur Innafor områder som er etter nr 2 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur, er det 2 områder for fortau, eit område for gang- og sykkelveg og seks områder for veg. Dette er vist som endring nr. 5 i illustrasjon til plan Fortau (SF1 og SF2) Det er i forslag til plan foreslått 2 stykk fortau. Begge fortaua er opparbeida med asfalt og er 2 meter breie. Side 43 av 78

44 5.4.2 Gang- og sykkelveg (SGS) I forslag til plan er det regulert ein 3 meter brei gang- og sykkelveg langs hovudveg (f_v1) i planområdet. I føresegna går det fram at dette skal vera opparbeida til å vera minst 2,5 meter breitt. Det er opparbeida med asfalt og er mellom 2,5 og 3 meter breitt Veg (SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6 og SV7) Alle vegane som er regulert er i plan vist som fellesvegar, og vegane SV1, SV2, SV3, SV5, SV6 og SV7 er regulert slik dei er opparbeida. SV4 er delvis opparbeida men er regulert så breitt for å ha ei transportåre frå offentleg hamn og inn til industriområdet. Det er også som del av tinglyst avtale. SV1- SV4 er som del av endring som i illustrasjon til plan, vist som endring nr. 4. Hovudveg SV1 er regulert med reguleringsbreidde 7 meter. Vegen er opparbeida og det er avtalar vedr. denne for alle som er eigarar på Eldøyane. Vegen er relativ flat og ligger mellom kote +3 og +4. I vegnormal 100 går det fram at tilkomstvegar i industriområder med 50 km/t bør ha reguleringsbreidde 7 meter. Dimensjonerande fart for området er 30 km/t og skilt som viser fartsgrense skal bli satt opp. Dette var også dimensjonerande fart i vedtatt plan. I vegnormalen er det ikkje satt minstekrav til vegbredde til tilkomstvegar i industriområde med fartsgrense 30 km/t som skal vera farten som er dimensjonerande for internvegane i Eldøyane Næringspark sør. SV2 og SV3 er regulert til å vera 6 meter, og er opparbeida slik. SV4 har vegbreidd 15 meter, og det er gjort avtale med SKL som er eigar av 44/527 om at denne kan gå over deira eigedom. Dette skal vera transportåra frå Stord kommune sitt område for hamn inn til infrastrukturen på Eldøyane. SV5 er del av vedtatt innkjøring frå Fylkesvegen. SV6 er tilkomst til område BKB1 og parkeringsplassen for Kværner Stord as sine tilsette og andre på Side 44 av 78

45 Eldøyane og SV7 er tilkomst til BI1eigd av Ragn Sells Næring AS. Tilkomstvegane SV5, SV6 og SV7 er lik som i vedtatt plan. 5.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilstøytande strandsone I vedtatt plan var det 2 områder i sjø. Det eine området var for industriområde i sjø og det andre var trafikkområde i sjø. No som det er vanlegare å regulera områder i sjø har ein i forslag til plan foreslått at desse areala får formålsnamna angitt formål i sjø: industriområde/ferdsel( VKA) og område for ferdsel( VFE). I tillegg er det foreslått at ein får eit område regulert til hamneområde i sjø (VHS) Angitt formål i sjø: Industriområde/ferdsel (VKA) Det er foreslått angitt formål i sjø som skal nyttast til industri og ferdsel i sjø. (VKA) Dette er 554,9 daa. Det strekker seg ca. 300 m ut frå land i retning sør og er avgrensa av områder for ferdsel. I retning mot sør har det tidlegare ikkje vore regulert til industriområde i sjø. Bakgrunn for at ein no ynskjer å endre areal i sjø sør for Eldøyane slik at det kan nyttast til industri, er i hovudsak at ein ynskjer å gjera det mogleg å ta oppdrag med å ta i land tunge og store konstruksjonar. Då treng ein tilstrekkeleg djupne for å få i land konstruksjonane, og det er det her. Det er aktuelle prosjekter frå 2016 og utover i tid. Kværner Stord har informert om at ilandtakinga nødvendigvis ikkje vil føregå over lang tid. Det er undersøkt med hamnesjefen i Stord kommune om utvidinga av industriområde i sjø vil gje negative konsekvensar for seglingsleia. Det vart vidare haldt eit møte med Kystverket for å få oversikt over trafikken i sjø i dei aktuelle områda. I møtet vart ein gjort oppmerksam på at det er mykje trafikk i området, og at ein burde endre forslag til plan slik at det vart eit nytt område for ferdsel i sjø på austleg hjørne i planområdet. Som følgje av møte vart nytt område for ferdsel i sjø oppretta (VFE2). Dette er ca. 300 meter frå formålsline mot sjø. Føresegn for området kombinert område for industri/ferdsel i sjø har ikkje endra seg mykje, og er gitt i 5.2. Kombinert formål i sjø: industriområde /ferdsel (VKA) Området for industriområde og ferdsel i sjø kan ha industriverksemd i sjø, men det skal vera mogleg å kome fram med båt i området med låg fart sjølv ved industriaktivitet i området. I området er det tillate med oppankring av fartøy, lektarar, offshore-konstruksjonar og andre flytande gjenstandar. Ein kan ha utdjuping og heving av sjøbotn i område for industriområde i sjø, og det kan leggjast leidningar på havbotnen. Plassering av ankringsbøyar må godkjennast av Stord Hamnestell/Kystverket. Ved utlegg av bøyar og plassering av offshore-konstruksjonar, må vaktbåt vera stasjonert for å sikra den passerande skipstrafikk. Det er krav om søknad til Kystverket om sjølve operasjonen / utlegginga av pontongar. Merking, belysning, vaktfartøy og varsling utover normale rutinar skal vurderast ved kvar operasjon. Området i sjø skal merkast som aktsomheitsområde i sjøkart til navigasjon. Den røde tilføyinga er som følgje av møte med Kværner Stord as, og blå tilføring er som følgje av møte med Kystverket. Ein vil regulera område til industriområde i sjø/ferdsel for at ein skal kunne nytte området til industri. Ved ilandtaking av store plattformar må ein kunne legge til rette for tilsvarande kraneverktøy som vist i bilde under. Side 45 av 78

46 Bilde av pieter-schelte tatt frå nettside I artikkel publisert 13. feb i TU, vart det skrevet følgjande om Verdens største tungløftskip som skifter namn til Pioneering Spirit. «Fartøyet kan løfte dekksstrukturer (topside lift structure - TLS) på opp til tonn og fjerne jackets (jacket lift system JLS), på inntil tonn. Skipet er 382 meter langt og 124 meter bredt med en bruttotonnasje på bruttotonn. Skipet skal blant anna brukast til å fjerne Ymeplattforma. Skipet skal kappe plattformens stålbein, løfte plattformdekket og frakte det til Lutelandet på Fjaler for opphogging.» Det er svært kostbart å nytte slike fartøy, så jo raskare ein får plattformar eller andre konstruksjonar i land jo betre. Viss ein skal få plattformar til land må landarealet det skal plasserast på vera utforma til å tåle stor last (helst fjell) og det må vera brådjupt Hamneområde i sjø(vhs) Då Stord kommune ynskjer å kjøpe areal for bruk til hamn, må tilgrensande sjøareal vera regulert til hamneområde i sjø (VHS). I forslag til plan er dette arealet 28.8 daa. Det vil erstatte område regulert til industriområde i sjø og litt av område regulert til ferdsel i sjø. Det er laga ein illustrasjon på korleis dette kan bli med hamneområde i sjø og hamn som vist i reguleringsplanen. Denne er laga før forslag til plan datert , og er ikkje meint for å illustrera korleis bygningsmassen på land kan bli. Side 46 av 78

47 Illustrasjon på korleis hamn kan bli etter utfylling i sjø Ferdsel i sjø (o_vfe1 og o_vfe2) Det er foreslått 2 områder for ferdsel i sjø. (o_vfe1 og o_ VFE2). Område o_vfe 1 grenser til kommunalt hamneområde i sjø. For at ein til ei kvar tid skal ha god tilkomst for store skip er det viktig å ha eit område i sjø regulert til ferdsel i sjø. Det har også tidlegare vore områder i sjø regulert til dette formålet. Føresegn til området har ikkje endra seg, og er 5.1 i forslag til føresegn til plan. Område o_ VFE2 er plassert ca. 300 meter frå land. Dette arealet er sett for å sikra skipslei for ferja mellom Skjersholmane og Ranavik. Dette er plassert lenger inn mot land enn føringane i arealdelen til kommuneplanen i Stord kommune. Dette er gjort etter nærmare undersøking med Kystverket og Stord hamnestell. I føresegna til desse områda går det fram i 5.1 ferdsel i sjø (o_ VFE) og er følgjande: I området er det ikkje lov å ankra opp fartøy, lekterar og andre flytande gjenstandar utan særskilt løyve frå hamnemynde. Det er ikkje lov å dumpa gjenstandar eller ha forureinande verksemd i området. Fortøying- og liggjeinnretningar skal utførast etter avtalar med hamnemynde. Ferdsel, storleik og djupn på fartøy, herunder fartsregulering etter lov om hamn og farvatn, blir bestemt av hamnemynde. Det er lov å driva sjøsportsaktivitetar i trafikkområde i sjø. I illustrasjon til plan er omfanget VFE1og VFE2 vist som endring nr Omsynsoner. I plan er det synt 2 omsynsoner. Det er frisiktsområde ved veg (H140) og fareområde for gasstank (H390_ LNG) Frisiktsområde ved veg (H140) I plan er det teikna inn frisiktssoner i kryss. Det er gjort ut i frå kriteria satt i 3.2 som er lik dei som Side 47 av 78

48 var satt i vedtatt plan. Det vil seia dimensjonerande fart 30 km/t. I føresegna har ein fått ei tilføying; «Det skal vera frisiktssoner for alle nye vegar i planområdet. I 3.2 går det fram kva som er dimensjoneringskriteria for frisikt for nye vegar og avkjørslar.» Fareområde for gasstank (H390 LNG) Det er satt ein gasstank/ LNG anlegg i område for industri 2(BI2). I plan er det satt av eit fareområde som tilsvara gasstanken sin sikringssone. Den er 10 meter utanfor gasstanken i alle retningar. Krav til området er satt i 6.2 og er «rundt gasstank skal inngjerast med høgt gjerde som er vanskeleg å klatre over. Det skal vera låst, og berre eit fåtal som har ansvar for vedlikehald og drift skal kunne ha nøkkel.» Side 48 av 78

49 6 Verknader/ konsekvensar av endring av plan 6.1 Planlovens krav til konsekvensutgreiing Det er krav om konsekvensutgreiing når detaljregulering er i strid med kommuneplanen sin arealdel. Då det i kommuneplanen står at ein skal følgje eksisterande reguleringsplan, medfører det at denne planen skal konsekvensutgreiast. I konsekvensutgreiinga vil det gå fram om endring av plan vil medføre vesentlege verknader på miljø, naturressursar eller samfunn. ( jf. Pbl 14-1) 6.2 Metode Metode for å vurdere konsekvensane for området er å nytte eksisterande dokumentasjon, kontakt med bedrifter som held til på Eldøyane. Det er vidare halde møte med Kystverket for å innhente informasjon om trafikkbilete i sjø, intervju med hamnesjefen for å belyse dette tema ytterlegare. Dette vart også gjort for å samle inn informasjon om kvifor det er støy frå Stord kommune sin eigedom som er drifta av AS Stord base. Intervju av personar med ansvar for HMS hos Kværner Stord er gjort for å belysa behovet for endring av plan, helse, miljø og tryggleikspørsmål. Konsekvensutgreiinga vert gjort på eit overordna nivå, og det er nytta ein tredelt skala for vurdering av konsekvens. Positiv konsekvens (+) Ingen konsekvens (0) Negativ konsekvens (-) Det er også nytta kombinasjon av karakterane +/-/0 for å visa grad av konsekvens. Karakter -/0 tyder t.d. på liten eller nesten ingen negativ konsekvens. Grad av konsekvens vil også framgå av teksten. Konsekvensane vert mål opp mot eit 0 alternativ. Eit 0 alternativ er vedtatt i planprogram til å vera eksisterande plan for Eldøyane. Stord kommune har i planprosessen ytra ynskje om at Statens vegvesen sin veiledning til konsekvensanalysar vert nytta for å belysa konsekvensar for landskap og estetikk samt konsekvensar for friluftslivet på Stord. Dette er gjort og rapportane er vedlegg til konsekvensutredninga. Metoden er omtala i dei rapportane. Konklusjonane av konsekvensane for landskap, estetikk og friluftsliv er tatt med i dette kappittel. Vidare er det bedt om at det vert gjort ei ytterligare støyvurdering og oppdatert støysonekart. Dette er gjort av Multiconsult as. Støysonekarta viser kor langt støyen vil kunne spreie seg dag/ natt og helg. Utdrag frå denne er vedlegg til konsekvensutgreiinga. Det er følgjande støysonekart som er av interesse for endring av plan: 1. Støysonekart K.1 Vegtrafikk 2. Støysonekart L.1, L.2, L.3 L. 4 som viser støy ved endr. 1, 2 og Støysonekart G1-G4 som viser StordBase med dagens plassering, H1-H4 som viser StordBase med framtidig plassering, I1-I4 som visar StordBase med full aktivitet med begge plasseringar. Side 49 av 78

50 6.3 Utgreiingstema Utgreiingstema er i samsvar med planprogrammet til «Detaljregulering for gnr./bnr. 44/ 240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør». Kvar endring av plan er vurdert etter dei ulike tema. Det er 10 endringar frå vedtatt plan. Dette er tydleg vist i illustrasjon til plan teikning nr. 103 rev. 3. Beskriving av dei 10 endringane er omtala i kap. 5.2 Nr. Utgreiingstema Konsekvens Merknad/ tiltak 2 Næring/handel/industri/ kontor-funksjoner 1 Type handel/næring/industri/ko ntor (+) (+) Alt. 1 Endr.1 og endr. 2 Det positivt for industrien som ynskjer å vinna oppdrag, endringa vil ha stor verdi. Ny aktivitet er avhengig av endra plan som omfattar område i sjø, for å kunne innfri føringar i kontrakt. Dersom industrien vinn oppdrag som ein elles ikkje vil få vil dette gje svært stor positiv omfang for regionen. Ikkje berre vil det sikra arbeidsplassar på Eldøyane, det vil også gje ringverknader for andre bedrifta i Sunnhordland.. Endr.2 og endr. 10 Det er viktig for Kværner Stord as og StordBase å kunne få store konstruksjonar i land på stad med brådjup ved sjøkant. Utan løyve til å kunne lage djupvassanlegg/djupvasskai og ha industri i område grensa til brådjup på sørleg del av Eldøyane, vil ein ikkje kunne gjennomføre oppdrag som krev anlegg med denne type eigenskapar. Dette er prosjekt som gir viktig arbeid og verdiskapning i bedrifter. Stor og konkurransedyktig aktivitet på Eldøyane med nærområde vil også bidra til å styrka handel og servicenæring på Stord. Endringa i planen vil gje større moglegheiter og større fleksibilitet og det vil vera positivt med tanke på gjenbruk og på alternativ energi. Dette er kanskje det mest framtidsretta industrien ein kan satse på. Dette er også prosjekt med stor verdiskaping og store verdiar. Det kan vera plattformar og riggar som skal tilbake frå Nordsjøen, det kan vera offshore vindmøller som skal byggjast/monterast og fraktast ut på havet etc. Å vinna slike oppdrag er av stor verdi for næring/handel/industri/kontor funksjonar for Stord samfunn og omland. Det er av stor viktighet at Eldøyane fortsatt kan utviklast med anlegg, teknologi og kompetanse som gir konkurransefortrinn i kampen om nye oppdrag, og dermed også styrking av lokalsamfunnet gjennom å skape fleire attraktive Side 50 av 78

51 arbeidsplassar. Endringane 1, 2 og 10 i reguleringsplanen er viktige grep for å få dette til. (+) (+) (+) (0) (+) 2 Konkurranse evne for bedriftene (+) Endr.3 Dette er i eit sjøområde som er på ei grunne. Det vil vera enkelt å opparbeide nytt landareal i dette området. Det er undersøkt med Kværner Stord as som er nærmaste nabo og ein mogleg leigetakar av området om dette hadde vore interessant for dei. Det vart bekrefta i møte som vart haldt straks planprosessen starta. Kva bruken skal vera er ikkje avklart enda. Endr.4 Det er positivt for alle bedriftene i planområdet at det vert regulert veg, gang- og sykkelveg og fortau då det medføre forutsigbareheit og stabilitet vedr. infrastruktur. Endring 5 Det er viktig å sette krav og rett formål for område brukt til gasstank. Ved å regulere tomta til industri med omsynsone ved gasstanken får ein formål i samsvar med dagens bruk og sikrar at ein ikkje mister moglegheita til å bygge kontor på eigedommen. Endr. 6. Det er 2 områder som tidlegare ikkje har vore regulert som no er foreslått regulert til ferdsel i sjø. Konsekvens av dette er at ferja og hurtigbåt må forandre litt på si rute som følgje av planen. Kystverket har markert i sine kart ei ytre lei og ei indre lei. Område o_vfe2 sikrar at ein kan føre ferja nærare land enn ytre lei, men ein kan ikkje kjøre indre lei når det er konstruksjonar i sjø. Dette vil truleg ikkje gje nokon konsekvens for handel/næring/industri/kontor. Endr. 7, 8 og 9 Å få nytt område for hamn kan vera positivt for handel/næring/industri/kontor. Dette fordi ein kan få fleire oppdrag. Dette er positivt for Stord hamnemynde som tener pengar på kvart oppdrag, men også for bedrifter rundt som er avhengig av transport av varer via sjøvegen. Endr.1 Å utvide område i sjø regulert til industriområde i sjø aukar konkurranseevna til bedrifter som treng dette arealet til si verksemd. Bedrifter kan her vera Kværner Stord as, AS StordBase og andre. Jf. punkt. 2.1 (+) Endr. 2 og 10 Eldøyane har unik plassering og bedriftene som treng grense til djupvassanlegg, djupvasskai med brådjup utanfor vil få auka konkurranseevne. Med sine anlegg, sin infrastruktur og store kompetanse og gode vassdjup er eit av få plassar i Norge som er veleigna for Side 51 av 78

52 gjennomføring av store komplekse prosjekter og store maritime operasjonar. Næringsparken tilrettelegg for gjennomføring av fleire store prosjekt, med meir satsing på prosjekt innan fornybar energi - noko som krev stor fleksibilitet og omstillingsevne. Hogging av utrangerte plattformer, stålunderstell, moduler o.l. frå olje- og gassindustrien i Nordsjøen set store krav til tilkomst for store kranfartøy - med behov for vassdjup og areal i sjøen - og areal på land for å legge frå seg konstruksjonar. Det vil vera eit konkuransefortrinn å kunne få konstruksjonane på land så fort som mogleg, noko som er mogleg her på grunn av brådjup. (0) (+) (+) Endr.3 Det er ikkje kome fram i planprosessen at det vil auke konkurranseevna til bedrifter å utvide område til land til kontor/industri i dette området. Området vert berre utbygd dersom det viser seg at det er eit behov for det, noko som sannsynleg, då det er i nærleik av Kværner Stord as og andre bedrifter i Eldøyane Næringspark sine områder. Endr. 4 Det er viktig for framtidig konkuransevne å ha regulert fellesveg til kontor og industri i planområdet. Dette gjelder spesielt for dei eigedommane som Eldøyane Næringspark as har seld til areal til på Eldøyane. Endr. 5 Å få rett formål på eigedommen som SKL har kjøpt, er ei forbetring i forhold til konkurranseevna, då dei har ynskje om å kunne bygge eit kontor på tomta. Endr. 6. Ingen kjente fordelar ved denne endring i forhold til konkurranseevne. (0) Endr. 7,8, 9 Stordbase som driftar Stord hamnestell sitt hamneområde vil kunne vinne fleire oppdrag ved å ha ei større hamn enn i dag. Å vera nær hamn er eit konkurransefortrinn for sjørelaterte næringar som er avhengig av store vareleveransar som vert gjort via sjø. 3 Arbeidsplassar og samfunnsøkonomiske konsekvensar (+) Alt. 1 Endr. 1,2, 3 og 10 I dag er det ca. 50 verksemder på Eldøyane, med ca. 700 arbeidsplassar. Hovudårsak til at Eldøyane Næringspark as ynskjer å gjera endringar av plan er å gje opning for fleire oppdrag på Eldøyane. Fleire oppdrag for dei eksisterande bedriftene på Eldøyane kan gje fleire arbeidsplassar eller oppretthalde eksisterande arbeidsplassar. Det vil vera positivt for samfunnet dersom det viser seg at ein vinn oppdrag på grunn av at ein har Side 52 av 78

53 gjort dei tiltak som skal til for å styrka bedriftene si konkurranseevne. Dette er og viktig for heile Stord kommune og for region å kunne omstille seg til nye marknadar. 4 Helse- miljø og tryggleik (HMT) på arbeidsplassane (0) (+) (+) (+) Endr. 4, 5, 6 Medfører ikkje fleire arbeidsplasser eller samfunnsøkonomiske konsekvensar. Endr. 7, 8 og 9. Ein kortvarig effekt av endring av å gjera det mogleg å få utvida område for hamn, er at det vert arbeidsplasser ved å byggje ny hamn. På lengre sikt vil ein kunne få fleire arbeidsplasser ved at ein får auka oppdrag. Endr.1 Gode arbeidsrutinar i bedriftene for arbeid på land og sjø, skal ivareta kravet til HMT. Profesjonelle bedrifter i området har stor erfaring og kompetanse. Dei som arbeidar på sjø i industriområde i sjø har HMT rutinar i sin bedrift som omhandlar slikt arbeid. Ved at Kværner Stord vil kunne bruke området på sørspissen av Eldøyane til ilandtaking av plattforma i sjø, vil det medføre mindre arbeid i sjø før ilandtaking. Ein vil t.d. kunne sleppe å kutte stålundersell av plattformer i mindre delar før ilandtaking. Det er risikofullt arbeidsopperasjonar med kutting av stålundersell, så det vil vera verdifullt og svært positivt for dei involverte arbeidsfolk at ein kan få færre slike arbeidsoperasjonar. Endr.2 Store transport- og løfteoperasjoner på land og i sjø set store krav til HMT, med tidvis behov for avsperring av områder sør på Eldøyane. Aktivitet med mykje tungindustri kan ikkje foreinast med dagens tilstøytande parkanlegg i industristrøk. Parkbelte i industristrøk er og har vore ei utfordring m.o.t tilkomst og bruk. Dette sidan området skal vera tilgjengeleg for ålmenta. Det har vore nytta til fiskeplass for fleire. Tryggleik ved dette er vanskeleg å regulera for eigar. Parkbeltet er og lite tilgjengeleg og det inneber risiko å ferdast der - med knausar/stup, skjeringar og overgrodd med brake og annan vegetasjon. At det er mykje strøm i sjø, gjer det ikkje betre i forhold til tryggleik til dei som nyttar området til fisking. Ein kan lett undervurdere kor vanskeleg det er å kome i land viss ein dett uti når det er kraftig vasstraum. Ved å gjennomføre tiltak 2/tiltak 10 vil ein lettare kunne få plattformar i land (viser til endr 1). Når det er lettare vert det også mindre risiko for helse, miljø og tryggleik. Viss ein ikkje har parkbeltet i industristrøk, kan ein ha tidvis avsperring av områder og vegar ved behov. Det er laga støyvurdering av tiltak med endring vist som endring 2 og endring 10. Tiltaket vil ikkje auke tal på bustader som kjem i gul støysone og vil av den grunn ikkje gje negative helseeffektar grunna desse endringane i plan. Side 53 av 78

54 (0) (+) (+) (+) (-) Endr. 3 Ingen kjente endring for HMT Endr. 4 Det er regulert frisiktsområder som kan medføre auka trafikktryggleik. Endr. 5 Gasstanken til SKL er tydeleg lokalisert i plan, og vil medføre auka kjennskap til kvar denne er. Dette er bra i forhold til HMT på Eldøyane. Gasstanken er fysisk sikra med gjerde. Endr. 6. Det er positivt for HMT at ein sikrar gode seglingsleier på sjø i områder med mykje trafikk. Endr og 9 Støy kan medføre helseproblem dersom det er mykje støy om natta og/eller helger. Dette er tider ein har behov for å slappe av og/ eller sove. Auka støy i bustadområde vil vera negativt for helsa til dei som bur innafor støysona. Det er utarbeida støysonekart. Desse visar at det vil vera ein fordel å utvida hamna mot sør, og la dei mest støyande aktivitetane bli utført der. Dette fordi avstanden til bustadane er større. Det er utarbeida støysonekart som visar dagens aktivitet + framtidig aktivitet, noko som er mindre sannsynleg. Full aktivitet i begge områda samtidig med dagens opplegg er negativt i forhold til helse og miljø. Nr. Utgreiingstema Konsekvens Merknad/ tiltak 3 Infrastruktur Veg-/trafikksituasjon, tilkomst/avkjørsle/hamn, kaianlegg 1 Veg, bru, knutepunkt (0) (+) (+) Endr. 1,2,3, 5 og 10 Ingen endring. Endr. 4 I ny plan er det foreslått å regulere noko vegareal og areal for gangveg. Dette er i tråd med vegrettar som allereie er på Eldøyane, men også i tråd med ynskje som kom fram i oppstartsmøte. Endr. 6. Det er positivt at plan som har trafikkerte områder i sjø har sikra dei to mest trafikkerte områda til ferdsel i sjø. Der skal ein ikkje kunne ha element i sjø som er til hinder. jf Side 54 av 78

55 Endr. 7, 8, 9. Eldøyane kan bli eit knutepunkt i forhold til leveranse via sjø. Det er ei nasjonal satsing for at mest mogleg transport av vare skal bli gjort via sjøen. 2 Trafikkmengde ÅDT, type trafikk (-/0) (-/0) (0) (0) (-) 3 Trong for fortau og eller gang- og sykkelveg (+) Endr. 1 Trafikken i sjø rundt Eldøyane kan auke. Endr.2 og 3 Trafikkmengda på land vil heile tida vera avhengig av kor mykje aktivitet og arbeidsplasser det er på Eldøyane. Ei endring av arealet frå parkbelte i industriområde til kontor/ industri eller utvide område for kontor/industri på nordaustside vil ikkje endre trafikkmønsteret, men kan i periodar auke tungtrafikken med trailerar, truckar, kraner o.l. Endr. 4 Ein får ikkje auka trafikk med å få regulert veg. Ein kan utvide vegen utan dispensasjon frå plan, då det er opning for det i føresegna Endr. 5 Endringa er basert på eksisterande areal til SKL, og vil ikkje generere meir trafikk enn dagens trafikk. Endr. 7, 8, 9. Ein vil kunne få meir trafikk på land ved at ein får meir last via sjø til nytt hamneområde. Dette sidan mykje av lasta skal køyrast vidare i lastebilar. Viss hamneområdet vert ei populær hamn å bruke vil det kunne bli meir trafikk i sjø inn mot hamneområdet. Endr. 5 I eksisterande og vedtatt plan for Eldøyane er det ikkje regulert gang- og sykkelveg eller fortau. 4 Vegstandard, vegbredd, kurvatur, stigningsgrad på dei private /offentlege vegar (+) Det kan være behov for gang- og sykkelveg tilknytt framtidig industriveg. Det er avhengig av type aktivitet. I føresegn til ny plan er det tatt med at ein skal kunne opprette gang- og sykkelveg i område for industri og i område for industri/kontor og lager. Viser til 3.3. I ny plan er det i tillegg foreslått å regulere ein gang- og sykkelveg på 2,5 meter og to fortau på 2 meter. Elles så er det er vanleg å markere gangsoner i industriområder på grunn av bedriftene sine eigne HMT rutinar. Endr. 5 Framtidige aktivitet/prosjekt kan medføre behov for omlegging av industrivegen sør på Eldøyane (mellombels eller permanent). I etablert plan for området er det Side 55 av 78

56 5 Fartsgrense, byggegrense, universell utforming og tilgjenge og fleksibilitet 6 Hamn, kaianlegg (0) (+) (+) (+) (+) tilrettelagt for å kunna flytta tilkomsten til Eldøyane Næringspark Sør frå austsida til vestsida av industriområdet. Dagens industriveg har en bredde på 6 meter og er opparbeida slik at den kan kryssast av kjøretøyer i samband med nødvendig transport frå område til område. I føresegn til plan er det satt krav til at nye vegar i industriområdet skal ha minimum 6 meter vegbredde for samlevegar og minimum 5 meter på tilkomstvegar, jf. 3.2 Vegen og industriareala i sør ligg på ca. kote +3 og har ingen stigning. Det vil såleis vera lett å lage til nye trasear for veg då det ikkje er utfordingar i forhold til terrenget. Elles så gjeld dei same krava vedr. dimensjonerande kjøretøy og dimensjonerande fart. I vedtatt plan går det fram at det er tillat å etablera nye internvegar og avkjørsler i alle byggjeområde, sjølv om dette ikkje er vist i reguleringsplanen. Det skal det vera opent for i ny plan også. Vegane skal planleggjast og opparbeidast for dimensjonerande kjøretøy ST, klasse S2. Dimensjonerande fart (Vdim) skal setjast til 30 km/t. Siktliner skal reknast før opparbeiding av veg. Det er ikkje foreslått endring av dimensjonerande fart på veg regulert til fellesveg eller andre private vegar. Det er krav til fartsgrense 30 km/t på alle vegar i planområdet. Det er satt fleire byggegrenser i plan. Forutan byggjegrense 15 meter frå midtlinje veg frå fylkesvegen er det bl.a. satt byggegrense 5 meter frå regulert vegkant og 6 meter frå regulert ytterkant til sjø. Elles gjeld Tek. 10 når det gjeldt byggjegrenser mot eigedomsgrenser. I føresegn til plan er det kome ein ny paragraf som omhandlar universell utforming: 2.7 Universell utforming «Nye bygg skal stette krav i Tek. 10. vedr. universell utforming ut frå den bruk bygget skal ha. Endr. 2 og 10 I alle områda regulert til kontor/industri og område for industri og lager er det mogleg å søke om å få bygge kai. Det går fram av føresegn 3.5.2, 3,6.2 og Sjølina mot søraust og ut til fjorden som vender bort frå bustadområda i nord og vest, vil vera godt egna for utviding av kapasitet til industrikai. Det beste område for å byggje djupvasskai er der det i vedtatt plan er regulert til parkbelte i industristrøk og det no er foreslått område for kontor/industri BKB4, då det der er brådjup. Endr. 7, 8,9 Side 56 av 78

57 7 Brann/sløkkevatn, politi (0) Område vist som område BAA og VHS er tilrettelegging for hamn på land og i sjø. BAA og VHS er i eit område betre eigna for hamn enn eksisterande hamn. Det er nasjonale føringar for at ein skal få meir transport vekk frå land og over til sjø, og i nasjonal samanheng er det derfor viktig å få gode hamner. Stord hamnestell ser samfunnsnytte med nytt område for hamn. Endr. 2, 3, 4, 5,7 og 10 Det er brannhydrantar i området som dekker industriområdet. Alle vegar er tilgjengeleg for brannvesen og politi. Dei nye areala som er vist som endring 2 og endr. 3 vil inngå i det øvrige industriareal på Eldøyane, og vil bli tilknytt det etablerte opplegget for beredskap som bedriftene har. 8 Forsyning, kraft, vatn (0) (-) Endr. 2, 3, 4, 5 Det er forsyning av el. kraft og vatn til Eldøyane Næringspark. Endring av arealet til industriareal vi ikkje medføra vesentlig endring i behovet for forsyning av kraft og vatn. Endr. 7. Om ein skal ha landstrøm i område BAA, vil dette medføre at ein må gjera tiltak for å få meir straum til Eldøyane. Dette må undersøkast nærmare med SKL. Det er svært kostbart å leggje til rette for landstrøm. 4 Trafikktryggleik og tilgjenge 1 Tryggleik og tilgjenge for grøntområde/friluftsområde/ friområde Konsekvens (+,-) Merknad/ tiltak Endr. 2 og 10 Etter endring av plan vil den sørlegaste delen av Eldøyane ikkje vera tilgjengelig for ålmenn ferdsel slik som før. Regulering av ferdsel på arealet kan då regulerast etter behov og stengjast av når det er naudsynt. Det gjer at tryggleiken i det aktuelle området vert forbetra og kontrollert. 4 Busshaldeplass, servicefunksjoner, renovasjon og utrykkingskjøretøy (0) Ev. busshaldeplass vil bli lagt til areal opp til FV 59, og ikkje sør på Eldøyane. Arealet vert gjort tilgjengelig for nødvendige servicetenester, renovasjon og utrykking - som del av øvrig industriareal på Eldøyane. 5 Ulykker med farleg gods (0) Arealet blir del av øvrig industriareal sør på Eldøyane same opplegg vil gjelde som for øvrig industriareal. 6 Vær/føre avgrensar tilgjenge til området (0) Same kommentar som for 4.5 ovanfor. Side 57 av 78

58 7 Ulykker i avkjørsler (0) Same kommentar som for 4.5 ovanfor. 8 Ulykker med gåande/syklande (0) Same kommentar som for 4.5 ovanfor. 6 Kollektivtrafikk Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er planforslaget vurdert og dokumentert med omsyn til konsekvensar for kollektivtrafikk (0) Er vurdert endring av arealet vil ikkje medføre konsekvensar for kollektivtrafikken. Det kan vera at ein i samband med FV 59 burde fått busshaldeplass og at det vert buss som går ned til Eldøyane då det er ein stor arbeidsplass. Dette kan løysast ved ein enkel byggjesak og er ikkje avhengig av planendring. 7 Støy/forureining Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Vil endring av plan gje endring for helse- og tryggleiksmessige krav med omsyn til støv og støy frå industrien og/eller trafikken (-/0) (0) (+) Endr. 1/endr.2/ endr.10 Ein kan få auka industri aktivitet i områder for VKA, BKB3 sørleg del og BKB4. Det er berekna kor mykje støy dette vil gje, og korleis støysonene varierer ut frå om det er kvardag, arbeid i helg eller nattarbeid. I rapporten går det fram av støysone vedlegg L.1, L.2, L.3, L.4 kor stor raud og gul støysone vert med aktivitet i sørspissen på Eldøyane. Det går fram at det er støy, men at dette vil ramme få bustadar grunna avstand til bustadane. Dei bedrifter som har arbeid i sjø, og som kan gje støy, må varsle dette ved annonsering. Ein vil kunne få noko utslepp til luft frå skip. Endr. 3 Det er ikkje kjente prosjekt i dette området. Området kan bli brukt til fleire parkeringsplassar, nye kontor, ny eller utviding av industriverksemd, samt kai. Dette området ligg nordaust på Eldøyane og lenger vekke frå bustadområda i vest enn eksisterande tilgrensande område for kontor/industri. I vedtatt plan er dette regulert til industriområde i sjø. Industriområde i sjø eller kontor/industri vil vera likestilt i forhold til støy og støv for bustadane vest for planområdet. Endr. 2,3, 4, 5, 7 og 10 Endring av føresegna til plan vedr. støy 2.1 Støy er nesten lik som føresegn i vedtatt plan. «Bustadområda og rekreasjonsområder vest for planområdet skal skjermast mot støy etter gjeldande statlege retningsliner for industristøy. Område kan ikkje takast i bruk til ny verksemd som krev støyskjerming før dei aktuelle aktivitetane er Side 58 av 78

59 støyskjerma. Støyskapande aktivitet skal i størst mogleg grad føregå innandørs i støyisolerte hallar. Støyskapande aktivitetar utandørs skal i størst mogleg grad lokaliserast slik at dei vender bort frå bustadområda i vest. Skip i hamneområdet skal så langt det er praktisk mogleg vera tilkopla landstraum om natta (kl. 22:00 06:00).» 2 Vil endring av plan gje endring for helse- og tryggleiksmessige krav med omsyn til forureina grunn? (+) (0) (0) Endr. 7 Viss ein får landstrøm i slik som føresegn 2.1legg opp til, vil ein med tida kunne få mindre støy frå båt, men det vil krevje mykje straum. Det vil også vera å rekna som eit avbøtande tiltak vedr. støy. Dette bør Stord hamnestell gjera ei kost nyttevurdering på. Endr. 2 Arealet vil inngå i øvrig kontor og industriareal sør på Eldøyane utvida industriarealet med 8.45 daa vil ikkje medføre endring for helse- tryggleiksmessige krav med omsyn for forureina grunn. Tiltak skal følgje utsleppsløyve etter den bruk som skal bli etablert. Endr. 3 Før fylling i sjø vil det bli utført kontroll av sjøbotn i det aktuelle området. Dette for å sikre at det er god nok grunn samt å undersøke om det kan vera forureining. Då dette vil bli gjort skal det ikkje vera fare for at tiltaket vil gje endring for helse- og tryggleiksmessig krav med omsyn til forureina grunn. Nye tiltak skal følgje utsleppsløyve dersom dette er kravd ut frå tiltakets art. 3 Vil endring av plan gje endring for helse- og tryggleiksmessige krav med omsyn til luftforureining? 4 Vil endring av plan gje endring av helse- og tryggleiksmessige krav med omsyn til akutt forureining? 5 Vil endring av plan gje endring av helse- og tryggleiksmessige krav med omsyn til forureining i sjøen (0) Viser til pkt (0) Viser til pkt. 7.2 (0) Viser til pkt Barn og unges sine interesser 1 Er området kartlagt med omsyn på eksisterande bruk som leike- og opphaldsareal Konsekvens (+) Merknad/ tiltak Endr. 2, 3, 4 og 5 Det er ikkje kjent at arealet er nytta til leik- og opphaldsareal på Eldøyane. Det er ikkje noko areal på Eldøyane som er godt eigna for barn å leike. At det i plan Side 59 av 78

60 ikkje vert tilrettelagt for leik er såleis positivt. 11 Landskap Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Grønstruktur (-) Planframlegget for Eldøyane Næringspark sør har ein ikkje lagt opp til at skal ha noko grøntareal. Ein vil miste ein grøn buffer mot fjorden som er 7.1 daa. Eksisterande parkbelte i industriområde har lite vegetasjon. I fellesføresegna til plan er det i 3,3 går det fram at ubygde delar av tomter kan tilplantast. 2 Omfattar planforslaget kulturlandskap med høg verdi? 3 Er den landskapsmessige verknaden av planen vurdert (-) (0) Arealet er ikkje oppfatta som kulturlandskap med høg verdi. Endr. 2 Ved endring av plan kan ein planere ned fjellet som er 14 meter over havet på det høgaste. Ved ei ev. planering vert terrenget sprengt ned til 3-4 meter over havet. Dette vil gjera bygget til SagaFjord Seafarm as som 97 meter langt meir synleg frå sjøen. Taket på dette bygg er på kote + 9,5. Parkbeltet er 211 meter langt i retning frå vest til aust. Det er laga illustrasjon av landskapet i teikning 105 3d visualisering samt fotomontasje, som illustrerer korleis landskapet kan endra seg. Viser elles til eigen rapport for landskap og estetikk utarbeida av Plan Vest. der det går fram at det vil vera middels negativ konsekvens (--) at ein endrar landskapet. 12 Estetikk Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er utforming og byggehøgder i høve til terreng og landskap nær og fjernverknad vurdert (0/-) Endr. 2. Det er naturleg at arealet inngår i det øvrig industriareal, og med same moglegheit og krav. Endringa i arealet påverkar ikkje fjernverknad frå Eldøy, men vil gje fjernverknad frå sjøsida. Visar elles til rapport vedr. landskap og estetikk, og til punkt Konsekvensar for høgdedrag og landskapssilhuettar vurdert verdi? 3 Nær og fjernverknader av tiltaket/utbygginga si plassering til eksisterande omgivnader 4 Utnyttingsgrad, byggevolum, utbygningsform i høve til Viser til punkt 11.3 og Viser til punkt 11.3 og Endr. 2, 3, 4 og 5 Det er same krav til utnyttingsgrad, byggjevolum og Side 60 av 78

61 omgivnadene utbyggingsform i høve til omgjevnadane som i eksisterande plan. Det er eit større areal satt til kontor/industri enn i vedtatt plan. Det er vurdert som liten konsekvens i forhold til eksisterande plan. Dette er positivt for industrien, då dette gir den same fleksibilitet for industrien på Eldøyane som i dag. Det kan vera svært store konstruksjonar som skal i land på Eldøyane og det er viktig at det ikkje er noko i plan som hindrar dette. Eit byggjeområder har fått redusert byggjehøgd. Det er område for kontor/industri (BKB4). Dette er områder som ligg nær bustadområder i Kårevik/Eldøy. Utnytting er i plan endra frå TU= Maks 150 % til BYA=maks 50%. Dette er omtalt i rapport utarbeida av Plan Vest vedr landskap og estetikk også. 13 Omsyn til naboar Konsekvens 1 Er omsynet til naboane i høve til sol, utsikt, innsyn vurdert (-,0) (-/+) Merknad/ tiltak Endr. 1, 2, 3, 4, 5 Endringa har ingen betydning for bustadar på Eldøy og Kårevik når det gjeld solforhold då avstanden er stor. Det kan ha betydning for utsikt då det i byggjeperiodar vil vera aktivitet i området som er godt synleg frå bustadane i Kårevik/Eldøy, medan innsikt til bustadane på Eldøy/Kårevik er det ingen verknad på grunn stor geografisk avstand. Frå regulert parkbelte i industristrøk i vedtatt plan er det 717 meter til nærmaste nabo. Det er eigar av gnr 45/237. Det er ca. 727 meter til einebustad på 45/2. Det er 764 m til 45/225. Viser elles til punkt. 7.1 vedr støy samt vedlagt støysonekart som visar kva aktivitet som gir støy mot naboane. 14 Friluftsområde Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er planframlegget i konflikt med område for friluftslivet på Stord? (0,-) Endr. 1 og 2 Ålmenta kan i dag nytte parkbelte i industristrøk til fiskestad. Fiske er å rekne for friluftsliv, så forslag til plan vil gje noko konsekvensar for friluftslivet. Det er laga ein rapport om konsekvensane for friluftslivet på Stord. Denne er vedlagt i sin heilskap som eige vedlegg. I denne er det gjort ei verdivurdering og ei omfangsvurdering av parkbeltet i industristrøk og tilgrensande friluftsområde i sjø. Denne er utarbeida ved bruk av Statens vegvesen si handbok for konsekvensanalyser v712, samt miljødirektoratet sin veileiar M for kartlegging og verdisetting av friluftsområder. I denne vart konklusjonen at konsekvensen av å regulere Side 61 av 78

62 om parkbeltet i industriområde og friluftsområde i sjø, vil gje ein liten negativ konsekvens for friluftslivet på Stord.(-) Sjå vedlagt rapport. 2 Er planframlegget i konflikt med offentleg friluftsområde 3 Er planframlegget i konflikt med allmenn fri ferdsel/løyper/stiar/ markområde? 4 Er det tilrettelagt for samanhengande grøntstruktur og er dette lett tilgjengeleg for ålmenta 15 Natur-kulturområde Konsekvens Viser elles til punkt Viser elles til punkt Viser elles til punkt Merknad/ tiltak 1 Sårbar flora/ fauna/fisk/vilt (0) Endr. 1,2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9,10 Det er ikkje registrert sårbar flora/fauna/fisk/vilt på arealet, eller andre forhold med konsekvens for natur- /kulturområde ved å endre plan. 2 Park/rekreasjonsområde (-/0) Endr. 1 og endr.2 Planendring vil medføre at parkbelte for industriområde på 7, 1 daa vert gjort om til område for kontor og industri (BKB4). Parkbeltet ligg isolert ut mot sjøen, og har tilkomst kun over industriområdet. Det vert brukt som fiskeplass, men er elles lite eigna til park/rekreasjonsområde på grunn av bratt topografi. Mange opplever at det er farleg og vanskeleg tilkomst. Tidlegare var det eit større område som var att med naturleg vegetasjon som gjorde at området var meir appellerande for rekreasjon. Etter at det vart prosjekt som har kravd planering for å tilretteleggje området for industri, er dette tatt vekk. Det gjer at det parkbeltet i industristrøk er mindre attraktiv rekreasjonsstad. Viser elles til punkt 14.1 og eigen rapport vedr. friluftsliv. 16 Strandsone og vassdrag (elv, bekkefar, nedslagsfel mm; byggjeforbod i 100- meters belte, funksjonell strandsone) Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er tiltaket innafor 100- metersbeltet langs sjøen eller vassdrag 2 Er tiltaket avklart i overordna plan (-) (0) Heile Eldøyane Næringspark sør og ligg innanfor 100- metersbeltet langs fjorden. I kommuneplanen går det fram at ein skal følgje vedtatt plan. Dette er årsaka til at ein har fått krav om å utarbeide planprogram og krav om konsekvensutredning (KU). Side 62 av 78

63 3 Er det gjennomført kartlegging av strandsona eller sona langs vassdraget? (0) (0) Endr. 1 og 2. Kværner Stord as har gjort konsekvensanalyse i I denne er det gjort ei god kartlegging av areal i sjøen rundt både Kværner Stord as sine eigne areal i sjø men også i området rundt Eldøyane. Bl.a. vart det gjort ein sjøbotn undersøking i 2011, som besto av biologiske, kjemiske og geologiske analyser av sedimentprøver. Resultata blei vurdert opp mot Vanndirektivets og Klifs tilstandsklassifisering av miljøkvalitet. Prøvane vart tatt 2 stader på austsida av Eldøyane, og resultata på desse prøvane var svært bra, medan nærmare Kværner Stord as vart resultatet bra. Oksygennivået i vatnet var svært bra, det var også organisk innhald og arts-samansetting av sjøbotn når ein samanlikna med områder i nærleiken. Konsekvensanalysen er lagt ved som vedlegg til plan. I denne går det fram avstand til sjøfugl, skjell, havbruk, strender/badestrender, hamner, fiske, sjøpattedyr og flora. Parkbeltet i industristrøk er ikkje vurdert som ein viktig stad i denne rapport. Kværner Stord as har undersøkt straumen på austsida og sørsida av Eldøyane. På austsida er straumen mellom 0, 5 til 1, 5 knop og på sør enden er straumen 2-3 knop. Strandsona som er foreslått endra er ca. 200 meter langs sjø på sørspissen av Eldøyane. Det er ca meter rundt halvøya som utgjer Eldøyane Næringspark. ): parkbeltet utgjer 8%. Endr. 3 Nordaust i planområdet er ytterkant i sjø flytta lenger aust og lenger ut i sjø. Dette er i eit sjøområde som er lite brukt til industriområde i sjø, då det ikkje er kai her, og det er relativt grunt. Det er satt krav i føresegna at ein må gjera ei kartlegging av sjøbotn og strøymingsforhold gjennom rør i det nye utfyllingsområde i område BKB1. jf i føresegna til plan. Endr. 7, 8 og 9 Ein har nytta vedtatt plan som ytterkant for angitt formål for hamn/kontor/industri. Det betyr at areal som vert landareal ikkje er større enn vedtatt plan i dette området. I samband med reguleringsplanarbeidet i 2001 vart det gjort grunnundersøkingar av sjøbotn. I desse gjekk det fram at det ikkje var forureina sjøbotn, og vedtatt plan er basert på denne rapport. Då ein ikkje har valt å gå lenger ut i sjø enn vedtatt plan er det vurdert slik at det ikkje er naudsynt å kartlegge ytterligare i dette området sjølv om det vert opning for hamn i dette området. Side 63 av 78

64 17 Kulturminne Konsekvens 1 Står planen i konflikt med kulturminneplanen (0) Merknad/ tiltak Alt. 1 Endring av arealet er ikkje vurdert å vera i konflikt med kulturminneplan eller kulturminne. 18 Energiløysingar Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er det stilt krav til energiforsyning 2 Er det stilt krav til energibruk? 3 Er det stilt krav til bruk av fornybar energi, vassboren varme, eller passivhus 19 Vatn, avlaup og overvasshandtering 1 Er det det god nok kapasitet for vassforsyning til det private VA anlegget? (0) (-) Konsekvens (0) (+) Endr. 1, 2, 3,4,5,6,10 Arealet er å utvikla som industriarealet sør på Eldøyane og er ikkje vurdert å medføra vesentlig endring i energiløysingar, energibehov, endra klimatilhøve og liknande. Endr. 7, 8, 9 Endring for at Stord hamnestell skal kunne kjøpe areal for bruk til hamn og hamneområde i sjø vil medføre større energibehov. Spesielt dersom ein tenkjer seg å få landstrøm ved hamna. Det vil medføre ny trafokiosk. Grunna kort tid med endring av plan, er det ikkje blitt halde møte med SKL om dette, men det vil bli gjort i samband med ev. søknad om løyve. Jf i føresegna. Viser til punkt Viser til punkt Merknad/ tiltak Endr. 2, 3,4,7,10 Det er god vasstilføring til planområdet. Eldøyane har god vassforsyning i dag og arealet vil ikkje medføra vesentlig endring i behovet for vassforsyning. Vassforsyninga er kommunal. Det er halde møte med Stord vatn og avlaup KF (SVA), og dei har ikkje sagt noko om at det må gjerast forbetringar vedr. vasstilføring. Det er kommunalt anlegg for spillvatn også i fylkesveg og fram til kommunal hamn. Elles er det privat anlegg for spillvatn og overflatevatn. Dette er eigd av Kværner Stord og dei har også reinseanlegg på Eldøyane. Dei har utsleppsløyver for sanitær avlaup både frå sitt område lenger nord, og for planområdet på Eldøyane. Endringa av plan, endrar ikkje desse forhold. Side 64 av 78

65 2 Er det det god nok reinsing spillvatn av det private VA anlegget? (0/+) I møte med SVA fekk ein tilbakemelding på at SVA ynskjer at det i planføresegna er opning for å sette opp eit bygg for pumpekum for overføringar av avlaupsvatn til nytt reinseanlegg via Kårevik. Kommunal standard på dette er 3x4 meter. I framtida kan det bli pålegg frå Fylkesmannen om å kople seg til offentleg VA- anlegg. Då må Kværner Stord as som har privat utsleppsløyve finne ein stad for å setje pumpehuset, slik at ein får pumpe vekk spillvatnet til kommunalt reinseanlegg. I møte vart ein einig om at dette kan løysast i føresegna til plan. Etter møte vart ein vidare einig i at føresegn 3.5 er dekkande. Arealet vil ikkje vesentlig auka mengda av spillvatn, og vil såleis ikkje endra behovet for reinsing av spillvatnet. Det er gjort endringar i føresegn slik at ein kan bygge pumpehus for pumping av kloakkvatn til offentleg anlegg i Eldøy. Viser til Er det god nok handtering av overflatevatn i det private VA anlegget? 4 Er det brannhydrant eller god nok vassmengda for brannvesenet? (0) (?) (0) Endr. 2, 3 Kværner Stord as har eitt spesielt tilrettelagt reinseanlegg for overflatevatn for industri, med private rør via ut til sjø. Dette har KLIF godkjenning. Dette vert nytta både av Kværner Stord as og Scan Met as. Endring av plan vil ikkje medføre endringar for dette reinseanlegget. Viser til vedlagt intervju med Kværner Stord. Endr. 7 Ein må undersøke nærmare om det er nødvendig å kople angitt område for hamn; kontor, industri (BAA) opp mot privat reinseanlegg for overflatevatn før ein fører det til sjø, eller om ein må opprette eit offentleg reinseanlegg for dette. I plan er det opning for å setje opp reinseanlegg i område BKB1 1, BKB2, BKB3, BI1, BI2 og BAA. Endr. 2, 3 og 7 Det er brannhydrantar i planområdet og det er ø160 rør fram til desse. Det er rekna for å vera god nok vassmengd. Arealet vert vurdert å ikkje medføra endring i behovet for brannhydrant eller behov for endring i vassmengda. Framtidig utvikling av Eldøyane sør (samla) kan på sikt endra behovet. 20 Renovasjon Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Er det det god nok avfallsløysing med stad for (0) Det er ikkje gjort endringar i plan vedr henteplassar for avfallbøtter. Det er stad for henting av avfall langs veg som fungerer godt, og det er vurdert slik at det er ikkje er Side 65 av 78

66 henteplass eller/og miljøstasjon? nødvendig med endring av plan for å få eit eige formål til plassering av avfall. (0) Det er regulert område for avfallsplass på Eldøyane. Tidlegare var det SIM Næring som haldt til her og i 2014 har Ragn Sells overtatt drifta. Området har rett føresegn i forhold til bruken. 22 Helse, miljø og tryggleik Konsekvens 1 Vil planforslaget gje endringar for miljøkvalitet i jord, vatn og luft? (0) (+) Merknad/ tiltak Endr. 1, 2, 7 Endringa er vurdert ikkje å endra miljøkvaliteten for jord, vatn og luft for Eldøyane. Det er undersøkt med Kværner Stord as og AS Stordbase om dei har ei løysing slik at deira aktivitet ikkje vil gje negative konsekvensar for jord, vatn og luft. Kværner Stord as har reinseanlegg på Eldøyane som sikrar at det ikkje skal bli forureina utslepp til sjø. Det kan bli noko maritim groe som kan gje noko lukt i kortare periodar. Endr. 3 Før fylling i dette området, må det bli gjort undersøkingar i sjø for å sikra at det ikkje er forureina sediment på sjøbotnen og om vassføringa i eksisterande rør kan utbetrast. Ny føresegn til plan er utarbeida. Viser til Vil planforslaget gje endringar for oppleving, rekreasjon og fysisk aktivitet 3 Vil planforslaget gje endringar for samfunnstryggleik (-) (-/0) Viser til punkt 14.1 og eigen rapport vedr. friluftslivet. Ein vil få ein liten negativ konsekvens for den rekreasjon det er med fiske frå land. Endr. 1 Ved konstruksjonar i sjø langs land kan dette medføra ein viss fare for at småbåt kan segle for tett opp til konstruksjonar og kollidere. Dette er ein fare dersom det er lite synlege konstruksjonar. Det er av den grunn svært viktig med god merking, samt varsling der ein orientere om at ein skal halde god avstand. Ved store objekt i sjø er faren for kollisjon mindre. (+) Endr. 2 Ved å fjerne parkbeltet i industristrøk på Eldøyane som er tilgjengeleg for ålmenta, vil betra tilhøva i forhold til samfunnstryggleik. Dette sidan det utgjer ein stor fare for HMT at alle har tilgang til parkbeltet gjennom eit industriområde for tungindustri. Viser til punkt 22. Side 66 av 78

67 25 Universell utforming Konsekvens Merknad/ tiltak 1 Vil planforslaget gjera planområdet meir tilgjengeleg for alle? (+) Område for kontor/industri vil bli tilgjengeleg for alle som har behov i sitt arbeid. Ein skal kunna stengje av med port dersom dette er naudsynt med høve til HMT. Det gjer at området ikkje er tilgjengeleg for alle. 27 Industriområde i sjø Konsekvens Merknad/tiltak 1. Vil endring og utviding av plan medføre konsekvensar i sjø. (+/-) (+) (-) (-) (+) (0) Endr. 1 Ved at friområdet i sjø som er regulert ved sørleg del av Eldøyane vert endra til industri/ferdsel i sjø (VKA), vert tilkomst tilpassa bruk for industrien. Dette er ein liten negativt konsekvens for dei som nyttar området til fiske. jf. konklusjon i rapport om friluftslivet Område for industri/ferdsel i sjø vert utvida. Det medfører at ein kan ha konstruksjonar i sjø lengre frå land enn i dag. Det er strenge krav for varsling, merking og sikring, viss det er konstruksjonar som treng sikringssone Då dette området har båttrafikk har det konsekvens å regulera området i sjø til industri/ferdsel i sjø. Dette fordi det kan medføre at båtar må ta ein litt lenger trase lenger frå land. Dette er ei mindre utfordring dersom det er over ein kort periode med god markering, vakthold og informasjon. Dersom det har konsekvens for sjøferdsla over ein lengre periode vert det meir konfliktfullt for ferjeferdsel t.d. Ynskje om industriområde/ferdsel i sjø samsvarar ikkje med Kystverket sitt ynskje for ferdselsåre nær land spesielt arealet i sjø på sørsida. Det er grunnen til at dei mest trafikkerte områder i sjø er foreslått regulert til ferdsel i sjø. Det er med på å gjera dette spørsmålet mindre konfliktfullt. Endr. 2 Med endringa vil område for kontor / industri (BKB4) bli større. Endringa i arealet er vurdert å ikkje gje konsekvensar i sjø utover at det kan bli aktivitetar med innog utlasting, transport o.l. på arealet og i sjøen utanfor. Endr. 3 Område regulert til industriområde i sjø vil bli mindre. Det er ikkje mykje brukt til formålet då det er relativt grunt i dette området. Det kan vera nødvendig å gjera grunnundersøking av botn før gjennomføring av denne endring. Ein må også vera sikker på at endringa ikkje Side 67 av 78

68 medfører at det vert mindre sirkulasjon av vatn på vestsida. I dag er det 2 stk store rør som er lagt i dette området. Desse må eventuelt utbetrast og bli utvida. (+) (0/-) Endr. 6 At store sjøområder i sjø er foreslått regulert til ferdsel i sjø er positivt for trafikkantar langs kysten, då det er både ferjelei og snøggbåtlei i område regulert til ferdsel. Endr. 8 Industriområde i sjø vest for Eldøyane vert mindre. Det er foreslått at det vert hamneområde i sjø i staden for industriområde i sjø. Det er truleg meir jamn støy frå eit hamneområde i sjø enn industriområde i sjø. (Dokumentert??) Tema 26 i planprogrammet er risiko og sårbarheit (ROS vurdering). Også her vert det vurdert opp mot eit null alternativ som er eksisterande plan. Det har ein anna metode, og viser sannsyn, konsekvens og risiko. Metoden er beskrive på neste side. Risiko og sårbarheit- vurdering (ROS-vurdering) Risiko og sårbarheit- vurdering (ROS-vurdering) skal ein også vurdere sansynlegheitsgrad og risiko. Metode for dette er utforma av Miljødepartementet og er vedlagt planprogrammet. METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskte hendingar/tilstander representerer for menneskjer, miljø eller materielle verdiar. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Kriterium for sannsynlegheit og konsekvens Det skal nyttas same kriteria for inndeling av uønskte hendinger i sannsynlegheit og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune. Intervall og kriteria er oppdaterte slik at dei stettar krava i teknisk forskrift (TEK 10). Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Intervall S5 Svært sannsynleg (5) Meir enn ei hending kvart 20. år S4 Sannsynleg (4) Mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 200. år S3 Noko sannsynleg (3) Mindre enn ei hending kvart 200. år, men meir enn ei hending kvart år S2 Lite sannsynleg (2) Mindre enn ei hending kvart år, men meir enn ei hending kvart år S1 Usannsynleg (1) Mindre enn ei hending kvart år Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Side 68 av 78

69 Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS VMENNESKE VEKT KATASTROFALT K5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK K4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG K3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråvere. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE K2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, ev. Kortare sjukefråvere. (KBP iva 1) UBETYDELEG K1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr Standard risikodiagram som skal nyttast i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsyn Konsekvens Ubetydeleg En viss fare Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg Usannsynleg Akseptkriteri Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteri: Side 69 av 78

70 Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det gjennomførast meir detaljert ROS-analyse for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. For hendingar som ligg i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen så mykje som råd er. Det kan vera naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde reguleringsog/eller byggesak. 26 Risiko og sårbarheit Sannsynleg Konsekvens Risiko Merknad/ tiltak 1. Flaum/springflo S1 K3 Eldøyane er planert med ei høgd på ca. +3 meter over sjøflata. Vår vurdering er at springflo ikkje vil ha konsekvensar for aktivitetar i næringsparken då framtidig høgd vil bli satt til den same som er satt for resten av Eldøyane (+3). Det er ein meter høgare enn minimumskrav til nye kaiar i Stord kommune. 2. Ras/skred (stein,jord, leire, snø) S1 K2 Endr. 2 Arealet er fast fjell og det er ikkje vurdert å vera fare for ras/skred. Endr. 3. Ein må gjera grundige undersøkingar av sjøbotn før tiltak i sjø. Dette for å undersøke om det er leirbotn. Det var leire på sjøbotn ved opparbeiding av tilgrensande landareal. Side 70 av 78

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Intervju med HMS/QA ansvarleg i Kværner Stord Demolering as, HMS rådgjevar, og senior ingeniør.

Intervju med HMS/QA ansvarleg i Kværner Stord Demolering as, HMS rådgjevar, og senior ingeniør. Intervju med HMS/QA ansvarleg i Kværner Stord Demolering as, HMS rådgjevar, og senior ingeniør. 1. Kva er dykkar arbeid hos Kværner Stord as? Vidar Høivangli, HMS/QA leder i Kværner Stord Marie Tveit Vestbøstad,

Detaljer

Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør. Plan-id: 201309

Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør. Plan-id: 201309 Detaljregulering for gnr./bnr. 44/240 m.fl. Eldøyane Næringspark Sør. Plan-id: 201309 Utforma av Ing Øyvind Jørgensen as, på oppdrag av Eldøyane Næringspark AS Side 1 av 7 1 GENERELT Plangrensa er vist

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune

Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik. Føresegner. Vikanes Stord kommune 201213 Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2, Vikanes Limbuvik Føresegner Vikanes Stord kommune Føresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa. 1.2

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato:

Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde. Dato: Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 19.05.2016 Melding om oppstart av detaljregulering med konsekvensutgreiing og høyring av planprogram (PlanID: 2016002) for Langedalshaugen, del av eigedomen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad

Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Stord, 07.12.2016 Merknad til planframlegget - Arealdel til kommunepl an for Kvinnherad 2016-2026 Feltnamn: LNFS-15-1 Eigedom:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/32 Teknisk utval 16.03.2017 17/53 Teknisk utval 11.05.2017 Saka gjeld: DETALJREGULERING

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard015014 Bergen: 21.07.2015 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR NESFOSSEN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene MNAL arkitektbedriftene RIF Ørsta 5.9.2014 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. august 2012 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 08.11.2016 043/16 Kommunestyret 17.11.2016 098/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: GBN - 84/10, FA - L12, PlanID - 2015004

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID Sak nr D Vår dato: Vår referanse: 11.05.2017 2016/1970 50411656/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, Dato: 15. oktober 2014 Varsel om oppstart av privat detaljregulering for: Del av gnr 36, bnr 30, 90 og 12, 89 Næringsområde Lunderdalshaugane, Torsnes, Jondal kommune. Orientering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Merknadshandsaming- offentleg ettersyn

Merknadshandsaming- offentleg ettersyn Merknadshandsaming- offentleg ettersyn fekk brev frå Kvinnherad kommune datert 08.10.10 med ynskje om at det vart gjort tiltak etter merknadene som kom ved offentleg ettersyn: Alle merknadene som var oss

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Arkivref: 2016/1324-8719/2017 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 11/17 Forvaltningsstyret 16.05.2017 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4 M.FL, HORNELANDSVÅGEN - 1.GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer